Համարը 
թիվ 96-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2020.09.07-2020.09.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.09.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.09.2020
Ստորագրող մարմինը 
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.09.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.09.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

   

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

       

8 սեպտեմբերի 2020 թվականի

ք. Երևան

թիվ 96-Ն

   

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         

 Ղեկավարվելով «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 7-րդ կետերի, 7-րդ մասի, 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասի դրույթներով` Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը որոշում է.

 1. Հաստատել`

 1) ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

 2) ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

     

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

հանձնաժողովի նախագահ

Տ. Հակոբյան

   

2020 թ. սեպտեմբերի 8

ք. Երևան

 

Հավելված N 1

Հաստատված է

Հեռուստատեսության և ռադիոյի
հանձնաժողովի
2020 թվականի
սեպտեմբերի 8-ի թիվ 96-Ն

որոշմամբ

      

ԿԱՐԳ

  

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման ընթացակարգը:

2. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորումն իրականացնում է Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով)` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սույն կարգի համաձայն:

3. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա (այսուհետ` լիցենզիա) ստանալու համար կարող են դիմել իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք:

4. Լիցենզիան տրվում է տասը տարի գործողության ժամկետով՝ երկարաձգման հնարավորությամբ:

5. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործողության ժամկետի երկարաձգումը և կրկնօրինակի տրամադրումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով:

  

2. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

  

 6. Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզավորման համար ներկայացվում է ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմում (այսուհետ՝ Դիմում)՝ համաձայն Ձև N 1-ի և անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

 7. Դիմումին կցվում են՝

 1) դիմումատուի հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները,

 2) տվյալներ օգտագործվելիք տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ,

 3) ֆինանսական աղբյուրները հիմնավորող փաստաթղթեր:

 8. Դիմումին կից փաստաթղթերը ներկայացվում են թելակարված, համարակալված, վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա փակցված պիտակով՝ «Բաղկացած է ... թերթից» գրառմամբ («...» նշվում է թերթերի քանակը), ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում):

 9. Փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, այլ իրավական ակտերին և սույն կարգով սահմանված պահանջներին:

 10. Դիմումատուն, օրենքով սահմանված կարգով, պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության համար:

 11. Փաստաթղթերը Հանձնաժողով կարող են ներկայացվել պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ, կամ առձեռն` ստացականով:

 12. Դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերում սխալներ, ջնջումներ, վրիպակներ հայտնաբերելու դեպքում Հանձնաժողովը դրանք ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, դիմումատուին պատշաճ կերպով տեղեկացնում է այդ մասին` դրանց շտկման նպատակով: Դիմումատուն իրավունք ունի սույն մասում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, Հանձնաժողով ներկայացնել փաստաթղթերը` առանց նշված թերությունների:

  

3. ԴԻՄՈՒՄԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

     

13. Հանձնաժողովն իր նիստում քննարկում է Դիմումը և որոշում է ընդունում այն մուտքագրելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում:

14. Դիմումը բավարարելու կամ մերժելու մասին որոշումը դիմումատուին ուղարկվում է որոշումն ընդունելուց հետո` եռօրյա ժամկետում:

15. Որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

16. Դիմումատուն լիցենզիա տրամադրելու մասին Հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո՝ 20-օրյա ժամկետում վճարում է «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված պետական տուրք:

17. Սույն կարգի 16-րդ կետում նշված պետական տուրքի վճարումից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում Հանձնաժողովը դիմումատուին տալիս է լիցենզիա:

18. Պետական տուրքը չվճարելը հիմք է լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը Հանձնաժողովի կողմից ուժը կորցրած ճանաչելու համար:

   

4. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

     

19. Դիմումը մերժվում է, եթե`

1) ներկայացված փաստաթղթերը թերի, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված են.

2) փաստաթղթերը չեն համապատասխանում «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի և իրավական այլ ակտերի պահանջներին.

3) դիմումատուն չի վերացրել Հանձնաժողովի կողմից նշված թերությունները.

4) բացակայում են տեսալսողական տեղեկատվության հեռարձակման տեխնիկական հնարավորությունները:

         

Ձև N 1

Ցանցային օպերատորի գործունեության

լիցենզավորման կարգի

   

Հեռուստատեսության և ռադիոյի

հանձնաժողովի նախագահ

   

 ______________________________ին


 

(անուն, ազգանուն)

 

         

ԴԻՄՈՒՄ

     

Ցանցային օպերատորի գործունեության լիցենզիա ստանալու

       

Դիմումատուի անվանումը ___________________________________________________________________

  

Գտնվելու/հաշվառման վայրը ________________________________________________________________

  

Հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն _______________________________________________________

  

Սփռման տարածքը________________________________________________________________________

 

Վերահաղորդման եղանակը

□     Մալուխային     □ IPTV     □ Բջջային     □ ՕTT

 
 

□ Այլ_______________________

     

Վերահաղորդվող տեսալսողական ծրագրերի թիվը______________________________________________

      

Կից փաստաթղթեր՝ ________ թերթ:

     

Դիմումատու _______________________________

(անուն, ազգանուն)

 

________________

տորագրություն)

      

Կ.Տ. (կնիքի առկայության դեպքում)

      

___ ________ ___________

(օրը,      ամիսը,        տարեթիվը)

 

Հավելված N 2

Հաստատված է

Հեռուստատեսության և ռադիոյի
հանձնաժողովի
2020 թվականի
սեպտեմբերի 8-ի թիվ 96-Ն

որոշմամբ

            

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

     

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ __________________

                                               (լիցենզիայի սերիան և համարը)

    

ք. ___________

______ _____________ _________

 (լիցենզիան տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

     

տրվում է

______________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

 

գործունեության

տեսակը

 

______________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի գտնվելու կամ ֆիզիկական անձի հաշվառման վայրը)

   

սփռման տարածքը

     

______________________________________________________________________

  

լիցենզիայի գործողության

ժամկետը

  

___________________________________

    

 ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ

 ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

_______________          ___________________

(ստորագրություն)         Կ.Տ.        (անուն, ազգանուն)

 
 
 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 սեպտեմբերի 2020 թվական: