Համարը 
N 1561-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.12.21/62(936) Հոդ.1351
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.12.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
29.09.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԸ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՏԵՍՔՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴՐԱ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 նոյեմբերի 2012 թվականի N 1561-Ն

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԸ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՏԵՍՔՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴՐԱ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 10.07.14 N 757-Ն)

1. Հաստատել կուտակային կենսաթոշակը ծրագրային վճարի տեսքով վճարվելու դեպքում դրա հաշվարկման մեթոդաբանությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. դեկտեմբերի 18

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 29-ի N 1561-Ն որոշման

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԸ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՏԵՍՔՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴՐԱ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

I. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն մեթոդաբանությամբ կարգավորվում են «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ծրագրային վճարի հաշվարկման մեթոդաբանության հետ կապված հարաբերությունները:

 

II. ՍՈՒՅՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Սույն մեթոդաբանությունում կիրառվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝

1) յուրաքանչյուր տարիքում ծրագրային վճարի ստացման ժամանակահատված` մահացության աղյուսակներով սահմանված կենսաթոշակային տարիքից հետո կյանքի սպասվող միջին տևողություն յուրաքանչյուր տարիքում.

2) մահացության աղյուսակներ` Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հաշվարկված և հրապարակված` երկու սեռի համար ունիվերսալ մահացության աղյուսակներ.

3) կենսաթոշակի ընտրության դիմում` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կենսաթոշակի ընտրության դիմում:

(2-րդ կետը փոփ. 10.07.14 N 757-Ն)

3. Սույն մեթոդաբանությունում կիրառված մյուս հասկացություններն ունեն համապատասխանաբար «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» և «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող այդ հասկացությունների իմաստները:

 

III. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ

 

4. Կենսաթոշակի ընտրության դիմումը ներկայացվելու պահին մասնակցի տարիքին համապատասխան ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը սահմանվում է` ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված մահացության աղյուսակների:

5. Եթե մասնակիցն իր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մի մասը ծրագրային վճարի տեսքով ստանալու ընտրություն է կատարել՝ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին համապատասխան, ապա սույն մեթոդաբանության 4-րդ կետին համապատասխան ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը սահմանվում է` ըստ ստորև ներկայացվող սանդղակի.

 

Տարիքը

Ժամանակահատվածը (տարի)

63-67

 Տվյալ միջակայքի վերին տարիքի համար հրապարակված ժամանակահատված` ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված մահացության աղյուսակների

68-72

73-77

78-ից բարձր

(5-րդ կետը փոփ. 10.07.14 N 757-Ն)

6. Ծրագրային վճարների ստացման ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր մասնակցի համար որոշվում է մեկ անգամ՝ մասնակիցների ռեեստրը վարողին կենսաթոշակի ընտրության դիմում ներկայացնելուց հետո, որից հետո՝ հետագա յուրաքանչյուր ամսվա մարվող փայերի թվի հաշվարկման ժամանակ, սույն մեթոդաբանության 17-րդ և 18-րդ կետերով սահմանված բանաձևում այդ որոշված մեծությունից նվազեցվում է մեկական ամիս:

7. Եթե մասնակիցը ցանկանում է, որ իր համար ծրագրային վճարը հաշվարկվի սույն մեթոդաբանությամբ սահմանված ծրագրային վճարի ստացման նվազագույնից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա կենսաթոշակի ընտրության դիմումում նշվում է ավելի երկար ժամանակահատված:

 

IV. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՍՏԱՑՈՒՄԸ

 

8. Մասնակիցների ռեեստրը վարողն օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում ծրագրային եղանակով կենսաթոշակ ստացող յուրաքանչյուր մասնակցի համար ամսական պարբերականությամբ հաշվարկում է ծրագրային վճարի չափը` բացառապես մարման ենթակա փայերի թվի հիման վրա, կազմակերպում է յուրաքանչյուր անգամ դրա վճարման համար անհրաժեշտ փայերի մարումը և մասնակցին ծրագրային վճարի կատարումը:

9. Ծրագրային վճարի կատարման ամբողջ ընթացքում չմարված փայերի մասով մասնակիցը պահպանում է իր` որպես կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակցի՝ օրենքով վերապահված իրավունքները:

10. Ծրագրային վճարի հաշվարկման և կատարման համար հիմք են ընդունվում մասնակցին պատկանող բոլոր կենսաթոշակային ֆոնդերի բոլոր փայերը՝ բացառությամբ այն փայերի, որոնց մարումը տվյալ պահին օրենքով սահմանված կարգով կասեցված է:

11. Ծրագրային վճար կատարելու համար սույն ընթացակարգով որոշված անհրաժեշտ թվով փայերը մարվում են փայերի` ծրագրային վճարի կատարման ամսվա առաջին աշխատանքային օրվա դրությամբ փայի վերջին հայտնի հաշվարկային արժեքով:

12. Ծրագրային վճարի կատարման համար անհրաժեշտ մարվող փայերի թիվը որոշելու համար հաշվարկումը պետք է կատարվի ամսական կտրվածքով` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` յուրաքանչյուր անգամ փայերի մարումից առաջ:

13. Ծրագրային վճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար կատարվում է մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա տասներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

14. Սույն ընթացակարգով փայերի մարումից առաջացած համապատասխան գումարը փոխանցվում է մասնակցի բանկային հաշվին:

15. Ծրագրային վճարը կատարվում է` կենսաթոշակի ընտրության դիմումը մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամսվանից սկսած:

16. Ծրագրային վճարի կատարումը դադարում է՝

1) մասնակցի՝ կենսաթոշակային հաշվում առկա բոլոր փայերի մարումից և համապատասխան վճարումն ավարտվելուց հետո.

2) մասնակցի մահվան դեպքում:

 

V. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

17. Ամսական ծրագրային վճարի կատարման համար անհրաժեշտ մարվող փայերի թիվը հաշվարկվում է` ըստ հետևյալ բանաձևի՝

 

ՓՔi = ՓԸՔi / ԾՎԺ,

որտեղ՝

Փքi-ն i-րդ ֆոնդից մարվող փայերի թիվն է,

ՓԸՔi-ն i-րդ ֆոնդում շահառուի ունեցած փայերի ընդհանուր թիվն է՝ տվյալ ամսվա վերջի դրությամբ,

ԾՎԺ-ն սույն մեթոդաբանության 4-րդ կամ 5-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածն է (արտահայտված ամիսներով)` մինչև ծրագրային վճարի ստացման ժամանակահատվածի վերջը:

Բոլոր ֆոնդերի համար բանաձևը կլինի հետևյալը՝

 

 n
 ∑

 i=1

 ՓՔi  = n
 ∑

 i=1

 ՓԸՔi /ԾՎԺ:

 

18. Եթե սույն մեթոդաբանության 17-րդ կետի համաձայն հաշվարկված փայերի ընդհանուր արժեքը փոքր է, քան պահանջվող նվազագույն արժեքը՝

 

 

 n
 ∑

 i=1

(ՓՔi x ՓՀԱi ) < ՀԿ x ¼,

 

որտեղ՝

ՓՀԱi-ն i-րդ ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքն է՝ ըստ սույն մեթոդաբանության 11-րդ կետի,

ՀԿ-ն վճարման պահին «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական կենսաթոշակային ապահովության բաղադրիչից վճարվող հիմնական կենսաթոշակն է,
ապա բոլոր ֆոնդերից մարվող փայերի թիվը համամասնորեն ավելացվում է այնքան, մինչև ընդհանուր գումարը լինի ՀԿ x ¼՝

 

ՓՔik  = ՓԸՔi / ԾՎԺ x k,

 

որտեղ՝

 

k=(ՀԿ x ¼/

n

 i=1

(ՓՔi x ՓՀԱi ):

 

Բոլոր ֆոնդերի համար բանաձևը կլինի հետևյալը`

 

 n
 ∑

 i=1

ՓՔik =

n

i=1

ՓԸՔi /ԾՎԺxk,

որտեղ`

 

ՓՔik-ն i-րդ ֆոնդից մարվող փայերի թիվն է, եթե

n
 ∑  
i=1

(ՓՔi x ՓՀԱi) < ՀԿ x ¼:

 

(հավելվածը փոփ. 10.07.14 N 757-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան