Համարը 
թիվ 301-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.12.28/35(479).1 Հոդ.347.38
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 դեկտեմբերի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05013516

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2013 թ.

թիվ 301-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով կարգավորել ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների կողմից նրանց և նրանց կողմից կառավարվող ֆոնդերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը և ներկայացման պայմանները,

հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 92-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը, 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, և

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 15.07.14 թիվ 162-Ն)

1. Հաստատել «Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից իր և իր կողմից կառավարվող ֆոնդերի մասին Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ձևերը, բովանդակությունը, ներկայացման կարգը, ժամկետները և պարբերականությունը, կառավարչի կողմից առանձին որոշումների կայացման մասին Կենտրոնական բանկին լրացուցիչ տեղեկությունների տրամադրման կարգը» կանոնակարգ 10/03-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2013 թ. դեկտեմբերի 27

Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ի

թիվ 301-Ն որոշմամբ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/03

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է ներդրումային ֆոնդի կառավարչի (այսուհետ` կառավարիչ) կողմից իր և իր կողմից կառավարվող հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի (այսուհետ` ֆոնդ)` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, բովանդակությունը և պարբերականությունը, ինչպես նաև կառավարչի կողմից կայացվող այն որոշումները, որոնց մասին պետք է տեղեկացվի Կենտրոնական բանկը և տեղեկացնելու կարգը:

2. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում գումարները արտահայտվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` հազար դրամի ճշտությամբ:

3. Աղյուսակներում արտարժութային հոդվածները ներկայացվում են դրամական արտահայտությամբ` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արտարժույթի համար Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներով: Կառավարիչների և ֆոնդերի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները կազմվում են Կենտրոնական բանկ հրահանգների՝ ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման հիմնական սկզբունքների համաձայն:

4. Ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների առք ու վաճառքի գրանցման համար կառավարիչները օգտագործում են վերջնահաշվարկի ամսաթվի մեթոդը:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

5. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Ամսաթիվ` ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով՝ օր. ամիս. տարի (օրինակ` 01/01/2012թ.):

2) Հաշվետու տարի` հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը: Կառավարչի համար տվյալ ծառայության մասով առաջին հաշվետու տարի է համարվում ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիան (տվյալ ծառայության մասով ստացված թույլտվությունը) ստանալու օրվանից մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընկած ժամանակաշրջանը:

3) Հաշվետու եռամսյակ` օրացուցային տարվա սկզբից երեք ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Կառավարչի համար տվյալ ծառայության մասով առաջին հաշվետու եռամսյակ է համարվում ֆոնդի կառավարման գործունեության լիցենզիան (տվյալ ծառայության մասով ստացված թույլտվությունը) ստանալու օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

4) Հաշվետու ամիս` օրացուցային տարվա սկզբից մեկ ամիս պարբերականությամբ հաշվարկվող ժամանակաշրջան: Կառավարչի համար տվյալ ծառայության մասով առաջին հաշվետու ամիս է համարվում տվյալ ծառայության մատուցման թույլտվությունը ստանալու օրվանից մինչև տվյալ ամսվա վերջն ընկած ժամանակաշրջանը:

5) Հաշվետու օր` յուրաքանչյուր աշխատանքային օր:

6) Հաշվետու ժամանակաշրջան` հաշվետու ամիս, հաշվետու եռամսյակ կամ հաշվետու տարի:

7) Զուտ ակտիվների արժեք` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 335-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/04»-ի համաձայն հաշվարկված արժեք:

8) Արդյունավետ կառավարման հավելավճար՝ ֆոնդի եկամտաբերությունից կախված պարգևավճարի մաս։

6. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» և «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում կիրառվող նշանակությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ` ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

7. Կառավարիչը Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է հետևյալ հաշվետվությունները` նշված պարբերականությամբ.

 

Հաշվետվության թիվը

Հաշվետվության անվանումը

Ներկայացման պարբերականությունը

Կառավարչի գործունեության մասին

1.

Հաշվեկշիռ

ամսական, տարեկան

2.

Եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

ամսական, տարեկան

3.

Ընդհանուր կապիտալի, դրա նվազագույն չափի և ֆոնդերում մասնակցության չափի վերաբերյալ

ամսական

4.

Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման կամ փոփոխության վերաբերյալ

կանոնադրական կապիտալի ձևավորման և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

5.

Կառավարչի գործունեության վերաբերյալ

տարեկան

Կառավարվող ֆոնդերի մասին

6.

Ֆոնդի և ֆոնդի զուտ ակտիվների վերաբերյալ

օրական

7.

Ֆոնդի ներդրումների կառուցվածքի վերաբերյալ

օրական

8.

Ֆոնդի եկամուտների և ծախսերի (զուտ ակտիվների արժեքի փոփոխության) վերաբերյալ

ամսական

9.

Գործատուների սխեմաների վերաբերյալ

ամսական

Կամավոր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման մասին

10.

Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության և դրանցում ձեռք բերված փայերի (բաժնետոմսերի) վերաբերյալ

ամսական

11.

Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների փայերի (բաժնետոմսերի) համախառն արժեքի բաշխման վերաբերյալ

տարեկան

12.

Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների վերաբերյալ

տարեկան

 

8. Եթե կառավարիչը մատուցում է նաև «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված ծառայությունը, ապա ներկայացնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 140-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ով նախատեսված 7-րդ և 8-րդ հաշվետվական ձևերը:

9. Եթե կառավարիչը մատուցում է նաև «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված ծառայությունը, ապա ներկայացնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 140-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ով նախատեսված 18-րդ հաշվետվական ձևը:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

10. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով` Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող պաշտպանված օրինակելի նմուշին (ֆայլին) համապատասխան, որոնց ձևերը սահմանված են սույն կանոնակարգի Հավելվածներ 1-12-ով:

11. Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային այլ կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն:

12. Հաշվետվությունների անվանումները պետք է կոդավորվեն հետևյալ կարգով.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2479

 

13. Հաշվետվության անվանման մեջ «հաշվետվության համարը» սյունակում լրացվող հաշվետվության համարի առաջին երկու նիշերը բնութագրում են կառավարչի գործունեությունը, լրացվում է «FK», երրորդ և չորրորդ նիշերը` հաշվետվության հերթական համարը:

14. Ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում «Ամսաթիվը……թ-ից մինչև………..թ.» հատվածում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի առաջին և վերջին օրվա ամսաթվերը: Ընդ որում` հաշվետվությունները կազմելիս մեկ տարին ընդունվում է 365 կամ 366 օր` կախված օրացուցային օրերի քանակից:

15. Կառավարչի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները պետք է պարունակեն թվային հավաստագրեր, եթե դրանք չեն ուղարկվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

16. Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

17. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 30-ը (ներառյալ):

18. Թիվ 4 հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև համապատասխան փոփոխությանը հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

19. Եթե սույն կանոնակարգի 7-րդ կետով պահանջվում է տվյալ հաշվետվությունը ներկայացնել և՛ ամսական, և՛ տարեկան պարբերականությամբ, ապա դեկտեմբեր ամսվա ամսական հաշվետվությունը չի ներկայացվում, ներկայացվում է միայն տարեկան հաշվետվությունը:

20. Եթե հաշվետվության ներկայացման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվության ներկայացման ժամկետի ավարտի օր է համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

21. Սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող, սույն կանոնակարգով սահմանված ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` սույն կանոնակարգի 10-րդ կետի համաձայն: Ընդ որում, միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանի համար մի քանի ճշգրտված հաշվետվությունների ներկայացման դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին ճշգրտված հաշվետվությունը:

22. Հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը պետք է հնարավոր լինի ընթերցել էլեկտրոնային ֆորմատով, պետք է լրացվի «Արիալ Արմենիան» տառատեսակով, երկու լրացված ամբողջական տողերի միջև դատարկ տողեր չպետք է լինեն, և այն պետք է զերծ լինի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունից: Սույն կետի պահանջը չի տարածվում կառավարչի վրա, եթե հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերությունն առկա է Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված ֆայլերում:

23. Հաշվետվությունները լրացնելիս բանկերի Սվիֆտ կոդերը, Տելեքս համարները, արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերը, արժույթի ԻՍՕ և այլ կոդերը ներկայացվում են անգլերեն:

24. Հաշվետվություններում ընդգրկված այն հոդվածները, որոնք նախատեսված չեն ներդրումային ֆոնդի կառավարչի գործունեության շրջանակներում՝ չեն լրացվում: Այն դեպքերում, երբ անհնար է որոշել հոդվածի ռեզիդենտությունը՝ տվյալները լրացվում են ռեզիդենտների համար նախատեսված հատվածում:

25. Կառավարչի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում պարունակվող տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻՑ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ԵՎ ՆՐԱ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

26. Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի հեռակա վերահսկողության շրջանակներում կառավարչից, նրա ղեկավարներից և կառավարչի կազմում կամ անունից գործող որակավորման ենթակա անձանցից ծանուցմամբ պահանջել նրանց կողմից իրականացվող ֆոնդի կառավարման գործունեության վերաբերյալ լրացուցիչ հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, բացատրագրեր և (կամ) նմանատիպ այլ փաստաթղթեր:

27. Սույն կանոնակարգի 26-րդ կետով նախատեսված ծանուցումը տրվում է թղթային եղանակով՝ փոստով կամ առձեռն, կամ հեռախոսագրի, Կենտրոնական բանկի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի, Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով կամ կապի` սահմանված այլ պահուստային միջոցներով, ընդ որում` թղթային եղանակով ծանուցման փաստաթուղթը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի` Կառավարիչների և ֆոնդերի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի կողմից:

28. Կառավարիչը կամ նրա պաշտոնատար անձը պարտավոր են պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքները, բացատրությունները և (կամ) այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կանոնակարգի 27-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե ծանուցման մեջ ներկայացման ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:

29. Կառավարիչը պահանջվող լրացուցիչ տեղեկանքները, բացատրությունները և (կամ) փաստաթղթերը ներկայացնում է թղթային եղանակով՝ փոստով կամ առձեռն, կամ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միացված չլինելու դեպքում դրանք կարող են ներկայացվել ինտերնետով` հաշվետվությունների ընդունման համակարգով: Այդ համակարգերի խափանման դեպքում թղթային եղանակով չներկայացնելու դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը պետք է պարունակեն թվային հավաստագրեր, եթե դրանք չեն ուղարկվում Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

30. «Ֆինանսական վիճակի մասին» թիվ 1 հաշվետվությունը լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ՝ ներկայացնելով ֆոնդի կառավարչի ակտիվների, պարտավորությունների, սեփական կապիտալի և արտահաշվեկշռային հոդվածների ցուցանիշները, համաձայն Հավելված 1-ի:

31. «I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշմամբ հաստատված ««Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ի (այսուհետ` Կանոնակարգ 2): Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին աշխատանքային օրվա (եթե վերջին օրը եղել է ոչ աշխատանքային, սակայն կառավարիչն աշխատել է նաև այդ օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները:

32. Կառավարչի կողմից ինքնուրույն բացված հաշվապահական հաշվառման հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

33. Հաշվետվության հոդվածներին կից ներկայացված «NV» հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը, ինչպես նաև տվյալ հոդվածի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողի հանրագումարում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421 NI» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը:

34. Հաշվետվության 85 բաժնի հաշիվները կարող են չլրացվել:

35. «Եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ» թիվ 2 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով` տարեսկզբից հաշվեգրված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի չափով, համաձայն Հավելված 2-ի:

36. Առանձին տողերի տարանջատումն` ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների` կատարվում է եկամուտների ստացման աղբյուրի տեսանկյունից: Օրինակ` ոչ ռեզիդենտին ռեզիդենտի կողմից թողարկված արժեթղթի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է արտացոլվի «Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտ» տողի «ոչ ռեզիդենտ» ենթատողում:

37. «Ֆոնդերի կառավարման արդյունքում հաշվեգրված եկամուտներ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարչի կողմից ֆոնդերի կառավարման համար կառավարչին հասանելիք պարգևավճարի մեծությունը՝ հաստատագրված մասը:

38. «Ֆոնդի կառավարման արդյունքում հաշվեգրված եկամուտներ՝ ածանցված ֆոնդի եկամտաբերությունից» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարչի կողմից ստացված պարգևավճարների այն մասը, որը պայմանավորված է կառավարման արդյունքում ֆոնդի եկամտաբերության աճով:

39. «Արժեթղթերի փաթեթի կառավարումից եկամուտներ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արժեթղթերի փաթեթի կառավարման համար կառավարչի հաշվեգրված պարգևավճարների մեծությունը:

40. «Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրման գծով եկամուտներ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված խորհրդատվության ծառայության մատուցման համար հաշվեգրված վճարների մեծությունը:

41. «Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սույն կետի 3.1-ից 3.15 ենթակետերում չընդգրկված՝ կառավարչի կողմից ստացված այլ վճարներն ու պարգևավճարները:

42. «Թողարկման վճար» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարչի կողմից կառավարվող ֆոնդերի փայերի (բաժնային այլ արժեթղթերի) թողարկման համար գանձվող վճարների մեծությունը:

43. «Մարման վճար» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարչի կողմից կառավարվող ֆոնդերի փայերի (բաժնային այլ արժեթղթերի) մարման համար գանձվող մեծությունը:

44. «Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սույն տեղի 4.1-ից 4.23 ենթակետերում չընդգրկված՝ կառավարչի կողմից կատարված այլ ծախսերը:

45. «Ընդհանուր կապիտալի, դրա նվազագույն չափի և ֆոնդերում մասնակցության չափի վերաբերյալ» թիվ 3 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ում ներկայացվում են կառավարչի ընդհանուր կապիտալի մեծությունը և դրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային մեծությունների հաշվարկի համար Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 119-Ն որոշմամբ նախատեսված անհրաժեշտ նվազեցումներն` ըստ ամսվա բոլոր օրերի, համաձայն Հավելված 3-ի:

46. Այն օրերին, երբ կառավարչի հաշվեկշիռը փոփոխություն չի կրել (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

47. Թիվ 3 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ում ներկայացվում են կառավարչի՝ իր կողմից կառավարվող ֆոնդերում մասնակցության չափերը: Մեկից ավելի ֆոնդերի կառավարման դեպքում, յուրաքանչյուր օրվա դրությամբ յուրաքանչյուր ֆոնդի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են առանձին տողով՝ ավելացնելով տվյալ օրվա նշագրումով տողեր:

48. «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման կամ փոփոխության վերաբերյալ» թիվ 4 հաշվետվությունը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի ձևավորման (նոր ստեղծվող ընկերությունների համար) և յուրաքանչյուր փոփոխության (համալրման, նվազեցման, ինչպես նաև նախկինում ներկայացված տեղեկություններում այլ փոփոխությունների) դեպքում: 1 տոկոս և ավելի բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ (մասնակցի) գծով տեղեկությունները լրացվում են հաշվետվության աղյուսակի «Ա» մասում: Ընդ որում, եթե միևնույն բաժնետիրոջը (մասնակցին) միաժամանակ պատկանում է և արտոնյալ, և սովորական բաժնետոմս, ապա հաշվետվությունը «Ա» մասում տվյալ բաժնետիրոջ (մասնակցի) համար լրացվում է երկու տողով: 1 տոկոսից պակաս բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող բաժնետերերի (մասնակիցների) գծով տեղեկությունները լրացվում են խմբավորված` ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների` աղյուսակի «Բ» մասում, համաձայն Հավելված 4-ի:

49. Թիվ 4 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման (փոփոխության) գրանցման ամսաթիվը» մասում լրացվում է կանոնադրական կապիտալի փոփոխության, այսինքն` համալրման կամ նվազեցման (նոր ստեղծվող ընկերությունների համար` նոր ձևավորված կանոնադրական կապիտալի)` Կենտրոնական բանկում գրանցման ամսաթիվը:

2) «Կառավարչի կազմակերպական-իրավական ձևը» մասում նշվում է հաշվետու անձի կազմակերպական-իրավական ձևը` «բաց բաժնետիրական ընկերություն», «փակ բաժնետիրական ընկերություն» կամ «սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն»:

3) «Մասնակցի (բաժնետիրոջ) ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր մարմնի ղեկավար) անունը, ազգանունը, հայրանունը» սյունակը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե մասնակիցը (բաժնետերը) իրավաբանական անձ է:

4) «Սեփականության ձևը» սյունակում լրացվում է «ֆիզիկական անձ», եթե կառավարչի մասնակիցը (բաժնետերը) ֆիզիկական անձ է: Եթե մասնակիցը (բաժնետերը) իրավաբանական անձ է և իր մասնակցության 50 տոկոսից ավելին պատկանում է պետությանը, ապա սույն սյունակում լրացվում է «պետական», մնացած դեպքերում` «ոչ պետական»:

5) «Բաժնետոմսի տեսակը» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով` կախված բաժնետոմսի տեսակից:

6) «Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի (բաժնետերերի) ռեեստրում գրանցման օրը» սույն սյունակում լրացվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայում բաժնետոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման օրը: Սույն սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար:

7) «Ռեզիդենտությունը» սյունակը լրացվում է «Ռեզիդենտ» կամ «Ոչ ռեզիդենտ» բառերով` կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից:

8) «Կանոնադրական կապիտալի փոփոխված մասնաբաժնի մեծությունը» սյունակում լրացվում է բաժնետիրոջ (մասնակցի) մասնաբաժնի փոփոխված (ավելացված, նվազեցված) մեծությունը` հազար դրամներով: Նոր ստեղծվող կառավարչի կանոնադրական կապիտալի ձևավորման դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս սույն սյունակը չի լրացվում:

9) «Մասնաբաժնի մեծությունը» սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալում մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության մեծությունը (հազար դրամներով): Ընդ որում, կանոնադրական կապիտալում փոփոխության դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս այդ մեծությունը ներառում է մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնաբաժնի փոփոխված մեծությունը:

10) «Տեսակարար կշիռը կանոնադրական կապիտալում (%)» սյունակում լրացվում է կանոնադրական կապիտալում մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնակցության մեծությունը` տոկոսային հարաբերությամբ: Ընդ որում, կանոնադրական կապիտալում փոփոխության դեպքում սույն հաշվետվությունը ներկայացնելիս այդ մեծությունը ներառում է մասնակցի (բաժնետիրոջ) մասնաբաժնի փոփոխված տոկոսային մեծությունը:

50. «Կառավարչի գործունեության վերաբերյալ» թիվ 5 հաշվետվությունը արտացոլում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդերի կառավարման գործունեության հետ մեկտեղ կառավարչի կողմից մատուցված այլ ծառայությունների մասին տեղեկությունները և ներկայացվում է եռամսյակային կտրվածքով՝ համաձայն Հավելված 5-ի:

51. Հաշվետվության վանդակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանագրեր» տողի «թիվը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամականաշրջանի վերջի դրությամբ կառավարչի կողմից կնքված և գործող արժեթղթերի փաթեթի կառավարման պայմանգրերի թիվը, իսկ «գումարը» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների համախառն արժեքը` հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ:

2) «Կառավարումից ստացված վճարներ» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով հաշվեգրված կոմիսիոն վճարների համախառն մեծությունը (կառավարման վճարներ, արդյունավետ կառավարման հավելավճար և այլն):

3) «Խորհրդատվության պայմանագրերի թիվը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ կառավարչի կողմից կնքված այն գործող պայմանագրերի թիվը, համաձայն որոնց կառավարիչը պարտավորվել է որոշակի կամ անորոշ ժամանակի ընթացքում մատուցել հաճախորդին ներդրումային խորհրդատվություն: Սույն տողի «գումարը» սյունակում լրացվում է խորհրդատվության պայմանագրերի ծավալը դրամական արտահայտությամբ, որի համար ներդրումային խորհրդատվություն է տրվել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում:

4) «Խորհրդատվությունից ստացված վճարներ» տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներդրումային խորհրդատվություն տրամադրելու դիմաց հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված վճարները:

5) «Ֆոնդի փայեր (բաժնետոմսեր)» տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ի պահ ընդունված արժեթղթերի թիվը և դրանց հաշվարկային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

6) «Ի պահ ընդունելուց ստացված վճարներ» տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ֆոնդի արժեղթերն ի պահ ընդունելու արդյունքում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ստացված կոմիսիոն վճարները:

52. «Ֆոնդի և ֆոնդի զուտ ակտիվների վերաբերյալ» թիվ 6 հաշվետվությունը ներկայացնում է կորպորատիվ և պայմանագրային ֆոնդերի (ներառյալ կենսաթոշակային ֆոնդերի) վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը, համաձայն Հավելված 6-ի: Յուրաքանչյուր ֆոնդի համար ներկայացվում է առանձին հաշվետվություն:

53. Սույն հաշվետվության աղյուսակ 1-ը ներկայացնում է տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 335-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման կարգը» կանոնակարգ 10/04-ի:

54. Աղյուսակ 2-ում ներկայացվում են տվյալ ֆոնդի մասին ամփոփ տեղեկություններ: Աղյուսակ 2-ի տողերը լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Մասնակիցների միջև տեղաբաշխված փայերի (բաժնետոմսերի) ընդհանուր թիվը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի մասնակիցների միջև տեղաբաշխված փայերի (բաժնետոմսերի) թիվը,

2) «Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը» տողում լրացվում հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը,

3) «Թողարկված փայերի (բաժնետոմսերի) թիվը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի բոլոր թողարկված փայերի (բաժնետոմսերի) թիվը և տեղաբաշխման գինը,

4) «Մարված փայերի (բաժնետոմսերի) թիվը հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում» տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդի մարված փայերի (բաժնետոմսերի) թիվը և մարման գինը,

5) «Փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքը» տողում լրացվում է տվյալ ֆոնդի մեկ փայի (բաժնետոմսի) հաշվարկային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ,

6) «Ֆոնդի մասնակիցների ընդհանուր թիվը, այդ թվում՝» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի մասնակիցների ընդհանուր թիվը, բաշխելով դրանք համապատասխանաբար՝ ըստ ֆիզիկական անձանց և իրավաբանական անձանց:

55. Աղյուսակ 3-ում ներկայացվում է տվյալ ֆոնդի ակտիվների հաշվին ստանձնած վարկերի մասին տեղեկությունը: Աղյուսակ 3-ը լրացվում է հետևյալ սկզբունքներին համապատասխան՝

1) «Վարկի անվանական գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ վարկի անվանական գումարի մնացորդային արժեքը,

2) «Վարկի ներկա արժեք» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ վարկի հաշվեկշռային արժեքը,

3) «Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների շուկայական արժեքի նկատմամբ (%)» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ վարկի ներկա արժեքի կշիռը ֆոնդի ակտիվների շուկայական արժեքի նկատմամբ:

56. «Ֆոնդի ներդրումների կառուցվածքի վերաբերյալ» թիվ 7 հաշվետվությունը ներկայացնում է կառավարչի կողմից կառավարվող կորպորատիվ և պայմանագրային ֆոնդերի (ներառյալ կենսաթոշակային ֆոնդերի) ներդրումների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ, համաձայն Հավելված 7-ի:

57. Յուրաքանչյուր աղյուսակում ներկայացվում են համապատասխանաբար բաժնետոմսերում, պարտատոմսերում և այլ արժեթղթերում, ինչպես նաև անշարժ գույքում կատարված ներդրումների, ֆոնդի անունից կնքված ռեպո համաձայնագրերի և ածանցյալ գործիքների քանակների և արժեքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ:

58. Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում են միայն համախառն արժեքին վերաբերող սյունակները՝ արժեթղթի թվին և արժեքին վերաբերող սյունակները չեն լրացվում:

59. Ֆոնդի ակտիվներում տեսակարար կշիռ հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

60. «Ֆոնդի եկամուտների և ծախսերի (զուտ ակտիվների արժեքի փոփոխության) վերաբերյալ» թիվ 8 հաշվետվությունը ներկայացնում է կորպորատիվ և պայմանագրային ֆոնդերի (ներառյալ կենսաթոշակային ֆոնդերի) եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը: Հաշվետվության համար հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում տարեսկզբից մինչև հաշվետու ամսվա վերջին օրն ընկած ժամանակահատվածը: Յուրաքանչյուր ֆոնդի համար ներկայացվում է առանձին հաշվետվություն:

61. Աղյուսակ 1-ում ներկայացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի փոփոխությունը՝ ըստ առանձին հոդվածների, համաձայն Հավելված 8-ի:

62. Աղյուսակ 1-ը լրացվում է ստորև ներկայացված կանոններին համապատասխան.

1) «Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցների դիմաց հաշվարկված տոկոսային ծախսեր» և «Այլ անձանց գծով հաշվարկված տոկոսային ծախսեր» տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդի համար հաշվեգրված ներգրավված վարկերի, փոխառությունների և նմանատիպ այլ միջոցների գծով վճարվելիք տոկոսների (այդ թվում` ռեպո և հակադարձ ռեպո գործարքների գծով վճարվելիք տոկոսները) մեծությունը,

2) «Ֆոնդի պահառուի վճարների գծով հաշվեգրված ծախսեր» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդի համար հաշվեգրված պահառության վճարների մեծությունը՝ բացառությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի,

3) «Ֆոնդի ռեեստրի վարողի վճարների գծով հաշվեգրված ծախսեր» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդի ռեեստրի վարման գծով հաշվարկված հատկացումների մեծությունը՝ բացառությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի,

4) «Ֆոնդի ակտիվներով գործարքների իրականացման հետ ուղղակիորեն կապված ծախսեր» տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդի համար հաշվեգրված տվյալ ֆոնդի ակտիվներով գործարքների իրականացման հետ ուղղակիորեն կապված ծախսերը, այդ թվում` դրանց գծով հաշվարկված դատական, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծախսերի մեծությունը,

5) «Արտաքին աուդիտի իրականացման ծախսեր» տողում լրացվում է տվյալ ֆոնդի համար հաշվեգրված տվյալ ֆոնդի տարեկան արտաքին աուդիտի իրականացման համար աուդիտն իրականացնող անձի վարձատրությունը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում ֆոնդի ակտիվների հաշվին ֆոնդի արտաքին աուդիտի իրականացման համար աուդիտն իրականացնող անձի վարձատրությունը,

6) «Ֆոնդի հարկերի գծով հաշվեգրված ծախսեր» տողում լրացվում են տվյալ ֆոնդի համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հաշվեգրված հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները,

7) «Պարտադիր կենսաթոշակային բաղադրիչի երաշխավորման հիմնադրամին կատարված վճարներ» տողում ներկայացվում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի երաշխավորման հիմնադրամի գծով տվյալ ֆոնդի համար իրականացված մասհանումները:

63. Աղյուսակներ 2, 3, 4 և 5-ում ներկայացվում է կորպորատիվ և պայմանագրային ֆոնդերին պատկանող արժեթղթերի և անշարժ գույքի օտարումից և վերագնահատումից ստացված օգուտը (վնասը):

64. «Գործատուների սխեմաների վերաբերյալ» թիվ 9 հաշվետվությունում ներկայացվում են տվյալ կառավարչի կողմից գործատուների սխեմաների տեսքով ստեղծված կենսաթոշակային պլանների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ, համաձայն Հավելված 9-ի:

65. Հաշվետվություն 9-ի տողերը լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) 1-ին սյունակում նշվում են կամավոր այն կորպորատիվ և պայմանագրային կենսաթոշակային ֆոնդերի անվանումները, որոնցում գործատուի սխեմաներով ձեռք են բերվել փայեր,

2) «Պայմանագրի գործողության ժամկետը» սյունակում լրացվում է գործատուի հետ կնքված համապատասխան պայմանագրերի սկիզբը և վերջը (առկայության դեպքում),

3) «Համախառն կուտակային վճարներ» սյունակում լրացվում է գործատուի և կառավարչի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում գործատուի և իր աշխատակիցների կողմից տվյալ ֆոնդի փայերի ձեռքբերման համար հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվող կուտակային վճարների մեծությունը,

4) «Ֆոնդից վճարումներ» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում տվյալ ֆոնդից համապատասխան սխեմայի շահառուներին փոխանցված զուտ գումարը (առանց գանձված միջնորդավճարների և հարկերի):

66. «Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերում մասնակցության և դրանցում ձեռքբերված փայերի (բաժնետոմսերի) վերաբերյալ» թիվ 10 հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետվու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդերի մասնակիցների օգտին կատարված կուտակային վճարների և նրանց պատկանող փայերի (բաժնետոմսերի) վերաբերյալ տեղեկությունները, համաձայն Հավելված 10-ի:

67. Թիվ 10 հաշվետվության «Ֆոնդերի ծածկագրերը» սյունակներում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված համապատասխան ծածկագրերը:

68. Թիվ 10 հաշվետվության «Փայատերերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.25-րդ տողերի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «փայերի քանակը» ենթասյունակներում համապատասխանաբար լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ համապատասխան տարիներին ծնված և սեռերի փայատերերի (ներառյալ այն անձանց, ովքեր դարձել են փայատեր ժառանգության տնօրինման արդյունքում) և նրանց փայերի քանակների բաշխումը` ըստ աղյուսակի սյունակներում նշված ֆոնդերի: Սույն կետում նշված սյունակի «Ընդամենը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի մասնակիցների և նրանց փայերի (բաժնետոմսերի) քանակների բաշխումը՝ ըստ սյունակներում նշված ֆոնդերի:

69. «Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայատերերի փայերի համախառն արժեքի բաշխման վերաբերյալ» թիվ 11 հաշվետվությունում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ փայատերերի փայերի համախառն հաշվարկային արժեքի գումարի բաշխման, ինչպես նաև տարբեր ֆոնդերի փայեր ունեցող մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունները, համաձայն Հավելված 11-ի:

70. Թիվ 11 հաշվետվությունը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը» սյունակի 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ 1.1-1.25-րդ տողերում նշված համապատասխան տարիներին ծնված և սեռերի կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով, հազար դրամներով.

2) «Անձանց թիվը` ըստ ձեռք բերված փայերի հաշվարկային արժեքների համախառն մեծության» սյունակի 3-12-րդ ենթասյունակների 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է այն կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների թիվը, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ունեցել են սույն սյունակի ենթասյունակներում նշված մեծությունների միջակայքում ընկած համախառն հաշվարկային արժեքներով փայեր` հաշվարկված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով.

3) «Ընդամենը» տողի «Փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի ֆոնդի մասնակիցների համար թողարկված փայերի հաշվարկային արժեքների գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով, հազար դրամներով: Սույն ենթակետով նախատեսված տողի 3-12-րդ ենթասյունակներում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ՝ բոլոր տարիներին ծնված և սեռերի ֆոնդի մասնակիցների թիվը, ովքեր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ձեռք են բերել նշված մեծությունների միջակայքում ընկած համախառն հաշվարկային արժեքներով փայեր` հաշվարկված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հրապարակված հաշվարկային արժեքներով:

71. «Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների վերաբերյալ» թիվ 12 հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող տարվա ընթացքում կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների վերաբերյալ տեղեկությունները, համաձայն Հավելված 12-ի:

72. Թիվ 12 հաշվետվության Աղյուսակ 1-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.25-րդ տողերը ցույց են տալիս հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ ստացած ֆոնդի մասնակիցների բաշխումը՝ ըստ նրանց ծննդյան տարեթվի և սեռի.

2) «Գումարը» սյունակի 1.1-ից 1.25-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի ֆոնդի մասնակիցներին կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների համախառն մեծությունը (հարկերը ներառյալ), հազար դրամներով.

3) «Անձանց թիվը» սյունակի 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի այն ֆոնդի մասնակիցների ընդհանուր թիվը, ում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են վճարումներ.

4) «Վճարված գումարների մեծությունը» սյունակի 4-16-րդ ենթասյունակներում 1.1-1.25-րդ տողերից յուրաքանչյուրի համար լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերից համապատասխան մեծության վճարումներ ստացած ֆոնդի մասնակիցների թիվը.

5) «Ընդամենը» տողի «Գումարը» սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլոր տարիքի և սեռի ֆոնդի մասնակիցներին կենսաթոշակային ֆոնդերից կատարված վճարումների մեծությունը, հազար դրամներով: Սույն ենթակետով նախատեսված տողի «անձանց թիվը» սյունակում լրացվում է բոլոր տարիքի և սեռի ֆոնդի մասնակիցների թիվը, որոնց հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ: Սույն ենթակետով նախատեսված տողի 4-16-րդ ենթասյունակներում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլոր տարիքի և սեռի ֆոնդի մասնակիցների թիվը, ում վճարվել են համապատասխան միջակայքերում նշված մեծությամբ գումարներ:

73. Թիվ 12 հաշվետվության Աղյուսակ 2-ը լրացվում է հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Մասնակիցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ` ըստ ծննդյան տարեթվի և սեռի» սյունակի 1.1-1.25-րդ տողերը ցույց են տալիս հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ ստացած ֆոնդի մասնակիցների բաշխումը՝ ըստ նրանց ծննդյան տարեթվի և սեռի.

2) «Անուիտետ» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հարկերը ներառյալ, հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարիչը փայերը մարել է և ստացված դրամական միջոցները փոխանցել կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի շահառուների ընտրած ապահովագրական ընկերությանը, համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 10-րդ մասի.

3) «Պարբերական վճարներ» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն ֆոնդի մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հարկերը ներառյալ, հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարիչը վճարումներ է կատարել պարբերական վճարների տեսքով, համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 9-րդ մասի 2-րդ կետի.

4) «Միանվագ վճար» սյունակի համապատասխանաբար «անձանց թիվը» և «գումարը» ենթասյունակների 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է համապատասխան տարիքի և սեռի այն ֆոնդի մասնակիցների թիվը և վճարված գումարի չափը (հարկերը ներառյալ, հազար դրամներով), ում համար հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարիչը կենսաթոշակային ֆոնդերից վճարումներ է կատարել միանվագ վճարների տեսքով, ընդ որում` 6-19-րդ սյունակներում բաշխելով դրանք հերթականությամբ` «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 9-րդ մասի 1-ին կետով, 65-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 1-4-րդ կետերով, ինչպես նաև 68-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված հիմքերի.

5) «Մնացորդը» սյունակի «Անձանց թիվը» ենթասյունակում լրացվում է 1.1-1.25-րդ տողերում նշված համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի ֆոնդի մասնակիցների թիվը, ում կենսաթոշակային հաշիվներում առկա են եղել մնացորդային փայեր հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: Սույն սյունակի «գումարը» ենթասյունակի 1.1-1.25-րդ տողերում լրացվում է հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվարկված՝ համապատասխան ծննդյան տարեթվի և սեռի ֆոնդի մասնակիցների փայերի հաշվարկային արժեքների մեծությունը (հարկերը ներառյալ, հազար դրամներով).

6) «Ընդամենը» տողի 2-19-րդ սյունակներում լրացվում է 1.1-1.25-րդ տողերում նշված բոլոր տարիքի և սեռի անձանց համար համապատասխանաբար 2-19-րդ սյունակներում լրացված մեծությունների հանրագումարները:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից իր և իր կողմից կառավարվող ֆոնդերի մասին

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ձևերը, բովանդակությունը,

ներկայացման կարգը, ժամկետները և պարբերականությունը, կառավարչի կողմից առանձին

որոշումների կայացման մասին Կենտրոնական բանկին տեղեկացման կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

(եռամսյակային, տարեկան)

Կառավարչի անվանումը՝

 _____________________

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը՝

 ______________________

ԿԱՐԳ 1-2 ԱԿՏԻՎՆԵՐ

10

Դրամական ակտիվներ և մնացորդներ կենտրոնական բանկերում

 

100

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

   

1000

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

   

10000

Կանխիկ դրամ դրամարկղում

   

10001

Կանխիկ դրամ ճանապարհին

   

10002

Կանխիկ դրամ ինքնասպասարկման սարքերում

   

10003

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

   

10004

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր ճանապարհին

         
 

101

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

   

1010

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

   

10100

Թղթակցային հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

   

10101

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10101NI

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

10102

Կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվ կենտրոնական բանկերում

   

10103

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10103NI

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

102

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ բանկերում

   

1020

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

   

10200

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

   

10201

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10201NI

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10202

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ բանկերում

10203

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10203NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1021

Բանկային հաշիվներ բանկերում

   

10210

Բանկային հաշիվներ բանկերում

   

10211

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10211NI

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

10212

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ բանկերում

   

10213

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10213NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

10214

Կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշիվ բանկերում

   

10215

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10215NI

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

103

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

1030

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

10300

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

10301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10301NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10302

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10303NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1031

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

10310

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

10311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10311NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10312

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

10313

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10313NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

104

Ավանդներ

   

1040

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ավանդներ

     

10400

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10401

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10401NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

10402

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10402NV

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10403

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10403NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1041

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10410

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10411

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10411NI

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10412

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10413

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10413NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1042

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10420

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10420NV

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10421

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10421NI

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10422

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10422NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

10423

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10423NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

1043

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10430

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10431

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10431NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10432

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

10433

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10433NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

       

 

1044

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10440

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10440NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

10441

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10441NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

10442

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

10442NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

10443

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10443NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

1045

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 

10450

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 

10451

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

10451NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

10452

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 

10452NV

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 

10453

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

10453NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

1046

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 

10460

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 

10461

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

10461NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

10462

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 

10462NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 

10463

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

10463NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

11

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

110

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 

1100

Բանկային ոսկի

 

11000

Բանկային ոսկի

 

11001

Բանկային ոսկի ճանապարհին

         
 

1101

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 

11010

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 

11011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ ճանապարհին

         

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

12001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1201

Պետական արժեթղթեր

     

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

     

12011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

     

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

     

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

12022

Այլ փայամասնակցություններ

     

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12023NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

     

12024NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

12031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

         
 

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

         

122

Ածանցյալ գործիքներ

 

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

   

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

   

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

   

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

   

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

   

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

   

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

   

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

         
 

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

   

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

   

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

   

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

   

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

   

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

   

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

   

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

         
 

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

   

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

   

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

   

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

   

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

   

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

   

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

   

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

         
 

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

   

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

   

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

   

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

   

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

   

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

   

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

   

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

         

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

         

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

         

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

125

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 

1250

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1251

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12560NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12561NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12562NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12563NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12566NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12567NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12568NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12570NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12571NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12572NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12573NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12576NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12577NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12578NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

127

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1270

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12700NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12701NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12702NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12703NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12706NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12707NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12708NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1271

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12710NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12711NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12712NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12713NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12716NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12717NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12718NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12720NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12721NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12722NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12723NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12726NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12727NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12728NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12730NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12731NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12732NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12733NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12736NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12737NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12738NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12740NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12741NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12742NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12743NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12746NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12747NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12748NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12750NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12751NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12752NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12753NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12756NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12757NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12758NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12760NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12761NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12762NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12763NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12766NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12767NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12768NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12770NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12771NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

12772NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

12773NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12776NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12777NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12778NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

   

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

   

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

                 
 

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

   

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

         

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 

130

Արժեթղթեր

   

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

13001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1301

Պետական արժեթղթեր

     

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

     

13011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

     

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

     

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

13022

Այլ փայամասնակցություններ

     

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

         
   

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

13031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

         
   

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

   

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

                 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

               

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13306NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13307NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13308NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13316NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13317NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13318NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13326NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13327NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13328NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13336NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13337NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13338NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13346NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13347NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13348NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13356NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13357NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13358NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

134

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13466NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13467NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13468NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13476NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13477NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13478NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

136

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1360

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1361

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13666NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13667NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13668NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

13672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

13673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13676NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13677NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13678NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

   

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

   

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

                 
 

1371

Ածանցյալ գործիքներ

   

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

         

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

 

140

Արժեթղթեր

   

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

1401

Պետական արժեթղթեր

   

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

   

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

   

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

   

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

   

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

   

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

   

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

   

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

   

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

   

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

   

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

   

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

141

Ֆակտորինգ

 

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

   

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

   

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

   

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     
 

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

   

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

   

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

   

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14125NI

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

   

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

   

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

   

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

   

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

14135

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

14135NI

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

               

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

               

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14304NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14305NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14306NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14314NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14315NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14316NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14324NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14325NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14326NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14334NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14335NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14336NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14344NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14345NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14346NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14354NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14355NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14356NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

144

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14404NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14405NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14406NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14414NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14415NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14416NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14424NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14425NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14426NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14434NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14435NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14436NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14444NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14445NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14446NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     
 

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14454NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14455NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14456NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     
 

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14464NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14465NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14466NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14474NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14475NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14476NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14504NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14505NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14506NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14514NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14515NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14516NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14524NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14525NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14526NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14534NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14535NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14536NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14544NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14545NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14546NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14554NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14555NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14556NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

146

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 

1460

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14604NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14605NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14606NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1461

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14614NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14615NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14616NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14624NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14625NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14626NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14634NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14635NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14636NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14644NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14645NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14646NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14654NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14655NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14656NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14664NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14665NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14666NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

     

14672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

     

14673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14674NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14675NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14676NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

   

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

   

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

   

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

                 
 

1471

Ածանցյալ գործիքներ

   

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

         

15

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 

150

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1500

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15000

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15000NV

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15001

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15001NI

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերին

15003

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15003NI

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15004

Բանկերին տրամադրված օվերնայթ

15005

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15005NI

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1501

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15010

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15010NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15011

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15011NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր վարկային կազմակերպություններին

15013

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15013NI

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1502

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15020

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15020NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15021

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15021NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15022

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ներդրումային ընկերություններին

15023

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15023NI

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1503

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15030

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15030NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15031

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15031NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15032

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ապահովագրական ընկերություններին

15033

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15033NI

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15040

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15040NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15041

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15041NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15042

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

15043

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15043NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

151

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1510

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15100

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15100NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15101

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15101NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերին

15103

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15103NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15104

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթ

   

15105

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15105NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1511

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15110

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15110NV

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15111

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15111NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին

15113

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15113NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1512

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15120

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15120NV

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15121

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15121NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին

15123

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15123NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1513

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15130

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15130NV

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15131

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15131NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15132

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին

15133

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15133NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1514

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15140

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

15140NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

15141

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15141NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

15142

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

15143

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

15143NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

152

Այլ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

1520

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15200

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15201

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15202

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15203

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

15204

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

             

1521

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15210

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15211

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15212

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15213

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

15214

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

               

1522

Դեպոնացված միջոցներ

15220

Դեպոնացված միջոցներ կենտրոնական բանկերում

15221

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում

15222

Դեպոնացված միջոցներ այլ կազմակերպություններում

               

16

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

160

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1600

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16000

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16000NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16001NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

16003

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16003NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16004

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16004NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16005

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16005NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1601

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

16013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16014

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16014NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16015

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16015NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

161

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1610

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16100

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16100NV

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16101

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16101NI

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր հիմնարկներին

16103

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16103NI

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16104

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16104NV

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16105

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16105NI

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1611

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16110

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16110NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16111

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16111NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

16112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 

16113

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16113NI

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

16114

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 

16114NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 

16115

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16115NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1612

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16120

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16120NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16121

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16121NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

16123

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16123NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

162

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

1620

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16200

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16200NV

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16201

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16201NI

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆիզիկական անձանց

16203

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16203NI

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16204

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16204NV

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16205

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16205NI

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1621

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16210

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16210NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16211

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16211NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16212

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր անհատ ձեռնարկատերերին

16213

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16213NI

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16214

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16214NV

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16215

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16215NI

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1622

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

16220

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

16220NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16221

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16221NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16222

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության աշխատակիցներին

16223

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16223NI

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16224

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16224NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16225

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16225NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1623

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16230

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16230NV

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16231

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16231NI

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16232

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ անձանց

16233

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16233NI

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16234

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16234NV

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16235

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16235NI

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

163

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1630

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16300

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16300NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16301NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

16303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16303NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16304

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16304NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16305

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16305NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1631

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16310

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16310NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16311

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16311NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16312

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

16313

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16313NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16314

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16314NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16315

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16315NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

164

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

1640

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16400

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16400NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16401

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16401NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16402

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին

16403

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16403NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16404

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16404NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16405

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16405NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1641

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16410

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16410NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16411

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16411NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

16412

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 

16413

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16413NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

16414

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 

16414NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 

16415

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16415NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1642

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16420

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16420NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 

16421

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16421NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16422

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

16423

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16423NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16424

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

16424NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

16425

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16425NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

165

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

1650

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16500

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16500NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16501

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16501NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16502

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց

16503

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16503NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16504

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16504NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16505

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16505NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1651

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16510

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

16510NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16511

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16511NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16512

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին

16513

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16513NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16514

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16514NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16515

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16515NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1652

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16520

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 

16520NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16521

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16521NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս])

16522

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց

16523

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16523NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

16524

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

16524NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

16525

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

16525NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

17

Ռեպո համաձայնագրեր

170

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 

1700

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 

17000

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 

17000NV

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 

17001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17001NI

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

171

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

1710

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 

17100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

 

17100NV

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 

17101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17101NI

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

17102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

 

17102NV

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 

17103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

17104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

 

17104NV

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 

17105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

17106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ

 

17106NV

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 

17107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

17108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 

17108NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 

17109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

172

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ

 

1720

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17200NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

   

17201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

17202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17202NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

   

17203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

1721

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

   

17210NV

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ (անվանական մնացորդ)

   

17211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17211NI

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

17212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17212NV

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

   

17213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

17214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

   

17214NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

   

17215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17215NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
 

1722

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

   

17220

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ

   

17220NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

   

17221

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17221NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

17222

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ

   

17222NV

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ (անվանական մնացորդ)

   

17223

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17223NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

17224

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

   

17224NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

   

17225

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

17225NI

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

18

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

180

Ակրեդիտիվներ

   

1800

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

     

18000

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ

     

18000NV

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

     

18001

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18001NI

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

18002

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

     

18002NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

     

18003

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18003NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

18004

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

     

18004NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

     

18005

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18005NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

18006

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

     

18006NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

     

18007

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18007NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

18008

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

     

18008NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

     

18009

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18009NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         

1801

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

18012

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18012NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1802

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18020

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ

 

18020NV

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18021

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18021NI

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

18022

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18022NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18023

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18023NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

18024

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 

18024NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18025

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18025NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

1803

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 

18030

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 

18030NV

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 

18031

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18031NI

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18032

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ

18032NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

18033

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18033NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18034

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

18034NV

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

18035

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18035NI

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

181

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ

 

1810

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

   

18100

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար

   

18100NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար (անվանական մնացորդ)

   

18101

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18101NI

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

18102

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար

   

18102NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18103

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18103NI

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18104

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար

18104NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

18105

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18105NI

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18106

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար

18106NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

18107

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18107NI

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18108

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

18108NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

1811

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների համար

18110

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար

18110NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18112

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար

18112NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18113

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18113NI

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1812

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

18120

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար

18120NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար (անվանական մնացորդ)

18121

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18121NI

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18122

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

18122NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18124

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

18124NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

18125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

1813

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ անձանց համար

18130

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար

18130NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար (անվանական մնացորդ)

18131

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18131NI

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18132

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար

18132NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար (անվանական մնացորդ)

18133

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

18134

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար

18134NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար (անվանական մնացորդ)

18135

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

   

18135NI

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

182

Ֆինանսական վարձակալություն

 

1820

Ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18200

Բանկերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18201

Վարկային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18202

Ներդրումային ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18203

Ապահովագրական ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18204

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1821

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18212

Հիմնարկներից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18215

Ֆիզիկական անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18216

Անհատ ձեռնարկատերերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

18217

Այլ անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1822

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

18220

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ բանկերից

 

18221

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ վարկային կազմակերպություններից

 

18222

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ներդրումային ընկերություններից

 

18223

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններից

18224

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 

1823

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից

 

18230

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական առևտրային կազմակերպություններից

 

18231

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ առևտրային կազմակերպություններից

 

18232

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ հիմնարկներից

 

18233

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 

18234

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 

18235

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆիզիկական անձանցից

18236

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերից

18237

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ անձանցից

 

183

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

 

1830

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18300

Բանկերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18301

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18302

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18303

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

1831

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18310

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18312

Հիմնարկներից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18313

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18314

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18315

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18316

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18317

Այլ անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

             

184

Արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

1840

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18400

Բանկերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18401

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18402

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18403

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18404

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

1841

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18410

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18412

Հիմնարկներից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18413

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18414

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18415

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18416

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

18417

Այլ անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
 

1842

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18420

Բանկերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18421

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18422

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18423

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18424

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

1843

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18430

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18431

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18432

Հիմնարկներից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18433

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18434

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18435

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18436

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

18437

Այլ անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
 

1844

Ֆինանսական կազմակերպություններից այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18440

Բանկերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18441

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18442

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

18443

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18444

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

1845

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18450

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18451

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18452

Հիմնարկներից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18453

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18454

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 

18455

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18456

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

18457

Այլ անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

             

185

Արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1850

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18500

Բանկերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18501

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18502

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18503

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1851

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18510

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18511

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18512

Հիմնարկներից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18513

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18514

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18515

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18516

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

18517

Այլ անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

                 

186

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

1860

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18600

Բանկերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18601

Վարկային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18602

Ներդրումային ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

   

18603

Ապահովագրական ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18604

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

1861

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18610

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18611

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18612

Հիմնարկներից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18613

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18614

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

18615

Ֆիզիկական անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18616

Անհատ ձեռնարկատերերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

18617

Այլ անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

                 

1862

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

 

18620

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

                 

187

Խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1870

Ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18700

Բանկերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18701

Վարկային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18702

Ներդրումային ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

   

18703

Ապահովագրական ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18704

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

1871

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18710

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18711

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18712

Հիմնարկներից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18713

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18714

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 

18715

Ֆիզիկական անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18716

Անհատ ձեռնարկատերերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

18717

Այլ անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

             

188

Հեջավորման գործիքներ

 

1880

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (իրական արժեքի հեջ)

18800

Ֆյուչերս - իրական արժեքի հեջ

18801

Ֆորվարդ - իրական արժեքի հեջ

18802

Օպցիոն - իրական արժեքի հեջ

18803

Արժութային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18804

Տոկոսադրույքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18805

Փոխարժեքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

18806

Սվոպի այլ տեսակ - իրական արժեքի հեջ

18807

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-իրական արժեքի հեջ

             

1881

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (դրամական հոսքի հեջ)

18810

Ֆյուչերս - դրամական հոսքի հեջ

18811

Ֆորվարդ - դրամական հոսքի հեջ

18812

Օպցիոն - դրամական հոսքի հեջ

18813

Արժութային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18814

Տոկոսադրույքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18815

Փոխարժեքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

18816

Սվոպի այլ տեսակ - դրամական հոսքի հեջ

18817

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-դրամական հոսքի հեջ

             
 

1882

Հեջավորման այլ գործիքներ

   

18820

Հեջավորման ոչ ածանցյալ գործիքներ

   

18821

Հեջավորման այլ գործիքներ

                 

189

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

 

1890

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

   

18900

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

                 

19

Ստացվելիք գումարներ

190

Դեբիտորական պարտքեր

 

1900

Դեբիտորական պարտքեր

   

19000

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ կանխիկի սպասարկման գծով

   

19001

Այլ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ

19002

Դեբիտորական պարտքեր այլ անձանց նկատմամբ

 

191

Կանխավճարներ

 

1910

Կանխավճարներ աշխատակիցներին և մատակարարներին

   

19100

Կանխավճարված աշխատավարձ

   

19101

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված առհաշիվ գումարներ

19102

Կանխավճարներ մատակարարներին

 

1911

Կանխավճարներ և գերավճարներ բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

19110

Կանխավճարներ շահութահարկի գծով

19111

Գերավճարներ շահութահարկի գծով

19112

Կանխավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

19113

Գերավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

19114

Այլ կանխավճարված հարկեր և տուրքեր

19115

Այլ գերավճարված հարկեր և տուրքեր

19116

Կանխավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

19117

Գերավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

 

1912

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

19120

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

   

192

Ստացվելիք շահաբաժիններ ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից

 

1920

Ասոցիացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19200

Ասոցիացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19201

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19202

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19203

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19204

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19205

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

               

1921

Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19210

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19211

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19212

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19213

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19214

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19215

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

             

1922

Համատեղ վերահսկվող միավորումներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

19220

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 

193

Ստացվելիք այլ գումարներ

 

1930

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19300

Բանկերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19301

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19302

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19303

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

             
 

1931

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

   

19310

Բանկերից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19311

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19312

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19313

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

19314

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

1932

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19320

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19321

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19322

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19323

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19324

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19325

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

19326

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 

19327

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

             

1933

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19330

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19331

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19332

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19333

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19334

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19335

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

19336

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ գումարներ

 

19337

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

             

194

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

1940

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

19400

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

19400PC

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (ընդհանուր պահուստ)

 

19400PS

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (հատուկ պահուստ)

 

19400PA

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (լրացուցիչ պահուստ)

 

20

Ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

200

Ասոցիացված և դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 

2000

Ասոցիացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20000

Ասոցիացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20001

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20002

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20003

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20004

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20005

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

                 
 

2001

Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20010

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20011

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20012

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20013

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20014

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20015

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

                 
 

2002

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20020

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

                 

201

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

2010

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

20100

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 

20101

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 

20102

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 

20103

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստապահովագրական ընկերությունների գծով

 

20104

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 

20105

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ կազմակերպությունների գծով

               

21

Հիմնական միջոցներ

210

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ

 

2100

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ

   

21000

Հողամասեր

   

21001

Շենքեր, շինություններ

21002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

21003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

21004

Փոխադրամիջոցներ

21005

Այլ հիմնական միջոցներ

21006

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

 

2101

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

21010

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

21011

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

21012

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

21013

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

21014

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

21015

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

   

2102

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

21020

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

21021

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

21022

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

21023

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

21024

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

21025

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

21026

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

 

211

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ

 

2110

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ

   

21100

Հողամասեր

   

21101

Շենքեր, շինություններ

21102

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

21103

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

21104

Փոխադրամիջոցներ

21105

Այլ հիմնական միջոցներ

 

2111

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

21110

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

21111

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

21112

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

21113

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

21114

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

   

2112

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

21120

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

21121

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

21122

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

21123

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

21124

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

21125

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

 

22

Ոչ նյութական ակտիվներ

220

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 

2200

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

   

22000

Համակարգչային ծրագրեր

   

22001

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22002

Հեղինակային իրավունքներ

22003

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

2201

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

22010

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22011

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22012

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

22013

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

 

2202

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

22020

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22021

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22022

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22023

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 

221

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 

2210

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

   

22100

Համակարգչային ծրագրեր

   

22101

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22102

Հեղինակային իրավունքներ

22103

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

2211

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված ամորտիզացիա

22110

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22111

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

22112

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

22113

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

 

2212

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

22120

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22121

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22122

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22123

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

 

222

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 

2220

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

   

22200

Համակարգչային ծրագրեր

   

22201

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22202

Հեղինակային իրավունքներ

22203

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

2221

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

22210

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22211

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22212

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22213

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 

223

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 

2230

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

   

22300

Համակարգչային ծրագրեր

   

22301

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

22302

Հեղինակային իրավունքներ

22303

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 

2231

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

22310

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

22311

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

22312

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

22313

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

 

23

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

230

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

2300

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

   

23000

Հողամասեր

   

23001

Շենքեր, շինություններ

   

23002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

23003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

23004

Փոխադրամիջոցներ

23005

Համակարգչային ծրագրեր

   

23006

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

   

23007

Հեղինակային իրավունքներ

23008

Այլ ակտիվներ

                 

24

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

240

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

 

2400

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

   

24000

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

     

241

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

2410

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

24100

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

 

242

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում

2420

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում

24200

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում

24201

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության գործառնական վարձակալությամբ ստացված միջոցներում

             

2421

Վարձակալված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

24210

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

24211

Գործառնական վարձակալությամբ ստացված միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

 

25

Այլ ակտիվներ

250

Պաշարներ

 

2500

Արագամաշ առարկաներ

   

25000

Արագամաշ առարկաներ

 
 

2501

Այլ պաշարներ

   

25010

Այլ պաշարներ

 

251

Թանկարժեք քարեր

2510

Թանկարժեք քարեր

 

25100

Թանկարժեք քարեր

 

25101

Թանկարժեք քարեր ճանապարհին

               

252

Հուշադրամներ

2520

Հուշադրամներ

 

25200

Հուշադրամներ

 

25201

Հուշադրամներ ճանապարհին

               

253

Բռնագանձված գրավ

 

2530

Բռնագանձված գրավ

   

25300

Բռնագանձված գրավ - անշարժ գույք

   

25301

Բռնագանձված գրավ - փոխադրամիջոցներ

25302

Բռնագանձված գրավ - այլ ակտիվներ

 

254

Սառեցված հաշիվներ

 

2540

Սառեցված հաշիվներ

   

25400

Սառեցված հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

25401

Սառեցված հաշիվներ այլ անձանց մոտ

 

255

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

 

2550

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

   

25500

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

 

256

Ներդրումային գույք

2560

Ներդրումային գույք

 

25600

Ներդրումային գույք

               

257

Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ

2570

Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ

 

25700

Հաշվարկված տույժեր

 

25701

Հաշվարկված տուգանքներ

               

258

Այլ ակտիվներ

 

2580

Այլ ակտիվներ

   

25800

Այլ ակտիվներ

 

ԿԱՐԳ 3-4 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

30

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ

 

300

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ

   

3000

Բանկերի թղթակցային հաշիվներ

     

30000

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվներ

     

30001

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30001NI

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30002

Բանկերի թղթակցային հաշիվներ

   

30003

Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30003NI

Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30004

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ

30005

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30005NI

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     
   

3001

Ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30010

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30011

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ, տույժեր և տուգանքներ

30011NI

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30012

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

   

30013

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ, տույժեր և տուգանքներ

30013NI

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30014

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

   

30015

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30015NI

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30016

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30017

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30017NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
   

3002

Ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30020

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30021

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30021NI

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30022

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30023

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30023NI

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30024

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30025

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30025NI

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30026

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30027

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30027NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
 

301

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թղթակցային և բանկային հաշիվներ

   

3010

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

   

30100

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

   

30101

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30101NI

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30102

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ

30103

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30103NI

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
   

3011

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30110

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30111

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30111NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30112

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

   

30113

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30113NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30114

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

   

30115

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30115NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30116

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

   

30117

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30117NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 
   

3012

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30120

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30121

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30121NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30122

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30123

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30123NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30124

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30125

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30125NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

   

30126

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

   

30127

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30127NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

                 

302

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկային հաշիվներ

3020

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30200

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30202

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

3021

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30210

Հիմնարկների բանկային հաշիվներ

 

30211

Հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30211NI

Հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30212

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30215NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

3022

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

 

30220

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ

30221

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30221NI

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30222

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

30223

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30223NI

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

3023

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30230

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30231

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

30231NI

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30232

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30233

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30233NI

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

3024

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30240

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30241

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

30241NI

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30242

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30243

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 

30243NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30244

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30245

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30245NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

           

3025

 Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30250

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30251

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30251NI

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30252

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30253

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30253NI

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30254

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30255

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30255NI

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

           

303

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկային հաշիվներ

3030

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30300

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30301

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30301NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30302

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30303

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30303NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

3031

Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30310

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվներ

 

30311

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30311NI

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30312

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30313

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30313NI

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30314

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 

30315

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30315NI

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

3032

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ

 

30320

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ

30321

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30321NI

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30322

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

30323

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30323NI

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30324

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ

30325

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30325NI

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

3033

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30330

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30331

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30331NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30332

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30333

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30333NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

3034

Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30340

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30341

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30341NI

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30342

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30343

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30343NI

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 

30344

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30345

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30345NI

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

               

3035

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 

30350

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30351

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30351NI

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

30352

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

30353

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

30353NI

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկ