Համարը 
N 1256-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.11.04/74(1163) Հոդ.944
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.10.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.10.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.11.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2016 թվականի հուլիսի 2-ից հետո ծագող իրավահարաբերությունների վրա:


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1256-Ն

 

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 189-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխված և (կամ) մաքսային պահեստներում տեղակայված ապրանքների հաշվառման և հաշվետվողականության ներկայացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2016 թվականի հուլիսի 2-ից հետո ծագող իրավահարաբերությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հոկտեմբերի 30

Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 29-ի N 1256-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխված և (կամ) մաքսային պահեստներում տեղակայված ապրանքների (այսուհետ` մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքներ) շարժի հաշվառման և մաքսային մարմիններ այդ շարժի վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները: Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն օգտագործվում են «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում սահմանված իմաստներով:

2. «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպումից անմիջապես հետո՝ ապրանքները բաց թողնող մաքսային տեսուչն ապրանքները տեղափոխող անձի և մաքսային պահեստի կազմակերպչի (այսուհետ՝ կազմակերպիչ) համապատասխան աշխատողի հետ միասին ապրանքներն ուղեկցում է կազմակերպչի համապատասխան տարածք (շինություն): «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքները բաց թողնելու մասին կազմակերպիչն անմիջապես համապատասխան նշումներ է կատարում գրանցամատյանում, իսկ մաքսային տեսուչը` հայտարարագրում, ինչպես նաև գրանցամատյանի համապատասխան սյունակում` դնելով իր անձնական կնիքը:

3. Կազմակերպիչը վարում է մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքների հաշվառման գրանցամատյաններ (այսուհետ` գրանցամատյան)՝ համաձայն ձևի, որի բոլոր էջերը համարակալվում, կարվում և կազմվում են, որից հետո գրանցամատյանը ներկայացվում է կազմակերպության գրանցման վայրի մաքսատուն` կնքման և համարակալման: Կնքված և համարակալված գրանցամատյանը խիստ հաշվառման փաստաթուղթ է և հերթական համարներով հաշվառվում է մաքսատներում: Մաքսային պահեստի յուրաքանչյուր հասցեի համար վարվում է առանձին գրանցամատյան: Գրանցամատյանի կազմի վրա նշվում են գրանցամատյանի հերթական համարը, կազմակերպության լրիվ անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

4. Լրացված և ավարտված գրանցամատյանը պահպանվում է կազմակերպչի մոտ՝ մինչև գրանցամատյանում կատարված վերջին նշումը կատարվելու օրվանից սկսած երեք տարին լրանալը և ներկայացվում է վերադաս մաքսային մարմին` վերջինիս պահանջով: Գրանցամատյանը լրանալուց և ավարտվելուց հետո կազմակերպիչը, սույն կարգին համապատասխան, մաքսատուն է ներկայացնում է նոր գրանցամատյան` կնքման և համարակալման նպատակով:

5. Մաքսային պահեստում կարող են պահպանվել «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնված ապրանքները, ինչպես նաև «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքները` 6 ամիս ժամկետով: Ապրանքները կարող են պահպանվել միայն այն կազմակերպչի մաքսային պահեստում, որի մասին համապատասխան նշումներ կան ապրանքները տեղափոխող անձի կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացված հայտարարագրերի համապատասխան սյունակներում:

6. Մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքների նկատմամբ օրենքով սահմանված, դրանց պահպանվածությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ընթացիկ գործողություններից բացի, ցանկացած գործողություն, այդ թվում` ապրանքները տեղափոխող անձին հանձնելը, կարող է կատարվել միայն վերադաս մաքսային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ:

7. «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքներն այլ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու դեպքում՝ մաքսային ձևակերպումների ավարտից անմիջապես հետո ապրանքներն ըստ համապատասխան մաքսային ընթացակարգի բաց են թողնվում մաքսային տեսուչի կողմից: Ապրանքները բաց թողնելուց անմիջապես հետո կազմակերպիչը համապատասխան նշումներ է կատարում գրանցամատյանում, իսկ մաքսային տեսուչը` հայտարարագրում, ինչպես նաև գրանցամատյանի համապատասխան սյունակում` դնելով իր անձնական կնիքը, որից հետո ապրանքը տեղափոխող անձի և կազմակերպչի համապատասխան աշխատողի ներկայությամբ ապրանքները դուրս են բերվում այդ ապրանքների պահպանման համար նախատեսված տարածքից (շինությունից):

8. «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ռեեստրում հաշվառման օրվանից սկսած կազմակերպիչը պարտավոր է վարել մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքների հաշվառումը և վերադաս մաքսային մարմնի կողմից հաստատված ձևով ապրանքների հաշվառման վերաբերյալ հաշվետվողականությունը (այսուհետ՝ հաշվետվություններ) յուրաքանչյուր ամիս մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ (բացառությամբ սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված դեպքի) ներկայացնել վերադաս մաքսային մարմին:

9. Այն ապրանքների համար, որոնց պահպանության ժամկետը լրանում է, հաշվետվությունը ներկայացվում է ոչ ուշ, քան այդ ապրանքների պահպանության ժամկետը լրանալուն նախորդող 60-րդ օրը ներառյալ, իսկ կազմակերպչի ռեեստրից կազմակերպչին հանելու դեպքում չավարտված ամսվա համար հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև կազմակերպչի ռեեստրից կազմակերպչին հանելու մասին որոշումն ընդունելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը ներառյալ:

10. Հաշվետվությունը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով (Microsoft Excel ֆորմատով)՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ կամ թղթային եղանակով (պարտադիր կցելով նաև հաշվետվության էլեկտրոնային ֆայլը)՝ կազմակերպության տնօրենի կամ նրա լիազորած անձի ստորագրությամբ:

11. Հաշվետվության լրացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում նշված արտարժույթի վերահաշվարկի նպատակով կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվա դրությամբ հրապարակված` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքը:

12. Ներկայացված հաշվետվության մեջ սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում կազմակերպիչը կարող է ներկայացնել ճշգրտված հաշվետվություն: Ներկայացված հաշվետվության մեջ վերադաս մաքսային մարմնի կողմից սխալների հայտնաբերման դեպքում երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադաս մաքսային մարմինը դրա մասին պատշաճ ձևով ծանուցում է կազմակերպչին, և կազմակերպիչը ծանուցումն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադաս մաքսային մարմին է ներկայացնում ճշգրտված հաշվետվություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Ձև

 

 

գ ր ա ն ց ա մ ա տ յ ա ն

 

Մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքների հաշվառման

NN
ը/կ

Ապրանքը տեղա-փոխող անձը

Ապրանքի անվանումը

Տեղերի քանակը

Չափի միավորը

Քանակը

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացա-կարգով բաց-թողման և ապրանքը մաքսային պահեստ տեղա-փոխելու ամսաթիվը և ժամը

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացա-կարգով հայտա-րարագր-ված օրերի թիվը

Մաքսային տեսուչի նշումը, այդ թվում` հայտա-րարագրի համարը

Մաքսային ընթացա-կարգի փոփո-խության և մաքսային պահեստից ապրանք-ների դուրս-բերման ամսա-թիվը և ժամը

Բաց թողնված ապրանքի քանակը

Մաքսային տեսուչի նշումը պահեստից ապրանք-ների ելքի մասին, այդ թվում` հայտա-րարագրի համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12