Համարը 
N 34-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.02.15/5(418) Հոդ.58
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
30.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ-ՈՒՄ ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ` ՈՐՊԵՍ ԾԽԱԽՈՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.7-025-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 փետրվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10012072

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

30 դեկտեմբերի 2011 թ.
 ք. Երևան

N 34-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ` ՈՐՊԵՍ ԾԽԱԽՈՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.7-025-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել.

«Հայաստանի Հանրապետությունում թոքի քաղցկեղի` որպես ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված հիվանդության, համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.7-025-11 սանիտարական կանոնները և նորմերը` համաձայն Հավելվածի:

 

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

30 դեկտեմբերի 2011թ.

N 34-Ն հրամանի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ` ՈՐՊԵՍ ԾԽԱԽՈՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԿ N 3.7-025-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այն կազմակերպությունների` անկախ դրանց կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից, մասնագետների համար, որտեղ իրականացվում է «թոքի քաղցկեղ» հիվանդության վերջնական ախտորոշում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մասնագետների համար, որոնք ընդգրկված են թոքի քաղցկեղի համաճարակաբանական հսկողությունում:

2. Համաձայն սույն սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի` թոքի քաղցկեղի դեպք է համարվում մորֆոլոգիական հետազոտությամբ հաստատված թոքային հյուսվածքներում չարորակ նորագոյացության առկայությունը, այդ թվում` շնչառական ուղիների բջիջների քաղցկեղային ախտահարումը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

3. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում անձի մոտ առաջին անգամ թոքի քաղցկեղ ախտորոշման հաստատման դեպքում բժշկի կողմից լրացվում է «Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և հաղորդման ձևաթուղթ» ԾՀ-1 ձևը` Հավելված 1:

4. «Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և հաղորդման ձևաթուղթ» ԾՀ-1 ձևը ունենում է համար, որը բաղկացած է հիվանդության պատմության կամ ամբուլատոր բժշկական քարտի համարից և տարեթվից: Նշված բաղադրիչները միմյանցից տարանջատվում են կոտորակի նշանով:

5. «Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և հաղորդման ձևաթուղթ» ԾՀ-1 ձևը դեպքը արձանագրելուց հետո 1 շաբաթվա ընթացքում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համապատասխան մարզային կամ Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն:

6. «Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և հաղորդման ձևաթուղթ» ԾՀ-1 ձևը Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության համապատասխան մարզային կամ Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն ներկայացնելու վերաբերյալ հիվանդության պատմության մեջ կամ ամբուլատոր բժշկական քարտում կատարվում է գրառում` նշելով ամսաթիվը և ԾՀ-1 ձևի համարը:

7. Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և սույն սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համապատասխան մարզային կամ Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն հաղորդման համար պատասխանատու է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող տվյալ կազմակերպության ղեկավարը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ

 

8. Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունում կամ նրա ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում սույն հրամանի Հավելված 2-ով հաստատված «Թոքի քաղցկեղի դեպքի հաշվառման և հաղորդման ձևաթուղթ» ԾՀ-1 ձևերի տվյալները գրանցվում են սույն հրամանի Հավելված 2-ով հաստատված թոքի քաղցկեղի դեպքերի հաշվառման գրանցամատյանում:

9. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարզային կամ Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոններում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններից ստացված ԾՀ-1 ձևերի տվյալները ամփոփվում են և լրացվում են սույն հրամանի հավելված 3-ով հաստատված ԾՀ-2 եռամսյակային տեղեկատվական ձևերը:

10. Յուրաքանչյուր եռամսյակ, մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը, ԾՀ-2 եռամսյակային տեղեկատվական ձևը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

 

 

Հավելված 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

N 34-Ն հրամանի

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ Ձև ԾՀ 1

Կազմակերպության անվանում

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի

«__»___________թ. N________ հրամանով

 ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

1.Ախտորոշում

2.Ազգանուն, անուն, հայրանուն
 

3.Սեռ

4. Տարիք

5. Բնակության վայր _______________________տարածաշրջան________________________________

_____________փողոց____________________տուն N_________________բն.______________________

__________________________հեռախոս ____________________________________________ սեփական,

կոմունալ, հանրակացարան (ընդգծել), գրանցման վայրից տարբեր բնակվելու դեպքում` նշել

_______________________________________________________________________________________

 

 

7. Կրթությունը` տարրական, թերի միջնակարգ, միջնակարգ, միջին մասնագիտական, բարձրագույն (ընդգծել)

8. Ամսաթվեր`

1) հիվանդացման_________________________________________________________________

2) առաջին անգամ դիմելու հայտնաբերման__________________________________________

3) ախտորոշման _________________________________________________________________

4) հոսպիտալացման_______________________________________________________________

 

9. Հոսպիտալացման վայր

10. Ռենտգենաբանական հետազոտության տվյալներ

 

11. Ախտաբանաանատոմիական հետազոտության տվյալներ

 

12. Հիվանդությունը հայտնաբերվել է բուժօգնության դիմելու արդյունքում, այդ թվում ստացիոնար հետազոտվելիս, կանխարգելիչ բժշկական զննությունների ընթացքում և այլն (նշել)

____________________________________________________________________________________

 

13. Օգտագործում է ծխախոտ  Այո  Ոչ

14. եթե ոչ, նախկինում օգտագործել է ծխախոտ  Այո  Ոչ

15. Եթե այո, ինչ տևողությամբ __________տարի

16. Ծխախոտի օգտագործման ձևը` սիգարետ, սիգար, ձեռքով պատրաստված ծխախոտ, այլ (ընդգծել)

17. Օրական օգտագործած ծխախոտի` սիգարետների միջին քանակը

18. Երկրորդային ծխի ենթարկվածությունը  Այո  Ոչ Եթե այո, ապա` ներկայում  անցյալում

19. Եթե այո, ապա երկրորդային ծխի ենթարկվածության հիմնական վայրը

20 Հաղորդող կազմակերպության գտնվելու վայր, հեռախոս

21. Հաղորդողի պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն

 

 

Հավելված 2

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

N 34-Ն հրամանի

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

Ամսաթիվ

Քարտ N

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության
անվանում

Հիվանդի անուն, ազգանուն, հայրանուն

Տարիք

Բնակության վայր

Ախտորոշում

Ծանոթություն

               

 

Հավելված 3

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի

N 34-Ն հրամանի

ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

 

ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարություն

Բժշկական փաստաթուղթ Ձև ԾՀ 2

եռամսյակային

Կազմակերպության անվանում

Հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարի

«__»_____2___թ. N________ հրամանով

 ______________եռամսյակ ______2____տարի

Դեպքերի ընդհանուր թիվ

այդ թվում`

կանայք

տղամարդիկ

Դեպքերի
թիվ`

որից
ծխողներ

Դեպքերի թիվ

որից ծխողներ

Դեպքերի թիվ`

որից
ծխողներ

           
 

Ծխախոտի օգտագործման տևողություն /տարիներ/

Երևան քաղաքի բնակիչներ

Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքների բնակիչներ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական վայրերի բնակիչներ

մինչև 5 տարի

     

5-10 տարի

     

10-15 տարի

     

15-25 տարի

     

25 տարի և ավելի