Համարը 
թիվ 324-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.12.28/35(479).1 Հոդ.347.51
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/06-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 դեկտեմբերի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05013529

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

27 դեկտեմբերի 2013 թ.

թիվ 324-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/06-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով ներդրումային ֆոնդերի դերը ֆինանսական շուկայում և դրանց կարևորությունը ֆոնդերում ներդրողների եկամուտների ապահովման հարցում,

Հիմք ընդունելով «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը` ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 15.07.14 թիվ 184-Ն)

1. Հաստատել «Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգի նկատմամբ նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 10/06-ը` համաձայն Հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2013 թ. դեկտեմբերի 27

Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 324-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  10/06

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը տարածվում է այն ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների վրա, որոնք իրականացնում են հրապարակային ֆոնդերի կառավարում:

(1-ին կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 184-Ն) 

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն  «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող իմաստը:

(2-րդ կետը փոփ. 15.07.14 թիվ 184-Ն)

 

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

 

3. Կառավարիչը պարտավոր է ունենալ արդյունավետ ռիսկերի կառավարման համակարգ: Արդյունավետ ռիսկերի կառավարման համակարգը ներառում է ռազմավարություն, գործընթացներ և հաշվետվողականություն, որոնք անհրաժեշտ են նույնականացնելու, չափելու, մշտադիտարկելու, գնահատելու, վերահսկելու և ներկայացնելու բոլոր էական ռիսկերը` առանձին և խմբավորված, ինչպես նաև այդ ռիսկերի փոխադարձ կախվածությունը:

4. Ռիսկերի կառավարման համակարգը պետք է բավարար չափով ինտեգրված լինի կառավարչի կազմակերպական կառուցվածքին և որոշումների ընդունման գործընթացներին:

5. Ռիսկերի կառավարման համակարգը պետք է համաչափ լինի կառավարչի գործունեությանը և կառավարվող ֆոնդերի բնույթին, ծավալներին և բարդությանը` արտացոլելով կառավարչի գործունեության շրջանակները:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

6. Կառավարչի իրավասու մարմինը պետք է միջոցառումներ ձեռնարկի կառավարչի ռիսկերի կառավարման համակարգի սահմանման, գործարկման և կատարելագործման համար, ինչպես նաև կառավարչի բարձր մասնագիտական էթիկայի ստանդարտներ ներդնելու համար:

7. Կառավարչի իրավասու մարմինը պետք է սահմանի և մշտապես վերանայի կառավարչի ռիսկերի կառավարման ամբողջ համակարգը: Նշված գործընթացը ներառում է ռիսկերի ընդունելի մակարդակների, ինչպես նաև այդ ռիսկերի չափման և վերահսկման միջոցների սահմանումը:

8. Ռիսկերի գնահատման արդյունավետությունը պահպանելու նպատակով կառավարչի իրավասու մարմինը պետք է հաճախակի գնահատի և գրանցի այն ռիսկերը, որոնք ազդում են կառավարչի նպատակների իրագործման վրա, և արձագանքի փոփոխվող միջավայրին և պայմաններին:

9. Կառավարչի իրավասու մարմինը պետք է ստուգի, որ կառավարչի մոտ սահմանված ռիսկերի կառավարման համակարգը մշտապես գործում է արդյունավետ և անհրաժեշտ դեպքերում առկա են համապատասխան գործընթացներ կառավարչի ռազմավարությունը փոփոխելու (ճշգրտելու) համար:

10. Կառավարչի մոտ պետք է ներդրված լինի լիազորությունների հստակ բաժանում: Լիազորությունների բաժանումը պետք է արտացոլի այն ռիսկերի բնույթը և չափերը, որոնց հակված է կառավարիչը և դրա կառավարման ներքո գտնվող ֆոնդերը:

11. Կառավարիչը պետք է ունենա պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ, որի հիմնական բնորոշիչը հանդիսանում է կառավարման տարբեր մակարդակների միջև համարժեք տեղեկատվության փոխանակման համար պատշաճ մեխանիզմների ստեղծումը:

12. Կառավարչի մոտ պետք է ներդրվի շահերի բախման քաղաքականություն, ներառելով դրա բացահայտման և վերանայման գործընթացները, ինչպես նաև վարվելակերպի կանոնները ամբողջ անձնակազմի համար:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

13. Կառավարիչը պետք է ապահովի, որ ներքին հսկողության մեխանիզմները գործարկվեն կառավարչի բոլոր մակարդակներում և կազմեն կառավարչի առօրյա գործունեության անբաժանելի մասը` ինչպես կառավարման վերին մակարդակում, այնպես էլ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման մակարդակում:

14. Կառավարիչը պետք է ունենա համարժեք ռիսկերի մշտադիտարկման համակարգ: Ռիսկերի կառավարման համակարգը պետք է ապահովի, որ գործարքները կատարվեն նման իրավասություններ ունեցող անձանց կողմից, այն եղանակներով, որոնք թույլատրվել են կառավարչի իրավասու մարմնի կողմից:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

15. Կառավարչի մոտ պետք է ներդրվեն համարժեք և բազմակողմանի մեխանիզմներ ներքին տեղեկատվության, արտաքին տեղեկատվության և ֆինանսական շուկայի տեղեկատվության շրջանառության համար: Տեղեկատվությունը պետք է լինի հուսալի, արդիական և մատչելի: Կառավարիչը պետք է ունենա համապատասխան քաղաքականություն, որն ապահովում է գաղտնի տեղեկատվության պատշաճ օգտագործումը:

16. Կառավարիչը պետք է ներդնի արդյունավետ հաշվետվողականության մեխանիզմ: Տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի իրավասու անձանց ընկալելի ձևաչափով, պատշաճ հաճախականությամբ:

17. Կառավարչի մոտ պետք է ներդրվեն հաղորդակցության արդյունավետ մեխանիզմներ այնպես, որ յուրաքանչյուր անձի իրավասությունները լինեն հեշտ ընկալելի, և ապահովեն անհրաժեշտ տեղեկատվության հասանելիությունը համապատասխան անձնակազմին:

18. Կառավարչի իրավասու անձինք պետք է տեղեկացվեն կառավարչի մոտ ներքին հսկողության թերացումների կամ անարդյունավետ հսկվող ռիսկերի մասին դրանց բացահայտումից անմիջապես հետո:

(հավելվածը փոփ. 15.07.14 թիվ 184-Ն)