Համարը 
N 1210-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.10.18/62(1337) Հոդ.968
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.09.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.10.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1210-Ն

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան


2017 թ. հոկտեմբերի 6
Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

սեպտեմբերի 28-ի N 1210-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

 

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները փոխադրամիջոցների գույքահարկը և գույքահարկ վճարողներին հաշվառող՝ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (այսուհետ` տեղական ինքնակառավարման մարմիններ) տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են ըստ առանձին հարկ վճարողների՝ ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների:

3. Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում հաշվառված (գրանցված) փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվում են Երևանի համայնք` խմբավորված ըստ փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) վայրի համապատասխան վարչական շրջանների:

4. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման նպատակով տեղեկություններ են ներկայացնում՝

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության (այսուհետ՝ ճանապարհային ոստիկանություն) տարածքային ստորաբաժանումները՝ էլեկտրոնային կրիչներով`

ա. մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ տվյալ համայնքի տարածքում հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն N 1 ձևի,

բ. մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը՝ նախորդ ամսվա ընթացքում սույն ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն N 2 ձևի.

2) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումները և (կամ) տարածքային մարմինները՝ թղթային և էլեկտրոնային կրիչներով`

ա. մինչև յուրաքանչյուր տարվա օգոստոսի 1-ը` տվյալ համայնքի տարածքում տվյալ տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող ջրային փոխադրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն N 3 ձևի,

բ. մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը` նախորդ ամսվա ընթացքում սույն ենթակետի «ա» պարբերությունում նշված ջրային փոխադրամիջոցների սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն N 4 ձևի.

3) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը` մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը` տվյալ եռամսյակի ընթացքում տեխնիկական զննություն անցած` Երևանի վարչական սահմաններում հաշվառված (գրանցված) տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` համաձայն N 5 ձևի:

5. Սույն կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությամբ, 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ և 3-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկությունները՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին անգամ ներկայացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ մինչև 2018 թվականի փետրվարի 15-ը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան

Ձև N 1

 

 Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

20 ___ թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ ___________________________ մարզի _________________________ համայնքում (Երևան քաղաքում` ______________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների վերաբերյալ

 

NN ը/կ

Սեփականատիրոջ`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

               

2.

               


Տրանսպորտային միջոցի`

Իրավունքների`

անվա-նումը (մակնիշը, տիպարը)

նույնակա-նացման համարը (VIN կոդը)

հաշվառ-ման (պետական) համարա-նիշը

թողարկման տարեթիվը

շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)

տեսակը (նստատեղերի թիվը)

հաշվառ-ման (գրանց-ման) ամսա-թիվը
(օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

տեխնի-կական անձնագրի համարը

թափքի տեսակը

թափքի համարը

պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդհանուր բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                       
                       

Ճանապարհային ոստիկանության _____________________ տարածքային
ստորաբաժանման ղեկավար

_______________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ___________________________
(անունը, ազգանունը)

____ _________________ 20 ___թ.

   

 

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։

2. Մոտոցիկլետների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։

3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։

4. Բեռնատար, բեռնաուղևորատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը:

 

Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

20 ___ թվականի ______________ ամսվա ընթացքում ՀՀ _________________ մարզի _____________________ համայնքում (Երևան քաղաքում` __________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ

 

NN
ը/կ

Նախկին սեփականատիրոջ`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական)
համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

               

2.

               

 

Նոր սեփականատիրոջ`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության
անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական)
համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

10

11

12

13

14

15

16

17

               
               

 

Տրանսպորտային միջոցի`

Իրավունքների`

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)

նույնակա-նացման համարը (VIN կոդը)

հաշվառ-ման (պետական) համարա-նիշը

թողարկման տարեթիվը

շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)

տեսակը (նստատեղերի թիվը)

հաշվառ-ման (գրանցման) կամ խոտան-ման (դուրս-գրման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

հաշվառ-ման վկայագրի (տեխնիկա-կան անձնագրի) սերիան, համարը

թափքի տեսակը

թափքի համարը

պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդհանուր բաժնային
կամ ընդհանուր համատեղ)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                       
                       


Ճանապարհային ոստիկանության _____________________ տարածքային
ստորաբաժանման ղեկավար

_______________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ___________________________
(անունը, ազգանունը)

____ _________________ 20 ___թ.

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 23-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։

2. Մոտոցիկլետների համար 23-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։

3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 23-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։

4. Բեռնատար, բեռնաուղևորատար ավտոմեքենաների համար 23-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը։

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

20___ թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ ___________________ մարզի ____________________ համայնքում (Երևան քաղաքում`___________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության իրավունքով պատկանող ջրային փոխադրամիջոցների վերաբերյալ

 

NN ը/կ

Սեփականատիրոջ`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

               

2.

               

Ջրային փոխադրամիջոցի`

Իրավունքների`

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)

նույնակա-նացման համարը (VIN կոդը)

հաշվառ-ման (պետական) համարա-նիշը կամ գրանցման կոդը

թողարկման տարեթիվը

քարշող շարժիչների գումարային հզորությունը (ձիաուժ)

տեսակը (նստատեղերի թիվը)

հաշվառման (գրանցման) տվյալներով սեփակա-նության իրավունքի ծագման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

տեխնիկա-կան անձնագրի համարը

այլ նշումներ

պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդհանուր բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                     
                     


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության աշխատակազմի ՀՀ տրանսպորտային տեսչության
_____________________________ կառուցվածքային ստորաբաժանման
կամ ______________________ տարածքային մարմնի ղեկավար

____ _______________ 20___ թ.

__________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ___________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

Ձև N 4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

20___ թվականի_________ ամսվա ընթացքում ՀՀ __________________ մարզի _________________ համայնքում (Երևան քաղաքում`________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) ջրային փոխադրամիջոցների սեփականատերերի փոփոխման վերաբերյալ

 

NN ը/կ

Նախկին սեփականատիրոջ

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության
անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

               

2.

               

Նոր սեփականատիրոջ

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության
անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմա-կերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

10

11

12

13

14

15

16

17

               
               

Ջրային փոխադրամիջոցի

Իրավունքների`

անվանումը (մակնիշը, տիպարը)

նույնակա-նացման համարը (VIN կոդը)

հաշվառ-ման (պետական) համարա-նիշը կամ գրանցման կոդը

թողարկման տարեթիվը

քարշող շարժիչների գումարային հզորությունը (ձիաուժ)

տեսակը (նստատե-ղերի թիվը)

հաշվառման (գրանցման) տվյալներով սեփակա-նության իրավունքի ծագման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

տեխնիկա-կան անձնագրի համարը

այլ նշումներ

պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդհանուր բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ)

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

                     
                     

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
նախարարության աշխատակազմի ՀՀ տրանսպորտային տեսչության
_____________________________ կառուցվածքային ստորաբաժանման
կամ ______________________ տարածքային մարմնի ղեկավար

____ _______________ 20___ թ.

__________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

Ձև N 5

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

20___ թվականի _________ եռամսյակի ընթացքում տեխնիկական զննություն անցած` Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում հաշվառված (գրանցված) տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ

 

NN ը/կ

Սեփականատիրոջ

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակերպության անվանումը

ֆիզիկական անձի հայրանունը

ֆիզիկական անձի ազգանունը

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակերպության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայության համարանիշը կամ կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

փողոցը

շինության (շենք, տուն, հասարակական) համարը

բնակարանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

               

2.

               

Տրանսպորտային միջոցի

Իրավունքների`

անվա-նումը (մակնիշը, տիպարը)

նույնակա-նացման համարը (VIN կոդը)

հաշվառ-ման (պետական) համարա-նիշը

թողարկ-ման տարե-թիվը

շարժիչի հզորու-թյունը (ձիաուժ)

տեսակը (նստատե-ղերի թիվը)

հաշվառ-ման (գրանցման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարե-թիվը)

տեխնիկա-կան անձնագրի համարը

թափքի տեսակը

թափքի համարը

տեխնիկա-կան զննության ամսա-թիվը, ամիսը, տարե-թիվը

տեխնիկա-կան զննության կտրոնի համարը

պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

սեփակա-նության ձևը (ամբողջը կամ ընդհանուր բաժնային կամ ընդհանուր համատեղ)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

                           
                           


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
Տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար
 

____ _______________ 20___ թ.

__________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ___________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։

2. Մոտոցիկլետների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։

3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։

4. Բեռնատար, բեռնաուղևորատար ավտոմեքենաների համար 15-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը: