Համարը 
թիվ 116-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.13/16(399).1 Հոդ.260.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.05.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ, ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 հունիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011300

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 մայիսի 2011 թ.

թիվ 116-Ն 

 

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ, ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով

այն հանգամանքը, որ օրենքով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի առջև դրված կարևորագույն խնդիրներից մեկը արժեթղթերի շուկայում ներդրողների պաշտպանության, արժեթղթերի արդար գնագոյացման համակարգի ձևավորման ու պահպանման, արժեթղթերի արդար, թափանցիկ և վստահելի շուկայի կանոնակարգված և բնականոն գործունեության և զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգում ներդրողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումն է,
այն, որ ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների գործունեությունն անմիջականորեն առնչվում է հասարակությունից հրապարակայնորեն ներգրավված միջոցների հետ, որոնց արդյունավետ կառավարման մեջ մեծ է ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների դերը,

այն հանգամանքը, որ ներդրումային ֆոնդի ոչ պատշաճ կառավարումը կարող է հանգեցնել ֆոնդի ակտիվների կորստին` վնասելով ներդրողների շահերը և անվստահության մթնոլորտ ձևավորելով ինչպես արժեթղթերի շուկայի, այնպես էլ ողջ ֆինանսական համակարգի նկատմամբ,

այն հանգամանքը, որ ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների կողմից ներդրումային ֆոնդերի կառավարում իրականացնելու համար պահանջվում է այդ կազմակերպությունների լիցենզավորում, որի միջոցով հնարավոր է լինում ֆինանսական շուկա մուտք գործելու թույլտվություն տրամադրել միայն համապատասխան ֆինանսական, տեխնիկական և կազմակերպակառուցվածքային պահանջներին բավարարող, մասնագիտական բարձր մակարդակով և ֆիդուցիար պարտականություններ գիտակցող կազմակերպություններին, որոնք ունեն իրենց ապագա գործողությունների հստակ և իրատեսական պլան և լիովին գիտակցում են իրենց առջև դրված խնդիրների լուծման ուղիները,

այն, որ ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմումը, այդ թվում` օրենքով սահմանված չափերով այդպիսի մասնակցության ավելացումը, հանգեցնում է ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեությունը կանխորոշելուն և դրա վրա ազդեցություն գործելուն, որի համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության տրամադրումը հիմնվում է այդպիսի մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված այնպիսի տեղեկությունների և փաստաթղթերի վրա, որոնց միջոցով կհիմնավորվի, որ մասնակցության ձեռքբերման համար ներդրվում են օրինական ծագման միջոցներ, մասնակցությունը չի հանգեցնում ֆոնդերի կառավարման ոլորտում ազատ մրցակցության սահմանափակմանը, և որ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը կամ իր հետ փոխկապակցված անձը ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կառավարման մարմնում որոշումներ կայացնելիս իր ձայնի իրավունքով վտանգի տակ չի դնի ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ֆինանսական վիճակը, չի վնասի կազմակերության հեղինակությանը և գործարար համբավին,

և այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը պետք է ունենա բավարար տեղեկատվություն` ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների գրանցման և լիցենզավորման մասին որոշում կայացնելու համար, որպեսզի հնարավորինս ապահովի ներդրողների շահերի պաշտպանության խնդիրը,

 

նպատակ ունենալով

սահմանել հիմնադիրների կողմից ներկայացվող այն տեղեկությունների ցանկը, որոնք բավարար հիմք կտան ստեղծվելիք կազմակերպության մասին պատկերացում կազմելու և օրենքի պահանջներին համապատասխան այն լիցենզավորելու համար,

կառավարչի ընթացիկ գործունեության վերահսկողության իրականացման համար սահմանել այն անհրաժեշտ տեղեկությունների ցանկը, որոնք կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցելու համար,

 

և հիմք ընդունելով «Ներդրումային ‎ֆ‎ոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 54-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերը, 55-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը, 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 58-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը, 3-րդ և 4-րդ մասերը, 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը և 4-րդ մասը, 62-րդ հոդվածը, 66-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, ինչպես նաև ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

 

1. Հաստատել «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարչի և օտարերկրյա նեդրումային ֆոնդի կառավարչի ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների վերագրանցումը և վերալիցեզավորումը` որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելը, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, դրանց մասնաճյուղերի և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղերի կողմից գործարար ծրագրի, դրա փոփոխությունների և դրա իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 10/01-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. մայիսի 6
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի մայիսի 2-ի
թիվ 116-Ն որոշմամբ

 

 «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ, ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/01

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Սույն կանոնակարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ֆոնդի (այսուհետ` ֆոնդ) կառավարչի (այսուհետ` կառավարիչ) և օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղերի գրանցման ու լիցենզավորման, կառավարչի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելուն համաձայնություն տալու, օտարերկրյա կառավարչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացուցչությունների գրանցման, ներդրումային ընկերությունների` որպես կառավարիչ վերալիցենզավորման և վերագրանցման, կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար նախնական համաձայնություն ստանալու, կառավարչի, նրա մասնաճյուղի և օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի կողմից գործարար ծրագրի, դրանում կատարվող փոփոխությունների և դրանց իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման, կառավարչին վերաբերող փոփոխությունների գրանցման, կառավարչի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության, ինչպես նաև դրանց հետ կապված և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերությունները:

2. Սույն կանոնակարգով կառավարչի համար սահմանված դրույթները տարածվում են նաև օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղերի վրա, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան է սահմանված սույն կանոնակարգով, կամ կոնկրետ դրույթի էությունից բխում է, որ խոսքը չի կարող վերաբերել օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղին:

Գ Լ ՈՒ Խ  2

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Օրենք` «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

2) ծառայություն (ծառայություններ)` Օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ և (կամ) 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայություն (ծառայություններ),

3) ներդրումային ընկերություն` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված արժեթղթերի փաթեթի կառավարում իրականացնող ներդրումային ընկերություն,

4) ֆինանսական կազմակերպություն` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, կառավարիչ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն, ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք,

5) ղեկավար` Օրենքի 65-րդ հոդվածի համաձայն` կառավարչի ղեկավար համարվող անձ,

6) Կանոնակարգ 10/05` Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 115-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և պահառուների ղեկավարների ու ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող և ներդրումային ֆոնդի պահառություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 10/05,

7) օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղ` օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղ,

8) գործունեության կանոններ` կառավարչի ղեկավարների և աշխատակիցների գործունեությունը կարգավորող` Օրենքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ընթացակարգերը ներառող ներքին կանոններ և կանոնակարգեր:

4. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

Գ Լ ՈՒ Խ  3

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

5. Կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում,

ա. գրանցման և լիցենզիա տրամադրելու միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի (օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի դեպքում՝ համաձայն Հավելված 2-ի),

բ. ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի,

գ. գործարար ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր) ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխի,

դ. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված և թելակարված, ընդ որում, վերջին թերթի հետնամասում` կարի վրա, պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի,

ե. կառավարչի հիմնադիրների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի,

զ. ղեկավարների և կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող աշխատողների վերաբերյալ Կանոնակարգ 10/05-ով նախատեսված տեղեկությունները միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի,

է. կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող աշխատողների ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են համաձայն Կանոնակարգ 10/05-ի,

ը. կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու միջնորդագիրը և կից փաստաթղթերը ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի 3-րդ բաժնի,

2) Կառավարչի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը (համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ): Ենթավարձակալության դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) կառավարչի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարություն` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,

4) ղեկավարների և կառավարչի կազմում կամ անունից ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող աշխատողների գրանցման համար պահանջվող այլ փաստաթղթերը՝ համաձայն Կանոնակարգ 10/05-ի,

5) կառավարչին խորհրդատվություն տրամադրող անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի (առկայության դեպքում),

6) փոստային հասցեն, որով կառավարչի անունից հանդես եկող իրավասու անձինք համաձայն կլինեն ստանալ կառավարչին վերաբերող փաստաթղթերը,

7) եթե միջնորդագիր ներկայացնող անձը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև նրան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը,

8) օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի լիցենզավորման դեպքում նաև՝

ա. Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ օտարերկրյա կառավարչի կառավարման համապատասխան մարմնի որոշումը,

բ. իր մայր ընկերության` ֆոնդի կառավարման առնվազն մեկ տարվա փորձ ունենալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (նաև պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն հայցելու դեպքում),

գ. օտարերկրյա կառավարչի գրանցման վկայականի, կանոնադրության կամ այլ հիմնադիր փաստաթղթերի պատճենները և դրանց` նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունները (որոնց վրա դրված նոտարի ստորագրության և կնիքի իսկությունը հաստատված է դիվանագիտական կամ հյուպատոսական կարգով կամ ապոստիլով),

դ. օտարերկրյա կառավարչի` իր գրանցման երկրի իրավասու մարմնի կողմից տրված ֆոնդի կառավարման գործունեությամբ զբաղվելու թույլտվությունը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և դրա` նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը (որի վրա դրված նոտարի ստորագրության և կնիքի իսկությունը հաստատված է դիվանագիտական կամ հյուպատոսական կարգով կամ ապոստիլով), ինչպես նաև այդ իրավասու մարմնի թույլտվությունը կամ չառարկելու մասին որոշումը կամ այլ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ (այդ երկրի օրենսդրությամբ նման պահանջ սահմանված լինելու դեպքում),

ե. օտարերկրյա կառավարչի վերջին երեք տարիների միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները և դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացությունները:

6. Եթե սույն կանոնակարգի 5-րդ կետով նախատեսված կարգով կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ ներկայացվել է համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի՝ կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան անհատույց օգտագործման, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ ի սեփականություն հանձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը ամրագրող փաստաթուղթ, կառավարիչը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի իր սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում ներկայացվում է նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

Գ Լ ՈՒ Խ  4

ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

7. Գործող կառավարիչը ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

1) Օրենքի 54-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում,

ա. համապատասխան ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիրը վավերացվում է կառավարչի իրավասու կառավարման մարմնի կողմից և ներկայացվում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի,

բ. կառավարչի ծրագրում, կանոնադրության մեջ և գործունեության կանոններում կատարված փոփոխությունները ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար 11-րդ և 12-րդ գլուխների,

2) Կենտրոնական բանկի կողմից իրեն տրված լիցենզիան` վերաձևակերպելու նպատակով:

Գ Լ ՈՒ Խ  5

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

8. Ներդրումային ընկերության` որպես կառավարիչ վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում.

1) Օրենքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը` ընդ որում,

ա. վերագրանցման և վերալիցենզավորման միջնորդագիրը վավերացվում է ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի կողմից և ներկայացվում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի,

բ. ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիրը վավերացվում է ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի կողմից և ներկայացվում համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի,

գ. լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին միջնորդագիրը վավերացվում է ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի կողմից և ներկայացվում համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի,

դ. ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխի,

ե. կանոնադրության մեջ փոփոխությունները ներկայացվում են` համաձայն սույն կանոնակարգի 12-րդ գլխի,

2) Կանոնակարգ 10/05-ի համաձայն` ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող աշխատողների ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները,

3) կառավարչի ղեկավարների և ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող աշխատողների վերաբերյալ տեղեկությունները միջնորդագրի տեսքով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի, և նրանց գրանցման համար Կանոնակարգ 10/05-ով պահանջվող այլ փաստաթղթեր,

4) ստեղծվող կառավարչի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,

5) կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձայնություն ստանալու միջնորդագիրը և կից փաստաթղթերը` համաձայն սույն կանոնակարգի 3-րդ բաժնի (այն անձանց համար, ովքեր ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար չեն ստացել Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը կամ թեև ստացել են, բայց մտադրություն ունեն ավելացնել այդ մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված չափերով):

Գ Լ ՈՒ Խ  6

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

9. Օտարերկրյա կառավարչի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համար նախնական համաձայնության ստացման, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցման (ներառյալ ժամանակավոր դադարեցման) հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերություների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 4/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերություների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 4/01-ի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/01) համապատասխան դրույթները` «ներդրումային ընկերության» և «ներդրումային ծառայությունների» փոխարեն հասկանալով և համապատասխան փաստաթղթերում լրացնելով համապատասխանաբար «ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ» և «ներդրումային ֆոնդի կառավարում» (ըստ կիրառելիության): Ընդ որում, ծրագրին, փոփոխությունների գրանցմանը և գործունեության տարածքին և տեխնիկական հագեցվածությանը վերաբերող դրույթների նկատմամբ կիրառվում են համապատասխանաբար սույն կանոնակարգի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ գլուխներով սահմանված պահանջները:

Գ Լ ՈՒ Խ  7

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖՈՆԴԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

10. Օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղերը կարող են գրանցվել և լիցենզավորվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եթե տվյալ կառավարչի գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում կառավարիչների գործունեությունը կարգավորող և վերահսկող իրավասու պետական մարմնի կողմից դրանց նկատմամբ սահմանված կարգավորումը և վերահսկողությունը Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով ավելի մեղմ չէ, քան Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարիչների համար սահմանված կարգավորումն ու վերահսկողությունը:

11. Օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղերը կարող են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն, եթե տվյալ օտարերկրյա կառավարիչը ունի ֆոնդի կառավարման առնվազն մեկ տարվա փորձ:

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գ Լ ՈՒ Խ  8

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

12. Կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնություն ստանալու համար փաստաթղթերի (այդ թվում՝ անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ու տեղեկությունների) ներկայացման, նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը համաձայնության տալու, անձի կողմից նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման կամ մասնակցությունն ավելացնելու, նշանակալից մասնակցի կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման մասին Կենտրոնական բանկին տեղեկացնելու հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են Կանոնակարգ 4/01-ի համապատասխան դրույթները` «ներդրումային ընկերության» փոխարեն հասկանալով և համապատասխան փաստաթղթերում լրացնելով «ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ»:

13. Վերագրանցվող և վերալիցենզավորվող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունն ստացած անձինք համարվում են ստեղծվող կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստացած` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կառավարչի կանոնադրական կապիտալում նրանց մասնակցությունն ավելանալու է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված չափերով:

Բ Ա Ժ Ի Ն  4

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

Գ Լ ՈՒ Խ  9

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

14. Կառավարչին լիցենզիա տրամադրելուց առաջ Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակիցները տեղում ստուգման արդյունքում համոզվում են, որ կառավարչի կողմից իրականացվելիք գործունեության համար նախատեսված տարածքը, տեխնիկական հագեցվածությունը, անվտանգությունը, ծրագրային միջոցների կիրառման պայմանները համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 13-րդ գլխով սահմանված պահանջներին:

15. Օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվությունը տրամադրվում է միայն, եթե գործող կառավարիչը (Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դուստր կառավարիչ հիմնադրող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ օտարերկրյա մայր ընկերությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղ ստեղծող օտարերկրյա կառավարիչը) ունի ֆոնդի կառավարման առնվազն մեկ տարվա փորձ:

16. Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից կառավարչի գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման, ինչպես նաև ներդրումային ընկերությունը` որպես կառավարիչ վերագրանցելու և վերալիցենզավորելու մասին որոշում կայացվելու դեպքում Կենտրոնական բանկը, այդ որոշումը կայացվելու պահից` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, կառավարչին է հանձնում կառավարչի գրանցման վկայականը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի և լիցենզիան` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված որոշման հետ միաժամանակ կառավարչին ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն տրամադրվելու դեպքում լիցենզիայում նշվում է թույլատրված ծառայությունը (ծառայությունները): Ներդրումային ընկերությունը` որպես կառավարիչ վերագրանցելու և վերալիցենզավորելու դեպքում լիցենզիայում նշվում է նաև այն ծառայությունը (ծառայությունները), որի համար նախկինում ներդրումային ընկերությունն ստացել է լիցենզիա և որոնք իրավասու է իրականացնել որպես կառավարիչ:

17. Գործող կառավարչին լրացուցիչ ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն տրամադրվելու դեպքում կառավարչին նախկինում տրված լիցենզիան վերաձևակերպվում է` դրանում նշելով նաև թույլատրված նոր ծառայությունը (ծառայությունները), և Կենտրոնական բանկի խորհրդի համապատասխան որոշումը կայացնելու պահից` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, վերաձևակերպված լիցենզիան հանձնվում է կառավարչին:

18. Կառավարչին Օրենքի 52-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշում կայացվելու դեպքում Կենտրոնական բանկը, համապատասխան որոշումը կայացվելուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին տեղեկացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին:

19. Լիցենզիան և գրանցման վկայականը տրվում են մեկ օրինակով:

20. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան (ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունը) տրամադրելիս ծանուցում է, որ կառավարիչների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Սույն կետով սահմանված Կենտրոնական բանկի պարտավորության չկատարումը կառավարչին չի ազատում օրենքով սահմանված պատասխանատվությունից կամ սահմանափակում երրորդ անձանց նկատմամբ նրա պատասխանատվությունը:

21. Լիցենզիայի կամ գրանցման վկայականի կորստի (կորցնելու, հափշտակման կամ ոչնչացման) կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն) դեպքում կառավարիչը Կենտրոնական բանկ միջնորդագիր է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, ինչպես նաև օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած լիցենզիան կամ գրանցման վկայականը (բացառությամբ կորստի դեպքերի):

22. Կենտրոնական բանկը կորած կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակը տրամադրում է կառավարչին վերջինիս կողմից համապատասխան միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

23. Կորած լիցենզիան (գրանցման վկայականը) գտնելու դեպքում կառավարիչը գտնված լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

24. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը` անկախ լիցենզիայի կրկնօրինակը տրամադրելու հիմքից:

25. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) կրկնօրինակի կորստի կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

Գ Լ ՈՒ Խ  10

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ

26. Լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) վերաձևակերպման համար կառավարիչը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում վերաձևակերպման միջնորդագիր` կցելով համապատասխան փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը և լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) վերաձևակերպման համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է համապատասխան փոփոխությունները ներառող լիցենզիայի (գրանցման վկայականի) նոր օրինակը կառավարչին տրամադրելու միջոցով` վերաձևակերպման ենթակա լիցենզիան (գրանցման վկայականը) Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:

27. Լիցենզիայի վերաձևակերպման կամ վերաձևակերպումը մերժելու մասին որոշումը կայացվում է համապատասխան միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բ Ա Ժ Ի Ն  5

 ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Գ Լ ՈՒ Խ  11

ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

28. Նոր ստեղծվող և գործող կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի մասնաճյուղի ծրագիրը ներկայացվում է Կենտրոնական բանկ առաջիկա երեք տարիների համար:

29. Ծրագիրն ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց՝ որպես մեկ ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել կառավարչի` ներդրումային և (կամ) կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման, ինչպես նաև ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել կառավարչի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել կառավարչի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ծառայել կառավարչի ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել կառավարչի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել կառավարչին հետևողականորեն իրականացնելու նախանշված նպատակները և խնդիրները` պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկ ներկայացնել կառավարչի կողմից պլանավորված գործունեությունները, ինչը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել կառավարչի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

30. Ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.

5) իրատեսություն` առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն,

6) գնահատելիություն` կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն,

7) համահունչություն` գործարար ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն,

8) կոնկրետություն` վերնագրի` ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների` ըստ էության դիտարկում:

31. Ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սույն կանոնակարգի 34-րդ կետով նախատեսված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

32. Ծրագիրը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում կառավարչի լիցենզավորման (Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի մասնաճյուղի գրանցման) փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր հաջորդող օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը: Ընդ որում, ծրագրում ներառվում է նաև Օրենքի 58-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը:

33. Կառավարչի գործունեության ռազմավարության փոփոխության դեպքում կառավարիչը մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև ծրագրում կատարված փոփոխությունները (վերանայված ծրագիր): Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

34. Ծրագիրը հաստատվում է կառավարչի իրավասու մարմնի կողմից: Ծրագրին կից աղյուսակները և գրաֆիկները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա: Կանխատեսվող ցուցանիշները պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով և արտացոլեն ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը:

35. Ծրագիրը և դրանով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային (այդ թվում` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգով ուղարկելու միջոցով):

36. Ծրագիրը պարունակում է սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ով սահմանված ծրագրի ձևի նվազագույն տվյալները: Ծրագիրը կարող է ներառել սույն կանոնակարգով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:

37. Կառավարչի կողմից ներկայացված ծրագիրը սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ով նշված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն ծրագրում:

38. Ծրագիրը կարող է օգտագործվել Կենտրոնական բանկի կողմից կառավարչի ռազմավարական կառավարման մակարդակը գնահատելու նպատակով:

Գ Լ ՈՒ Խ  12

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

39. Կառավարիչները և օտարերկրյա կառավարիչների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում Օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասով և սույն գլխով սահմանված փոփոխությունները՝ դրանք տեղի ունենալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում:

40. Կառավարչի, կառավարչի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության, օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները (նոր խմբագրությամբ հաստատված կանոնադրությունը) Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացվում են.

1) փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր` կառավարչի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված կառավարչի կնիքով (առկայության դեպքում)` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի,

2) կառավարչի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ կառավարչի, կառավարչի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության, օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրությունում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու (կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու) վերաբերյալ,

3) փոփոխությունները և (կամ) լրացումները ներառող (նոր խմբագրությամբ հաստատված) կանոնադրությունը (6 օրինակից), ընդ որում, կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված և թելակարված, իսկ կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն Հավելված 6-ի,

4) Կենտրոնական բանկի կողմից նախկինում գրանցված կանոնադրության` կառավարչի մոտ առկա բոլոր օրինակները: Ընդ որում, ներկայացված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները (նոր խմբագրությամբ հաստատված կանոնադրությունը) Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելու դեպքում նախկինում գրանցված կանոնադրությունները վերադարձվում են կառավարչին` չգործելու վերաբերյալ հատուկ նշագրումով:

41. Կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի գործունեության կանոններում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները (նոր խմբագրությամբ հաստատված գործունեության կանոնները), ինչպես նաև նոր ընդունված գործունեության կանոնները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացվում են.

1) փոփոխությունները և (կամ) լրացումները (նոր խմբագրությամբ հաստատված գործունեության կանոնները) կամ նոր գործունեության կանոնները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ կառավարչի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված կառավարչի կնիքով (առկայության դեպքում)` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,

2) կառավարչի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ գործունեության կանոններում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարման (կանոնները նոր խմբագրությամբ հաստատելու), նոր գործունեության կանոններ ընդունելու վերաբերյալ,

3) փոփոխությունները և (կամ) լրացումները ներառող (նոր խմբագրությամբ հաստատված) գործունեության կանոնները կամ նոր ընդունված գործունեության կանոնները՝ կառավարչի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված կառավարչի կնիքով (առկայության դեպքում):

42. Կանոնակարգ 10/05-ի համաձայն` գրանցման ենթակա որակավորվող անձանց կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են Կանոնակարգ 10/05-ով նախատեսված կարգով:

43. Կառավարչի, կառավարչի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության, օտարերկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի, ներկայացուցչության գործունեության վայրի փոփոխությունը գրանցելու համար սույն կանոնակարգի 44-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև.

1) գործունեության նոր տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը (ենթավարձակալության դեպքում` նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը),

2) գործունեության նոր տարածքը սույն կանոնակարգի 13-րդ գլխով գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ սահմանված նվազագույն պահանջներին բավարարելը հավաստող փաստաթղթեր,

3) գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի:

44. Կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված կառավարչի կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունների գրանցման համար կառավարիչը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում.

1) սույն կանոնակարգի 44-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը,

2) Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կառավարչի հետ չփոխկապակցված որևէ այլ բանկում կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով բացված կուտակային հաշվում առկա միջոցների փաստացի մեծությունը հավաստող տեղեկանք,

3) բաժնետոմսերի վերջին թողարկման ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (առկայության դեպքում), եթե վերջինիս գրանցումը չի իրականացվել Կենտրոնական բանկի կողմից:

Գ Լ ՈՒ Խ  13

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

45. Կառավարիչը և նրա մասնաճյուղը պետք է ունենան.

1) Կառավարչին (օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի դեպքում` օտարերկրյա կառավարչին) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող առանձնացված տարածք: Ընդ որում, կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ նոր ստեղծվող կառավարիչը համարվում է սույն ենթակետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորագիր, որով պարտավորվում է կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ),

2) Կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում, հաճախորդների և ֆոնդի մասնակիցների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված կառավարչի, օտարեկրյա կառավարչի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի կամ կառավարչի մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)` դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոց ունենալու պահանջը համարվում է պահպանված, եթե կառավարիչն ունի ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր` կանխիկ միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր` կանխիկ միջոցները բանկի, վարկային կազմակերպության կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանումների պահպանությանը հանձնելու մասին: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում կառավարիչը և դրա մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացիա, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը և կառավարչի մոտ կամ նրա մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին և պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն կառավարչի կամ կառավարչի մասնաճյուղի վրա, որն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ գործառնություններ, կամ կանխիկ գործառնությունների իրականացումը պատվիրակել է այլ անձի, որը բավարարում է սույն կետով կառավարչի համար սահմանված պահանջներին,

3) ֆոնդի կառավարման, Օրենքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված ծառայությունների մատուցման (նման ծառայությունների մատուցման դեպքում) պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման և շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգեր, որոնց էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ),

5) էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պահուստային է: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

6) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կառավարչի համար մասնաճյուղ ունենալու դեպքում` այնպիսի համակարգչային ծրագրեր, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլումը կառավարչի ծրագրային համակարգում:

46. Կառավարչի կազմակերպական և տեխնիկական ռեսուրսները պետք է համապատասխանեն նրա կողմից իրականացվող ֆոնդի կառավարման գործունեության բարդությանը, ռիսկայնությանը և կառավարչի գործունեության շրջանակներին` մասնագիտական լավագույն փորձի, գործարար վարվելակերպի և կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին համապատասխան: Սույն կետով սահմանված սկզբունքներին բավարարելու նպատակով կառավարչի կազմակերպական ռեսուրսների օգտագործումը պետք է ապահովի կառավարչի գործունեության անխափան իրականացումը` համաձայն պլանավորված շրջանակների և (կամ) կառավարչի գործունեության կանոնների:

47. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի տեխնիկական և ծրագրային ապահովման համակարգերը պետք է թույլ տան կառավարչին արդյունավետ կերպով իրականացնելու կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման հետ կապված իրեն վերապահված գործառույթները, ներառյալ` ֆոնդի պահառուի հետ տեղեկատվության անհրաժեշտ փոխանակումը:

48. Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի տեղեկատվական համակարգը պետք է բավարարի հետևյալ սկզբունքներին.

1) թույլ տա տվյալների անհատական հաշվառումը յուրաքանչյուր մասնակցի գծով (կատարված կուտակային վճարներ, մասնակցին պատկանող կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր, վճարված կենսաթոշակներ, հաշիվներից կատարված փոխանցումներ (փոխանակված փայեր) և մասնակցին վերաբերող այլ էական տեղեկատվություն),

1) չարտոնագրված մուտքից (այդ թվում` չարտոնագրված դիտումից) տվյալների պաշտպանության ապահովման բարձր հուսալիություն,

1) թույլ տա տվյալների պարբերական պահուստային կրկնօրինակում:

49. Կառավարչի կողմից սույն կանոնակարգի 52-րդ կետով նախատեսված պահանջները համարվում են բավարարված, եթե կառավարչի համապատասխան գործառույթները պատվիրակվել են այլ անձի (դրանց իրականացումը օրենքով վերապահված է այլ անձի), և վերջինս բավարարում է սույն կանոնակարգի 52-րդ կետով սահմանված պահանջները:

50. Կառավարիչը կամ նրա մասնաճյուղը սույն կանոնակարգի 49-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջները համարվում է բավարարած, եթե այլ կերպ այլ կազմակերպությունը բավարարում է կառավարչի գործունեության տարածքի նկատմամբ սահմանված այդ պահանջները:

51. Կառավարիչը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղը կարող են սույն կանոնակարգի 49-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ ապահովագրության պայմանագիր, որը ներառում է առնվազն հետևյալ պատահարները` կառավարչին սեփականության, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղին հատկացված առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում` կանխիկ դրամի, ֆոնդի մասնակիցների անհատական հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների, գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների, այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի, էլեկտրասնուցման խափանումների հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

52. Սույն կանոնակարգի 51-րդ կետում նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել կառավարչի բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

53. Սույն կանոնակարգի 51-րդ կետում նշված ապահովագրության պայմանագիրը ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերության հետ կնքվելու դեպքում վերջինը պետք է ունենա սույն կետի աղյուսակում նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված համապատասխան վարկանիշից ոչ ցածր վարկանիշ.

 

Հ/հ

Միջազգային վարկանշող կազմակերպության անվանումը

Նվազագույն վարկանիշը

1. 

Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի

ԲԲԲ-

2.

Մուդիզի «Բաա» խմբի

Բաա3

3.

Ա. Մ. Բեստի «Բ» խմբի

Բ+

4.

Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի

ԲԲԲ-

5.

Վեիսսի «Բ» խմբի

Բ-

6.

Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի

ԲԲԲ-

Բ Ա Ժ Ի Ն  6

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

54. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն` պատվիրված նամակով կամ Կենտրոնական բանկ առձեռն մուտքագրվելու միջոցով կամ ուղարկվում են Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ով սահմանված միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզավորված կառավարչի կամ վերագրանցվող և վերալիցենզավորվող ներդրումային ընկերության կողմից ներկայացվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով, էքսել (excel) ֆորմատով, Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ ստեղծվող կառավարչի կողմից թղթային ներկայացվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև դրա էլեկտրոնային տարբերակը: Սույն կանոնակարգով պահանջվող կանոնադրությունը, կանոնադրության փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, նոր խմբագրությամբ հաստատված կանոնադրությունը, գործունեության կանոնների նախագծերը, գործունեության կանոններում փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ հաստատված գործունեության կանոնները թղթային ներկայացվելու դեպքում կից ներկայացվում են նաև դրանց էլեկտրոնային տարբերակները: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն կառավարչի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

55. Սույն կանոնակարգով պահանջվող որևէ փաստաթուղթ տվյալ անձի կողմից նախկինում ներկայացված լինելու այն դեպքերում, երբ դրանցում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձը տվյալ փաստաթղթի փոխարեն կարող է ներկայացնել տեղեկացում այն նախկինում Կենտրոնական բանկ ներկայացրած լինելու մասին, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն կանոնակարգով:

 

 

Հավելված 1

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------ին

Հարգելի --------------------

 

Մենք` ներքոստորագրյալներս, որոշում ենք կայացրել

---------------------------------------------------------------------------

(կառավարչի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ ստեղծելու վերաբերյալ:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք գրանցման և լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը (առդիր` --- էջ):

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժման:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել կազմակերպությունը և տրամադրել ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիա:

 

Կառավարչի հիմնադիրներ՝

Ստորագրություն

 Անուն, ազգանուն

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

   

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

--------- ------------------  20  թ.

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի


ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
 
 (օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի համար)


ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------ին

Հարգելի --------------------

 _________________________________________ կառավարչի

(օտարերկրյա կառավարչի անվանումը)

___________________________________________________

(կառավարման իրավասու մարմնի անվանումը)

 

որոշում է ընդունել ՀՀ տարածքում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք գրանցման և լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը (առդիր` --- էջ):

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժման:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել կազմակերպությունը և տրամադրել ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիա:

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(օտարերկրյա կառավարչի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

 

--------- ------------------ 20  թ.

 

 

Հավելված 3

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

 ----------------------------------------ին

 

Հարգելի -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Միջնորդագիր ներկայացնող կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու հետ իրականացնել.

1.

□ Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարում

□ Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարում

2.

□ Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

3.

□ Խորհրդատվության տրամադրում կապված իր կողմից կառավարվող արժեթղթերում ներդրումների հետ

□ Փայերի կամ ֆոնդի բաժնետոմսերի պահառություն

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով թույլատրել նշված ծառայությունների մատուցումը:

 

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(կառավարչի (ստեղծվող կառավարչի) իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

------ ---------------------- 20  թ.

 

 

Հավելված 4

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.

Ֆիրմային անվանումը
(ֆիզիկական անձանց դեպքում` անունը, ազգանունը)

   

2.

Գտնվելու վայրը
(ֆիզիկական անձանց դեպքում` փաստացի բնակության վայրը)

   

3.

Պետական գրանցման վկայականի համարը
(ֆիզիկական անձանց դեպքում` անձնագրի սերիան և համարը)

   

4.

Պետական գրանցման ամսաթիվը
(միայն իրավաբանական անձանց դեպքում)

   

5.

Հեռախոսահամար

   

6.

Ֆաքս 
(առկայության դեպքում)

   

7.

 Էլեկտրոնային փոստի հասցե
(առկայության դեպքում)

   

8.

Կայքի հասցե
(առկայության դեպքում)

   

9.

 Խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները

   

 

Հավելված 5

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

Միջնորդագիր

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 

Ամրակցեք
այստեղ Ձեր լուսանկարը:

 Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրկան ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`

o արական

o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համարը (սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար,

 գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային

 ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն

 իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

3.2 Արդյո՞ ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

o Ոչ,

o Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակաշրջանը(--թ-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագիտությունը

Գիտական աստիճանը

           
           
           
           

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

           
           
           

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

   
   
   

4.4 Նշեք ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած և Ձեզ անձամբ ճանաչող անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան)

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսահամար

         
         
         

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով

սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
(Ընդ որում` 5.7-ից 5.10 կետերը լրացվում են միայն նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձանց կողմից:
5.7 և 5.8 կետերը լրացվում են նաև նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձանց կողմից:)

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից
(Ընդ որում 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնե-տոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

 (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեոախոսա-համար

             
             
             

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության

անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսա-համար

             
             
             

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակց-վածության ձև

Հեռախոսա-համար

       
       
       

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10. 1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

o Այո

o Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

 Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ---------------------------

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում)

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
 մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն  ----------------------------
   
Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)  -------------------------------
   
Ստորագրություն  -------------------------------
   
Ֆինանսական կազմակերպության կնիք  -------------------------------

 

 

Հավելված 6

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

Համարակալված, կնքված և կարված է

 

------------ (--------------) թերթ:

 

Իրավաբանական վարչության լիցենզավորման և գրանցման բաժնի պետ՝

 

------------------------

 -------------------------

անուն, ազգանուն  

ստորագրություն

   

վերահսկող՝

 

------------------------

 -------------------------

անուն, ազգանուն  

ստորագրություն

 

 

Հավելված 7

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Իրավաբանական անձ հանդիսացող հիմնադիրներ

Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները

Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)

Բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) հավաստվող ձայների

Քանակը

Տոկոսային մեծությունը

Քանակը

Տոկոսային մեծությունը

1

           

2

           

           

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հիմնադիրներ

Բնակության վայրը

անձնագրի (անձը հաստատող այլ փաստաթղթի) սերիան և համարը

Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)

Բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) հավաստվող ձայների

Քանակը

Տոկոսային մեծությունը

Քանակը

Տոկոսային մեծությունը

1

           

2

           

           

 

 

Հավելված 8

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ՎԵՐԱԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

-----------------------------ին

Հարգելի --------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (Միջնորդագիր ներկայացնող ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք որպես կառավարիչ վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը (առդիր` --- էջ):

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժման:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդրումային ընկերությունը վերագրանցել և վերալիցենզավորել՝ որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ:

 

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(ներդրումային ընկերության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

 

------ ---------------------- 20  թ.

 

Կ. Տ.

 

 

Հավելված 9

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

Կենտրոնական բանկի նախագահ

---------------------------------------ին

Հարգելի --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Միջնորդագիր ներկայացնող ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ներդրումային ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնելու մասին:

 Խնդրում ենք ներդրումային ընկերությունը՝ որպես ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ վերագրանցելու և վերալիցենզավորելու մասին միջնորդագիրը բավարարելու դեպքում ուժը կորցրած ճանաչել ներդրումային ընկերությանը տրված լիցենզիան` ըստ հետևյալ ներդրումային ծառայության (ծառայությունների) տեսակի (տեսակների):

□ …

□ …

□ …

□ …

□ …

□ …

 Խնդրում ենք ներդրումային ընկերության կողմից նախկինում մատուցված հետևյալ ծառայությունները թույլատրել մատուցել որպես կառավարիչ վերագրանցումից և վերալիցենզավորումից հետո (նշել տեսակը).

□ …

□ …

□ …

 Հայտարարում ենք, որ կատարել ենք օրենքով սահմանված բոլոր պահանջները ներդրումային ընկերության հաճախորդների օրինական շահերը պաշտպանելու համար:

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(ներդրումային ընկերության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

------ ---------------------- 20  թ.

 

 

Հավելված 10

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

 ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

 Համաձայն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

------------------------------------------------------------------
(
անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու վայրը)

----------------------------------------- ներդրումային ֆոնդի կառավարչին առ այն, որ այն գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը_________________________

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ______________

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _______________

Հաշվառման վայրի հարկային մարմնի անվանումը _________

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ _____________

 

…… ……………...… 20 ... թ.

 

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 11

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_73

 
 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

 Ներդրումային ‎ ‎ֆոնդի կառավարչին թույլատրվող ծառայությունները

 

 -------------------------------------------------------------------------տրված է `-------

 ------------------------------------------------------------------------ տրված է `-------

 ------------------------------------------------------------------------ տրված է `-------

 -------------------------------------------------------------------------տրված է `-------

 ------------------------------------------------------------------------ տրված է `-------

 

Կառավարչի լրիվ ֆիրմային անվանումը`-----------------------------------------------

(Օտարերկրյա կառավարչի լրիվ ֆիրմային անվանումը և նրա՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի անվանումը)

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ` ------------------------------------------------

 Տրված է` ------- ---------------- 20  թ.

Գրանցման համարը` -------

 Կ.Տ

 
 

Հավելված 12

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻՆ ՏՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------ին

Հարգելի --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Միջնորդագիր ներկայացնող կառավարչի լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել դադարեցնել հետևյալ ծառայության (ծառայությունների) մատուցումը

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(նշել տեսակը)

□ Հայտարարում ենք, որ նշված ծառայությունը (ծառայությունները) մատուցելը դադարեցնելու համար կատարել ենք օրենքով սահմանված բոլոր պահանջները կառավարչի հաճախորդների (ֆոնդի մասնակիցների) օրինական շահերը պաշտպանելու համար,

□ Հաճախորդների հանդեպ ստանձնած պարտականություններ չկան:

 

Խնդրում ենք ուժը կորցրած ճանաչել ներդրումային ֆոնդի կառավարչին տրված վերը նշված ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվությունը` ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

Միջնորդագիրը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(կառավարչի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

------ ---------------------- 20  թ.

 

 

Հավելված 13

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

-------------------------------------ին

Հարգելի --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Միջնորդագիր ներկայացնող ներդրումային ֆոնդի կառավարչի անվանումը)

 

որոշում է կայացրել

 

□ կառավարչի,

□ կառավարչի մասնաճյուղի,

□ կառավարչի ներկայացուցչության,

□ օտարերկրյա կառավարչի` ՀՀ տարածքում ստեղծված մասնաճյուղի,

□ օտարերկրյա կառավարչի` ՀՀ տարածքում ստեղծված ներկայացուցչության

կանոնադրությունում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու (կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու) մասին:

 

Կից ներկայացնում ենք փոփոխություններով տարբերակը (նոր խմբագրությամբ հաստատված կանոնադրությունը)

 (առդիր--------էջ):

Խնդրում ենք գրանցել կատարված փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Կառավարչի (օտարերկրյա կառավարչի) կառավարման իրավասու անձի ՝

 

 -----------------------------

 -------------------------------

ստորագրություն

 Անուն, ազգանուն

 

 ------ ---------------------- 20  թ.

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 14

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՆՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

-------------------------------------ին

Հարգելի --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Միջնորդագիր ներկայացնող կազմակերպության անվանումը)

որոշում է կայացրել

 

□ կառավարչի,

□ կառավարչի մասնաճյուղի,

□ օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի,

գործունեության կանոններում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու (գործունեության կանոնները նոր խմբագրությամբ հաստատելու, նոր գործունեության կանոններ ընդունելու) մասին (առդիր--------էջ):

 

Կից ներկայացնում ենք փոփոխություններով տարբերակը (նոր խմբագրությամբ հաստատված գործունեության կանոնները):

 Խնդրում ենք գրանցել կատարված փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Կառավարչի (օտարերկրյա կառավարչի) կառավարման իրավասու անձի ՝

 

 -----------------------------

 -------------------------------

 ստորագրություն

 Անուն, ազգանուն

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 15

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ (ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հավաստիացնում եմ, որ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ներդրումային ֆոնդի կառավարչի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

□ ստեղծվող կառավարչի

□ գործող կառավարչի,

□ կառավարչի մասնաճյուղի,

□ օտարերկրյա կառավարչի մասնաճյուղի

գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են Կանոնակարգ 10/01-ով սահմանված նվազագույն պահանջներին:

Հայտարարում եմ նաև, որ գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշների հետ կապված Կանոնակարգ 10/01-ով սահմանված պահանջներին չհակասող կատարվող և կատարվելիք փոփոխությունների դեպքերում պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել ՀՀ կենտրոնական բանկին:

Սույն հայտարարությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

Կառավարիչը (օտարերկրյա կառավարիչը) գիտակցում է, որ նրա կողմից սույն հայտարարության հետ կապված ցանկացած կեղծ տեղեկատվության ներկայացումը կառավարչի (օտարերկրյա կառավարչի) և (կամ) նրա ղեկավարի հանդեպ կարող են առաջացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բացասական հետևանքներ:

__________________________________________________________________

(կառավարչի (ստեղծվող կառավարչի, օտարերկրյա կառավարչի)

 իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___________________________________________________

 (կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

------ ---------------------- 20  թ.

 

 

Հավելված 16

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 116-Ն

 որոշմամբ հաստատված

 կանոնակարգ 10/01-ի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ՆԱԽԱԲԱՆ

 

(3-5 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

 

(1-2 էջ)

 

 1. Ներկայացվում է ներդումային ֆոնդի կառավարչի (այսուհետև՝ կառավարիչ), կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարում կառավարչի փաստացի (բացառությամբ՝ կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման ժամանակ ներկայացվող գործարար ծրագրի) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացումների ու ընդհանուր ռազմավարության վերաբերյալ, ներառյալ կառավարչի բոլոր կարևոր տնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումն ու վերլուծությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

(1,5-2 էջ)

 

 2. Ներկայացվում են կառավարչի մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ կառավարչի հիմնադրման ամսաթիվը, կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, կառավարչի ղեկավարների և կառավարչի անունից կամ նրա կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց (ֆոնդի կառավարում իրականացնող ֆիզիկական անձինք) իրավունքները, պարտավորությունները և պատասխանատվության շրջանակները և կառավարչի հաստիքացուցակում նրանց եղած թիվը, հայեցողությամբ՝ այլ տեղեկատվություն:

 3. Ներկայացվում է կառավարչի կազմակերպական կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

(0,5-1 էջ)

 

 4. Ներկայացվում են կառավարչի ծրագրի մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

( 0.5 էջ)

 

 5. Ներկայացվում է կառավարչի առաքելությունը՝ հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի կառավարիչը: Առաքելությունը պետք է արտացոլի կառավարչի երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկությունները ֆինանսական շուկայում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

( 0,5-1 էջ)

 

 6. Նշվում են կառավարչի կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և´ քանակական, և´ որակական, և´ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն կառավարչի միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկությունները արժեթղթերի շուկայում:

 7. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն գլխի 1-ին կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա ներկայացվում են դրանց վերանայման պատճառներն ու հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել՝ նպատակների՝ նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ՝ ներդրումային ֆոնդի կառավարման լիցենզիա և (կամ) ծառայության (ծառայությունների) մատուցման թույլտվություն ստանալու համար միջնորդագիր ներկայացնող կազմակերպության և ներդրումային ընկերության, որը միջնորդագիր է ներկայացնում որպես կառավարիչ վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

( 0,5-1 էջ)

 

 8. Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է կառավարիչն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում՝ քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում.

 1) ներդրումային ծառայությունների մատուցման գծով հաճախորդների, ֆոնդերի և ֆոնդի մասնակիցների և գործընկերների հետ հարաբերություններում,

 2) կառավարչի ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում,

 3) կառավարչի ցանկությամբ՝ այլ ոլորտներում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

(2-2,5 էջ)

 

 9. Բնութագրվում է կառավարչի գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը և գործարար հիմնական բնութագրիչների կանխատեսումները` պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես՝

1) գործունեության հիմնական ուղղությունները` բացահայտելով առաջնային նշանակություն ունեցող և զգալի ծավալ կազմող գործունեության տեսակները,

2) կառավարչի նախաձեռնությամբ ստեծվելիք ֆոնդերի և ենթաֆոնդերի տեսակները` ըստ Օրենքով սահմանված տեսակների և դրանց թիվը` ըստ յուրաքանչյուր տեսակի,

3) ֆոնդի կառավարման գործունեության, ինչպես նաև Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայությունների մատուցման (եթե ստացվել է, կամ հայցվում է դրա թույլտվությունը) վերաբերյալ գործարար ընթացակարգերի առավել մանրամասն նկարագրությունը,

4) Ներդրումների նպատակային հատվածները (ըստ տնտեսության ոլորտների, աշխարհագրական բաշխվածության, ցանկության դեպքում` ըստ այլ չափանիշների),

5) ֆոնդի մասնակիցների, ինչպես նաև Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայությունների գծով հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և/կամ այլ չափանիշների:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(ծրագրի սույն բաժինը չի պահանջվում այն ծրագրի համար, որը ներկայացվում է կառավարչի գրանցման և լիցենզավորման, ինչպես նաև ներդրումային ընկերությունը` որպես կառավարիչ վերագրանցման և վերալիցենզավորման ժամանակ)

 

(6-13 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

(1-2 էջ)

 

 10. Ներկայացվում են`

 1) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,

 2) նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

11. Ներկայացվում է նախորդ մեկ տարվա խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

12. Վերլուծվում է (2-5 էջ) կառավարչի գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում կառավարչի ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ) շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10 և ավելի տոկոսը) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով.

 1) կառավարչի կապիտալիզացումը,

 2) կառավարչի կառավարման ներքո գտնվող ֆոնդի տեսակները և դրանց ցանկում կատարված փոփոխությունները, Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայությունները,

 3) շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը,

 4) կառավարման համակարգը, այդ թվում՝

ա. կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ ներքին կանոնակարգումը,

 բ. ներքին հսկողության համակարգը,

գ. նախորդ ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումները.

5) տարածքային ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների) տեղաբաշխումը,

6) կադրային քաղաքականությունը` աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը:

13. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը կառավարչի քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա՝ ըստ հետևյալ ազդեցության ոլորտների.

1) միջազգային շուկաներում,

2) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում՝ մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը,

3) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում,

4) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

 

(1 էջ)

 

 14. 9-րդ գլխում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են կառավարչի ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

 

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

 

(1,5-3 էջ)

 

 15. Նկարագրվում են կառավարչի արտաքին միջավայրում կառավարչի կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ կառավարիչը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես՝

 1) միջազգային շուկաներում. նկարագրվում են միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել կառավարչի գործունեության վրա,

 2) ներքին տնտեսությունում. նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել կառավարչի գործունեության վրա,

 3) ֆինանսական շուկաներում. նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը կառավարչի գործունեության վրա,

 4) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

 16. Վերլուծությունը կատարվում է միայն սույն գլխի 1-ին կետում նշված ոլորտներում կառավարչի կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները կառավարչի գործունեության վրա ազդելու տեսանկյունից` դիտարկելով դրանք որպես կառավարչի գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց՝ առանց ներկայացնելու կառավարչի վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումները կառավարչի գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ՝ միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշվում են դրա պատճառները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ

 

(0,5-1 էջ)

 

 17. 11-րդ գլխում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են արտաքին միջավայրում կանխատեսվող երևույթները որպես կառավարչի համար հետագա զարգացման հնարավորություններ և զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

(4-7 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

(1 էջ)

 

 18. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, կառավարչի թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

 

(3-6 էջ)

 

19. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, կառավարչի գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն կառավարչի կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին՝ ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

20. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են կառավարչի կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով՝ տալով դրանց ընտրության հիմնավորում.

1) Կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի համար անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղբյուրներ, ներքին աղբյուրներ),

2) քաղաքականությունը կառավարվող ֆոնդերի, Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված ծառայությունների տեսակների գծով. կառավարվող ֆոնդերի մեծությունները, ծառայությունների կանխատեսվող ծավալները և կառուցվածքը, ներդրողների և (կամ) հաճախորդների նպատակային խմբերը և միջոցառումները՝ ուղղված շուկայի այդ հատվածի ներդրողների և (կամ) հաճախորդների խմբերի գրավմանը և այլն (եթե կառավարիչը մտադիր է կառավարել կենսաթոշակային ֆոնդ, ապա ներկայացվում է նաև կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների կանխատեսվող թիվը և տարիքային խումբը),

3) յուրաքանչյուր ֆոնդի կանխատեսվող ակտիվների արժեքը և դրանց աճի հետագա զարգացման կանխատեսումը (յուրաքանչյուր ֆոնդի մասով), նման կանխատեսման հիմնավորումը,

4) գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթը, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականությունը,

5) կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները.

6) տարածաշրջանային քաղաքականություն (տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխում և վերակազմավորում),

7) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ,

8) կառավարչի` ֆոնդի կառավարման կառավարչական գործառույթները, Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով մատուցվող ծառայությունները. նախատեսված նոր գործառույթները, ծառայությունները, գործիքները, տեխնոլոգիաները (ըստ ներդրողների, հաճախորդների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտների) և միջոցառումները՝ ուղղված դրանց ապահովմանը (դրանց ներդրման ռեսուրսների հիմնավորումը),

 9) մարքեթինգային քաղաքականություն. ինչ մարքեթինգային տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտադրելու կառավարիչը պլանավորված գործունեությունը (ֆոնդի կառավարման գործունեության, Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ կամ 4-րդ և 5-րդ մասերով մատուցվող ծառայությունների ծավալները ընդլայնելու, նոր գործիքները, ծառայությունները ներդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությամբ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

(6-8 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

(1 էջ)

 

21. Ներկայացվում է, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

 

(5-7 էջ)

 

22. Ծրագրում նշվում են.

1) ակտիվների ծավալը, կանոնադրական կապիտալի և ընդհանուր կապիտալի մեծությունը՝ համաձայն աղյուսակ 1-ի,

2) կառավարչի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը՝ ըստ գործունեության տեսակների` համաձայն աղյուսակի 2-ի,

3) կառավարվող յուրաքանչյուր տեսակի ֆոնդի վերաբերյալ տվյալներ` համաձայն աղյուսակ 3-ի,

4) արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրի համաձայն կառավարվող ֆինանսական ակտիվների վերաբերյալ կանխատեսումներ՝ համաձայն աղյուսակ 4-ի,

5) կառավարչի՝ որպես ինստիտուցիոնալ կառույցի կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումները՝ համաձայն աղյուսակ 5-ի:

23. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են 3 տարվա կտրվածքով: Եթե ծրագիրը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ 20X թ. փետրվարի 15-ին, ապա սյունակներում ամսաթվերը լրացվում են հետևյալ կերպ.

1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (20(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),

2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (20X թ. հուլիսի 1),

3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20(X+1) թ. հունվարի 1),

4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (20(X+1) թ. հուլիսի 1),

5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20(X+2) թ. հունվարի 1),

6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (20(X+2) թ. հուլիսի 1),

7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (20(X+3) թ. հունվարի 1):

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

(հազ. դրամ)

 

Փաս-տացի մեծու-թյունը նախորդ տարվա դեկ-տեմբերի 31-ի դրու-թյամբ

1-ին պլա-նավոր-վող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլա-նավոր-վող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլա-նավոր-վող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլա-նավոր-վող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլա-նավոր-վող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլա-նավոր-վող տարվա հունվարի 1

Ակտիվներ

             

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

             

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ

             

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական
արժեքով հաշվառվող
ֆինանսական ակտիվներ

             

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

             

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

             

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում

             

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

             

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

             

Այլ ակտիվներ

             

Ընդամենը` ակտիվներ

             
               

Պարտավորություններ և կապիտալ

             

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

             

Առևտրական նպատակներով պահվող պարտավորություն

             

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր

             

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

             

Պահուստներ

             

Այլ պարտավորություններ

             

Ընդամենը` պարտավորություններ

             

Կանոնադրական կապիտալ

             

Էմիսիոն եկամուտ

             

Պահուստներ`

             

 Գլխավոր պահուստ

             

 Վերագնահատման պահուստներ

             

Չբաշխված շահույթ (վնաս)

             

Կապիտալի այլ տարրեր

             

Ընդամենը` կապիտալ

             

Ընդամենը` պարտավորություններ և կապիտալ

             

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանա-վորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլա-նավորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլա-նավորվող տարվա հունվարի 1

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

             

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

             

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

             
               

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

             

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

             

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

             
               

Եկամուտ շահաբաժիններից

             

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

             

Այլ գործառնական եկամուտներ

             

Գործառնական եկամուտներ

             

Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

             

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

             

Այլ գործառնական ծախսեր

             

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

             
               

Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը

             

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

             

Ժամանակաշրջանի շահույթ (վնաս)

             

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)

             

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)

             

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

 

ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԵՍԱԿԻ ՖՈՆԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

(հազ.դրամ)

Ֆոնդի տեսակը`

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի մեծությունը
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

Առաջիկա տարիներ
(տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

   

1-ին

2-րդ

3-րդ

1. Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը

       

2. Ֆոնդի ակտիվների շահութաբերության մակարդակը

       

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

(հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի մեծությունը (նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

Առաջիկա տարիներ
(տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ)

1-ին

2-րդ

3-րդ

1. կառավարվող դրամական միջոցներ, այդ թվում`

       

1.1. ՀՀ դրամ

       

1.2. բոլոր այլ արժույթներ (ծրագիրը ներկայացնելու պահի դրությամբ փոխարժեքով)

       

2. կառավարվող արժեթղթեր, այդ թվում՝

       

1.1. պետական

       

1.2. ոչ պետական

       

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ՝ ՈՐՊԵՍ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Առաջիկա  տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կառավարման տնտեսական արդյունավետությունը`
զուտ շահույթ/համախառն ծախսեր

       

Շահութաբերությունն ըստ ակտիվների`
զուտ շահույթ/համախառն ակտիվներ

       

Շահութաբերությունն ըստ կապիտալի՝
զուտ շահույթ/ընդհանուր կապիտալ

       

Անձնակազմի կառուցվածքի արդյունավետությունը`

       

Վարչական աշխատողների թիվ
արչական աշխատողներ են համարվում կառավարչի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող աշխատողները)

       

Սպասարկող աշխատողների թիվ
(Սպասարկող աշխատողներ են համարվում կառավարչի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն չառնչվող աշխատողները (օրինակ` հավաքարար, վարորդ)

       

վարչական աշխատողների թիվ/սպասարկող աշխատողների թիվ

       

Կառավարման արդյունավետությունը`

       

աշխատողների թիվ

       

զուտ շահույթ/աշխատողների թիվ

       

Կադրերի վերապատրաստում`
ուսուցման ծախսեր/վարչական աշխատողների թիվ

       

Կադրերի վարձատրություն`
վարչական աշխատողների աշխատավարձ և այլ վճարումներ/վարչական աշխատողների թիվ

       

Այլ ցուցանիշներ` կառավարչի հայեցողությամբ