Համարը 
N 9
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.05.02/12(425)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.03.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.03.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈՍԿՈՒ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայնեցված է

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարար

_____________ Վ. Գաբրիելյան

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահ

_____________ Գ. Խաչատրյան

1 մարտի 2012 թ.

N 9

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն   Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈՍԿՈՒ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն արժութային արժեքներ համարվող գույքի տեսակներն են` ՀՀ արժույթը (ՀՀ դրամը), ՀՀ արժույթով արտահայտված վճարային արժեթղթերը, օտարերկրյա արժույթը (արտարժույթը), արտարժույթով արտահայտված վճարային արժեթղթերը, բանկային ոսկին և նշված արժութային արժեքներից բխող իրավունքներն ու պարտավորությունները (որոնք ունեն փողային արտահայտություն):

Օտարերկրյա արժույթն (արտարժույթն) է` օտարերկրյա մեկ կամ մի քանի պետությունների տարածքում շրջանառության մեջ գտնվող (նաև շրջանառությունից հանված կամ հանվող, բայց փոխանակման ենթակա օրինական վճարամիջոց հանդիսացող) թղթադրամներն ու մետաղադրամները, բանկային հաշիվներում և ավանդներում գտնվող օտարերկրյա պետությունների դրամական միավորներով և (կամ) միջազգային դրամական միավորներով արտահայտված միջոցները: Բանկային ոսկին` Լոնդոնի թանկարժեք մետաղների շուկայի ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող զտարկող (աֆինաժային) կազմակերպություններում արտադրված, ոսկու ձուլակտորներն են, որոնք ունեն անհատական սերտիֆիկատ և որոնց վրա դաջված է զտարկող կազմակերպության անվանիշը, քաշը, հարգը և հերթական սերիական համարը: Ոսկու բանկային ձուլակտորների քաշը կազմում է 350-ից 450 տրոյական ունցիա (10886-13996 գր.), 99.50 -ից ոչ պակաս ոսկու պարունակությամբ և իրենց վրա լրացուցիչ դաջված է արտադրության տարեթիվը:

2. «Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն թանկարժեք մետաղներն են` թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իր չհանդիսացող ոսկին, արծաթը, պլատինը և պլատինային խմբի մետաղները (պալադիում, իրիդիում, ռոդիում, ռուտենիում և օսմիում)` ցանկացած տեսքով և վիճակում (բնակտոր, զտարկված, ձուլակտոր, հումք, համաձուլվածք, նախապատրաստվածքներ, կիսաֆաբրիկատ, քիմիական միացություն, մետաղադրամ, ջարդոն, թափոն և այլն): Թանկարժեք քարերն են` բնական, անմշակ և մշակված՝ ալմաստը, զմրուխտը, սուտակը, շափյուղան, ալեքսանդրիտը և բնական մարգարիտը: Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրը` թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք և գունավոր մետաղների համաձուլվածքներից նպատակային նշանակության և օգտագործման համար պատրաստված պատրաստի արտադրանքն է, որն իր վրա կարող է ունենալ նաև ոչ թանկարժեք մետաղներից այլ բաղադրատարրեր:

Զտարկված թանկարժեք մետաղներն են` զտարկող կազմակերպությունների կողմից արտադրված ՀՀ կամ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան` թանկարժեք մետաղների ցանկացած չափի ձուլակտորները, մանրագնդիկները, փոշին, որոնք պետք է ունենան հիմնական թանկարժեք մետաղի 99.50 -ից ոչ պակաս պարունակություն: Բանկային ոսկին` «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ոսկի: Ստանդարտացված ձուլակտորներն են` ցանկացած չափի և «Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հարգերին համապատասխանող թանկարժեք մետաղից պատրաստված ձուլակտորները, որոնք արտադրվել են զտարկող կազմակերպությունում:

Հարգը` չափանիշ է, որը ցույց է տալիս թանկարժեք մետաղների կշռային պարունակության չափը համաձուլվածքի 1000 կշռային միավորի մեջ: Տրոյական ունցիան` թանկարժեք մետաղների զանգվածի չափման միավոր է, որը հավասար է 31.1034807 գրամի:

3. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.02.2011թ. «Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման կարգը հաստատելու մասին» N 25-Ն որոշմամբ հաստատված «Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների բացման և վարման» կարգում օգտագործվող «բանկային ոսկի» և «ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր» հասկացությունները կիրառվում են համապատասխանաբար «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» և «Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված նշանակությամբ: Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ոսկու համար հայտարարած հաշվարկային գնով և կշռային արտահայտությամբ` արտահայտված գրամներով (0.01 գրամ ճշտությամբ) կամ տրոյական ունցիաներով (0.001 տրոյական ունցիա ճշտությամբ):

Բանկերն ամեն օր վերագնահատում են մետաղական հաշիվներում (այդ թվում` տվյալ բանկի կողմից այլ բանկում բացված մետաղական հաշիվներում) առկա մնացորդային ոսկին` տվյալ օրվա համար ոսկու համար ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարած հաշվարկային գնով: Բանկում բացված մետաղական հաշիվներում առկա մնացորդային ոսկու վերագնահատման տարբերությունները հարկման նպատակով չեն ներառվում տվյալ բանկի և այդ հաշիվները տնօրինող կազմակերպությունների (ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ) և ֆիզիկական անձանց (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի) եկամուտների և (կամ) ծախսերի մեջ (ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 17.05.2011թ. «Բանկերում բացված առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներից եկամուտների ճանաչման և այդ եկամուտների հարկման վերաբերյալ» N 22 պաշտոնական պարզաբանում):

4. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, 8-րդ հոդվածի և 11-րդ հոդվածի «դ» ենթակետի համաձայն հարկվող շահույթը որոշելիս ակտիվները և պարտավորությունները հաշվի են առնվում սկզբնական (ձեռքբերման) արժեքով (բացառությամբ` օրենքով սահմանված կարգով իրականացված վերագնահատման արդյունքների), իսկ արտարժույթի և արտարժույթով արտահայտված այլ ակտիվների և պարտավորությունների վերագնահատման արդյունքները օրենքի իմաստով եկամուտ կամ ծախս չեն համարվում:

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

Բանկերի ակտիվներում հաշվառվող բանկային ոսկու և թանկարժեք մետաղների վերագնահատման արդյունքները (տարբերությունները) հարկման նպատակով չեն ներառվում տվյալ բանկի եկամուտների և (կամ) ծախսերի մեջ: