Համարը 
թիվ 371-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.02.01/3(416).1 Հոդ.40.8
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ» ԵՎ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 374-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հունվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012045

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 դեկտեմբերի 2011 թ.

թիվ 371-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ» ԵՎ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 374-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով ապահովել ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2.1-ին մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ և 72-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝

1) «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն» (ձև 1)` համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է),

2) «Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն» (ձև 1 ա)` համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է),

3) «Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն» (ձև 1 բ)` համաձայն Հավելված 3-ի (կցվում է),

4) «Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն» (ձև 2)՝ համաձայն Հավելված 4-ի (կցվում է),

5) «Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն» (ձև 3)` համաձայն Հավելված 5-ի (կցվում է),

6) «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» (ձև 4)` համաձայն Հավելված 6-ի (կցվում է),

7) «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» (ձև 4 ա)` համաձայն Հավելված 7-ի (կցվում է),

8) «Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ» (ձև 5)` համաձայն Հավելված 8-ի (կցվում է):

2. Հաստատել ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝

1) «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 6)՝ համաձայն Հավելված 9-ի (կցվում է),

2) «Ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 6 ա)՝ համաձայն Հավելված 10-ի (կցվում է),

3) «Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 6 բ)՝ համաձայն Հավելված 11-ի (կցվում է),

4) «Ֆինանսական վիճակի մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 7)՝ համաձայն Հավելված 12-ի (կցվում է),

5) «Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 8)՝ համաձայն Հավելված 13-ի (կցվում է),

6) «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 9)՝ համաձայն Հավելված 14-ի (կցվում է),

7) «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին միջանկյալ հաշվետվություն» (ձև 9 ա)՝ համաձայն Հավելված 15-ի (կցվում է):

3. Հաստատել «Ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումները»՝ համաձայն Հավելված 16-ի (կցվում է):

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ««Ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումները» հաստատելու մասին» թիվ 374-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 22

 ք. Երևան

 

 

Հավելված 1

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 1)

 

«__»______________201_թ.

___________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)

1

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

   

2

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

   

3

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

   

4

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

   

5

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

   

6

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

   

7

Եկամուտ շահութաբաժիններից

   

8

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

   

9

Այլ գործառնական եկամուտներ

   

10

Գործառնական եկամուտներ

   

11

Զուտ մասհանումներ ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստներին

   

12

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

   

13

Այլ գործառնական ծախսեր

   

14

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

   

15

Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը

   

16

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

   

17

Ժամանակաշրջանի շահույթ

   

18

Այդ թվում՝

   

19

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

   

20

Չվերահսկվող բաժնեմաս

   

21

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

   

22

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից

   

23

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ

   

24

Դրամական հոսքերի հեջավորում

   

25

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ

   

26

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի գծով շահութահարկ

   

27

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

   

28

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք

   

29

Այդ թվում՝

   

30

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

   

31

Չվերահսկվող բաժնեմաս

   

32

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

   

33

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 2

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 1 ա)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)

1

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

   

2

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

   

3

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

   

4

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

   

5

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

   

6

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

   

7

Եկամուտ շահութաբաժիններից

   

8

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

   

9

Այլ գործառնական եկամուտներ

   

10

Գործառնական եկամուտներ

   

11

Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

   

12

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

   

13

Այլ գործառնական ծախսեր

   

14

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

   

15

Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը

   

16

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

   

17

Ժամանակաշրջանի շահույթ

   

18

Այդ թվում՝

   

19

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

   

20

Չվերահսկվող բաժնեմաս

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 3

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 1 բ)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/չստուգված)

1

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

   

2

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից

   

3

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ վերագնահատումներ

   

4

Դրամական հոսքերի հեջավորում

   

5

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ

   

6

Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ

   

7

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

   

8

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք

   

9

Այդ թվում՝

   

10

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

   

11

Չվերահսկվող բաժնեմաս

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 4

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ֆինանսական վիճակի մասին (ձև 2)

 

«__»___________________ 201_թ/

_________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան (ստուգված/ չստուգված)

1

 Ակտիվներ

   

1.1

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

   

1.2

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

1.3

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

   

1.4

Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ

   

1.5

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

   

1.6

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

   

1.7

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում

   

1.8

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

   

1.9

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

   

1.10

Այլ ակտիվներ

   
 

 Ընդամենը՝ ակտիվներ

   

2

 Պարտավորություններ

   

2.1

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

2.2

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

   

2.3

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր

   

2.4

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ

   

2.5

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

   

2.6

Պահուստներ

   

2.7

Այլ պարտավորություններ

   
 

 Ընդամենը՝ պարտավորություններ

   

3

 Սեփական կապիտալ

   

3.1

Կանոնադրական կապիտալ

   

3.2

Էմիսիոն եկամուտ

   

3.3

Պահուստներ՝

   

3.3.1

 Գլխավոր պահուստ

   

3.3.2

 Վերագնահատման պահուստներ

   

3.4

Չբաշխված շահույթ (վնաս)

   

3.5

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր

   
 

Չվերահսկվող բաժնեմաս

   
 

 Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ

   
 

 Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 5

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև 3)

 

«__»___________________ 201_թ/

_________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

Սեփական կապիտալի տարրերի անվանումը

Կանոնադրական կապիտալ

Էմիսիոն եկամուտ/
վնաս

Գլխավոր պահուստ

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ վերագնա-հատումներ

Դրամական հոսքերի հեջավորում

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահա-տումներից օգուտներ

Չբաշխված շահույթ/վնաս

Միջանկյալ շահութա-բաժիններ

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր

Ընդամենը

Չվերահսկվող բաժնեմաս

Ընդամենը կապիտալ

Կանոնա-դրական կապիտալ

Հետ գնված կապիտալ

Զուտ գումարը

Հոդվածներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջան (I աղյուսակ)

1. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում առ 01 հունվարի -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

1.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը

                             

2. Վերահաշվարկված մնացորդը

                             

3. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝

                             

3.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի այլ աճ

                             

3.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին

                             

4. Համապարփակ եկամուտ

                             

5. Շահութաբաժիններ

                             

6. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվում՝

                             

6.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների աճ (նվազում)

                             

7. Ներքին շարժեր, այդ թվում՝

                             

7.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին

                             

7.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում

                             

7.3. էմիսիոն վնասի ծածկում

                             

7.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճի նվազում

                             

7.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր

                             

8. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում առ 31 դեկտեմբերի -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

Հաշվետու ժամանակաշրջան (II աղյուսակ)

9. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում առ 01 հունվարի -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

9.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը

                             

10.Վերահաշվարկված մնացորդը

                             

11. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝

                             

11.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի այլ աճ

                             

11.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին

                             

12. Համապարփակ եկամուտ

                             

13. Շահութաբաժիններ

                             

14. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվում՝

                             

14.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների աճ (նվազում)

                             

15. Ներքին շարժեր, այդ թվում՝

                             

15.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին

                             

15.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում

                             

15.3. էմիսիոն վնասի ծածկում

                             

15.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճի նվազում

                             

15.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր

                             

16. Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում առ 31 դեկտեմբերի -------թ.

                             

 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

 

Հավելված 6

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4)

(ուղղակի մեթոդ)

 

«__»___________________ 201_թ/

 

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նախորդ ժամանակաշրջան

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1

1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից

x

x

2

 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը

   

3

Ստացված տոկոսներ

   

4

Վճարված տոկոսներ

   

5

Ստացված կոմիսիոն գումարներ

   

6

Վճարված կոմիսիոն գումարներ

   

7

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)

   

8

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)

   

9

Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ

   

10

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

   

11

Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր

   

12

Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից

   

13

Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)

   

14

այդ թվում՝ Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)

   

15

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)

   

16

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)

   

17

այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)

   

18

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)

   

19

այդ թվում՝ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)

   

20

այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)

   

21

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը

   

22

Վճարված շահութահարկ

   

23

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից

   

24

2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

x

x

25

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)

   

26

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)

   

29

Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)

   

30

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

   

31

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում

   

32

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից

   

33

Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

   

34

3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից

x

x

35

Վճարված շահաբաժիններ

   

36

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)

   

37

Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)

   

38

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)

   

39

Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում

   

40

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)

   

41

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից

   

42

Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից

   

43

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

   

44

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)

   

45

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում

   

46

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 7

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 4 ա)

(անուղղակի մեթոդ)

 

«__»___________________ 201_թ/

 (ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նախորդ ժամանակաշրջան

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1

Շահույթ հարկումից առաջ

   

2

Գործառնական գործունեություն

   

3

Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

   

4

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

   

5

Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ) նվազում

   

6

Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորությունների աճ (նվազում)

   

7

Գործառնական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

8

Ներդրումային գործունեություն

   

9

Կապիտալ ծախսումներ

   

10

Ներդրումներ

   

11

Ներդրումային գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ)/նվազում

   

12

Ներդրումային գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

13

Ֆինանսական գործունեություն

   

14

Փոխառությունների և այլ վճարվելիք գումարների աճ/(նվազում)

   

15

Վճարված դիվիդենտներ

   

16

Բաժնետոմսերի վաճառք (հետգնում)

   

17

Ֆինանսական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորությունների աճ (նվազում)

   

18

Ֆինանսական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

19

Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունը

   

20

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

    Հավելված 8

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՁԵՎ 5)

 

1. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները`

 1) ներկայացնում են ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու հիմունքները, ինչպես նաև ընտրված և էական գործառնությունների ու իրադարձությունների նկատմամբ կիրառված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մասին տեղեկատվություն.

 2) բացահայտում են ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով (այսուհետ նաև` ՖՀՄՍ) պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչը ներկայացված չէ ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերում:

2. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում ինչպես թվային, այնպես էլ պատմողական և նկարագրական տեղեկատվության ձևով բացահայտվում է հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանի համադրելի տեղեկատվությունը:

3. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները ներառում են սույն հավելվածի 4-ից 107-րդ կետերով նախատեսված ծանոթագրությունները:

 

4. «Ծանոթագրություն 1. Իրավական դաշտ և կորպորատիվ կառավարում» ծանոթագրությունում բացահայտվում են ներդրումային ընկերության կազմակերպական-իրավական ձևը և ներդրումային ընկերության վերաբերյալ Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ (այսուհետ` ՀՀՄՍ) 1-ով սահմանված այլ տեղեկատվություն: Տեղեկությունները ներկայացվում են ըստ հետևյալ բաժինների`

1) Իրավական դաշտ.

 ա. ներդրումային ընկերության հիմնական գործունեությունը,

 բ. գործարար միջավայրը,

 գ. եթե ներդրումային ընկերությունը խմբի անդամ է, ապա խմբի իրավական կառուցվածքը:

2) Կորպորատիվ կառավարում.

ա. խորհրդի կառուցվածքը, կազմը,

բ. տնօրինության կառուցվածքը, կազմը,

գ. սեփականության կառուցվածքը, բաժնետերերի/մասնակիցների քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում,

դ. նշանակալից մասնակիցների անունները/անվանումները,

ե. ղեկավարների վարձատրության քաղաքականությունը,

զ. արտաքին աուդիտին վճարները:

 

5. «Ծանոթագրություն 2. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը» ծանոթագրությունում ներդրումային ընկերությունը բացահայտում է ներդրումային ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը` առնվազն հետևյալ հոդվածների վերաբերյալ.

1) ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը և ներկայացումը,

2) համախմբման սկզբունքները (համախմբման դեպքում),

3) եկամտի և ծախսերի հիմնական տեսակների ճանաչումը,

4) արտարժութային գործառնությունների հաշվառումը,

5) հարկեր (ընթացիկ և հետաձգված),

6) ֆինանսական գործիքների ճանաչումը և գնահատումը,

7) դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ (բացահայտում են այն քաղաքականությունը, որը կիրառվում է դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների կազմը որոշելիս),

8) Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ,

9) վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ,

10) ռեպո համաձայնագրերով գործառնություններ,

11) ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ,

12) փոխառություններ` բանկերին, այլ ֆինանսական կազմակերպություններին, հաճախորդներին,

13) փոխառությունների ու դեբիտորական պարտքերի արժեզրկման գծով կորուստների որոշման և անհուսալի փոխառությունների ու դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման հիմունքը,

14) տոկոսների հաշվեգրման դադարեցումը,

15) մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը,

16) հեջի հաշվապահական հաշվառումը,

17) ասոցիացված և դուստր կազմակերպություններում ներդրումների հաշվառումը,

18) հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ,

19) հաճախորդների միջոցներ,

20) ներդրումային ընկերությունների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր,

21) տարբերակումն այն գործառնությունների և իրադարձությունների, որոնք հանգեցնում են հաշվեկշռում ակտիվների և պարտավորությունների ճանաչմանը, այն գործառնություններից և իրադարձություններից, որոնք առաջացնում են միայն պայմանական դեպքեր և պայմանավորվածություններ,

22) ընդհանուր գործունեության ռիսկերի դիմաց կատարվող հատկացումների որոշման և դրանց հաշվապահական ձևակերպման հիմունքը,

23) կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ,

24) փոխանակման փոխարժեքի որոշման մեթոդաբանությունը,

25) ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվանցումը,

26) ֆինանսական ակտիվների վերադասակարգումները,

27) տեղեկատվություն սեգմենտների վերաբերյալ:

 

6. Ծանոթագրություն 2-ում բացահայտվում է կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի կողմից հաստատված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը:

 

7. «Ծանոթագրություն 3. Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ» ծանոթագրությունը ներկայացնում է տոկոսային և նմանատիպ եկամտի, ծախսերի հիմնական տարրերը հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանների համար` համաձայն սույն աղյուսակի`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

   

1)

Տոկոսային եկամուտներ բանկային հաշիվներից և ներդրված ավանդներից

   

2)

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերից

   

3)

Տոկոսային եկամուտներ փոխառություններից

   

4)

Տոկոսային եկամուտներ ռեպո համաձայնագրերից

   

5)

Տոկոսային եկամուտներ սվոպից

   

6)

Այլ տոկոսային եկամուտներ

   

7)

Ընդամենը

   

2.

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

   

1)

Տոկոսային ծախսեր ներգրավված փոխառությունների և ստացված վարկերի դիմաց

   

2)

Տոկոսային ծախսեր ռեպո համաձայնագրերի գծով

   

3)

Տոկոսային ծախսեր սվոպի գծով

   

4)

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց

   

5)

Այլ տոկոսային ծախսեր

   

6)

Ընդամենը

   

3.

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

   

8. «Ծանոթագրություն 4. Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ և ծախսեր» ծանոթագրությունը ներկայացնում է կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտների և ծախսերի հիմնական տարրերը հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանների համար` համաձայն սույն աղյուսակի.

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

   

1)

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով միջնորդավճարներից

   

2)

Արժեթղթերով գործարքների միջնորդավճարներից

   

3)

Խորհրդատվական ծառայությունների գծով միջնորդավճարներից

   

4)

Արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով միջնորդավճարներից

   

5)

Այլ ներդրումային ծառայությունների գծով միջնորդավճարներից

   

6)

Պահառության գործունեությունից

   

7)

Այլ միջնորդավճարներ

   

8)

Ընդամենը

   

2.

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

   

1)

Միջնորդավճարների գծով ծախսեր

   

2)

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

   

9. «Ծանոթագրություն 5. Եկամուտ շահութաբաժիններից» ծանոթագրությունը ներկայացնում է շահութաբաժինների հիմնական տարրերը հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանների համար` համաձայն սույն աղյուսակի.

 

Շահութաբաժիններ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Սովորական բաժնետոմսերի գծով հայտարարված շահութաբաժիններ

   

2.

Սովորական բաժնետոմսերի գծով վճարված շահութաբաժիններ

   

3.

Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով հայտարարված շահութաբաժիններ

   

4.

Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով վճարված շահութաբաժիններ

   

10. «Ծանոթագրություն 6. Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից» ծանոթագրությունը ներկայացնում է առևտրային գործառնություններից զուտ եկամուտների հիմնական տարրերը հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանների համար` համաձայն սույն աղյուսակի.

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Առևտրական նպատակներով պահվող ներդրումներից զուտ եկամուտներ

   

1)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ

   

2)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի փոփոխությունից զուտ եկամուտ

   

3)

Ընդամենը

   

2.

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից զուտ եկամուտներ

   

1)

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ

   

2)

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրական արժեքի փոփոխությունից զուտ եկամուտ

   

3)

Ընդամենը

   

3.

Արտարժութային գործառնություններից զուտ եկամուտներ

   

1)

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտ

   

2)

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

   

3)

Ընդամենը

   

4.

Ընդամենը զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

   

11. «Ծանոթագրություն 7. Այլ գործառնական եկամուտ» ծանոթագրությունը ներկայացնում է այլ գործառնական եկամտի հիմնական տարրերը հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանների համար` համաձայն սույն աղյուսակի.

 

Այլ գործառնական եկամուտ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

2.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից և արժեզրկման հակադարձումից զուտ եկամուտներ

   

3.

Այլ եկամուտներ

   

4.

Ընդամենը

   

12. Եթե 11-րդ կետի աղյուսակի «Այլ եկամուտներ» տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են եկամտի գոյացման աղբյուրները:

 

13. «Ծանոթագրություն 8. Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին» ծանոթագրությունը ներկայացնում է համապատասխան ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված հատկացումները, պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձը և պահուստներին կատարված զուտ մասհանումները` հետևյալ կառուցվածքով.

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով

   

1)

Պահուստի սկզբնական մնացորդ

   

2)

Պահուստին կատարված մասհանումներ

   

3)

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

   

4)

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ

   

5)

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված գումարների վերադարձ

   

6)

Պահուստի օգտագործում

   

7)

Պահուստի վերջնական մնացորդ

   

2.

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների գծով

   

1)

Պահուստի սկզբնական մնացորդ

   

2)

Պահուստին կատարված մասհանումներ

   

3)

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

   

4)

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ

   

5)

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված գումարների վերադարձ

   

6)

Պահուստի օգտագործում

   

7)

Պահուստի վերջնական մնացորդ

   

3.

Ներդրումների գծով

   

1)

Պահուստի սկզբնական մնացորդ

   

2)

Պահուստին կատարված մասհանումներ

   

3)

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

   

4)

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ

   

5)

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված գումարների վերադարձ

   

6)

Պահուստի օգտագործում

   

7)

Պահուստի վերջնական մնացորդ

   

4.

Այլ ակտիվների գծով

   

1)

Պահուստի սկզբնական մնացորդ

   

2)

Պահուստին կատարված մասհանումներ

   

3)

Պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

   

4)

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ

   

5)

Նախկինում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված գումարների վերադարձ

   

6)

Պահուստի օգտագործում

   

7)

Պահուստի վերջնական մնացորդ

   

14. «Ծանոթագրություն 9. Ընդհանուր վարչական ծախսեր» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ծախսեր հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով

   

2.

Ծախսեր սոցիալական ապահովության վճարների գծով

   

3.

Գործուղման և ուսուցման գծով ծախսեր

   

4.

Անձնակազմի այլ ծախսեր

   

5.

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր

   

6.

Ներդրումային ընկերության շենքի և սարքավորումների, փոխադրամիջոցների տեխնիկական սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

   

7.

Աուդիտի և այլ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

   

8.

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

   

9.

Գրասենյակային և կազմակերպչական ծախսեր

   

10.

Տրանսպորտային ծախսեր

   

11.

Այլ վարչական ծախսեր

   

12.

Ընդամենը

   

15. Ծանոթագրություն 9-ում բացահայտվում են աշխատակիցների միջին թվաքանակը և մեկ աշխատողին բաժին ընկնող միջին ամսական աշխատավարձի չափը:

16. Եթե 14-րդ կետի աղյուսակի «Այլ վարչական ծախսերը» տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են այլ ծախսերի բաղադրիչները:

 

17. «Ծանոթագրություն 10. Այլ գործառնական ծախսեր» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Այլ գործառնական ծախսեր

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Հասարակական կապերի գծով ծախսեր

   

2.

Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն ծախսեր

   

3.

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսեր

   

4.

Այլ ծախսեր

   

5.

Ընդամենը

   

18. Եթե 17-րդ կետի աղյուսակի «Այլ ծախսեր» տողը էականորեն մեծ է, ապա բացահայտվում են այլ ծախսերի ձևավորման բաղադրիչները:

 

19. «Ծանոթագրություն 11. Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ եկամուտ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից

   

2.

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից

   

3.

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ներդրումներից

   

4.

Այլ դուստր ընկերություններում ներդրումներից

   

5.

Ընդամենը

   

20. 19-րդ կետում բերված աղյուսակում խմբից առաջացող շահույթները և վնասները ծանոթագրություններում ներկայացված են զուտ հիմունքներով (օրինակ` արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից շահույթները և վնասները կամ շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով շահույթները և վնասները), սակայն այդպիսի շահույթները և վնասները, ցույց են տրվում առանձին-առանձին, եթե դրանց չափը, բնույթը կամ ազդեցությունն այնպիսին են, որ դրանց առանձին բացահայտումը պահանջվում է ՀՀՄՍ 8 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ստանդարտով:

 

21. «Ծանոթագրություն 12. Շահութահարկի գծով ծախս» ծանոթագրությունում բացահայտվում են ընթացիկ տարվա շահութահարկի և հետաձգված շահութահարկի գծով ծախսի հանրագումարը և ՀՀՄՍ 12 «Շահութահարկ» ստանդարտով պահանջվող բացահայտումները: Ծանոթագրություն 12-ով բացահայտվում են նաև նախորդ միջանկյալ ժամանակաշրջանի շահութահարկի գծով ծախսի ճշգրտված գումարները:

 

 

Շահութահարկի գծով ծախս

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս

   

2.

Տվյալ ժամանակաշրջանում ճանաչված` նախորդ ժամանակաշրջանների ընթացիկ հարկի ճշգրտումները

   

3.

Հետաձգված հարկի գծով ծախս

   

4.

Ընդամենը

   

22. Ծանոթագրություն 12-ում բացահայտվում է նաև`

1) գործող օրենսդրության համաձայն կիրառվող շահութահարկի դրույքաչափը,

2) շահութահարկի գծով ծախսի և հաշվապահական շահույթի միջև փոխկապակցվածությունը.

   

Հաշվետու ժամանակա-շրջան

Արդյունավետ
դրույքաչափ (%)

Նախորդ ժամանա-կաշրջան

Արդյունավետ
դրույքաչափ (%)

1.

Շահույթը մինչև հարկումը

x

-

x

-

2.

Շահութահարկ` դրույքաչափով

x

20

x

20

3.

Հարկման նպատակով եկամուտների և ծախսերի ճշգրտումներ ոչ ժամանակավոր տարբերությունների գծով

-

-

-

-

4.

Չհարկվող եկամուտներ

(x)

(x%)

(x)

(x%)

5.

Չնվազեցվող ծախսեր

x

x%

x

x%

6.

Նախորդ տարվա հաշվարկված հարկային ծախսի ճշտում

x/(x)

x/(x)

x/(x)

x/(x)

7.

Շահութահարկի գծով ծախս

       

 3) Ժամանակավոր տարբերությունների գծով հետաձգված հարկի հաշվարկը.

   

Մնացորդը նախորդ ժամանակա-շրջանի դրությամբ

Ֆինանսական արդյունքներով ճանաչված

Սեփական կապիտալում ճանաչված

Մնացորդը հաշվետու ժամանակա-շրջանի դրությամբ

1.

Հետաձգված հարկային ակտիվներ, այդ թվում`

       

1)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով

       

2)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների գծով

       

3)

Հիմնական միջոցների գծով

       

4)

Այլ ակտիվների գծով

       

5)

Ստեղծված պահուստների գծով

       

6)

Այլ պարտավորությունների գծով

       

2.

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ, այդ թվում`

       

1)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների գծով

       

2)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների գծով

       

3)

Հիմնական միջոցների գծով

       

4)

Այլ ակտիվների գծով

       

5)

Այլ պարտավորությունների գծով

       

3.

Զուտ հետաձգված հարկային ակտիվ/պարտավորություն

       

4) ՀՀՄՍ 12-ով պահանջվող այլ բացահայտումներ:

 

23. «Ծանոթագրություն 13. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ» ծանոթագրությունում բացահայտվում է մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթի հաշվարկման (հաշվարկման բանաձևերում որպես համարիչ և հայտարար օգտագործվող գումարների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը` համաձայն ՀՀՄՍ 33 «Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ» ստանդարտի: Բացահայտումները ներկայացվում են նաև այն դեպքում, երբ բացահայտվող գումարները բացասական են (մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող վնաս):

 

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ հարկումից հետո

   

2.

Տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված շահաբաժիններ արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

( )

( )

3.

Սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերին վերագրվող տվյալ ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ (վնաս)

   

4.

Տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում շրջանառության մեջ գտնվող սովորական բաժնետոմսերի կշռված միջին թիվը

   

5.

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

   

6.

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ

   

24. «Ծանոթագրություն 14 Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում» ծանոթագրության տարրերն են.

1) «Կանխիկ դրամական միջոցներ, դրանց համարժեքներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում` ըստ սույն ենթակետում բերված աղյուսակի: Այս ծանոթագրության մեջ պետք է բացահայտվեն կանխիկ դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների օգտագործման որևէ սահմանափակման առկայությունը, այն դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների էական գումարների մնացորդները, որոնք մատչելի չեն խմբի օգտագործման համար: Ընդ որում, այդ բացահայտումները պետք է ուղեկցվեն ղեկավարության մեկնաբանություններով:

 

Կանխիկ դրամական միջոցներ, դրանց համարժեքներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

   

2.

Կանոնադրական կապիտալի կուտակման հաշիվ Կենտրոնական բանկում

   

3.

Դեպոնացված միջոցներ Կենտրոնական բանկում

   

4.

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

5.

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

   

 2) «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ, որոնք ներառվում են դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում»: Այս ծանոթագրությամբ բացահայտվում են «Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության» մեջ «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում/վերջում» տողերում ներառված հոդվածները:

 

25. «Ծանոթագրություն 15. Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ընթացիկ հաշիվներ

   

1)

Հայաստանի Հանրապետության բանկերում

   

2)

Այլ բանկերում

   

3)

Դեպոնացված հաշիվներ բանկերում

   

4)

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

2.

Տրամադրված փոխառություններ և ավանդներ, այլ պահանջներ

   

1)

Կենտրոնական բանկում`

տրամադրված փոխառություններ և ավանդներ

ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր

այլ

   

2)

Բանկերում`

տրամադրված փոխառություններ և ավանդներ

ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր

արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

այլ

   

3)

Ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում

տրամադրված փոխառություններ և ավանդներ

ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր

արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

այլ

   

4)

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

3.

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթ. 8)

( )

( )

4.

Զուտ պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

26. Ծանոթագրություն 15-ում բացահայտվում են ընթացիկ հաշիվների և ավանդների օգտագործման գծով առկա սահմանափակումները, դրանցում առկա այն էական գումարների մնացորդները, որոնք մատչելի չեն օգտագործման համար (դատարանի որոշմամբ արգելանքի տակ գտնվող գումարները, պարտավորությունների ապահովման միջոց հանդիսացող գումարները, այլ): Ընդ որում այդ բացահայտումներն ուղեկցվում են ղեկավարության մեկնաբանություններով, օրինակ:

 

27. «Ծանոթագրություն 16. Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Տրամադրված փոխառություններ, այդ թվում`
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը
Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններին

   

2.

 ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր

   

3.

 արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

   

4.

 այլ

   

5.

Նշված հոդվածների գծով հաշվեգրված տոկոսներ

   

6.

Ընդամենը պահանջներ

   

7.

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթագրություն 8)

   

8.

Ընդամենը զուտ պահանջներ

   

28. Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաճախորդներին տրամադրված չարժեզրկված և խնդրահարույց փոխառությունների կառուցվածքը.

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաճախորդներին տրամադրված արժեզրկված փոխառությունների կառուցվածքը

Հաշվետու ժամանակաշրջան
գումարը/քանակը

Նախորդ ժամանակաշրջան
գումարը/քանակը

1.

Տրամադրված փոխառություններ, որից

   

2.

արժեզրկված փոխառություններ, այդ թվում`
ժամկետանց
վերանայված (վերաձևակերպված)
վերաֆինանսավորված

   

3.

Ընդամենը փոխառություններ

   

4.

Հաճախորդներին տրամադրված փոխառությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթագրություն 8)

   

5.

Ընդամենը զուտ փոխառություններ

   

29. Վերանայված (վերաձևակերպված) են համարվում այն ակտիվները, որոնց մարման ժամկետները կամ այլ պայմանները վերանայվել (վերաձևակերպվել) են, գումարները փոխանցվել են ակտիվային նոր գործիքներին, կամ էլ պայմանները վերանայվել են այլ կերպ` պարտապանի (փոխառուի) համար առավել նպաստավոր ուղղությամբ, ինչը պայմանավորված է նրա վատ ֆինանսական դրությամբ և (կամ) նրա` պարտքը մարելու կարողությամբ:

30. Վերաֆինանսավորված ակտիվներն այն ակտիվներն են, որոնց մարումն իրականացվել է նոր ստանձնած պարտավորությունների աղբյուրների հաշվին:

 

31. Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են փոխառուների թվաքանակը, տրամադրված փոխառությունների վերլուծությունն առնվազն ըստ հաճախորդների հետևյալ տիպերի.

 

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների վերլուծությունն ըստ հաճախորդների

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Բանկեր, այդ թվում`
տրամադրված փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր
այլ

   

2.

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններ, այդ թվում`
տրամադրված փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր
այլ

   

3.

Պետական կազմակերպություններ, այդ թվում`
տրամադրված փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր
այլ

   

4.

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ պետական կազմակերպություններ, այդ թվում`
խոշոր կազմակերպություններ 
փոքր և միջին կազմակերպություններ*

   

5.

Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, այդ թվում`
փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր

   

6.

Անհատ ձեռնարկատերեր, այդ թվում`
փոխառություններ ռեպո (հետգնման) համաձայնագրեր

   

7.

Հաշվեգրված տոկոսներ, այդ թվում`
տրամադրված փոխառությունների գծով ռեպո (հետգնման) համաձայնագրերի գծով
այլ ակտիվների գծով

   

8.

Ընդամենը պահանջներ

   

9.

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների
հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթագրություն 8)

   

10.

Ընդամենը զուտ պահանջներ

   

32. Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում են խոշոր հաճախորդների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված փոխառությունների`

1) ընդհանուր գումարը,

2) տեսակարար կշիռը ընդհանուր փոխառությունների մեջ (ընդհանուր փոխառությունների n %-ը),

3) տոկոսային հարաբերակցությունը ընդհանուր կապիտալի նկատմամբ (կապիտալի n %-ը):

 

33. Ծանոթագրություն 16-ում բացահայտվում է հաճախորդների նկատմամբ պահանջների աշխարհագրական վերլուծությունը:

 

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների վերլուծությունն ըստ ռեզիդենտության

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Տոկոսային հարաբերությունը

Նախորդ ժամանակա-
շրջան

Տոկոսային հարաբերությունը

1.

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտներ

       

2.

ԲԲԲ-/Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների ռեզիդենտներ

       

3.

ԲԲԲ-/Բաա3/-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող երկրների ռեզիդենտներ

       

4.

Հաշվեգրված տոկոսներ

       

5.

Ընդամենը

       

34. Ծանոթագրություն 16-ում «Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների ռեզիդենտներ» և «ԲԲԲ-(Բաա3)-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող երկրների ռեզիդենտներ» տողերում նշվում են երկրների անվանումները:

35. «Ծանոթագրություն 17. Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Պետական արժեթղթեր

   

1)

Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր, այդ թվում`
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

2)

ԲԲԲ- /Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների պետական արժեթղթեր, այդ թվում`
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

3)

ԲԲԲ- /Բաա3/-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող երկրների պետական արժեթղթեր
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

4)

Ընդամենը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող պետական արժեթղթեր

   

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակված

ցուցակված

չցուցակված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ
այլ

       

2)

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Գև բարձր վարկանիշ ստացած թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ
այլ

       

3)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ 
բաժնային գործիքներ 
այլ

       

4)

Ընդամենը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

       

3.

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակված

ցուցակված

չցուցակված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ 
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ 
բաժնային գործիքներ 
այլ

       

2)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ 
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ 
բաժնային գործիքներ 
այլ

       

3)

Ընդամենը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

       

4)

Ընդամենը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

4.

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ ֆինանսական ակտիվներ

   

1)

տրամադրված փոխառություններ, դեբիտորական պարտքեր
Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող փոխառուների
ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող փոխառուների
տրամադրված փոխառություններ
Այլ

   

2)

Ածանցյալ գործիքներ
ֆյուչերս
ֆորվարդ
օպցիոն
սվոպ
այլ

   

3)

Ընդամենը

   

5.

Ընդամենը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

   

36. Ծանոթագրություն 17-ում բացահայտվում են «շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների» հաշվեկշռային արժեքները և իրական արժեքները: Եթե առկա են շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այնպիսի ֆինանսական ակտիվներ, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ արժանահավատորեն չափել, և այդ հիմքով չափվում են ամորտիզացված արժեքով, ապա այս ծանոթագրության մեջ փաստը բացահայտվում է` բացահայտելով նաև

1) այդ ֆինանսական ակտիվների նկարագրությունը,

2) դրանց հաշվեկշռային արժեքը,

3) դրանց իրական արժեքը արժանահավատորեն չափելու անհնարինության բացատրությունը,

4) հնարավորության դեպքում այն գնահատականների տիրույթը, որում մեծապես հավանական է, որ կլինի իրական արժեքը: Բացի այդ, եթե վաճառվում են ֆինանսական ակտիվներ, որոնց իրական արժեքները նախկինում հնարավոր չէր արժանահավատորեն չափել, ապա այդ փաստը, վաճառքի պահին այդպիսի ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը և ճանաչված շահույթի կամ վնասի գումարը անհրաժեշտ է բացահայտել:

37. Ծանոթագրություն 17-ում բացահայտվում են «Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների» դասում տեղի ունեցած վերադասակարգումների (շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը վաճառքի համար մատչելի կամ մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների և հակառակը) ծավալը և պատճառները:

38. Ծանոթագրություն 17-ում բացահայտվում են «Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով ձեռք բերված արժեթղթերը:

39. Ծանոթագրություն 17-ում բացահայտվում են «Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով վաճառված արժեթղթերը` ըստ սույն ծանոթագրությամբ տրված արժեթղթի տիպերի (Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թողարկած արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական այլ արժեթղթեր և այլն) և ըստ գործարքի երկրորդ կողմի պատկանելիության (օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բանկեր, ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններ, այլ ռեզիդենտներ և այլն):

 

40. «Ծանոթագրություն 18. Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Պետական արժեթղթեր

   

1)

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

2)

ԲԲԲ-/Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների պետական արժեթղթեր
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

3)

ԲԲ+/Բա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, վարկանիշ չունեցող երկրների պետական արժեթղթեր
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

4)

Ընդամենը պետական արժեթղթեր

   

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոչ
պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակված

ցուցակված

չցուցակված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ 
այլ

       

2)

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Գև բարձր վարկանիշ ստացած թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ 
այլ

   

3)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ 
այլ

   

4)

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

   

3.

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակված

ցուցակված

չցուցակված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ 
այլ

       

2)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ 
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
բաժնային գործիքներ 
այլ

   

3)

Ընդամենը այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

   

4)

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

4.

Վաճառքի համար մատչելի այլ ֆինանսական ակտիվներ

   

1)

տրամադրված փոխառություններ, ֆակտորինգ, դեբիտորական պարտքեր
Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող փոխառուների
ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող փոխառուների փոխառություններ
Այլ

   

2)

Ընդամենը

   

5.

Ընդամենը վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

   

41. Ծանոթագրություն 18-ում բացահայտվում են «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների» հաշվեկշռային արժեքները և իրական արժեքները, իսկ իրական արժեքը արժանահավատորեն չափելու անհնարինության դեպքում` ամորտիզացված արժեքը: Ընդ որում, այն ծանոթագրության մեջ, որտեղ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքի փոխարեն բացահայտվում է դրանց ամորտիզացիոն արժեքը, բացահայտվում են նաև`

1) այդ ֆինանսական ակտիվների նկարագրությունը,

2) դրանց հաշվեկշռային արժեքը,

3) դրանց իրական արժեքը արժանահավատորեն չափելու անհնարինության բացատրությունը,

4) հնարավորության դեպքում, այն գնահատականների տիրույթը, որում մեծապես հավանական է, որ կլինի իրական արժեքը: Բացի այդ, եթե վաճառվում են այս դասում հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ, որոնց իրական արժեքները նախկինում հնարավոր չէր արժանահավատորեն չափել, ապա բացահայտվում են այդ փաստը, վաճառքի պահին այդպիսի ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը և ճանաչված շահույթի կամ վնասի գումարը:

 

42. Ծանոթագրություն 18-ում բացահայտվում են վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների դասում տեղի ունեցած վերադասակարգումների (վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների կամ մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների և հակառակը) ծավալը և պատճառները:

43. Ծանոթագրություն 18-ում բացահայտվում են «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով վաճառված արժեթղթերը` ըստ սույն ծանոթագրությամբ տրված արժեթղթի տիպերի (Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թողարկած արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական այլ արժեթղթեր և այլն) և ըստ գործարքի երկրորդ կողմի պատկանելիության (օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բանկեր, ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններ, այլ ռեզիդենտներ և այլն):

44. «Ծանոթագրություն 19. Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Պետական արժեթղթեր

   

1)

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր, այդ թվում`
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

2)

ԲԲԲ-/Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող երկրների պետական արժեթղթեր, այդ թվում`
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
 այլ

   

3)

ԲԲ+/Բա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, ինչպես նաև վարկանիշ չունեցող երկրների պետական արժեթղթեր, այդ թվում`
գանձապետական պարտատոմսեր
կենտրոնական բանկի պարտատոմսեր
այլ

   

4)

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը պետական արժեթղթեր

   

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակ-ված

ցուցակված

չցուցակ-ված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի, այդ թվում`
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
այլ

       

2)

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Գև բարձր վարկանիշ ստացած թողարկողի, այդ թվում`
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
 այլ

   

3)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի, այդ թվում`
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
 այլ

   

4)

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

3.

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

ցուցակված

չցուցակ-ված

ցուցակված

չցուցակ-ված

1)

Ա-/Ա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող թողարկողի, այդ թվում`
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
 այլ

       

2)

ԲԲԲ+/Բաա1/ և ցածր վարկանիշ ունեցող, այլ վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող թողարկողի, այդ թվում`
երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
 այլ

   

3)

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

4)

Ընդամենը

   

4.

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների արժեզրկում (հնարավոր կորուստների պահուստ) (ծանոթագրություն 8)

( )

( )

5.

Զուտ ներդրումներ մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվներում

   

45. Ծանոթագրություն 19-ում բացահայտվում են «Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների» հաշվեկշռային (ամորտիզացված) արժեքները և իրական արժեքները:

46. Ծանոթագրություն 19-ում բացահայտվում են «Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների» դասում տեղի ունեցած վերադասակարգումների (մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների դասակարգումը շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող կամ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների և հակառակը) ծավալը և պատճառները:

47. Ծանոթագրություն 19-ում բացահայտվում են «Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների» դասում հաշվառվող ռեպո համաձայնագրով վաճառված արժեթղթերը` ըստ սույն ծանոթագրությամբ տրված արժեթղթի տիպերի (Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի թողարկած արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական այլ արժեթղթեր և այլն) և ըստ գործարքի երկրորդ կողմի պատկանելիության (օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բանկեր, ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններ, այլ ռեզիդենտներ և այլն):

 

48. «Ծանոթագրություն 20. Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում» ծանոթագրությունում պետք է բացահայտվեն ներդրումային ընկերության կողմից վերահսկվող անձանց կապիտալում իրականացված ներդրումների շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանում`

 

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների շարժը

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում

1.

Մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում

 

2.

Ավելացում

 

3.

Օտարում (վաճառք)

( )

4.

Արժեքի արժեզրկում

( )

5.

Մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջում

 

 

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներ

   

2.

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներ

   

3.

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ներդրումներ

   

4.

Այլ դուստր ընկերություններում ներդրումներ

   

5.

Շահաբաժիններ

   

6.

Ընդամենը

   

49. Ծանոթագրություն 20-ում պետք է բացահայտվեն այլ անձանց կապիտալում իրականացված ներդրումները` առնվազն ըստ հետևյալ չափորոշիչների.

Անձի անվանումը

Հիմնական գործունեությունը

Գրանցման երկիրը

Ներդրման ամսաթիվը

Ներդրումը
(հազար դրամ)

Բաժնեմասը
%

1.

(օրինակ` ինկասացիա, վճարահաշվարկային ծառայություններ, այլ)

       

2.

         

n.

         

Ընդամենը

         

50. Ծանոթագրություն 20-ում պետք է բացահայտվեն ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումները:

51. «Ծանոթագրություն 21. Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Հիմնական միջոցներ

 

Հոդվածի անվանումը

Շենքեր

Համակար-գիչներ և կապի միջոցներ

Փոխադրա- միջոցներ

Այլ հիմնական
միջոցներ

Հիմնական միջոցների գծով կապիտալ ներ-դրումներ

Վարձակած
հիմնական միջոցների
գծով
կապիտալ ներ-դրումներ

Ընդամենը

1.

Սկզբնական արժեք

             

2.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում

-

-

-

-

-

-

-

3.

Ավելացում

-

-

-

-

-

-

-

4.

Օտարում

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

5.

Արժեզրկում

-

-

-

-

-

-

-

6.

Վերագնահատում

-

-

-

-

-

-

-

7.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

8.

Ավելացում

-

-

-

-

-

-

-

9.

Օտարում

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

10.

Վերագնահատում

             

11.

Արժեզրկում

-

-

-

-

-

-

-

12.

Վերագնահատումից մաշվածության ճշգրտում

-

-

-

-

-

-

-

13.

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

14.

Կուտակված
մաշվածություն

             

15.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում

-

-

-

-

-

-

-

16.

Ավելացում

-

-

-

-

-

-

-

17.

Օտարում

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

18.

Արժեզրկում

-

-

-

-

-

-

-

19.

Վերագնահատում

-

-

-

-

-

-

-

20.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

21.

Ավելացում

             

22.

Օտարում

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

23.

Վերագնահատումից մաշվածության ճշգրտում

-

-

-

-

-

-

-

24.

Արժեզրկում

-

-

-

-

-

-

-

25.

Մնացորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

26.

Զուտ հաշվեկշռային արժեք

             

27.

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

28.

նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

-

-

-

-

Ոչ նյութական ակտիվներ

 

   

Համակարգչային ծրագրեր

Լիցենզիաներ և վստա-հագրեր

Հեղինակային իրավունքներ

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

Ոչ նյութական ակտիվների գծով կապիտալ ներդրումներ

Ընդամենը

1.

Սկզբնական արժեք

           

2.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում

-

-

-

 

-

-

3.

Ավելացում

-

-

-

 

-

-

4.

Օտարում

( )

( )

( )

 

( )

( )

5.

Արժեզրկում

-

-

-

 

-

-

6.

Վերագնահատում

-

-

-

 

-

-

7.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

8.

Ավելացում

-

-

-

 

-

-

9.

Օտարում

( )

( )

( )

 

( )

( )

10.

Վերագնահատում

           

11.

Արժեզրկում

-

-

-

 

-

-

12.

Վերագնահատումից մաշվածության ճշգրտում

-

-

-

 

-

-

13.

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

14.

Կուտակված
մաշվածություն

           

15.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում

-

-

-

 

-

-

16.

Ավելացում

-

-

-

 

-

-

17.

Օտարում

( )

( )

( )

 

( )

( )

18.

Արժեզրկում

-

-

-

 

-

-

19.

Վերագնահատում

-

-

-

 

-

-

20.

Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

21.

Ավելացում

           

22.

Օտարում

( )

( )

( )

 

( )

( )

23.

Վերագնահատումից մաշվածության ճշգրտում

-

-

-

 

-

-

24.

Արժեզրկում

-

-

-

 

-

-

25.

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

26.

Զուտ հաշվեկշռային արժեք

           

27.

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

28.

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

-

-

-

 

-

-

52. Ծանոթագրություն 21-ում բացահայտվում է, թե ում կողմից է կատարվել հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումը, ինչի հիման վրա (օրինակ` վերագնահատումը կատարվել է անկախ գնահատողների կողմից` շուկայական արժեքի հիման վրա) և վերագնահատման արդյունքները ինչպես են արտացոլվել (օրինակ` վերագնահատումից աճը վերագրվել է սեփական կապիտալի վերագնահատման պահուստին):

53. Ծանոթագրություն 21-ում բացահայտվում են նաև հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած վերադասակարգումները (օրինակ` շահագործումից դուրս ակտիվների որ մասն է հանձնվել շահագործման):

 

54. «Ծանոթագրություն 22. Այլ ակտիվներ» ծանոթագրությունում բացահայտվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում այն բոլոր ակտիվների շարժը, որոնք չեն ներառվել հաշվեկշռի ակտիվային այլ հոդվածներում.

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով

   

2.

Դեբիտորական պարտքեր մատակարարների գծով

   

3.

Կանխավճարներ աշխատակիցներին

   

4.

Կանխավճարներ մատակարարներին

   

5.

Կանխավճարներ բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով

   

6.

Այլ դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ

   

7.

Ընդամենը

   

8.

Այլ ակտիվների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ (ծանոթագրություն 8)

( )

( )

9.

Ընդամենը

   

10.

Այլ ակտիվներ

   

11.

Պահեստ

   

12.

Բռնագանձված գրավ և վաճառքի համար պահվող ակտիվներ

   

13.

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

   

14.

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

   

15.

Այլ ակտիվներ

   

16.

Ընդամենը այլ ակտիվներ

   

55. «Ծանոթագրություն 23. Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Կենտրոնական բանկ
փոխառություններ
ռեպո համաձայնագրեր
այլ

   

2.

Հայաստանի Հանրապետության
բանկեր
փոխառություններ
ռեպո համաձայնագրեր
այլ

   

3.

ԲԲԲ-/Բաա3/ և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկեր 
փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր
այլ

   

4.

ԲԲԲ-/Բաա3/-ից ցածր վարկանիշ ունեցող և վարկանիշ չունեցող բանկեր
փոխառություններ
ռեպո համաձայնագրեր
այլ

   

5.

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

6.

Ընդամենը

   

7.

Ֆինանսական կազմակերպություններ 
փոխառություններ
ռեպո (հետգնման) պայմանագրեր
այլ

   

8.

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

9.

Ընդամենը

   

10.

Ընդամենը պարտավորություններ բանկերի և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

56. «Ծանոթագրություն 24. Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ» ծանոթագրության տարրերն են`

   

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

2.

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, հիմնարկների նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

3.

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, հիմնարկների նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

4.

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

5.

Ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

6.

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

7.

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ

   

1)

Ռեպո համաձայնագրեր

   

2)

Փոխառություններ

   

3)

Այլ

   

4)

Հաշվարկված տոկոսներ

   

5)

Ընդամենը

   

8.

Ընդամենը պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

   

57. «Ծանոթագրություն 25. Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող պարտավորություններ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ածանցյալ գործիքներ`

 

ֆյուչերս

ֆորվարդ

օպցիոն

սվոպ

այլ

   

2.

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

   

3.

Այլ

   

4.

Ընդամենը

   

58. «Ծանոթագրություն 26. Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր» ծանոթագրության տարրերն են`

 

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

   

2.

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

   

3.

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արտոնյալ բաժնետոմսեր (ֆինանսական պարտավորություններ համարվող)

   

4.

Թողարկված այլ արժեթղթեր

   

5.

Հաշվեգրված տոկոսներ

   

6.

Ընդամենը

   

59. «Ծանոթագրություն 27. Պահուստներ» ծանոթագրություն 27-ում բացահայտվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում պահուստների շարժը.

 

Պահուստներ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Սկզբնական մնացորդ

   

2.

Պահուստին կատարված մասհանումներ

   

3.

Պահուստի օգտագործում

   

4.

Պահուստին կատարված զուտ մասհանումներ

   

5.

Վերջնական մնացորդ

   

60. Ծանոթագրություն 27-ում բացահայտվում են.

1) պարտականությունների բնույթը համառոտ նկարագրությամբ և դրա արդյունքում առաջացող տնտեսական օգուտների արտահոսքերի ակնկալվող ժամկետները

2) անորոշությունների հայտանիշները, որոնք վերաբերում են նշված արտահոսքերի գումարներին կամ ժամկետներին

3) ապագա դեպքերին վերաբերող հիմնական ենթադրությունները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել պահուստի գումարում

4) ցանկացած ակնկալվող փոխհատուցման գումարը:

 

61. Ծանոթագրություն 27-ում բացահայտվում են.

1) Ներդրումային ընկերության իրավական պարտավորությունները: Այս ծանոթագրությունում բացահայտվում են տեղեկություններ ներդրումային ընկերության այն իրավական պարտավորությունների վերաբերյալ, որոնց գծով իրականացվել է պահուստավորում (ներդրումային ընկերության նկատմամբ ներկայացված հայցը դատարանի կողմից ընդունվել է վարույթ և այլն), իսկ եթե այդպիսիք բացակայում են, ապա ներկայացվում է ներդրումային ընկերության ղեկավարության հավաստիացումը, որ ներդրումային ընկերությունն իր գործունեությունը ծավալում է օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների շրջանակներում, և իր իրավական պարտավորությունների գծով լրացուցիչ պահուստավորումների անհրաժեշտություն չկա:

2) Ներդրումային ընկերության հարկային պարտավորությունները: Այս ծանոթագրությունում բացահայտվում են տեղեկություններ ներդրումային ընկերության այն հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ, որոնց գծով իրականացվել է պահուստավորում (հարկային մարմինների կողմից կազմված ստուգման ակտի հիման վրա և այլն), իսկ եթե այդպիսիք բացակայում են, ապա ներկայացվում է ներդրումային ընկերության ղեկավարության հավաստիացումը, որ ընկերությունն ամբողջությամբ կատարել է իր հարկային պարտավորությունները, և իր հարկային պարտավորությունների գծով լրացուցիչ պահուստավորումների անհրաժեշտություն չկա:

 

62. «Ծանոթագրություն 28. Այլ պարտավորություններ» ծանոթագրություն 28-ի տարրերն են`

 

Այլ պարտավորություններ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Կրեդիտորական պարտքեր բյուջեի գծով

շահութահարկի գծով

ավելացված արժեքի հարկի գծով

այլ հարկերի ու տուրքերի գծով

սոցիալական ապահովագրության

վճարումների գծով

   

2.

Պարտավորություններ աշխատակիցների նկատմամբ աշխատավարձի գծով

   

3.

Կրեդիտորական պարտքեր մատակարարների նկատմամբ

   

4.

Կրեդիտորական պարտքեր կանոնադրական կապիտալի համալրման գծով

   

5.

Այլ պարտավորություններ

   

6.

Մնացորդը ժամանակաշրջանի վերջում

   

63. «Ծանոթագրություն 29. Կանոնադրական կապիտալ» ծանոթագրություն 29-ում բացահայտվում է.

1) ներդրումային ընկերության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված բաժնետիրական (բաժնեհավաք) կապիտալի չափը,

2) ներդրումային ընկերության թողարկած և տեղաբաշխած սովորական բաժնետոմսերի քանակը, անվանական արժեքը,

3) ներդրումային ընկերության թողարկած և տեղաբաշխած արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը, անվանական արժեքը,

4) ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի՝ բաժնետոմսի հետ կապված իրավունքները (իրավունքների սահմանափակումները),

5) ներդրումային ընկերության կողմից հետ գնված սեփական բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) քանակը, գնման գումարը, հետ գնված բաժնետոմսերի մարումը, վերավաճառքը (քանակը, վաճառքի գինը),

6) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ.

Նշանակալից մասնակցի անունը, ազգանունը/ անվանումը

Ներդրումային ընկերությունում ունեցած մասնակցության գումարը

Ներդրումային ընկերությունում ունեցած մասնակցության չափը տոկոսային հարաբերությամբ

Մասնակցի գործունեության տեսակը (իրավաբանական անձանց համար)

       
       
       
       

7) հաշվետու ժամանակաշրջանում կանոնադրական կապիտալի ավելացումը, այդ թվում՝

ա. դրամական միջոցներով

բ. սեփական կապիտալի այլ տարրերի հաշվին

գ. որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների իրագործումից,

8) հաշվետու ժամանակաշրջանում կանոնադրական կապիտալի նվազումը հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին,

9) հաշվետու ժամանակաշրջանում ներդրումային ընկերության կողմից հայտարարված և վճարված շահութաբաժինները:

64. «Ծանոթագրություն 30. Սեփական կապիտալի այլ տարրեր» ծանոթագրությունում ցույց է տրվում որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների հաշվեկշռային արժեքը, ինչպես նաև սույն ծանոթագրությունում առանձին տողով չներառված սեփական կապիտալի այլ տարրերի մնացորդների մեծությունը:

 

65. «Ծանոթագրություն 31. Գործարքներ կապակցված կողմերի հետ» ծանոթագրությունում բացահայտվում են ներդրումային ընկերության հետ կապակցված կողմերը` համաձայն ՀՀՄՍ 24-ի, այդ թվում`

1) ներկայացվող հաշվետվությունների առումով ովքեր են համարվում ներդրումային ընկերության հետ կապակցված կողմեր,

2) այն խմբի կառուցվածքը և կազմը, որի անդամ է ներդրումային ընկերությունը,

3) տեղեկություններ ներդրումային ընկերության հետ կապակցված կողմերի հետ այն գործարքների վերաբերյալ, որոնք իրականացվել են շուկայում գործող պայմաններից և տոկոսադրույքներից տարբեր պայմաններով, իսկ նման գործարքների բացակայության դեպքում ներկայացվում է ղեկավարության հավաստիացումը, որ ներդրումային ընկերության հետ կապակցված կողմերի հետ գործարքներն իրականացվել են շուկայում գործող պայմաններին և տոկոսադրույքներին համապատասխան,

4) նախորդ և հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջի դրությամբ ներդրումային ընկերության հետ կապակցված կողմերի գործարքների գծով առկա մնացորդները.

 

Պահանջներ այլ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Մնացորդը առ 1 հունվարի

   

2.

Տարվա ընթացքում ավելացում

   

3.

Տարվա ընթացքում նվազում

   

4.

Մնացորդը 31 դեկտեմբերի դրությամբ

   

66. Ծանոթագրություն 31-ում բացահայտվում է այլ ներդրումային ընկերությունների հետ կապակցվածության բնույթը և նրանց հետ գործարքների բնույթը (օրինակ` ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակցի (մասնակիցների) հետ փոխկապակցված ներդրումային ընկերությունների, բանկերի, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներով գործարքներ):

 

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Մնացորդը առ 1 հունվարի

   

2.

Տարվա ընթացքում պահանջների աճ

   

3.

Տարվա ընթացքում մարված պահանջներ

( )

( )

4.

Մնացորդը 31 դեկտեմբերի դրությամբ

   

5.

Տոկոսային եկամուտ

   

67. Ծանոթագրություն 31-ում բացահայտվում է հաճախորդների հետ կապակցվածության բնույթը (ներդրումային ընկերության ղեկավարներ, նրանց հետ փոխկապակցված անձինք, այլ):

 

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Մնացորդը առ 1 հունվարի

   

2.

Տարվա ընթացքում ստացված գումարներ

   

3.

Տարվա ընթացքում վճարված գումարներ

( )

( )

4.

Մնացորդը 31 դեկտեմբերի դրությամբ

   

5.

Տոկոսային ծախս

   

68. Ծանոթագրություն 31-ում բացահայտվում է հաճախորդների հետ կապակցվածության բնույթը և նրանց հետ կնքված խոշոր գործարքների բնույթը (օրինակ` ներդրումային ընկերության նշանակալից մասնակցի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունից ներգրաված փոխառություն, այլ):

 

69. «Ծանոթագրություն 32. Ֆինանսական ռիսկերի վերաբերյալ նվազագույն բացահայտումներ» ծանոթագրությունում բացահայտվում է այն տեղեկատվությունը, որը շուկայի մասնակիցներին թույլ կտա էական տվյալների հիման վրա գնահատել տվյալ ներդրումային ընկերության գործունեության ոլորտը, կապիտալը, ռիսկերը, ռիսկերի գնահատման գործընթացները և կապիտալի համարժեքությունը:

70. Ծանոթագրություն 32-ում, ի լրումն ՀՀՄՍ 32-ով պահանջվող ֆինանսական ռիսկերի քանակական վերլուծությունների վերաբերյալ բացահայտումների, ներկայացվում են տեղեկատվություն ներդրումային ընկերության ռիսկերին ենթարկվածության աստիճանի մասին, բացահայտումներ ռիսկերի բոլոր կենտրոնացումների (ըստ արժույթի, գործընկերոջ, այլ) վերաբերյալ, և ինչպես է ղեկավարությունը որոշում այդպիսի ռիսկերի կենտրոնացումները:

71. Ծանոթագրություն 32-ում ներկայացվում են ֆինանսական գործիքներով (այդ թվում` հետհաշվեկշռում հաշվառվող) գործառնությունների արդյունքում առաջացող ռիսկերին ենթարկվածության վերաբերյալ` ներդրումային ընկերության ղեկավար աշխատակազմի համար պատրաստված ներքին տեղեկատվության վրա հիմնված, որակյալ բացահայտումներ, առնվազն.

1) ներդրումային ընկերության գործունեությանը բնորոշ հիմնական ռիսկերի վերաբերյալ,

2) ռիսկերի վերլուծությունն` ըստ առանձին ռիսկերի,

3) ռիսկերի կառավարման ներդրումային ընկերության կողմից կիրառվող քաղաքականությունը, այն միջոցները և գործընթացները, որոնք ընկերությունն օգտագործում է ռիսկերի գնահատման և կառավարման համար` ըստ առանձին ռիսկերի:

72. Ֆինանսական ռիսկերի վերաբերյալ բացահայտումները տրվում են սույն հավելվածի 73-97-րդ կետերին համապատասխան:

73. Վարկային ռիսկ: Վարկային ռիսկի բացահայտումները տրվում են սույն հավելվածի 74--76-րդ կետերով նախատեսված կարգով: Այս ծանոթագրությունում ներկայացվում են.

1) վարկային ռիսկի ներդրումային ընկերության սեփական սահմանումը,

2) վարկային ռիսկի չափման և գնահատման մեթոդները,

3) մոդելների նկարագրությունը (առկայության դեպքում),

4) վարկային ռիսկի թույլատրելի մակարդակի որոշումը՝ ռիսկի քանակական վերլուծություն և ռիսկի քանակական գնահատական,

5) վարկային ռիսկի կարգավորումը` վարկային ռիսկի ազդեցության նվազման կամ չեզոքացման ուղղությամբ աշխատանքները:

 

74. Վարկային ռիսկի վերլուծություն: Ծանոթագրություն 32-ում բացահայտվում է`

1) յուրաքանչյուր դասի ֆինանսական գործիքների գծով առկա վարկային ռիսկի առավելագույն չափը՝ հանելով արժեզրկման պահուստները, առանց հաշվի առնելու այդ ակտիվների ապահովվածությունը և վարկային ռիսկը նվազեցնող գործիքները, որոնց նկարագրությունը տրվում է առանձին,

2) այն ֆինանսական ակտիվների վարկային որակը, որոնք ստանդարտ են (օրինակ՝ նրանց վերլուծությունն ըստ վարկանիշների կամ վարկային ռիսկի խմբերի).

3) վարկային ռիսկի նվազեցման գործիքների, այդ թվում՝ ապահովության նկարագրությունը, բնույթը և իրական արժեքը,

4) ստացված ապահովությունը, որը վերահսկվում է ներդրումային ընկերության կողմից,

5) այն ֆինանսական ակտիվները, որոնք ժամկետանց են, սակայն արժեզրկված չեն,

6) վարկային ռիսկի բոլոր կենտրոնացումները (օրինակ՝ ըստ արժույթի, գործընկերոջ, այլ), և ինչպես է ղեկավարությունը որոշում այդպիսի ռիսկերի կենտրոնացումները:

 

75. Ծանոթագրություն 32-ում ներկայացվում են նաև փոխառությունների կառուցվածքի և կենտրոնացումների (ըստ գործիքների, տնտեսության ճյուղերի, ծագման, աշխարհագրական տարածաշրջանների, մեկ/փոխկապակցված փոխառուների, փոխառության վերադարձման աղբյուրների, ապահովվածության (գրավի), այլ) վերլուծությունների արդյունքները:

76. Աշխարհագրական կենտրոնացումներ: Ներդրումային ընկերության ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների աշխարհագրական կենտրոնացումների վերլուծությունը ներկայացվում է սույն աղյուսակով նախատեսված տեսքով.

Հաշվետու ժամանակաշրջան

 

Հոդվածի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետություն

Անկախ պետությունների համագործակցության (այսուհետ` ԱՊՀ) երկրներ

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (այսուհետ` ՏՀԶԿ) երկրներ

Ոչ ՏՀԶԿ երկրներ

Ընդամենը

1.

Ակտիվներ

         

1)

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

         

2)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

         

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

         

4)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

         

5)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

         

6)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

         

7)

Այլ ակտիվներ

         

8)

Ընդամենը ակտիվներ

         

2.

Պարտավորություններ

         

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

         

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

         

3)

Ընդամենը պարտավորություններ

         

3.

Զուտ դիրք

         

Նախորդ ժամանակաշրջան

 

Հոդվածի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետություն

ԱՊՀ երկրներ

ՏՀԶԿ երկրներ

Ոչ ՏՀԶԿ երկրներ

Ընդամենը

1.

Ակտիվներ

         

1)

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

         

2)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

         

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

         

4)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

         

5)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

         

6)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

         

7)

Այլ ակտիվներ

         

8)

Ընդամենը ակտիվներ

         

2.

Պարտավորություններ

         

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

         

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

         

3)

Ընդամենը պարտավորություններ

         

3.

Զուտ դիրք

         

77. Շուկայական ռիսկ: Շուկայական ռիսկի բացահայտումները տրվում են սույն հավելվածի 78-90 կետերով նախատեսված կարգով:

 

78. Շուկայական ռիսկի վերլուծություն: Այս ծանոթագրությունում բացահայտվում է շուկայական ռիսկի նկատմամբ զգայունությունը, որը ներառում է հաշվետու ամսաթվի դրությամբ շուկայական պարամետրերի «հնարավոր փոփոխությունների» ազդեցությունը, այն մեթոդները և ենթադրությունները, որոնք արվել են տվյալ վերլուծության պատրաստման համար: Ընդ որում, սույն կետի իմաստով` «հնարավոր փոփոխությունների» տակ հասկացվում է այն տնտեսական միջավայրի դիտարկումը, որում գործում է ներդրումային ընկերությունը` գնահատելու համար, թե հաշվետու ժամանակաշրջանում ինչպիսի փոփոխություններ են հնարավոր:

79. Եթե նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում շուկայական ռիսկի նկատմամբ զգայունության վերլուծության մեթոդներում և ենթադրություններում կատարվել են փոփոխություններ, ապա բացահայտվում են այդ փոփոխությունների իրականացման պատճառները:

80. Շուկայական ռիսկի վերլուծության ծանոթագրությունում բացահայտվում են շուկայական ռիսկի բոլոր կենտրոնացումները (օրինակ` ըստ արժույթի, տնտեսության ճյուղերի, տարածաշրջանների, գործընկերոջ, այլ), և ինչպես է ղեկավարությունը որոշում այդպիսի ռիսկերի կենտրոնացումները:

81. Շուկայական ռիսկի բացահայտումներում ներկայացվում են`

1) շուկայական ռիսկի ներդրումային ընկերության սեփական սահմանումը,

2) շուկայական ռիսկի չափման և գնահատման մեթոդները,

3) մոդելների նկարագրությունը (առկայության դեպքում),

4) շուկայական ռիսկի թույլատրելի մակարդակի որոշումը՝ ռիսկի քանակական վերլուծություն և ռիսկի քանակական գնահատական,

5) շուկայական ռիսկի կարգավորումը` շուկայական ռիսկի ազդեցության նվազման կամ չեզոքացման ուղղությամբ աշխատանքները (օրինակ` ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառումը):

82. Շուկայական ռիսկի վերլուծության ծանոթագրությամբ ներկայացվում են շուկայական ռիսկի հիմնական բաղադրիչների` տոկոսադրույքի, արտարժույթի փոխարժեքի, բաժնային գործիքների գնային տատանումներից առաջացող ռիսկերի վերլուծությունները: Վերլուծությունները կարող են ներկայացվել նաև գրաֆիկական պատկերմամբ:

83. Եթե առկա են այնպիսի գործոններ, որոնք ընդգրկված չեն զգայունության վերլուծության մոդելում, սակայն կարող են ազդել վերջնական արդյունքի վրա, ապա այդ փաստը լրացուցիչ բացահայտվում է:

84. Արտարժութային ռիսկ: Ներդրումային ընկերության կողմից ներկայացվում է ներդրումային ընկերության արտարժութային ռիսկի վերլուծությունն ըստ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների.

Հաշվետու ժամանակաշրջան

   

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

I խմբի արտարժույթ

II խմբի արտարժույթ

Ընդամենը

1.

Ակտիվներ

       

1)

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

       

2)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

       

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

       

4)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

       

5)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

       

6)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

       

7)

Այլ

       

8)

Ընդամենը ակտիվներ

       

2.

Պարտավորություններ

       

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

       

2)

Պարտավորություններ
հաճախորդների նկատմամբ

       

3)

Այլ պարտավորություններ

       

4)

Ընդամենը պարտավորություններ

       

3.

Զուտ դիրք

       

Նախորդ ժամանակաշրջան

 

Հոդվածի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

I խմբի արտարժույթ

II խմբի արտարժույթ

Ընդամենը

1.

Ակտիվներ

       

1)

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

       

2)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

       

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

       

4)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

       

5)

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

       

6)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

       

7)

Այլ

       

8)

Ընդամենը ակտիվներ

       

2.

Պարտավորություններ

       

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

       

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

       

3)

Այլ պարտավորություններ

       

4)

Ընդամենը պարտավորություններ

       

3.

Զուտ դիրք

       

85. «I խմբի արտարժույթի» կազմը: Արտարժույթի առաջին խմբի մեջ մտնում են ՍԴՌ-ը, ՍԴՌ-ի զամբյուղի մեջ մտնող արտարժույթները (ԱՄՆ-ի դոլարը, եվրոն, ճապոնական իենը և անգլիական ֆունտ ստեռլինգը), շվեյցարական ֆրանկը, կանադական դոլարը, շվեդական կրոնը, դանիական կրոնը, ավստրալական դոլարը և բանկային ոսկին:

86. «II խմբի արտարժույթի» կազմը: Արտարժույթի երկրորդ խմբի մեջ մտնում են այլ արտարժույթները:

87. Ներդրումային ընկերության կողմից ներկայացվում է ներդրումային ընկերության արտարժութային ռիսկի վերլուծությունն ըստ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների տեսակների.

 

Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների տեսակները

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

I խմբի արտարժույթ

II խմբի արտարժույթ

Ընդամենը

1.

Ֆյուչերսային գործիքների գծով
- պարտավորություններ
- պահանջներ

       

2.

Ֆորվարդային գործիքների գծով
- պարտավորություններ
-պահանջներ

       

3.

Օպցիոնների գծով
- պարտավորություններ
- պահանջներ

       

4.

Սվոպերի գծով
-պարտավորություններ
-պահանջներ

       

5.

Այլ ածանցյալ գործիքների գծով
- պարտավորություններ
- պահանջներ

       

6.

Զուտ դիրք ըստ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների

       

7.

Զուտ բաց դիրք (նախորդ աղյուսակում ստացված «Զուտ դիրք» տողի տվյալներից հանվում են «Զուտ դիրք ըստ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների» տողի համապատասխան տվյալները)

       

 Ներդրումային ընկերությունը ներկայացնում է արտարժույթի փոխարժեքի տատանումների ռիսկի կառավարման մեխանիզմները (օրինակ` առանձին արտարժույթների գծով բաց դիրքի և ընդհանուր բաց դիրքի գումարների սահմանաչափերի սահմանում, ածանցյալ ֆինանսական գործիքների կիրառում, այլ):

 

88. Տոկոսադրույքի ռիսկ: Տոկոսադրույքի փոփոխությունն ուղղակիորեն ազդում է ներդրումային ընկերության տոկոսադրույքի ռիսկի, ակտիվների ու պարտավորությունների հետ կապված դրամական միջոցների հոսքի և նրանց իրական արժեքի վրա: Այդ պատճառով, ակտիվների և պարտավորությունների տոկոսադրույքների վերանայման ժամկետայնության վերլուծությունը թույլ է տալիս ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողներին վերլուծել ներդրումային ընկերության տոկոսադրույքի ռիսկը և, հետևաբար, ակնկալվող օգուտները կամ վնասները:

89. Ներդրումային ընկերությունը ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ տոկոսաբեր/տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների վերլուծությունն ըստ տոկոսադրույքների վերանայման ժամկետների.

 

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1.

Հոդվածի անվանումը

մինչև 1 ամիս

1-ից մինչև 3 ամիս

3-ից մինչև 6 ամիս

6-ից մինչև 1 տարի

1-ից մինչև 5 տարի

5 տարուց ավելի

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

1.

Տեղաբաշխված միջոցներ

                       

1)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, այդ թվում`
-ավանդներ
-ռեպո համաձայնագրեր
 -այլ

                       

2)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ, այդ թվում`
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ , այդ թվում`
- երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
- կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
- բաժնային գործիքներ
-այլ

                       

4)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

                       

5)

Տեղաբաշխված այլ միջոցներ

                       

6)

Ընդամենը

                       

2.

Պարտավորություններ

                       

1)

բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, այդ թվում`
- վարկեր
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ, այդ թվում`
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

3)

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր, այդ թվում`
-փոխարկելի արժեթղթեր
- հիփոթեքային պարտատոմսեր
- այլ պարտատոմսեր
- ստորադաս փոխառություններ

                       

4)

Ներգրաված այլ միջոցներ

                       

5)

Ընդամենը

                       

3.

Զուտ դիրք

                       

Նախորդ ժամանակաշրջան

1.

Հոդվածի անվանումը

մինչև 1 ամիս

1-ից մինչև 3 ամիս

3-ից մինչև 6 ամիս

6-ից մինչև 1 տարի

1-ից մինչև 5 տարի

5 տարուց ավելի

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

դրա-մով

արտար-ժույթով

1.

Տեղաբաշխված միջոցներ

                       

1)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, այդ թվում`
- ավանդներ
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

2)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ, այդ թվում`
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

3)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ, այդ թվում`
- երկարաժամկետ պարտքային գործիքներ
- կարճաժամկետ պարտքային գործիքներ
- բաժնային գործիքներ
-այլ

                       

4)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

                       

5)

Տեղաբաշխված այլ միջոցներ

                       

6)

Ընդամենը

                       

2.

Պարտավորություններ

                       

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, այդ թվում`
- վարկեր
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ, այդ թվում`
- ռեպո համաձայնագրեր
- այլ

                       

3)

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր, այդ թվում`
-փոխարկելի արժեթղթեր
- այլ պարտատոմսեր
- ստորադաս փոխառություններ

                       

4)

Ներգրաված այլ միջոցներ

                       

5)

Ընդամենը

                       

3.

Զուտ դիրք

                       

90. Ներդրումային ընկերության կողմից ներկայացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ տոկոսաբեր/տոկոսակիր ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների համար գործող միջին տոկոսադրույքները.

 

 Հոդվածի անվանումը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի տոկոսադրույքներ

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի տոկոսադրույքներ

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

Արտարժույթ

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

Արտարժույթ

%

%

%

%

1.

Ակտիվներ

       

1)

Մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

       

2)

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, այդ թվում`
- ռեպո համաձայնագրեր
- սվոպ

       

3)

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

       

4)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

       

5)

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

       

2.

Պարտավորություններ

       

1)

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

       

2)

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

       

3)

Պարտավորություններ ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

       

91. Գնային ռիսկ: Այս ծանոթագրությունում ներկայացվում են`

1) գնային ռիսկի ներդրումային ընկերության սեփական սահմանումը,

2) գնային ռիսկին ներդրումային ընկերության ենթարկվածության վերլուծությունները,

3) գնային ռիսկի կառավարման մեխանիզմները:

92. Իրացվելիության ռիսկ: Այս ծանոթագրությունում ներկայացվում են.

1) իրացվելիության ռիսկի ներդրումային ընկերության սեփական սահմանումը,

2) իրացվելիության ռիսկի չափման և գնահատման մոդելների նկարագրությունը,

3) իրացվելիության ռիսկի թույլատրելի մակարդակի որոշումը՝ ռիսկի քանակական վերլուծություն և ռիսկի քանակական գնահատական,

4) իրացվելիության ռիսկի կարգավորումը` իրացվելիության ռիսկի ազդեցության նվազման կամ չեզոքացման ուղղությամբ աշխատանքները:

93. Իրացվելիության ռիսկի բացահայտման ծանոթագրությունում ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների պայմանագրային ժամկետների բացահայտումներից բացի անհրաժեշտ է բացահայտել իրացվելիության ռիսկի կառավարման ներդրումային ընկերության կողմից օգտագործվող մեթոդները:

94. Իրացվելիության ռիսկի բացահայտման ծանոթագրությունում ներկայացվում է ներդրումային ընկերության ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների բաշխումը` ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ամսաթվից մինչև պայմանագրերում նշված մարմանը մնացած ժամկետների: Ընդ որում, լողացող վճարումով և ֆիքսված ստացումով տոկոսային սվոպերը ժամկետայնության վերլուծության ժամանակ ընդգրկվում են զուտ գումարով, միայն, եթե դրամական հոսքերի փոխանակումը տեղի է ունենալու զուտ հիմունքով: Իսկ արժութային սվոպը ժամկետայնության վերլուծության մեջ ընդգրկվում է համախառն դրամական հոսքերով:

 

Հաշվետու ժամանակաշրջան

 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Մարմանը մնացել է

Անժամկետ

Ընդամենը

մինչև 1 ամիս

1-3 ամիս

3-6 ամիս

6-12 ամիս

1 տարուց ավելի

1.

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ, մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

             

2.

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

3.

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

             

4.

Արժեթղթեր, այդ թվում`
- շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող
- վաճառքի համար մատչելի
- մինչև մարման ժամկետը պահվող
-ռեպո

             

5.

Այլ պահանջներ

             

6.

Հետհաշվեկշռային պայմանական ակտիվներ

             

7.

Պայմանագրային պահանջներ

             

8.

Ընդամենը

             

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մարմանը մնացել է

Անժամկետ

Ընդամենը

մինչև 1ամիս

1-3 ամիս

3-6 ամիս

6-12 ամիս

1 տարուց ավելի

1.

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

2.

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

             

3.

Պարտավորություններ ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

             

4.

Այլ պարտավորություններ

             

5.

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ

             

6.

Պայմանագրային պարտավորություններ

             

7.

Ընդամենը

             

Նախորդ ժամանակաշրջան

 

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Մարմանը մնացել է

Անժամկետ

Ընդամենը

մինչև 1ամիս

1-3 ամիս

3-6 ամիս

6-12 ամիս

1 տարուց ավելի

1.

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ, մնացորդներ Կենտրոնական բանկում

             

2.

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

3.

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջներ

             

4.

Արժեթղթեր, այդ թվում`
- շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող
- վաճառքի համար մատչելի
- մինչև մարման ժամկետը պահվող
-ռեպո

             

5.

Այլ պահանջներ

             

6.

Հետհաշվեկշռային պայմանական ակտիվներ

             

7.

Պայմանագրային պահանջներ

             

8.

Ընդամենը

             

 

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մարմանը մնացել է

Անժամկետ

Ընդամենը

մինչև 1ամիս

1-3 ամիս

3-6 ամիս

6-12 ամիս

1 տարուց ավելի

1.

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

             

2.

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

             

3.

Պարտավորություններ ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

             

4.

Այլ պարտավորություններ

             

5.

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ

             

6.

Պայմանագրային պարտավորություններ

             

7.

Ընդամենը

             

95. «Պայմանագրային պահանջներ» տողում լրացվում են դեռևս չհաշվեգրված (հաշվեկշռում կամ հետհաշվեկշռում չարտացոլված), սակայն պայմանագրով նախատեսված ստացվելիք բոլոր գումարները (այդ թվում` տոկոսագումարները)` ըստ պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների:

96. «Պայմանագրային պարտավորություններ» տողում լրացվում են դեռևս չհաշվեգրված, սակայն պայմանագրով նախատեսված վճարվելիք բոլոր գումարները (այդ թվում` տոկոսագումարները)` ըստ պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների:

97. Ճեղքվածքը բացասական լինելու դեպքում անհրաժեշտ է բացահայտել ճեղքվածքի ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց արժեքը:

 

98. «Ծանոթագրություն 33. Կապիտալ և կապիտալի համարժեքություն» ծանոթագրությունում ներկայացվում են կապիտալի վերաբերյալ բացահայտումներ, այդ թվում`

1) արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունում առկա են կապիտալի մակարդակի նկատմամբ սահմանված ներքին պահանջներ, նպատակներ, և որոնք են այդ պահանջները, նպատակները, և արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարել է կապիտալի մակարդակի համար ղեկավարության կողմից սահմանված ներքին պահանջները և եթե ոչ, ապա որոնք են այդ խախտման, չկատարման հետևանքները, արդյունքները:

2) արդյո՞ք ներդրումային ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարել է կապիտալի մակարդակի համար սահմանված նորմատիվային պահանջները և եթե ոչ, ապա որոնք են այդ խախտման, չկատարման հետևանքները, արդյունքները:

99. Ծանոթագրություն 33-ում ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տնտեսական նորմատիվների հաշվարկման համար կիրառվող հիմնական և ընդհանուր կապիտալները, կապիտալի համարժեքության նորմատիվի ցուցանիշները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում` ըստ ամիսների, համեմատելով այդ ցուցանիշները նորմատիվային պահանջների հետ:

100. Եթե Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվել են խստացվող պահանջներ, ապա ներդրումային ընկերությունը ներկայացնում է կապիտալի համարժեքության խստացված նորմատիվների պահպանման ուղղությամբ ներդրումային ընկերության կողմից ձեռնարկվելիք քայլերը:

 

101. «Ծանոթագրություն 34. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեք» ծանոթագրությունում ներկայացվում են ֆինանսական գործիքների գնահատված իրական արժեքի վերաբերյալ բացահայտումներ` կատարված ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտների պահանջների համաձայն, այդ թվում`

 1) ֆինանսական գործիքի յուրաքանչյուր դասի իրական արժեքի գնահատման ժամանակ ներդրումային ընկերության կողմից օգտագործվող մեթոդներն ու գնահատումները (էական վարկածները/ենթադրությունները)` ինչպես նաև հետևյալ բացահայտումները`

 ա. արդյո՞ք իրական արժեքը որոշվում է շուկայական գնանշումների, թե գնահատման մոդելների հիման վրա,

 բ. եթե իրական արժեքը որոշվում է գնահատման մոդելի հիման վրա, ապա արդյո՞ք գնահատման մոդելը օգտագործում է այնպիսի վարկածներ, որոնք հիմնված չեն շուկայական գների և փոխարժեքների վրա, եթե այո, ապա բացահայտվում են համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ արտացոլված այդպիսի ակտիվների վերագնահատումից ստացված եկամուտները,

2) տեղեկատվություն այն ֆինանսական գործիքների վերաբերյալ, որոնց իրական արժեքը հնարավոր չէ հավաստիորեն որոշել, այդ թվում`

 ա. պատճառների բացատրությունը (թե ինչու հնարավոր չէ հավաստիորեն որոշել այդ ակտիվների իրական արժեքը),

 բ. նկարագրությունն այն մասին, թե ներդրումային ընկերությունն ինչպես է մտադրված տնօրինել այդ ակտիվները:

 3) իրական արժեքի գնահատման ժամանակ ներդրումային ընկերության կողմից օգտագործվող մեթոդները և գնահատումները պետք է ներկայացվեն առնվազն հետևյալ խմբավորմամբ.

 ա. կարճաժամկետ մարման պայման ունեցող այնպիսի ֆինանսական գործիքների համար, ինչպիսիք են կանխիկ դրամական միջոցները, Կենտրոնական բանկի, բանկերի, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների և հաճախորդների նկատմամբ պահանջները և պարտավորությունները,

 բ. երկարաժամկետ մարման պայման ունեցող գործիքների համար,

 գ. փոխառությունների համար, այդ թվում` փոխառությունների արժեզրկման գնահատման համար:

102. Ծանոթագրություն 34-ով բացահայտվում են նաև այն ֆինանսական ակտիվները, որոնք հաշվառվում են իրական արժեքը գերազանցող գումարով: Ընդ որում, բացահայտվում են պատճառները և բերվում են փաստարկներ, որոնք յուրահատուկ են տվյալ ակտիվին և կառավարման մարմինների համար հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը կփոխհատուցվի:

 

103. «Ծանոթագրություն 35. Կանխատեսվող ապագա գործարքների հեջավորում»: Համաձայն ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտներիծանոթագրություն 35-ում ներկայացվում են`

1) կանխատեսվող գործարքների նկարագրությունը, ներառյալ այն ժամանակահատվածը, երբ դրանք ակնկալվում է, որ կկատարվեն,

2) հեջավորման գործիքների նկարագրությունը,

3) ցանկացած հետաձգված կամ չճանաչված շահույթի (այլ եկամտի) կամ կորստի գումարը և որպես եկամուտ կամ ծախս ճանաչելու ակնկալվող ժամանակը:

 

104. «Ծանոթագրություն 36. Ապաճանաչում»: Համաձայն ՖՀՄՍ 7 «Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ» և ՀՀՄՍ 32 «Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը» ստանդարտների պահանջների՝ ծանոթագրություն 36-ում անհրաժեշտ է բացահայտել այն դեպքերը, երբ փոխանցված ակտիվը ամբողջությամբ կամ դրա մի մասը չի բավարարում ապաճանաչման չափանիշներին, կամ երբ առկա է «շարունակվող մասնակցություն»:

 

105. «Ծանոթագրություն 37. Գրավադրված ակտիվներ» ծանոթագրությունում ներդրումային ընկերությունը բացահայտում է ապահովված պարտավորությունների ընդհանուր գումարը և գրավադրված ակտիվների բնույթն ու հաշվեկշռային արժեքը, գրավի տրամադրման պայմանները:

 

106. «Ծանոթագրություն 38. Ընդունված գրավ» ծանոթագրությունում ներդրումային ընկերությունը բացահայտում է գրավով ապահովված ակտիվների ընդհանուր գումարը, որպես գրավ ընդունված այն ակտիվների իրական արժեքը, բնույթը, պայմանները, որոնք ներդրումային ընկերությունն իրավունք ունի վաճառել կամ նորից գրավադրել նույնիսկ հաճախորդի կողմից պարտավորությունների չկատարման, խախտման բացակայության դեպքում:

107. «Ծանոթագրություն 39. Պարտավորությունների չկատարում/խախտում» ծանոթագրությունում բացահայտվում են այն պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը և հիմնական պայմանները, որոնց գծով պայմանագրային պարտավորությունները ներդրումային ընկերության կողմից խախտվել են:

 

Հավելված 9

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան

Ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակա-շրջան (աճողական)

Նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան

Նախորդ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)

1

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

       

2

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

       

3

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

       

4

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

       

5

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

       

6

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

       

7

Եկամուտ շահութաբաժիններից

       

8

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

       

9

Այլ գործառնական եկամուտներ

       

10

Գործառնական եկամուտներ

       

11

Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

       

12

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

       

13

Այլ գործառնական ծախսեր

       

14

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

       

15

Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը

       

16

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

       

17

Ժամանակաշրջանի շահույթ

       

18

Այդ թվում՝

       

19

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

       

20

Չվերահսկվող բաժնեմաս

       

21

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

       

22

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից

       

23

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ

       

24

Դրամական հոսքերի հեջավորում

       

25

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ

       

26

Այլ համապարփակ եկամուտի գծով շահութահարկ

       

27

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

       

28

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք

       

29

Այդ թվում՝

       

30

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

       

31

Չվերահսկվող բաժնեմաս

       

32

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ

       

33

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ

       

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 10

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

 ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6 ա)

 

«__»______________201_թ.

__________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ընթացիկ միջանկյալ ժամանա-կաշրջան

Ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակա-շրջան (աճողական)

Նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի ընթացիկ միջանկյալ ժամանակա-շրջան

Նախորդ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)

1

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ

       

2

Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր

       

3

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

       

4

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ

       

5

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր

       

6

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

       

7

Եկամուտ շահութաբաժիններից

       

8

Զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից

       

9

Այլ գործառնական եկամուտներ

       

10

Գործառնական եկամուտներ

       

11

Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

       

12

Ընդհանուր վարչական ծախսեր

       

13

Այլ գործառնական ծախսեր

       

14

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

       

15

Շահույթը (վնասը) մինչև հարկումը

       

16

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

       

17

Ժամանակաշրջանի շահույթ

       

18

Այդ թվում՝

       

19

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

       

20

Չվերահսկվող բաժնեմաս

       

 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

 

Հավելված 11

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6 բ)

 

«__»______________201_թ.

 

___________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջան

Ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակա-շրջան (աճողական)

Նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի ընթացիկ միջանկյալ ժամանակա-շրջան

Նախորդ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջան (աճողական)

1

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

       

2

Փոխարժեքային տարբերություններ արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից

       

3

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումներ

       

4

Դրամական հոսքերի հեջավորում

       

5

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ

       

6

Այլ համապարփակ եկամտի գծով շահութահարկ

       

7

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք հարկումից հետո

       

8

Համապարփակ ֆինանսական արդյունք

       

9

Այդ թվում՝

       

10

Մայր կազմակերպության բաժնեմաս

       

11

Չվերահսկվող բաժնեմաս

       

 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

 

Հավելված 12

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ձև 7)

 

ֆինանսական վիճակի մասին

 

«__»___________________ 201_թ/

___________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

Նախորդող ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ (ստուգված/չստուգված)

1

 Ակտիվներ

   

1.1

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

   

1.2

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

1.3

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

   

1.4

Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ

   

1.5

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

   

1.6

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

   

1.7

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում

   

1.8

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ

   

1.9

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

   

1.10

Այլ ակտիվներ

   
 

 Ընդամենը՝ ակտիվներ

   
       

2

 Պարտավորություններ

   

2.1

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

   

2.2

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ

   

2.3

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր

   

2.4

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ

   

2.5

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

   

2.6

Պահուստներ

   

2.7

Այլ պարտավորություններ

   
 

 Ընդամենը՝ պարտավորություններ

   
       

3

 Սեփական կապիտալ

   

3.1

Կանոնադրական կապիտալ

   

3.2

Էմիսիոն եկամուտ

   

3.3

Պահուստներ՝

   

3.3.1

Գլխավոր պահուստ

   

3.3.2

Վերագնահատման պահուստներ

   

3.4

Չբաշխված շահույթ (վնաս)

   

3.5

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր

   
 

Մայր կազմակերպությանը պատկանող կապիտալ

   
 

Փոքրամասնության բաժնեմաս

   
 

 Ընդամենը՝ սեփական կապիտալ

   
 

 Ընդամենը՝ պարտավորություններ և սեփական կապիտալ

   

 

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

 

Հավելված 13

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև 8)

 

«__»___________________ 201_թ/

___________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

(հազար դրամ)

Սեփական կապիտալի տարրերի անվանումը

Կանոնադրական կապիտալ

Էմիսիոն եկա-մուտ/
վնաս

Գլխավոր պահուստ

Փոխարժե-քային տար-բերու-
թյուններ արտ-երկրյա գոր-ծառնու-թյուն-ների վերա-հաշ-վարկից

Վաճառքի համար մատչելի ֆինան-սական ակտիվներ վերագնա-հատում-ներ

Դրա-մական հոսքերի հեջա-վորում

Ոչ ընթացիկ ակտիվ-ների վերա-գնա-հատում-ներից օգուտ-ներ

Չբաշխված շահույթ/
վնաս

Միջանկ-յալ շահու-թա-բաժին-ներ

Սեփա-կան կապի-տալի այլ տարրեր

Ընդա-մենը

Չվերա-հսկվող բաժնե-մաս

Ընդամենը
կա-պիտալ

Կանոնա-դրական կապի-տալ

Հետ գնված կապի-տալ

Զուտ գու-մարը

Հոդվածներ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարվա սկզբից աճողական) (I աղյուսակ)

1. Մնացորդը նախորդ ֆինանսական տարվա սկզբում առ 01 հունվարի -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

1.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը

                             

2. Վերահաշվարկված մնացորդը

                             

3. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝

                             

3.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի այլ աճ

                             

3.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին

                             

4. Համապարփակ եկամուտ

                             

5. Շահութաբաժիններ

                             

6. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվում՝

                             

6.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների աճ/նվազում

                             

7. Ներքին շարժեր, այդ թվում՝

                             

7.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին

                             

7.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում

                             

7.3. էմիսիոն վնասի ծածկում

                             

7.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճի նվազում

                             

7.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր

                             

8. Մնացորդը նախորդ ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջանի վերջում առ --- ----------- -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

Ընթացիկ տարվա միջանկյալ ժամանակաշրջան (տարվա սկզբից աճողական) (II աղյուսակ)

9. Մնացորդը ֆինանսական տարվա սկզբում առ 01 հունվարի -------թ. (ստուգված/չստուգված)

                             

9.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը

                             

10.Վերահաշվարկված մնացորդը

                             

11. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝

                             

11.1. Ներդրումներ կանոնադրական կապիտալում և կանոնադրական կապիտալի այլ աճ

                             

11.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազում, այդ թվում՝ հետ գնված և շրջանառությունից հանված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) հաշվին

                             

12. Այլ համապարփակ եկամուտ

                             

13. Շահութաբաժիններ

                             

14. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվում՝

                             

14.1. Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների աճ/նվազում

                             

15. Ներքին շարժեր, այդ թվում՝

                             

15.1. Մասհանումներ գլխավոր պահուստին

                             

15.2. Գլխավոր պահուստի հաշվին կուտակված վնասի ծածկում

                             

15.3. էմիսիոն վնասի ծածկում

                             

15.4. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճի նվազում

                             

15.5. Սեփական կապիտալի այլ տարրերի ներքին շարժեր

                             

16. Մնացորդը միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ----- -------------- -------թ.

                             

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 14

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9)

(ուղղակի մեթոդ)

 

«__»___________________ 201_թ/

___________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ծանոթագրություն

Նախորդ ժամանակաշրջան

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1

1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից

 

x

x

2

 Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը

     

3

Ստացված տոկոսներ

     

4

Վճարված տոկոսներ

     

5

Ստացված կոմիսիոն գումարներ

     

6

Վճարված կոմիսիոն գումարներ

     

7

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ (վնաս)

     

8

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)

     

9

Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ

     

10

Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

     

11

Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր

     

12

Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից

     

13

Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)

     

14

այդ թվում՝
Փոխատվությունների նվազում (ավելացում)

     

15

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)

     

16

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)

     

17

այլ գործառնական ակտիվների նվազում (ավելացում)

     

18

Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)

     

19

այդ թվում՝
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում (նվազում)

     

20

այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)

     

21

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը

     

22

Վճարված շահութահարկ

     

23

Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից

     

24

2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

 

x

x

25

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)

     

26

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)

     

29

Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)

     

30

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում

     

31

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում

     

32

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից

     

33

Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից

     

34

3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից

 

x

x

35

Վճարված շահութաբաժիններ

     

36

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)

     

37

Ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)

     

38

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)

     

39

Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում

     

40

Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)

     

41

Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից

     

42

Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից

     

43

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա

     

44

Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (նվազում)

     

45

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում

     

46

 Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում

     

  Գործադիր տնօրեն` _________________

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ________________

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 15

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև 9 ա)

(անուղղակի մեթոդ)

 

«__»___________________ 201_թ/

 

(ներդրումային ընկերության անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նախորդ ժամանակաշրջան

Հաշվետու ժամանակաշրջան

1

Շահույթ հարկումից առաջ

   

2

Գործառնական գործունեություն

   

3

Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

   

4

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

   

5

Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ)/նվազում

   

6

Գործառնական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորությունների աճ (նվազում)

   

7

Գործառնական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

8

Ներդրումային գործունեություն

   

9

Կապիտալ ծախսումներ

   

10

Ներդրումներ

   

11

Ներդրումային գործունեությանը վերագրելի այլ ակտիվների (աճ)/նվազում

   

12

Ներդրումային գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

13

Ֆինանսական գործունեություն

   

14

Փոխառությունների և այլ վճարվելիք գումարների աճ (նվազում)

   

15

Վճարված դիվիդենտներ

   

16

Բաժնետոմսերի վաճառք (հետգնում)

   

17

Ֆինանսական գործունեությանը վերագրելի այլ պարտավորություններիների աճ (նվազում)

   

18

Ֆինանսական գործունեությունից ընդամենը ճշգրտումներ

   

19

Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունը

   

20

Դրամական միջոցների մնացորդը հաշվետու ժամանակշրջանի վերջին

   

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը ______________ Գործադիր տնօրեն` _________________

 

ԿՏ

Գլխավոր հաշվապահ` ______________

Հավելված 16

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

 թիվ 371-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ՝

 

------------------------ Արթուր Ջավադյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 22

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի՝

2011 թվականի դեկտեմբերի  30-ի

թիվ  1117-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար՝

 

----------------------- Վաչե Գաբրիելյան

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումները (այսուհետ՝ հրահանգ) կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի (այսուհետ՝ ներդրումային ընկերություններ) կողմից՝ հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս:

2. Ներդրումային ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է ներառեն նրանց բոլոր տարածքային ստորաբաժանումների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության ցուցանիշները:

3. Հաշվետու տարի է համարվում տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը` բացառությամբ նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների:

4. Նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների համար առաջին հաշվետու տարի (ժամանակաշրջան) է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում (այսուհետ նաև` Կենտրոնական բանկ) նրանց գրանցման օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

5. Հաշվետու ամսաթիվ է համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը:

6. Միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հունվարի 1-ից մինչև ընթացիկ եռամսյակային միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը` բացառությամբ նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների:

7. Նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների համար առաջին միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում նրանց գրանցման օրվանից մինչև ընթացիկ եռամսյակային միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

8. Ընթացիկ միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում նախորդ եռամսյակային միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո մինչև տվյալ եռամսյակային միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը` բացառությամբ տվյալ ընթացիկ միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների:

9. Նոր ստեղծված ներդրումային ընկերությունների համար առաջին ընթացիկ միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում նրանց գրանցման օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակային միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

10. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները կազմվում են աճողական կարգով: Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվությունում (ձև 6) և ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվությունում (ձև 6 ա) միաժամանակ ցույց են տրվում նաև տվյալ ընթացիկ միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի տվյալները: Ներդրումային ընկերությունները կազմում են միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ եռամսյակը մեկ անգամ:

11. Լուծարվող ներդրումային ընկերությունը կազմում է ֆինանսական հաշվետվություններ հետևյալ որոշումներից առաջինն ընդունվածի ընդունման տարվա հունվարի 1-ից մինչև այդ որոշման ընդունման օրը ընկած ժամանակաշրջանի համար`

1) ինքնալուծարման մասին ներդրումային ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշում,

2) ընկերությանը տրված լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի որոշում,

3) ներդրումային ընկերության սնանկության մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի դիմումը բավարարելու մասին դատարանի որոշում:

12. Ֆինանսական հաշվետվությունները կազմվում են վերլուծական (անալիտիկ) և ընդհանրացված (սինթետիկ) հաշվառման տվյալների հիման վրա:

13. Ներդրումային ընկերությունները, ելնելով ներկայացվող տեղեկատվության էականությունից, իրենց հայեցողությամբ կարող են ավելի մանրամասնել ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը և դրանց կից ծանոթագրությունները` պահպանելով ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով (այսուհետ նաև` ՖՀՄՍ) և սույն հրահանգով սահմանված պահանջները և ներկայացման ենթակա պարտադիր հոդվածները:

14. Ներդրումային ընկերությունները կարող են խտացնել ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը, եթե ներկայացման ենթակա հոդվածում արտացոլվելիք գումարները (և ընթացիկ, և նախորդ ժամանակաշրջանների համար) 0-ական են կամ ոչ էական են:

15. Ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան հոդվածները մանրամասնվում են կից ծանոթագրություններում՝ ըստ սույն հրահանգի: Ընդ որում, ներդրումային ընկերությունները կարող են խտացնել ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում արտացոլված հոդվածները, եթե ներկայացման ենթակա հոդվածում արտացոլվելիք գումարները (և ընթացիկ, և նախորդ ժամանակաշրջանների համար) 0-ական են կամ ոչ էական:

16. Ֆինանսական հաշվետվություններում տվյալները ցույց են տրվում հազար դրամներով` առանց ստորակետից հետո տասնորդական նիշի: Ֆինանսական հաշվետվություններում փակագծերում ցույց տրված գումարները թվաբանական գործողություններում դիտվում են որպես բացասական թվեր, ընդ որում, եթե փակագծից առաջ դրված է հանման («-») նշան, ապա փակագծում գրված թիվը գումարվում է:

17. Ֆինանսական հաշվետվություններն ունեն հետևյալ պարտադիր վավերապայմանները՝

1) անվանումը,

2) հաշվետու ամսաթիվը կամ ժամանակաշրջանը (կախված հաշվետվության ձևից), որի համար կազմված է հաշվետվությունը,

3) ներդրումային ընկերության անվանումը,

4) ներդրումային ընկերության գտնվելու վայրը,

5) թվային ցուցանիշների ներկայացման չափսը (ֆորմատը),

6) ֆինանսական հաշվետվությունների վավերացման օրը,

7) ֆինանսական հաշվետվությունները վավերացնող պատասխանատու անձանց պաշտոնների անվանումը, այդ անձանց անունները և ստորագրությունները:

18. Ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակելիս պահանջվող վավերապայմանները բոլոր հաշվետվական ձևերի մեջ արտացոլվում են առանձին:

19. Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններին կից հրապարակվում է ընկերության ղեկավարության հայտարարությունը՝

 1) ընկերության ֆինանսական վիճակը (բոլոր էական առումներով) արժանահավատորեն արտացոլող ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և հաստատման համար իր պատասխանատվության վերաբերյալ, այն է՝

ա. հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ընտրության, իրավասու մարմնի կողմից հաստատման և դրա հետևողականորեն կիրառման համար,

բ. հիմնավորված գնահատումներ, հաշվարկներ կատարելու համար,

գ. ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների պահանջների պահպանման, իսկ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներից շեղումների դեպքում՝ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում այդ շեղումների բացահայտման համար,

 դ. հաշվապահական հաշիվների գրանցումների ճշգրիտ վարման համար,

 ե. ֆինանսական հաշվետվությունները ընկերության գործունեության անընդհատության հիման վրա պատրաստելու համար, եթե ներդրումային ընկերության ղեկավարությունը մտադիր չէ կամ պատճառ չունի դիտարկելու ընկերությունը լուծարելու կամ գործունեությունը դադարեցնելու հավանականությունը:

2) ընկերության ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ ժամանակին և բավարար ճշտությամբ տեղեկատվություն ապահովող, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող հաշվապահական հաշվառման գործուն համակարգի ներդրման վերաբերյալ,

 3) ընկերության ակտիվների պահպանության, խարդախությունների և անճշտությունների բացահայտման ու կանխման ուղղությամբ՝ իր իրավասությունների սահմաններում, միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ:

20. Ընկերության ղեկավարության հայտարարությունը վավերացվում է ընկերության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի ստորագրությամբ:

21. Ֆինանսական հաշվետվություններին կից հրապարակվում է ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող այլ ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ ընկերության հավաստիացումները (տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների դեպքում՝ ընկերության խորհրդի հավաստիացումը՝ համապատասխան վավերացմամբ): Ընդ որում, ֆինանսական հաշվետվությունները չեն կարող որակվել ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող, եթե դրանք չեն բավարարում կիրառվող յուրաքանչյուր ստանդարտի բոլոր պահանջներին, և ստանդարտներից բխող հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող այլ ակտերին, բացառությամբ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով նախատեսված դեպքերի:

22. Ներդրումային ընկերությունները տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններին կից հրապարակում են նաև ընկերության կողմից պատրաստված ֆինանսական վերլուծություն, որը նկարագրում և մեկնաբանում է ընկերության ֆինանսական գործունեության և ֆինանսական վիճակի հիմնական բնութագրերը, ինչպես նաև գործունեության ընթացքում առաջացած հիմնական անորոշությունները: Նման զեկույցը ներառում է հետևյալ վերլուծությունները և մեկնաբանումները.

 1) ընկերության գործունեության վրա ազդող հիմնական գործոնները, ներառյալ ընկերության գործունեության միջավայրի փոփոխությունները, ընկերության կողմից այդ փոփոխություններին և դրանց հետևանքներին արձագանքելու եղանակը, ինչպես նաև գործունեության մակարդակը պահպանելուն, ամրապնդելուն և զարգացնելուն ուղղված ներդրումային, այդ թվում՝ շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը,

 2) ներդրումային ընկերության ֆինանսավորման աղբյուրները, սեփական և փոխառու կապիտալների հարաբերակցության և ընկերության գործառնությունների հետ կապված ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունները,

 3) ընկերության այն արժանիքները և միջոցները, որոնց արժեքը, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների համաձայն, չի արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում:

23. Ռիսկերի քանակական և որակական բնութագրերը կարող են ներկայացվել ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում կամ ներառվել տարեկան հաշվետվության որևէ այլ բաժնում (օրինակ՝ ղեկավարության զեկույցում կամ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվության մեջ)` ֆինանսական հաշվետվություններում հղում կատարելով այդ բաժիններին:

24. Աուդիտորական ընկերության կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները մամուլում հրապարակելուց հետո` 5-օրյա ժամկետում ներդրումային ընկերությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև այդ հաշվետվությունների ամբողջ փաթեթի (այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման վարման քաղաքականությունը և սույն հավելվածի 18-րդ, 20-րդ և 21-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը) էլեկտրոնային տարբերակը: Սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով` Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու կամ դրա խափանման դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման էլեկտրոնային համակարգով: Այդ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով՝ կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

25. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունները կազմվում, ներկայացվում և հրապարակվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 82-րդ և 83-րդ հոդվածների, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ գլխի և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (այսուհետ նաև` ՖՀՄՍ) պահանջների ու սկզբունքների համաձայն:

26. Ներդրումային ընկերությունների կողմից հրապարակվող տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են՝

1) համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը՝ ձև 1 (հավելված 1),

2) ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը՝ ձև 2 (հավելված 4),

3) սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը՝ ձև 3 (հավելված 5),

4) դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը՝ ձև 4 (հավելված 6),

5) ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման վարման քաղաքականությունը՝ ձև 5 (հավելված 8):

27. Ներդրումային ընկերությունները տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացնում են նաև արտաքին աուդիտորական եզրակացությունը:

28. Ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման դեպքում ներդրումային ընկերությունը հրապարակում է համախմբված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները: Համախմբված տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն հրապարակող (ներկայացնող) ընկերությունը կարող է իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներառել նաև իր առանձին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

29. Այն դեպքերում, երբ ՖՀՄՍ-ները պահանջում են տեղեկատվություն ներկայացնել ըստ ֆինանսական գործիքների տարբեր դասերի, ներդրումային ընկերությունը պետք է ֆինանսական գործիքները խմբավորի ըստ դասերի՝ կապված բացահայտվող տեղեկատվության տիպից և ֆինանսական գործիքների բնութագրերից:

30. Ներդրումային ընկերությունները նախորդ տարիների էական սխալները, որոնք բացահայտվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում, ճշգրտում են ՀՀՄՍ 8-ի համաձայն:

31. Համաձայն ՀՀՄՍ 8-ի, ներդրումային ընկերությունները ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում բացահայտում են արտասովոր (արտակարգ) հոդվածները, սովորական հոդվածների անսովոր դրսևորումները, ընդհատված գործառնությունները, հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխությունները, էական սխալները և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ փոփոխությունները (դրանց բնույթը և եթե իրագործելի է՝ գումարի բացահայտումը), եթե դրանց արդյունքներն էական ազդեցություն ունեն ընթացիկ ժամանակաշրջանում, կամ ակնկալվում է, որ էական ազդեցություն կունենան հետագա ժամանակաշրջաններում:

32. Ներդրումային ընկերությունը ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնելու համար չափումներ կատարելիս օգտագործում է այն տեղեկատվությունը, որն առկա է մինչև հաշվետվության ներկայացման համար վավերացումը:

33. Ներդրումային ընկերությունը հաշվապահական հաշվեկշռի հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքերը, որոնք վերաբերում են հաշվապահական հաշվեկշռի հաշվետու ամսաթվին, բացահայտում են ՀՀՄՍ 10-ի համաձայն:

34. Հաշվետվությունների համապատասխան հոդվածները մանրամասնվում են կից ծանոթագրություններում՝ ըստ սույն հրահանգի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

35. Ներդրումային ընկերությունները յուրաքանչյուր եռամսյակի համար կազմում են միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը, որը ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները.

1) համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվություն՝ ձև 6 (հավելված 9),

2) ֆինանսական վիճակի մասին միջանկյալ հաշվետվություն՝ ձև 7 (հավելված 12),

3) սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվություն՝ ձև 8 (հավելված 13),

4) դրամական միջոցների հոսքերի մասին միջանկյալ հաշվետվություն՝ ձև 9 (հավելված 14),

5) միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման վարման քաղաքականությունը՝ ձև 5 (հավելված 8):

36. Եռամսյակային միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները կազմվում են ՀՀՄՍ 34-ով սահմանված ժամանակաշրջաններին համապատասխան, ընդ որում`

1) Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին եռամսյակային միջանկյալ հաշվետվությունը (ձև 6) և ֆինանսական արդյունքների մասին եռամսյակային միջանկյալ հաշվետվությունը (ձև 6 ա) կազմվում են ընթացիկ միջանկյալ եռամսյա ժամանակաշրջանի համար և ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի համար (աճողական) և անմիջապես նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջանների (ընթացիկ և տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը) համար:

2) Ֆինանսական վիճակի մասին եռամսյակային միջանկյալ հաշվետվությունը (ձև 7) ընթացիկ միջանկյալ եռամսյակային ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ և անմիջապես նախորդող ֆինանսական տարվա վերջին օրվա դրությամբ համեմատական հաշվապահական հաշվեկշիռն է:

3) Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին եռամսյակային միջանկյալ հաշվետվությունը (ձև 8) և Դրամական միջոցների հոսքերի մասին եռամսյակային միջանկյալ հաշվետվությունը (ձև 9) կազմվում են ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի համար (աճողական) և անմիջապես նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջանի (տարվա սկզբից մինչև տվյալ տարվա համապատասխան հաշվետու ամսաթիվը) համար:

37. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվում են համախմբված հիմունքով, եթե ներդրումային ընկերության վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները եղել են համախմբված: Եթե ներդրումային ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը ներառել է ընկերության առանձին ֆինանսական հաշվետվություններն՝ ի լրումն համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների, ապա ներդրումային ընկերությունը կարող է իր միջանկյալ հաշվետվությունում ներառել իր առանձին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները:

38. Սույն հրահանգում ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում (ձև 5) համադրելի տեղեկատվությունը ներկայացված է ըստ «ընթացիկ ժամանակաշրջանի» և «նախորդ ժամանակաշրջանի», սակայն միջանկյալ հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում համադրելի տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվի ըստ համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններում ներառված միջանկյալ ժամանակաշրջանների: Օրինակ` համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին միջանկյալ հաշվետվությանը կից ծանոթագրություններում պետք է ներկայացվի համադրելի տեղեկատվություն ըստ «Ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի», «Ընթացիկ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի (աճողական)», «Նախորդող ֆինանսական տարվա համադրելի ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի», «Նախորդ ֆինանսական տարվա սկզբից մինչև համադրելի հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի (աճողական)» համար, ընդ որում, ներկայացվող տեղեկատվության համադրելիությունը պետք է կիրառվի նաև պատմողական և նկարագրական տեղեկատվության մեջ, երբ դա նպատակահարմար է ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունները հասկանալու համար:

39. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս կիրառվում է հաշվապահական հաշվառման նույն քաղաքականությունը, որը կիրառվում է նրա տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս՝ հաշվի առնելով հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների ամսաթվից հետո և պետք է արտացոլվեն հաջորդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում:

40. Համաձայն ՀՀՄՍ 8-ի՝ ներդրումային ընկերությունները միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում բացահայտում են արտասովոր (արտակարգ) հոդվածները, սովորական հոդվածների անսովոր դրսևորումները, ընդհատված գործառնությունները, հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում փոփոխությունները, էական սխալները և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ փոփոխությունները (դրանց բնույթը և եթե իրագործելի է՝ գումարի բացահայտումը, հետևանքները), եթե դրանց արդյունքներն էական ազդեցություն ունեն ընթացիկ ժամանակաշրջանում, կամ ակնկալվում է, որ էական ազդեցություն կունենան հետագա ժամանակաշրջաններում:

41. Ներդրումային ընկերությունը միջանկյալ ժամանակաշրջանն արտացոլող ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու համար չափումներ կատարելիս օգտագործում է այն տեղեկատվությունը, որն առկա է մինչև հաշվետվության ներկայացման համար վավերացումը և արտացոլում է նախորդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների կամ ընթացիկ հաշվետու տարվա նախորդ միջանկյալ հաշվետվություններում ներկայացված գումարների գնահատականներում հնարավոր փոփոխությունները. ընդ որում նախորդ միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված գումարները ենթակա չեն հետադարձ ճշգրտման, սակայն գնահատականներում ցանկացած էական փոփոխության բնույթը և գումարը բացահայտվում է կից ծանոթագրություններում:

42. Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունները պայմանավորված են հաշվապահական հաշվառման նոր ստանդարտների ընդունմամբ, այս քաղաքականության որևէ փոփոխություն, համաձայն ՀՀՄՍ 8 ստանդարտի հիմնական մոտեցման, պետք է արտացոլվի ընթացիկ հաշվետու տարվա նախորդ միջանկյալ ժամանակաշրջանների, ինչպես նաև նախորդ հաշվետու տարիների համադրելի միջանկյալ ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների վերաներկայացմամբ: Այնուամենայնիվ, եթե նախորդ հաշվետու տարիներին վերաբերող ճշգրտման գումարը խելամտորեն որոշելի չէ, ապա նոր քաղաքականությունը կիրառվում է առաջընթաց, սակայն փաստն անպայմանորեն բացահայտվում է կից ծանոթագրություններում:

43. Ֆինանսական տարվա ընթացքում սեզոնայնորեն, ցիկլայնորեն կամ պատահաբար ստացվող եկամուտները, ինչպես նաև անհավասարաչափ ծախսումները նախապես չեն ճանաչվում կամ հետաձգվում միջանկյալ ամսաթվի դրությամբ, այլ ճանաչվում են ըստ առաջացման, եթե նախապես ճանաչումը կամ հետաձգումը նպատակահարմար չէ հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՁԵՎ 1 ԵՎ ՁԵՎ 6)

 

44. Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 1) տարեկան հաշվետվության 3-րդ և 4-րդ սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալները: Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6) միջանկյալ հաշվետվության 3-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի տվյալները, 5-րդ սյունակում՝ նախորդ տարվա համադրելի ընթացիկ միջանկյալ ժամանակաշրջանի տվյալները, 4-րդ սյունակում՝ հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի տվյալները՝ աճողական կարգով, 6-րդ սյունակում՝ նախորդ տարվա համադրելի տվյալները:

45. Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6) 1-ին եռամսյակի համար ներկայացվող միջանկյալ հաշվետվության 4-րդ և 6-րդ սյունակները չեն լրացվում և չեն հրապարակվում:

46. Հաշվետվություններում և դրանց համապատասխան կից ծանոթագրություններում լրացվում են սույն կետի աղյուսակով նախատեսված` համապատասխան հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվները:

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության հոդվածներ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությանը կից ծանոթագրություններ

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ
(ծանոթագրություն 3)

Տոկոսային եկամուտներ բանկային հաշիվներից և ներդրված ավանդներից

 

Տոկոսային եկամուտներ արժեթղթերից

 

Տոկոսային եկամուտներ տրամադրված փոխառություններից

 

Տոկոսային եկամուտներ ռեպո համաձայնագրերից

 

Տոկոսային եկամուտներ սվոպից

 

Այլ տոկոսային եկամուտներ

Տոկոսային և նմամատիպ ծախսեր
(ծանոթագրություն 3)

Տոկոսային ծախսեր ներգրավված փոխառությունների և ստացված վարկերի դիմաց

 

Տոկոսային ծախսեր ռեպո համաձայնագրերի գծով

 

Տոկոսային ծախսեր սվոպի գծով

 

Տոկոսային ծախսեր ներդրումային ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց

 

Տոկոսային ծախսեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

 

Այլ տոկոսային ծախսեր

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամուտ

Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտների հանրագումարը նվազեցած տոկոսային և նմանատիպ ծախսերի հանրագումարով

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ
(ծանոթագրություն 4)

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով միջնորդավճարներից

 

Արժեթղթերով գործարքներից միջնորդավճարներից

 

Խորհրդատվական ծառայությունների գծով միջնորդավճարներից

 

Արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով միջնորդավճարներից

 

Պահառության գործունեությունից

 

Այլ ներդրումային ծառայությունների գծով միջնորդավճարներից

 

Այլ միջնորդավճարներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր
(ծանոթագրություն 4)

Միջնորդավճարների գծով ծախսեր

Ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարներ

Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ նվազեցրած կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսերով

Եկամուտ շահութաբաժիններից
(ծանոթագրություն 5)

 

Զուտ եկամուտ առևտրական գործառնություններից
(ծանոթագրություն 6)

Առևտրական նպատակներով պահվող ներդրումներից, վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից և արտարժութային գործառնություններից ստացված զուտ եկամուտների հանրագումար

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից
(ծանոթագրություն 6)

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ

 

Առևտրական նպատակներով պահվող ներդրումների իրական արժեքի փոփոխություններից եկամուտ

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումներից
(ծանոթագրություն 6)

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների առք ու վաճառքից զուտ եկամուտ

 

Վաճառքի համար մատչելի ներդրումների իրական արժեքի փոփոխություններից եկամուտ

Արտարժութային գործառնություններից
(ծանոթագրություն 6)

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտ

 

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

Այլ գործառնական եկամուտ
(ծանոթագրություն 7)

Ֆակտորինգից ստացված եկամուտներ

 

Երաշխիքներից ստացվելիք գումարներ

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

Եկամուտներ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներից

 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից և արժեզրկման հակադարձումից զուտ եկամուտներ

 

Արտասովոր եկամուտներ

 

Այլ եկամուտներ

Գործառնական եկամուտներ

Զուտ տոկոսային և նմանատիպ եկամտի, ստացված զուտ կոմիսիոն և այլ վճարների, շահաբաժիններից եկամտի, զուտ եկամուտ առևտրային գործառնություններից և այլ գործառնական եկամուտների հանրագումարն է

Զուտ մասհանումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին
(ծանոթագրություն 8)

Փոխառությունների գծով

 

Դեբիտորական պարտքերի գծով

 

մինչև մարման ժամկետը պահվող և այլ կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում ներդրումների գծով

 

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների գծով

Ընդհանուր վարչական ծախսեր (ծանոթագրություն 9)

Ծախսեր հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով

 

Ծախսեր սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին հատկացումների գծով

 

Գործուղման և ուսուցման ծախսեր

 

Անձնակազմի այլ ծախսեր

 

Գործառնական վարձակալության գծով ծախսեր

 

Ներդրումային ընկերության շենքի և սարքավորումների, փոխադրամիջոցների տեխնիկական սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

 

Աուդիտի և այլ խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

 

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

 

Գրասենյակային և կազմակերպչական ծախսեր

 

Չփոխհատուցվող հարկեր և տուրքեր

 

Այլ վարչական ծախսեր

Այլ գործառնական ծախսեր
(ծանոթագրություն 10)

Հասարակական կապերի գծով ծախսեր

 

Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն ծախսեր

 

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսեր

 

Այլ ծախսեր

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)
(ծանոթագրություն 11)

Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից

 

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից

 

Դուստր ընկերություններում ներդրումներից

 

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս)

Շահութահարկի գծով ծախս
(ծանոթագրություն 12)

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս

 

Հետաձգված հարկի գծով ծախս

47. Ներդրումային ընկերությունն իր ցանկությամբ կարող է «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (միջանկյալ) հաշվետվության» փոխարեն պատրաստել «Ֆինանսական արդյունքների մասին (միջանկյալ) հաշվետվություն» և «Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (միջանկյալ) հաշվետվություն», որոնք լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ «Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը»:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՎ 2 ԵՎ ՁԵՎ 7)

 

48. Տարեկան ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (ձև 2) 3-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու ֆինանսական տարվա վերջին օրվա տվյալները, 4-րդ սյունակում՝ նախորդող ֆինանսական տարվա վերջին օրվա տվյալները: Ֆինանսական վիճակի մասին միջանկյալ հաշվետվության (ձև 7) 3-րդ սյունակում լրացվում են ընթացիկ միջանկյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա տվյալները, 4-րդ սյունակում՝ անմիջապես նախորդող ֆինանսական տարվա վերջի տվյալները:

49. Հաշվետվության և դրան համապատասխան կից ծանոթագրության կետերում լրացվում են սույն կետի աղյուսակով նախատեսված՝ համապատասխան հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվների մնացորդները: Այն դեպքերում, երբ որոշակի գումարները պատկանում են կոնկրետ հոդվածներին, սակայն համապատասխան հաշվային պլանի հաշիվները սույն կետի աղյուսակում նշված չեն, այդ գումարներն արտացոլվում են ըստ հոդվածին համապատասխանելիության, և նման դեպքերը սույն հրահանգով խախտում չեն համարվում:

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության հոդվածները

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությանը կից ծանոթագրություններ

Կանխիկ դրամական միջոցներ և մնացորդներ Կենտրոնական բանկում
(ծանոթագրություն14)

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

 

Կանոնադրական կապիտալի կուտակման հաշիվ Կենտրոնական բանկում

 

Դեպոնացված միջոցներ Կենտրոնական բանկում

 

Հաշվեգրված տոկոսներ Կենտրոնական բանկում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցներից

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
(ծանոթագրություն15)

 

Բանկային հաշիվների գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

Բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության բանկերում

 

Բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ

Ռեպո համաձայնագրերի գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

Կենտրոնական բանկի հետ

 

բանկերի հետ

 

ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 

Հաշվեգրված տոկոսների գծով

Արժութային սվոպի գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

Կենտրոնական բանկի նկատմամբ

 

բանկերի նկատմամբ

 

ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 

Հաշվեգրված տոկոսների գծով

Ֆակտորինգի գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

բանկերի նկատմամբ

 

ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 

Հաշվեգրված տոկոսների գծով

 

Արժեզրկումից կորուստներ

Արժութային սվոպով վաճառված արժույթի գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

Կենտրոնական բանկի նկատմամբ

 

բանկերի նկատմամբ

 

ներդրումային և այլ ֆինանսական կազմակերպություններին նկատմամբ

 

 Ավանդներ բանկերում և այլ ֆինանսական հաստատություններում

 

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված փոխառություններ

Այլ գործառնությունների գծով պահանջներ
(ծանոթագրություն15)

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում և այլ կազմակերպություններում

 

Արժեթղթերի կառավարման փաթեթի գործառնությունների գծով

 

Ֆինանսական վարձակալության գծով

 

Երաշխիքներով կատարված վճարումների գծով

 

Այլ ակտիվներ

 

Հաշվեգրված տոկոսներ և ստացվելիք այլ գումարներ

 

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ պահանջների հնարավոր կորուստների պահուստ

Պահանջներ հաճախորդների նկատմամբ
(ծանոթագրություն 16)

ռեպո համաձայնագրերի գծով

 

արժութային սվոպի գծով

 

ֆակտորինգի գծով

 

արժութային սվոպով վաճառված արժույթի գծով

 

Հաշվեգրված տոկոսների գծով

 

տրամադրված փոխառություններ

 

ֆինանսական վարձակալության գծով

 

Երաշխիքներով կատարված վճարումների գծով

 

Ստացվելիք այլ գումարներ

 

Հաճախորդների նկատմամբ պահանջների հնարավոր կորուստների պահուստ

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ (ծանոթագրություն 17)

Կենտրոնական բանկի արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

Ֆակտորինգ

 

Ածանցյալ գործիքներ

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ
(ծանոթագրություն 18)

Կենտրոնական բանկի արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

Ֆակտորինգ

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ
(ծանոթագրություն 19)

Կենտրոնական բանկի արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր

 

Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 

Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 

Հաշվեգրված տոկոսներ

 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի գծով արժեզրկում

Ներդումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում
(ծանոթագրություն 20)

Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներ

 

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներ

 

Դուստր ընկերություններում ներդրումներ

 

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներ

 

Շահութաբաժիններ

 

Արժեզրկում

Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ
(ծանոթագրություն 21)

Շենքեր

 

Համակարգչային և կապի այլ միջոցներ

 

 Փոխադրամիջոցներ

 

Այլ հիմնական միջոցներ

 

Հիմնական միջոցների գծով կապիտալ ներդրումեր

 

Վարձակալված հիմնական միջոցների գծով կապիտալ ներդրումներ

 

Համակարգչային ծրագրեր

 

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 

Հեղինակային իրավունքներ

 

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

Ոչ նյութական ակտիվների գծով կապիտալ ներդրումներ

Հետաձգված հարկային ակտիվներ
(ծանոթագրություն 12)

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

Այլ ակտիվներ
(ծանոթագրություն 22)

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հանրագումար

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ
(ծանոթագրություն 22)

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով

 

Կանխավճարներ աշխատակիցներին և մատակարարներին

 

Կանխավճարներ բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

 

Այլ դեբիտորական պարտքեր

 

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստ

Այլ ակտիվներ
(ծանոթագրություն 22)

Այլ ակտիվներ

 

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

 

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

Ընդամենը ակտիվներ

 

Պարտավորություններ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ
(ծանոթագրություն 23)

Ներգրավված փոխառություններ

 

Ռեպո համաձայնագրեր

 

Արժութային սվոպ

 

Ֆինանսական վարձակալություն

 

Հաշվեգրված տոկոսներ և ստացվելիք այլ գումարներ

Պարտավորություններ հաճախորդների նկատմամբ
(ծանոթագրություն 24)

 
 

Ռեպո համաձայնագրեր

 

Ներգրավված փոխառություններ

 

Արժութային սվոպ

 

Հաշվեգրված ստացվելիք տոկոսներ

Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական պարտավորություններ
(ծանոթագրություն 25)

Ածանցյալ գործիքներ

 

այլ

Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթեր
(ծանոթագրություն 26)

Թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 

Թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 

Թողարկված այլ արժեթղթեր

 

Հաշվեգրված տոկոսներ

Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

 

Պահուստներ
(ծանոթագրություն 27)

 

Այլ պարտավորություններ
(ծանոթագրություն 28)

Կրեդիտորական պարտավորություններ բյուջեի գծով

 

Պարտավորություններ աշխատակիցների նկատմամբ աշխատակիցների գծով

 

Կրեդիտորական պարտավորություններ կանոնադրական կապիտալի համալրման գծով

 

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

 

Ապագա ժամանակաշրջանի եկամուտներ

 

Վճարման ենթակա շահութաբաժիններ

 

Այլ պարտավորություններ

 

Պարտավորություններ պետության նկատմամբ

 

Հաշվեգրված տոկոսներ

Ընդամենը պարտավորություններ

 

Կանոնադրական կապիտալ
(ծանոթագրություն 29)

Սովորական բաժնետոմսեր

 

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

Էմիսիոն եկամուտ

 

Պահուստներ

Գլխավոր պահուստ

 

Վերագնահատման պահուստներ

Չբաշխված շահույթ(վնաս)

Ընթացիկ տարվա

 

Նախորդ տարվա

Սեփական կապիտալի այլ տարրեր
(ծանոթագրություն 30)

Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքներ

   
   

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՁԵՎ 3 ԵՎ ՁԵՎ 8)

 

50. Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին տարեկան (միջանկյալ) հաշվետվությունը բաղկացած է երկու աղյուսակներից: Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին տարեկան հաշվետվության առաջին աղյուսակում ցույց են տրվում հաշվետու տարվան նախորդող տարվան վերաբերող տվյալները, երկրորդ աղյուսակում` հաշվետու տարվա տվյալները: Ներդրումային ընկերության սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին միջանկյալ հաշվետվության առաջին և երկրորդ աղյուսակներում ցույց են տրվում, համապատասխանաբար, ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը և նախորդ տարվա մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանի համադրելի տվյալները:

51. Հաշվետվության առաջին աղյուսակի «1. Մնացորդը նախորդ ժամանակաշրջանի սկզբում առ 01 հունվարի -------թ. » 1-ին տողում ըստ սյուների լրացվում է նախորդ տարվա (ժամանակաշրջանի) առաջին օրվա դրությամբ՝

1) 1-ին սյունակում` կանոնադրական կապիտալի մնացորդը,

2) 2-րդ սյունակում` ներդրումային ընկերության կողմից հետ գնված սեփական բաժնետոմսերի հաշվեկշռային մնացորդը,

3) 3-րդ սյունակում` կանոնադրական կապիտալի զուտ գումարը (սյունակ 1 - սյունակ 2),

4) 4-րդ սյունակում` էմիսիոն եկամտի մնացորդը. էմիսիոն վնասը ցույց է տրվում փակագծերում,

5) 5-րդ սյունակում` գլխավոր պահուստի մնացորդը,

6) 6-րդ սյունակում` փոխարժեքային տարբերությունները արտերկրյա գործառնությունների վերահաշվարկից,

7) 7-րդ սյունակում՝ վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների՝ իրական արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթի (վնասի) և դրամական հոսքերի հեջավորման ածանցյալ գործիքների՝ իրական արժեքով վերաչափումից շահույթի/վնասի հանրագումարը: Բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ցույց է տրվում փակագծերում,

8) 8-րդ սյունակում՝ դրամական հոսքերի հեջավորում,

9) 9-րդ սյունակում՝ ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատումներից օգուտներ,

10) 10-րդ սյունակում` չբաշխված շահույթի (վնասի) գումարը (վնասը ցույց է տրվում փակագծերում),

11) 11-րդ սյունակում՝ հայտարարված միջանկյալ շահաբաժինների գումարի մնացորդը,

12) 12-րդ սյունակում` որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված ածանցյալ գործիքների և սույն հաշվետվությունում չներառված սեփական կապիտալի այլ տարրերի մնացորդների մեծության հանրագումարը (բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ցույց է տրվում փակագծերում),

13) 13-րդ սյունակում` 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակների հանրագումարը,

14) 14-րդ սյունակում՝ չվերահսկվող բաժնեմասը (լրացվում է ընկերության կողմից համախմբված հաշվետվություններ ներկայացնելու դեպքում),

15) 15-րդ սյունակում՝ 13-րդ և 14-րդ սյունակների հանրագումարը (լրացվում է ընկերության կողմից համախմբված հաշվետվություններ ներկայացնելու դեպքում):

52. «1.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտումը» տողի «Չբաշխված շահույթ» սյունակում արտացոլվում է ՀՀՄՍ 8-ի «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ստանդարտի հիմնական մոտեցման համաձայն հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխության և հաշվետու տարում հայտնաբերված նախորդ տարիներին վերաբերող էական սխալների ուղղման հետևանքով չբաշխված շահույթի սկզբնական մնացորդի ճշգրտման գումարը: Նույն գումարը գրվում է «Ընդամենը» սյունակում: Բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ներկայացվում է փակագծերում:

53. «2. Վերահաշվարկված մնացորդ» տողի «Չբաշխված շահույթ» սյունակում գրվում է «1. Մնացորդը առ 1 հունվարի ------ թ.» տողի «Չբաշխված շահույթ» սյունակի և «1.1. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների ընդհանուր արդյունքը և էական սխալների ճշգրտում» տողի «Չբաշխված շահույթ» սյունակի տվյալների հանրագումարը կամ տարբերությունը: Մնացած սյունակներում լրացվում են «Մնացորդը առ 1 հունվարի ------- թ.» տողի տվյալները:

54. «3. Բաժնետերերի (սեփականատերերի) հետ գործարքներ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) գծով, այդ թվում՝» տողում լրացվում են՝

1) 1-ին սյունակում՝ կանոնադրական կապիտալի ձևավորման, բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) թողարկման ու կանոնադրական կապիտալի այլ աճի կամ նվազման (սեփական կապիտալի այլ տարրերի հաշվին) և հետ գնված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) մարման հետևանքով կապիտալի նվազման տարբերությունը (բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ցույց է տրվում փակագծերում),

2) 2-րդ սյունակում՝ բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) հետ գնման հետևանքով ու հետ գնված կապիտալի այլ աճի և հետ գնված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) վաճառքի ու հետ գնված կապիտալի այլ նվազման տարբերությունը (բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ցույց է տրվում փակագծերում),

3) 3-րդ սյունակում՝ 1-ին և 2-րդ սյունակների տարբերությունը (բացասական լինելու դեպքում այս գումարը ցույց է տրվում փակագծերում),

4) 4-րդ սյունակում՝ կանոնադրական կապիտալի ձևավորման, բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) հետագա թողարկման, հետ գնված բաժնետոմսերի վաճառքի, մարման, էմիսիոն եկամտի հաշվին կանոնադրական կապիտալի աճի հետևանքով էմիսիոն եկամտի աճի և նվազման տարբերության գումարը,

5) 5-րդ սյունակում՝ գլխավոր պահուստի հաշվին կանոնադրական կապիտալի աճի և ներդումային ընկերության սեփականատերերի հետ այլ գործարքների հետևանքով գլխավոր պահուստի աճի և նվազման տարբերության գումարը,

6) 10-րդ սյունակում՝ չբաշխված շահույթի հաշվին կանոնադրական կապիտալի աճի և ներդրումային ընկերության սեփականատերերի հետ այլ գործարքների հետևանքով չբաշխված շահույթի աճի և նվազման տարբերության գումարը,

7) 12-րդ սյունակում՝ ներդրումային ընկերության սեփականատերերի հետ գործարքների հետևանքով սեփական կապիտալի այլ տարրերի փոփոխության գումարը,

8) 13-րդ սյունակում՝ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ և 12-րդ սյունակների հանրագումարը:

55. 3.1 3.2 տողերում ներառված են 3-րդ տողում արտացոլված գումարների բացվածքը՝ ըստ կանոնադրական կապիտալի աճի և նվազման: Հաշվետվությունը կազմելիս կարող են բացվել տվյալ ներդրումային ընկերության համար էական այլ հոդվածների համար լրացուցիչ տողեր՝ լրացնելով հոդվածի անվանումը և գումարը:

56. «4. Համապարփակ եկամուտ» տողի 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 12-րդ և 14-րդ սյունակներում ցույց է տրվում համապարփակ եկամուտների տարր հանդիսացող հոդվածների փոփոխության գումարը:

57. «6. Շահութաբաժիններ» տողում ցույց է տրվում`

1) 5-րդ սյունակում` շահութաբաժինների (արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով) հայտարարման հետևանքով գլխավոր պահուստի նվազման գումարը,

2) 10-րդ սյունակում` շահութաբաժինների հայտարարման հետևանքով չբաշխված շահույթի նվազման գումարը,

3) 11-րդ սյունակում` հայտարարված և մարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարների տարբերությունը,

4) 13-րդ սյունակում՝ 5-րդ, 10-րդ և 11-րդ սյունակների հանրագումարը:

58. «6. Սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացում (նվազեցում), այդ թվում՝» տողի սյունակներում ցույց են տրվում սեփական կապիտալի տարրերի այլ ավելացումներն ու նվազեցումները: Հաշվետվությունը կազմելիս այս բաժնում կարող են բացվել տվյալ ներդրումային ընկերության համար էական այլ հոդվածների համար լրացուցիչ տողեր՝ լրացնելով հոդվածի անվանումը և գումարը:

59. «7. Ներքին շարժեր, այդ թվում՝» տողում ցույց են տրվում սեփական կապիտալի տարրերի միջև շարժերը:

60. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 տողերում ներառված են 7-րդ տողում արտացոլված գումարների առավել էական հոդվածները: Հաշվետվությունը կազմելիս կարող են բացվել տվյալ ներդրումային ընկերության համար էական այլ հոդվածների համար լրացուցիչ տողեր՝ լրացնելով հոդվածի անվանումը և գումարը:

61. 8-րդ տողում լրացվում են բոլոր սյունակների հանրագումարները:

62. 9-ից 16-րդ տողերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1-ից 8-րդ համապատասխան տողերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՎ 4 ԵՎ ՁԵՎ 9)

 

63. Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը կարող է կազմվել ուղղակի մեթոդով, ըստ որի՝ ներկայացվում են համախառն դրամական մուտքերի և համախառն դրամական վճարումների հիմնական տեսակները: Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունն արտացոլում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ներդրումային ընկերության դրամարկղում և բանկային հաշիվներում գործառնական, ներդրումային, ֆինանսական գործունեությունից (ներառյալ՝ արտասովոր դեպքերից) Հայաստանի Հանրապետության արժույթի և արտարժույթի, դրամական միջոցների համարժեքների (այսուհետ՝ դրամական միջոցներ) մուտքերը և ելքերը, հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի մնացորդները, ինչպես նաև արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների հետևանքով դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների աճը կամ նվազումը:

64. «Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից» բաժնում արտացոլվում են ներդրումային ընկերության հիմնական գործունեության, ինչպես նաև այլ գործունեության, բացառությամբ՝ ներդրումային և ֆինանսական գործունեության հետ կապված դրամական զուտ հոսքերը:

65. «Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից» բաժնում արտացոլվում են երկարաժամկետ ակտիվների և այլ ներդրումների ձեռքբերումից առաջացած զուտ հոսքերը, որոնք չեն ընդգրկվում դրամական միջոցների համարժեքների մեջ:

66. «Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից» բաժնում արտացոլվում են այն գործունեությունից դրամական միջոցների զուտ հոսքերը, որի հետևանքով տեղի են ունենում ներդրումային ընկերությունների սեփական կապիտալի և փոխառու միջոցների ծավալի ու կառուցվածքի փոփոխություններ:

67. Դրամական հոսքերը, որոնք առաջացել են արտարժույթով կատարված գործառնությունների հետևանքով, ներկայացվում են ներդրումային ընկերության հաշվետվական արժույթով՝ արտարժույթի գումարի նկատմամբ կիրառելով հաշվետվական արժույթի և արտարժույթի միջև դրամական միջոցների հոսքերի օրվա դրությամբ առկա փոխանակման փոխարժեքը:

68. Դրամական հոսքերի տարեկան հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, նախորդ և հաշվետու ժամանակաշրջանների տվյալները: Եթե ներդրումային ընկերությունը կազմում է միջանկյալ հաշվետվություն, ապա 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը և նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվն ընկած ժամանակաշրջանների տվյալները:

69. «Ստացված տոկոսներ» տողում ներկայացվում են բանկային հաշիվների, ներդրված ավանդների, տրամադրված փոխառությունների, ռեպո համաձայնագրերի, ներդրումների և այլ գործառնությունների դիմաց փաստացի ստացված տոկոսային եկամուտները:

70. «Վճարված տոկոսներ» տողում ներկայացվում են ներգրավված փոխառությունների, ստացված վարկերի, ռեպո համաձայնագրերի և այլ պարտավորությունների դիմաց ներդրումային ընկերության կողմից վճարված տոկոսային ծախսերը:

71. «Ստացված կոմիսիոն գումարներ» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց ստացված գումարները:

72. «Վճարված կոմիսիոն գումարներ» տողում ներկայացվում են այլ կազմակերպության կողմից ներդրումային ընկերությանը մատուցված ծառությունների դիմաց վճարված գումարները:

73. «Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)» տողում ներկայացվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներից իրացված օգուտը/(վնասը):

74. «Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ (վնաս)» տողում ներկայացվում են արտարժույթի առք ու վաճառքից իրացված օգուտները (վնասները):

75. «Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ» տողում ներկայացվում են ընկերության աշխատողներին վճարված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարների գումարները:

76. «Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր» տողում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում գործառնական գործունեությունից ստացված այն եկամուտները և վճարված այն ծախսերը (ավանդների ապահովագրումը, տույժերի, տուգանքների, կառավարչական և հասարակական կապերի գծով ծախսումները և գործառնական գործունեություն հանդիսացող այլ գործառնությունների դրանցից ստացվող զուտ գումարները), որոնք չեն ընդգրկվել «Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից» բաժնի այլ տողերում:

77. «Գործառնական ակտիվներում նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից թանկարժեք մետաղների, առևտրական նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ներդրումների, ածանցյալ ֆինանսական ակտիվների, առևտրական բանկերին, այլ ֆինանսական կազմակերպություններին և հաճախորդներին տրամադրված փոխառությունների, ներդրված ավանդների և ռեպո համաձայնագրերի, ֆինանսական վարձակալության և այլ գործառնական ակտիվների դիմաց վճարված, ինչպես նաև դրանց վերադարձի զուտ գումարները: Այս տողին հաջորդող տողերում արտացոլվում են գործառնական ակտիվների էական հոդվածները:

78. «Տրամադրված փոխառությունների նվազում/(ավելացում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից հաճախորդներին տրամադրված փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերը, ինչպես նաև դրանց մարման զուտ գումարները:

79. «Շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են շահույթի կամ վնասի միջոցով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների (այդ թվում՝ ֆակտորինգի) նվազման և ավելացման դիմաց ստացված զուտ գումարները: Եթե այս հոդվածը էական չէ առանձին բացահայտման համար, ապա այն արտացոլվում է «այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)» տողում:

80. «Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են վարձատուի կողմից տրամադրված ակտիվի դիմաց ստացված գումարները: Եթե այս հոդվածը էական չէ՝ առանձին բացահայտման համար, ապա այն արտացոլվում է «այլ գործառնական ակտիվների նվազում/ (ավելացում)» տողում:

81. «Այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)» տողում ներկայացվում են արժեթղթերի փաթեթի կառավարման, երաշխիքներով և հոժարագրերով և այլ հաշվարկային փաստաթղթերով, այլ գործառնական գործառնությունների արդյունքում առաջացող ակտիվների նվազման և ավելացման զուտ գումարները:

82. «Գործառնական պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության գործառնական գործունեությունից ստանձնած պարտավորությունների դիմաց ստացված, ինչպես նաև այդ պարտավորությունների մարման համար վճարված զուտ գումարները: Այս տողին հետևող տողերում արտացոլվում են գործառնական պարտավորությունների էական հոդվածները:

83. «Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի (այդ թվում՝ ֆակտորինգի) նվազումից և ավելացումից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

84. «Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են ասոցիացված կազմակերպություններում, համատեղ վերահսկվող միավորներում, դուստր կազմակերպություններում ներդրումների նվազումից և ավելացումից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

85. «Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից հիմնական միջոցներում, ոչ նյութական ակտիվներում, ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների վրա կատարված կապիտալ ներդրումների միջոցով առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

86. «Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում» տողում ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կողմից հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման համար վճարված դրամական միջոցների արտահոսքը:

87. «Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում» տողում ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կողմից հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից առաջացած դրամական միջոցների ներհոսքը:

88. «Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից» տողում ներկայացվում են կանոնադրական կապիտալի համալրման հաշվում դրամական միջոցների կուտակումը, բռնագանձված գրավի ձեռքբերում/օտարում, ներդրումային գործառնություն հանդիսացող այլ գործառնություններից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

89. «Վճարված շահաբաժիններ» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից բաժնետերերին վճարված շահաբաժինների գումարները:

90. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված վարկերի, ռեպո համաձայնագրերի ավելացումից և նվազումից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

91. «Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերությանը բանկերից տրամադրված վարկերի, ռեպո համաձայնագրերի ավելացումից և նվազումից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

92. «Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերությանն այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կամ այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկերի, ռեպո համաձայնագրերի ավելացումից և նվազումից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

93. «Ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)» տողում ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց ստացված դրամական միջոցների հոսքերը:

94. «Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում» տողում ներկայացվում են կանոնադրական կապիտալում բաժնետերերի ներդրումներից առաջացած դրամական միջոցների հոսքերը:

95. «Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարները» տողում ներկայացվում են վարձակալի կողմից ստացված ակտիվի դիմաց վճարված գումարները:

96. «Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից» տողում լրացվում են ներդրումային ընկերության կողմից սեփական բաժնետոմսերի հետգնման համար վճարված գումարները, կանոնադրական կապիտալի համալրման համար միջոցների ներգրավումը և ֆինանսական գործունեություն հանդիսացող այլ գործառնությունների դիմաց դրամական հոսքերը:

97. «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա» տողում ներկայացվում է արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա:

98. «Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)» տողում ներկայացվում է «Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից», «Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից» և «Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից» տողերի հանրագումարը:

99. «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում» տողում ներկայացվում են կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված միջոցները ժամանակաշրջանի սկզբում:

100. «Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում» տողում ներկայացվում են կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված միջոցները ժամանակաշրջանի վերջում:

101. Որպես այլընտրանքային տարբերակ ներդրումային ընկերությունը կարող է կազմել դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունը անուղղակի մեթոդով` ընկերության շահույթը ճշգրտելով այն գումարների չափով, որոնք մասնակցել են տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթի հաշվարկում, սակայն դրամական միջոցների հոսքեր չեն արտահայտում և այն գումարների չափով, որոնք արտահայտում են դրամական միջոցների հոսքեր տվյալ ժամանակաշրջանի համար, սակայն չեն մասնակել շահույթի հաշվարկում: Հաշվետվության 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են 1-ին սյունակում թվարկված հոդվածների գումարները` համապատասխանաբար նախորդ և հաշվետու ժամանակաշրջանների համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

102. Համադրելի տեղեկատվության գծով պահանջվող ճշգրտումները, որոնք առաջանում են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մեջ փոփոխությունները հետընթաց եղանակով կիրառելուց, իրականացվում են համաձայն ՀՀՄՍ 8 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ» ստանդարտի: