Համարը 
N 414-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.10.15/29(473) Հոդ.295
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
24.09.2013
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.09.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.10.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
16.04.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԲԱՑՎԱԾ` ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՁԵՎԸ, ԴԻՄՈՒՄԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԻՄՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 հոկտեմբերի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12413392

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

24 սեպտեմբերի 2013 թ.
ք. Երևան

N 414-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ԲԱՑՎԱԾ` ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՁԵՎԸ, ԴԻՄՈՒՄԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԻՄՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 31.07.14 N 488-Ն)

 

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 1676-Ն որոշման 4-րդ հավելվածի 16-րդ կետը՝

(նախաբանը փոփ. 31.07.14 N 488-Ն)

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել`

1) ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքը ստանալու դիմումի օրինակելի ձևը` համաձայն հավելված N 1-ի.

2) ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքի ձևը` համաձայն հավելված N 2-ի.

3) ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքը ստանալու նպատակով դիմումը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու կարգը` համաձայն հավելված N 3-ի։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

 նախագահ

Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

2013 թ. սեպտեմբերի 24-ի

N 414-Ն հրամանի

 

Օրինակելի ձև

 

ԴԻՄՈՒՄ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

Փաստաթղթի մուտքագրման համար
__________________________
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն

2. Ֆիզիկական անձի բնակության վայրը

   

3. Քաղվածքը տրամադրող հարկային մարմինը

Հաշվետու ժամանակահատվածի

 

4. Սկիզբ

5. Ավարտ

6. Ներկայացման ամսաթիվ

   

_____ _________________ 20  թ.

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի

8. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

Պետական տուրքի անդորրագրի

6. Տեսակ

7. Սերիա և համար

9. Ամսաթիվ

10. Համար

         

Ստացման եղանակը

14. էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Քաղվածքը առաքել բնակության վայրի հասցեով

 11. Առձեռն

 12. Փոստային առաքմամբ

13. Էլեկտրոնային փոստով

15. Այո

16. Ոչ

           

Քաղվածքը առաքել հետևյալ հասցեով

17. Մարզ

18. Համայնք

19. Բնակավայր

20. Փողոց

21. Շենք/տուն

22. Բնակարան

23. Փոստի կոդ

             

24. Դիմումը ներկայացվում է այլ անձի միջոցով

25. Քաղվածքը տրամադրել այլ անձին

   

Ֆիզիկական անձի (տվյալների սուբյեկտի) համաձայնությունն այլ անձի միջոցով դիմելու կամ այլ անձի միջոցով առձեռն ստանալու դեպքում` տվյալ անձի

26. Անուն

27. Ազգանուն

28. Հայրանուն

Անձը հաստատող փաստաթղթի

     

29. Տեսակ

30. Սերիա և համար

   

31. ֆիզիկական անձի (տվյալների սուբյեկտի) ստորագրություն

 

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

2013 թ. սեպտեմբերի 24-ի

N 414-Ն հրամանի

Ֆիզիկական անձի անհատական հաշվի քաղվածքի ձև

      Փաստաթղթի մուտքագրման համար      
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն

2. ՀԾՀ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

                         

3. Հաշվետու ժամանակահատված

6. Քաղվածքը տրամադրող հարկային մարմինը

4. Սկիզբ

5. Ավարտ

 
   

7. Քաղվածքը ձևավորելու օրը

 

Չափի միավոր` Դրամ

Բաժին I. Աշխատանքային տեղեկություններ

Եկամուտը հաշվարկած
(վճարած) գործատու(ներ),

Աշխատանքային հարաբերություններ

Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններ

ՀՎՀՀ

Անվանում

Սկիզբ

Ավարտ

Սկիզբ

Ավարտ

8

9

10

11

12

13

           

Բաժին II. Վարձու աշխատողի (պայմանագրային եկամուտ ստացողի) հաշվարկային տեղեկություններ

Հաշվետու տարի, ամիս

Գործա-տուի ՀՎՀՀ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա
(ստացված) եկամտի գումար

ժամանակավոր անաշխա-տունակության նպաստներ

Հաշվարկված

Վճարված

Աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեցված եկամուտներ

Քաղաքա-ցիաիրա-վական պայմա-նագրով աշխա-տանքի վարձա-տրություն

Այլ հարկվող եկամուտ (բացի նպաստ-ների)

Հարկվող
եկամտի նվազեցման ենթակա կամավոր կենսա-թոշակային վճարի գումար

Վճար-ված

 Հետ պահված

Եկա-մտային հարկ

Եկա-մտային հարկի տույժ1

Սոցիա-լական վճար

սոցիա-լական վճարի տույժ

Հատկացում սոցիալական վճարից (ՀԿԴ փոխանցված)

Հատկացում սոցիալական վճարի տույժից (ՀԿԴ փոխանցված)

Պետական հատկացում բյուջեից (ՀԿԴ փոխանցված)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

                             

1. 23 սյունակում լրացվում է հարկային գործակալ չհանդիսացող գործատուի աշխատողների եկամտային հարկի տույժը:

 

Բաժին III. Անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) գրանցման և գործունեության դադարեցման վերաբերյալ տեղեկություններ

ՀՎՀՀ

Գրանցման (պաշտոնում նշանակվելու) ամսաթիվ

Գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու ամսաթիվ

Գործունեությունը վերսկսելու ամսաթիվ

Գործունեության դադարեցման (լուծարման), պաշտոնից ազատման ամսաթիվ

29

30

31

32

33

         

Բաժին IV. Ձեռնարկատիրական (նոտարական) գործունեությունից հաշվարկային տեղեկություններ

Հաշվետու
տարի

Հարկվող (ձեռնարկա-տիրական) եկամուտ

Վճարված կամավոր կենսաթոշակային վճարի գումար

Հաշվարկված

Վճարված

Նպաստներ

Եկամտային հարկ

Սոցիա-լական վճար

Սոցիա-լական վճարի տույժ

Եկամտային հարկ

Հատկացում սոցիալական վճարից (ՀԿԴ փոխանցված)

Հատկացում սոցիալական վճարի տույժից (ՀԿԴ փոխանցված)

Պետական հատկացում բյուջեից (ՀԿԴ փոխանցված)

Վճար-ված

Հետ
պահված

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

                       

Բաժին V. Ինքնազբաղվածությունից հաշվարկային տվյալներ և հաշվետու տարվա վերջում հարկային պարտավորությունների մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ

Հաշվետու տարի

Հարկվող եկամուտ

Վճարված կամավոր կենսաթոշակային վճարի գումար

Հաշվարկված

Վճարված

Եկամտային հարկի

Տուգանք

Եկամտային հարկ

Սոցիալական վճար

Եկամտային հարկ

Հատկացում սոցիալական վճարից (ՀԿԴ փոխանցված

Ապառք

Տույժ

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

                   

Բաժին VI. Հաշվետու տարվա վերջում անհատ ձեռնարկատիրոջ (նոտարի) հարկային և սոցիալական վճարի պարտավորությունների մնացորդի վերաբերյալ տեղեկություններ

Եկամտային հարկի

Տուգանք

Սոցիալական վճարի

Վերադարձման ենթակա
եկամտային հարկի գումար

Ապառք

Տույժ

Ապառք

Տույժ

56

57

58

59

60

61

           

Բաժին VII. Առավելագույն չափից ավել փոխանցված սոցիալական վճարի վերադարձվող գումարների վերաբերյալ տեղեկություններ

Հաշվետու ժամանակահատված (տարի, ամիս)

Ընդամենը
ամսական

Տարեկան վերադարձման ենթակա

Վերադարձված գումար

Տարի

Սոցիալական վճարի վերադարձման ենթակա գումար ըստ ամիսների

Ընդամենը
ամսական

Տարեկան

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

                                 

79 Հարկային մարմնի պատասխանատու անձի (անձանց) ստորագրություն (ներ)

(հավելվածը խմբ. 31.07.14 N 488-Ն)

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

2013 թ. սեպտեմբերի 24-ի

N 414-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԻՄՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով ֆիզիկական անձը (այսուհետ՝ տվյալների սուբյեկտ) կարող է մուտք գործել «Անհատական հաշվի էլեկտրոնային համակարգ» (այսուհետ` Համակարգ), ուղարկել դիմում անհատական հաշվի քաղվածք ստանալու համար և ստանալ քաղվածքը:

2. Հիմք ընդունելով «Անհատական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքը և եկամտային հարկի ու սոցիալական վճարների հաշվառման համակարգում առկա անհատական հաշվի տվյալների գաղտնիության սկզբունքը` անհրաժեշտ է նույնականացնել տվյալների սուբյեկտին մինչև նրա մուտք գործելը անհատական հաշվի իրեն հասանելի մասը: Տվյալների սուբյեկտը Համակարգ մուտքի հնարավորություն կարող է ստանալ թե առցանց տարբերակով (եթե ունի նույնականացման քարտ և էլեկտրոնային ստորագրություն), թե անձամբ հարկային մարմին ներկայանալով:

(2-րդ կետը փոփ. 31.07.14 N 488-Ն)

 

I. Տվյալների սուբյեկտի անհատական հաշվի էլեկտրոնային համակարգ առցանց մուտքի կարգը

 

3. Տվյալների սուբյեկտին իր անհատական հաշիվ մուտք գործելու հնարավորության ընձեռումը առցանց եղանակով (նույնականացման քարտ և էլեկտրոնային ստորագրություն ունենալու դեպքում) բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից`

Փուլ 1 - Անհատական հաշիվ մուտքի հայտի լրացում.

Փուլ 2 - Հայտի ստորագրում.

Փուլ 3 - Էլեկտրոնային նամակով հաստատման ուղարկում տվյալների սուբյեկտին.

Փուլ 4 - Օգտվողի անունի և գաղտնաբառի ընտրություն:

4. Տվյալների սուբյեկտը պետք է լրացնի իր ՀԾՀ-ն, կամ ՀԾՀ չստանալու մասին տեղեկանքի համարը, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթի և կոնտակտային տվյալները: Տվյալների վավեր լինելու դեպքում օգտվողը կարողանում է ընտրել օգտվողի անուն և գաղտնաբառ և մուտք գործել անհատական հաշիվների իրեն հասանելի մասը:

 

II. Տվյալների սուբյեկտին անհատական հաշիվ մուտքի հնարավորության ընձեռում անձամբ հարկային մարմին ներկայանալու միջոցով

 

5. Տվյալների սուբյեկտին իր անհատական հաշիվ մուտք գործելու հնարավորության ընձեռումը անձամբ հարկային մարմին ներկայանալու միջոցով, բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից`

Փուլ 1 – Հարկային մարմնի աշխատակցի կողմից անհատական հաշիվ մուտքի հայտի լրացում.

Փուլ 2 - Տվյալների սուբյեկտի Էլեկտրոնային փոստին հաստատման նամակի ուղարկում.

Փուլ 3 - Օգտվողի անունի և գաղտնաբառի ընտրություն:

6. Տվյալների սուբյեկտը անձամբ ներկայանում է հարկային մարմին՝ ՀԾՀ-ով, կամ ՀԾՀ չստանալու մասին տեղեկանքի համարով, ինչպես նաև անձը հաստատող փաստաթղթով:

(հավելվածը փոփ. 31.07.14 N 488-Ն)