Համարը 
N 1172-Ա
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
13.08.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.08.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
«13» օգոստոսի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 օգոստոսի 2002 թվականի N 1172-Ա

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու գնորդի միջև կնքվելիք` «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի պայմանագրի նախագիծը` համաձայն հավելվածի:

2. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի կողմից նոր խմբագրությամբ հաստատված` բաժնետիրական ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու պայմանները:

3. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին` 5-օրյա ժամկետում հաստատել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքի պայմանագրի նախագծի հայերեն և անգլերեն տեքստերի նույնականությունը:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգի էլեկտրաէներգիա բաշխող ընկերությունների մասնավորեցման մրցույթի անցկացման կարգը և դրանց բաժնետոմսերի առուվաճառքի օրինակելի պայմանագիրը հաստատելու մասին» N 184 որոշումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 

2002 թ. օգոստոսի 14

Երևան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002 թվականի

օգոստոսի 13-ի N 1172-Ա որոշման

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

«____»________________ 2002 Թ.

 

կնքված

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

 

և

 

[ԳՆՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԸ]-ի

 

միջև

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

ԴՐԱՆԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ, հաշվի առնելով սույն Պայմանագրում պարունակվող փոխադարձ հավաստիացումները և համաձայնությունները և այլ բարյացակամ ու ընդունելի նկատառումները, որոնց առկայությունը և համապատասխանությունը սույն Պայմանագրով ճանաչվում է, կողմերը համաձայնության եկան հետևյալի մասին.

 

ՀՈԴՎԱԾ 1.

 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

Մեծատառերով գրված այն տերմինները, որոնք Բաժնետոմսերի Վաճառքի Պայմանագրում այլ կերպ չեն սահմանվել, պետք է ունենան հետևյալ նշանակությունը`

Գործողություն` նշանակում է ցանկացած գործողություն, հայց, արբիտրաժ, այլ վարույթ, ծանուցագիր կամ հետաքննություն` կառավարական որևէ մարմնի կողմից կամ առջև:

Փոխկապակցված (Անձ)` նշանակում է որևէ կոնկրետ Անձի առնչությամբ` ցանկացած Անձ, որը մեկ կամ ավելի միջնորդների միջոցով կամ այլ կերպ, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է տվյալ Անձին կամ վերահսկվում է նրա կողմից կամ նրա հետ միասին գտնվում է ընդհանուր վերահսկողության ներքո:

Կիրառվող Օրենսդրություն` նշանակում է Պետական Իշխանության որևէ մարմնի ցանկացած օրենք, կանոն, կանոնակարգ, որոշում, հրաման, օրենսգիրք, դաշնագիր, դատական որոշում, հրամանագիր, հրահանգ, ուղեցույց, քաղաքականություն ցանկացած Անձի նկատմամբ կամ նմանատիպ այլ որոշման ձև, որը տվյալ Անձի համար պարտադիր է:

Ակտիվներ` նշանակում է Ընկերության Բիզնեսում օգտագործվող ակտիվները, ներառյալ որոշակի ենթակայաններ, որտեղից էլեկտրական էներգիան բաշխվում և օգտագործվում է Ընկերության կողմից, ինչպես նաև բաշխիչ բոլոր գծերը, սարքավորումները, գույքը, հողը և անշարժ գույքը (ներառյալ` անջատիչները, սյուները, հաշվիչ սարքերը, պաշտպանիչ սարքավորումները, հաղորդակցության սարքավորումները և տրանսֆորմատորները), դրանց առնչվող բոլոր իրավունքներով, արտոնագրերով, հողօգտագործման իրավունքներով և պարագաներով հանդերձ:

Հայտնի երաշխիք` ունի Հայտատուներին տրված հրահանգներով նախատեսված նշանակությունը:

Բիզնես` նշանակում է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի բաշխման ձեռնարկության շահագործման գործունեությունը, ներառյալ` արտադրողներից էլեկտրաէներգիայի գնումը և էլեկտրական էներգիայի ու հզորության բաշխումը, փոխադրումը, մատակարարումը և վաճառքը, ինչպես նաև դրա հետ կապված Ընկերության բոլոր ձեռներեցական գործողությունները և այլ գործունեություններն ու գործառնությունները, որոնք ողջամիտ կերպով առնչվում են վերոհիշյալ գործունեությունների հետ:

Աշխատանքի Օր` նշանակում է ցանկացած օր, բացառությամբ շաբաթ, կիրակի կամ այլ այնպիսի օրերի, երբ օրենքով պահանջվում կամ թույլատրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բանկերը կամ պետական գործակալությունները փակ լինեն:

Կանոնադիր Փաստաթղթեր` նշանակում է ցանկացած Անձի առնչությամբ` այդպիսի անձի (i) գրանցման փաստաթղթերը, գրանցման վկայականը, հիմնադրման վկայականը կամ համարժեք այլ փաստաթղթերը և (ii) կանոնադրությունը, կանոնակարգերը, գործող պայմանագրերը, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պայմանագիրը կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ:

Փակում` ունի սույն Պայմանագրի Բաժին 2.3-ում սահմանված նշանակությունը:

Փակման Օր` ունի սույն Պայմանագրի Բաժին 2.3-ում սահմանված նշանակությունը:

Ընկերություն` ունի սույն Պայմանագրի Նախաբանում սահմանված իմաստը:

Ընկերության արժեք` Սահմանված պարտավորությունների և ՀայէլՑանցի բաժնետոմսերի 100%-ի (հարյուր տոկոսի) կանխիկով գնման գնի հանրագումարը, որը հաշվարկվում է գնման գնի հիման վրա:

Հանձնաժողով նշանակում է` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով:

Պայմանագրեր` նշանակում է ցանկացած պայմանագիր, համաձայնագիր, վարձակալության և ենթավարձակալության պայմանագրեր, լիցենզիաներ կամ այլ գրավոր կամ բանավոր համաձայնություններ կամ հավաստիացումներ:

Սահմանված պարտավորություններ` նշանակում է այն պարտավորությունները, նշանակում է այն պարտավորությունները, որոնց առավելագույն սահմանաչափը նախատեսված է «Մասնավորեցման մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ կետով:

Դոլար և «$»` նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինական արժույթը:

Դրամ` նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրինական արժույթը:

ՎԶԵԲ` նշանակում է Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ:

ՎԶԵԲ-ի պայմանագիր` նշանակում է «Բաժնետոմսերի ուղիղ վաճառքի պայմանագիրը», որ կնքվել է 2000 թ. դեկտեմբերի 5-ին` դրա փոփոխություններով հանդերձ:

ՎԶԵԲ-ի Բաժնետոմսեր` նշանակում է Ընկերությունում մինչև տասնինն ու ինն տասնորդական տոկոս (19.9%) բաժնեմասային մասնակցություն ապահովող այդ Ընկերության բաժնետոմսերը, որոնք ենթակա են գնման ՎԶԵԲ-ի կողմից` համաձայն ՎԶԵԲ-ի և վաճառողի միջև կնքված վերոհիշյալ «Բաժնետոմսերի ուղիղ վաճառքի պայմանագրի»:

Աշխատողների Նպաստների Պլան` նշանակում է ցանկացած աշխատանքային, խորհրդատվական, արձակման նպաստի վճարման կամ նման այլ պայմանագիր, պայմանավորվածություն կամ քաղաքականություն, ինչպես նաև փոխհատուցման կամ այլ նպաստների վճարման ցանկացած պայմանավորվածություն, ծրագիր, համաձայնություն կամ հավաստիացում, (ներառյալ, առանց սահմանափակման, ապահովագրական պայմանագրեր, աշխատակիցների փոխհատուցում, հաշմանդամության նպաստ, սոցիալական ապահովություն, թոշակ, գործազրկության հավելյալ նպաստ, արձակուրդային վճարներ, թոշակառության նպաստներ, կյանքի, առողջության, անաշխատունակության կամ դժբախտ պատահարների նպաստներ, ինչպես նաև նման և այլ դեպքերում վճարվող նպաստներ), կամ հետաձգված փոխհատուցումներ, շահույթ-կիսող պարգևավճարներ, բաժնետոմսի օպցիոններ, բաժնետոմսի արժեքաճի իրավունքներ, բաժնետոմսի գնման կամ այլ ձևի խրախուսող փոխհատուցումներ կամ ետ-թոշակառության ապահովագրություններ, որոնք (ա) ուժի մեջ են մտնում, պահպանվում, կիրառվում, վճարվում կամ պահանջվում են /ըստ առանձին դեպքերի/, որ վճարվեն Ընկերության կողմից, (բ) վերաբերում են Ընկերության ներկայիս աշխատակցին, տնօրենին, պաշտոնյային կամ խորհրդառուին և (գ) որոնց ներքո Ընկերությունը կրում է պատասխանատվություն:

Շրջակա Միջավայրին Վերաբերող Օրենսդրություն` նշանակում է հանրապետական, տեղական, կամ մունիցիպալ նշանակության գործողության մեջ գտնվող, ներկայումս գործող կամ ապագայում կիրարկվելիք ցանկացած և բոլոր օրենքները, կանոնները, հրամանները, կանոնակարգերը, օրենսդրական ակտերը, որոշումները, օրենսգրքերը, իրավաբանորեն պարտավորեցնող հրամանագրերը կամ պետական որևէ մարմնի այլ պահանջները (ներառյալ` առանց սահմանափակման, ընդհանուր օրենսդրությունը), որոնք կարգավորում, վերաբերում կամ որևէ պարտավորություն են դնում կամ ստանդարտներ են ներկայացնում շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդկային առողջության պահպանմանը կամ անվտանգության ապահովմանը, կամ որևէ տեսակի Վտանգավոր նյութերի դեմ պաշտպանվածությանը:

Բնապահպանական Թույլտվություններ` նշանակում է ցանկացած թույլատրագիր, արտոնագիր, գրանցումներ, ծանուցումներ, ազատումներ, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրությամբ պահանջվող ցանկացած այլ թույլտվություն:

Ֆինանսական Պարտավորություններ նշանակում է` (i) Ընկերության պարտավորությունները պարտքով վերցված գումարների նկատմամբ, (ii) Ընկերության պարտավորություններն արտահայտված պարտատոմսերով, չեկերով, վճարագրերով, երաշխավորագրերով, կամ նման այլ փաստաթղթերով, (iii) Ընկերության պարտավորությունները կապիտալիզացված վարձակալությունների ներքո, (iv) Ընկերության պարտավորությունները պայմանական վաճառքի, իրավունքի պահպանման կամ նման այլ պայմանագրերի կամ համաձայնությունների ներքո, որոնք Ընկերության նկատմամբ ստեղծում են պարտավորություն` գույքի հետաձգված Գնման գնի առնչությամբ (բացառությամբ` փոխառությամբ կատարվող սովորական առուվաճառքի), (v) տոկոսադրույքը և արժութային պարտավորության սվոպերը, հեդջերը /կրկնագործարքները/ կամ նման այլ պայմանավորվածությունները, և (vi) Ընկերության բոլոր պարտավորությունները` այլոց անունից վերոհիշյալ բոլոր տեսակի պարտավորությունների երաշխավորման համար:

ՀՀ Կառավարության Բաժնետոմսեր` նշանակում է Փակման Օրվա դրությամբ Վաճառողի կողմից պահվող Ընկերության բաժնետոմսերը, որոնք կարող են կազմել Ընկերության մինչև տասնինն ու ինն տասնորդական տոկոս (19.9%) բաժնեմաս` կախված այն հանգամանքից, թե արդյոք ՎԶԵԲ-ը կգնի ՎԶԵԲ-ի բաժնետոմսերը:

Գործնական Պրակտիկա` նշանակում է ցանկացած պրակտիկա, մեթոդներ, ստանդարտներ և գործողություններ, որոնք որոշակի ժամանակ, զգուշավոր և ողջամիտ դատողության կիրառման դեպքում` հայտնի փաստերի կամ այնպիսի փաստերի լույսի ներքո, որոնք որոշումը կայացնելու պահին պետք է որ հայտնի լինեին, կարող էր ակնկալվել բիզնեսի լավ պրակտիկայի, հուսալիության, տնտեսավարության, հանրային անվտանգության և արագության համապատասխանող ցանկալի արդյունքի` հասնելու համար, և այդ պրակտիկան, մեթոդները, ստանդարտները և գործողությունները ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են Արևմտյան Եվրոպայի նշանակալից մասում էլեկտրաէներգիայի բաշխման բնագավառում ընդգրկված ընկերությունների կողմից կիրառվող պրակտիկային:

Կառավարություն` ունի սույն Պայմանագրի Նախաբանում սահմանված իմաստը:

Պետական Մարմին` նշանակում է ցանկացած հանրապետական, մունիցիպալ կամ տեղական իշխանություն, կառավարական մարմին, կարգավորիչ կամ վարչական գործակալություն, պետական հանձնաժողով, գերատեսչություն, խորհուրդ, բյուրո, դատարան կամ տրիբունալ:

Պետական Թույլտվություններ` ունի սույն Պայմանագրի Բաժին 3.11-ում սահմանված նշանակությունը:

Վտանգավոր Նյութեր` նշանակում է ցանկացած վտանգավոր գոյակցություն, բենզին, նավթ (ներառյալ` չմշակված նավթ կամ դրա որևէ մասնիկ) կամ նավթամթերք, պոլիքլորացված բիֆենիլներ, ֆորմալդեհիդներ, ազբեստ կամ ազբեստ պարունակող նյութեր, աղտոտող, թունավոր, ռադիոակտիվ և այլ նյութեր կամ գոյակցություններ, անկախ դրանց վիճակից` պինդ, հեղուկ կամ գազային, որոնք կարգավորվում են Շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրությամբ կամ կարող են պատասխանատվության ենթարկելու հիմք հանդիսանալ Շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրության համաձայն:

ՀՀՄՍ` նշանակում է Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ:

Տեղեկատվություն` ունի սույն Պայմանագրի Բաժին 7.4-ում սահմանված նշանակությունը:

Ներդրումային ծրագիր` ունի Լիցենզիայով սահմանված նշանակությունը:

LCIA` LCIA Միջազգային Արբիտրաժ, որը նախկինում կոչվում էր Լոնդոնի Միջազգային Արբիտրաժային Դատարան /London Court of international Arbitration/:

Լիցենզիա` նշանակում է սույն Պայմանագրի Նմուշ Ա-ով սահմանված` էլեկտրաէներգիայի բաշխման լիցենզավորված գործունեության որոշակի դրույթները և պայմանները:

Գրավ` նշանակում է ցանկացած անշարժ գույքի գրավ, հավատարմագրային վավերագիր, գրավադրում, արժեթղթերի գրավ, գրավագիր, արժեթղթի տոկոսի կամ ցանկացած տեսակի այլ գրավ:

Կորուստներ` Անձի առնչությամբ նշանակում է տվյալ Անձի կողմից կրած կամ նրան պատճառած ցանկացած և ամբողջ կորուստները, պարտավորությունները, վնասները, արժեքի նվազումները, պահանջները, որոշումները, դատավճիռները, ծախքերը և ծախսերը (ներառյալ, առանց սահմանափակման, ողջամիտ հետաքննության հետ կապված ծախսերը, վերականգնման ծախսերը և իրավաբանների վարձատրությունները):

Թույլատրված Գրավներ` նշանակում է անշարժ գույքի վրա դրված պարտավորություն կամ սահմանափակում, որն էականորեն չի ազդում անշարժ գույքի ներկայիս օգտագործման վրա կամ էականորեն չի նվազեցնում դրա արժեքը:

Անձ` նշանակում է ցանկացած անհատ, ֆիրմա, կորպորացիա, գործընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, գրանցված կամ չգրանցված ասոցիացիա, համատեղ ձեռնարկություն, բաժնետիրական ընկերություն, պետական գործակալություն կամ հաստատություն, կամ ցանկացած ձևի այլ կազմակերպություն:

«Մասնավորեցման մասին» օրենք` նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Երևանի էլեկտրացանց Փակ Բաժնետիրական Ընկերության, Հյուսիսային Էլեկտրացանց Փակ Բաժնետիրական Ընկերության, Հարավային Էլեկտրացանց Փակ Բաժնետիրական Ընկերության և Կենտրոնական Էլեկտրացանց Փակ Բաժնետիրական Ընկերության մասնավորեցման մասին» դրանում կատարված փոփոխություններով հանդերձ:

Գնման Գին` նշանակում է կանխիկ գումարը, որը Գնորդը վճարում է ՀայէլՑանցի 80.1% (ութսուն ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոսի) գնման դիմաց:

Գնորդ` ունի սույն Պայմանագրի Նախաբանում սահմանված նշանակությունը:

Վերականգնողական Գործողություններ նշանակում է աղտոտման կամ թունավորման հետազոտություն, հեռացում, պահեստավորում և մաքրում, ինչպես նաև այդ հարցերի առնչությամբ տեխնիկական, իրավական և այլ կարգի խորհրդատվություն:

Սահմանափակող ժամանակահատված` նշանակում է Փակման Օրվանից սկսվող և այդ օրվանից հետո հինգերորդ (5) տարում ավարտվող ժամանակահատվածը:

Կանոններ` ունի սույն պայմանագրի 10.12 (ա) բաժնում սահմանված նշանակությունը:

Ցանկեր` ունի սույն Պայմանագրի Հոդված 3-ի նախաբանում սահմանված իմաստը:

Վաճառող` ունի սույն Պայմանագրի Նախաբանում սահմանված իմաստը:

Փոխհատուցման Վաճառող Կողմ` ունի սույն Պայմանագրի Բաժին 9.2-ում սահմանված իմաստը:

Բաժնետոմսեր` ունի սույն Պայմանագրի Նախաբանում սահմանված իմաստը:

Ստորաբաժանում` որևէ Անձի առնչությամբ նշանակում է կորպորացիա կամ այլ մարմին, որի 50% կամ ավելի քվեարկության իրավունք տվող բաժնետոմսերը կամ բաժնային արժեթղթերի տնտեսական արժեքը կամ բաժնային մասնակցությունն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տնօրինում է տվյալ Անձը, կամ որի բիզնեսն այլ կերպ կոնսոլիդացվել է տվյալ Անձի բիզնեսին:

Հարկ կամ Հարկեր նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հարկերը, ներառյալ եկամտահարկը, գույքահարկը, հողի հարկը, շահութահարկը, ակցիզային հարկը, ավելացված արժեքի հարկը, մաքսային վճարները, պետական տուրքերը, հասարակական, բնապահպանական և ճանապարհային վճարները տեղական տուրքերը և վճարները և տեղական կամ պետական բյուջե գանձվող այլ նմանատիպ վճարումները, ինչպես նաև առանձին, կոնսոլիդացված, միացյալ և այլ հիմքերով հաշվարկվող տուգանքները կամ տոկոսները, որոնք ավելանում են նման վճարումների վրա:

Հարկային Հայտարարագիր կամ Հարկային Հայտարարագրեր` նշանակում է Հարկերի հետ առնչվող ցանկացած ձևի ու բնույթի հաշվետվություններ, հայտարարագրեր, պահանջներ կամ վերահաշվարկներ, ինչպես նաև դրանց ցանկերն ու հավելվածները և դրանցում կատարված լրացումները:

Տեխնիկական Առանձնահատկություններ` նշանակում է Լիցենզիայում սահմանված Ընկերության որոշակի տեխնիկական, գործառնական և նվազագույն կատարմանը ենթակա առանձնահատկություններ:

Մրցույթ` ունի սույն պայմանագրի նախաբանում սահմանված նշանակությունը:

Գործառնություն` ունի սույն պայմանագրի նախաբանում սահմանված նշանակությունը:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2

 

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԸ

 

Բաժին 2.1. Բաժնետոմսերի Առուվաճառքը. Սույն Պայմանագրում սահմանված ժամկետներին և պայմաններին համապատասխան, Փակման Օրը Վաճառողը պետք է վաճառի, տրամադրի և փոխանցի Գնորդին, իսկ Գնորդը պետք է գնի և ձեռք բերի Վաճառողից Բաժնետոմսերը: Բաժնետոմսերը հանդիսանում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի լրիվ բաժանորդագրված և վճարված բաժնետոմսեր, որոնք կազմում են` Ընկերության միևնույն դասի [___________] բաժնետոմս 10.000 դրամ անվանական արժեքով, որը հավասար է բոլոր տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ութսուն ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոսին (80.1%):

 

Բաժին 2.2. Գնման Գինը. Գնմանը գինը կազմում է ____________ միլիոն ԱՄՆ դոլար ($______): Սահմանված պարտավորությունները կազմում են քսանհինգ միլիոն ԱՄՆ դոլար ($25,000,000): Ընկերության արժեքը հավասար կլինի Գնման գինը բաժանած ութսուն ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոսի (80.1%), բազմապատկած հարյուրով (100), գումարած Սահմանված պարտավորությունները` _________ միլիոն ԱՄՆ դոլար ($______) ընդհանուր գումարով: Փակման Օրը Գնորդը պետք է Վաճառողին վճարի Գնման Գինը` անմիջապես առկա դրամական միջոցներն էլեկտրոնային եղանակով փոխանցման միջոցով, Վաճառողի ցուցումների համաձայն:

 

Բաժին 2.3. Փակումը ա) Համաձայն սույն Պայմանագրի 8.4 բաժնի` Բաժնետոմսերի առուվաճառքի իրականացումը («Փակում») տեղի կունենա յուրաքանչյուր կողմի` Հոդված 8-ով սահմանված պարտավորությունների պայմանների բավարարման ամսվա վերջին օրը (կամ Գնորդի խնդրանքով և Վաճառողի համաձայնությամբ` հաջորդ ամսվա վերջին օրը), տեղական ժամանակով ժամը 10:00-ին, ուժի մեջ կմտնի տվյալ օրվա կեսգիշերին, և պետք է տեղի ունենա էներգետիկայի նախարարությունում, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, կամ Վաճառողների և Գնորդի կողմից գրավոր կերպով համաձայնեցված որևէ այլ վայրում կամ այլ ժամանակ (այն օրը, երբ տեղի է ունենում Փակումը այսուհետ` «Փակման Օր»): բ) Փակման պահին Վաճառողը և Գնորդը պետք է տրամադրեն կամ հրահանգեն որպեսզի տրամադրվեն փաստաթղթեր` համաձայն Հոդված 8-ի: Եթե բոլոր նման փաստաթղթերը բավարարում են Վաճառողի և Գնորդի պահանջներին, ապա Գնորդը Գնման Գինը պետք է տրամադրի Վաճառողին, որից հետո Վաճառողը պետք է կազմակերպի Բաժնետոմսերի փոխանցումը Գնորդին, և այդ փաստը պատշաճ կերպով պետք է գրանցվի Ընկերության Բաժնետոմսերի ռեեստրում, իսկ եթե Բաժնետոմսերը սերտիֆիկացված են, ապա Վաճառողը պետք է տրամադրի Գնորդին Բաժնետոմսերը ներկայացնող սերտիֆիկատ(ներ)ը:

 

Բաժին 2.4. Բաժնետերերի Համաձայնագրեր. Փակման պահին Գնորդը պետք է Բաժնետերերի համաձայնագիր կնքի Ընկերության բաժնետերերի հետ («Բաժնետերերի Համաձայնագիր») այն ձևով, ինչպես ցույց է տրված սույն Պայմանագրի Նմուշ Բ-ում: Այդ Բաժնետերերի Համաձայնագրերն ի թիվս այլ բաների պետք է պարունակեն առաջին մերժման իրավունք հօգուտ Վաճառողի` ՎԶԵԲ-ի ցանկացած բաժնետոմսի նկատմամբ, ինչպես նաև հարկադրման իրավունք հօգուտ Վաճառողի, համաձայն որի Վաճառողը կարող է պահանջել Գնորդից Վաճառողից գնել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Բաժնետոմսերը:

 

ՀՈԴՎԱԾ 3

 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Վաճառողը հավաստիացնում և երաշխավորում է Գնորդին, որ, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք սահմանված են սույն Պայմանագրի կնքման օրը կամ դրան նախորդող ժամանակահատվածում Գնորդին տրամադրված բացահայտման ցանկերում («Ցանկեր»), սույն Պայմանագրի հոդված 3-ում առկա հայտարարությունները հավաստի են և ճշգրիտ` սույն Պայմանագրի Ուժի մեջ մտնելու օրը և այդ օրվա դրությամբ: Որևէ նման Ցանկում տրված որևէ սահմանում վերագրվում կամ վերաբերում է սույն Հոդվածի 3-ի մյուս պարբերություններին միայն այնքանով, որքանով որ նման սահմանման մեկնաբանումն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ այն կիրառելի է նաև նշված մյուս պարբերությունների նկատմամբ:

 

Բաժին 3.1. Ընկերության Կազմակերպական Կառուցվածքը. Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ներքո պատշաճ կերպով հիմնադրված, օրինականորեն գոյություն ունեցող և բարվոք ֆինանսական վիճակում գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերություն է և լիազորություն ունի տիրապետել իր գույքը և վարձակալությամբ ուրիշներից գույք վերցնել և իրականացնել իր գործունեությունն այնպես, ինչպես որ իրականացրել են և ներկայումս իրականացնում է այդ Ընկերությունը` Հայաստանի Հանրապետության Օրենքների համաձայն: Ընկերությունը պատշաճ կերպով լիցենզավորված է բաշխման գործունեություն իրականացնելու:

 

Բաժին 3.2. Ընկերության Կանոնադրական Կապիտալը. Բաժնետոմսերը կազմում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի թողարկված և տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ութսուն ամբողջ մեկ տասնորդական տոկոսը (80.1%): Բաժնետոմսերը պատշաճ կերպով հաստատվել, օրինականորեն թողարկվել և լիովին վճարվել են: Բացառությամբ Բաժնետոմսերի, ՎԶԵԲ-ի Բաժնետոմսերի, և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Բաժնետոմսերի, տեղաբաշխված չէ` (i) Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ոչ մի բաժնետոմս, (ii) Ընկերության ոչ մի արժեթուղթ, որը կարող է փոխարկվել Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսի կամ փոխարինվել բաժնետոմսով, (iii) ոչ մի բաժանորդագրության իրավունք, երաշխիք, գնման օպցիոն պարտավորություն, Ընկերությունից կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսեր ձեռք բերելու նախապատվության կամ նման որևէ այլ իրավունք, կամ որևէ Ընկերության պարտավորություն` թողարկելու կամ վաճառելու կանոնադրական կապիտալի որևէ բաժնետոմս, և (iv) բաժնետոմսերի ոչ մի համարժեք բաժնետոմս կամ Ընկերության սեփականության կամ եկամուտների նկատմամբ շահագրգռվածություն: Վաճառողը հանդիսանում է Բաժնետոմսերի միակ ճանաչված և շահառու սեփականատերը և տիրապետում է Բաժնետոմսերին` ազատ լինելով գույքի որևէ Գրավից: Փակումից հետո Գնորդը Գրավից ազատ Բաժնետոմսերի նկատմամբ ձեռք կբերի պատշաճ և (Բաժնետերերի Ռեեստրում գրանցումից հետո) օրինական իրավունք, իսկ Բաժնետոմսերը կլինեն լիովին վճարված: Փակման օրվա դրությամբ Ընկերության բաժնետերերի լրիվ ցուցակը, ինչպես նաև նրանց համապատասխանաբար պատկանող բաժնետոմսերը ներկայացված են Ցանկ 3.2-ում:

 

Բաժին 3.3. Ստորաբաժանումներ. Ընկերությունը չունի Ստորաբաժանում, Ընկերությունը չի հանդիսանում որևէ համատեղ ձեռնարկության կամ որևէ այլ կազմակերպության մասնակից, որի արդյունքում Ընկերությունը որևէ մասնակցություն չունի որևէ Մարմնի կազմում:

 

Բաժին 3.4. Պատշաճ Լիազորություն. Վաճառողը Պատշաճ լիազորված է իրականացնելու և տրամադրելու սույն Պայմանագիրը և կատարելու սույն Պայմանագրով սահմանված բոլոր պարտավորությունները: Սույն Պայմանագրի կնքումը և կատարումը, ինչպես նաև սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների իրականացումը պատշաճ կերպով և օրինականորեն լիազորված և հաստատված է Վաճառողի կողմից, և ոչ մի այլ գործողություն չի պահանջվում վերջինիս կողմից սույն Պայմանագրի իրականացման և սույնով սահմանված գործառնությունների իրականացման համար: Սույն Պայմանագիրը պատշաճ կերպով և օրինականորեն իրագործվել և տրամադրվել է Վաճառողի կողմից և հանդիսանում է Վաճառողի կատարման համար իրավական ուժ ունեցող և պարտադիր պարտավորություն, որը կիրարկելի է Վաճառողի նկատմամբ` Պայմանագրով սահմանված պայմաններին համապատասխան:

 

Բաժին 3.5. Վեճի Բացակայություն. Սույն Պայմանագրի կնքումն ու կատարումը Վաճառողի կողմից, ինչպես նաև սույնով նախատեսված գործառնությունների իրականացումը Վաճառողի կողմից (ա) չի խախտում Ընկերությանը կամ Վաճառողին վերաբերող որևէ կարևոր համաձայնություն, որոշում կամ հրաման, (բ) չի հակասում Ընկերությանը կամ Վաճառողին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքի (այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը), (գ) չի խախտում Ընկերության կամ Վաճառողի կազմակերպական փաստաթղթերի որևէ դրույթ, և (դ) չի հանգեցնի Ընկերության միջոցների նկատմամբ որևէ Գրավի պահանջի առաջացմանը:

 

Բաժին 3.6. Որոշակի Փոփոխությունների կամ Դեպքերի Բացակայություն. Սկսած իր ստեղծումից` Ընկերությունը. (ա) չի կրել որևէ էական բացասական ներգործություն իր աշխատանքների, գործունեության կամ ֆինանսական վիճակի վրա, և չի ապրել որևէ իրադարձություն կամ հանգամանք, որը խելամիտ հավանականությամբ կարող էր ունենալ նման էական բացասական ներգործություն, (բ) չի գրավադրել իր գույքը կամ վնաս կրել իր գույքի գրավադրումից, (գ) չի մտել որևէ գործարքի մեջ կամ ստորագրել որևէ պայմանագիր, համաձայնագիր կամ պարտավորություն իր միջոցների կամ իր գործունեության վերաբերյալ, բացառությամբ բիզնեսի սովորական ընթացակարգով պահանջվողների և այնքանով, որքանով սույն Պայմանագրի դրույթները չեն արգելում կատարել նման գործողություններ, (դ) չի ավելացրել կամ պակասեցրել իր կանոնադրական կապիտալը և չի թողարկել, տրամադրել կամ վաճառել իր կանոնադրական կապիտալից որևէ բաժնետոմս կամ այլ արժեթղթեր, և չի ետ գնել կամ այլ եղանակով ձեռք բերել, կամ կնքել որևէ պայմանագիր կամ պարտավորություն ետ գնելու կամ այլ եղանակով ձեռք բերելու իր բաժնետիրական կապիտալի որևէ բաժնետոմս կամ որևէ արժեթուղթ, որը կարելի է փոխարկել կամ օգտագործել նման բաժնետիրական կապիտալի բաժնետոմսերի փոխարեն, (ե) չի կատարել դիվիդենտների հայտարարում, վճարում կամ բաշխում կամ որևէ այլ տեսակի վճարում բաժնետերերից որևէ մեկին կամ որևէ հատուցում իր բաժնետիրական կապիտալից, (զ) չի վաճառել, տրամադրել կամ փոխանցել իր որևէ բիզնես կամ միջոց, որի ընդհանուր գումարը գերազանցում է $ ______________ -ը, (է) փոփոխություն չի մտցրել իր կազմակերպական փաստաթղթերում, (ը) ձեռք չի բերել կամ համաձայնել ձեռք բերելու միաձուլման կամ կոնսոլիդացման եղանակով, կամ գնման միջոցով որևէ բիզնեսի կամ այլ մարմնի միջոցներից տոկոսներ կամ այդ միջոցների զգալի մի մասը, (թ) չի թարմացրել կամ փոփոխել որևէ աշխատանքային/ծառայության պայմանագիր տնօրենների կամ պաշտոնյաների հետ և չի հաստատել նման անձանց աշխատավարձի բարձրացումը, (ժ) չի կատարել որևէ գործողություն, որն այս կամ այն կերպ կարող էր բացասական ազդեցություն ունենալ Բաժնետոմսերի, Ընկերության կամ դրա համապատասխան գործունեության կամ միջոցների վրա (Ցանկ 3.6):

 

Բաժին 3.7. Դատավարություններ և Դատական վարույթներ. Որևէ դատական ատյանի, պետական մարմնի կամ որևէ դատավորի կողմից կամ նրանց առջև Ընկերության դեմ ոչ մի դատական գործ չի հարուցվել կամ նրա նկատմամբ ոչ մի վարույթ չի սկսվել, որը բացասական որոշում կայացնելու դեպքում Ընկերության համար կառաջացներ հիսուն հազար ԱՄՆ դոլարը ($50,000) գերազանցող ծախս: Չկա որևէ չկատարված դատավճիռ, որոշում կամ հրաման, որը, ինչպես որ ողջամտորեն կարող էր ակնկալվել, Ընկերության համար կառաջացներ հիսուն հազար ԱՄՆ դոլարը ($50,000) գերազանցող ծախս (Ցանկ 3.7):

 

Բաժին 3.8. Աշխատակիցների Նպատակների Պլաններ, Կոլեկտիվ Աշխատանքային Պայմանագրեր. Ընկերությունն ունի զանազան վճարման պարտավորություններ իր աշխատակիցների նկատմամբ (ներկայիս կամ նախկին), ներառյալ աշխատավարձերը և սոցիալական ապահովության հատկացումները, որոնք սահմանված են «Մասնավորեցման մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածում: Փակման օրվա դրությամբ դրությամբ բոլոր Կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերը դադարում են` համաձայն «Մասնավորեցման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի:

 

Բաժին 3.9. Իրավական Համապատասխանությունը. Էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի Հոդված 59 (3)-ի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության Օրենքներով սահմանված բնապահպանական և անվտանգության նորմերի պահանջների իրականացման համապատասխանելիությունը պետք է իրագործվի լիցենզավորված ձեռնարկությունների կողմից` ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված թերությունների վերացման փուլային ծրագրի և ժամանակացույցի: Վերոհիշյալ թերությունների վերացման փուլային ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղ գտած տեխնիկական կանոնակարգերից որևէ շեղում չի համարվի նշված նորմերի խախտում: Բացի վերը նշված բնապահպանական և անվտանգության նորմերից, Ընկերությունը պարտավոր է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության (և բոլոր պետական մարմինների) այն բոլոր օրենքներին, (ներառյալ այդ օրենքների հիման վրա առկա որոշումները, հրամանագրերը, կանոնները և կանոնակարգերը), որոնք կիրառելի են այդ Ընկերության նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման անհամապատասխանությունները, առանձին կամ միասնականորեն, Ընկերության համար կառաջացնեն քսանհինգ հազար ԱՄՆ դոլարը ($25,000) գերազանցող ծախս:

 

Բաժին 3.10. Համաձայնություններ. Վաճառողից չի պահանջվում որևէ պետական մարմնի կամ այլ երրորդ անձի կողմից տրվելիք որևէ համաձայնություն, հաստատում կամ այլ երրորդ անձի կողմից կատարվող նշանակում, հայտարարություն կամ գրանցում` կապված Վաճառողի կողմից սույն Պայմանագրի կատարման և ներկայացման կամ սույնով սահմանված գործառնությունների իրականացման հետ, որոնք դեռևս չեն ստացվել:

 

Բաժին 3.11. Լիցենզիաներ, Թույլտվություններ և Լիազորություններ. Ընդունելով, որ Լիցենզիան ձեռք է բերվել, որ բոլոր էական լիցենզիաները, հաստատումները, համաձայնությունները, արտոնությունները, լիազորությունները, անվտանգության ծառայության և այլ թույլտվությունները, որոնք տրվում են Պետական Մարմնի կողմից, լինի դա պետական կամ տեղական, ներառյալ Շրջակա Միջավայրի Պաշտպանության Օրենսդրությանը համաձայն տրված թույլտվությունները («Պետական Թույլտվություններ»), ունեն լիարժեք իրավական ուժ և վավերականություն, և որքան որ Ընկերությանը հայտնի է և ինչպես ներկայացվել է Վաճառողին, դրանք ետ կանչելու, չեղյալ հայտարարելու, գործողությունը դադարեցնելու կամ դրանցում բացասական փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ ոչ մի քայլեր չեն ձեռնարկվում կամ նման սպառնալիքներ չկան, այդուհանդերձ անհրաժեշտ է համարել, որ Վաճառողը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում Ընկերության լիցենզավորման կամ որակավորման պահպանման գործում, ներառյալ Ընկերության զրկումը նախկինում` պետական ձեռնարկություն լինելու բերումով տրված որևէ արտոնությունից: Նշված Պետական Թույլտվությունները ներառում են այն բոլոր էական լիցենզիաները, արտոնությունները և այլ թույլտվությունները, որոնք անհրաժեշտ են Ընկերությանն իր ակտիվների տնօրինման, շահագործման, օգտագործման և պահպանման համար` այն ձևով, ինչպես որ դրանք ներկայումս շահագործվում և պահպանվում են, ինչպես նաև Բիզնեսի իրականացման համար այնպես, ինչպես որ ներկայումս այն իրականացվում է: Փակման օրվանից հետո Ընկերության նկատմամբ կգործեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կիրառելի օրենքները, իրավական և նորմատիվ այլ ակտերը, և Ընկերությունը պարտավոր կլինի կատարել դրանց պահանջները:

 

Բաժին 3.12. Բրոքերային Վճարներ. Ոչ մի բրոքեր, միջնորդ, ներդրումային բանկիր կամ այլ Անձ իրավունք չունի ստանալու բրոքերային վճար, միջնորդի վճար կամ այլ կոմիսիոն վճարներ` կապված սույն Պայմանագրով սահմանված գործառնությունների իրականացման հետ, հիմնվելով Վաճառողների, Ընկերության կամ նրա համապատասխան Ստորաբաժանումների (եթե այդպիսիք կան) կողմից ձեռք բերված համաձայնությունների վրա:

 

Բաժին 3.13. Ակտիվներ. Ընկերությունը հանդիսանում է այն Ակտիվների ու սեփականության սեփականատերը, վարձակալը կամ պատշաճ կերպով լիազորված օգտագործողը, որոնք պահանջվում են իր գործունեությունն իրականացնելու համար, ինչպես առ այժմ կատարվել է և բոլոր կարևորագույն առումներով, և ինչպես նախատեսված է «Մասնավորեցման մասին» օրենքով:

 

Բաժին 3.14. Պարտավորությունների բացակայություն. Բացառությամբ 3.14 ցանկով որոշակիորեն նախատեսված դեպքերի և այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են սույն Պայմանագրով (ներառյալ Սահմանված պարտավորությունները) կամ արծարծված են սույն Պայմանագրում, Գործառնության ավարտին Ընկերությունը չպետք է ունենա որևէ էական պարտավորություն կամ պարտականություն (բացարձակ կամ պայմանական, իրացված կամ չիրացված, ժամկետային կամ ժամկետային դարձող), որը պետք է արտացոլվի կամ վերապահված լինի Միջազգային Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների համաձայն կազմված հաշվեկշռում, կամ բացահայտված լինի դրան կից ծանոթագրություններում կամ այլ կերպ` կապված Փակման օրվա դրությամբ կամ դրան նախորդող ժամանակահատվածում գոյություն ունեցող գործառնությունների, իրադարձությունների կամ պայմանների հետ, բացառությամբ այն պարտավորությունների ու պարտականությունների, որոնք առաջացել են Ընկերության բնականոն գործունեության ընթացքում, և համաձայն Ընկերության նախորդ փորձի` առանձին կամ համախմբված ձևով Ընկերության համար կառաջացնեն յոթանասունհինգ հազար ԱՄՆ դոլար ($75,000) ընդհանուր մաքուր գումարը գերազանցող ծախս:

 

Բաժին 3.15. Հավաստիացումների ու երաշխիքների սահմանափակ բնույթը. Սույն Հոդված 3-ում նշված հավաստիացումները հանդիսանում են սույն Պայմանագրի հետ կապված Վաճառողի միակ հավաստիացումները: Գնորդն ընդունում է, որ (ա) բացի սույն Պայմանագրում հստակորեն նշված հավաստիացումներից, Գնորդը չի հիմնվում Ընկերության կամ Վաճառողի կամ նրանց ներկայացուցիչների որևէ հավաստիացման, երաշխիքի կամ համաձայնության վրա (արտահայտված կամ ենթադրյալ), (բ) Գնորդը ստուգել է Ընկերության հաշվապահական գրքերը և մատյանները և հանդիպել Ընկերության ղեկավարության հետ, (գ) Գնորդն ուսումնասիրել է Ընկերության միջոցներն ու պարտավորությունները և ընդունում է այդ միջոցներն ու պարտավորությունները Փակման օրվա դրությամբ դրանց ունեցած վիճակում: Բացի սույն Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի, Գնորդը չի կարող որևէ պահանջ ներկայացնել կամ պահանջել միջոցներ ձեռք առնել Վաճառողի դեմ` կապված սույն Պայմանագրի կամ Գործառնության հետ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4

 

ԳՆՈՐԴԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Գնորդը Վաճառողին և Ընկերությանը հավաստիացնում և երաշխավորում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն փաստաթղթով այլ բան է նախատեսվում, որ սույն Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ.

 

Բաժին 4.1. Ընկերության Կազմակերպական Կառուցվածքը Գնորդը պատշաճ կերպով հիմնադրվել է որպես [__________________], և օրինականորեն գոյություն ունի և կայուն ֆինանսական վիճակում գործում է [_________________________]-ի օրենքներին համապատասխան:

 

Բաժին 4.2. Պատշաճ Լիազորություն. Գնորդն ունի անհրաժեշտ կորպորատիվ իրավասություն և լիազորություն կնքելու և տրամադրելու սույն Պայմանագիրն ու կատարելու սույն Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները: Սույն Պայմանագրի կնքումը և տրամադրումը, ինչպես նաև սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների իրականացումը պատշաճ կերպով լիազորված և հաստատված է Գնորդի կողմից, և ոչ մի այլ գործողություն չի պահանջվի վերջինիս կողմից սույն Պայմանագրի կատարման և սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների իրականացման համար: Սույն Պայմանագիրը պատշաճ կերպով և օրինականորեն կնքվել և տրամադրվել է Գնորդի կողմից և հանդիսանում է Գնորդի համար իրավական ուժ ունեցող և պարտադիր պարտավորություն, որը կիրարկելի է Գնորդի նկատմամբ` Պայմանագրով սահմանված պայմաններին համապատասխան և համաձայն սնանկացման, անվճարունակության, գույքի օտարման, վերակազմավորման, մորատորիումի և նման այլ գործող օրենքների, որոնք ընդհանուր առմամբ առնչվում են պարտատերերի իրավունքներին, իսկ կիրարկելիության տեսակետից` հավասարության ընդհանուր սկզբունքներին, իսկ կիրարկելիության տեսակետից` հավասարության ընդհանուր սկզբունքների համաձայն:

 

Բաժին 4.3. Վեճի Բացակայություն. Գնորդի կողմից սույն Պայմանագրի կնքումը և տրամադրումը, ինչպես նաև սույն Պայմանագրով նախատեսված և դրանով պայմանավորված գործառնությունների իրականացումը Գնորդի կողմից չի խախտում և հետագայում չի խախտելու հետևյալ փաստաթղթերի որևէ դրույթ կամ չի հանգեցնելու դրանց խախտմանը, (i) Գնորդի Կանոնադիր Փաստաթղթերը, (ii) որևէ էական համաձայնագիր, պայմանագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որին կողմ է հանդիսանում Գնորդը կամ որը պարտադիր է Գնորդի համար, կամ (iii) որևէ Պետական Մարմնի հրաման, վճիռ, որոշում, օրենք, կանոն կամ կանոնակարգ, բացառությամբ (ii) և (iii) ենթակետերում սահմանվածների, այնքանով, որքանով որ վերը նշված դեպքերի առկայությունը, առանձին կամ միասնականորեն, էականորեն չի խոչընդոտի Գնորդի կարողությանը` կատարելու սույն Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները:

 

Բաժին 4.4. Դատական վեճեր և Դատական վարույթներ. Որքանով Գնորդին հայտնի է, որևէ դատական մարմնի, պետական մարմնի կամ որևէ դատավորի կողմից կամ նրանց առջև Գնորդի կամ նրա հետ Փոխկապակցված Անձանց դեմ ոչ մի դատական գործ չի հարուցվել կամ հետաքննություն չի սկսվել և, որքան որ Գնորդին հայտնի է, չի սպառնում, որը, բացասական որոշում կայացնելու դեպքում, էական բացասական ներգործություն կարող է ունենալ Գնորդի` սույն Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները ստանձնելու և կատարելու կարողության վրա: Չկա որևէ չկատարված դատավճիռ կամ Գնորդի կամ նրա հետ Փոխկապակցված անձանց նկատմամբ սահմանված որևէ դատական արգելք, որը, ինչպես որ ողջամտորեն կարող էր ակնկալվել, բացասական ներգործություն կունենար Գնորդի` սույն Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները ստանձնելու և կատարելու կարողության վրա:

 

Բաժին 4.5. Պետական մարմիններ. Համաձայնություններ. Համարելով, որ Վաճառողի` սույն Պայմանագրում ներկայացված հավաստիացումներն ու երաշխիքները լիարժեք են և հավաստի, չի պահանջվի որևէ պետական մարմնի կամ երրորդ անձի կողմից տրվելիք որևէ համաձայնություն, հաստատում կամ լիազորություն, կամ Գնորդի կողմից այդ մարմիններում կատարվելիք որևէ նշանակում, հայտարարություն կամ գրանցում` կապված Գնորդի կողմից սույն Պայմանագրի կնքման և կատարման կամ սույնով սահմանված գործառնությունների իրականացման հետ, բացի նրանցից, որոնք արդեն ձեռք են բերվել և լիովին օրինական ուժի մեջ են:

 

Բաժին 4.6. Բրոքերային Վճարներ. Ոչ մի բրոքեր, միջնորդ, ներդրումային բանկիր կամ այլ Անձ իրավունք չունի ստանալու բրոքերային վճար, միջնորդի վճար կամ այլ կոմիսիոն վճարներ` կապված սույն Պայմանագրով սահմանված գործառնությունների իրականացման հետ, հիմնվելով Գնորդի կամ նրա հետ Փոխկապակցված Անձանցից որևէ մեկի կողմից ձեռք բերված համաձայնությունների վրա:

 

Բաժին 4.7. Պատշաճ ուսումնասիրություն. Ճշգրտումների Բացակայություն Գնորդը ներգրավել է իր սեփական աուդիտորներին և խորհրդատուներին` Ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բավարար ուսումնասիրման նպատակով, ինչպես որ Գնորդն անհրաժեշտ է համարել սույնով սահմանված գործառնությունների իրականացման համար, ներառյալ, առանց որևէ սահմանափակման, Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական, կարգավորման և հարկային օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտին վերաբերող օրենսդրության և իրավական պահանջների ուսումնասիրումը: Սույն Պայմանագիրը կնքելիս Գնորդը չի հիմնվում և չի հիմնվել որևէ երրորդ կողմի կամ նրա գործակալների, ներկայացուցիչների կամ լիազորված անձանց կողմից կատարված որևէ հայտարարությունների կամ հավաստիացումների վրա` սույն Պայմանագրի առարկայի, հիմքերի կամ վավերականության վերաբերյալ, կամ այլ կերպ, եթե հստակ սահմանված չէ սույն Պայմանագրում: Այնուհետև, Գնորդն ընդունում է և համաձայնում, որ Գործառնությունը հիմնվում է Ընկերության բիզնեսի և միջոցների` Փակման օրվա դրությամբ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» և «ՈՐՏԵՂ ՈՐ ԿԱ» պայմանի վրա: Գնորդը ընդունում և համաձայնվում է, որ այն վճարվելիք գումարներում, որոնք սույնով Գնորդից պահանջվում է վճարել, որ մի ֆինանսական ճշգրտումներ չեն կատարվի (ներառյալ, առանց սահմանափակման` Գնման Գինը), բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կարող են համաձայնեցվել կողմերի միջև նախքան Փակման օրը` Գնորդի Պատշաճ ուսումնասիրությունից հետո Ընկերության ֆինանսական վիճակում տեղի ունեցած էական փոփոխությունների արդյունքում:

 

Բաժին 4.8. Վաճառողի Կողմից Խախտումներ Կատարելու մասին Տեղեկությունների Բացակայություն Ոչ Գնորդին և ոչ էլ նրա հետ Փոխկապակցված Անձանց կամ ներկայացուցիչներին հայտնի չէ Վաճառողի կողմից որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի խախտման դեպք կամ որևէ այլ պայման կամ հանգամանք, որը կարող էր արդարացում հանդիսանալ Գնորդի կողմից սույնով ստանձնած պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու համար: Եթե մինչև Փակման Օրը որևէ նման տեղեկություն հայտնի է դառնում Գնորդին, ապա նա պարտավոր է հնարավորին չափ շուտ Վաճառողին տեղյակ պահել այդ մասին:

 

Բաժին 4.9. Որակավորում. Գնորդն ունի անհրաժեշտ որակավորում` կիրառվող օրենքների ու կանոնների համաձայն Ընկերության ակտիվները շահագործելու համար անհրաժեշտ ցանկացած լիցենզիա ձեռք բերելու, ինչպես նաև վերցրել կամ վարձել է կառավարման ընկերություն կամ կառավարման Խումբ (հավաքաբար` «Կառավարիչներ»), որոնք ունեն պահանջվող փորձառությունն էլեկտրական բաշխիչ ձեռնարկություն տնօրինելու և շահագործելու համար` Հավելված 4.9-ում սահմանված կերպով:

 

Բաժին 4.10. Կանխատեսումներ. Գնորդն ընդունում և համաձայնվում է, որ Վաճառողի ոչ մի հավաստիացում, երաշխիք կամ երաշխավորություն չի տալիս Ընկերությանը վերաբերող որևէ ֆինանսական կանխատեսման առնչությամբ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, հիմնական գործունեությունից ստացվող եկամուտների և շահութաբերության կանխատեսումների, և Գնորդը համաձայնվում է, որ վերը նշվածի առնչությամբ ինքը հիմնվելու է իր սեփական պատշաճ ուսումնասիրությունների ու ենթադրությունների վրա:

 

Բաժին 4.11. Բաժնետոմսերի համար Շուկայի Բացակայություն. Գնորդն ընդունում և համաձայնվում է, որ Բաժնետոմսերի հետ կապված ներկայումս գոյություն չունի և երբևէ չի կարող գոյություն ունենալ որևէ կապիտալ շուկա կամ բորսա:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5

 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Բաժին 5.1. Պարտավորությունների Դադարեցում. Վաճառողը պետք է ապահովի, որ Ընկերության բոլոր ֆինանսավորման Պարտավորությունները, ինչպես նաև բոլոր հաշիվները և պարտքերը մի կողմից Ընկերության, իսկ մյուս կողմից` Վաճառողի ու նրա այլ Ստորաբաժանումների միջև, մարվեն և դադարեցվեն (ներառյալ առանց սահմանափակման Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի նկատմամբ պարտավորություններն ու բնապահպանական տուրքերը) այնքանով, որքանով որ դրանք կուտակվել կամ առաջացել են Փակման պահից առաջ` պայմանով, որ վերոգրյալը չի գործի Սահմանված պարտավորությունների նկատմամբ, որոնք կմնան Ընկերության վրա, և այնքանով, որքանով Ընկերության մոտ պահպանված պարտավորությունները գերազանցում են Սահմանված պարտավորությունների $25,000,000 սահմանաչափը, գերազանցող մասը կզեղչվի` համաձայն «Մասնավորեցման մասին» օրենքի 3-րդ գլխի 23-րդ հոդվածի 5-րդ կետի:

 

Բաժին 5.2. Համագործակցություն Ֆինանսավորման Հարցերում. Վաճառողը համաձայնվում է, որ ինքը ողջամտորեն կհամագործակցի` Գնորդի հաշվին, վերջինիս այնպիսի տեղեկատվություն տրամադրելու հարցում, որն անհրաժեշտ է առաջարկի նյութերի նախապատրաստման համար Գնորդի կողմից կամ անունից` կապված սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների իրականացման առնչությամբ Գնորդի կողմից արժեթղթերի առաջարկի կամ ձեռնարկված որևէ այլ ֆինանսավորման հետ, այնքանով, որքանով որ այնտեղ պարունակվող տեղեկությունները վերաբերում են Բիզնեսին կամ Ընկերությանը: Առանց սահմանափակելու վերը շարադրվածի ընդհանրականությունը, Վաճառողը ողջամտորեն կգործադրի իր լավագույն ջանքերը` ապահովելու համար նշված վաճառքի առաջարկի նյութերի պատրաստման գործում Ընկերության հաշվապահների համագործակցությունը Գնորդի և նրա հաշվապահների հետ: Վերը շարադրվածի կապակցությամբ, Վաճառողը կապահովի, որպեսզի Ընկերությունն անմիջապես Գնորդին տրամադրի, վերջինիս հաշվին, այն միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (այդ թվում` դրանց կից ծանոթությունները), որոնք կարող են Գնորդի կողմից ողջամտորեն պահանջվել նշված առաջարկի նյութերում ընդգրկելու համար:

 

Բաժին 5.3. Փոխատուների Փոխատվությունները. Միայն ի շահ Գործառնության ֆինանսավորման նպատակով Գնորդին որպես պարտք կապիտալ տրամադրող երրորդ կողմի հաստատությունների (այսուհետ` «Փոխատուներ»), Վաճառողը համաձայնում է, որ Բաժին 10.3-ը չի մեկնաբանվի այնպես, որ Գնորդին արգելվում է Փոխատուներին շնորհել Բաժնետոմսերում ապահովության տոկոսի իրավունք` պայմանով, որ բաժնետոմսերի բռնագրավումը կամ Բաժնետոմսերի փոխանցումը որևէ այլ եղանակով պետք է կատարվի սույն Պայմանագրի և Լիցենզիայի պայմաններին ու դրույթներին համապատասխան:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6

 

ԳՆՈՐԴԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Բաժին 6.1. Ընկերության Ակտիվների Վաճառք, Վարձակալություն կամ ծանրաբեռնում. Առանց նախօրոք ստանալու էներգետիկայի կարգավորող Հանձնաժողովի գրավոր համաձայնությունը, Գնորդը Ընկերությանը թույլ չի տա վաճառել, վարձով տալ, վերագրել, փոխանցել կամ այլ կերպ տնօրինել Ընկերության կամ Ընկերության` $3,000,000 (երեք միլիոն ԱՄՆ դոլար) գերազանցող ընդհանուր արդար շուկայական արժեք ունեցող ակտիվներն ամբողջությամբ կամ դրանց որևէ մասը (ցանկացած մեկ գործարքում կամ մի շարք գործարքներում)` անկախ այն հանգամանքից, արդյոք դրանք սեփականություն են հանդիսանում Փակման ժամանակ կամ հետագայում են ձեռք բերվել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշված գույքը հնացած է, պիտանի չէ շահագործման համար, կամ այլևս օգտակար կամ օգտագործելի չէ Բիզնեսն իրականացնելու համար, և նշված ակտիվները փոխարինվում են կամ կփոխարինվեն իրենց բնականոն գործունեության ընթացքում և արդար շուկայական գնով: Ավելին, առանց Հանձնաժողովի նախապես ստացված գրավոր համաձայնության Գնորդն Ընկերությանը թույլ չի տա ստեղծել, կրել կամ թույլատրել ունենալ $3,000,000 (երեք միլիոն ԱՄՆ դոլար) գերազանցող ընդհանուր գումարով որևէ գրավադրում, ապահովության շահ կամ ծանրաբեռնում Ընկերության ակտիվների նկատմամբ:

 

Բաժին 6.2. Վերահսկման Փոփոխում. բաժնետոմսերի ծանրաբեռնում. նախքան Փակման օրվա 7-րդ (յոթերորդ) տարելիցը լրանալը` Գնորդը չպետք է դադարի տիրապետել Ընկերությունում սեփականության և տնտեսական շահի յոթանասունհինգ տոկոս (75%) գումարած 1 բաժնետոմսից պակաս բաժնեմասին, առանց նախօրոք ստանալու Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի Կարգավորող Հանձնաժողովի և Կառավարության գրավոր համաձայնությունը, իսկ դրանից հետո ցանկացած պահի Գնորդը չպետք է դադարի տիրապետել Ընկերությունում սեփականության և տնտեսական շահի վաթսունյոթ տոկոսից (67%) պակաս բաժնեմասին, առանց նախօրոք ստանալու Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի Կարգավորող Հանձնաժողովի և Կառավարության գրավոր համաձայնությունը: Նախքան Փակման օրվա 7-րդ (յոթերորդ) տարելիցը լրանալը` Գնորդը չպետք է կրի կամ թույլատրի ցանկացած գրավադրում, ապահովության շահ կամ ծանրաբեռնում Ընկերության յոթանասունհինգ տոկոս (75%) գումարած 1 բաժնետոմսի նկատմամբ` առանց նախօրոք ստանալու էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի և Կառավարության գրավոր համաձայնությունը, իսկ դրանից հետո ցանկացած պահի Գնորդը չպետք է կրի կամ թույլատրի ցանկացած գրավադրում, ապահովության շահի կամ ծանրաբեռնում Ընկերության վաթսունյոթ տոկոսի (67%) նկատմամբ` առանց նախօրոք ստանալու էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի և Կառավարության գրավոր համաձայնությունը:

 

Բաժին 6.3. Պարտք. Սահմանափակող ժամանակահատվածում Գնորդը չպետք է Ընկերությանը թույլ տա կրել, առաջացնել, ստանձնել կամ թույլ տալ այնպիսի պարտքերի առկայություն, որի պատճառով Գնորդի բաժնեմասն Ընկերությունում կկազմի Ընկերության պարտքով և կապիտալով ամբողջ կապիտալիզացիայի քառասուն տոկոսից (40%) պակաս (բացառությամբ Գնորդի կողմից Ընկերության կանխիկով կանխատրված վարկերից կազմված պարտքի):

 

Բաժին 6.4. Պարտականություններ. Գնորդը պետք է ապահովի, որպեսզի Ընկերությունը կատարի իր պարտականություններն ու վճարի իր պարտավորություններն այն եղանակով և այն պահին, երբ դա պահանջվի:

 

Բաժին 6.5. Ներդրումային Ծրագիր. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ապահովի, որ Ընկերությունը կատարի և համապատասխանի Ներդրումային ծրագրին և Լիցենզիայի այլ պայմաններին և Ընկերության կողմից Փակման օրը և դրանից հետո կնքվելիք բոլոր այլ պայմանագրերի պայմաններին` այն ըմբռնմամբ, որ Լիցենզիայի կամ նման որևէ այլ պայմանագրի հետ կապված Ընկերության դեմ վաճառողի ցանկացած իրավունքներ և իրավական պաշտպանության միջոցներ (ի տարբերություն Գնորդի) կկիրարկվեն և դրանց հետ կապված ցանկացած տարաձայնություններ կլուծվեն դրանց դրույթների համաձայն և ենթակա չեն լինի սույն Պայմանագրի դրույթներին:

 

Բաժին 6.6. Ապագա Կորպորատիվ Փոփոխությունների բացառում. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը չպետք է թույլ տա, որպեսզի Ընկերությունն իրականացնի կամ ընդգրկվի ցանկացած այլ գործունեության մեջ, բացի իր Բիզնեսից:

 

Բաժին 6.7. Տեխնիկական Առանձնահատկություններ. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ապահովի, որպեսզի Ընկերությունը ենթարկվի Տեխնիկական Առանձնահատկություններին:

 

Բաժին 6.8. Լուծարում. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը չպետք է լուծարի, լուծարման ենթարկի կամ ձեռնարկի Ընկերության կամավոր լուծարում ցանկացած Կիրառվող Օրենսդրության համաձայն, ներառյալ առանց սահմանափակումների սնանկացման մասին ցանկացած օրենք, կամ թույլատրի Ընկերությանն իրականացնել վերոհիշյալ գործողություններից որևէ մեկը:

 

Բաժին 6.9. Փոփոխություններ. Փակման Օրը և դրանից հետո, եթե էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովը գրավոր համաձայնությունը չի տվել այլ կերպ վարվելու համար, ապա Գնորդը չպետք է ապահովի կամ թույլատրի, որպեսզի Ընկերությունը դառնա որևէ Ընկերության բաժնետեր կամ ցանկացած համատեղ ձեռնարկության մասնակից կամ ունենա բաժնետոմս կամ այլ բաժնային մասնակցություն ցանկացած այլ Մարմնի մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա կապված է Բիզնեսի հետ:

 

Բաժին 6.10. Հրաժարում. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը չպետք է այնպես անի կամ ապահովի, որ Ընկերությունը հրաժարվի իր Բիզնեսից կամ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ծառայություններ անդադար մատուցելուց` Լիցենզիային համաձայն:

 

Բաժին 6.11. Սարքավորում, Ծառայություններ. Փակման օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ապահովի, որ Ընկերությունն (ա) նախընտրի Հայաստանում արտադրված սարքավորումները մրցունակ են գնային և շրջակա միջավայրի պաշտպանության, տեխնիկական և գործառնական պահանջների և երաշխիքների առումով, պայմանով, որ մատակարարը գնման պայմանագրով ու երաշխիքներով սահմանված իր հնարավոր պարտավորությունները կատարելու համար պատշաճ վստահելիություն ունի, (բ) նախապատվություն տա Հայաստանում գործող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց ծառայություններ և աշխատանքներ մատուցելու համար, եթե այդպիսի ծառայությունները մրցունակ են գնի, որակի և մատչելիության առումով, (գ) նախապատվություն տա Հայաստանի քաղաքացիներին ծառայություններ մատակարարելու և աշխատանքի ընդունելու հարցերում, եթե մրցունակ են գնի, որակի և մատչելիության առումով:

 

Բաժին 6.12. Տեղեկություններ, Համագործակցություն. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ապահովի, որ Ընկերությունը տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, տեղեկությունները և անարգելք մուտք դեպի աշխատավայրեր, երբ դա հիմնավորված ձևով պահանջվում է պետական մարմինների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակներում:

 

Բաժին 6.13. Իրավական Համապատասխանությունը. Փակման օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ինքը համապատասխանի և ապահովի, որ Ընկերության գործունեությունը համապատասխանի սույն Պայմանագրի և Կիրառվող Օրենսդրության դրույթներին, համաձայն այն իրավունքների, որոնք տրամադրվել են Գնորդին և Ընկերությանը Կիրառվող Օրենսդրությամբ:

 

Բաժին 6.14. Ապահովում, Էներգիայի Մատակարարում, Մրցակցություն. Փակման Օրը և դրանից հետո, Գնորդը պետք է ապահովի, որ Ընկերությունը (ա) լավագույն ջանքերը գործադրի, որպեսզի Ընկերությունն ապահովի էլեկտրաէներգիայի շուրջօրյա անդադար մատակարարում բաշխման ցանցից` Գործնական Պրակտիկայի ապահովման համաձայն և Լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան, (բ) լիովին և ժամանակին կատարի սպառվող էներգիայի դիմաց վճարումները, անկախ այն վճարի չափից, որը Ընկերությունն ստանում է իր կողմից վաճառվող էներգիայի դիմաց, (գ) չձեռնարկի որևէ գործողություն, որը կարող է խոչընդոտել լիակատար մրցակցության ներդրմանը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտում, ներառյալ, առանց որևէ սահմանափակման, ջանքեր` ուղղված էներգետիկ շուկայի մասնակիցների միություն հիմնելուն և այլ ցանկացած գործունեություն, որի նպատակն է ապահովել Հայաստանի էներգետիկ շուկայի ֆինանսական գործունեության ավելի մեծ թափանցիկություն նրա բոլոր մասնակիցների համար:

 

Բաժին 6.15. ՎԶԵԲ-ի Համաձայնագրի դիտարկումը. Գնորդը ստացել և քննել է ՎԶԵԲ-ի Համաձայնագրի պատճենը և իր պատրաստականությունն է արտահայտում կնքելու «Շրջանակային Պայմանագիր» ՎԶԵԲ-ի հետ և «Բանկային Համաձայնագիր» (Bank Put Agreement)` Վաճառողի ու ՎԶԵԲ-ի հետ` այնպես, ինչպես այդ համաձայնագրերը նկարագրված են ՎԶԵԲ-ի համաձայնագրում:

 

Բաժին 6.16. Հարկային հարցեր. Գնորդը պատասխանատվություն է կրում բոլոր այն Հարկերի համար, որոնք առաջանում են սույն Պայմանագրով Բաժնետոմսերի գնման գործարքից կամ դրա արդյունքում: Այնուհետև, Գնորդը ընդունում և համաձայնում է, որ Ընկերությունը Փակման պահին կդառնա Կառավարության կողմից հարկվող այն նույն հիմունքներով, ինչ վերաբերում են ցանկացած այլ մասնավոր բիզնեսի, և այդ պահից սկսած պատասխանատու կլինի բոլոր Հարկերի վճարման և Հարկային Հաշվարկների ներկայացման համար` համաձայն Կիրառվող օրենսդրության, այդ թվում` «Մասնավորեցման մասին» օրենքի:

 

Բաժին 6.17. Կառավարիչներ. Փակման ժամանակ և դրանից հետո ցանկացած պահի` Գնորդը պետք է վերցնի Կառավարիչների (ինչպես սահմանված է 4.9 բաժնում), որը պետք է ընդունելի լինի Կառավարությանը և բավարարի 4.9 բաժնում նախատեսված չափանիշները:

 

ՀՈԴՎԱԾ 7

 

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Բաժին 7.1. Աջակցություն Գործառնություններին. Վաճառողը և Գնորդը յուրաքանչյուրը պետք է լավագույն ջանքերը գործադրեն (i) ցանկացած տեղեկությունների հավաքագրման, նախապատրաստման և ներկայացման համար (և, անհրաժեշտության դեպքում, տեղեկությունների լրացման համար), որը կարող է հիմնավորված ձևով անհրաժեշտ լինել բոլոր պետական և կարգավորող մարմինների համաձայնությունները հնարավորին սեղմ ժամկետներում ձեռք բերելու նպատակով, որոնք պահանջվում են սույնով նախատեսված գործառնությունների կապակցությամբ, և (ii) լավագույն ջանքերը գործադրեն ձեռք բերելու համար երրորդ կողմերի բոլոր էական համաձայնությունները և հաստատումները, որ ցանկացած Վաճառողից, Գնորդից կամ նրանց համապատասխան Փոխկապակցված Անձանցից պահանջվում է ձեռք բերել` սույնով նախատեսված գործառույթներն ավարտելու համար: Չնայած վերոհիշյալ պայմաններին, ոչ մի կողմից չի պահանջվում սկսել դատավարություն, կատարել որևէ նշանակալից վճարում կամ որևէ էական տնտեսական բեռ ստանձնել (ներառյալ, որևէ էական կորստի արդյունքում առաջացած բեռը), բացառությամբ սույնով հատուկ ձևով նախատեսված դրույթների` որևէ համաձայնություն, անվավերացում, լիազորագիր կամ հաստատում ձեռք բերելու համար:

 

Բաժին 7.2. Աշխատողների Նպաստներին Վերաբերող Որոշ Խնդիրներ. ա) Ազատում. Բացառությամբ 7.2 (գ) կետում սահմանված դեպքերի, Վաճառողը պատասխանատու կլինի Ընկերության աշխատակիցներին աշխատանքից ազատման դեպքում տրվող որևէ վճարումների կամ Աշխատակիցների Նպաստների Պլանի կամ նման այլ կառավարական ծրագրի համաձայն նախատեսված այլ նման փոխհատուցման և արտոնությունների տրամադրման համար, որոնք վճարվում են կամ կարող են վճարվել Բիզնեսի նորմալ ընթացքում` մինչև ուժի մեջ կմտնի Փակման Օրը: Բացառությամբ սույնով սահմանված դրույթների, Գնորդը պետք է պատասխանատու լինի Ընկերության աշխատակիցներին Ընկերության կողմից տրվող որևէ վճարումների կամ Աշխատակիցների Նպաստների Պլանի համաձայն նախատեսված այլ նման փոխհատուցման և նպաստների տրամադրման համար, որոնք վճարվում են կամ կարող են վճարվել Գնորդի կամ Ընկերության կողմից աշխատակցի` Փակումից հետո աշխատանքից ազատելու դեպքում: Բացառությամբ սույնով սահմանված դրույթների, Գնորդը պետք է պատասխանատու լինի Ընկերության աշխատակիցներին տրվող որևէ վճարումների կամ Աշխատակիցների Նպաստների Պլանի համաձայն նախատեսված այլ նման փոխհատուցման և նպաստների տրամադրման համար, որոնք վճարվում են կամ կարող են վճարվել Գնորդի կամ Ընկերության կողմից աշխատակցի` Փակումից առաջ աշխատանքից ազատելու դեպքում: Ինչ վերաբերում է այն աշխատակիցներին, որոնք ազատվել են աշխատանքից Փակումից հետո, Ընկերության կողմից նրանց տրամադրվող փոխհատուցման հաշվարկների հիմքում ընկած է աշխատակցի աշխատանքային ժամանակաշրջանը, որն ընդգրկում է Փակումից առաջ և հետո Ընկերությունում աշխատած ժամանակաշրջանը: Նման փոխհատուցումն ապահովելու նպատակով, Վաճառողը մինչև Փակումը պետք է Գնորդին փոխանցի աշխատակիցների վերաբերյալ բոլոր գրառումները կամ դրանց պատճենները: բ) Ապահովության կազմակերպում. Ուժի մեջ մտնելով Փակման Օրվանից, Գնորդը Ընկերության ապահովությունից օգտվելու իրավունք ունեցող աշխատակիցներին, նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց և շահառուներին պետք է ընդգրկի Գնորդի Աշխատակիցների Նպաստների Պլանում` պայմանով սակայն, որ Փակման Օրը և դրանից հետո Վաճառողը պետք է պատասխանատու մնա Ընկերության աշխատակիցների, տնօրենների, պաշտոնյաների կամ խորհրդատուների կամ շահառուների, կամ նրանց խնամքի տակ գտնվող անձանց վերաբերյալ ցանկացած և բոլոր պարտավորությունների համար, որոնք վերաբերում են կամ առաջանում են որևէ հայցի կապակցությամբ, անկախ նրանից թե այդ հայցը ներկայացվում է Փակման օրը, դրանից առաջ թե հետո` կյանքի, հաշմանդամության, պատահական մահվան կամ անդամալուծության, գործազրկության օժանդակ նպաստների, բժշկական, ատամնաբուժական կամ լրավճար օգուտների կամ փոխհատուցումների պահանջով, եթե այդ հայցը վերաբերում կամ հիմնված է Փակման Օրը կամ դրանից առաջ տեղի ունեցած դեպքին: գ) Գնորդի կողմից Աշխատակիցների արտոնությունների նկատմամբ պարտավորությունների սահմանափակման ընդունում. Գնորդը համաձայն է իր վրա վերցնել պարտավորություն` մինչև $25,000 ընդհանուր գումարով վճարելու Ընկերության որևէ աշխատակցի աշխատանքից ազատման նպաստը կամ այլ նմանատիպ փոխհատուցումներ կամ լրավճարներ` համաձայն Աշխատակիցների Նպաստների Պլանի կամ նման այլ կառավարական ծրագրի, կամ այնպիսի արտոնություն, որն առաջանում է Բիզնեսի նորմալ ընթացքում` մինչև ուժի մեջ կմտնի Փակման Օրը, սակայն պահանջվում է Փակման Օրից հետո:

 

Բաժին 7.3. Գաղտնիություն. Սույն Պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրը համաձայնվում է, որ Փակման Օրվանից սկսած այն պետք է գործադրի իր լավագույն ջանքերը` պարտադրելու իր համապատասխան տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատակիցներին, խորհրդատուներին և Փոխկապակցված Անձանց, գաղտնի պահել Տեղեկությունները (ինչպես սահմանված է ստորև) Փակման Օրվանից հետո երեք (3) տարվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով կամ իրավական կամ վարչական վարույթով պահանջվող տեղեկությունների բացահայտումը հնարավոր է առանց սույն Բաժնի դրույթները խախտելու: Յուրաքանչյուր կողմի հիմնավորված պահանջով, մյուս կողմերը պետք է իրավական բնույթի գործողություն իրականացնեն, այդ թվում` անհրաժեշտության դեպքում դատավարություն սկսեն, ապահովելու համար նման գաղտնիության պարտավորությունների կիրառումը, և պահանջ ներկայացնող կողմը պետք է փոխհատուցի մյուս կողմերին պահանջվող որևէ այդպիսի իրավական բնույթի գործողության առնչությամբ կրած` հիմնավորված սեփական ծախսերի դիմաց (ներառյալ փաստաբանի վճարները և ծախսերը): Սույն Պայմանագրի նպատակներից ելնելով, «Տեղեկություններ» հասկացությունը նշանակում է ցանկացած տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են Ընկերությանը կամ Բիզնեսին, որն այլ է, քան Փակման Օրը հանրության համար մատչելի որևէ նման տեղեկությունների, կամ որը դրանից հետո դառնում է մատչելի հանրությանն այլ կերպ, քան սույն Բաժնի դրույթները խախտելու արդյունքում, կամ մշակվում է անկախ կերպով որևէ կողմի կամ իր համապատասխան Փոխկապակցված Անձի կողմից Փակումից հետո, կամ որը ձեռք է բերվում գաղտնիության պարտավորություն չկրող մի երրորդ անձի կողմից, որը նման տեղեկությունները ձեռք չի բերում մեկ այլ անձի նման պարտավորությունը խախտելու արդյունքում:

 

Բաժին 7.4. Շրջակա Միջավայրին վերաբերող Օրենսդրություն ա) Վաճառողի հաշվին, Փակման Օրվանից հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում, Վաճառողը և Գնորդը պետք է նշանակեն մեկական ներկայացուցիչ, որը, Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության Նախարարության հետ խորհրդակցելով, պետք է վերանայի Ընկերության Ակտիվների և գույքի վիճակը և որոշի Վտանգավոր Նյութերի առկայության հարցը և ինչպիսի Վերականգնողական Գործողություն պետք է ձեռնարկվի, որպեսզի Ընկերությունը և Ակտիվները համապատասխանեն Շրջակա Միջավայրին վերաբերող Օրենսդրությանը, ինչպես նաև Վերականգնողական Գործողությունն իրականացնելու համար պահանջվող ծախսերն և ժամանակացույցը: Ընկերությունը պետք է հաշվի առնի այդ ներկայացուցիչների եզրակացություններն ու առաջարկությունները` Լիցենզիայի համաձայն Հանձնաժողովին իրենց կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի առաջարկությունները ներկայացնելիս` նախատեսելով, որ ցանկացած Վերականգնողական գործողություն պետք է ավարտվի ոչ ավելի, քան 10 տարի ժամանակահատվածում: բ) Կողմերը համաձայնվում են, որ Ընկերությունը չպետք է պատասխանատվություն կրի մինչ Փակման Օրը Ակտիվների դրության կամ օգտագործման արդյունքում առաջացած` բնապահպանության իրավական ակտերի որևէ խախտման համար, և Վաճառողը պետք է փոխհատուցի Ընկերությանը և դրան զերծ պահի վնասներից, եթե Ընկերության նկատմամբ գործ է հարուցվում մինչև Փակման Օրը կատարված բնապահպանության իրավական ակտերի խախտումների կապակցությամբ` պայմանով սակայն, որ սույնով ոչինչ չի ազատում Ընկերությանն բնապահպանության իրավական ակտերի որևէ խախտման կամ վերագրյալ խախտման համար պատասխանատվությունից, որը տեղի է ունեցել Փակման Օրը և դրանից հետո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խախտումները շարունակվում են Փակման պահին Ընկերության Ակտիվների և գույքի վիճակի պատճառով, որը, էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, չի համարվում Ընկերության կողմից կատարված խախտում ընդհուպ մինչև այն պահը, երբ վերոհիշյալ Ակտիվները պետք է վերականգնվեին և փոխարինվեին նորերով, և/կամ շրջակա միջավայրին հասցված վնասը մաքրվեր` համաձայն Հանձնաժողովի կողմից հաստատված փուլային վերականգնման ծրագրի, որպես Լիցենզիայի դրույթների համապատասխան ներդրումների համընդհանուր վերանայման գործողության մի մաս:

 

Բաժին 7.5. Անվտանգության գոտիների մասին իրավական ակտեր ա) Գնորդի հաշվին, Փակման օրվանից հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում, Վաճառողը և Գնորդը յուրաքանչյուրը կնշանակեն մեկական լիազոր ներկայացուցիչ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության հետ խորհրդակցելով կվերանայեն Ընկերության ակտիվների և գույքի վիճակը և կպարզեն, թե արդյոք գոյություն ունեն անվտանգության գոտիների մասին իրավական ակտերի որևէ խախտումներ, և թե ինչ Վերականգնողական գործողություններ պետք է կատարվեն, որպեսզի Ընկերությունը և Ակտիվները համապատասխանեն այդ իրավական ակտերի պայմաններին, ինչպես նաև` պարզեն Վերականգնողական գործողությունների իրականացման գրաֆիկը և ծախսերը: Ներկայացուցիչների աշխատանքի բացահայտումները և առաջարկությունները պետք է Ընկերության կողմից հաշվի առնվեն էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովին Լիցենզիայի համաձայն կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների առաջարկներ ներկայացնելիս` նախատեսելով, որ ցանկացած Վերականգնողական գործողություն պետք է ավարտի ոչ ավելի, քան 25 տարի ժամանակահատվածում: բ) Կողմերը համաձայնվում են, որ Ընկերությունը չպետք է պատասխանատու լինի նախքան Փակման Օրն իր ակտիվների և գույքի վիճակից կամ օգտագործումից առաջացող` Շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրության որևէ խախտման համար, և Վաճառողը պետք է փոխհատուցի Ընկերությանը և դրան զերծ պահի վնասներից, եթե Ընկերության նկատմամբ գործ է հարուցվում մինչև Փակման Օրը կատարված Շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրության խախտումների կապակցությամբ` պայմանով սակայն, որ սույնով ոչինչ չի ազատում Ընկերությանը Շրջակա միջավայրին վերաբերող օրենսդրության որևէ խախտման կամ վերագրյալ խախտման համար պատասխանատվությունից, որը տեղի է ունեցել Փակման Օրը և դրանից հետո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ խախտումները շարունակվում են Փակման պահին Ընկերության Ակտիվների և գույքի վիճակի պատճառով, որը, էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, չի համարվում Ընկերության կողմից կատարված խախտում ընդհուպ մինչև այն պահը, երբ վերոհիշյալ Ակտիվները պետք է վերականգնվեին և փոխարինվեին նորերով, և/կամ շրջակա միջավայրին հասցված վնասը մաքրվեր` համաձայն Հանձնաժողովի կողմից հաստատված փուլային վերականգնման ծրագրի, որպես Լիցենզիայի դրույթների համապատասխան ներդրումների համընդհանուր վերանայման գործողության մի մաս:

 

ՀՈԴՎԱԾ 8

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

Բաժին 8.1. Գնորդի և Վաճառողի Պարտավորությունների Նախնական Պայմանները. Գնորդի և Վաճառողի սույն Պայմանագրով նախատեսված Փակումն ավարտելու կամ ավարտն ապահովելու պարտավորությունները ենթակա են բավարարման ստորև բերված պայմանների համաձայն, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը կարող են անվավերացվել Կողմերի կողմից` գրավոր տեղեկացման միջոցով. ա) Պետք է ստացված լինեն Պետական Մարմինների բոլոր էական թույլտվությունները, հաստատումները, թույլատրագրերը և համաձայնությունները և դրանք ներկայացնող բոլոր փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են Գնորդից, Վաճառողներից և Ընկերությունից` սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնություններն ավարտելու նպատակով: բ) Չպետք է ուժի մեջ լինի ոչ մի հրաման կամ որոշում, օրենսդրական ակտ, կանոն կամ կանոնակարգ, և ոչ մի բողոք Պետական Մարմնի կողմից չպետք է ներկայացվի, որի նպատակն է հրապարակել հրաման կամ որոշում, որը սահմանափակում է, թույլ չի տալիս կամ արգելում է սույնով նախատեսված գործառնությունների իրականացումը, և ոչ Գնորդը, ոչ Վաճառողը, ոչ էլ Ընկերությունը չպետք է ծանուցվի որևէ Պետական մարմնի կողմից վերջինիս այն որոշման մասին, որ դատական գործ կամ վարույթ է հարուցել սույնով նախատեսված գործառնությունների իրականացումը սահմանափակելու կամ արգելելու ուղղությամբ, կամ գործառնություններն իրականացնելու դեպքում` սույն Պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու, չեղյալ հայտարարելու ուղղությամբ կամ նախաձեռնվել է որևէ այլ գործողություն, որը կարող է հանգեցնել սույնով նախատեսված գործառնությունների արգելմանը կամ պայմանների էական փոփոխությանը:

 

Բաժին 8.2. Գնորդի Պարտավորությունների Նախնական Պայմանները.

 

Գնորդի` սույնով նախատեսված Փակումն ավարտելու կամ ավարտն ապահովելու պարտավորությունները ենթակա են բավարարման ստորև բերված լրացուցիչ պայմանների համաձայն, որոնցից մեկը կամ ավելին կարող է անվավերացվել Գնորդի կողմից` գրավոր տեղեկացման միջոցով`

(ա) Սույն Պայմանագրում ներառված` Վաճառողի և Ընկերության յուրաքանչյուր հավաստիացում և երաշխիք պետք է համապատասխանի իրականությանը և լինի ճշգրիտ բոլոր էական առումներով, բացառությամբ այն փոփոխությունների, որոնք բացահայտ կերպով նախատեսված կամ թույլատրելի են սույն Պայմանագրով, և Վաճառողի և Ընկերության յուրաքանչյուր հավաստիացումը և համաձայնությունները, որոնք պետք է իրականացվեն Փակման դրությամբ կամ դրանից առաջ, պետք է բոլոր էական առումներով իրականացվեն պատշաճ կերպով:

(բ) Սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնություններն իրականացնելու համար պահանջվող ցանկացած ծանուցում պետք է տրամադրված լինի կամ ձեռք բերված լինի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման որևէ ծանուցում չտրամադրելը կամ նման որևէ համաձայնություն կամ հաստատում ձեռք չբերելն առանձին կամ միասնականորեն չի ունենա էական բացասական ազդեցություն Ընկերության աշխատանքների, գործունեության կամ ֆինանսական վիճակի վրա:

(գ) Սույն Պայմանագիրը պետք է պատշաճ կերպով կնքված և տրամադրված լինի վաճառողի կողմից:

(դ) Հանձնաժողովը պետք է Ընկերությանը տված լինի Լիցենզիա` սույն Պայմանագրի Հավելված «Ա»-ում ներկայացված տեսքով` հաշվի առնելով, որ Լիցենզիան գոյություն ունի և անգլերեն, և հայերեն տարբերակներով, ընդ որում` հայերեն տարբերակը համարվում է պաշտոնական տարբերակ ցանկացած նպատակի համար:

 

Բաժին 8.3. Վաճառողի Պարտավորությունների Նախնական Պայմանները.

 

Վաճառողի Սույնով նախատեսված Փակումն ավարտելու կամ ավարտն ապահովելու պարտավորությունները ենթակա են բավարարման ստորև բերված լրացուցիչ պայմանների համաձայն, որոնցից մեկը կամ մի քանիսը կարող են մերժվել գրավոր կերպով` Վաճառողի կողմից:

ա) Սույն Պայմանագրում ընդգրկված` Գնորդի յուրաքանչյուր հավաստիացում և երաշխիք պետք է լինի ճշգրիտ և հավաստի բոլոր էական առումներով` դրանց ամսաթվի և Փակման դրությամբ, նոր ձևով և սահմանված ժամանակին համաձայն, բացառությամբ որևէ փոփոխությունների, որոնք կատարվել են նշված ամսաթվից հետո, բայց որոնք բացահայտ կերպով նախատեսված կամ թույլատրելի են սույն Պայմանագրի համաձայն, և Գնորդի յուրաքանչյուր համաձայնություն և պայմանավորվածություն, որ պետք է իրականացվի Փակման դրությամբ կամ դրանից առաջ, պետք է բոլոր էական առումներով իրականացվի պատշաճ կերպով:

բ) Փակման Օրվանից տասը (10) օր առաջ Գնորդը պետք է Վաճառողին ներկայացրած լինի բոլոր առումներով Վաճառողին ընդունելի Մայր Ընկերության Անժամկետ Երաշխիք:

 

Բաժին 8.4. Նախնական Պայմանի Ձախողման Ազդեցությունը. Գնորդն ընդունում և համաձայնում է, որ Եթե Փակումը տեղի չունենա մինչև 200- թվականի _______________ -ն {ամսաթիվը պետք է լինի սույն Պայմանագրի կնքումից հետո երեք ամիս հետո} այնպիսի հանգամանքների բերումով, երբ Գնորդը չի բավարարել Վաճառողի պարտավորությունների նախնական պայմաններից մեկը կամ մի քանիսը, կամ Գնորդը չի ներկայացրել Գնման Գինն ամբողջությամբ, Հայտի երաշխիքը կբռնագրավվի և Կողմերն իրար նկատմամբ ոչ մի հետագա պարտավորություն չեն ունենա: Եթե Փակումը տեղի չունենա մինչև 200- թվականի __________________ ն այնպիսի հանգամանքների բերումով, երբ Գնորդը բավարարել է Վաճառողի պարտավորությունների բոլոր նախնական պայմանները և մրցույթին ներկայացրել է Գնման Գինն ամբողջությամբ, սակայն Վաճառողը չի բավարարել Գնորդի պարտավորությունների նախնական պայմաններից մեկը կամ մի քանիսը կամ Բաժնետոմսերը չի ներկայացրել, ապա Գնորդի խնդրանքով Հայտի երաշխիքը կվերադարձվի, իսկ Վաճառողն այլևս չի կրի որևէ տեսակի պատասխանատվություն կամ պարտավորություն Գնորդի նկատմամբ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 9

 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

 

Բաժին 9.1. Ուժի Մեջ Մնալը. Եթե այլ բան սահմանված չէ սույնով, որևէ կողմ պատասխանատու չէ սույն Պայմանագրում պարունակվող հավաստիացումներն ու երաշխիքները խախտելու համար ներկայացված հայցի առնչությամբ, եթե տվյալ հայցի մասին ծանուցումը չի առաքվել Փակման Օրվանից հետո մեկ (1) տարվա ընթացքում, և տվյալ հայցի առնչությամբ սույն Պայմանագրով սահմանված տարաձայնությունների լուծման ընթացակարգերը չեն կիրառվել:

 

Բաժին 9.2. Գնորդի և Ընկերության Կողմից Փոխհատուցումը. Գնորդը և (Փակման Օրը և դրանից հետո) Ընկերությունը, համաձայն սույն Պայմանագրի այլ պայմանների և պահանջների, համաձայնվում են փոխհատուցել Վաճառողի, Վաճառողի Փոխկապակցված Անձանց, նրա համապատասխան պաշտոնյաների, տնօրենների, գործակալների կամ աշխատակիցների, և նրանց համապատասխան իրավահաջորդների և օրինական ժառանգների (յուրաքանչյուրն այսուհետ` «Վաճառողի Փոխհատուցված Կողմ») կողմից կրած ֆինանսական կորուստները և զերծ պահել յուրաքանչյուր Վաճառողի Փոխհատուցված Կողմին բոլոր այն Կորուստներից, որոնք առաջացել են (i) Գնորդի` սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի խախտման արդյունքում, (ii) Գնորդի` սույն Պայմանագրում պարունակվող, որևէ համաձայնության կամ պայմանավորվածության խախտման արդյունքում, կամ (iii) Ընկերության` Փակման Օրը կամ դրանից հետո գործառնություններից կամ իրադարձություններից առաջացած պարտավորություններից: Չնայած Բաժին 9.1-ում պարունակվող դրույթներին, ոչ մի հայց չի կարող բերվել և ոչ մի գործողություն չի կարող ձեռնարկվել Գնորդի դեմ սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի խախտման համար, եթե Գնորդը չի ստացել տվյալ հայցի կամ գործողության գրավոր ծանուցում, որը հիմնավորված մանրամասնություններով նկարագրում է տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող դեպքի փաստերն ու հանգամանքներն այն օրվա դրությամբ կամ դրանից առաջ, երբ տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող հավաստիացումը կամ երաշխիքը դադարում է ուժի մեջ լինելուց Բաժին 9.1-ի համաձայն, անկախ նրանից թե տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող դեպքը կատարվել է նշված ամսաթվից առաջ թե հետո: Վաճառողը համաձայնվում է և պարտադրում յուրաքանչյուր Վաճառողի Փոխհատուցված Կողմի Գնորդին տրամադրել որևէ հայցի, հայտարարության, դեպքի կամ վարույթի վերաբերյալ գրավոր ծանուցում երրորդ կողմի կողմից կամ կապված երրորդ կողմի հետ, որի կապակցությամբ նա կարող է վնասների փոխհատուցում պահանջել սույնի պայմաններին համաձայն` հնարավորին սեղմ ժամկետներում և ամեն դեպքում երեսուն (30) օրվա ընթացքում, երբ, տվյալ Վաճառողի Փոխհատուցված Կողմը տեղեկանում է նման հայցի, հայտարարության, դեպքի կամ վարույթի մասին, սակայն այն պայմանով, որ Գնորդին նման ձևով չտեղեկացնելը չի ազդում սույն Պայմանագրով սահմանված փոխհատուցման իրավունքի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Գնորդը փաստացի վնաս է կրում նշված ծանուցումը չստանալու պատճառով:

 

Բաժին 9.3. Վաճառողի Կողմից Փոխհատուցում (ա) Վաճառողը, սույն Պայմանագրի այլ պայմանների և պահանջների համաձայն, համաձայնվում է փոխհատուցել Գնորդի, Գնորդի Փոխկապակցված Անձանց և նրանցից յուրաքանչյուրի համապատասխան պաշտոնյաների, տնօրենների, գործակալների կամ աշխատակիցների, և նրանց համապատասխան իրավահաջորդների և օրինական ժառանգների (յուրաքանչյուրն այսուհետ` «Գնորդի Փոխհատուցված Կողմ») կրած վնասները, և զերծ պահել յուրաքանչյուր Գնորդի Փոխհատուցված Կողմին հասցված բոլոր Կորուստներից, որոնք առաջացել են (i) Վաճառողի` սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի խախտման արդյունքում, (ii) Վաճառողի` սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ համաձայնության կամ պայմանավորվածության խախտման արդյունքում, (iii) մինչև Փակման Օրը Ընկերության` գործառնություններից կամ իրադարձություններից առաջացած պարտավորություններից (բացառությամբ «Մասնավորեցման մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն Գնորդի կողմից ստանձնված կամ ընդունված պարտավորությունների): Չնայած Բաժին 9.1-ում պարունակվող դրույթներին, ոչ մի հայց չի կարող բերվել և ոչ մի գործողություն չի կարող ձեռնարկվել Վաճառողի դեմ սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ հավաստիացման կամ երաշխիքի խախտման համար, եթե Վաճառողը չի ստացել տվյալ հայցի կամ գործողության գրավոր ծանուցում, որը հիմնավորված մանրամասնություններով նկարագրում է տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող դեպքի փաստերն և հանգամանքներն այն ամսաթվի դրությամբ կամ դրանից առաջ, երբ տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող հավաստիացումը կամ երաշխիքը դադարում են ուժի մեջ լինելուց Բաժին 9.1-ի համաձայն, անկախ նրանից թե տվյալ հայցի կամ գործողության հիմք հանդիսացող դեպքը կատարվել է նշված ամսաթվից առաջ թե հետո: Գնորդը համաձայնվում և պարտադրում է յուրաքանչյուր Գնորդի Փոխհատուցված Կողմի Վաճառողին տրամադրել որևէ հայցի, հայտարարության վերաբերյալ գրավոր ծանուցում երրորդ կողմի կողմից կամ երրորդ կողմի հետ կապված, որի կապակցությամբ նա կարող է վնասների փոխհատուցում պահանջել սույնի պայմաններին համաձայն` հնարավորին սեղմ ժամկետներում և ամեն դեպքում երեսուն (30) օրվա ընթացքում, երբ տվյալ Գնորդի Փոխհատուցված Կողմը տեղեկանում է նման հայցի, հայտարարության, դեպքի կամ վարույթի մասին, սակայն այն պայմանով, որ Վաճառողին նման ձևով չտեղեկացնելը չի ազդում սույն Պայմանագրով սահմանված փոխհատուցման իրավունքի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վաճառողը փաստացի վնաս է կրում նշված ծանուցումը չստանալու պատճառով: Վաճառողը, համաձայնում է փոխհատուցել Ընկերության, Գնորդի, Գնորդի համապատասխան պաշտոնյաների, տնօրենների, գործակալների կամ աշխատակիցների, և նրանց համապատասխան իրավահաջորդների և օրինական ժառանգների կողմից կրած վնասները, և զերծ պահել նրանց ցանկացած տեսակի պարտավորությունից, որն առաջանում է մինչև Փակման Օրը Ընկերության ցանկացած ներկա, անցյալ կամ ակնկալվող աշխատակցի հետ պայմանագիր կնքելուց, համաձայն որի վերջինս տրամադրվում է համապատասխան փոխադրման, աշխատանքից ազատման նպաստ կամ դրա հետ առնչվող այլ հատուցում, որը գերազանցում է կամ Ընկերության համար ավելի ծախսատար է, քան Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսգրքով սահմանված նվազագույն հատուցումը: Վաճառողն, այնուհետև համաձայնում է փոխհատուցել Ընկերության, Գնորդի, Գնորդի համապատասխան պաշտոնյաների, տնօրենների, գործակալների կամ աշխատակիցների, և նրանց համապատասխան իրավահաջորդների և օրինական ժառանգների կողմից կրած վնասները, և զերծ պահել նրանց ցանկացած տեսակի պարտավորությունից, որն առաջանում է մինչև Փակման Օրը Ընկերության աշխատակցի կողմից դատական հայց ներկայացնելու կամ ներկայացման սպառնալիքի արդյունքում` կապված Փակումից առաջ տեղի ունեցած կամ դրանց վերագրվող գործողությունների կամ իրադարձությունների հետ:

 

Բաժին 9.4. Սահմանափակումներ. Կողմերից ոչ մեկն իրավունք չունի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, եթե և մինչև որ նրա պահանջի գումարային չափը հավասար չլինի կամ չգերազանցի $150,000-ը («Սահմանված Նվազագույն Պահանջները»), և փոխհատուցումը կիրառելու կլինի այդպիսի պահանջների միայն այն գումարների նկատմամբ, որոնք գերազանցում են Սահմանված Նվազագույն Պահանջները:

 

Բաժին 9.5. Փոխհատուցման Բացառիկ Միջոց. Բացառությամբ որևէ հայցի, որն (ա) հիմնված է խարդախության վրա կամ (բ) պահանջում է արդարացի հատուցում կամ խախտված իրավունքի վերականգնման գործողություն, սույն Պայմանագրի կողմերը ընդունում և համաձայնվում են, որ Փակման Օրվանից սկսած և դրանից հետո սույն Հոդված 9-ում պարունակվող փոխհատուցման վերաբերյալ դրույթները հանդիսանում են Կողմերի փոխհատուցման միակ միջոցը սույն Պայմանագրով նախատեսված գործառնությունների կապակցությամբ: Ինչ վերաբերում է խարդախության վրա հիմնված կամ արդարացի հատուցում կամ խախտված իրավունքի վերականգնման գործողություն պահանջող հայցերին, (g) որևէ կողմի փոխհատուցված լինելու և կորուստներից զերծ մնալու իրավունքը սույն Հոդված 9-ում պարունակվող փոխհատուցման վերաբերյալ դրույթների համաձայն պետք է լինի ի լրումն և ամբողջական տվյալ կողմի օրինական կամ արդարացի այլ պահանջների և իրավունքների, և (Z) եթե որևէ կողմ կիրառում է սույն Հոդված 9-ով սահմանված փոխհատուցման իրավունքը, այն չպետք է համարվի որպես բացառապես տվյալ փոխհատուցման միջոցի ընտրություն կամ հրաժարում օրինական կամ արդարացի որևէ այլ իրեն մատչելի փոխհատուցման միջոցից:

 

ՀՈԴՎԱԾ 10

 

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Բաժին 10.1. Հրաժարում. Սույն Պայմանագրի ցանկացած կողմ կարող է մինչև Փակման օրը ցանկացած պահին գրավոր հրաժարվել սույն Պայմանագրի ցանկացած ժամկետներից կամ պայմաններից այնքանով, որքանով հրաժարման առարկա այդ ժամկետների կամ պայմանների շահառուն հրաժարվող կողմն է: Սույն Պայմանագրում փոփոխություն կամ լրացում կարող է կատարել, եթե նման հրաժարումը կամ համաձայնությունը կատարվում է գրավոր կերպով և կնքվում է բոլոր կողմերի կողմից այնպես, ինչպես կնքված է սույն Պայմանագիրը:

 

Բաժին 10.2. Ծանուցումներ Բոլոր ծանուցումները և կողմերի միջև այլ հաղորդագրությունները պետք է լինեն գրավոր` անգլերեն և հայերեն, և կհամարվեն պատշաճ կերպով ներկայացված, եթե (i) հանձնվել են անձամբ, կամ (ii) Հայաստանի Հանրապետությունում հուսալի և կանոնավոր կերպով փոստային առաքումներ իրականացնող ծառայության կողմից դրանք հասցեատիրոջն առաքելուց հինգ (5) օր հետո, առաքման ստացումը հավաստող անդորրագրի առկայության դեպքում, կամ (iii) առաքվել են տելեքսով և անմիջապես հաստատվել են վերոնշյալ` անձամբ կամ փոստային առաքման դեպքում, նախապես փոստային ծախսերի վճարումով և հասցեագրված հետևյալ ձևով.

 

ա) Եթե ուղղված Գնորդին, ապա`

 

[հետևում է]

 

Պատճենը`

 

[հետևում է]

 

բ) Եթե ուղղված է Վաճառողին, ապա`

 

Նախարար Արմեն Մովսիսյանին

ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն

Հանրապետության Հրապարակ

Կառավարության շենք, թիվ 2

375010, Երևան

Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ. +(3741) 52-19-64

Ֆաքս. +(3741) 151-687

 

Պատճենը`

 

Նախարար Վարդան Խաչատրյանին

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

Մելիք Ադամյան փող., թիվ 1

375010, Երևան

Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ. +(3741) 59-53-04

Ֆաքս. +(3741) 151-069

 

և

 

Պրն. Հարոլդ Փ. Ռեյխվալդին

Manatt, Phelps & Phillips, LLP

11355 West Olympic Blvd.

Los Angeles, California 90064 USA

Հեռ. +(310) 312-4184

Ֆաքս. +(310) 312-4224

 

կամ մեկ այլ հասցեով (հասցեներով), որոնց մասին Կողմերը կարող են ժամանակ առ ժամանակ գրավոր կերպով տեղեկացնել միմյանց:

 

Բաժին 10.3. Փոխանցում. Կողմերից ոչ մեկն իրավունք չունի փոխանցել սույն Պայմանագիրը կամ դրա որևէ մասը` առանց մյուս կողմերի կանխավ գրավոր համաձայնության: Համաձայն վերոհիշյալի, սույն Պայմանագիրը պետք է լինի պարտավորեցնող և կիրառվի կողմերի և նրանց համապատասխան թույլատրված իրավահաջորդների և լիազորված անձանց օգտին:

 

Բաժին 10.4. Երրորդ Կողմերի Իրավունքներ. Սույն Պայմանագրում արտահայտված կամ ներառված որևէ դրույթ չպետք է մեկնաբանվի այնպես, որի համաձայն որևէ Անձի, բացառությամբ սույն Պայմանագրի կողմերի, տրվում է որևէ իրավունք կամ փոխհատուցում համաձայն սույն Պայմանագրի կամ որպես սույն Պայմանագրի արդյունք:

 

Բաժին 10.5. Ծախսեր. Սույն Պայմանագրի յուրաքանչյուր կողմ պետք է կրի սույն Պայմանագրի և դրանով նախատեսված գործառնությունների հետ կապված իր սեփական ծախսերը, անկախ այդ գործառնությունների իրականացումից, ներառյալ, առանց սահմանափակման, իրավախորհրդատուների, ֆինանսական խորհրդատուների կամ հաշվապահների վարձատրությունները:

 

Բաժին 10.6. Կիրառվող Օրենսդրություն. Սույն Պայմանագիրը պետք է մեկնաբանվի և կիրառվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք նահանգի օրենսդրությանը համապատասխան, այն հստակ ըմբռնումով, որ այս դրույթը չի վերաբերում Լիցենզիային կամ որևէ այլ համաձայնագրի, որի կողմ կարող են հանդիսանալ Գնորդը կամ Ընկերությունը` կապված Ընկերության տնօրինման և շահագործման հետ:

 

Բաժին 10.7. Վերնագրեր. Կրկնօրինակներ. Սույն Պայմանագրի վերնագրերը միայն հարմարության համար են և չպետք է համարվեն Պայմանագրի մաս կամ որևէ կերպ ազդեն Պայմանագրի կառուցվածքի կամ դրա որևէ դրույթի մեկնաբանման վրա: Սույն Պայմանագիրը կարող է կնքվել երկու կամ ավելի կրկնօրինակներից, որոնցից յուրաքանչյուրը կհամարվի բնօրինակ, սակայն բոլորը միասին կկազմեն միևնույն փաստաթուղթը:

 

Բաժին 10.8. Ամբողջ Պայմանագիրը. Սույն Պայմանագիրը (ներառյալ սույն Պայմանագրի Ցանկերը, Նմուշները և Հավելվածները, որոնք կազմում են սույն Պայմանագրի մասը, չնայած կարող են կարվել առանձին) կազմում են կողմերի միջև կնքված ամբողջ Պայմանագիրը և գերակայում են սույն Պայմանագրի կողմ հանդիսացող կողմերի միջև կամ նրանց կողմից կնքված կամ գործողության մեջ մտած գրավոր կամ բանավոր ցանկացած համաձայնության, որն առնչվում է սույն Պայմանագրով սահմանված գործառնություններին: Կողմերի միջև գոյություն չունեն սույն Պայմանագրով սահմանված գործառնություններին առնչվող բանավոր կամ այլ տեսքով որևէ ներկայացումներ, երաշխիքներ, համաձայնություններ, պայմանավորվածություններ, համաձայնագրեր, բացառությամբ նրանց, որոնք հստակորեն սահմանված են սույն Պայմանագրում:

 

Բաժին 10.9. Փոփոխություններ. Սույն Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասամբ կարող է լրացվել կամ փոփոխվել բոլոր կողմերի միջև պատշաճ ձևով կնքված գրավոր պայմանագրի առկայության դեպքում, որը պետք է կազմվի սույն Պայմանագրով սահմանված ձևով և հղում կատարի սույն Պայմանագրին:

 

Բաժին 10.10. Հրապարակայնություն. Սույն Պայմանագրով սահմանված գործառնություններին վերաբերող Գնորդի կամ Վաճառողի կողմից մամուլում կատարված բոլոր հրապարակումները կամ ցանկացած ձևի այլ հրապարակային հաղորդակցությունները, ինչպես նաև հրապարակումների պատրաստման մեթոդը, պետք է նախօրոք համատեղ հաստատվեն և՛ Վաճառողի, և՛ Գնորդի կողմից: Համաձայնության չտրամադրումը որևէ կողմի կողմից չպետք է լինի անհիմն, պայմանով սակայն, սույն դրույթը չի արգելում կողմերից որևէ մեկին կատարել մամուլում հրապարակումներ կամ հանդես գալ այլ հրապարակային հաղորդակցությամբ, եթե տվյալ կողմը գտնում է, որ դրանք անհրաժեշտ են իր իրավական կամ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար, և եթե տվյալ Կողմը դրա վերաբերյալ խորհրդակցել է մյուս կողմերի հետ` տվյալ հանգամանքների ներքո ողջամիտ ձևով:

 

Բաժին 10.11. Մեկնաբանում. Սույն Պայմանագիրը կողմերի միջև ընթացած բանակցությունների արդյունք է, և վերանայվել է Վաճառողի, Ընկերության, Գնորդի և նրանց համապատասխան իրավախորհրդատուների կողմից: Համապատասխանաբար, սույն Պայմանագիրը պետք է համարվի բոլոր կողմերի համաձայնության արդյունք և ոչ մի անորոշություն չպետք է ենթադրաբար մեկնաբանվի որևէ կողմի օգտին կամ նրա դեմ:

 

Բաժին 10.12. Տարաձայնությունների լուծում. Ինքնիշխան Անձեռնմխելիություն.

 

ա) Կողմերը սույնով համաձայնվում են, որ սույն Պայմանագրի ներքո ծագած տարաձայնություններին անհապաղ և արդյունավետ լուծում տալու նպատակով, սույն Պայմանագրի մեկնաբանման, իրականացման կամ խախտման հետ կապված կամ դրա կապակցությամբ ծագած կամ դրա հետո առնչվող ցանկացած բնույթի պահանջ, վեճ կամ հակասություն պետք է լուծվի սույն Պայմանագրի որևէ կողմի պահանջով` հայցի դիմումի ներկայացման ժամանակ գործողության մեջ գտնվող LCIA կանոնների (այսուհետ` «Կանոններ») ներքո գործող վերջնական և պարտավորեցնող արբիտրաժի միջոցով: Այդ Կանոններն ամրագրված են սույն Պայմանագրի ծանոթագրության մեջ: Արբիտրաժի նստավայրը Լոնդոնն է և վարույթն իրականացվում է անգլերեն լեզվով: Տրիբունալը կազմված է երեք (3) դատավորներից, որոնք ունեն բարդ առևտրային հարցերի լուծման փորձ և որոնցից ոչ մեկը չպետք է լինի գործին առնչվող որևէ երկրի ռեզիդենտ կամ քաղաքացի կամ որևէ այլ կերպ առնչվի կողմերից որևէ մեկի հետ: Արբիտրաժի կողմից վերջնական հայտարարված ցանկացած որոշում պետք է լինի վերջնական և պարտադիր կողմերի համար, և կողմերը սույնով անհետադարձ հրաժարվում են ցանկացած ձևի բողոքարկման, վերանայման կամ որևէ պետական դատարանի կամ դատական այլ մարմնի դիմելու իրենց իրավունքից, այնքանով, որքանով այդպիսի հրաժարումը կարող է օրինական ձևով կատարվել: Այն բանից հետո, երբ Կողմերից որևէ մեկը մյուս Կողմին կտեղեկացնի վիճարկելի որևէ հարցի գոյության մասին, գործը Արբիտրաժի վարույթին հանձնելուց առաջ Կողմերն անաչառորեն կբանակցեն երեսուն (30) օրվա ընթացքում:

բ) Վաճառողը համաձայնվում է, որ իր կողմից սույն Պայմանագրի իրականացումը, առաքումը և կատարումն ավելի շուտ մասնավոր և առևտրային գործողություն է, քան հանրային կամ պետական, այնպես որ սույն Պայմանագրի կամ դրանով նախատեսված գործառնությունների առնչությամբ իր դեմ որևէ դատական գործի հարուցման դեպքում, ինքը կամ իր անունից որևէ մեկը չպետք է պահանջի որևէ անձեռնմխելիություն` պայմանով, սակայն, որ սույն Պայմանագրի Կողմերից ոչ մեկը չի փորձի որևէ դատարանից որևէ դատական գործի առնչությամբ ստանալ պայմանական կամ արդարացի ազատում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է Արբիտրաժային գործ սկսելու համար` համաձայն սույն Պայմանագրի դրույթների, կամ պարտադրելու Արբիտրաժային Խորհրդի շահավետ որոշում` համաձայն սույն Պայմանագրի 10.12 կետի:

գ) Որևէ կասկածից խուսափելու նպատակով, Լիցենզիայի կամ Գնորդի կամ Ընկերության կողմից կնքված որևէ այլ համաձայնագրի հետ կապված տարաձայնությունների լուծումը` կապված Ընկերության տնօրինման կամ շահագործման հարցերի հետ, պետք է կարգավորվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և ցանկացած տարաձայնություն, որը ծագել է Լիցենզիայից և դրա առնչությամբ, ինչպես նաև որևէ այլ համաձայնագրից և դրա առնչությամբ, պետք է քննվի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում և ենթակա չլինի սույնով սահմանված արբիտրաժային ընթացակարգերին:

 

Բաժին 10.13. Լեզու. Սույն Պայմանագիրը պետք է կազմվի (i) անգլերեն և (ii) հայերեն լեզուներով, որոնցից յուրաքանչյուրը կհամարվի վավերական, պարտավորեցնող և գործող: Պայմանագրի անգլերեն և հայերեն թարգմանությունների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում գերակշռող է համարվում անգլերեն տարբերակը: Կողմերը համաձայնվում են, որ անմիջապես Փակման օրվանից հետո կկազմվի սույն Պայմանագրի պաշտոնական ամփոփագիրը հայերեն լեզվով` կողմերի ամենօրյա աշխատանքներն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև տարածման նպատակով, եթե կողմերը դա անհրաժեշտ կամ ցանկալի համարեն, պայմանով, որ այդպիսի պաշտոնական ամփոփագիրը չի համարվի որպես սույն Պայմանագրին գերիշխող կամ լրացնող և, որ սույն Պայմանագրի ամբողջական տեքստը բոլոր նպատակների համար կլինի գերակայող:

 

Բաժին 10.14. Արժույթ. Բոլոր դրամական գումարները պետք է արտահայտվեն և վճարվեն ԱՄՆ դոլարով, եթե սույն Պայմանագրով այլ բան հստակորեն սահմանված չէ:

 

Ի ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾԻ, կողմերը Բաժնետոմսերի Գնման սույն Պայմանագիրը կնքում են պատշաճ ձևով` վերը նշված առաջին ամսաթվի դրությամբ:

 

(1) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներկայացված`

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ էներգետիկայի նախարարության կողմից`

______________________________________________________________________

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից`

______________________________________________________________________

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ պետական գույքի կառավարման նախարարության կողմից`

______________________________________________________________________

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Արդարադատության նախարարության կողմից`

______________________________________________________________________

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոն

 

[ԳՆՈՐԴԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ]

______________________________________________________________________

Անուն, Ազգանուն

Պաշտոն

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հոդված 1.                  Սահմանումներ

 

Հոդված 2.                  Բաժնետոմսերի առուվաճառք

Բաժին 2.1  Բաժնետոմսերի առուվաճառք

Բաժին 2.2  Գնման Գին

Բաժին 2.3  Փակում

Բաժին 2.4  Բաժնետերերի համաձայնագրեր

 

Հոդված 3.                  Վաճառողի Հավաստիացումները և Երաշխիքները

Բաժին 3.1  Ընկերության Կազմակերպական Կառուցվածքը

Բաժին 3.2  Ընկերության Կանոնադրական Կապիտալը

Բաժին 3.3  Ստորաբաժանումներ

Բաժին 3.4  Պատշաճ Լիազորություն

Բաժին 3.5  Վեճի Բացակայություն

Բաժին 3.6  Որոշակի Փոփոխությունների կամ Դեպքերի Բացակայություն

Բաժին 3.7  Դատավարություններ և Դատական Վարույթներ

Բաժին 3.8  Աշխատակիցների Նպաստների Պլաններ, Կոլեկտիվ Աշխատանքային Պայմանագրեր

Բաժին 3.9  Իրավական Համապատասխանություն

Բաժին 3.10  Համաձայնություններ

Բաժին 3.11  Լիցենզիաներ, Թույլտվություններ և Լիազորություններ

Բաժին 3.12  Բրոքերային վճարներ

Բաժին 3.13  Ակտիվներ

Բաժին 3.14  Պարտավորությունների Բացակայություն

Բաժին 3.15  Հավաստիացումների ու Երաշխիքների Սահմանափակման Բնույթը

 

Հոդված 4.                  Գնորդը Հավաստիացումները և Երաշխիքները

Բաժին 4.1  Ընկերության Կազմակերպական Կառուցվածքը

Բաժին 4.2  Պատշաճ Լիազորություն

Բաժին 4.3  Վեճի Բացակայություն

Բաժին 4.4  Դատական Վեճեր և Դատական Վարույթներ

Բաժին 4.5  Պետական Մարմիններ, Համաձայնություններ

Բաժին 4.6  Բրոքերային Վճարներ

Բաժին 4.7  Պատշաճ Ուսումնասիրություն. Ճշգրտումների Բացակայություն

Բաժին 4.8  Վաճառողի Կողմից Խախտումներ Կատարելու Մասին Տեղեկությունների Բացակայություն

Բաժին 4.9  Որակավորում

Բաժին 4.10  Կանխատեսումներ

Բաժին 4.11  Բաժնետոմսերի համար Շուկայի Բացակայություն

Բաժին 4.12  Սահմանված Նվազագույն Պահանջներ

 

Հոդված 5.                  Վաճառողի Համաձայնությունները և  

                           Պայմանավորվածությունները

Բաժին 5.1  Պարտավորությունների Դադարեցում

Բաժին 5.2  Համագործակցություն ֆինանսավորման հարցերում

Բաժին 5.3  Փոխատուների Փոխատվություններ

 

Հոդված 6.                  Գնորդի Համաձայնությունները և  

                           Պայմանավորվածությունները

Բաժին 6.1  Ընկերության Ակտիվների Վաճառք կամ Վարձակալություն

Բաժին 6.2  Վերահսկման Փոփոխում

Բաժին 6.3  Պարտք

Բաժին 6.4  Պարտականություններ

Բաժին 6.5  Ներդրումային Ծրագիր

Բաժին 6.6  Ապագա Կորպորատիվ Փոփոխությունների Բացառում

Բաժին 6.7  Տեխնիկական Առանձնահատկություններ

Բաժին 6.8  Լուծարում

Բաժին 6.9  Փոփոխություններ

Բաժին 6.10  Հրաժարում

Բաժին 6.11  Սարքավորում, Ծառայություններ

Բաժին 6.12  Տեղեկություններ, Համագործակցություն

Բաժին 6.13  Իրավական Համապատասխանություն

Բաժին 6.14  Ապահովում, էներգիայի Մատակարարում, Մրցակցություն

Բաժին 6.15  ՎԶԵԲ-ի Համաձայնագրի Դիտարկում

Բաժին 6.16  Հարկային Հարցեր

Բաժին 6.17  Կառավարիչներ

 

Հոդված 7.                  Փոխադարձ Համաձայնություններ և  

                           Պարտավորվածություններ

Բաժին 7.1  Աջակցություն Գործառնություններին

Բաժին 7.2  Աշխատողների Նպաստներին Վերաբերող Որոշ Խնդիրներ

Բաժին 7.3  Գաղտնիություն

Բաժին 7.4  Շրջակա Միջավայրին վերաբերող Օրենսդրություն

Բաժին 7.5  Անվտանգության գոտիների մասին իրավական ակտեր

 

Հոդված 8.                  Պարտավորությունների Նախապայմաններ

Բաժին 8.1   Գնորդի և Վաճառողի Պարտավորությունների Նախնական Պայմաններ

Բաժին 8.2  Գնորդի Պարտավորությունների Նախնական Պայմաններ

Բաժին 8.3  Վաճառողի Պարտավորությունների Նախնական Պայմաններ

Բաժին 8.4  Նախնական Պայմանի Ձախողման Ազդեցությունը

 

Հոդված 9.                  Փոխհատուցում

Բաժին 9.1  Ուժի մեջ մտնելը

Բաժին 9.2  Գնորդի և Ընկերության կողմից Փոխհատուցում

Բաժին 9.3  Վաճառողի կողմից Փոխհատուցում

Բաժին 9.4  Սահմանափակումներ

Բաժին 9.5  Փոխհատուցման Բացառիկ Միջոց

 

Հոդված 10.                 Այլ Դրույթներ

    Հոդված 10.1            Հրաժարում

    Հոդված 10.2            Ծանուցումներ

    Հոդված 10.3            Փոխանցում

    Հոդված 10.4            Երրորդ Կողմերի Իրավունքներ

    Հոդված 10.5            Ծախսեր

    Հոդված 10.6            Կիրառվող Օրենսդրություն

    Հոդված 10.7            Վերնագրեր, Կրկնօրինակներ

    Հոդված 10.8            Ամբողջ Պայմանագիրը

    Հոդված 10.9            Փոփոխություններ

    Հոդված 10.10           Հրապարակայնություն

    Հոդված 10.11           Մեկնաբանում

    Հոդված 10.12           Տարաձայնությունների Լուծում, Ինքնիշխան Անձեռնմխելիություն

    Հոդված 10.13           Հատուկ Միջնորդություն

    Հոդված 10.14           Լեզու

    Հոդված 10.15           Արժույթ

 

                                   ՑԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

 

Ցանկ 3.2                   Ընկերության բաժնետերերի ցանկը Փակման Օրվա դրությամբ

 

Ցանկ 3.6                   Որոշակի փոփոխություններ

 

Ցանկ 3.14                 Պարտավորություններ

 

Ցանկ 4.9                   Կառավարման որակավորումը

 

Նմուշ Ա.                    Լիցենզիա