Համարը 
ԲԴԽ-37-Ն-2
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2018.09.26/71(1429) Հոդ.1003
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բարձրագույն դատական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
13.09.2018
Ստորագրող մարմինը 
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.09.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.09.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԲԴԽ-37-Ն-2

2018 թ.

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 36-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքի 19-րդ և 51-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստում անցկացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 166-րդ հոդվածի 10-րդ մասի հիմքով՝ իրավունքի ուժով, ուժը կորցրած համարել Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 2006 թվականի օգոստոսի 25-ի «Դատական ծառայողների վերապատրաստում անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 06-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն դատական
խորհրդի նախագահ

Գ. Հարությունյան

 

2018 թ. սեպտեմբերի 13
ք. Երևան

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

բարձրագույն դատական խորհրդի

2018թ. սեպտեմբերի 13-ի

թիվ ԲԴԽ-37-Ն-2 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով հաստատվում են դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման կազմակերպման և անցկացման կարգն ու պարբերականությունը:

2. Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստումը նրանց մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործման նպատակով կազմակերպվող պարտադիր ուսումնական գործընթացն է:

3. Վերապատրաստման ընթացքում դատական ծառայողներն ու դատական կարգադրիչներն ազատվում են ծառայողական պարտականությունների կատարումից՝ այդ ընթացքում պահպանելով պաշտոնը և նախատեսված վարձատրությունը:

4. «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ վերապատրաստման վայրից դուրս մշտապես բնակվող դատական ծառայողներին և դատական կարգադրիչներին Արդարադատության ակադեմիան (այսուհետ՝ Ակադեմիա) պետական բյուջեի միջոցների հաշվին տալիս է տրանսպորտային, գիշերավարձի և այլ ծախսերի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցում կամ կազմակերպում նրանց փոխադրումն ու բնակության ապահովումը:

5. Դատական կարգադրիչները վերապատրաստման դասընթացներին ներկայանում են համազգեստով:

 

2. ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 

6. Դատական ծառայողները և դատական կարգադրիչները պարտադիր վերապատրաստում են անցնում երեք տարին մեկ անգամ:

7. Վերապատրաստումը կազմված է դասընթացի և գնահատման փուլերից:

8. Բացի եռամյա վերապատրաստումից, դատական ծառայողները և դատական կարգադրիչները վերապատրաստվում են նաև հետևյալ դեպքերում՝

1) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում,

2) առաջին անգամ դատական ծառայության կամ դատական կարգադրիչների ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում,

3) դատական ծառայության և դատական կարգադրիչների ծառայության այլ պաշտոնի տեղափոխվելու դեպքում,

4) դատական ծառայության և դատական կարգադրիչների ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագիրը փոփոխվելու դեպքում:

9. Սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված դեպքերում վերապատրաստումը կազմակերպվում է առաջիկա վերապատրաստման շրջանակներում:

10. Վերապատրաստումից ազատվում են՝

1) այն դատական ծառայողները կամ դատական կարգադրիչները, որոնք սովորում են ասպիրանտուրայում կամ դոկտորանտուրայում,

2) այն դատական ծառայողները կամ դատական կարգադրիչները, որոնց ծառայության սահմանային տարիքը լրանալուն մնացել է 2 տարվանից պակաս ժամանակ:

11. Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստումը կազմակերպում և անցկացնում է Ակադեմիան:

12. Դատական ծառայողները և դատական կարգադրիչներն անցնում են վերապատրաստում և լրացուցիչ վերապատրաստում: Դատական կարգադրիչները կարող են անցնել նաև հատուկ ուսուցում (հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման ունակությունների ուսուցանում), որն անցնելու կարգն ու ժամաքանակը սահմանում է Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը՝ դատական կարգադրիչների ծառայության պետի ներկայացմամբ:

13. Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման ուսումնական գործընթացն անցկացվում է Ակադեմիայի կառավարման խորհրդի կողմից հաստատված կրթական չափորոշիչների հիման վրա կազմված և Օրենքով նախատեսված կարգով հաստատված ուսուցման ծրագրերով:

14. Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը, ամփոփելով Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից ստացված առաջարկությունները, մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ը Բարձրագույն դատական խորհրդին է ներկայացնում առարկայական կուրսերի կամ թեմաների վերաբերյալ առաջարկություններ:

15. Առարկայական կուրսերի կամ թեմաների վերաբերյալ առաջարկությունները մշակվում են յուրաքանչյուր դատական ծառայողի և դատական կարգադրիչի պաշտոնի անձնագրի պահանջներին համապատասխան:

16. Մինչև ընթացիկ տարվա օգոստոսի 1-ը Բարձրագույն դատական խորհուրդն Ակադեմիայի ռեկտորին է ներկայացնում առարկայական կուրսերի կամ թեմաների վերաբերյալ իր առաջարկությունները՝ դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների հաջորդ տարվա ուսուցման ծրագրերում ներառելու համար:

17. Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարները յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև նոյեմբերի 1-ը Դատական դեպարտամենտի ղեկավարին են ներկայացնում հաջորդ տարվա ընթացքում իրենց ստորաբաժանումներում վերապատրաստման ենթակա դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների ցուցակը:

18. Ստացված ցուցակների հիման վրա յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև դեկտեմբերի 1-ը, Դատական դեպարտամենտի ղեկավարն Ակադեմիա է ներկայացնում հաջորդ տարվա ընթացքում վերապատրաստման ենթակա դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերաբերյալ հայտ:

19. Դատական ծառայողները և դատական կարգադրիչները վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում ըստ Ակադեմիայի կողմից վերապատրաստման ընդհանուր ժամանակացույցում նշված խմբերի:

20. Վերապատրաստման դասընթացներին դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների խմբերում անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ կարող է կատարել Ակադեմիայի ռեկտորը՝ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի միջնորդության հիման վրա:

21. Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին վերաբերող ժամանակացույցն Ակադեմիան ուղարկում է Դատական դեպարտամենտի ղեկավարին՝ ոչ ուշ, քան դասընթացները սկսվելուց առնվազն 10 օր առաջ:

22. Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարները պատասխանատու են ուսուցման դասընթացներին ներկայանալու վերաբերյալ դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների ծանուցումն ապահովելու համար:

23. Դատական ծառայողների լրացուցիչ վերապատրաստում և դատական կարգադրիչների լրացուցիչ վերապատրաստում կամ հատուկ ուսուցում անցնելու անհրաժեշտության դեպքում, Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի որոշման կայացումից հետո երկշաբաթյա ժամկետում այն ուղարկվում է Ակադեմիայի ռեկտորին՝ առաջարկություն ներկայացնելով լրացուցիչ կամ հատուկ վերապատրաստման առարկայական կուրսի կամ թեմաների վերաբերյալ՝ ուսուցման ծրագրերում ներառելու նպատակով:

 

3. ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

24. Վերապատրաստման դասընթացների ավարտին կատարվում է դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների մասնագիտական գիտելիքների և ունակությունների գնահատում:

25. Գնահատումը կատարվում է միայն մատուցված վերապատրաստման նյութի շրջանակներում:

26. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և լրացուցիչ վերապատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսի արդյունքները գնահատելու համար ձևավորվում է գնահատման հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվում են Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի՝ դատական դեպարտամենտից նշանակած չորս անդամ և գիտության համապատասխան բնագավառի մասնագետ՝ նշելով հանձնաժողովի նախագահին:

27. Վերապատրաստման արդյունքների գնահատումն իրականացվում է Ակադեմիայի կողմից կազմված և Օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետում Դատական դեպարտամենտ ուղարկված դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման ընդհանուր ժամանակացույցում նշված խմբերին համապատասխան:

28. Գնահատման հանձնաժողովի որոշումները կայացվում են հանձնաժողովի անդամների ձայների մեծամասնությամբ:

29. Դատական ծառայողները և դատական կարգադրիչները համարվում են վերապատրաստումը կամ լրացուցիչ վերապատրաստումն անցած դրական գնահատման դեպքում:

30. Վերապատրաստման արդյունքում գնահատման հանձնաժողովի կողմից դրական գնահատական ստացած դատական ծառայողին և դատական կարգադրիչներին տրվում է ավարտական վկայական: Վերապատրաստման արդյունքում ստացված վկայականի պատճենը կցվում է դատական ծառայողի և դատական կարգադրիչի անձնական գործին:

31. Վերապատրաստման արդյունքում գնահատման հանձնաժողովի կողմից բացասական գնահատական ստացած դատական ծառայողը և դատական կարգադրիչն առաջիկա վերապատրաստման շրջանակներում պարտադիր ներառվում է վերապատրաստման ենթակա դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների ցուցակում: Վերապատրաստման արդյունքում կրկին բացասական գնահատական ստացած դատական ծառայողի և դատական կարգադրիչի համար առաջանում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 16-րդ կետով սահմանված իրավական հետևանքները:

32. Ակադեմիան յուրաքանչյուր ուսումնական ծրագրի ավարտից հետո Դատական դեպարտամենտին ամփոփ տեղեկանք է ներկայացնում Ակադեմիայում ուսուցումն անցած դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ: Դատական դեպարտամենտն այն ուղարկում է Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարներին:

33. Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և լրացուցիչ վերապատրաստման ընթացքում դասավանդվող առարկայական կուրսի արդյունքների հետ կապված բողոքները քննելու և լուծելու համար ձևավորվում է բողոքարկման հանձնաժողով:

34. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ բողոքարկման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի՝ Դատական դեպարտամենտից նշանակած երկու անդամ և գիտության համապատասխան բնագավառի մասնագետ՝ նշելով հանձնաժողովի նախագահին:

35. Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման արդյունքների բողոքարկման մանրամասները կարգավորվում են Օրենքով:

 

4. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՉՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

 

36. Վերապատրաստման դասընթացների ավելի քան մեկ երրորդին դատական ծառայողի և դատական կարգադրիչի անհարգելի բացակայության դեպքում, առանց գնահատման վերապատրաստման արդյունքը գնահատվում է բացասական:

37. Վերապատրաստումը չի գնահատվում և դատական ծառայողին ու դատական կարգադրիչին հնարավորություն է տրվում կրկին անցնելու նույնաբովանդակ առարկայական կուրսը կամ Ակադեմիայի կառավարման խորհրդի կողմից համարժեք սահմանված այլ առարկայական կուրսը, եթե Ակադեմիայի ռեկտորի կողմից հարգելի ճանաչված բացակայությունները գերազանցում են վերապատրաստման և լրացուցիչ վերապատրաստման առարկայական կուրսի ժամաքանակի քսան տոկոսը: