Համարը 
թիվ 336-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.02.03/4(417).1 Հոդ.48.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
06.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/14-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

31 հունվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012070

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

6 դեկտեմբերի 2011 թ.

թիվ 336-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/14-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով սահմանելու ներդրումային ֆոնդերի հարկման համար զուտ ակտիվների հաշվարկման միասնական սկզբունքներ և հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հարկվող շահույթի որոշման համար ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/14-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 8

 Երևան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի

 թիվ 336-Ն որոշմամբ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

Արթուր Ջավադյան ______________

2011 թվականի դեկտեմբերի 8

Համաձայնեցված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի

2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

թիվ 1126-Ն հրամանով

 

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար

Վաչե Գաբրիելյան ______________

2011 թվականի դեկտեմբերի 30

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/14

 

ՀԱՐԿՎՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է հարկվող շահույթի որոշման նպատակով ներդրումային ֆոնդերի, այդ թվում` ոչ հրապարակային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ) զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը:

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ

 

3. Հրապարակային ֆոնդի հարկվող շահույթի որոշման համար ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը (հարկվող շահույթը) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

ՀԶԱԱ= ՀԶԱԱ1 + ՀԶԱԱ2 +…+ ՀԶԱԱՊ, որտեղ

 

ՀԶԱԱ-ը ֆոնդի` հարկվող շահույթի որոշման համար հաշվարկված զուտ ակտիվների արժեքն է,

ՀԶԱԱi -ը i-րդ օրվա դրությամբ ֆոնդի` հարկվող շահույթի որոշման համար հաշվարկված զուտ ակտիվների արժեքն է, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

 

ՀԶԱԱi  = (ԶԱԱi  + Շi ) / Պ, որտեղ`

 

ԶԱԱi  -ը i-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 335-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/04-ի 14-րդ գլխի համաձայն հաշվարկվող ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքն է,

Շi -ը տվյալ տարվա սկզբից մինչև i-րդ օրը ներառյալ ֆոնդի ակտիվների հաշվին ֆոնդի փայատերերին (բաժնետերերին) շահաբաժնի կամ նման այլ ձևով կատարված բաշխումների գումարն է,

Պ-ը տարվա ընթացքում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման պարբերականությունն է (տարվա ընթացքում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկների քանակը): Ընդ որում, եթե ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկվում է օրական պարբերականությամբ, ապա Պ-ն հավասար է 365-ի, իսկ ոչ աշխատանքային օրերի շահութահարկի հաշվեգրվող գումարի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում նախորդող աշխատանքային օրվա զուտ ակտիվների արժեքը: Ֆոնդի կանոնների (կանոնադրության) համաձայն ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման պարբերականությունը տարվա ընթացքում փոփոխվելու դեպքում փոփոխված Պ-ն հաշվարկվում է այդ փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

4. Ոչ հրապարակային ֆոնդի հարկվող շահույթի որոշման համար ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկում է տվյալ ֆոնդի կանոններով (կանոնադրությամբ) սահմանված կարգով` առանց ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր շուկայական արժեքից ֆոնդի մասնակիցներին շահաբաժնի կամ նման այլ ձևով վճարման ենթակա գումարների նվազեցման: