Համարը 
թիվ 09-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.07.22/19(531).1 Հոդ.185.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.06.2015
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.06.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 հուլիսի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60315275

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 հունիսի 2015 թ.

թիվ 09-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով և 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

հաստատել` «Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունության մասին» Ձև 1-գիշերօթիկ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության

 վիճակագրության պետական
խորհրդի 2015 թվականի
հունիսի 25-ի
թիվ 09-Ն որոշման

 

Ձև1-գիշերօթիկ

(տարեկան)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

201  թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. ապրիլի 4-ի, ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`
մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա մարտի 1-ը

Ներկայացնում է ____________________________________________________________

 

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________ I___I____I___I___I

(գործունեության իրականացման վայրը)                         (փոստային դասիչ)

Մարզը _________________________________________________________________ I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը /Վարչական շրջանը __________________________________________ I___I____I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական գրանցման համարը

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I____I___I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը

I___I___I____I___I___I____I____I___I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

I___I___I___I____I____I___I___I____I

 

 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

Բաժին 1. Հաստատության շենքային պայմանները/պատասխանների համարներն առնել շրջանակի մեջ/

 

1) Շենքը

ա. տիպային

բ. հարմարեցված

գ. այլ /նշել/ …………………………………………………

 

2) Շենքի ընդհանուր վիճակը

 

ա. բավարար

բ. պահանջվում է ընթացիկ վերանորոգում

գ. պահանջվում է հիմնական վերանորոգում

դ. վթարային

ե. այլ /նշել/ …………………………………………………

 

3) Ջրամատակարարումը

 

ա. կենտրոնացված`շուրջօրյա

բ. կենտրոնացված` ժամանակացույցով /գրաֆիկով/

գ. սեփական ջրաղբյուր

դ. բերովի

ե. այլ /նշել/…………………………………………………..

 

4) Տաք ջրամատակարարում

 

ա. առկա է

 բ. բացակայում է

 գ. այլ /նշել/ ………………………………………………….

 

5) Կոյուղացումը

 

ա. միացված է կոյուղու կենտրոնացված համակարգին

բ. ունի տեղական /լոկալ/ ցանց

գ. այլ /նշել/ …………………………………………………...

 

6) Ջերմամատակարարումը

 

ա. կենտրոնացված

բ. անհատական /լոկալ/

գ. բացակայում է

դ. այլ /նշել/ …………………………………………………..

 

7) Շենքը նախատեսված է ………../նշել/երեխաների համար

 

Բաժին 2. Հաստատության սենյակները, օժանդակ տարածքները և դրանց մակերեսները

Տողի համարը

 

Քանակը

Ընդհանուր մակերեսը,
քառ. մ

Նշումներ

Ա

Բ

1

2

3

1)

Ընդամենը

X

   
 

այդ թվում`

     

2)

առանձնասենյակ

     

3)

խաղասենյակ

     

4)

հյուրասենյակ

     

5)

ննջասենյակ

     

6)

սպորտդահլիճ

     

7)

դահլիճ

     

8)

հարդասենյակ

     

9)

բուֆետ (ճաշարան)

     

10)

բուժսենյակ

     

11)

մեկուսարան

     

12)

վերականգնողական թերապիայի կաբինետ

     

13)

գրադարան, ընթերցասենյակ

     

14)

աշխատանքային մասնագիտացված

ուսուցման սենյակներ

     

15)

արհեստանոցներ

     

16)

օժանդակ սենյակ

     

17)

այլ նշանակության սենյակներ

     

18)

Շենքին կից կամ ամրակցված այլ տարածք

     

Բաժին 3. Հաստատության ապահովվածությունը /համապատասխան սյունակներում դնել «X» նշանը/

Տողի համարը

 

Բավարար

քանակությամբ

Մասամբ

Բացակա-

յում է

Նշումներ

Ա

Բ

1

2

3

4

1)

Անհրաժեշտ կահույքով

       

2)

Հաշմանդամների սայլակներով

       

3)

Տրանսպորտային միջոցներով

       

4)

Հեռուստացույցերով

       

5)

Համակարգիչներով

       

6)

Հեռախոսակապով

       

7)

Սպորտային պարագաներով

       

8)

Նորմալ գործունեության համար այլ անհրաժեշտ պարագաներով

       

Բաժին 4. Երեխաների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունը և շարժը

Տողի հա-մարը

 

Ընդա-մենը

որից`
աղջիկներ

նրանցից ըստ տարիքի և սեռի

մինչև 1

1 –5

6-9

10-14

15-17

ընդա- մենը

որից`
աղջիկներ

այդթվում`
աղջիկներ

որից`
աղջիկներ

ընդա- մենը

որից`
աղջիկներ

ընդա- մենը

որից`
աղջիկներ

ընդա- մենը

որից`
աղջիկներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1)

Երեխաների թվաքանակը տարեսկզբի դրությամբ

                       

2)

Հաշվետու տարվա ընթացքում

դուրս են եկել, ընդամենը

                       

3)

վերադարձել են հարազատների մոտ

                       

4)

այլ մանկատուն կամ խնամքի հաստատություն տեղափոխվածներ

                       

5)

մեծահասակների ինտերնատներ
տեղափոխվածներ

                       

6)

որդեգրվածներ

                       

7)

մահացել են

                       

8)

դուրս են եկել այլ պատճառներով                        

9)

ընդունվել են, ընդամենը

                       

10)

նրանցից` եկել են այլ մանկատներից կամ խնամքի այլ հաստատություններից

                       

11)

Երեխաների թվաքանակը տարեվերջի դրությամբ

                       

12)

նրանցից`անկողնային

                       

13)

քրոնիկ հոգեկան շեղումներով

                       

14)

11) տողից դպրոց հաճախող երեխաների թվաքանակը

                       

15)

11) տողից հաշմանդամ երեխաների թվաքանակը

                       

16)

նրանցից` դպրոց հաճախողներ

                       

17)

11) տողից առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվաքանակը

                       

18)

նրանցից` դպրոց հաճախողներ

                       

Բաժին 5. Աշխատողների թվաքանակն ըստ նրանց կրթական մակարդակի: Աշխատուժի պահանջարկ

Տողի հա-մարը

 

Աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին

նրանցից ըստ կրթական մակարդակի

Թափուր

աշխատա-տեղերի

քանակը

տարեվերջին

բարձրագույն

միջին մասնագիտական

միջնակարգ

ընդամենը

որից` կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

ընդամենը

որից`
կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1)

Ընդամենը

                 
 

այդ թվում` երեխաներին անմիջապես սպասարկող

                 

2)

մանկավարժներ

                 

3)

նրանցից` դաստիարակներ

                 

4)

հոգեբան

                 

5)

արատաբան

                 

6)

լոգոպետ

                 

7)

բժիշկներ

                 

8)

միջին բուժանձնակազմ

                 

9)

կրտսեր բուժանձնակազմ (դայակներ)

                 

10)

խոհարար

                 

11)

սպասարկող այլ անձնակազմ

                 

12)

տեխնիկական և օժանդակ անձնակազմ

                 

Բաժին 6. Ֆինանսական միջոցների ստացումն ու օգտագործումը

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-սական

միջոցների

մնացորդը

տարե-վերջին

ընդա-մենը

մնացորդը տարե-
սկզբին

ֆինանսական մուտքերը

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդթվում`

նյութական

ծախսեր

ոչ նյութա-կան ծառայու-թյունների վճարում-ներ

գործուղ-ման

ծախսեր

աշխատա-վարձ և դրան հավասա-րեցված վճարում-ներ

հիմնա-վերա-նորոգման, սարքա-վորում-ների և գույքի

ձեռք բերման

այլ ծախսեր

բյուջեից (պետական
և համայն-քային)

նվիրատվու-թյուններ

վարձակա-լությունից

այլ եկա-մուտներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                             

     Ղեկավար
   

Կատարող _____________________

   Անուն, ազգանուն _______________________
   

Հեռ. __________________________

   Պաշտոն ______________________________
   

«____»___________________ 20….թ.

   Ստորագրություն ______________________