Համարը 
N 154-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԵԻԱՏ 2014.05.14/3(61) Հոդ.10
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Երևան քաղաքի ավագանի
Ընդունման ամսաթիվը 
30.04.2014
Ստորագրող մարմինը 
Երևանի քաղաքապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.04.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

 

30 ապրիլի 2014 թ.

N 154-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 33-րդ կետը.

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.

Հաստատել Երևան համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը` համաձայն հավելվածի:

 

Երևանի քաղաքապետ

Տ. Մարգարյան

 

 

Հավելված
Երևան քաղաքի ավագանու

2014 թվականի ապրիլի 30-ի

N 154-Ն որոշման

 

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

 

ԳԼՈՒԽ 1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Երևան համայնքում (այսուհետ՝ համայնք) տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի իրականացման նպատակն է համայնքի բնակիչների համար համայնքի կառավարմանը, համայնքի քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում մասնակցելու հնարավորության, ինչպես նաև հանրային տեղեկատվության լիակատար մատչելիության, համայնքի տարածքում գործող կանոնների և պարտականությունների իմացության ապահովումն է:

3. Սույն կարգի խնդիրներն են՝

1) համայնքի բնակիչների մասնակցության ապահովումը համայնքի կառավարման գործընթացում.

2) համայնքի կառավարմանը քաղաքացիական մասնակցության գործուն ձևերի կիրառումը.

3) համայնքի բնակիչների և համայնքի ղեկավարի և նրա աշխատակազմի, ինչպես նաև համայնքի ենթակա կազմակերպությունների միջև փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորումը:

4. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության սկզբունքներն են՝

1) մատչելիությունը և հասանելիությունը.

2) վստահությունը.

3) թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը.

4) ակտիվությունը, օպերատիվությունը և արագ արձագանքումը.

5) պատասխանատվությունը և հաշվետվությունը:

5. Համայնքի բնակիչները համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը կարող են մասնակցել միայն իրենց նախաձեռնությամբ՝ համայնքում բնակիչների մասնակցության ապահովման միջոցառումների իրականացման շրջանակներում՝ հասարակական հիմունքներով:

6. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչները կարող են մասնակցություն իրականացնել «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կարգավորման ենթակա բնագավառներում:

 

ԳԼՈՒԽ 2

 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

7. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ձևերը և միջոցներն են՝

1) տեղեկացման (իրազեկման, անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման) հնարավորությունը.

2) համայնքում որոշումների կայացման գործընթացներում մասնակցելու հնարավորության ստեղծում Երևանի քաղաքապետին և Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարին կից խորհրդակցական խորհուրդների ձևավորման, հանրային լսումների անցկացման միջոցով.

3) ընդունելությունների կազմակերպումը.

4) համայնքի տարածքում հարցումների անցկացման կազմակերպումը և բնակիչների առաջարկությունների ներկայացման հնարավորությունը.

5) արագ արձագանքման համար անհրաժեշտ միջոցների ստեղծումը.

6) բարձր տեխնոլոգիաների կիրառումը.

7) համայնքի տարածքում գործող կանոնների և պարտականությունների մասին բնակչության իրազեկումը:

8. Սույն կարգի 9-րդ կետում նշված մասնակցության ձևերի իրականացումը կարգավորվում է Երևանի քաղաքապետի որոշումներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ որոշումների ընդունման լիազորությունը օրենքով վերապահված է համայնքի ավագանուն կամ կարգավորվում է այլ իրավական ակտերով:

 

ԳԼՈՒԽ 3

 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

 

9. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունը ապահովման բնագավառում Երևանի քաղաքապետը իրականացնում է հետևյալ լիազորությունները՝

1) ապահովում է համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության մշակույթի զարգացումը.

2) ապահովում է քաղաքացիների իրազեկ լինելու և համայնքի կառավարմանը և զարգացմանը մասնակցելու հնարավորությունը և խրախուսումը.

3) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնակիչների մասնակցության սահմանված ձևերի լիարժեք կիրառումը.

4) կազմակերպում է համայնքում կատարվող ծրագրերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկումն ու լսումների անցկացումը.

5) ապահովում է բնակիչների տեղեկատվության ստացման հնարավորությունը.

6) կազմակերպում է բնակիչներին համայնքի հանդեպ ունեցած կամ այլ պարտավորությունների վերաբերյալ պատշաճ կարգով իրազեկումը:

10. Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովման բնագավառում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը համայնքի բնակիչներին և հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին, ինչպես նաև սույն որոշմամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է վերջիններիս մասնակցությամբ միջոցառումներ: