Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Արձանագրություն
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԳՆՊՏ 2008.12.30/10(18)
Ընդունման վայրը 
Պեկին
Ընդունող մարմինը 
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵԿԻՆՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ)

 

ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

 

ՊԵԿԻՆՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 

Հոդված 1

 

Փոփոխություն

 

Ա. Հոդված 2, կետ 5

Արձանագրության 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետում «2Ա-ից 2Ե հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Զ հոդվածներ» բառերը:

Բ. Հոդված 2, կետ 8 (ա) և կետ 11

Արձանագրության 2-րդ հոդվածի 8 (ա) կետում և 11-րդ կետում «2Ա-ից 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

Գ. Հոդված 2Զ, կետ 8

Արձանագրության 2Զ հոդվածի 7-րդ կետից հետո պետք է ավելացվի հետևյալ կետը.

Նշված նյութերից մեկը կամ ավելին արտադրող յուրաքանչյուր Կողմ պետք է երաշխավորի, որ 2004 թ. հունվարի 1-ից սկսած` տասներկու ամսվա ընթացքում և հետագա յուրաքանչյուր տասներկուամսյա ժամանակահատվածում Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի արտադրման հաշվարկային մակարդակը չի գերազանցի տարեկան միջինը.

ա) Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի 1989 թ. սպառման հաշվարկային մակարդակի և Ա Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի 1989թ. սպառման հաշվարկային մակարդակի երկու ամբողջ ութ տասներորդական տոկոսի գումարը և

բ) Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի 1989 թ. արտադրության հաշվարկային մակարդակի և Ա Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի 1989 թ. արտադրության հաշվարկային մակարդակի երկու ամբողջ ութ տասներորդական տոկոսի գումարը:

Այնուամենայնիվ, 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի շրջանակներում գործող Կողմերի առաջնային ներքին պահանջները բավարարելու նպատակով, վերջիններիս արտադրության հաշվարկային մակարդակը կարող է, ըստ վերը սահմանված կարգի, անցնել այդ սահմանը` մինչև տասնհինգ տոկոսով գերազանցելով Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի արտադրության հաշվարկային մակարդակը:

 

Դ. Հավելված 2Թ

Արձանագրության 2Ը հոդվածից հետո պետք է ավելացվի հետևյալ հոդվածը.

 

Հոդված 2Ը. Բրոմքլորմեթան

Յուրաքանչյուր Կողմ պետք է երաշխավորի, որ 2002 թ. հունվարի 1-ից սկսած` տասներկու ամսվա ընթացքում և հետագա յուրաքանչյուր տասներկուամսյա ժամանակահատվածում Գ Հավելվածի III խմբում նշված վերահսկվող նյութերի սպառման և արտադրության հաշվարկային մակարդակը չի գերազանցի զրոն: Սույն կետը կիրառելի է` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կողմերը կորոշեն թույլատրել արտադրության և սպառման այնպիսի ծավալ, որն անհրաժեշտ կլինի, ըստ իրենց միջև ձեռք բերված համաձայնության, էական համարվող կարիքները հոգալու համար:

Ե. Հոդված 3

Արձանագրության 3-րդ հոդվածում «2-րդ, 2Ա-ից 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2-րդ, 2Ը-ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

Զ. Հոդված 4, 1 qսiո և 1 sex կետեր

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 1 qսa կետից հետո պետք է ավելացվեն հետևյալ կետերը.

1 qսiո. Սկսած 2004թ. հունվարի 1-ից` յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի ներմուծումը սույն Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող ցանկացած պետությունից:

1 sex. Սույն կետի ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Գ Հավելվածի III Խմբում նշված վերահսկվող նյութի ներմուծումը սույն Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող պետությունից:

Է. Հոդված 4, 2 qսiո և 2 sex կետեր

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 2 qսa կետից հետո պետք է ավելացվեն հետևյալ կետերը.

2 qսiո. Սկսած 2004 թ. հունվարի 1-ից` յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Գ Հավելվածի I Խմբում նշված վերահսկվող նյութերի արտահանումը սույն Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող պետություն:

2 sex. Սույն կետի ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, յուրաքանչյուր Կողմ պետք է արգելի Գ Հավելվածի III Խմբում նշված վերահսկվող նյութի արտահանումը Արձանագրության Կողմ չհանդիսացող ցանկացած պետություն:

Ը. Հոդված 4, 5-7-րդ կետեր

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 5-ից 7-րդ կետերում «Ա և Բ Հավելվածներ, Գ Հավելվածի II Խումբ և Ե Հավելված» բառերին պետք է փոխարինեն «Ա, Բ, Գ և Ե Հավելվածներ» բառերը:

Թ. Հոդված 4, կետ 8

Արձանագրության 4-րդ հոդվածի 8-րդ կետում «2Ա-ից 2Ե հոդվածներ, 2Է և 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա -ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

Ժ. Հոդված 5, կետ 4

Արձանագրության 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «2Ա-ից 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

ԺԱ. Հոդված 5, կետեր 5 և 6

Արձանագրության 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ կետերում «2Ա-ից 2Ե հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Ե և հոդված 2Թ հոդվածներ» բառերը:

ԺԲ. Հոդված 5, 8 ter (ա) կետ

Արձանագրության 5-րդ հոդվածի 8 ter (ա) ենթակետի վերջում պետք է ավելացվի հետևյալ նախադասությունը.

Սկսած 2016թ. հունվարի 1-ից` սույն հոդվածի 1-ին կետի շրջանակներում գործող ցանկացած Կողմ պետք է կատարի 2Զ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված վերահսկիչ միջոցառումները և, որպես սույն վերահսկիչ միջոցառումների իրականացման հիմք, 2015 թ. օգտագործի արտադրության և սպառման մակարդակի միջին հաշվարկը:

ԺԳ. Հոդված 6

Արձանագրության 6-րդ հոդվածի «2Ա-ից 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

ԺԴ. Հոդված 7, կետ 2

Արձանագրության 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «Բ և Գ հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «Բ Հավելված և Գ Հավելվածի I և II Խումբ» բառերը:

ԺԵ. Հոդված 7, կետ 3

Արձանագրության 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին նախադասությունից հետո պետք է ավելացվի հետևյալ նախադասությունը.

Յուրաքանչյուր Կողմ պետք է Քարտուղարությանը տրամադրի վիճակագրական տվյալներ Ե Հավելվածում թվարկված` կարանտինի ժամանակ, ինչպես նաև առաքումից առաջ վերահսկվող նյութերի` տարեկան կտրվածքով օգտագործվող քանակության վերաբերյալ:

ԺԶ. Հոդված 10

Արձանագրության 10-րդ հոդվածի 1-ին կետում «2Ա-ից 2Ե հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն « 2Ա-ից 2Ե հոդվածներ և 2Թ հոդված» բառերը:

ԺԷ. Հոդված 17

Արձանագրության 17-րդ հոդվածի «2Ա-ից 2Ը հոդվածներ» բառերին պետք է փոխարինեն «2Ա-ից 2Թ հոդվածներ» բառերը:

ԺԸ. Հավելված Գ

Արձանագրության Գ Հավելվածին պետք է ավելացվի հետևյալ Խումբը.

 

Խումբ

Նյութ

Իզոմերների քանակը

Օզոնի քայքայում

         

III Խումբ

CH2BrC
բրոմքլորմեթան

1

0.12

 

Հոդված 2. Կապը 1997 թ. կատարված փոփոխության հետ

 

Ոչ մի պետություն կամ տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպություն չի կարող ի պահ հանձնել սույն Փոփոխության որևէ վավերացման, ընդունման, հաստատման կամ միացման մասին որևէ փաստաթուղթ, եթե նա նախօրոք կամ համաժամանակյա կարգով չի ներկայացրել 1997թ. սեպտեմբերի 17-ին Մոնրեալում կայացած Կողմերի իններորդ հանդիպման ժամանակ ընդունված Փոփոխությանն առնչվող այդպիսի փաստաթուղթ:

 

Հոդված 3. Ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում 2001թ. հունվարի 1-ին` պայմանով, որ Կողմերի կամ տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպությունների կողմից ի պահ են հանձնվել «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի Արձանագրության վավերացման, ընդունման կամ հաստատման մասին առնվազն քսան փաստաթուղթ: Մինչ հիշյալ ամսաթիվը սույն պայմանը չկատարելու դեպքում Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում պայմանը կատարելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը:

2. 1-ին կետի նպատակների համար` տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպության կողմից ի պահ հանձնված ցանկացած նման փաստաթուղթ չի համարվի հավելյալ նման կազմակերպության անդամ պետությունների կողմից ի պահ հանձնված փաստաթղթերին:

3. Սույն Փոփոխության` 1-ին կետում սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելուց հետո, Արձանագրության ցանկացած այլ Կողմի համար այն ուժի մեջ է մտնում Կողմի վավերացման, ընդունման կամ հաստատման մասին փաստաթղթերն ի պահ հանձնելու օրվան հաջորդող իննսուներորդ օրը: