Համարը 
թիվ 1061-Ա
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԵԹՀՏ 2005.11.23/7(18) Հոդ.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոն թաղային համայնքի ավագանի
Ընդունման ամսաթիվը 
24.10.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոն համայնքի թաղապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.10.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.10.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 43.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐՐՈՐԴ, ՉՈՐՐՈՐԴ, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱՍԵՐՈՎ 152.1-ՐԴ, 154-ՐԴ, 154.1-ՐԴ ԵՎ 169.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ

ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 հոկտեմբերի 2005 թվականի թիվ 1061-Ա

քաղ. Երևան 

 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 43.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐՐՈՐԴ, ՉՈՐՐՈՐԴ, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԵՎ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԱՍԵՐՈՎ 152.1-ՐԴ, 154-ՐԴ, 154.1-ՐԴ ԵՎ 169.1-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎԱԾ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(Վերնագիրը լրաց. 12.01.07 թիվ 03-Ն)

 

Ղեկավարվելով «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 219.1-րդ և 255-րդ հոդվածներով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածով և «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26.1 հոդվածով.

1. Հաստատել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ մասերով 152.1-րդ, 154-րդ, 154.1-րդ և 169.1-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրության հատուկ համարակալված ձևը, համաձայն հավելվածի։

(1-ին կետը լրաց. 12.01.07 թիվ 03-Ն)

2. Սահմանել, որ սույն որոշումը, որպես նորմատիվ իրավական ակտ, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ, 56-րդ և 63-րդ հոդվածների համաձայն, ենթակա է պետական իրավական փորձաքննության, պետական գրանցման և պաշտոնական հրապարակման։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից։

 

Գ. Բեգլարյան

 

 

Հաստատված է
Երևանի Կենտրոն թաղային
համայնքի ղեկավարի
2005 թ. հոկտեմբերի 24-ի
N 1061-Ա որոշմամբ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՊԱՏԿԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

N 000000

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի _______ հոդվածով նախատեսված վարչական իրավախախտման վերաբերյալ

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

 ք. Երևան

 ____ ______________ 2005 թ.

 

Ղեկավարվելով «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության
օրենսգրքի ___ հոդվածով՝

Ես՝ __________________________________________________________________________________

                      (արձանագրողի պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________________________________

                                 (իրավախախտման վայրը և (կամ) հասցեն)

 

հայտնաբերել եմ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության
օրենսգրքի ___
հոդվածով նախատեսված ______________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ իրավախախտում։

                      (նշել հոդվածի համարը և անվանումը)

 

Հայտնաբերված իրավախախտման փաստի առթիվ կազմված է սույն արձանագրությունը հետևյալի
մասին ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
                              (տեղեկություններ կատարված իրավախախտման մասին՝ տեղը, ժամանակը և էությունը)

 

Իրավախախտումը կատարվել է _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
   (տեղեկություններ իրավախախտում կատարած ֆիզիկական անձի մասին՝ անունը, հայրանունը, ազգանունը, բնակության 
       կամ հաշվառման վայրը, պաշտոնատար անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, պաշտոնը, կազմակերպության 
                             անվանումը, կազմակերպական- իրավական ձևը, գտնվելու վայրը և (կամ) հասցեն)

 

Իրավախախտում կատարած անձի բացատրությունը կամ նշում բացատրությունից հրաժարվելու
մասին ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________                                                        
                                                            (տեղեկություններ խախտում կատարած անձի մասին)

 

Արձանագրությունը կազմեց՝ ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                  (արձանագրողի պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_________________________________________________________________________________________
                                                                                     (ստորագրություն)

Իրավախախտում կատարած անձ՝ _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

                                          (անուն, հայրանուն, ազգանուն)

_________________________________________________________________________________________
                                                                                   (ստորագրություն)

_________________________________________________________________________________________

                          (ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում նշել շարժառիթները)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

                                    (կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը)

Վկաներ և (կամ) տուժողներ ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
                                                             (անուն, հայրանուն, ազգանուն, բնակության վայր)

_________________________________________________________________________________________
                                                                                    (ստորագրություն)

 

Իրավախախտում կատարած անձին բացատրվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ»
ՀՀ օրենսգրքի 267-րդ հոդվածով նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ստացա սույն
արձանագրության 2-րդ օրինակը՝ իրավախախտում կատարած անձ ____________________________

                                                                                        (անուն, հայրանուն, ազգանուն)

 

________________________________________________________________________________________

                                                            (ստորագրություն)

 

Արձանագրությունը ենթակա է ուղարկման Երևանի Կենտրոն թաղային համայնքի ղեկավարին առընթեր
վարչական հանձնաժողովին։