Համարը 
N 684-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.07.10/36(976) Հոդ.674
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
27.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.07.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

27 հունիսի 2013 թվականի N 684-Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի դրույթները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. հուլիսի 2

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

հունիսի 27-ի N 684-Ն որոշման

 

Ն Ո Ր Մ Ա Տ Ի Վ Ն Ե Ր

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն իրավական ակտով սահմանվում են պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները (այսուհետ` չափաբաժիններ):

2. Չափաբաժնի ցուցանիշները մշակված են ութժամյա աշխատանքային հերթափոխի համար:

3. Սույն որոշմամբ անտառային տնկարկներում առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի չափաբաժինները սահմանելիս հաշվի է առնվում տնկարանի բաժինների` ցանքի և դպրոց-հողամասի առկայությունը:

4. Տնկարանների ցանքի բաժնում իրականացվում է ծառաթփատեսակների սերմերի ցանքի աշխատանքներ, իսկ դպրոց-հողամասում մշակվում և ձևավորվում են խոշոր տնկանյութերը:

5. Հողի հակահրդեհային հանքայնացման, անտառմշակույթների սրսկման, հողում խրամատների նախապատրաստման, համատարած վարի մեքենայացված աշխատանքների համար դիզելային վառելիքի ծախսը կազմում է 40 լիտր (մեկ հեկտարի հաշվով), իսկ փոսերի փորման համար` 30 լիտր:

6. Ըստ մեխանիկական կազմի հողերը բաժանվում են`

1) թեթև (ավազային և ավազակավային).

2) ծանր (կավավազային և կավային):

7. Հողի մոլախոտապատվածությունը բաժանվում է աստիճանների`

1) թույլ (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ2) աճող բոլոր բույսերի մինչև 25 տոկոսը).

2) միջին (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ2) 26-50 տոկոսը).

3) ուժեղ (տնկարանի տարածքում աճող մեկ միավոր մակերեսի վրա (մ2) աճող բոլոր բույսերի 50 տոկոսից ավելի):

 

II. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

8. Անտառների պահպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները`

1) անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների (N 1 աղյուսակ).

2) հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների (N 2 աղյուսակ):

 

N 1 աղյուսակ

 

Անտառապատման և անտառավերականգնման տարածքի ցանկապատման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Շինափայտի մաքրում կեղևից և շվերից (տրամագիծը 10-12 սմ)

հատ

42

5800

2.

Հենասյուների պատրաստում 1,8 մ երկարությամբ, ստորին մասի (70 սմ) երեսպատում պաշտպանիչ շերտով

հատ

95

3.

Հենասյուների մոտեցում տեղադրում և ամրացում

հատ

42

4.

Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում հենասյուներին ամրակներով (հինգ փշալար հորիզոնական և երկու անկյունագծով հենասյուների միջև)

գծմ

515

5.

Պատրաստի հենասյուների բարձում ավտոմեքենա արտադրամասում և բեռնաթափում ավտոմեքենայից հանդամասում

մ3

5.6

12500

6.

Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և փոսերի փորում հենասյուների տեղադրման համար 0,35x0,35 մ (0,5 մ խորությամբ)

հատ

42

N 2 աղյուսակ

Հողի հակահրդեհային հանքայնացման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 նորմայի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Հողի հակահրդեհային հանքայնացում ձեռքով (հողի վերին շերտի հեռացում)

5800

1.1

թեթև հողերում

մ2

390

1.2

ծանր հողերում

270

2.

Հողի հակահրդեհային հանքայնացում մեքենայացված (հանքայնացված շերտի լայնությունը 2,4 մ)

25000

2.1

թեթև հողերում

կմ

8

2.2

ծանր հողերում

5

 

III. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

9. Անտառների պաշտպանության, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները`

1) չորացած ճյուղերի և բնաշվերի հեռացման աշխատանքների (N 3 աղյուսակ).

2) վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների (N 4 աղյուսակ).

3) վնասատուներից և հիվանդություններից դպրոց-հողամասի պաշտպանության աշխատանքների (N 5 աղյուսակ).

4) վնասատուներից և հիվանդություններից անտառմշակույթների պաշտպանության մեքենայացված (տրակտորային սրսկիչով) աշխատանքների (N 6 աղյուսակ):

 

N 3 աղյուսակ

 

Չորացած ճյուղերի և բնաշվերի հեռացման աշխատանքների կատարման չափաբաժինը

 

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

Չորացած ճյուղերի, բնաշվերի հատում և հեռացում տարածքից 50 մ վրա

հատ

(ծառ)

35

5800

N 4 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից տնկարանների պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով

7540

1.1

մինչև 40 բնանցք

հա

4.3

1.2

41-80 բնանցք

3.6

1.3

81-100 բնանցք

3.1

1.3

101-200 բնանցք

2.4

1.4

201-300 բնանցք

1.3

1.5

301-400 բնանցք

1.2

1.6

401-600 բնանցք

0.9

1.7

601-800 բնանցք

0.7

1.8

801-1200 բնանցք

0.6

1.9

1200-ից ավելի

0.5

2.

Ցանքերի սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով

մ2

3000

N 5 աղյուսակ

Վնասատուներից և հիվանդություններից դպրոց-հողամասի պաշտպանության աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ) միջինը մեկ հա-ի հաշվով

7540

1.1

մինչև 40 բնանցք

հա

4.3

1.2

41-80 բնանցք

3.6

1.3

81-100 բնանցք

3.1

1.4

101-200 բնանցք

2.4

1.5

201-300 բնանցք

1.3

1.6

301-400 բնանցք

1.2

1.7

401-600 բնանցք

0.9

1.8

601-800 բնանցք

0.7

1.9

801-1200 բնանցք

0.6

1.10

1200-ից ավելի

0.5

2.

Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով

2.1

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ

հատ

1250

2.2

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ

750

2.3

տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի

500

N 6 աղյուսակ

 Վնասատուներից և հիվանդություններից անտառմշակույթների պաշտպանության մեքենայացված (տրակտորային սրսկիչով) աշխատանքների կատարման չափաբաժինները 

NN
ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը
(1 չափա-բաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը
(դրամ)

1.

Հիվանդություններով վարակված կամ վնասատուներով բնակեցված անտառմշակույթների ցողում (սրսկում) տրակտորային սրսկիչով (նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և սրսկիչի լիցքավորումը:

հա

 

25000

1.1 ծառերի բարձրությունը մինչև 2 մ

4

7540
1.2 ծառերի բարձրությունը մինչև 2-5 մ

3

1.3

բանվորական հեղուկի պատրաստում

4

3

1.4

սրսկիչի լիցքավորում

4

3

IV. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

 

10. Անտառների վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման համար հաստատվում են հետևյալ չափաբաժինները`

1) անտառմշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման աշխատանքների (N 7 աղյուսակ).

2) հողում փոսերի նախապատրաստում` ձեռքով և մեքենայացված աշխատանքների միջոցով (NN 8 և 9 աղյուսակներ).

3) հողում խրամատների նախապատրաստում` ձեռքով և մեքենայացված, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների միջոցով (NN 10 և 11 աղյուսակներ).

4) սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման (N 12 աղյուսակ).

5) սերմնաբուսակների և տնկիների տնկման աշխատանքների (NN 13 և 14 աղյուսակներ).

6) անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 15 աղյուսակ).

7) դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 16 աղյուսակ).

8) դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների (N 17 աղյուսակ).

9) անտառմշակույթների ագրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների (N 18 աղյուսակ).

10) անտառմշակույթների խնամքի` ձեռքով և մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների միջոցով (NN 19 և 20 աղյուսակներ).

11) փոսերով տնկված տնկիների խնամքի աշխատանքների (N 21 աղյուսակ).

12) փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների (N 22 աղյուսակ).

13) մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով (N 23 աղյուսակ).

14) անտառմշակույթների ոռոգման աշխատանքների (N 24 աղյուսակ).

15) առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտառմշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների (N 25 աղյուսակ).

16) սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտառմշակույթների լրացման աշխատանքների (N 26 աղյուսակ).

17) հանքայնացման միջոցով բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքների (N 27 աղյուսակ).

18) երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների (N 28 աղյուսակ).

19) ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների (N 29 աղյուսակ).

20) կոճղաշվային եղանակով վերականգնման աջակցման աշխատանքներ (N 30 աղյուսակ):

 

N 7 աղյուսակ

 

Անտառմշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշման աշխատանքների կատարման չափաբաժինը

  

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

Անտառմշակույթների հիմնադրման համար տարածքի տեղանշում լարով

հա

3

5800

N 8 աղյուսակ

Հողում փոսերի նախապատրաստում` ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավոր

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ

5800

1.1

թեթև հողերում

հատ

100

1.2

ծանր հողերում

65

2.

Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ

2.1

թեթև հողերում

հատ

80

2.2

ծանր հողերում

40

3

Փոսերի փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ

3.1

թեթև հողերում

հատ

60

3.2

ծանր հողերում

30

N 9 աղյուսակ

Հողում փոսերի նախապատրաստում` մեքենայացված աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավոր

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1

Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ

12500

1.1

թեթև հողերում

հատ

450

1.2

ծանր հողերում

350

2

Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ

2.1

թեթև հողերում

հատ

400

2.2

ծանր հողերում

300

3

Փոսերի փորում մեքենայացված չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ

3.1

թեթև հողերում

հատ

350

3.2

ծանր հողերում

250

4

Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,3x0,3x0,3 մ

5800

4.1

թեթև հողերում

հատ

200

4.2

ծանր հողերում

130

5

Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,4x0,4x0,4 մ

5.1

թեթև հողերում

հատ

160

5.2

ծանր հողերում

100

6

Հողի հանում փոսերից ձեռքով չափսերը 0,5x0,5x0,5 մ

6.1

թեթև հողերում

հատ

140

6.2

ծանր հողերում

80

N 10 աղյուսակ

Հողում փոսերի խրամատներով նախապատրաստում` ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ

5800

1.1

թեթև հողերում

գծմ

55

1.2

ծանր հողերում

35

2.

Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ

մ2

680

3.

Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ

3.1

թեթև հողերում

 

400

3.2

ծանր հողերում

250

N 11 աղյուսակ

Հողում խրամատների նախապատրաստում` մեքենայացված, ինչպես նաև հողի հետ լցում խրամատներում ձեռքով աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Խրամատների պատրաստում, պլանտաժային գութանով 0,5x0,6 մ խորությամբ

25000

1.1

թեթև հողերում

գծմ

4500

1.2

ծանր հողերում

3100

2.

Քարերի հավաքում խրամատներում հողլիցքից առաջ

մ2

680

5800

3.

Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով

3.1

թեթև հողերում

գծմ

400

3.2

ծանր հողերում

250

N 12 աղյուսակ

Սերմերի ցանքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Ցանքի համար խրամատներում ակոսների պատրաստում

5800

1.1

3 սմ խորությամբ

գծմ

3400

1.2

7 սմ խորությամբ

2500

2.

Կաղնու սերմերի ցանք 3-5 հատ մեկ ցանքատեղում

2.1

թեթև հողերում

հատ

600

2.2

ծանր հողերում

400

3.

Խրամատների ուղղում ցանքից հետո

գծմ

550

N 13 աղյուսակ

Սերմնաբուսակների տնկման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Սերմնաբուսակների ժամանակավոր ծածկում հողով

հազ. հատ

50

5800

2.

Տնկման համար սերմնաբուսակների նախապատրաստում

հազ. հատ

30

3.

Սերմնաբուսակների տնկում բահով, նախապատրաստված հողում

3.1

թեթև հողերում

հատ

270

3.2

ծանր հողերում

230

4.

Խրամատների ուղղում տնկումից հետո

գծմ

550

N 14 աղյուսակ

Տնկիների տնկման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Տնկման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում

5800

1.1

տնկիներ

հատ

370

1.2

թփեր

430

2.

Մանր տնկիների տնկում մինչև 1մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)

2.1

փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

հատ

220

2.2

փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

200

3.

Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)

3.1

փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

հատ

160

3.2

փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

 

140

4.

 Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)

4.1

փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

հատ

280

4.2

փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

250

5.

Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)

5.1

փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ

հատ

60

5.2

փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

40

5.3

փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

25

N 15 աղյուսակ

Անտառային տնկարանների ցանքի բաժնի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1

2

3

4

5

1.

Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)

մ2

16600

25000

2.

Հողագնդերի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում

5800

2.1

թեթև հողերում

մ2

170

2.2

ծանր հողերում

92

3.

Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)

մ2

1148

3.1

մարգերի լայնակի տեղանշում լարով

մ2

950

3.2

մարգերի նախապատրաստում ձեռքով

մ2

430

4.

Մարգերի պատրաստում ցանքի համար լարով 3-7 սմ խորությամբ

գծմ

4380

5.

Ցանքի համար սերմերի նախապատրաստում

կգ

65

6.

Սերմերի ցանք (ժապավենաձև հողալցումով)

գծմ.

780

7.

Ցանքերում փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով

մոլախոտապատվածության աստիճանը

7.1

թույլ

մ2

200

7.2

միջին

150

7.3

ուժեղ

100

8.

Տնկարանի ոռոգում

մ2

2500

9.

Տնկարանի պարարտացում

մ2

1830

10.

Ցանքերի սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով

մ2

3000

7540

11.

Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)

հա

 

11.1

մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով

4.3

11.2

41-80 բնանցք

3.6

11.3

81-100 բնանցք

3.1

11.4

101-200 բնանցք

2.4

11.5

201-300 բնանցք

1.3

11.6

301-400 բնանցք

1.21

11.7

401-600 բնանցք

0.9

11.8

601-800 բնանցք

0.7

11.9

801-1200 բնանցք

0.6

11.10

1200-ից ավելի

0.5

N 16 աղյուսակ

Դպրոց-հողամասի հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)

մ2

16600

25000

2.

Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում

2.1

թեթև հողերում

մ2

170

5800

2.2

ծանր հողերում

92

3.

Մշակված հողի մաքրում մոլախոտերից և արմատներից (ձեռքով)

մ2

1148

4.

Խրամատների փորում ձեռքով, չափսերը 0,5x0,35 մ

4.1

թեթև հողերում

գծմ.

55

4.2

ծանր հողերում

34

5.

Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 0,5x0,35 մ

5.1

թեթև հողերում

գծմ.

449

5.2

ծանր հողերում

277

6.

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների տնկում բահով նախապատրաստված հողում 1x0,5 սխեմայով

հատ

497

7.

Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում

 

մոլախոտապատվածության աստիճանը

 

7.1

թույլ

մ2

200

7.2

միջին

150

7.3

ուժեղ

100

8.

 Ոռոգում

մ2

2500

9.

 Պարարտացում

մ2

1830

10.

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների սաղարթի ձևավորում

հատ

2000

11.

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում տնկարանից

հատ

2500

12.

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հաշվառում և կապոցների ստեղծում (1 կապոցում 100 հատ)

հատ

25200

13.

Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)

13.1

մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով

հա

4.3

13.2

41-80 բնանցք

3.6

13.3

81-100 բնանցք

3.1

13.4

101-200 բնանցք

2.4

13.5

201-300 բնանցք

1.3

13.6

301-400 բնանցք

1.21

13.7

401-600 բնանցք

0.9

13.8

601-800 բնանցք

0.7

13.9

801-1200 բնանցք

0.6

13.10

1200-ից ավելի

0.5

14.

Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով

14.1

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ

հատ

1250

14.2

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ

750

14.3

տնկիների բարձրությունը 2 մ-ից ավելի

500

N 17 աղյուսակ

Դպրոց-հողամասի կտրոններով հիմնման և խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1

2

3

4

5

1.

Հողի նախապատրաստում համատարած մեքենայացված վար (տրակտորով)

մ2

16600

25000

2.

Հողագնդի փխրեցում բահով և հարթեցում փոցխով նախապես վարած հողում

2.1

թեթև հողերում

մ2

170

5800

2.2

ծանր հողերում

92

3.

Մարգերի նախապատրաստում ձեռքով

մ2

430

4.

Մինչև 2 սմ տրամագծով մեկ տարեկան շվերի մթերում (բարդի, ուռենի, սոսի)

հատ

4000

5.

Մթերված շվերի կտրատում (25-30 սմ) և կտրոնների կապում փնջերով (100 կտրոն 1 փնջում)

հատ

7000

6.

Կտրոնների տնկում նախապատրաստած հողում (0,4x0,5 մ սխեմայով)

6.1

թեթև հողերում

հատ

2100

6.2

ծանր հողերում

1500

7.

Հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում

մոլախոտապատվածության աստիճանը

7.1

թույլ

մ2

200

7.2

միջին

150

7.3

ուժեղ

100

8.

 Ոռոգում

մ2

2500

9.

Պարարտացում

մ2

1830

10.

Տնկիների սրսկում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ ձեռքի սրսկիչով

7540

10.1

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5 մ

հատ

1250

10.2

տնկիների բարձրությունը մինչև 1,5-2 մ

750

11.

Պայքար դաշտամկների դեմ (թունավոր գրավչանյութի տեղադրում բնանցքերի մեջ)

11.1

մինչև 40 բնանցք մեկ հա-ի հաշվով

հա

4.3

11.2

41-80 բնանցք

3.6

11.3

81-100 բնանցք

3.1

11.4

101-200 բնանցք

2.4

11.5

201-300 բնանցք

1.3

11.6

301-400 բնանցք

1.2

11.7

401-600 բնանցք

0.9

11.8

601-800 բնանցք

0.7

11.9

801-1200 բնանցք

0.6

11.10

1200-ից ավելի

0.5

N 18 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ագրոտեխնիկական խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Խրամատներում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով

5800

Մոլախոտապատվածության աստիճանը թեթև հողերում

1.1

թույլ

գծմ

500

1.2

միջին

450

1.3

ուժեղ

300

2.

Մոլախոտապատվածության աստիճանը ծանր հողերում

2.1

թույլ

գծմ

250

2.2

միջին

200

2.3

ուժեղ

150

N 19 աղյուսակ

Անտառմշակույթների խնամքի` ձեռքով խոտհնձի աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Ձեռքով խոտհունձ, խոտի հավաքում և հեռացում

մ2

400

5800

N 20 աղյուսակ

Անտառմշակույթների խնամքի` մեքենայացված խոտհնձի աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Մեքենայացված (բենզինի ծախսը 15 լիտր) խոտհունձ, խոտի հավաքում և հեռացում

մ2

1000

10000

N 21 աղյուսակ

Փոսերով տնկված տնկիների խնամքի աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Տնկիների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում

5800

բաժակների տրամագիծը (մ)

1.1

0,5

հատ

300

1.2

0,7

200

1.3

1,0

100

N 22 աղյուսակ

Փոսերով տնկված սերմնաբուսակների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

N N

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1

Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում

5800

1.1

թեթև հողերում

հատ

350

1.2

ծանր հողերում

150

N 23 աղյուսակ

Մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառմամբ մեքենայացված աշխատանքների միջոցով կատարման չափաբաժինը

 

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

Մոլախոտերի հեռացում հերբիցիդների կիրառումով մեքենայացված (տրակտորային սրսկիչով) (նշված աշխատանքներն իրականացվում են 1 տրակտորիստի և երկու բանվորների օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և սրսկիչի լիցքավորումը:

հա

3

25000

N 24 աղյուսակ

Անտառմշակույթների ոռոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Խրամատներով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում

հա

0.45

5800

2

Փոսերով տնկված անտառմշակույթների ոռոգում բաժակներում

հատ

200

3.

Ոռոգում ռետինե խողովակով` ձեռքով

(16լ ջուր 1 ծառին)

հատ

500

N 25 աղյուսակ

Առուների պատրաստման և վերանորոգման, ինչպես նաև փոսերով տնկված անտառմշակույթների բաժակների վերանորոգման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Առուների պատրաստում 0.3 x 0.2 մ

5800

1.1

թեթև հողերում

գծմ

120

1.2

ծանր հողերում

80

2.

Ժամանակավոր առուների մաքրում և ուղղում

0.3 x 0.2 մ

գծմ

250

3.

Բաժակների վերանորոգում

հատ

200

N 26 աղյուսակ

Սերմնաբուսակներով և խոշոր տնկիներով անտառմշակույթների լրացման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,3x0,3x0,3 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար

5800

1.1

թեթև հողերում

հատ

150

1.2

ծանր հողերում

100

2.

Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,4x0,4x0,4 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար

2.1

թեթև հողերում

հատ

120

2.2

ծանր հողերում

80

3.

Հողի նախապատրաստում փոսերով 0,5x0,5x0,5 մ, սերմնաբուսակներով լրացման աշխատանքների համար

3.1

թեթև հողերում

հատ

80

3.2

ծանր հողերում

40

4.

Սերմնաբուսակների տնկում բահով, նախապատրաստված հողում

4.1

թեթև հողերում

հատ

270

4.2

ծանր հողերում

230

5.

Լրացման համար տնկիների նախապատրաստում, արմատների և սաղարթի ձևավորում, տեսակավորում, աճման խթանիչներով արմատների մշակում

5.1

տնկիներ

հատ

370

5.2

թփեր

430

6.

Մանր տնկիների տնկում մինչև 1մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)

6.1

Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4

հատ

220

6.2

Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5

200

7.

Խոշոր տնկիների տնկում 1-2 մ բարձրությամբ (նախապատրաստված փոսերում)

7.1

Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

հատ

160

7.2

Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

140

8.

Թփերի տնկում (նախապատրաստված փոսերում)

8.1

Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

հատ

280

8.2

Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

250

9.

Տնկիների տնկում հողագնդով (նախապատրաստված փոսերում)

9.1

Փոսերի խորությունը 0,3x0,3x0,3մ

հատ

60

9.2

Փոսերի խորությունը 0,4x0,4x0,4մ

40

9.3

Փոսերի խորությունը 0,5x0,5x0,5մ

25

N 27 աղյուսակ

Հանքայնացման միջոցով բնական վերաճի օժանդակման աշխատանքների կատարման չափաբաժինը

 

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

Անտառում սերմատու ծառերի տակ խաշամի հեռացում և 8 սմ խորությամբ հողի փխրեցում (1x1 մ հարթակում)

հատ (հարթակ)

170

5800

N 28 աղյուսակ

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների և խոշոր տնկիների հանման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Երկու տարեկան սերմնաբուսակների հանում, տեսակավորում և ժամանակավոր հողաթաղում

հատ

1000

5800

2.

Խոշոր տնկիների հանում (առանց հողագնդի)

2.1

3 - 4 տարեկան

հատ

120

2.2

5 - 6 տարեկան

70

2.3

7- 8 տարեկան

35

3.

Խոշոր տնկիների ժամանակավոր հողաթաղում

հատ

3400

4.

Խոշոր տնկիների հանում հողաթաղումից

հատ

4000

N 29 աղյուսակ

Ասեղնատերևավոր տնկիների հողագնդով հանման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը

(1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Տնկիների հանում հողագնդով և փաթեթավորում

5800

1.1

հողագնդի տրամագիծը 25 սմ

հատ

100

1.2

հողագնդի տրամագիծը 30 սմ

60

1.3

հողագնդի տրամագիծը 40 սմ

45

1.4

հողագնդի տրամագիծը 50 սմ

30

1.5

հողագնդի տրամագիծը 70 սմ

15

1.6

հողագնդի տրամագիծը 80 սմ

6

N 30 աղյուսակ

Կոճղաշվային եղանակով վերականգնման աջակցման աշխատանքների կատարման չափաբաժինները

 

NN

ը/կ

Աշխատանքի անվանումը

Չափի միավորը

Չափաբաժնի ցուցանիշը (1 չափաբաժնի չափը)

Ծախսերի չափաբաժինը

(դրամ)

1.

Կոճղաշվերի հատում ձեռքով և էտած շվերի, հեռացում տարածքից 50 մ վրա

հատ (կոճղ)

15

5800

2.

Կոճղաշվերի հատում մեքենայացված (բենզինի ծախսը 5 լիտր (բենզասղոց)) և էտած շվերի, հեռացում տարածքից (50 մ)

հատ (կոճղ)

50

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Վ. Գաբրիելյան