Համարը 
թիվ 115-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.13/16(399).1 Հոդ.260.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 հունիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011298

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 մայիսի 2011 թ.

թիվ 115-Ն 

 

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել գրագետ և պատշաճ ղեկավարների և աշխատակիցների առկայություն ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ներդրումային ֆոնդի պահառուների համար, հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 61-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 88-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. մայիսի 6
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի մայիսի 2-ի
թիվ 115-Ն որոշմամբ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ»

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/05

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է ներդրումային ֆոնդի (այսուհետ` ֆոնդ) կառավարիչների ղեկավարների և ֆոնդի կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ֆոնդի պահառուի ղեկավարների և աշխատակիցների որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման և գրանցման կարգը, մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ֆոնդի կառավարիչների և ֆոնդի պահառուների վրա:

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1. «ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ»` ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ (այն անձը, որն իրավունք ունի իրականացնել ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում և իրականացում կամ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում),

2. «ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից» ֆոնդի պահառուի կազմում ֆոնդի պահառության գործունեության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար և աշխատակից,

3. «հանձնաժողով» Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4. «թեկնածու» անձ, որը դիմում է որակավորման ստուգում անցնելու համար,

5. «որակավորվող անձ» սույն կանոնակարգի 7-րդ կետով սահմանված որևէ պաշտոնի համար որակավորում ստացած անձ:

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

Գ Լ ՈՒ Խ  2

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

5. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն` պատվիրված նամակով կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ: Բացառություն են կազմում այն փաստաթղթերը, որոնք համաձայն սույն կանոնակարգի պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

6. Սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը կարող են Կենտրոնական բանկ ներկայացվել էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

7. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 1-ին և 66-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք, ինչպես նաև ֆոնդի պահառուի ղեկավարը և աշխատակիցը պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացված որակավորում.

1. ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, ֆոնդի կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի տնօրենը (այսուհետ` մասնաճյուղի տնօրեն),

2. օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի նախագահը և անդամները, գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3. ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձը,

4. ֆոնդի պահառուի ղեկավարը և աշխատակիցը:

8. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հետևյալ անձանց վրա չի տարածվում սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորում ունենալու պահանջը.

1. ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարները,

2. ֆոնդի կառավարչի, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչության ղեկավարը:

9. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում սահմանված որակավորվող անձինք ղեկավար կամ ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձի, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի պաշտոնում աշխատելու համար ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի միջնորդությամբ գրանցվում են Կենտրոնական բանկում` սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխով սահմանված կարգով:

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՁԵՎԸ

10. Թեկնածուների որակավորման ստուգումն անցկացվում է Կենտրոնական բանկում գրավոր քննության (այսուհետ` քննություն) կամ բանավոր հարցազրույցի (այսուհետ` հարցազրույց) միջոցով:

11. Որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով քննություն հանձնում են ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները.

1. ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2. օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը) և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3. ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձը,

4. ֆոնդի ակտիվների պահառության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը և պահառուի աշխատակիցը:

12. Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները.

1. ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահը և անդամները,

2. օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի խորհրդի նախագահը և անդամները:

13. Քննությունն անցկացվում է Կենտրոնական բանկի թեսթավորման ծառայության (այսուհետ` թեսթավորման ծառայություն) կամ, Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ, այլ կազմակերպության կողմից:

14. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ քննություններն այլ կազմակերպությունների կողմից անցկացվելու դեպքում քննության թեսթերի կազմման, դրանցում փոփոխությունների և լրացումների կատարման, քննություններին մասնակցելու համար թեկնածուների հերթագրման, փաստաթղթերի ընդունման, քննությունների անցկացման, քննության արդյունքների ամփոփման, բողոքարկման, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը սահմանվում է տվյալ կազմակերպության կողմից` համաձայնեցնելով Կենտրոնական բանկի հետ:

Գ Լ ՈՒ Խ  4

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

15. Քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցելու համար թեկնածուները պետք է նախապես հերթագրվեն: Թեկնածուները կարող են հերթագրվել Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում տվյալներ մուտքագրելով կամ հեռախոսով:

16. Հերթագրվելու նպատակով յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանվում են քննության ստույգ օրեր, որի մասին տեղեկությունները հրապարակվում են Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում մինչև տվյալ եռամսյակի առաջին ամսվան նախորդող ամսվա 10-ը:

17. Թեկնածուները Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում տեղադրված հեռախոսահամարով կարող են հերթագրվել ցանկացած օր և ցանկացած ժամի` թողնելով համապատասխան հաղորդագրություն ստորև նշված տեղեկությունների վերաբերյալ.

1. անուն, ազգանուն,

2. որակավորման տեսակ,

3. ցանկության դեպքում քննությանը մասնակցելու ամիս, օր, ժամ` ըստ հրապարակված ցանկի (սույն ենթակետով նախատեսված տեղեկատվությունը չի լրացվում հարցազրույցի համար հերթագրվելիս),

4. հեռախոսահամար:

18. Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով հերթագրվելու դեպքում թեկնածուները, բացի սույն կանոնակարգի 17-րդ ենթակետով սահմանված տվյալներից, պետք է հայտնեն նաև անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի և էլեկտրոնային փոստի (առկայության դեպքում) վերաբերյալ տեղեկատվություն:

19. Թեկնածուի կողմից նշված օրը և (կամ) ժամին քննության անցկացման անհնարինության դեպքում կամ թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելու օր և (կամ) ժամ չնշելու դեպքում թեսթավորման ծառայության աշխատակիցը թեկնածուի` Կենտրոնական բանկում հերթագրվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է նրան քննության անցկացման հնարավոր առաջիկա օրվա և (կամ) ժամի մասին:

20. Հարցազրույցն անցկացվում է հերթագրվելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում` հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 1 օր առաջ տեղեկացնելով թեկնածուին հարցազրույցի անցկացման օրվա մասին:

21. Թեկնածուները քննությանը կամ հարցազրույցին մասնակցում են` քննության կամ հարցազրույցի օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

Գ Լ ՈՒ Խ  5

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

22. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեսթային եղանակով:

23. Թեսթը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի 15-րդ գլխում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

24. Թեսթերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Թեսթերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

25. Թեսթերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ որակավորման հետևյալ տեսակների `

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ՀԱՐՑԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1. Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում`

 

1.1. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի

անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

1.2. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

1.3. ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

100 հարց

1.4. մասնաճյուղի տնօրեն

80 հարց

2. Օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ղեկավար, այդ թվում`

 

2.1. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի

անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

2.2. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

2.3. ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

100 հարց

3. ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

80 հարց

4. ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից

80 հարց

26. Թեսթի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

27. Թեսթերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ և լիարժեք:

28. Թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը` զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ և լիարժեք պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

29. Հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում, Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայերեն լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

30. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

31. Քննության համար առանձնացված սենյակում թեկնածուն նստեցվում է համապատասխան համակարգչի մոտ` ըստ ցուցակի: Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

32. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

33. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով` նշվածներից առավելագույնս ճիշտ) պատասխան:

34. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչների), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

35. Աշխատանքն ավարտելուց կամ քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեսթի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից: Ստորագրված հաշվետվության մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 ԹԵՍԹԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

36. Թեսթերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված,

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված, և նրան տրվում է որակավորման վկայական:

37. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են դիմել մասնակցելու քննությանը` համապատասխան որակավորման վկայական ստանալու համար:

38. Թեսթերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը:

Գ Լ ՈՒ Խ  7

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ

39. Հարցազրույցի ժամանակ ստուգվում են սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված պաշտոններում որպես ղեկավար աշխատելու համար դիմող թեկնածուների գիտելիքները սույն կանոնակարգի գլուխ 15-ով սահմանված` այդ թեկնածուներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

40. Հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում` սույն կանոնակարգի 39-րդ կետում նշված թեմաների շրջանակներում սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

41. Սույն կանոնակարգի 39-րդ կետում նշված թեմաների շրջանակներում սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման դեպքում սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված անձինք համարվում են համապատասխան տեսակի որակավորում ստացած:

Գ Լ ՈՒ Խ  8

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

42. Թեկնածուները կարող են բողոքարկել անցկացված քննության արդյունքները քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

Գ Լ ՈՒ Խ  9

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

43. Որակավորման վկայականը տրվում է քննության դրական արդյունք ապահոված թեկնածուներին թղթային ձևով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, քննությունը հանձնելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1. ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի (գործադիր մարմնի ղեկավարի) և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

2. ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

3. ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամների պաշտոնների համար,

4. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրենի համար,

5. ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի պաշտոնի համար,

6. ֆոնդի պահառուի ղեկավարի և աշխատակցի պաշտոնների համար:

44. Որակավորվող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում, քննությունը հանձնելու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Որակավորվող անձանց ցուցակը թարմացվում է որակավորվող անձանց որակավորման ժամկետը լրանալու կամ որակավորումից զրկվելու օրվանից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

45. Յուրաքանչյուր թեկնածու կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` մեկից ավելի ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված քննություններին մասնակցելու և համապատասխան որակավորման վկայականներ ստանալու համար:

46. Որակավորման վկայականները տրվում են ըստ հերթական համարների:

47. Որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված 3 տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 48-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

48. Ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) խորհրդի նախագահի և անդամների որակավորումը տրվում է մինչև նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը` սույն կանոնակարգի 41-րդ կետով սահմանված կարգով: Որակավորում ստացած ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) խորհրդի նախագահը և խորհրդի անդամներն իրենց գործունեության հետագա տարիների ընթացքում Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ կարող են հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում` որակավորման նպատակով: Ընդ որում, լրացուցիչ հարցազրույցը կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին ֆոնդի կառավարիչը (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղը) տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ: Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում` սույն կանոնակարգի գլուխ 15-ով սահմանված` ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) խորհրդի նախագահին կամ խորհրդի անդամին վերաբերող թեմաների շրջանակներում այս անձանց գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ: Ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման դեպքում ֆոնդի կառավարչի (օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի) խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի անդամի որակավորումը համարվում է երկարաձգված: Հակառակ դեպքում խորհրդի նախագահը կամ խորհրդի անդամը համարվում է որակավորում չունեցող:

49. Որակավորվող անձինք որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Դիմումը ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորվող անձին տրվում է որակավորման նոր վկայական` «Կրկնօրինակ» նշագրումով, իսկ կորցրած վկայականը համարվում է անվավեր:

Գ Լ ՈՒ Խ  10

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

50. Սույն կանոնակարգի 43-րդ կետի 1-ին ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն, ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, ֆոնդի պահառուի ղեկավար կամ աշխատակից:

51. Ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամ` առանց գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

52. Սույն կանոնակարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նշված ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի և ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

53. Որակավորվող անձին գրանցելու կամ գրանցված որակավորվող անձանց կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ֆոնդի կառավարիչը կամ ֆոնդի պահառուն Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) որակավորվող անձին գրանցելու կամ գրանցված որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի միջնորդագիրը` համաձայն Հավելված 2-ի.

բ) իրավասու մարմնի որոշումը որակավորվող անձի նշանակման կամ գրանցված որակավորվող անձանց կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:

54. Սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագրի 2.6, 2.8-2.10, 3.3 ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերում սահմանված տեղեկությունների փոփոխությունները նույնպես ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ` փոփոխությունը ֆոնդի կառավարչին կամ ֆոնդի պահառուին հայտնի դառնալուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Սույն կետում նշված միջնորդագիրը և իրավասու մարմնի որոշման սքան արված տարբերակը ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի կառավարման մարմնի կողմից ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացվում է excel ֆորմատով:

55. Եթե որակավորվող անձի գրանցման համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում ֆոնդի կառավարիչը կամ ֆոնդի պահառուն դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին գրանցելու միջնորդությամբ, ապա Հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը սույն կանոնակարգի 53-րդ կետով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն միջնորդագրի 2.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 2.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

56. Եթե ֆոնդի կառավարիչը կամ ֆոնդի պահառուն դիմում է Կենտրոնական բանկ որակավորվող անձին գրանցելու համար, որը նախկինում գրանցվել է Կենտրոնական բանկում որպես ղեկավար կամ ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ կամ ֆոնդի պահառուի աշխատակից, ապա տվյալ անձը հրավիրվում է հանձնաժողովի նիստին միայն, եթե Կենտրոնական բանկը համարում է անհրաժեշտ:

57. Սույն կանոնակարգի 53-րդ կետով նախատեսված միջնորդագրում ներկայացված տեղեկությունների շրջանակում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, եթե քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններին (տվյալներին) Կենտրոնական բանկը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ անձի միջոցով:

58. Սույն կանոնակարգի 11-րդ կետում սահմանված որակավորվող անձանց գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց հանձնաժողովի նիստում համապատասախան փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հանձնաժողովի նիստում հարցազրույցի ընթացքում ստուգվում է գրանցման պահին որակավորվող անձի համապատասխանությունը սույն կանոնակարգի բաժին 3-ով սահմանված գրանցման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

59. Սույն կանոնակարգի 12-րդ կետում նշված անձանց գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 41-րդ կետում նշված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը:

60. Որակավորվող անձը գրանցվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ 30 օրվա ընթացքում: Որակավորվող անձի գրանցման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի քան մեկ անգամ և առավելագույնը` երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, 30-օրյա ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 75-րդ կետով սահմանված եռամսյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

61. Որակավորվող անձի գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, եթե

1. առկա են «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պայմանները,

2. որակավորվող անձը չի համապատասխանում սույն կանոնակարգի 12-րդ գլխով սահմանված չափանիշներից առնվազն մեկին,

3. ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում` Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

62. Եթե ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի որակավորվող անձը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա որակավորվող անձին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի որակավորվող անձ:

Գ Լ ՈՒ Խ  12

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

63. Որակավորվող անձը ստորև նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով գրանցվելու համար պետք է բավարարի նաև հետևյալ չափանիշներին.

 

ՊԱՇՏՈՆ

ՉԱՓԱՆԻՇ

1. Ֆոնդի (բացառությամբ` կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի և պարտադիր

կենսաթոշակային ֆոնդի) կառավարչի ղեկավարներ և կառավարչի անունից կամ

կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում`

ա. խորհրդի նախագահ, անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում և

գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

բ. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում և

գ) Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

գ. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

դ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

ե. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. անվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

զ. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ

կազմում ֆոնդի կառավարման

գործունեություն իրականացնող

ֆիզիկական անձ

1. բարձրագույն կրթություն և

2. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

2. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ և կառավարչի

անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում`

ա. խորհրդի նախագահ, անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

բ. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

գ. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

դ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական,

ե. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

զ. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում

ֆոնդի կառավարման գործունեություն

իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն

իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային

քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի

ակտիվների ներդրման վերաբերյալ

որոշումների կայացում և իրականացում

1. բարձրագույն կրթություն,

2. ակտիվների կառավարման առնվազն 3 տարվա փորձ, կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 1 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի առնվազն 1 փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

3) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում

ֆոնդի կառավարման գործունեություն

իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն

իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների

արժեքի հաշվարկում

1.   1) բարձրագույն կրթություն,

2) ակտիվների կառավարման

առնվազն 3 տարվա փորձ կամ

ակտիվների կառավարման առնվազն

1 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի առնվազն

1 փուլը ավարտած լինելու փաստը

հավաստող փաստաթղթի առկայություն

և

3) Կենտրոնական բանկից ստացված

որակավորման վկայական կամ

2.   1) բարձրագույն կրթություն,

2) միջազգային հաշվապահական

որակավորման (Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ)

փուլերի առնվազն կեսը ավարտած

լինելու փաստը հավաստող

փաստաթղթի առկայություն և

3) Կենտրոնական բանկից ստացված

որակավորման վկայական

3. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ղեկավարներ և կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձինք

1) Ֆոնդի կառավարչի ղեկավար, այդ թվում`

ա. խորհրդի նախագահ, անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

բ. գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն (գործադիր մարմնի ղեկավար), գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին ղեկավար պաշտոնում և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

գ. ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի տնօրեն

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

դ. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

3. միջազգային աուդիտորական որակավորման (Սի-Այ-Էյ) փուլերից առնվազն մեկը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական) և

4. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

ե. ֆոնդի կառավարչի ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. անվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

զ. գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

2) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում և իրականացում

1. բարձրագույն կրթություն,

2. ակտիվների կառավարման առնվազն 5 տարվա փորձ, կամ ակտիվների կառավարման առնվազն 2 տարվա փորձ և Սի-Էֆ-Էյ-ի առնվազն երկու փուլը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի առկայություն և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

3) ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում

1. 1) բարձրագույն կրթություն,

2) ակտիվների կառավարման

առնվազն 5 տարվա փորձ, կամ

ակտիվների կառավարման

 առնվազն 2 տարվա փորձ և

Սի-Էֆ-Էյ-ի առնվազն երկու

փուլը ավարտած լինելու փաստը

հավաստող փաստաթղթի

առկայություն և

3) Կենտրոնական բանկից ստացված

որակավորման վկայական կամ

2.

1) բարձրագույն կրթություն,

2) միջազգային հաշվապահական

որակավորման (Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ)

փուլերի առնվազն կեսը ավարտած

լինելու փաստը հավաստող

փաստաթղթի առկայություն և

3) Կենտրոնական բանկից ստացված

որակավորման վկայական

4. Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխատակից

1) ֆոնդի պահառուի ղեկավար

1. բարձրագույն կրթություն,

2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ և

3. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

2) Ֆոնդի պահառուի աշխատակից

1. բարձրագույն կրթություն և

2. Կենտրոնական բանկից ստացված որակավորման վկայական

64. Եթե որակավորվող անձը դիմում է գրանցման սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով նախատեսված աղյուսակի միաժամանակ 2.2-րդ և 2.3-րդ (3.2-րդ և 3.3-րդ) ենթակետերով նախատեսված պաշտոններում գրանցման համար, ապա տվյալ անձը պետք է բավարարի 2.2-րդ (3.2-րդ) ենթակետերով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին:

65. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով նախատեսված ակտիվների կառավարման փորձը ներառում է նաև այնպիսի գործունեության իրականացում, որը ներառում է արժեթղթերում ներդրումների կապակցությամբ որոշումների կայացում կամ խորհրդատվության տրամադրում, ակտիվների գնահատում, արժեթղթերի շուկայում վերլուծությունների և(կամ) արժեթղթերով գործարքների իրականացում:

66. Եթե որակավորվող անձը չունի սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա նա իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար իր մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ Կենտրոնական բանկի նախագահն իրավունք ունի որոշել գրանցել անձին համապատասխան պաշտոնում, եթե գտնում է, որ անձի մոտ առկա է այդ պաշտոնում աշխատելու համար բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ:

67. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահի, խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

68. Սույն կանոնակարգի իմաստով անձը համարվում է բարձրագույն կրթություն ունեցող, եթե նա ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն և(կամ) ստացել է Հայաստանի Հանրապետության և(կամ) միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

Գ Լ ՈՒ Խ  13

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

69. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ գրանցված որակավորվող անձը հանվում է գրանցումից, եթե

1) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է, և գրանցված որակավորվող անձը չի ստացել որակավորման նոր վկայական,

2) գրանցված որակավորվող անձը զրկվել է որակավորման վկայականից,

3) ֆոնդի կառավարիչը կամ ֆոնդի պահառուն դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

4) գրանցված որակավորվող անձը խախտել է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով որակավորվող անձանց նկատմամբ սահմանված պահանջները:

70. Ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի միջնորդությամբ գրանցված որակավորվող անձին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ֆոնդի կառավարիչը կամ ֆոնդի պահառուն փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի իրավասու մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) գրանցված որակավորվող անձին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի կնիքով (առկայության դեպքում),

2) ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

Գ Լ ՈՒ Խ  14

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐԸ

71. Սույն կանոնակարգի իմաստով` որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացնում են ֆոնդի կառավարչի կամ ֆոնդի պահառուի որակավորվող անձի պարտականություններ:

72. Ֆոնդի կառավարչի գործադիր մարմնի ղեկավարի (գործադիր տնօրենի) ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն համապատասխանաբար տվյալ ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գործադիր մարմնի անդամը կամ գործադիր տնօրենի որակավորման վկայական ունեցող տվյալ ֆոնդի կառավարչի այլ աշխատակիցը (բացառությամբ ներքին աուդիտի ղեկավարի և անդամի):

73. Ֆոնդի պահառուի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել միայն տվյալ ֆոնդի պահառուի այն աշխատակիցը, որն ունի սույն կանոնակարգի 43-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված որակավորման վկայական:

74. Ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ ֆոնդի կառավարչի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող ֆոնդի կառավարչի այլ աշխատակիցը:

75. Որակավորվող անձի պաշտոններում առանց որակավորման վկայականի որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում գործադիր տնօրենի, գլխավոր հաշվապահի և ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի ժամանակավոր պաշտոնակատարները, որոնք առանց որակավորման վկայականի չեն կարող պաշտոնավարել: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի կողմից չգրանցված անձինք կարող են աշխատել որպես որակավորվող անձի ժամանակավոր պաշտոնակատար ոչ ավելի, քան 3 ամիս:

76. Ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահը և անդամներն իրավունք ունեն իրականացնել համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Ֆոնդի կառավարչի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Գ Լ ՈՒ Խ  15

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

77. Կենտրոնական բանկում թեկնածուների որակավորման ստուգումը անցնում են ստորև աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում` «V» նշանը նշանակում է տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը նշանակում է չի վերաբերում:

ԹԵՄԱ

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ

ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒ

 

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,
մասնաճյուղի տնօրեն

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Ֆոնդի կառավարչի և օտար-երկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնա-ճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, անդամներ

ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառա-վարման գործու-նեություն իրակա-նացնող ֆիզիկական անձ

Ֆոնդի պահառուի ղեկավար և աշխա-տակից

1

2

3

4

5

6

7

I. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիմնական նպատակը և կարգավորման առարկան

V

V

V

V

V

V

3. Ազդագիրը, ծրագրային ազդագիրը, դրանց նկատմամբ պահանջները

V

V

-

V

V

-

4. Թողարկողի կամ տեղաբաշխողի կողմից ազդագրում տեղեկատվության բացթողման կամ խեղաթյուրման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

-

5. Արժեթղթերի տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման կասեցումը, տեղաբաշխման ընթացքի և արդյունքների մասին հաշվետվությունները

-

V

-

V

-

-

6. Ներդրումային ծառայությունները, դրանց տեսակները

V

V

V

V

V

V

7. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձինք և նրանց գործունեության շրջանակները

-

V

V

V

V

V

8. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

9. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց գրանցումը

-

V

-

V

-

-

10. Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծառայությունների մատուցումն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից

-

V

-

V

-

-

11. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները

-

V

-

V

V

V

12. Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը

-

V

-

V

V

V

13. Ներդրումային ծառայություն մատուցող անձի կողմից հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

V

14. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հաճախորդների միջոցների հաշվառումը և պաշտպանությունը

-

V

-

V

V

V

15. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից գրանցումներ վարելը

-

V

-

V

V

-

16. Ներդրումային ընկերությունների Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը

-

V

V

V

-

_

17. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

18. Ներդրումային ընկերությունների կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

19. Օպերատորի կողմից սահմանվող շուկայի կանոնները, դրանց նկատմամբ պահանջները, գրանցումը Կենտրոնական բանկում

-

-

-

-

V

-

20. Շուկայի մասնակիցների հավասարությունը

-

-

-

-

V

-

21. Առևտրի ազդագիրը, առևտրի ազդագրի հրապարակման պահանջն արժեթղթերի` շուկայում առևտրին թույլտվության դեպքում, առևտրի ազդագրի հրապարակումը և արժեթղթերի թույլտվությունը շուկայում առևտրին, այլ պահանջներ

-

V

-

V

V

-

22. Անձի և օպերատորի միջև վեճերի լուծումը

-

V

-

V

V

-

23. Շուկայի մասնակցի պարտավորությունները

-

V

-

V

V

-

24. Հաշվետու թողարկողի պարտականությունները

-

V

-

-

V

-

25. Հաշվետու թողարկողների կողմից տեղեկատվության պարբերական բացահայտումը

-

V

-

   

-

26. Հաշվետու թողարկողի կողմից էական փաստերի վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը

-

V

-

V

 

-

27. Գործարքները շուկայում, դրանց նկատմամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջները

-

V

-

V

V

-

28. Արժեթղթերի առևտրի կասեցումը և դադարեցումը

-

V

-

V

V

-

29. Օպերատորին տրամադրվող տեղեկատվությունը, դրա նկատմամբ պահանջները

-

V

-

V

-

-

 30. Օպերատորի կողմից կիրառվող տույժերը

-

V

-

V

-

-

  31. Ֆոնդային բորսան, նրա անդամները

-

V

-

V

V

-

 32. Բորսայի կանոնները

-

V

-

V

V

-

33. Բորսայում արժեթղթերի ցուցակումը, ցուցակման պայմանները

-

V

-

V

V

-

34. Բաժնետիարկան ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն ձեռք բերելը, դրա նկատմամբ պահանջները, տեղեկատվության հրապարակումը, մասնակցության ձեռքբերման կամ օտարման հաստատումը

V

V

-

V

V

-

35. Շուկայի չարաշահումը

-

V

-

V

V

-

36. Ներքին տեղեկությունները, դրանց անբարեխիղճ օգտագործման արգելումը, բացահայտումը, բացահայտման հետաձգումը, բացահայտումը դրանց արտահոսքի դեպքում

-

V

-

V

V

-

37. Ինսայդերը, ինսայդերների ցուցակը

-

V

-

V

V

-

38. Թողարկողի կողմից ներքին տեղեկությունների չբացահայտման կամ ոչ ճշգրիտ բացահայտման արդյունքում կրած վնասների փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

-

39. Ներքին տեղեկությունների կապակցությամբ թողարկողի ընդհանուր պարտականությունները

-

V

-

V

V

-

40. Հաշվետու թողարկողի կողմից ներքին կանոններ սահմանելու պարտականությունը

-

V

-

V

V

-

41. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը

-

V

-

V

V

-

42. Ներդրումային առաջարկությունները

-

V

-

V

V

-

43. Կենտրոնական դեպոզիտարիան, նրա գործառույթները

-

V

V

V

V

V

44. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերահսկողական իրավասությունը

-

V

-

V

-

V

45. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների գների կարգավորումը

-

V

-

V

-

V

46. Արժեթղթերի պահառությունը, արժեթղթերի պահառության համակարգը

-

V

V

V

V

V

47. Պահառուներին ներկայացվող պահանջները

-

V

-

V

V

V

48. Արժեթղթերի հաշիվները

-

V

V

V

V

V

49. Պարտադիր կենտրոնացված ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերը

-

V

-

V

-

V

50. Սեփականության իրավունքի փոխանցման պահը

-

V

-

V

V

V

51. Սեփականատերերի ցուցակի տրամադրումը թողարկողին

-

V

-

V

-

V

52. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգը, նրա անդամները

-

V

-

V

-

-

53. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի գործառնական ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

-

-

-

54. Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրված փոխանցման հանձնարարականների անվերադարձելիությունը

-

V

-

V

-

V

55. Վերջնահաշվարկը, վերջնահաշվարկի կատարման ապահովումը

-

-

-

-

-

V

56. Հաշվարկային համակարգի անդամի սնանկության հատուկ կանոնները

-

V

-

V

-

-

57. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի սնանկությունը

-

-

-

-

-

-

58. Կենտրոնական բանկի կողմից պատասխանատվության միջոցներ կիրառելը

V

V

V

V

V

V

59. Պատասխանատվությունը գնային չարաշահումների համար

V

V

-

V

V

-

60. Հսկող անձանց պատասխանատվությունը

-

V

-

V

-

-

61. Նշանակալից մասնակցությունը

V

V

V

V

V

-

62. Փոխկապակցված անձինք

V

V

V

V

V

V

II. Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաղաքացիա-իրավական հարաբերություններ

           

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

           

1) Իրավաբանական անձինք: Հիմնական դրույթներ

-

V

-

V

V

V

2) Ընդհանուր դրույթներ տնտեսական ընկերակցությունների և ընկերությունների մասին

-

V

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

-

V

-

V

V

-

4) Բաժնետիրական ընկերություն

-

V

-

V

V

-

5) Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

-

V

-

-

V

-

6) Արժեթղթեր: Հիմանական դրույթներ:

-

V

V

V

V

V

7) Արժեթղթերի տեսակները

-

V

V

V

V

V

8) Ընդհանուր դրույթներ սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների մասին

-

V

-

V

V

V

9) Ընդհանուր դրույթներ գրավի մասին

-

V

V

V

V

V

10) Պարտավորության հասկացությունը և կողմերը

-

V

V

V

V

V

11) Պարտավորություններ կատարելը

-

V

V

V

V

V

12) Պարտավորությունների կատարման ապահովումը

-

V

V

V

V

V

13) Անձանց փոփոխվելը պարտավորության մեջ

-

V

-

V

V

V

14) Պատասխանատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար

-

V

V

V

V

V

15) Պարտավորությունները դադարելը

-

V

V

V

V

V

16) Պայմանագիր հասկացությունը և պայմանները

-

V

V

V

V

V

17) Պայմանագիր կնքելը

-

V

-

V

V

V

18) Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը

-

V

-

V

V

V

19) Հանձնարարություն

-

V

V

V

V

-

20) Կոմիսիա

-

V

V

V

V

-

21) Գործակալություն

-

V

V

V

V

-

22) Չեկերով հաշվարկներ

-

V

V

V

V

V

23) Գույքի հավատարմագրային կառավարում

-

V

V

V

V

-

24) Համատեղ գործունեություն

-

V

V

V

V

-

2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

           

1) Ընդհանուր դրույթներ բաժնետիրական ընկերությունների մասին

V

V

-

V

-

-

2) Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

3) Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, ընկերության զուտ ակտիվները

V

V

-

V

-

-

4) Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը

V

V

-

V

-

-

5) Ընկերության շահութաբաժինները

V

V

-

V

-

-

6) Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը

V

V

-

V

-

V

7) Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը ընկերության կողմից

V

V

-

V

-

-

8) Խոշոր գործարքներ

V

V

-

V

-

-

9) Ընկերութան գործարքներում շահագրգռվածություն

V

V

-

V

-

-

10) Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովը

V

V

-

V

-

-

11) Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդը և գործադիր մարմինը

V

V

-

V

-

-

12) Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը

V

V

-

V

-

-

13) Հաշվառումը և հաշվետվությունները, բաժնետիրական ընկերության մասին տեղեկությունները

V

V

V

V

-

-

3. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

           

1) Ընդհանուր դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների վերաբերյալ

V

V

-

V

-

-

2) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ստեղծումը

V

V

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցները

V

V

-

V

-

-

4) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալը

V

V

-

V

-

-

5) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարումը

V

V

-

V

-

-

6) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

V

V

-

V

-

-

III. Հաշվապահական հաշվառման օրենսդրություն և Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (այսուհետ` ՀՀՄՍ), հարկային օրենսդրություն

           

1. Ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց տարրերը

-

V

V

V

-

-

2. Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

-

V

V

-

-

3. Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները

-

V

V

V

-

-

4. Կազմակերպության ղեկավարի իրավունքները և պարտականությունները հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման գործում

-

V

V

V

-

-

5. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը

-

V

V

V

-

-

6. Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակումը, այդ հաշվետվությունների պոտենցիալ սպառողները/օգտագործողները,

-

V

V

V

-

-

7. Համախմբված հաշվետությունների կազմման դեպքերը

-

V

V

V

-

-

8. Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

9. Ներդրումային ընկերությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար

-

-

-

-

-

-

10. Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

11. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները

-

V

V

V

-

-

12. Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

-

V

V

-

-

13. Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները

-

-

V

V

-

-

14. Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում

-

V

V

V

-

-

15. Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

V

V

V

-

-

16. Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը

-

V

V

V

-

-

17. Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանումը

-

V

V

V

-

-

18. Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը

-

-

V

V

-

-

19. ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը

-

-

V

V

-

-

20. «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում» ՀՀՄՍ1

-

-

V

V

-

-

21. «Պաշարներ» ՀՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

22. «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ 7

-

-

V

V

-

-

23. «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառման գնահատումների փոփոխություններ և սխալներ» ՀՀՄՍ 8

-

-

V

V

-

-

24. «Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր» ՀՀՄՍ10

-

-

V

V

-

-

25. «Շահութահարկ» ՀՀՄՍ 12

-

-

V

V

-

-

26. «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ 16

-

-

V

V

-

-

27. «Վարձակալություն» ՀՀՄՍ 17

-

-

V

V

-

-

28. «Հասույթ» ՀՀՀՀՍ 18

-

-

V

V

-

-

29. «Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ 20

-

-

V

V

-

-

30. «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՄՍ 21

-

-

V

V

-

-

31. «Փոխառության ծախսումներ»
ՀՀՄՍ 23

-

-

V

V

-

-

32. «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ՀՀՄՍ 24

-

-

V

V

-

-

33. «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ՀՀՀՀՍ 32Մ

-

-

V

V

-

-

34. «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 34

-

-

V

V

-

-

35. «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36

-

-

V

V

-

-

36. «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37

-

-

V

V

-

-

37. «Ոչ նյութական ակտիվներ»
ՀՀՀՀՍ 38

-

-

V

V

-

-

38. «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՄՍ 39

-

-

V

V

-

-

39. «Ներդրումային գույք» ՀՀՄՍ 40

-

-

V

V

-

-

40. «Բաժնային արժեթղթերի վրա հիմնված վճարում» ՖՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

41. Հարկերի և հարկային արտոնությունների տեսակները

-

V

V

V

-

-

42. Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ

-

V

V

V

-

-

43. Հարկային պարտավորություններից ավելի բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը

-

V

V

V

-

-

44. Հարկվող սուբյեկտները և հարկվող օբյեկտը

-

V

V

V

-

-

45. Համախառն եկամուտը

-

V

V

V

-

-

46. Համախառն եկամտի նվազեցումները

-

V

V

V

-

-

47. Ոչ ռեզիդենտի հարկումը

-

V

V

V

-

-

IV. Գործնական խնդիրներ

-

V

-

V

V

-

V. Այլ

           

1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

V

V

V

V

V

V

2. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

V

V

V

V

V

V

3. Ներքին հսկողության համակարգը, խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավունքները և պարտականությունները պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ ապահովելու գործում

V

V

-

V

-

-

4. Խորհրդի փոխհարաբերությունները ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հետ (ներդրումային ընկերության դեպքում)

V

V

-

V

-

-

5. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նիստերը, խորհրդին (դիտորդ խորհրդին) կից հանձնաժողովները

V

V

-

V

-

-

6. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը

V

V

-

V

-

-

7. Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամների նկատմամբ հնարավոր կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

V

-

-

-

-

-

8. Շահութաբաժինների բաշխում, կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում

V

-

-

-

-

-

9. Գույքի ձեքբերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքում

V

V

-

V

-

-

10. Ներքին տեղեկատվական համակարգը, խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները

V

V

V

V

-

-

11. Անվճարունակության հիմքերը

V

-

-

-

-

-

12. Ռազմավարության մշակման հիմնական սկզբունքները

V

-

-

-

-

-

13. Գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման և վերահսկման սկզբունքները

V

-

-

-

-

-

14. Խորհրդի և գործադիր մարմնի վարձատրությունը

V

V

-

-

-

-

15. Անձնակազմի կառավարման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը, խորհրդի իրավունքները և պարտականություններն անձնակազմի կառավարման գործում

V

V

-

V

-

-

16. Գործունեության պլանավորման, գնահատման և որոշումների կայացման հիմնական սկզբունքները

V

V

-

V

V

-

17. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները

V

V

-

V

-

-

18. Կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը

V

V

-

V

-

-

19. Մարքեթինգային ռազմավարություն/քաղաքականություն

V

V

-

V

-

-

20. Ռիսկերի կառավարում

V

V

-

V

V

-

VI. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. Ընդհանուր դրույթներ Ֆոնդերի մասին

V

V

V

V

V

V

3. Ֆոնդի ստեղծումը և նրա գործունեության իրավական հիմքերը

-

V

-

V

V

-

4. Փայերը (բաժնետոմսերը) և դրանց թողարկումը, շրջնառությունն ու մարումը

-

V

-

V

V

V

5. Ֆոնդի ակտիվների ներդրման սկզբունքները

-

V

-

V

V

V

6. Ստանդարտ Ֆոնդի ներդրումային քաղաքականությունը

-

V

-

V

V

V

7. Մասնագիտացված ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականությունը

-

V

-

V

V

V

8. Ֆոնդի կառավարումը

V

V

-

V

-

V

9. Կառավարիչը

-

V

-

V

-

-

10. Նշանակալից մասնակցությունը

-

V

-

V

-

-

11. Կառավարչի կառավարումը, այդ թվում`

         

-

1) Կառավարչի տնօրենների խորհուրդը

V

V

-

-

-

-

2) Ներքին աուդիտը

-

V

-

V

-

-

3)Կառավարչի ղեկավարների և կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

V

-

4) Մասնագիտական որակավորումը

V

V

V

V

V

V

12. Կառավարչի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները, այդ թվում`

         

-

1) Կառավարչի գործունեության տնտեսական նորմատիվները

-

V

V

V

V

-

2) Կառավարչի պարտականությունները

-

V

-

V

V

-

3) Գործառույթների պատվիրակումը և հանձնումը

-

V

-

V

V

-

4) Ֆոնդի կառավարումն այլ կառավարչի փոխանցելը

-

 V

-

V

V

-

13. Կառավարչի վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

14. Պահառուն

-

V

-

V

V

V

15. Ազդագիրը, հաշվետվությունները, արտաքին աուդիտը և տեղեկատվության բացահայտման այլ միջոցները, այդ թվում`

         

-

      1) Ազդագիրը

-

V

-

-

-

-

2) Հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

3) Ֆոնդի մասնակիցներին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

-

4) Պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը

-

V

-

V

-

-

5) Ֆոնդի և (կամ) կառավարչի գովազդը

-

V

-

-

-

-

6) Արտաքին աուդիտը

-

V

V

V

-

-

7) Ծառայողական տեղեկատվությունը

V

V

V

V

V

V

16. Օտարերկրյա ֆոնդերը

-

V

-

V

-

-

17. Ֆոնդերի վերակազմակերպումը

-

V

-

V

-

-

18. Ֆոնդերի դադարումը (լուծարումը)

-

V

-

V

-

-

19. Վերահսկողությունը և պատասխանատվությունը «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության պահանջները խախտելու համար

V

V

V

V

V

V

VII. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր

           

1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

2. Մասնակիցների ռեեստր վարողի գործառույթները

-

V

-

V

V

V

3. Կենսաթոշակային գաղտնիք

V

V

V

V

V

V

4. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ, այդ թվում`

           

1) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործառույթները և գործունեության նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

V

V

2) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի և իր կողմից կառավարվող ֆոնդի մասին տեղեկատվությունը և դրա հրապարակումը

-

V

-

V

-

V

3) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչների կանոնադրական կապիտալը և դրան ներկայացվող պահանջները

V

V

V

V

V

-

4) Կենսաթոշակային ֆոնդի գովազդը

-

V

-

-

V

-

5) Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործունեության դադարումը և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելը

-

V

-

V

-

-

5. Կենսաթոշակային ֆոնդի պահառությունը

-

V

-

V

V

V

6. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների ներդրումը

-

V

-

V

V

V

7. Ծառայությունների համար վճարները

-

V

V

V

V

V

8. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման սկզբունքները

-

V

-

V

V

V

9. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների թույլատրելի ներդրումները

-

V

-

V

V

V

10. Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման սահմանափակումները

-

V

-

V

V

V

11. Պատասխանատվությունը «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտման համար

V

V

V

V

V

V

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

78. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 15-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 4/05-ով սահմանված ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարի կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման ծառայություն մատուցող ֆիզիկական անձի որակավորում ունեցող անձինք առանց սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով որակավորվելու կարող են աշխատել ֆոնդի կառավարչի համապատասխան ղեկավարի կամ ֆոնդի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձի պաշտոններում` սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան պաշտոնում գրանցում ստանալուց հետո: Սույն կետում նշված անձինք սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող 6-րդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ պետք է ունենան համապատասխան պաշտոնի համար սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորում, հակառակ դեպքում նրանք համարվում են համապատասխան որակավորում չունեցող անձինք և չեն կարող շարունակել իրենց պարտականությունների կատարումը համապատասխան պաշտոնում` բացառությամբ սույն կանոնակարգի 79-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

79. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 15-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 4/05-ով սահմանված ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորում ունեցող անձինք կարող են աշխատել նաև որպես ֆոնդի կառավարչի կամ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի` համապատասխանաբար գլխավոր հաշվապահ կամ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ մինչև այդ որակավորման վկայականներով սահմանված գործունեության ժամկետի ավարտը` սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան պաշտոնում գրանցում ստանալուց հետո:

80. Սույն որոշման ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող 3 ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 15-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» կանոնակարգ 4/05-ով սահմանված պահառուի աշխատակցի որակավորում ունեցող անձինք առանց սույն կանոնակարգով նախատեսված կարգով որակավորվելու կարող են աշխատել ֆոնդի պահառուի ղեկավարի և աշխատակցի պաշտոններում` սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան պաշտոնում գրանցում ստանալուց հետո: Սույն կետում նշված անձինք սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող 3-րդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ պետք է ունենան համապատասխան պաշտոնի համար սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորում, հակառակ դեպքում նրանք համարվում են համապատասխան որակավորում չունեցող անձինք և չեն կարող շարունակել իրենց պարտականությունների կատարումը համապատասխան պաշտոնում:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԴԻՄՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

………..………………-ին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 Հարգելի պարոն _________________

 Խնդրում եմ թույլատրել ինձ մասնակցելու ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը )

 պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման ստուգմանը:

 Դիմող`  

_______________________ _______________________
 

անուն, ազգանուն 

ստորագրություն

   _______________________  
 

(հեռախոս, բնակության վայր)

 

  ___ _______________ 200 թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

Միջնորդագիր

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 


Ամրակցեք
այստեղ Ձեր լուսանկարը:

 Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրկան ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`

o արական

o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համարը (սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ)

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր

մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների

մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող

ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

3.2 Արդյո՞ ք նշանակված եք այդ պաշտում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

o Ոչ,

o Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակաշրջանը(--թ-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագիտությունը

Գիտական աստիճանը

           
           
           
           

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

           
           
           

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

   
   
   

4.4 Նշեք ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած և Ձեզ անձամբ ճանաչող անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան)

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսահամար

         
         
         

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
(Ընդ որում` 5.7-ից 5.10 կետերը լրացվում են միայն նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձանց կողմից:
5.7 և 5.8 կետերը լրացվում են նաև նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձանց կողմից:)

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեոախոսա-համար

             
             
             

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակցվածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսա-համար

             
             
             

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածության ձև

Հեռախոսահամար

       
       
       

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

o Այո

o Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

 Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ---------------------

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում)

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
 մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն  ----------------------------
   
Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)  -------------------------------
   
Ստորագրություն  -------------------------------
   
Ֆինանսական կազմակերպության կնիք  -------------------------------

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՖՈՆԴԻ ՊԱՀԱՌՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

Սույն վկայականը տրվում է

 _______________________-ին  _________________________________

  Անուն, ազգանուն

 անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև « » 20  թ.:

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ________________________

« »  __________________  20  թ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05-ը Հավելվածի

 

 ԴԻՄՈՒՄ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ

 

Բողոքարկողի անուն, ազգանուն -----------------------------

 

Բողոքարկողի անձնագրային տվյալները --------------------------------------

 

Քննության անցկացման օր, ամիս, տարեթիվ ---------------------------------

 

Որակավորման տեսակը -----------------------------------------------

 

Հեռախոսահամար -----------------------------------------------

 

էլեկտրոնային փոստի հասցե (առկայության դեպքում)----------------------------------

 

Բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը `

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------

 

 դիմողի ստորագրությունը


 « » --------- 20  թ.