Համարը 
N 2
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.11.01/30(474)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
24.10.2013
Ստորագրող մարմինը 
Բնապահպանության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.10.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.10.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ՀՕ-193 ՕՐԵՆՔԻ 43-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 14-ՐԴ ԿԵՏԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

24 հոկտեմբերի 2013 թ.

N 2

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի ՀՕ-193 ՕՐԵՆՔԻ 43-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 14-ՐԴ ԿԵՏԻ 1-ԻՆ ԵՆԹԱԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետը որպես լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է սահմանում վտանգավոր թափոնների վերամշակումը, վնասազերծումը, պահպանումը, փոխադրումը և տեղադրումը:

Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել և հարց է առաջացրել՝ արդյոք վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիան պարտադիր է միայն նշված գործունեության բոլոր բաղադրիչների (վերամշակում, վնասազերծում, պահպանում, փոխադրում և տեղադրում) միաժամանակյա իրականացման պարագայում, թե որևէ բաղադրիչի առկայությունն արդեն պարտադիր է դարձնում լիցենզիայի ստացումը:

Օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է.

«Գործունեությունը համարվում է լիցենզավորման ենթակա, եթե այն ընդգրկված է սույն հոդվածի աղյուսակում:»:

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ իրավական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով օրենքի պահանջները:

Վերը նշված նորմի տառացի նշանակությամբ մեկնաբանությունից բխում է, որ Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված գործունեության բոլոր թվարկված տեսակներից յուրաքանչյուրով զբաղվելու համար անհրաժեշտ է լիցենզիայի ստացում, անկախ այն հանգամանքից՝ դրանք միավորված են մեկ միասնական լիցենզիայում, թե ոչ:

Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետում թվարկված գործունեության տեսակների ստորակետով տարանջատումը սահմանում է ոչ թե թվարկված գործունեության բոլոր տեսակների միաժամանակյա պարտադիր առկայության պահանջը, այլ այն հանգամանքը, որ դրանց համար տրվում է մեկ միասնական լիցենզիա: Լիցենզիա ստացած անձը կարող է զբաղվել վտանգավոր թափոնների վերամշակմամբ, վնասազերծմամբ, պահպանմամբ, փոխադրմամբ և տեղադրմամբ միաժամանակ կամ դրանցից մի քանիսով կամ մեկով:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ պաշտոնապես պարզաբանում եմ.

1. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետում թվարկված գործունեության տեսակների ստորակետով տարանջատումը սահմանում է ոչ թե թվարկված գործունեության բոլոր տեսակների միաժամանակյա պարտադիր առկայության պահանջը, այլ այն հանգամանքը, որ դրանց համար տրվում է մեկ միասնական լիցենզիա:

2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված գործունեության տեսակներից մեկով կամ մի քանիսով կամ բոլորով զբաղվելը, անկախ այն հանգամանքից, որ դրանք միավորված են մեկ միասնական լիցենզիայում, պարտադիր է դարձնում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիայի ստացումը:

 

  Ա. Հարությունյան