Համարը 
N 442-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.03.22-2021.04.04 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.04.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
01.04.2021
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.04.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.04.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Տե'ս սույն որոշման 4-րդ կետը:


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

1 ապրիլի 2021 թվականի N 442-Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 6-րդ և 8-րդ կետերը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 4-ի N 142-Լ որոշման N 3 հավելվածով հաստատված տնտեսական արձագանքման ծրագրի շրջանակներում աջակցության ծրագրերի և գործիքների փաթեթի 13-րդ կետով նախատեսված միջոցառումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել, որ՝

1) սույն որոշման պահանջները տարածվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված մրցույթի, գնանշման հարցման և էլեկտրոնային աճուրդի ձևով կազմակերպվող այն ընթացակարգերի վրա, որոնց շրջանակում կնքված պայմանագրի գինը՝ ըստ չափաբաժինների, պակաս չէ գնումների բազային միավորից և այդ պայմանագիրը պետք է ֆինանսավորվի 2021 թվականի ընթացքում.

2) գնման ընթացակարգի հրավերով (պայմանագրի նախագծով) նախատեսվում է նաև, որ՝

ա. եթե մասնակիցը տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրով պարտավորվում է պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, գնային առաջարկով ներկայացվող արժեքի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, ապա կնքվելիք պայմանագրով սահմանված պայմաններով վերջինիս փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը: Ընդ որում, սույն պարբերությամբ նախատեսված պայմանն ընդունելու դեպքում մասնակիցը հայտով ներկայացնում է պարտավորությունն ստանձնելու վերաբերյալ իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝

- աշխատանքների և ծառայությունների գնման դեպքում կցելով նաև օգտագործվելիք նյութերի ցանկը՝ անվանումների, գումարների և քանակների նշումով.

- նշելով նաև աշխատողների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը: Եթե հայտով ներկայացված հայտարարության գնահատման արդյունքում սույն ենթակետի պահանջների նկատմամբ արձանագրվում են անհամապատասխանություններ և մասնակիցը գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում չի շտկում այն, ապա մասնակցի հայտը չի մերժվում և վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրով չեն նախատեսվում գումարի փոխհատուցման հնարավորության պայմանները.

բ. պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնմանընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները.

գ. փոխհատուցումն իրականացվում է, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող.

3) փոխհատուցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի պահուստային ֆոնդից, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը հասցեագրված գրության հիման վրա՝ սույն որոշման 3-րդ կետով նախատեսված տեղեկատվության համաձայն: Կատարված գործառնությունները հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման 1224. «Ճգնաժամերի հակազդման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերացման» ծրագրի 12010․ «Աջակցություն հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների սպառմանը» միջոցառմամբ և սահմանված կարգով արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում: Այն դեպքում, երբ բյուջետային տարին ավարտվելու հանգամանքով պայմանավորված փոխհատուցումը հնարավոր չէ իրականացնել 2021 թվականի ընթացքում, ապա այն իրականացվում է 2022 թվականի ընթացքում, այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցները նախատեսելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքն ամբողջությամբ ընդունելուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ներկայացված փաստաթղթերում բերված տեղեկատվության մեջ նշված գումարների չափը պակաս չէ սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված արժեքի 50 տոկոսից, պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն է ներկայացնում հավաստում՝ պայմանագիրը հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների միջոցով իրականացված լինելու մասին, կցելով սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ նախատեսված տեղեկանքի (տեղեկանքների) պատճենը: Ընդ որում, տեղեկանքում նշված աշխատողներին վճարված գումարների մասով հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունները կատարած լինելու փաստը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունն ստուգում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով:

3. Սույն որոշման 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի ուսումնասիրումն իրականացվում է դրանց ստանալուն հաջորդող քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բերված տեղեկատվության հիման վրա՝

1) փաստը հաստատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում գրություն՝ գումարի փոխհատուցումն իրականացնելու համար, նշելով գումարի չափը, ստացող անձի անվանումը, ՀՎՀՀ-ն, այն պայմանագրի ամսաթիվը և ծածկագիրը, որի շրջանակում իրականացվում է փոխհատուցումը: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը գումարի փոխհատուցումն իրականացնում է սույն կետով նախատեսված գրությունն ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսված գրության պատճենը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը միաժամանակ տրամադրում է նաև պայմանագիրը կնքած անձին և պատվիրատուին.

2) փաստը չհաստատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը դրա մասին տեղեկացնում է պայմանագիրը կնքած անձին և պատվիրատուին՝ նշելով մերժման հիմքերը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից և տարածվում է մինչև որոշումն ուժի մեջ մտնելը՝

1) սկսված և չավարտված գնման գործընթացների վրա.

2) կնքված և սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը չավարտված պայմանագրերի վրա՝ պայմանով, որ մասնակիցը փաստաթղթերը պատվիրատուին ներկայացնում է հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ:

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

 

01.04.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 ապրիլի 2021 թվական: