Համարը 
N 03-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.15/17(400) Հոդ.276
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
12.04.2011
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.07.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 18-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 հունիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10011290

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

12 ապրիլի 2011 թ.
ք. Երևան

 N 03-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 18-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 70-ի 1-ին մասը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12-րդ կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից պացիենտների հաշվառման կարգը, պացիենտների հաշվառման մատյանների, մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի, Երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի, պացիենտներին տրամադրվող այցելության քարտի ձևերը և մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի և երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի վարման և դրանց լրացման ուղեցույցները հաստատելու մասին» N 18-Ն հրամանում կատարել հետևյալ լրացումները.

1) հրամանի 1-ին կետը 7-րդ ենթակետից հետո լրացնել նոր 8) և 9)-րդ ենթակետերով հետևյալ բովանդակությամբ.

«8) Մեծահասակի և երեխայի օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական քարտի ձևը` համաձայն N 9 հավելվածի.

9) Մեծահասակի և երեխայի օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական քարտի լրացման ուղեցույցը` համաձայն N 10 հավելվածի»:

2. Հրամանը լրացնել հավելված 9-ով և 10-ով համաձայն հավելվածներ NN 1 և 2-ի:

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի պետ Ի. Աբգարյանին` սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման:

4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը ստանձնում եմ ինքս:

 

 

 Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թվականի ապրիլի 12-ի

N 03-Ն հրամանի

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թ-ի սեպտեմբերի 17-ի

N 18-Ն հրամանի

 

Ձև

_______________________________________________________________________

(ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի անվանումը)

 _______________________________________________________________________

 

«____» ______________ 201 թ.

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ՔԱՐՏ N _____

 

Ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը _________________Սեռը` արական իգական

Բնակության վայրը ________________________________________________________

Հեռախոսի համարը ________________________________________________________

Ուղեգրող բժշկական հաստատության կամ բժշկի տվյալները _________________________

__________________________________________________________________________

Բնակչության սոցիալապես անապահով և/կամ հատուկ խմբին պատկանելու փաստը հաստատող

փաստաթուղթ (պետական պատվեր) ____________________________________________

_________________________________________________________________________

Տալիս եմ համաձայնությունս մշակելու իմ ներկայացված անհատական տվյալները` օրենքով սահմանված

անհատական տվյալների պաշտպանության նորմերին համապատասխան, որի համար

ստորագրում եմ _____________________________________________________________

      (երեխայի օրինական ներկայացուցչի 

     անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

1. Ծնվել է.    ժամանակին

 ժամանակից շուտ       

Մինչև մեկ տարեկանը երեխայի կերակրման ձևը.

Բնական

 

Արհեստական` _______ ամսից

 

Խառը

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առաջին կաթնատամների ծկթման սկիզբը` ____________ ամսականում

Առաջային մշտական ատամների ծկթման սկիզբը` _________ տարեկանից

Կեցվածքի խանգարում ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Այլ _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Բուժվե՞լ եք նախկինում (եթե այո, նշել երբ և բուժման տևողությունը).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Պացիենտի կամ երեխայի օրինական ներկայացուցչի գանգատները.

Միջատամնային տարածությունների առկայություն

 

Թեք ատամների առկայություն

 

Դեմքի անհամաչափություն

 

Չգոհացնող կողապատկեր (պրոֆիլ)  

 

Շրթունքների հպման բացակայություն 

 

Խոսքի խանգարում       

 

Ձայներ կամ ցավ ՔՍԾՀ-ի շրջանում 

 

Ծամողական ֆունկցիայի անբավարարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ գանգատներ _________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

1. Կլինիկական հետազոտություն.

1.2. Դեմքի բնութագիրը.

Դեմքի լայնություն (zy – zy _____________մմ)

Դեմքի բարձրություն (n-me _____ մմ, n-sn ______ մմ)

Կողապատկերի ձևը.

 

Ուղիղ

 

Ուռուցիկ

 

Գոգավոր

 

Վերին շրթունքի դիրքը.

 

Նորմա

 

Արտացցված

 

Ներս ընկած

 

Ստորին շրթունքի դիրքը.

 

Նորմա

 

Արտացցված

 

Ներս ընկած

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վերին շրթունքի և վերին կտրիչների միջև եղած տարածությունը հանգստի վիճակում` __ մմ

Ժպտալու ժամանակ լնդերի մերկացման աստիճանը` __________ մմ

Ատամնածնոտային անկանոնությունների արտաբերանային արտահայտվածությունը

դեմքի փափուկ հյուսվածքները քողարկում են

   չեն քողարկում  

Կզակ`                  նորմա     □ արտահայտված

   հարթված  

                        շեղված դեպի աջ

   շեղված դեպի ձախ  

 

 

 

 

 

 

Այլ _________________________________________________________________________________

1.3. Լեզվի և շրթունքների սանձիկների վիճակը  _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1.4. Ատամների անկանոնություններ

Գույնի

                               

Ձևի

                               

Դիրքի*

                               

Ծկթման ժամկետների**

                               

Քանակի***

                               

Վ/ծ ատամներ

սաղմ
18

   

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

   

սաղմ
28

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

Ս/ծ ատամներ

48
սաղմ

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38
սաղմ

   

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

   

Քանակի***

                               

Ծկթման ժամկետների**

                               

Դիրքի *

                               

Ձևի

                               

Գույնի

                               

* - V – վեստիբուլյար, O – օրալ, D – դիստալ, M – մեզիալ, S - սուպրապոզիցիա, I – ինֆրապոզիցիա, T – տորտոանոմալիա, TP – տրանսպոզիցիա, Pt – պրոտրուզիա, Rt – ռետրուզիա

** - R – ռետենցիա, P – պերսիստենտ, E – վաղաժամ հեռացում

*** - PA – առաջնային ադենտիա, SA – երկրորդային ադենտիա, SC - գերկոմպլեկտային

1.5. Ատամնաշարերի ձևեր

 

 Ներմուծեք նկարագրությունը_908 Վ/Ծ _______________________
Ս/Ծ _______________________

 

1.6. Ատամների հարաբերակցություն

Վեցերորդ ատամների հարաբերակցությունը.

 

 Աջից`   դաս.  I    II   (ենթադաս  I  □  II  )  III 
 Ձախից` դաս.  I    II   (ենթադաս I  □  II  )  III 

 

Վեցերորդ ատամների հպման անհամապատասխանության չափը` աջից _______ մմ, ձախից _____ մմ

Ժանիքների հարաբերակցությունը` աջից (դաս - I , II , III ), ձախից (դաս - I , II , III )

Սագիտալ ճեղք (օverjet) __________ մմ

Ուղղահայաց վերածածկ (օverbite) ___________ մմ

Կողմնային ուղղահայաց դիզօկլյուզիա`  _______________ ատամների շրջանում

Խաչաձև օկլյուզիա` միակողմանի (աջ , ձախ ), երկկողմանի

Միջին գիծ` վ/ծ - շեղված դեպի աջ _______ մմ, դեպի ձախ _______ մմ

ս/ծ - շեղված դեպի աջ _______ մմ, դեպի ձախ _______ մմ

Այլ ____________________________________________________________________

1.7. ՔՍԾՀ-ի և ծամողական մկանների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակը.

Բերանի բացում`      նորմա  ,

 շեղումով դեպի _________

Բերանի փակում`     նորմա  ,

 շեղումով դեպի _________

 

 

 

 

Ս/Ծ շարժումները` ուղղահայաց ___________ մմ, պրոտրուզիվ ___________ մմ

                դեպի ձախ ___________ մմ, դեպի աջ ___________ մմ

 

Ձայներ քունքստործնոտային հոդում`

  աջից  ձախից  չկա  

Բերանը բացելու ժամանակ

 ___________  ___________  

Բերանը փակելու ժամանակ

__________ __________

Կրեպիտացիա

 ___________  ___________  
    

 

 

 

 

 

Ցավի զգացողություն ծամող մկանների շրջանում շոշափման ժամանակ.

այո (նշել տեղակայումը)  ____________________________________________, ոչ  

Լեզվի ֆունկցիան` նորմա , շեղումով _____________________________________

1.8. Վատ սովորություններ և այլ նշումներ _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Հարկլինիկական հետազոտություն.

2.1. Ծնոտների գիպսե մոդելների վերլուծություն (խառը կծվածքի շրջանում Tanaka և Johnson -ի վերլուծություն, 1974).

Ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումարը` 16-26 _________մմ

Վերին ատամնաշարի լոնգիտուդինալ երկարությունը` 16-26 ________մմ

Տարբերությունը _____________մմ

Ատամների մեզիոդիստալ չափերի գումարը 36-46 _________մմ

Ստորին ատամնաշարի լոնգիտուդինալ երկարությունը 36-46 ________մմ

Տարբերությունը _____________մմ

Սիմետրոսկոպիայի տվյալները ____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.2. Ռենտգենոգրամմաների ցեֆալոմետրիկ վերլուծություն.

Ծնոտների ոսկրերի կմախքային հարաբերակցությունը` դաս I , II , III

Ստորին կտրիչների դիրքը.

 

Բավարար 

Պրոտրուզիա 

Ռետրուզիա 

Ծնոտների աճի տեսակը.

 

Չեզոք

Ուղղահայաց

Հորիզոնական

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Օրթոպանտոմոգրամմայի և ձեռքի դաստակի ռենտգենոլոգիական հետազոտությունը.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.3. Լրացուցիչ հետազոտություններ _______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

Ախտորոշում ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Բուժում (բուժման նպատակը և պլանը) ____________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ռետենցիոն շրջանի պլան ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Ախտորոշում ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Բուժում (բուժման նպատակը և պլանը) _____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ռետենցիոն շրջանի պլան _________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թվականի ապրիլի 12-ի

N 03-Ն հրամանի

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թ-ի սեպտեմբերի 17-ի

N 18-Ն հրամանի

 

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ՔԱՐՏԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն ուղեցույցը սահմանում է օրթոդոնտիկ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից օրթոդոնտիկ քարտի լրացման կարգը:

2. Օրթոդոնտիկ քարտը հանդիսանում է մեծահասակի կամ երեխայի ստոմատոլոգիական քարտին (այսուհետ` ստոմատոլոգիական քարտ) կից փաստաթուղթ: Օրթոդոնտիկ քարտի համարը պետք է համապատասխանի ստոմատոլոգիական քարտի համարին: Այն լրացվում է միայն ստոմատոլոգիական քարտի «Արձանագրային տեղեկություններ», «Տեղեկություններ առողջության վերաբերյալ», «Բերանի խոռոչի վիճակը» բաժինները լրացնելուց հետո:

 

II. ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

3. Օրթոդոնտիկ քարտի «արձանագրային տեղեկություններ» բաժինը (էջ առաջին) լրացնում է բժշկական հաստատության մատենավարը:

 

III. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

4. Օրթոդոնտիկ քարտի «Ընդհանուր տեղեկություններ» բաժնի 1-ին և 2-րդ կետերը լրացնում է բժշկական հիմնարկի մատենավարը:

5. Այս բաժնի 3-րդ կետը մանրակրկիտ կերպով լրացնում է բժիշկ-օրթոդոնտը` համաձայն պացիենտի կողմից ներկայացված գանգատների (այցի պատճառը), ինչպես նաև իր (բժշկի) կողմից հայտնաբերված դիմածնոտային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների:

 

IV. ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

6. Այս բաժինը լրացնում է բժիշկ-օրթոդոնտը` պացիենտի այցելության ժամանակ:

7. «Կլինիկական հետազոտություն» ենթաբաժինը լրացվում է պացիենտի դեմքի, կզակի, սանձիկների, ատամնաշարերի, քունքստործնոտային հոդի հետազոտությունների արդյունքում:

8. «Հարկլինիկական հետազոտության» ենթաբաժինը լրացվում է պացիենտի ատամնաշարերի գիպսե տիպարների և ցեֆալոմետրիկ ռենտգենոգրամմաների (օրթոպանտոմոգրամմա, տելեռենտգենոգրամմա) հետազոտությունների, հարկ եղած դեպքում այլ հետազոտման մեթոդների իրականացման արդյունքում:

 

V. ԲՈՒԺՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

11. «Բուժման գործընթաց» բաժինը լրացնում է բուժող բժիշկը:

12. Հիմք ընդունելով պացիենտի կողմից ներկայացված գանգատները և պացիենտի հետազոտության արդյունքները, բժիշկ-օրթոդոնտի կողմից դրվում է վերջնական ախտորոշում, ձևակերպվում է բուժման նպատակը և կազմվում է գործողությունների պլանը, որից հետո, անհրաժեշտության դեպքում պացիենտի մասնակցությամբ ընտրվում և նշվում է օրթոդոնտիկ բուժիչ սարքավորումների տեսակը:

13. Հաշվի առնելով օրթոդոնտիկ պացիենտի կլինիկական և հարկլինիկական տվյալները բուժումից առաջ և բուժումից հետո` կազմվում է հետբուժական (ռետենցիոն) շրջանի պլան, մանրամասն տեղեկացնելով պացիենտին ապագա անհրաժեշտ այցելությունների մասին:

14. Հետագա ընթացքի գրառումները կատարվում են մեծահասակի կամ երեխայի ստոմատոլոգիական քարտում:

15. Օրթոդոնտիկ բուժման ախտորոշման և պլանավորման գործընթացում օգտագործվող ծնոտների տիպարները (մոդելներ) և ռենտգենաբանական հետազոտության տվյալները պետք է պահվեն մինչև բուժման ավարտը: