Համարը 
N 108-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.11.18/26(409).1 Հոդ.402.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Արտակարգ իրավիճակների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2011
Ստորագրող մարմինը 
Արտակարգ իրավիճակների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.11.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 նոյեմբերի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32611467

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

19 հոկտեմբերի 2011 թ.

ք. Երևան

N 108-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1359-Ն որոշման 2-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 531-Ն որոշման հավելված 1-ի 13-րդ կետի 4-րդ ենթակետով.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել.

1) արտադրական վտանգավոր օբյեկտներում տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2) Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացության ձևը` համաձայն հավելված 2-ի:

3) Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը` համաձայն հավելված 3-ի:

4) Նախագծային փաստաթղթերին գործարկվող արտադրական վտանգավոր օբյեկտի համապատասխանության վերաբերյալ տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացության ձևը` համաձայն հավելված 4-ի:

2. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության պետ Ա. Գրիգորյանին` սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. Երիցյան

 

 

Հավելված 1
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի 
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

 

Օրինակելի ձև

 

Հաստատված է

 ------------------------------------------------

-------------------------------------------------

 տնօրեն___________________/անուն, ազգանուն/

  ստորագրություն

 

«  » _______________ 201 թ.

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _____

 

Սույն եզրակացությունը կազմվել է ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- կողմից:

 /փորձագիտական կազմակերպության անվանումը/

Փորձագետ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 /անուն, ազգանուն, հայրանուն/

 

Կրթությունը ----------------------------------------

Մասնագիտությունը --------------------------------------------------------------------

Փորձագետի վկայական ------------------ տրված ------------------------------------------------------

Աշխատանքային ստաժ -------------------------------------------

Աշխատանքի գտնվելու վայրը -------------------------------------------------------

 

Հեռ. ------------------------------------------------

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- և

 արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անունը,

------------------------------------------------------------------------------------------ -ի տնօրենի միջև «---» ------- 20 թ-ին

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

 

կնքված N ---------- պայմանագրի` «----» ------------ 20 թ-ից մինչև «-----» ---------- 20 թ-ը

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

փորձագիտական կազմակերպության անվանումը, փորձագետի /փորձագիտական խմբի/ անուն, ազգանուն

 

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց ---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ շահագործող անձի անունը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը

 

արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

ԱՎՕ-ի Նկար 1

ԱՎՕ-ի Նկար 2

 

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը --------------------------------------------------------------------

  համապատասխանում է/չի համապատասխանում

 

«Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանի պահանջներին:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 անհամապատասխանության դեպքում հիմնավորումը

 

Հրահանգները - հաստատված ---------------------------- 20 թ-ին ---------------------------------------------------

  ում կողմից

 

 որոնք ----------------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության ոլորտի

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

 

օրենսդրության պահանջներին:

 

Հրահանգավորման մատյանները – կազմված ------- թերթից ------------- 20 թ-ին:

Վերջին հրահանգավորումը անցկացվել ----------- 20 թ-ին, որոնք ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

պահանջներին:

 

Փորձարկման ակտերը --------------------------------------------------------------------------- փորձարկումը իրականացվել է

 ԱՎՕ-ի անվանումը

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

 երբ և ում կողմից

 

որը ------------------------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության

 համապատասխանում է/չի համապատասխանում

 

ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

 

Շենքերը և շինությունները, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 շենք, շինությունների անվանումները

 

շենք, շինությունների Նկար 3

 

որոնք ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, ---------------------------------------------------------------------------------------------

 տեխնոլոգիական սարքավորումների անվանումները

 

տեխնոլոգիական սարքավորումները Նկար 4

 

որոնք ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

Տեխնիկական միջոցները՝ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 տեխնիկական միջոցների անվանումները

 

տեխնիկական միջոցների Նկար 5

 

որոնք ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

 տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը -----------------

-------------------------------------- համապատասխան որակավորում, վկայական N ---------------------- տրված

 անցել են/չեն անցել

 

 ----------------------- 20 թ-ին -----------------------------:

  ում կողմից է տրված

 

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության արդյունքները` --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ շահագործող անձի անունը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ԱՎՕ-ի գործարանային և ռեեստրում գրանցման համարը

 

արտադրական վտանգավոր օբյեկտին տրվում է ---------------------------------------- եզրակացություն:

  դրական/բացասական

 

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

1. ------- էջ:

2. ------- էջ:

3. ------- էջ:

 

 Փորձագետ _________________________ _________________________

 

անուն, ազգանուն, վկայականի N

 

(հավելվածը խմբ. 18.04.14 N 304-Ն)

 

 

Հավելված 2
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի 
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

տնօրեն ---------------------------------------------------------

    ստորագրությունը

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

ք. Երևան

 « »      20  թ.

 

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -------------------------------------------------------------------------------------------------------- և

 արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը

--------------------------------------------------------------------------------------ի տնօրենի միջև «---» ------------- 20 թ-ին

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ------------- պայմանագրի` «----» -------------------- 20 թ-ից մինչև «-----» -------------------- 20 թ-ը

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեց -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը, ԱՎՕ-ի անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը:

Փորձաքննության արդյունքում պարզվեց, որ -------------------------------------------------------------------------------

    ԱՎՕ-ի անվանումը
 

ԱՎՕ-ի տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, ---------------------------------------------------------------------

    համապատասխանում է/չի համապատասխանում
 

ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 25.04.2006 թվականի N 88-Ն հրամանի պահանջներին:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 անհամապատասխանության հիմնավորումը

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված` --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը ԱՎՕ-ի անվանումը

տեխնիկական անվտանգության վկայագրի փորձաքննության եզրակացությունը --------------------------------:

    դրական է/բացասական է
 

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագիր

 

Փորձագիտական խմբի ղեկավար/փորձագետ ----------------------------------------------------------------------

     ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը

 

 

Հավելված 3
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի 
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

տնօրեն ---------------------------------------------------------

    ստորագրությունը

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N

 

ք. Երևան

 « »      20  թ.

 

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -------------------------------------------------------------------------------------------------------- և

 արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անվանումը,

---------------------------------------------------------------------------------------ի տնօրենի միջև «---» ----------- 20 թ-ին

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

կնքված N ---------------- պայմանագրի` «----» ------------------- 20 թ-ից մինչև «-----» ------------------ 20 թ-ը

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 փորձագետի (փորձագիտական խմբի) անուն, ազգանուն

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեցին --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գտնվելու վայրը, արտադրական վտանգավոր օբյեկտի անվանումը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը:

 

Համաձայն նախագծային փաստաթղթերի նախատեսվում է -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

ԱՎՕ-ի անվանումը, նախատեսվող աշխատանքների համառոտ բնութագիրը

 

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված` -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը ԱՎՕ-ի անվանումը

նախագծային փաստաթղթերը ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 անհամապատասխանության հիմնավորումը

տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին և նախագծային փաստաթղթերին տրվում է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ---------------------------------------------------

    դրական է/բացասական է

եզրակացություն:

 

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի պատճենները -------- էջ:

 

Փորձագիտական խմբի ղեկավար (փորձագետ) ---------------------------------------------------------------------

   ստորագրությունը, ազգանունը, վկայականի համարը
 

 

 

Հավելված 4
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի 
2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 108-Ն հրամանի


Օրինակելի ձև

 

Հաստատված է

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 տնօրեն ___________________ /անուն, ազգանուն/

  ստորագրություն

 

«  » _______________ 201 թ.

 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _____

 

Սույն եզրակացությունը կազմվել է ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- կողմից:

 /փորձագիտական կազմակերպության անվանումը/

 

Փորձագետ ---------------------------------------------------- 

/անուն, ազգանուն, հայրանուն/

 

Կրթությունը ----------------------------------------

Մասնագիտությունը --------------------------------------------------------------------

Փորձագետի վկայական ---------------------- տրված ------------------------------------------------------

Աշխատանքային ստաժ -------------------------------------------

Աշխատանքի գտնվելու վայրը---------------------------------------------------------------------------------------------

Հեռ.---------------------------------------------------

 

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և -------------------------------------------------------------------------------------------------------- և

 արտադրական վտանգավոր օբյեկտ շահագործող անձի անունը

 

------------------------------------------------------------------------------------------ -ի տնօրենի միջև «---» ------- 20 թ-ին

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը

 

կնքված N ---------- պայմանագրի` «----» ------------ 20 թ-ից մինչև «-----» ---------- 20 թ-ը

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 փորձագիտական կազմակերպության անվանումը, փորձագետի /փորձագիտական խմբի/ անուն, ազգանուն,

 

կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացվեց ---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ շահագործող անձի անունը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը և անվանումը

 

արտադրական վտանգավոր օբյեկտում:

 

ԱՎՕ-ի Նկար 1

 

ԱՎՕ-ի Նկար 2

 

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նկարագիրը.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

Փորձաքննության ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտում ուսումնասիրվել են.

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական փաստաթղթերը

Տեխնիկական անվտանգության վկայագիրը, որը --------------------------------------------------------------------

  համապատասխանում է/չի համապատասխանում
 

«Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեխնիկական անվտանգության վկայագրին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2014 թվականի մարտի 14-ի թիվ 198-Ն հրամանի պահանջներին:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

անհամապատասխանության դեպքում հիմնավորումը

 

Հրահանգները - հաստատված ------------------- 20 թ-ին ------------------------------------------------------------

  ում կողմից

 

 որոնք ----------------------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության ոլորտի

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

 

օրենսդրության պահանջներին:

Հրահանգավորման մատյանները – կազմված ------- թերթից ------------- 20 թ-ին:

Վերջին հրահանգավորումը անցկացվել ----------- 20 թ-ին, որոնք -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

 

պահանջներին:

Փորձարկման ակտերը ----------------------------------------------------------------------------------- փորձարկումը իրականացվել է

 ԱՎՕ-ի անվանումը

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

 երբ և ում կողմից

 

որը ------------------------------------------------------------------------------------------- տեխնիկական անվտանգության

 համապատասխանում է/չի համապատասխանում

 

ոլորտի օրենսդրության պահանջներին:

 

Շենքերը և շինությունները, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 շենք, շինությունների անվանումները

 

շենք, շինությունների Նկար 3

 

որոնք ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումները, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 տեխնոլոգիական սարքավորումների անվանումները

 

տեխնոլոգիական սարքավորումները Նկար 4

 

որոնք ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

Տեխնիկական միջոցները՝ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 տեխնիկական միջոցների անվանումները

 

տեխնիկական միջոցների Նկար 5

 

որոնք -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 համապատասխանում են/չեն համապատասխանում

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

տեխնիկական փաստաթուղթը և դրա համապատասխանության կամ անհամապատասխանության հիմնավորումը

 

 

Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ինժեներատեխնիկական և մասնագետ կադրերը -----------------

------------------------------------ համապատասխան որակավորում, վկայական N ----------------------- տրված

 անցել են/չեն անցել

----------------------- 20 թ-ին -----------------------------:

  ում կողմից է տրված

 

Հիմք ընդունելով տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ուսումնասիրությունների արդյունքները, պարզվեց, որ` --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

ԱՎՕ շահագործող անձի անունը, ԱՎՕ-ի գտնվելու վայրը

 

շահագործվող -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ԱՎՕ-ի անվանումը,

 

արտադրական վտանգավոր օբյեկտը ---------------------------------------------------------------- նախագծային

  համապատասխանում է/չի համապատասխանում
 

փաստաթղթերին և ------------------------------------------ շահագործման:

  ենթակա է/ենթակա չէ

 

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը`

1. ------ էջ:

2. ------ էջ:

3. ------ էջ:

 

 Փորձագետ _________________________ _________________________

  անուն, ազգանուն, վկայականի N
 

(հավելվածը խմբ. 18.04.14 N 304-Ն)