Համարը 
N 791-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.07.29/47(1136) Հոդ.666
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
21.05.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.07.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.08.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿԻ, ՍԵՎԱՔԱՐԻ, ԱՃԱՆԱՆԻ, ՉԱՓՆԻԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ՝ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 մայիսի 2015 թվականի N 791-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿԻ, ՍԵՎԱՔԱՐԻ, ԱՃԱՆԱՆԻ, ՉԱՓՆԻԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ՝ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետի և 7-րդ հոդվածի և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկի, Սևաքարի, Աճանանի, Չափնիի և Սյունիքի գյուղական համայնքներում՝ սույն որոշման NN 1, 2, 3, 4, 5 հավելվածներով սահմանված տարածքներում Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրը և բացահանքի ընդլայնման հեռանկարները` սույն որոշման NN 6, 7, 8 և 9 հավելվածներով սահմանված քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողերի նկատմամբ ճանաչել բացառիկ` գերակա հանրային շահ` հետևյալ հիմնավորումներով`

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատերերի շահերից, քանի որ`

ա. ծրագիրն ընդերքօգտագործման բնագավառում ունի համապետական կարևոր նշանակություն,

բ. ծրագրի իրականացումը կապահովի Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերական արտադրանքի և արտահանման ծավալների էական աճ,

գ. ծրագրի իրականացումը մեծապես կնպաստի երկրի տնտեսական անվտանգության ամրապնդմանը,

դ. ծրագրի իրականացումը լուրջ խթան է տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար.

2) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի արդյունավետ իրագործումը չի կարող ապահովվել առանց նշված սեփականության օբյեկտների օտարման, այն չհիմնավորված վնաս չի պատճառում սեփականատերերին, քանի որ հանքավայրի շահագործման հետ կապված արտադրական կեղտաջրերի պոչամբարի ընդլայնման տարածքների ընտրությունն իրականացվել է՝ հաշվի առնելով սահմանված տեխնիկական նորմերը, մակերևույթի (ռելիեֆ) առանձնահատկությունները, այլընտրանքային տարբերակի բացակայությունը և ազդակիր համայնքների կարծիքները:

2. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման NN 6, 7, 8 և 9 հավելվածներով սահմանված տարածքների ձեռքբերող է հանդիսանում համապատասխան գյուղական համայնքը՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցների հաշվին.

2) սեփականության օտարման գործառույթների իրականացումը համակարգող պետական լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանն է.

3) սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնական ժամկետը 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ն է.

4) գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների և դրանցում առկա սեփականության օբյեկտների նկարագրության արձանագրության կազմման աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 25-ի N 108-Ն որոշմամբ հաստատված գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում առկա սեփականության նկարագրության արձանագրության կազմման կարգով և նկարագրության արձանագրության օրինակելի ձևով.

5) սույն որոշմամբ սահմանված ձեռքբերողի (ձեռքբերողների) իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա ձեռքբերողի (ձեռքբերողների) և լիազոր մարմնի միջև կնքված և սույն որոշմանը կցված պայմանագրին համապատասխան:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագիրն իրագործվելու է՝

1) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում՝ համաձայն N 1 հավելվածի, 274.8378 հեկտար հողամասերում՝ համայնքային սեփականության 123.8167 հեկտար, պետական սեփականության՝ 71.7966 հեկտար և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող` 79.2245 հեկտար.

2) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքարի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում՝ համաձայն N 2 հավելվածի, 79.4636 հեկտար հողամասերում՝ համայնքային սեփականության 71.6548 հեկտար, պետական սեփականության՝ 4.4218 հեկտար և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող` 3.3870 հեկտար.

3) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանանի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում՝ համաձայն N 3 հավելվածի, 26.1019 հեկտար համայնքային սեփականության հողամասերում.

4) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Չափնիի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում՝ համաձայն N 4 հավելվածի, 59.1013 հեկտար հողամասերում՝ համայնքային սեփականության 39.2317 հեկտար, պետական սեփականության՝ 12.6787 հեկտար և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող` 7.1909 հեկտար.

5) Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում՝ համաձայն N 5 հավելվածի, 52.3047 հեկտար հողամասերում՝ համայնքային սեփականության 14.4159 հեկտար, պետական սեփականության՝ 26.7030 հեկտար և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող` 11.1858 հեկտար:

4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող յոթ օրվա ընթացքում այն պատշաճ ձևով ուղարկել օտարվող սեփականությունների սեփականատերերին և օտարվող սեփականությունների նկատմամբ պետական գրանցում ունեցող գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում ապահովել սույն որոշմամբ սահմանված բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների նկատմամբ սույն որոշումից բխող գույքային իրավունքների ու սահմանափակումների պետական գրանցումը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ու ժամկետներում` սույն որոշմամբ սահմանված տարածքները ձեռք բերողի սեփական միջոցների հաշվին.

3) 3-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ համատեղ ճշգրտել NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածներով սահմանված տարածքներում հողամասերի նպատակային նշանակությունը, պատմամշակութային հուշարձանների առկայությունը:

5. Առաջարկել սույն որոշման 1-ին կետում նշված համայնքների ղեկավարներին սույն որոշմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքները ձեռք բերելուց հետո սահմանված կարգով փոփոխել սույն որոշման 3-րդ կետի 1, 2, 3, 4 և 5-րդ ենթակետերով սահմանված հողամասերի նպատակային նշանակությունը՝ այն դարձնելով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների «արդյունաբերական հողեր» գործառնական նշանակության հողեր:

6. Թույլատրել սույն որոշման 1-ին կետում նշված համայնքների ղեկավարներին սույն որոշման 5-րդ կետի համաձայն հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխելուց հետո հողամասերն առանց մրցույթի, կառուցապատման իրավունքով, տրամադրել «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:

7. Սույն որոշումից բխող` պետական գրանցում պահանջող ձևակերպումները ֆինանսավորվում են «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից:

8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հուլիսի 18

Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկի գյուղական համայնքում
Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևքարի գյուղական համայնքում
Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանանի գյուղական համայնքում

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Չափնիի գյուղական համայնքում

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքում

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՅՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՃԱՆԱՉՎԵԼ Է ԲԱՑԱՌԻԿ՝ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը

Համասեփականատերերի թիվը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի հողատեսքը կամ գործառնական նշանակությունը

Հողամասի մակերեսը

Հողամասի ծածկագիրը

1

2

3

4

5

6

7

1.

Հարությունյան Սիրանուշ Պողոսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6180

09-018-0111-0177

2.

Հարությունյան Արթուր Արտավազդի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5337

09-018-0111-0178

3.

Սարգսյան Ծովինար Արամի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3170

09-018-0111-0205

4.

Բաբաջանյան Ազիգուլ Հարությունի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2120

09-018-0111-0224

5.

Հայրապետյան Ազնվիկ Գուրգենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5800

09-018-0111-0206

6.

Բալասանյան Հենրի Հուսիկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3900

09-018-0111-0207

7.

Սարգսյան Մարետա Հմայակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7680

09-018-0111-0208

8.

Անդրիասյան Բորիկ Արսենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6425

09-018-0111-0209

9.

Հակոբյան Նորա Գալուստի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3130

09-018-0111-0210

10.

Սարգսյան Հայկազ Ասծատուրի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6219

09-018-0111-0211

11.

Ավագյան Արարատ Սուրենի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7180

09-018-0111-0212

12.

Դավթյան Արաքսիա Մարգարի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,3170

09-018-0111-0213

13.

Ստեփանյան Ալբերտ Հայրապետի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2980

09-018-0111-0214

14.

Հայրյան Ռաֆիկ Արշակի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2626

09-018-0111-0215

15.

Ավագյան Անուշ Գասպարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2890

09-018-0111-0216

16.

Հայրյան Արփենիկ Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2866

09-018-0111-0217

17.

Խաչատրյան Լաուրա Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3027

09-018-0111-0218

18.

Հայրապետյան Սամվել Ռաֆիկի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3031

09-018-0111-0219

19.

Միրզոյան Էդգար Կառլենի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7017

09-018-0111-0220

20.

Ամիրջանյան Լիդա Համզայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7134

09-018-0111-0221

21.

Հայրապետյան Կամո Արկադիայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2680

09-018-0111-0222

22.

Հարությունյան Գառնիկ Սեդրակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2756

09-018-0111-0223

23.

Ավանեսյան Քնարիկ Անուշավանի

6

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,9330

09-018-0111-0227

24.

Հովագիմյան Գրենիկ Գուրգենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2410

09-018-0111-0228

25.

Հովակիմյան Շահեն Կարապետի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5003

09-018-0111-0229

26.

Անդրեասյան Հրանտիկ Արսենի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3489

09-018-0111-0230

27.

Մանուչարյան Էդուարդ Արամի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5126

09-018-0111-0231

28.

Սահակյան Կառլեն Պավլուշայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3509

09-018-0111-0233

29.

Խաչատրյան Իրինա Հարությունի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3590

09-018-0111-0232

30.

Զաքարյան Գրիգոր Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6800

09-018-0111-0234

31.

Գրիգորյան Նորա Գուրգենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6314

09-018-0111-0235

32.

Հովսեփյան Սամվել Թադևոսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3368

09-018-0111-0236

33.

Գրիգորյան Գառնիկ Կարապետի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6760

09-018-0111-0237

34.

Զաքարյան Կամո Գուրգենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4216

09-018-0111-0238

35.

Աբելյան Վարդանուշ Սերգեյի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5248

09-018-0111-0239

36.

Աբելյան Նորայր Սերյոժայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3157

09-018-0111-0241

37.

Աբելյան Էմիկ Թևանի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5910

09-018-0111-0240

38.

Աբելյան Էմիկ Թևանի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,1117

09-018-0111-0517

39.

Ստեփանյան Սերյոժա Քրիստափորի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0759

09-018-0111-0516

40.

Ալեքսանյան Օնիկ Սարգսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2438

09-018-0111-0244

41.

Եսայան Գրետա Հայկի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4858

09-018-0111-0246

42.

Հարությունյան Վրեժ Ապավենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3985

09-018-0111-0248

43.

Ավագյան Ծաղկավարդ Արտաշի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3601

09-018-0111-0249

44.

Հովագիմյան Աղավնիկ Ալեքսանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4314

09-018-0111-0242

45.

Հովակիմյան Միքայել Ավետիսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2520

09-018-0111-0247

46.

Զաքարյան Էմմա Խաչատուրի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2580

09-018-0111-0245

47.

Սարգսյան Անուշ Ղազարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3112

09-018-0111-0243

48.

Օհանջանյան Վլադիկ Սուրենի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6255

09-018-0111-0252

49.

Աբրահամյան Լևոն Գրիգորի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2912

09-018-0111-0251

50.

Մարտիրոսյան Արփենիկ Բախշիի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2919

09-018-0111-0250

51.

Գրիգորյան Արսեն Տիգրանի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6713

09-018-0111-0256

52.

Գրիգորյան Վահրամ Արսենի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3048

09-018-0111-0257

53.

Հարությունյան Ռազմիկ Սեդրակի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6035

09-018-0111-0306

54.

Ոսկանյան Ասյա Գրիգորի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6698

09-018-0111-0307

55.

Անդրեասյան Բենիկ Սերգեյի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7140

09-018-0111-0309

56.

Գալստյան Նվարդ Դավիթի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4106

09-018-0111-0308

57.

Ալեքսանյան Օնիկ Սարգսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3022

09-018-0111-0310

58.

Բալասանյան Թամարա Թևանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2710

09-018-0111-0312

59.

Ստեփանյան Ամալյա Ռուբենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6392

09-018-0111-0311

60.

Մկրտչյան Արա Արսենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2280

09-018-0111-0313

61.

Սարգսյան Սերժիկ Վաղարշակի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6542

09-018-0111-0314

62.

Դիլանյան Լեզինկա Զիլփուղարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2950

09-018-0111-0315

63.

Ավագյան Ծաղկավարդ Արտաշի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4790

09-018-0111-0369

64.

Հովակիմյան Միքայել Ավետիսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3814

09-018-0111-0374

65.

Միրզոյան Կամո Ալբերտի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3590

09-018-0111-0375

66.

Ավագյան Արարատ Սուրենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5968

09-018-0111-0396

67.

Ավագյան Հմայակ Թադևոսի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6170

09-018-0111-0392

68.

Բաղդասարյան Հենրիկ Աշոտի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3907

09-018-0111-0395

69.

Գրիգորյան Գառնիկ Կարապետի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4477

09-018-0111-0391

70.

Դիլանյան Լեզինկա Զիլփուղարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5620

09-018-0111-0399

71.

Հայրապետյան Կամո Արկադիայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6270

09-018-0111-0390

72.

Հայրապետյան Ռաֆիկ Աղայի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6238

09-018-0111-0394

73.

Հարությունյան Գառնիկ Սեդրակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5978

09-018-0111-0398

74.

Խաչատրյան Լաուրա Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5865

09-018-0111-0393

75.

Ստեփանյան Ալբերտ Հայրապետի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5920

09-018-0111-0397

76.

Սահակյան Հրանտ Վարդազարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3936

09-018-0111-0433

77.

Զաքարյան Ազատուհի Գրիգորի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7881

09-018-0111-0434

78.

Եսայան Ժենյա Դավիթի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3437

09-018-0111-0435

79.

Ստեփանյան Ստեփան Խաչիկի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,8240

09-018-0111-0438

80.

Զաքարյան Գրիգոր Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,3300

09-018-0111-0409

81.

Արզումանյան Արամայիս Մաթևոսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3460

09-018-0111-0412

82.

Մանուչարյան Էդուարդ Արամի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,2744

09-018-0111-0413

83.

Անդրեասյան Կարո Սերյոժայի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6334

09-018-0111-0414

84.

Խաչատրյան Իրինա Հարությունի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4286

09-018-0111-0418

85.

Բաբաջանյան Գոհարիկ Գասպարի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5707

09-018-0111-0417

86.

Ավանեսյան Արամայիս Սարգսի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,2903

09-018-0111-0416

87.

Սարգսյան Ժորա Երեմի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4967

09-018-0111-0419

88.

Գրիգորյան Ռոմիկ Արսենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,0427

09-018-0111-0459

89.

Գրիգորյան Արսեն Տիգրանի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,0149

09-018-0111-0458

90.

Գրիգորյան Վահրամ Արսենի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4520

09-018-0111-0457

91.

Ստեփանյան Արտավազդ Եփրեմի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3409

09-018-0111-0462

92.

Դադայան Գագիկ Գերասիմի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6145

09-018-0111-0467

93.

Հայրյան Աշոտ Իշխանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5013

09-018-0111-0460

94.

Հայրյան Իշխան Մարգարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5700

09-018-0111-0466

95.

Հարությունյան Դավիթ Աշոտի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7534

09-018-0111-0468

96.

Հարությունյան Աշոտ Շամիրի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,4883

09-018-0111-0469

97.

Սարգսյան Անուշ Ղազարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3558

09-018-0111-0464

98.

Հովսեփյան Սամվել Թադևոսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5436

09-018-0111-0463

99.

Հակոբյան Նորա Գալուստի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5816

09-018-0111-0479

100.

Հակոբյան Օնիկ Գալուստի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7460

09-018-0111-0476

101.

Հարությունյան Հարություն Սուրենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4750

09-018-0111-0473

102.

Ոսկանյան Ասյա Գրիգորի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,3995

09-018-0111-0472

103.

Սարգսյան Ծովինար Արամի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6437

09-018-0111-0478

104.

Սարգսյան Մարետա Հմայակի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,1226

09-018-0111-0477

105.

Սողոմոնյան Արկադիա Եսայի

6

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

2,3283

09-018-0111-0474

106.

Ստեփանյան Վաչիկ Գևորգի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,3778

09-018-0111-0471

107.

Ստեփանյան Հովհաննես Եփրեմի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5792

09-018-0111-0475

108.

Օհանյան Հրաչիկ Վասիի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3459

09-018-0111-0470

109.

Ալեքսանյան Օնիկ Սարգսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5849

09-018-0111-0485

110.

Ավագյան Թադևոս Բայանդուրի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5083

09-018-0111-0486

111.

Բարսեղյան Աշխեն Գասպարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6024

09-018-0111-0482

112.

Բալասանյան Հենրի Հուսիկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6198

09-018-0111-0480

113.

Բալասանյան Թամարա Թևանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4619

09-018-0111-0483

114.

Ալեքսանյան Օնիկ Սարգսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6180

09-018-0111-0484

115.

Հովհաննիսյան Ռազմիկ Վարդանի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,7380

09-018-0111-0481

116.

Հարությունյան Ռազմիկ Սեդրակի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3355

09-018-0111-0531

117.

Բաբաջանյան Գոհարիկ Գասպարի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2719

09-018-0111-0225

118.

Հայրապետյան Բորիկ Բախշիի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5486

09-018-0111-0226

119.

Առաքելյան Սերյոժա Երեմի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5893

09-018-0111-0253

120.

Գիգորյան Էդիկ Սահակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3018

09-018-0111-0254

121.

Գրիգորյան Ռոմիկ Արսենի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5981

09-018-0111-0255

122.

Սահակյան Բորիկ Բագրատի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

2,1963

09-018-0111-0378

123.

Բաղդասարյան Լենա Թադևոսի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,1858

09-018-0111-0388

124.

Հարությունյան Վահանուշ Եփրեմի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3773

09-018-0111-0410

125.

Բալայան Ժենյա Արտաշեսի

5

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,8765

09-018-0111-0439

126.

Սարգսյան Մարգուշա Աբրահամի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5153

09-018-0111-0440

127.

Բաղդասարյան Աստղիկ Թադևոսի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6499

09-018-0111-0442

128.

Հովհաննիսյան Օնիկ Թադևոսի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5993

09-018-0111-0443

129.

Գրիգորյան Միխաիլ Գրիգորի

2

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5396

09-018-0111-0441

130.

Հարությունյան Հարություն Սուրենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0981

09-018-0111-0525

131.

Դանիելյան Շաբոնիկ Կարապետի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0907

09-018-0111-0527

132.

Ավանեսյան Քնարիկ Անուշավանի

6

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,1940

09-018-0111-0379

133.

Մկրտչյան Արա Արսենի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,4521

09-018-0111-0461

134.

Մովսիսյան Լարիսա Հրանտիկի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,8332

09-018-0111-0510

135.

Դավթյան Արաքսիա Մարգարի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,9253

09-018-0111-0540

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

79,2245

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՔԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՅՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՃԱՆԱՉՎԵԼ Է ԲԱՑԱՌԻԿ՝ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը

Համասեփականատե-րերի թիվը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի հողատեսքը կամ գործառնական նշանակությունը

Հողամասի մակերեսը

Հողամասի ծածկագիրը

1

2

3

4

5

6

7

1.

Հովհաննիսյան Հասմիկ Արտաշեսի

 

Գյուղատնտեսական

Այգի

0,2000

09-087-0131-0090

2.

Մանուչարյան Հովիկ Միշայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0160

09-087-0120-0034

3.

Բեգլարյան Կարեն Եղիշեի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0254

09-087-0120-0037

4.

Խաչատրյան Գառնիկ Կոլյայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0234

09-087-0120-0036

5.

Հայրապետյան Արմենակ Սանթուրի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0260

09-087-0120-0039

6.

Հովագիմյան Սեյրան Գրիշայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0250

09-087-0120-0038

7.

Մնացականյան Մուրադ Թևանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0214

09-087-0120-0035

8.

Խաչատրյան Արծվիկ Քրիստափորի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0190

09-087-0120-0043

9.

Աթայան Կարինե Հրանտի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0965

09-087-0120-0042

10.

Մանուչարյան Հովիկ Միշայի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,1066

09-087-0120-0041

11.

Պապյան Մարտին Հմայակի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0265

09-087-0120-0040

12.

Մնացականյան Մուրադ Թևանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,1332

09-087-0136-0003

13.

Մնացականյան Մելսիկ Նապոլեոնի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2233

09-087-0136-0005

14.

Մելքումյան Սեյրան Արշավիրի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2811

09-087-0136-0007

15.

Հարությունյան Գևորգ Արտուշի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,1951

09-087-0136-0008

16.

Սարգսյան Վլադիկ Ասատուրի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,0084

09-087-0120-0048

17.

Խաչատրյան Մարտուն Վահանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3318

09-087-0136-0004

18.

Մնացականյան Սամվել Թևանի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6137

09-087-0131-0087

19.

Մանուչարյան Հովիկ Միշայի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2325

09-087-0131-0088

20.

Ավանեսյան Ծովինար Սարիբեկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2107

09-087-0131-0089

21.

Պապյան Հմայակ Մարտինի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,1038

09-087-0136-0009

22.

Դավթյան Մարտիրոս Համբարձումի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,0384

09-087-0139-0003

23.

Բաբայան Գառնիկ Արշակի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,0713

09-087-0136-0006

24.

Հարությունյան Պարույր Սպարտակի

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտ. և այլ արտադրական նշ. օբյեկտների

Գյուղա-տնտեսական արտադրական

0,3580

09-087-0136-0001

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

3,3871

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՓՆԻԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՅՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՃԱՆԱՉՎԵԼ Է ԲԱՑԱՌԻԿ՝ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը

Համասեփականատե-րերի թիվը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի հողատեսքը կամ գործառնական նշանակությունը

Հողամասի մակերեսը /հեկտար/

Հողամասի ծածկագիրը

1

2

3

4

5

6

7

1.

Կոստանյան Ռիմա Հայկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,1083

09-079-0210-0008

2.

Կոստանդյան Բահադուր Շմավոնի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,0643

09-079-0210-0009

3.

Օհանջանյան Վարդանուշ Ալեքսանի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,0594

09-079-0210-0010

4.

Թումանյան Նորայր Ալվարոյի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6306

09-079-0211-0001-ից

5.

Անտոնյան Արշամ Արտավազդի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,9610

09-079-0211-0001-ից

6.

Անտոնյան Համեստ Եփրեմի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

1,0360

09-079-0210-0011

7.

Լալազարյան Ելենա Լարյոնի

1

Գյուղատնտեսական

Արոտ

0,0865

09-079-0204-0002

8.

Գրիգորյան Էդիկ Ղևոնդի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,1336

09-079-0211-0001-ից

9.

Ոսկանյան Լեռնիկ Հրանտի

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտ. և այլ արտադրական նշ. օբյեկտների

Գյուղա-տնտեսական արտադրական

1,1112

09-079-0211-0002,
09-079-0211-0003

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

7,1909

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մայիսի 21-ի N 791-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԱՅՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՃԱՆԱՉՎԵԼ Է ԲԱՑԱՌԻԿ՝ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ

NN
ը/կ

Սեփականատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը և կազմակերպության անվանումը

Համասեփականատե-րերի թիվը

Հողամասի նպատակային նշանակությունը

Հողամասի հողատեսքը կամ գործառնական նշանակությունը

Հողամասի մակերեսը /հեկտար/

Հողամասի ծածկագիրը

1

2

3

4

5

6

7

1.

Մարգարյան Գրենիկ Անդրանիկի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7651

09-082-0507-0005

2.

Մարգարյան Գոհար Գրենիկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3237

09-082-0507-0004

3.

Հայրումյան Ջուլիետա Երվանդի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,4810

09-082-0507-0003

4.

Սարգսյան Անուշավան Սուրենի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3520

09-082-0507-0002

5.

Ղուկասյան Աշոտ Հուսիկի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,6910

09-082-0527-0008

6.

Սարգսյան Սվետլանա Ռաֆայելի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2300

09-082-0527-0007

7.

Մարտիրոսյան Արամ Ռուբիկի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2731

09-082-0527-0006

8.

Մխիթարյան Վարյա Սմբատի

1

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,3011

09-082-0527-0005

9.

Հովհաննիսյան Ռուբիկ Ավետիսի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,2100

09-082-0527-0004

10.

Կինոսյան Զաբելա Եփրեմի

3

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5147

09-082-0527-0003

11.

Սարգսյան Արտուշ Բագրատի

4

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,7979

09-082-0527-0002

14.

Հակոբյան Ռամելա Աշոտի

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

0,5000

09-082-0510-0001

13.

«Վամաքս» ՍՊԸ

 

Գյուղատնտեսական

Վարելահող

5,1962

09-082-0507-0001-ից

12.

Ղուկասյան Աշոտ Հուսիկի

 

Գյուղատնտեսական

Այլ հողեր

0,0500

09-082-0527-0001-ից

15.

Եղիազարյան Գևորգ Գագիկի

 

Արդյունաբերության, ընդերքօգտ. և այլ արտադրական նշ. օբյեկտների

Գյուղա-տնտեսական արտադրական

0,5000

09-082-0507-0001-ից

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

11,1858

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան