Համարը 
թիվ 2
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.07.01/19(463)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
11.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.06.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

11 հունիսի 2013 թ.

թիվ 2

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հաշվի առնելով վերջին ժամանակներում ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) հասցեագրված բազմաթիվ հարցադրումները՝ կապված ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքի արժույթի և տվյալ գործարքի գնանշման հետ,

ելնելով այն հանգամանքից, որ ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգը), տարբերվելով գույքի օգտագործման այլ գործարքներից, իր բնույթով նման է վարկավորմանը և այս տեսանկյունից նույնաբովանդակ ֆինանսական գործիքների (վարկ և ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)) համար տարբեր պայմանների նախատեսումը անհարկի անհավասարություն է ստեղծում երկու ֆինանսական գործիքների միջև, ինչի արդյունքում խոչընդոտում է ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի)՝ որպես ֆինանսական գործիքի զարգացումը,

նկատի ունենալով նաև այն, որ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» կետի և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետի համաձայն՝ բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) իրականացումը վերապահված է որպես ֆինանսական գործառնություն,

վերլուծելով վարկի՝ որպես ֆինանսական գործիքի արժութային կարգավորումը, համաձայն որի («Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մաս), բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները վարկերը կարող են տրամադրել նաև արտարժույթով,

հիմք ընդունելով այն, որ վարկերի տրամադրման նկատմամբ ներկայում կիրառվող արժութային սահմանափակում է հանդիսանում միայն սպառողական վարկերի տրամադրման նկատմամբ սահմանված ՀՀ արժույթով լինելու սահմանափակումը և հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանում տրամադրված վարկերի դիմաց վճարվող տոկոսագումարները պետք է լինեն ՀՀ դրամով,

հաշվի առնելով այն, որ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) օրենսդրական կարգավորումը չի տարանջատում ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) իրականացման դիմաց վճար և տոկոսագումար, այլ նախատեսում է ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) դիմաց վճարներ,

հաշվի առնելով նաև ՀՀ տարածքում ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) իրականացնող կազմակերպությունների հետ տեղի ունեցած քննարկումները, լիզինգային գործարքների հետ կապված ներկայում ձևավորված պրակտիկան և ելնելով տվյալ խնդրի պարզաբանման անհրաժեշտությունից,

ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» ենթակետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը պաշտոնապես պարզաբանում է.

1. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքները.

1) այն դեպքում, երբ դրանք կնքվում են վարձատուի և իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ միջև՝ կարող են իրականացվել և գնանշվել արտարժույթով.

2) այն դեպքում, երբ դրանք կնքվում են վարձատուի և գյուղատնտեսական վարկային ակումբների, գյուղացիական տնտեսությունների կամ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անձանց միջև՝ նրանց գյուղատնտեսական գործունեության ֆինանսավորման նպատակով, կարող են իրականացվել և գնանշվել արտարժույթով.

3) այն դեպքում, երբ դրանք կնքվում են վարձատուի և ֆիզիկական անձանց միջև՝ իրականացվում և գնանշվում են միայն ՀՀ դրամով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ դրանք կնքվում են վարձատուի և ֆիզիկական անձանց միջև` որպես ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրի առարկա ունենալով անշարժ գույքը: Այս դեպքում անշարժ գույքի ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքները կարող են իրականացվել և գնանշվել արտարժույթով:

2. Բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքով նախատեսված վարձակալի վճարները կարող են իրականացվել արտարժույթով սույն պարզաբանման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերում: Սույն պարզաբանման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված դեպքում ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքով նախատեսված վարձակալի վճարները իրականացվում են միայն ՀՀ դրամով, բացառությամբ սույն պարզաբանման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված անշարժ գույքի ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքներով նախատեսված վարձակալի վճարների, որոնք կարող են իրականացվել նաև արտարժույթով:

3. Այն դեպքում, երբ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) գործարքի առարկա հանդիսացող գույքը ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրի հիման վրա ձեռք է բերվում.

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, ապա այդ գործարքը կարող է իրականացվել արտարժույթով,

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ապա այդ գործարքն իրականացվում է ՀՀ դրամով (բացառությամբ «Արժութային կարգավորման և վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով ՀՀ տարածքում արտարժույթով իրականացվող գործարքների համար սահմանված դեպքերի):

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի 
 նախագահ 

Ա. Ջավադյան


 2013 թ. հունիսի 13
Երևան