Համարը 
 թիվ 156-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.22/18(401).1 Հոդ.289.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/09-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 հուլիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011318

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 մայիսի 2011 թ.

 թիվ 156-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/09-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

 

Նպատակ ունենալով բոլոր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման համար ապահովել միասնական ընթացակարգ և հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, 12-րդ հոդվածի 9-րդ մասը, 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը լրաց. 27.12.13 թիվ 332-Ն, փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

1. Հաստատել «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կողմից պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու կարգը» կանոնակարգ 10/09-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

(1-ին կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. մայիսի 31
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 24-ի

թիվ 156-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/09

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի թողարկման ընթացակարգի նկատմամբ պահանջները և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառավարչի սեփական միջոցներից ներդրումները փայերի վերածման և փայերի մարման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Կենտրոնական բանկ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) Օրենք` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

3) ֆոնդ` պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ,

4) մասնակից` ֆոնդի մասնակից:

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կիրառվող նշանակությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՓԱՅԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային հատկացման դիմաց տվյալ անձի կենսաթոշակային հաշվին ֆոնդի փայերի փոխանցումը կատարվում է` հիմք ընդունելով տվյալ ֆոնդի փայի` սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված վերջին հայտնի տեղաբաշխման գինը:

(4-րդ կետը փոփ., լրաց. 10.12.13 թիվ 280-Ն, փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

5. Եթե Օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված միջոցները մասնակիցների ռեեստրը վարողի` Կենտրոնական բանկում բացված հաշվին փոխանցելու օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից դեռևս չի կատարվել ֆոնդի ընտրություն, փայերի փոխանցումը կենսաթոշակային հաշիվներին կատարվում է սույն կանոնակարգի 6-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան:

(5-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

6. Եթե Օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության հիման վրա մասնակցի համար կենսաթոշակային հաշիվ բացելուց հետո մասնակիցը 30 օրվա ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնում է ֆոնդի ընտրության դիմում (սույն գլխում այսուհետ` Դիմում), մասնակիցների ռեեստրը վարողը փայերի փոխանցումը անձի կենսաթոշակային հաշվին կատարում է` հիմք ընդունելով սույն կանոնակարգի 4-րդ կետով նախատեսված` տվյալ ֆոնդի փայի տեղաբաշխման գինը:

(6-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

7. Եթե Օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության հիման վրա մասնակցի համար կենսաթոշակային հաշիվ բացելուց հետո 30 օրվա ընթացքում մասնակիցը մասնակիցների ռեեստրը վարողին չի ներկայացնում Դիմում, մասնակիցների ռեեստրը վարողը 30-օրյա ժամկետի ավարտից հետո, սակայն ոչ ուշ, քան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը.

1) Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով անձի համար կատարում է ֆոնդի ընտրություն,

2) յուրաքանչյուր անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային հատկացման դիմաց տվյալ անձի կենսաթոշակային հաշվին է փոխանցում սույն կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ընտրված ֆոնդի` կուտակային հատկացմանը համարժեք քանակով փայեր` հիմք ընդունելով տվյալ ֆոնդի փայի վերջին հայտնի (սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված) տեղաբաշխման գինը,

3) անձի համար (օգտին) կատարված կուտակային հատկացմանը համարժեք գումարը փոխանցում է համապատասխան ֆոնդի պահառուի նշած հաշվին,

4) յուրաքանչյուր ֆոնդի կառավարչին ներկայացնում է տեղեկատվություն` սույն կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն կենսաթոշակային հաշիվներին փոխանցված համապատասխան ֆոնդի փայերի քանակի և սույն կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն փոխանցված գումարի վերաբերյալ՝ առանց բացահայտելու ընտրություն կատարած մասնակիցներին:

(7-րդ կետը փոփ., խմբ. 10.12.13 թիվ 280-Ն, փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

8. Ֆոնդի կառավարիչը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հաշվարկում և մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 15:00-ն մասնակիցների ռեեստրը վարողին է տրամադրում իր կողմից կառավարվող յուրաքանչյուր ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը, տեղաբաշխման և հետգնման (մարման) գները: Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը, տեղաբաշխման և հետգնման (մարման) գները կառավարչից ստանալուց հետո դրանք անմիջապես հրապարակում է իր ինտերնետային կայքում: Կառավարիչը սույն կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրելուց հետո, սակայն ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը հրապարակում է իր ինտերնետային կայքում: «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հրապարակման պահանջը համարվում է պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կողմից կատարված նաև սույն կետով սահմանված կարգով մասնակիցների ռեեստրը վարողին փայերի գների տրամադրման և մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ գների հրապարակման դեպքում:

(8-րդ կետը խմբ. 10.12.13 թիվ 280-Ն, փոփ., լրաց. 28.04.17 թիվ 100-Ն)

9. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

10. Ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը, տեղաբաշխման և հետգնման (մարման) գները կլորացվում են ստորակետից հետո չորս նիշի ճշտությամբ (գները կարող են հրապարակվել ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ):

(10-րդ կետը լրաց. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

11. Ֆոնդի փայերի քանակը կլորացվում է ստորակետից հետո վեց նիշի ճշտությամբ:

12. Կուտակային հատկացումները և փայերի հետգնման (մարման) ժամանակ կատարվող վճարները կլորացվում են ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ:

(12-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

13. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

14. Մասնակցից փայերի փոխանակման դիմում ստանալու դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը անհապաղ տեղեկացնում է ֆոնդի կառավարչին, որի կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերի փոխանակման համար ներկայացվել է դիմումը` տեղեկացնելով փոխանակման ենթակա փայերի քանակի մասին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը խմբ. 15.07.14 թիվ 185-Ն)

 

15. Ֆոնդի կառավարչի մասնակցության չափը ֆոնդում որոշվում է ֆոնդի կառավարչին պատկանող ֆոնդի փայերի քանակի և տվյալ ֆոնդի տեղաբաշխված ու հետ չգնված բոլոր փայերի քանակի հարաբերակցությամբ:

16. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

17. Ֆոնդի կառավարչի` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու համար վճարումը ստանալուց անմիջապես հետո, սակայն ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչի հաշվին է փոխանցում փայերի ձեռքբերման դիմումում նշված ֆոնդի փայերը:

(17-րդ կետը փոփ. 10.12.13 թիվ 280-Ն)

18. Ֆոնդի կառավարչին փոխանցվող սույն կանոնակարգի 17-րդ կետով նախատեսված փայերի քանակը որոշվում է հիմք ընդունելով փայերի ՝ սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված վերջին հայտնի տեղաբաշխման գինը:

(18-րդ կետը փոփ. 10.12.13 թիվ 280-Ն)

19. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչի հաշվին սույն կանոնակարգի 17-18-րդ կետերի համաձայն փայերը փոխանցելուց հետո ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ֆոնդի կառավարչին ներկայացնում է տեղեկատվություն` սույն կանոնակարգի 17-րդ կետի համաձայն ֆոնդի կառավարչի հաշվին փոխանցված ֆոնդի փայերի քանակի և տեղաբաշխման գնի վերաբերյալ:

(19-րդ կետը փոփ. 10.12.13 թիվ 280-Ն)

20. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը ֆոնդի կառավարչից` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերը հետգնելու (մարելու) դիմում ստանալու դեպքում 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպում է ֆոնդի փայերի հետգնումը (մարումը) և հետգնման (մարման) արդյունքում ստացված միջոցների վճարումը:

(20-րդ կետը փոփ. 10.12.13 թիվ 280-Ն)

21. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

22. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

23. Սույն կանոնակարգի 20-րդ կետով նախատեսված դեպքում փայերի հետգնում (մարում) կատարվում է` հիմք ընդունելով տվյալ ֆոնդի փայի՝ դիմումը ներկայացնելու պահի դրությամբ սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողին տրամադրված և հրապարակված վերջին հայտնի հետգնման (մարման) գինը:

(23-րդ կետը խմբ. 10.12.13 թիվ 280-Ն)

24. (կետն ուժը կորցրել է 10.12.13 թիվ 280-Ն)

25. Ֆոնդի կառավարչի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու, լուծարման կամ ֆոնդի կառավարումն այլ անձի փոխանցելու դեպքում ֆոնդի կառավարչին պատկանող` իր կողմից կառավարվող ֆոնդի փայերի հետգնումն իրականացվում է սույն գլխի դրույթներին համապատասխան:

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 10.12.13 թիվ 280-Ն, 15.07.14 թիվ 185-Ն, փոփ., լրաց. 28.04.17 թիվ 100-Ն)