Համարը 
թիվ 62-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.04.16/11(424) Հոդ.132
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
06.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

2 ապրիլի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012175

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

6 մարտի 2012 թ.

թիվ 62-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/17-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել ներդրողների համար կենսաթոշակային ֆոնդերի գնահատման և համեմատման համար միասնական չափանիշ, ինչպես նաև ապահովել կենսաթոշակային ֆոնդերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից արդյունավետ վերահսկողությունը,

հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, և

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 15.07.14 թիվ 164-Ն)

1. Հաստատել «Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2012 թ. մարտի 12

 Երևան

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2012 թվականի մարտի 6-ի
թիվ 62-Ն որոշման

(գլխագիրը խմբ. 26.04.19 թիվ 56-Ն)

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/17

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ) ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկման մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

1) Ֆոնդի եկամտաբերություն` ֆոնդի փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքի փոփոխություն` արտահայտված տոկոսներով,

2) ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի ակտիվների եկամտաբերություն` ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս նախորդ ժամանակահատվածներում ֆոնդի եկամտաբերության և դրա առաջացման հետ կապված ռիսկի միջև հարաբերությունը:

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող այլ հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում և/կամ «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում կիրառվող նշանակությունները:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

4. Կառավարիչն իր կողմից հրապարակվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկում է հետևյալ կերպ՝

1) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

2) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ մեկ շաբաթվա եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

3) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ մեկ ամսվա եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

4) նախորդ օրացուցային տարվա եկամտաբերությունը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

5) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ տարվա սկզբից եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

6) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ վերջին տասներկու ամիսների եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված բանաձևի,

7) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ վերջին տասներկու ամիսների ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված բանաձևի,

8) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ վերջին երեք տարիների միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի,

9) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ վերջին հինգ տարիների միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի,

10) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա դրությամբ գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի (ստեղծման պահից) միջին տարեկան եկամտաբերությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված բանաձևի:

5. Կառավարչի կողմից ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ հրապարակման ենթակա ցուցանիշները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ով:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

6. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 1-6-րդ ենթակետերով նախատեսված ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

 

  (

ՓՀԱ1

)    
Ե =

-------- - 1

x 100%, որտեղ`
 

ՓՀԱ0

   

Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

ՓՀԱ0-ն հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվան նախորդող առաջին աշխատանքային օրվա համար հաշվարկված փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է,

ՓՀԱ1-ը հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա համար հաշվարկված փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է:

7. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 8-10-րդ ենթակետերով նախատեսված ֆոնդի եկամտաբերությունները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

  (

ՓՀԱ1

) 365/d    
Ե =

-------- - 1

  x 100%, որտեղ`
 

ՓՀԱ0

     

 

Ե-ն ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

ՓՀԱ0-ն փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի առաջին օրվա դրությամբ,

ՓՀԱ1-ը փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ,

d-ն հաշվարկվող ժամանակահատվածն է արտահայտված օրերով:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՌԻՍԿԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԻԱՎՈՐԻ ԴԻՄԱՑ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

8. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 7-րդ ենթակետում նշված ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

 

Ե - ԵՊԿՊ

 
ՌԵ =

----------, 

որտեղ`
 

σ

 

   

ՌԵ-ն ռիսկի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց ֆոնդի եկամտաբերությունն է հաշվարկվող ժամանակահատվածի համար,

Ե-ն սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված ֆոնդի եկամտաբերությունն է՝ տարեկանացված և արտահայտված միավորի մասերով: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված եկամտաբերությունը տարեկանացվում է վերջինս բազմապատկելով 12-ով,

ԵՊԿՊ-ն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող՝ եկամտաբերության կորով հաշվարկվող շրջանառության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության մինչև 90 օր մարման ժամկետով պետական զեղչատոկոսային պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով,

σ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին երեք տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է երեք տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերության ստանդարտ շեղումն է՝ տարեկանացված, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20622

որտեղ

 

μ-ն ֆոնդի գործունեության վերջին երեք տարիների համար (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համար, եթե ֆոնդը գործում է երեք տարուց պակաս) ֆոնդի եկամտաբերությունների միջինն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

 

 

 
μ = _1_ Ni=1 Եi , որտեղ
 

N

   

 

Եi-ն սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված ֆոնդի եկամտաբերությունն է արտահայտված միավորի մասերով i-երրորդ ժամանակահատվածի համար,

N-ը ֆոնդի գործունեության վերջին երեք տարիների (գործունեության իրականացման ողջ ժամանակահատվածի, եթե ֆոնդը գործում է երեք տարուց պակաս) համար սույն կանոնակարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված ֆոնդի եկամտաբերությունների հաշվարկների քանակն է:

(հավելվածը խմբ. 26.04.19 թիվ 56-Ն)