Համարը 
թիվ 880
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2024.03.04-2024.03.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 14.03.2024
Ընդունման վայրը 
Մոսկվա
Ընդունող մարմինը 
Մաքսային միության հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
09.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամներ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

9 դեկտեմբերի 2011 թվականի

թիվ 880

քաղ. Մոսկվա

 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում տեխնիկական կանոնակարգման միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի համաձայնագրի 13-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Մաքսային միության հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) որոշեց.

1. Ընդունել «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգը (ՄՄ ՏԿ 021/2011) (կցվում է):

2. Հաստատել՝

2.1. Ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումը (ՄՄ ՏԿ 021/2011) (կցվում է).

2.2. Ստանդարտների ցանկը, որոնք պարունակում են «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 021/2011) պահանջները կիրառելու և կատարելու ու արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ (կցվում է)։

3. Սահմանել՝

3.1. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ՝ Տեխնիկական կանոնակարգ) ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հուլիսի 1-ից.

3.2. Մաքսային միության նորմատիվ իրավական ակտերով կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր պահանջներին համապատասխանության գնահատմանը (հավաստմանը) առնչվող փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել կամ ընդունվել են Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի առնչությամբ (այսուհետ՝ արտադրանք), մինչև Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մտնելու օրը վավերական են մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը, սակայն 2015 թվականի փետրվարի 15-ից ոչ ուշ։ Նշված փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել կամ ընդունվել են մինչև սույն որոշման պաշտոնական հրապարակման օրը, վավերական են մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը։

Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ Մաքսային միության նորմատիվ իրավական ակտերով կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ նախկինում սահմանված պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) վերաբերյալ փաստաթղթերի տրամադրում կամ ընդունում չի թույլատրվում.

3.3. Մինչև 2015 թվականի փետրվարի 15-ը թույլատրվում են Մաքսային միության նորմատիվ իրավական ակտերով կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ նախկինում սահմանված պարտադիր պահանջներին համապատասխան արտադրանքի արտադրությունը և շրջանառության մեջ դնելը՝ նշված պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մասին այն փաստաթղթերի առկայության դեպքում, որոնք տրամադրվել կամ ընդունվել են մինչև Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրը։

Նշված արտադրանքը մակնշվում է համապատասխանության ազգային նշանով (շուկայում շրջանառության նշանով)՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը կամ Հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 386 որոշմանը համապատասխան։

Այդ արտադրանքի մակնշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով չի թույլատրվում.

3.4. Սույն որոշման 3.2 ենթակետում նշված՝ համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մասին փաստաթղթերի գործողության ժամանակահատվածում շրջանառության մեջ դրված արտադրանքի շրջանառությունը թույլատրվում է արտադրանքի՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված պիտանիության ժամկետի ընթացքում.

3.5. Մինչև 2015 թվականի փետրվարի 15-ը Տեխնիկական կանոնակարգի 24-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով պետական գրանցման ենթակա է հետևյալ արտադրանքը՝

1) սեղանի բնական հանքային ջուր,

2) տարաների մեջ շշալցված խմելու ջուր,

3) տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներ,

4) սննդային հավելումներ, համալիր սննդային հավելումներ, բուրավետիչներ, բուսական լուծամզուքներ՝ որպես համահոտային նյութեր և հումքային բաղադրիչներ, միկրոօրգանիզմների մեկնարկային կուլտուրաներ և բակտերիալ մերաններ, տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցներ, այդ թվում՝ ֆերմենտային պատրաստուկներ,

5) սննդամթերք, որն ստացվել է գենային ինժեներիայի եղանակով ձևափոխված (տրանսգենային) օրգանիզմների օգտագործմամբ, այդ թվում՝ գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմներ.

3.6. Արտադրական այն օբյեկտների մասին տեղեկությունները, որոնք նախկինում, Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, իրականացրել են սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործունեություն, մուտքագրվում են պետական ռեեստր առանց Տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխան արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման ընթացակարգերն անցկացնելու.

3.7. Տեխնիկական կանոնակարգի 29-րդ հոդվածի դրույթներն ուժի մեջ են մտնում Մաքսային միության արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգը գործողության մեջ դնելու պահից.

3.8. Սննդամթերքի առանձին տեսակների մասին Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Տեխնիկական կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու միջոցով ճշգրտման ենթակա են սննդամթերքի տեսակների անվանումները՝ այդպիսի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված սահմանումներին համապատասխան, և բացառման ենթակա են այդպիսի տեխնիկական կանոնակարգերի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները (բացի ախտածին (պաթոգեն) միկրոօրգանիզմների և դրանց տոքսինների, միկոտոքսինների, թունային տարրերի, նիտրատների, ընդհանուր նշանակության թունաքիմիկատների (պեստիցիդների) քանակին, ինչպես նաև՝ ռադիոնուկլիդների թույլատրելի մակարդակին ներկայացվող պահանջներից), և անվտանգության միկրոկենսաբանական նորմատիվները (պայմանական ախտածին (պաթոգեն) միկրոօրգանիզմները)։

4. Կողմերի հետ համատեղ՝ Հանձնաժողովի քարտուղարությանը՝

4.1. Մինչև սննդամթերքի առանձին տեսակների մասին Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ Տեխնիկական կանոնակարգում ապահովել փոփոխությունների կատարումը՝ սույն որոշման 3.8 ենթակետին համապատասխան.

4.2. Նախապատրաստել Տեխնիկական կանոնակարգի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների պլանի նախագիծը, և սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից եռամսյա ժամկետում ապահովել սահմանված կարգով այն ներկայացնելը Հանձնաժողովի հաստատմանը՝ նախատեսելով՝

4.2.1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված՝ Սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ միասնական պահանջներում՝ Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքին ներկայացվող պահանջները դրանցից հանելու մասով փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը.

4.2.2. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 620 որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության շրջանակներում համապատասխանության պարտադիր գնահատմանը (հավաստմանը) ենթակա արտադրանքի միասնական ցանկում՝ Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքը դրանից հանելու մասով փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-,ը սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը՝ միասնական փաստաթղթեր տրամադրելու հետ մեկտեղ.

4.2.3. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմամբ հաստատված՝ Մաքսային միության մաքսային սահմանին և մաքսային տարածքում սանիտարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքների միասնական ցանկում՝ Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքը դրանից հանելու մասով փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը.

4.2.4. Մաքսային միության նորմատիվ իրավական ակտերով կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ նախկինում սահմանված պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մասին այն փաստաթղթերի վերաձևակերպման ընթացակարգերում փոփոխությունների նախագիծը նախապատրաստելը և, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը, որոնք տրամադրվել կամ ընդունվել են՝ նախքան Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը՝ Տեխնիկական կանոնակարգի պարտադիր պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մասին փաստաթղթերի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ցուցանիշները և (կամ) դրանց թույլատրելի մակարդակները չեն համընկնում Տեխնիկական կանոնակարգում նշված ցուցանիշների և (կամ) դրանց թույլատրելի մակարդակների հետ.

4.2.5. Միջպետական ստանդարտների, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումը, ինչպես նաև Տեխնիկական կանոնակարգը կիրառելու և կատարելու և արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջպետական ստանդարտների մշակման (փոփոխությունների կատարման, վերանայման) և սահմանման ծրագրի նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը.

4.2.6. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 317 որոշմամբ հաստատված՝ Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների միասնական ցանկում՝ դրանից այն արտադրանքը հանելու մասով, որը, Տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն, առնչվում է կենդանական ծագման վերամշակված սննդամթերքին, փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը.

4.2.7. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 834 որոշմամբ հաստատված՝ Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա օբյեկտների համատեղ ստուգումներ անցկացնելու և ապրանքներից (արտադրանքից) փորձանմուշներ վերցնելու միասնական կարգի մասին հիմնադրույթում՝ Տեխնիկական կանոնակարգի դրույթներին համապատասխանեցման մասով փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը.

4.2.8. «Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային հումքի ստացման, վերամշակման (մշակման) գործունեություն իրականացնող արտադրական օբյեկտների գրանցման ժամանակ ստուգումներ անցկացնելու չափորոշիչները սահմանելու մասին» հիմնադրույթի նախագիծը նախապատրաստելը և, մինչև 2013 թվականի մարտի 15-ը, սահմանված կարգով Հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը։

5. Ռուսական կողմին՝ Կողմերի մասնակցությամբ ստանդարտների կիրառման արդյունքների մշտադիտարկման հիման վրա ապահովել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված ստանդարտների ցանկերի արդիականացման վերաբերյալ առաջարկությունները նախապատրաստելը և Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տարին մեկ անգամից ոչ պակաս դրանք Հանձնաժողովի քարտուղարությանը ներկայացնելը՝ սահմանված կարգով հաստատելու համար։

6. Կողմերին՝

6.1. Մինչև 2013 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամկետում ապահովել Տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտ հանդիսացող արտադրանքի նկատմամբ իրենց պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերը չկիրառելու մասին համապատասխան որոշումն ընդունելը.

6.2. Մինչև 2013 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամկետում ապահովել հավաստագրման մարմինների, համապատասխանության գնահատման (հավաստման) աշխատանքներն իրականացնող փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) պատրաստվածությունը՝ Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարագրերի գրանցման գործընթացին.

6.3. Մինչև Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրը՝ սահմանել Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները պահպանելու նկատմամբ պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնելու համար պատասխանատու պետական հսկողության (վերահսկողության) մարմինները և այդ մասին տեղեկացնել Հանձնաժողովին.

6.4. Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ապահովել Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները պահպանելու նկատմամբ պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնելը՝ հաշվի առնելով սույն որոշման 3.2-3.4-րդ ենթակետերը։

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից։

 

Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամներ՝

 

Բելառուսի Հանրապետությունից՝

Ղազախստանի Հանրապետությունից՝

Ռուսաստանի Դաշնությունից՝

Ս. Ռումաս

Ու. Շուկեև

Ի. Շուվալով

 
 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի

2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի

թիվ 880 որոշմամբ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_23340

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

_________________________________________

 

ՄՄ ՏԿ 021/2011

 

Սննդամթերքի անվտանգության մասին

 

Բովանդակություն

 

Հոդված 1. Կիրառության ոլորտը

Հոդված 2. Ընդունման նպատակները

Հոդված 3. Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտները

Հոդված 4. Սահմանումները

Հոդված 5. Շուկայում շրջանառության կանոնները

Հոդված 6. Սննդամթերքի (սննդամթերքին առնչվող գործընթացների) նույնականացումը՝ դրանք տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով

Հոդված 7. Սննդամթերքի անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

Հոդված 8. Հատուկ նշանակության սննդամթերքին ներկայացվող անվտանգության պահանջները

Հոդված 9. Տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները

Հոդված 10. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման գործընթացում սննդամթերքի անվտանգության ապահովումը

Հոդված 11. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում դրա անվտանգության ապահովմանը ներկայացվող պահանջները

Հոդված 12. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացները ջրով ապահովելուն ներկայացվող պահանջները

Հոդված 13. Սննդամթերքի արտադրության ընթացքում օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքին ներկայացվող անվտանգության պահանջները

Հոդված 14. Այն արտադրական տարածքների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները, որտեղ իրականացվում է սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացը.

Հոդված 15. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները

Հոդված 16. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) թափոնների պահման և հեռացման պայմաններին ներկայացվող պահանջները

Հոդված 17. Սննդամթերքի պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և իրացման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

Հոդված 18. Սննդամթերքի օգտահանման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

Հոդված 19. Կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքի ստացման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

Հոդված 20. Անվտանգության պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության ապահովումը

Հոդված 21․ Սննդամթերքի և արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացների համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ձևերը

Հոդված 22. Դիմումատուն՝ սննդամթերքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ժամանակ

Հոդված 23. Համապատասխանության հայտարարագրում

Հոդված 24. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը

Հոդված 25. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման կարգը

Հոդված 26. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրը

Հոդված 27. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը

Հոդված 28. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման կարգը

Հոդված 29. Նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրը

Հոդված 30. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը

Հոդված 31. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումը

Հոդված 32. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտները

Հոդված 33. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման մասին դիմումը

Հոդված 34. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերը

Հոդված 35. Դիմումատուի և պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտի վերաբերյալ փաստացի տվյալների փոփոխության մասին տեղեկացնելու կարգը

Հոդված 36. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրը

Հոդված 37. Սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների հաշվառումը

Հոդված 38. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողությունը (վերահսկողությունը)

Հոդված 39. Սննդամթերքի մակնշմանը ներկայացվող պահանջները

Հոդված 40. Պաշտպանական վերապահումը

Հավելված 1.

Անվտանգության մանրէաբանական նորմատիվները (ախտածին)

Հավելված 2.

Անվտանգության մանրէաբանական նորմատիվները.

Հավելված 3.

Սննդամթերքի անվտանգության հիգիենիկ պահանջներ.

Հավելված 4.

Ցեզիում-137 և ստրոնցիում-90 ռադիոնուկլիդների թույլատրելի մակարդակները.

Հավելված 5.

Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքին ներկայացվող պահանջները

Հավելված 6.

Ձկների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների, երկկենցաղների, սողունների և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերքի անվտանգության մակաբուծաբանական ցուցանիշները.

Հավելված 7.

Այն բույսերի և դրանց վերամշակումից ստացվող արտադրանքի, կենդանական ծագման օբյեկտների, միկրոօրգանիզմների, սնկերի և կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ցանկը, որոնց օգտագործումը կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումների բաղադրության մեջ արգելվում է.

Հավելված 8.

Բուսական հումքի տեսակները` 3-ից մինչև 14 տարեկան երեխաների համար նախատեսված կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումների և վաղ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական խոտաբուսային թեյերի (թեյի ըմպելիքների) արտադրության ժամանակ օգտագործելու համար.

Հավելված 9.

Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող վիտամինները և հանքային աղերը.

Հավելված 10.

Մանկական սննդի համար սննդամթերքի արտադրության համար նախատեսված պարենային (սննդային) հումքի արտադրության մեջ օգտագործման համար արգելված թունաքիմիկատները.

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 Հոդված 1. Կիրառության ոլորտը

 

1. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով (այսուհետ՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգը) սահմանվում են՝

1) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտները.

2) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտներին ներկայացվող՝ անվտանգության պահանջները (ներառյալ սանիտարահամաճարակաբանական, հիգիենիկ և անասնաբուժական պահանջները).

3) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների նույնականացման կանոնները.

4) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ձևերը և ընթացակարգերը։

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն սննդամթերքին՝ դրա մակնշման մասով, սննդամթերքի արտադրության համար նախատեսված՝ սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող փաթեթավորման նյութերին, արտադրատեսակներին և սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները, որոնք սահմանված են Մաքսային միության համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով։

3. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն սննդամթերքի առանձին տեսակներին և դրանց ներկայացվող պահանջների հետ կապված՝ արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ սահմանող՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի (այսուհետ՝ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգեր) պահանջները, որոնք լրացնում և (կամ) ճշգրտում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները։

Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները չեն կարող փոփոխվել սննդամթերքի առանձին տեսակներին և դրանց ներկայացվող պահանջների հետ կապված՝ արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացներին ներկայացվող այն պահանջներով, որոնք սահմանվում են Մաքսային միության այլ տեխնիկական կանոնակարգերով։

4. Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանվում են՝

1) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտները.

2) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները.

3) տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների նույնականացման կանոնները։

Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերը կարող են պարունակել մակնշմանը և համապատասխանության հավաստման սխեմային ներկայացվող՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհակասող պահանջներ։

 

Հոդված 2. Ընդունման նպատակները

 

 Սույն տեխնիկական կանոնակարգի ընդունման նպատակներն են՝

1) մարդու կյանքի և (կամ) առողջության պաշտպանությունը.

2) ձեռք բերողներին (սպառողներին) մոլորության մեջ գցող գործողությունների կանխումը.

3) շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։

 

 Հոդված 3. Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտները

 

1. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտներն են՝

1) սննդամթերքը.

2) սննդամթերքին ներկայացվող պահանջներին առնչվող՝ արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացները։

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում քաղաքացիների կողմից տնային պայմաններում, անձնական օժանդակ տնտեսություններում արտադրվող կամ այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, անասնաբուծությամբ զբաղվող քաղաքացիների կողմից արտադրվող սննդամթերքի վրա և միայն անձնական սպառման համար նախատեսված ու Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելու համար չնախատեսված սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացների, բնական պայմաններում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման և մթերատու կենդանիների բուծման վրա։

 

 Հոդված 4. Սահմանումները

 

Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման նպատակների համար օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.

ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (մայրական կաթի փոխարինիչներ)՝ հեղուկ կամ փոշենման ձևով՝ կովի կաթի կամ այլ մթերատու կենդանիների կաթի հիմքի վրա արտադրված և մինչև մեկ տարեկան երեխաների՝ անհրաժեշտ նյութերի և էներգիայի մասով ֆիզիոլոգիական կարիքները բավարարելու նպատակով մայրական կաթի քիմիական բաղադրությանն առավելագույնս մոտեցված՝ վաղ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերք.

սննդային բուրավետիչ (բուրավետիչ)՝ մարդու կողմից սննդի մեջ ուղղակիորեն չօգտագործվող համաբուրավետիչ նյութ կամ համաբուրավետիչ պատրաստուկ, կամ ջերմային տեխնոլոգիական բուրավետիչ կամ ծխահարման բուրավետիչ, կամ բուրավետիչներին նախորդող նյութերը կամ դրանց խառնուրդը (համաբուրավետիչ մասը), որոնք նախատեսված են սննդամթերքին հոտ և (կամ) համ հաղորդելու համար (բացառությամբ քաղցր, թթու և աղի)` այլ բաղադրիչների ավելացմամբ կամ առանց դրանց ավելացման.

սննդամթերքի անվտանգություն՝ սննդամթերքի վիճակ, որը վկայում է մարդու և ապագա սերունդների վրա վնասակար ազդեցությանն առնչվող անթույլատրելի ռիսկի բացակայության մասին.

կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումներ (ԿԱՍՀ)՝ բնական և (կամ) բնականին նույնական կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, ինչպես նաև պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ, որոնք նախատեսված են սննդի հետ միաժամանակյա օգտագործման կամ սննդամթերքի բաղադրության մեջ ներառման համար.

մանկական սննդի համար նախատեսված խմելու ջուր՝ խմելու ջուր, որը նախատեսված է երեխաների կողմից խմելու, սննդի պատրաստման և տնային պայմաններում երեխաների սննդի համար չոր մթերքների վերականգնման համար.

ջրային կենսապաշարներ՝ բնական կենսամիջավայրում (բնական ազատության մեջ) գտնվող ձկներ, ջրային անողնաշարավորներ, ջրային կաթնասուններ, ջրիմուռներ, այլ ջրային կենդանիներ և բույսեր.

մարդու վրա սննդամթերքի վնասակար ներգործություն՝ սննդամթերքում մարդու կյանքի կամ առողջության, կամ ապագա սերունդների կյանքի և առողջության համար սպառնալիք ստեղծող կոնտամինանտների, աղտոտիչների առկայության հետ կապված անբարենպաստ գործոնների ներգործություն.

սննդամթերքը շրջանառության մեջ դնելը՝ Մաքսային միության մաքսային տարածքում սննդամթերքի առքն ու վաճառքը և դրա փոխանցման այլ եղանակներ՝ սկսած պատրաստողից կամ ներմուծողից.

գենետիկորեն ձևափոխված (գենետիկ ինժեներիայի եղանակով ստացված, տրանսգենային) օրգանիզմներ (այսուհետ՝ ԳՁՕ)՝ օրգանիզմ կամ մի քանի օրգանիզմներ, ցանկացած անբջիջ, միաբջիջ կամ բազմաբջիջ գոյացություն, որոնք ունակ են վերարտադրելու կամ փոխանցելու ժառանգական գենետիկ նյութը, տարբերվում են բնական օրգանիզմներից, ստացված են գենետիկ ինժեներիայի մեթոդների կիրառմամբ և (կամ) պարունակում են գենետիկ ինժեներիայի նյութ, այդ թվում՝ գեները, դրանց հատվածները կամ գեների համակցությունները.

կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացման, վերամշակման (մշակման) գործունեություն իրականացնող արտադրական օբյեկտների պետական գրանցում (այսուհետ՝ արտադրական օբյեկտների պետական գրանցում)` իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացման, վերամշակման (մշակման) գործունեության թույլատրումը.

մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ)` խոտերի և խոտերի լուծամզվածքների հիման վրա պատրաստված՝ մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերք.

սննդամթերքի նույնականացում՝ սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու ընթացակարգը.

սննդամթերք պատրաստող՝ կազմակերպություն՝ անկախ դրա կազմակերպաիրավական ձևից, կամ անհատ ձեռնարկատեր, այդ թվում՝ օտարերկրյա, որն իր անունից իրականացնում է սննդամթերքի արտադրություն (պատրաստում)՝ ձեռք բերողներին (սպառողներին) իրացնելու համար, և կրում է պատասխանատվություն այդ արտադրանքի՝ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության համար.

ներմուծող՝ Մաքսային միության անդամ պետության ռեզիդենտ, որը Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ է դնում Մաքսային միության անդամ պետության ոչ ռեզիդենտի կողմից մատակարարվող սննդամթերքը, և որը պատասխանատվություն է կրում այդպիսի արտադրանքի՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության համար.

սննդամթերքի բաղադրիչ (սննդի բաղադրամաս) (այսուհետ՝ բաղադրիչ)` մթերք կամ նյութ (ներառյալ սննդային հավելումները, բուրավետիչները), որոնք, բաղադրատոմսին համապատասխան, օգտագործվում են սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ և կազմում են դրա բաղկացուցիչ մասը.

սննդամթերքի կոնտամինացում (աղտոտում)՝ սննդամթերքի մեջ առարկաների, մասնիկների, նյութերի և օրգանիզմների (կոնտամինանտների, աղտոտիչների) ներթափանցումը և դրանց առկայությունը տվյալ սննդամթերքին ոչ հատուկ կամ սահմանված մակարդակները գերազանցող քանակությամբ, ինչի հետևանքով սննդամթերքը ձեռք է բերում մարդու համար վտանգավոր հատկություններ.

սկզբնական կաթնային խառնուրդներ՝ ադապտացված (մայրական կաթի քիմիական բաղադրությանն առավելագույնս մոտեցված) կամ մասամբ ադապտացված (մայրական կաթի քիմիական բաղադրությանը մասնակիորեն մոտեցված) խառնուրդներ, որոնք արտադրվել են կովի կամ այլ մթերատու կենդանիների կաթի հիմքով և նախատեսված են կյանքի առաջին օրերից մինչև վեց ամսական տարիքի ժամանակահատվածում երեխաների կերակրման համար.

կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերք՝ բոլոր տեսակների մթերատու կենդանիների՝ վերամշակման (մշակման) չենթարկված մսեղիքը (փոքրիկ մսեղիքը), դրանց մասերը (ներառյալ արյունը և ենթամթերքը), հում կաթը, հում յուղազերծված կաթը, հում սերուցքը, մեղվաբուծական մթերքը, ձուն և ձվամթերքը, ջրային կենսապաշարների որսը, ակվակուլտուրայի արտադրանքը.

էներգիայի և սննդանյութերի մասով ֆիզիոլոգիական կարիքների նորմեր՝ սննդանյութերի օրական սպառման մակարդակ, որը բավարար է ոչ պակաս, քան բնակչության 97,5 տոկոսի ֆիզիոլոգիական կարիքները բավարարելու համար՝ հաշվի առնելով տարիքը, սեռը, ֆիզիոլոգիական վիճակը և ֆիզիկական ակտիվությունը.

նուտրիենտներ (սննդանյութեր)՝ սննդամթերքի բաղադրիչ մաս կազմող նյութեր, որոնք մարդու օրգանիզմի կողմից օգտագործվում են որպես էներգիայի աղբյուրներ, օրգանների և հյուսվածքների կառուցման, աճի ու նորացման, կենսագործունեության գործընթացների կարգավորմանը մասնակցող ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի գոյացման համար և սննդամթերքի սննդային արժեքը որոշող՝ սուբստրատների աղբյուրներ կամ նախորդող սուբստրատներ.

հարստացված սննդամթերք՝ սննդամթերք, որի մեջ ավելացված են մեկ կամ մի քանի սննդային և (կամ) կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր և (կամ) դրանում սկզբնապես բացակայող, կամ ոչ բավարար քանակությամբ առկա կամ արտադրության (պատրաստման) գործընթացում կորսված պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ. ընդ որում, հարստացման համար օգտագործված՝ պատրաստողի կողմից երաշխավորված՝ յուրաքանչյուր սննդային կամ կենսաբանորեն ակտիվ նյութի պարունակությունը հասցված է սննդանյութի աղբյուր հանդիսացող սննդամթերքին առնչվող չափորոշիչներին կամ սննդամթերքի մյուս տարբերակիչ հատկանիշներին համապատասխանող մակարդակի, իսկ այդպիսի արտադրանքում սննդային և (կամ) կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի առավելագույն մակարդակը չպետք է գերազանցի այդպիսի նյութերի սպառման վերին անվտանգ մակարդակը՝ հնարավոր բոլոր աղբյուրներից ստացման ժամանակ (այդպիսի մակարդակների առկայության դեպքում).

ակվակուլտուրայի օբյեկտներ՝ ձուկ, ջրային անողնաշարավորներ, ջրային կաթնասուններ, ջրիմուռներ, այլ ջրային կենդանիներ և բույսեր, որոնք պահվում, բուծվում, այդ թվում՝ աճեցվում են կիսաազատ պայմաններում կամ արհեստականորեն ստեղծված կենսամիջավայրում.

սննդամթերքի խմբաքանակ՝ մեկ անվանում ունեցող, նույն կերպ փաթեթավորված, մեկ տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտին կամ ազգային ստանդարտին և (կամ) կազմակերպության ստանդարտին և (կամ) պատրաստողի մյուս փաստաթղթերին համապատասխան՝ որոշակի ժամանակահատվածում մեկ պատրաստողի կողմից արտադրված (պատրաստված) սննդամթերքի որոշակի քանակ, որն ուղեկցվում է սննդամթերքի հետագծելիությունն ապահովող՝ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերով.

սննդային հավելում՝ ցանկացած նյութ (կամ նյութերի խառնուրդ), որն ունի կամ չունի սեփական սննդային արժեք, սովորաբար մարդու կողմից ուղղակիորեն սննդի մեջ չի օգտագործվում, սննդամթերքին է ավելացվում կանխամտածված՝ տեխնոլոգիական նպատակի (գործառույթի) համար, դրա արտադրության (պատրաստման), փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և պահման ժամանակ, ինչը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել այն բանին, որ տվյալ նյութը կամ դրա փոխարկումների արդյունքները դառնում են սննդամթերքի բաղադրիչներ. սննդային հավելումը կարող է կատարել մեկ կամ մի քանի տեխնոլոգիական գործառույթներ.

սննդամթերք՝ կենդանական, բուսական, մանրէաբանական, հանքային, արհեստական կամ կենսատեխնոլոգիական ծագման մթերքներ՝ բնական, մշակված կամ վերամշակված տեսքով, որոնք նախատեսված են մարդու կողմից սննդի մեջ օգտագործման համար, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքը, խմելու ջուրը՝ լցված տարողությունների մեջ, խմելու հանքային ջուրը, ալկոհոլային արտադրանքը (այդ թվում՝ գարեջուրը և գարեջրի հիմքով ըմպելիքները), ոչ ալկոհոլային ըմպելիքները, կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումները (ԿԱՍՀ), մաստակը, մերանը և միկրոօրգանիզմների մեկնարկային կուլտուրաները, խմորիչները, սննդային հավելումները և բուրավետիչները, ինչպես նաև պարենային (սննդային) հումքը.

ակվակուլտուրայի սննդամթերք՝ ակվակուլտուրայի օբյեկտներ՝ դրանց պահման, բուծման կիսաազատ պայմաններից կամ արհեստականորեն ստեղծված կենսամիջավայրից դուրս բերված (որսված).

դիետիկ բուժիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք՝ հատուկ նշանակության սննդամթերք, որն ունի տրված սննդային և էներգետիկ արժեք, ֆիզիկական և զգայորոշման (օրգանոլեպտիկ) հատկություններ և նախատեսված է բուժիչ սննդակարգի բաղադրության մեջ օգտագործելու համար.

դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք՝ հատուկ նշանակության սննդամթերք, որը նախատեսված է ածխաջրային, ճարպային, սպիտակուցային, վիտամինային և այլ տեսակի նյութափոխանակության կարգավորման համար, որի մեջ փոփոխված է առանձին նյութերի պարունակությունը և (կամ) հարաբերակցությունը՝ դրանց բնական պարունակության համեմատ, և (կամ) որի բաղադրության մեջ ներառված են սկզբնապես ոչ առկա նյութեր կամ բաղադրիչներ, ինչպես նաև հիվանդությունների զարգացման ռիսկի նվազեցման համար նախատեսված սննդամթերք.

մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերք՝ հատուկ նշանակության սննդամթերք, որը նախատեսված է մանկական սննդի համար (վաղ տարիքի՝ 0-ից մինչև 3 տարեկան երեխաների, նախադպրոցական տարիքի՝ 3-ից մինչև 6 տարեկան երեխաների, 6 տարեկան և ավելի բարձր դպրոցական տարիքի երեխաների համար), համապատասխանում է մանկական օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական կարիքներին և վնաս չի պատճառում համապատասխան տարիքի երեխայի առողջությանը.

մարզիկների սննդի համար նախատեսված սննդամթերք՝ տրված քիմիական բաղադրությամբ հատուկ նշանակության սննդամթերք, որն ունի բարձր սննդային արժեք և (կամ) ուղղորդված արդյունավետություն, բաղկացած է մթերքների համալիրից կամ ներկայացված է դրանց առանձին տեսակներով, որն առանձնահատուկ ազդեցություն է գործում ֆիզիկական և նյարդահուզական ծանրաբեռնվածության նկատմամբ մարդու հարմարվողական կարողությունների բարձրացման վրա.

ոչ արդյունաբերական պատրաստման սննդամթերք՝ քաղաքացիների կողմից տնային պայմաններում և (կամ) անձնական օժանդակ տնտեսություններում կամ այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, անասնաբուծությամբ կամ այլ տեսակի գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիների կողմից ստացված սննդամթերք.

նորահայտ սննդամթերք՝ սննդամթերք (այդ թվում՝ սննդային հավելումները և բուրավետիչները), որը Մաքսային միության մաքսային տարածքում մարդու կողմից նախկինում սննդի մեջ չի օգտագործվել, մասնավորապես՝ սննդամթերք, որն ունի նոր կամ կանխամտածված փոփոխության ենթարկված նախնական մոլեկուլյար կառուցվածք. միկրոօրգանիզմներից, միկրոսկոպիկ սնկերից և ջրիմուռներից, բույսերից կազմված կամ անջատված սննդամթերք. կենդանիներից անջատված, ԳՁՕ-ի կամ դրանց օգտագործմամբ ստացված սննդամթերք. նանոնյութեր և նանոտեխնոլոգիաների միջոցով ստացված մթերքներ` բացառությամբ ավանդական եղանակներով ստացված՝ շրջանառության մեջ գտնվող և փորձի շնորհիվ անվտանգ համարվող սննդամթերքի.

ջրազրկված սննդամթերք՝ սննդամթերք, որից ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն հեռացված է դրանում սկզբնապես առկա ջուրը.

հավելյալ սննդի համար նախատեսված սննդամթերք՝ մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերք, որն սկսում են ներառել մինչև մեկ տարեկան երեխաների սննդի օրաբաժնի մեջ՝ որպես մայրական կաթի, մայրական կաթի փոխարինիչների կամ հաջորդող կաթնային խառնուրդների լրացում, և որն արտադրված (պատրաստված) է կենդանական և (կամ) բուսական ծագման մթերքի հիմքի վրա.

խառը բաղադրությամբ սննդամթերք՝ երկու կամ ավելի բաղադրիչներից բաղկացած սննդամթերք՝ բացառությամբ սննդային հավելումների և բուրավետիչների.

վերամշակում (մշակում)՝ ջերմային մշակում (բացի սառեցումից և պաղեցումից), ապխտում, պահածոյացում, հասունացում, թթվեցում, աղադրում, չորացում, մարինացում, խտացում, լուծամզում, արտամղում (էքստրուզիա) կամ այդ գործընթացների զուգակցությունը.

հաջորդող կաթնային խառնուրդներ՝ ադապտացված (մայրական կաթի քիմիական բաղադրությանը առավելագույնս մոտեցված) կամ մասամբ ադապտացված (մայրական կաթի քիմիական բաղադրությանը մասնակիորեն մոտեցված) խառնուրդներ, որոնք արտադրվել են կովի կամ այլ մթերատու կենդանիների կաթի հիմքով և նախատեսված են վեց ամսականից բարձր տարիքի երեխաների սննդի համար՝ հավելյալ սննդի համար նախատեսված մթերքների հետ զուգակցությամբ.

պրեբիոտիկներ՝ սննդանյութեր, որոնք ընտրողաբար խթանում են մարդու աղիքների պաշտպանիչ միկրոֆլորայի ներկայացուցիչների աճը և (կամ) կենսաբանական ակտիվությունը, նպաստում են դրա նորմալ բաղադրության և կենսաբանական ակտիվության պահպանմանը՝ սննդամթերքի բաղադրության մեջ կանոնավոր օգտագործվելու դեպքում.

պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ՝ կենդանի ոչ ախտածին և ոչ թունածին միկրոօրգանիզմներ՝ առողջ մարդու նորմալ աղիքային միկրոբիոցենոզի պաշտպանիչ խմբերի և համակեցական բնական միությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ավելացվում են սննդամթերքի բաղադրության մեջ՝ մարդու աղիքների պաշտպանիչ միկրոֆլորայի կազմի և կենսաբանական ակտիվության բարելավման (օպտիմալացման) համար.

պարենային (սննդային) հումք՝ կենդանական, բուսական, մանրէաբանական, հանքային, արհեստական կամ կենսատեխնոլոգիական ծագման հումք և խմելու ջուր, որոնք օգտագործվում են սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) համար.

մթերատու կենդանիներ՝ կենդանիներ, բացառությամբ ձկների, ջրային անողնաշարավորների, ջրային կաթնասունների և այլ ջրային կենդանիների, որոնք նպատակաուղղված օգտագործվում են դրանցից սննդամթերք ստանալու համար.

արտադրական օբյեկտ, որտեղ իրականացվում է կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացմանը, վերամշակմանը (մշակմանը) ուղղված գործունեություն՝ օբյեկտ (շենք, շինություն, սենք, կառույց և այլ օբյեկտ), որը նախատեսված է կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացմանը, վերամշակմանը (մշակմանը) ուղղված գործունեության իրականացման համար և օգտագործվում է նշված գործունեության իրականացման ժամանակ, պատկանում է իրավաբանական անձին կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հանդես եկող ֆիզիկական անձին, որը նշված գործունեությունն իրականացնում է սեփականության իրավունքով կամ այլ օրինական հիմքով.

սննդամթերքի հետագծելիություն՝ շրջանառության մեջ գտնվող սննդամթերքը պատրաստողին և դրա հետագա սեփականատերերին՝ բացի վերջնական սպառողից, ինչպես նաև սննդամթերքի և (կամ) պարենային (սննդային) հումքի ծագման (արտադրության, պատրաստման) վայրը փաստաթղթերի (թղթային և (կամ) էլեկտրոնային կրիչներով) միջոցով պարզելու հնարավորությունը.

սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթաց՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման)՝ հաջորդաբար կատարվող տարբեր տեխնոլոգիական գործառնությունների ամբողջությունը կամ զուգակցությունը.

ձկնաբուծարաններում աճեցված ձուկ՝ ձուկ, որն աճեցվել և (կամ) գերապահվել է ջրային օբյեկտում տեղակայված հարմարանքում՝ այն կենդանի տեսքով պահելու համար.

արագ փչացող սննդամթերք՝ սննդամթերք, որի պիտանիության ժամկետները չեն գերազանցում 5 օրը, եթե այլ բան սահմանված չէ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով, որի համար պահանջվում են պահման և փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) հատուկ ստեղծվող ջերմաստիճանային ռեժիմներ՝ անվտանգության պահպանման և այդ սննդամթերքում` մինչև մարդու առողջության համար վտանգավոր մակարդակները հիվանդածին միկրոօրգանիզմների, փչացմանը նպաստող միկրոօրգանիզմների զարգացումը և (կամ) տոքսինների գոյացումը կանխելու նպատակով.

հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ սննդամթերք, որի համար սահմանված են առանձին նյութերի կամ բոլոր նյութերի և բաղադրիչների պարունակությանը և (կամ) հարաբերակցությանը ներկայացվող պահանջներ, և (կամ) որի համար փոփոխված է առանձին նյութերի պարունակությունը և (կամ) հարաբերակցությունը՝ այդպիսի սննդամթերքում դրանց բնական պարունակության համեմատ, և (կամ) որի բաղադրության մեջ ներառված են սկզբնապես ոչ առկա նյութեր կամ բաղադրիչներ (բացի սննդային հավելումներից և բուրավետիչներից), և (կամ) որի համար պատրաստողը հայտարարում է դրանց բուժիչ և (կամ) կանխարգելիչ հատկությունների մասին, և որը նախատեսված է մարդկանց առանձին կատեգորիաների կողմից այդ սննդամթերքի անվտանգ օգտագործման նպատակների համար.

սննդամթերքի պիտանիության ժամկետ՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում սննդամթերքը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի դրան ներկայացվող՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների համար սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված՝ անվտանգության պահանջներին, ինչպես նաև պետք է պահպանի մականշվածքում հայտագրված իր սպառողական հատկությունները, և որը լրանալուն պես սննդամթերքը պիտանի չէ ըստ նշանակության օգտագործելու համար.

տեխնոլոգիական միջոցներ՝ նյութ կամ նյութեր կամ դրանց ածանցյալները (բացառությամբ սարքավորումների, փաթեթավորման նյութերի, արտադրատեսակների և սպասքի), որոնք, չլինելով սննդամթերքի բաղադրիչ, կանխամտածված օգտագործվում են պարենային (սննդային) հումքի վերամշակման և (կամ) որոշակի տեխնոլոգիական նպատակների իրականացման համար սննդամթերքի արտադրության ժամանակ, և այդ նպատակներին հասնելուց հետո հեռացվում են այդպիսի հումքից, սննդամթերքից, կամ որոնց մնացորդային քանակները պատրաստի սննդամթերքում տեխնոլոգիական ազդեցություն չեն ունենում.

տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներ՝ ոչ ալկոհոլային և թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, որոնք պարունակում են տոնուսը բարձրացնող, այդ թվում՝ բուսական ծագման նյութեր (բաղադրիչներ) այն քանակությամբ, որը բավարար է մարդու օրգանիզմի վրա տոնուսը բարձրացնող ազդեցությունն ապահովելու համար՝ բացառությամբ թեյի, սուրճի և դրանց հիմքով պատրաստվող ըմպելիքների.

ջրային կենսապաշարների որս՝ բնական կենսամիջավայրից դուրս բերված (որսված) ջրային կենսապաշարներ.

սննդամթերքի օգտահանում՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքի օգտագործումն այնպիսի նպատակներով, որոնք տարբերվում են սննդամթերքի համար նախատեսված նպատակներից կամ այն նպատակներից, որոնցով այդ սննդամթերքը սովորաբար օգտագործվում է, կամ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը դրա ցանկացած օգտագործման և կիրառման համար ոչ պիտանի վիճակի հասցնելը, և որը բացառում է դրա անբարենպաստ ներգործությունը մարդու, կենդանիների և շրջակա միջավայրի վրա։

 

 Հոդված 5. Շուկայում շրջանառության կանոնները

 

1. Սննդամթերքը շուկայում շրջանառության մեջ է դրվում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգին, ինչպես նաև՝ Մաքսային միության այլ այն տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանելու դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա։

2. Սննդամթերքը, որը համապատասխանում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, Մաքսային միության այլ այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա, և որն անցել է համապատասխանության գնահատում (հավաստում), մակնշվում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով։

3. Շրջանառության մեջ գտնվող սննդամթերքը, այդ թվում՝ պարենային (սննդային) հումքը պետք է ուղեկցվեն տվյալ արտադրանքի հետագծելիությունն ապահովող՝ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերով։

4. Սննդամթերքը, որը չի համապատասխանում սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին և (կամ) Մաքսային միության այլ այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա, այդ թվում՝ լրացած պիտանիության ժամկետով սննդամթերքը, ենթակա է շրջանառությունից հանելուն՝ տնտեսական գործունեության մասնակցի (սննդամթերքը տիրապետողի) կողմից ինքնուրույնաբար, կամ՝ Մաքսային միության անդամ պետության պետական հսկողության (վերահսկողության) լիազորված մարմինների կարգադրությամբ։

 

 Հոդված 6. Սննդամթերքի (սննդամթերքին առնչվող գործընթացների) նույնականացումը՝ դրանք տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով

 

1. Շահագրգիռ անձինք իրականացնում են սննդամթերքի նույնականացումը՝ սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման այնպիսի օբյեկտների շարքին դասելու նպատակների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգը։

2. Սննդամթերքի նույնականացումը կատարվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգում կամ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերում այդ արտադրանքի սահմանման մեջ ներկայացված` դրա անվանմանը և (կամ) հատկանիշներին համապատասխան, և (կամ) տեսողական, և (կամ) զգայորոշման, և (կամ) անալիտիկ մեթոդներով։

3. Սննդամթերքի նույնականացումը կատարվում է հետևյալ մեթոդներով՝

1) ըստ անվանման՝ սպառողական փաթեթվածքի մականշվածքում և (կամ) ապրանքաուղեկից փաստաթղթերում նշված՝ սննդամթերքի անվանումը և նշանակությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգում և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերում սննդամթերքի տեսակի սահմանման մեջ նշված անվանման հետ համեմատելու եղանակով.

2) տեսողական մեթոդով՝ սննդամթերքի արտաքին տեսքը սույն տեխնիկական կանոնակարգում և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերում այդ սննդամթերքի սահմանման մեջ ներկայացված հատկանիշների հետ համեմատելու եղանակով.

3) զգայորոշման մեթոդով՝ սննդամթերքի զգայորոշման ցուցանիշները սույն տեխնիկական կանոնակարգում կամ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերում այդ սննդամթերքի սահմանման մեջ ներկայացված հատկանիշների հետ համեմատելու եղանակով։ Զգայորոշման մեթոդը կիրառվում է, եթե հնարավոր չէ սննդամթերքը նույնականացնել ըստ անվանման և տեսողական մեթոդով.

4) անալիտիկ մեթոդով՝ սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական և (կամ) մանրէաբանական ցուցանիշների՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգում կամ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերում այդ սննդամթերքի սահմանման մեջ ներկայացված հատկանիշներին համապատասխանությունը ստուգելու եղանակով։ Վերլուծական մեթոդը կիրառվում է, եթե հնարավոր չէ սննդամթերքը նույնականացնել ըստ անվանման, տեսողական կամ զգայորոշման մեթոդներով։

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Հոդված 7.  Սննդամթերքի անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

 

1. Մաքսային միության մաքսային տարածքում սահմանված պիտանիության ժամկետի ընթացքում շրջանառության մեջ գտնվող սննդամթերքը, ըստ նշանակության օգտագործելիս, պետք է անվտանգ լինի։

2. Սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշները սահմանված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ հավելվածներով։

3. Խառը բաղադրությամբ սննդամթերքի համար անվտանգության ցուցանիշները (բացի մանրէաբանական ցուցանիշներից) սահմանվում են ըստ առանձին բաղադրիչների պարունակության՝ հաշվի առնելով տվյալ բաղադրիչների համար սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված զանգվածային բաժիններն ու անվտանգության ցուցանիշները, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 6-րդ հավելվածներով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով։

4. Ջրազրկված սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշները (բացի մանրէաբանական ցուցանիշներից) հաշվարկվում են սկզբնական պարենային (սննդային) հումքի վերահաշվարկով՝ հաշվի առնելով այդ հումքում և ջրազրկված սննդամթերքում չոր նյութերի պարունակությունը, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ հավելվածներով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով։

5. Շրջանառության մեջ գտնվող սննդամթերքում չի թույլատրվում մարդու և կենդանիների առողջության համար վտանգ ներկայացնող՝ վարակիչ, մակաբուծային հիվանդությունների հարուցիչների, դրանց տոքսինների առկայությունը։

6. Սննդամթերքի պիտանիության ժամկետները և պահման պայմանները սահմանվում են պատրաստողի կողմից։

7. Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող փաթեթվածքի, արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է համապատասխանեն Մաքսային միության համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին։

8. Սննդամթերքի արտադրության ժամանակ օգտագործվող սննդային հավելումներին, բուրավետիչներին և տեխնոլոգիական միջոցներին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են Մաքսային միության համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգով։

9. Բուսական, կենդանական և մանրէական ծագման՝ ԳՁՕ-ից ստացված պարենային (սննդային) հումքից ստացվող սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ պետք է կիրառվեն պետական գրանցում անցած ԳՁՕ-ի գծեր։

Եթե պատրաստողը սննդամթերքն արտադրելիս չի օգտագործել ԳՁՕ, սննդամթերքում 0,9 տոկոս և դրանից պակաս քանակությամբ ԳՁՕ-ի պարունակությունը համարվում է պատահական խառնուկ կամ խառնուկ, որը տեխնիկապես հնարավոր չէ վերացնել, և այդպիսի սննդամթերքը չի դասվում ԳՁՕ պարունակող սննդամթերքի շարքին։

10. Մինչև մեկ տարեկան երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը) իրականացվում է մասնագիտացված արտադրական օբյեկտներում կամ մասնագիտացված արտադրամասերում կամ մասնագիտացված տեխնոլոգիական գծերի վրա։

11. Թարմ և թարմ վիճակում սառեցված սեղանի կանաչեղենի, բանջարեղենի, մրգերի և պտուղների մեջ չի թույլատրվում հելմինտների ձվերի և աղիքային ախտածին պարզագույնների ցիստերի առկայությունը։

12. Հարստացված սննդամթերքում հարստացման համար օգտագործված յուրաքանչյուր սննդային կամ կենսաբանորեն ակտիվ նյութի պարունակությունը պետք է հասցված լինի օրական սպառման մակարդակի առնվազն 5 տոկոսի՝ 100 միլիլիտրում կամ 100 գրամում կամ այդպիսի արտադրանքի միանգամյա չափաբաժնում։

Հարստացված սննդամթերքում պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների պարունակությունը պետք է թողնի առնվազն 109 գաղութագոյացնող միավորներ (մանրէական բջիջներ) այդպիսի արտադրանքի 1 գրամում կամ 1 միլիլիտրում։

 

 Հոդված 8. Հատուկ նշանակության սննդամթերքին ներկայացվող անվտանգության պահանջները

 

1. Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի, հղիների և կերակրող մայրերի համար նախատեսված սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել ԳՁՕ պարունակող պարենային (սննդային) հումք։

Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի արտադրության ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել թունաքիմիկատների օգտագործմամբ ստացված պարենային (սննդային) հումք՝ համաձայն 10-րդ հավելվածի։

2. Հղիների և կերակրող մայրերի համար նախատեսված սննդամթերքը պետք է համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ հավելվածներով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։

3. Մինչև մեկ տարեկան երեխաների համար նախատեսված սննդամթերքն իր կոնսիստենցիայով պետք է համապատասխանի տվյալ տարիքի երեխայի մարսողական համակարգի տարիքային ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններին։

4. Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

մանկական սննդի համար նախատեսված թխվածքաբլիթը չպետք է պարունակի 25 տոկոսից ավելի ավելացված շաքար.

մանկական սննդի համար նախատեսված հացաբուլկեղենը չպետք է պարունակի 0,5 տոկոսից ավելի աղ։

5. Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը չպետք է պարունակի՝

0,2 տոկոսից ավելի էթիլային սպիրտ.

բնական սուրճ.

ծիրանի կորիզի միջուկ.

քացախ.

քաղցրացնող նյութեր՝ բացառությամբ դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված հատուկ նշանակության սննդամթերքի։

6. Վաղ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքը մայրական կաթի փոխարինիչներում չպետք է պարունակի ճարպաթթուների ընդհանուր պարունակության 4 տոկոսից ավելի քանակությամբ ճարպաթթուների տրանս իզոմերներ։

7. Մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ արգելվում է օգտագործել բենզոյական, սորբինային թթուներ և դրանց աղերը։

8. Վաղ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել պարենային (սննդային) հումքի հետևյալ տեսակները՝

1) Թերների սանդղակի 150 աստիճանից ավելի թթվայնությամբ կաթնաշոռ.

2) սոյայի ալյուր (բացի սոյայի սպիտակուցի իզոլյատից և խտանյութից (կոնցենտրատից)).

3) վնասատուներով վարակված և կողմնակի խառնուկներով ու վնասատուներով աղտոտված հացահատիկ և դրա վերամշակումից ստացվող մթերքներ.

4) մթերատու կենդանիների և թռչնի սպանդի մթերք՝ կրկնակի սառեցման ենթարկված.

5) հումք ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ կրկնակի սառեցման ենթարկված.

6) մթերատու կենդանիների միս՝ մեխանիկական եղանակով ոսկրահանված, և թռչնի միս՝ մեխանիկական եղանակով ոսկրահանված.

7) սոսնձանյութ (կոլագեն) պարունակող հումք՝ թռչնի մսից.

8) մթերատու կենդանիների և թռչնի ենթամթերք՝ բացառությամբ լյարդի, լեզվի, սրտի և արյան.

9) տավարի միս՝ ջլազերծված, շարակցական և ճարպային հյուսվածքի 12 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

10) խոզի միս՝ ջլազերծված, ճարպային հյուսվածքի 32 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

11) ոչխարի միս՝ ջլազերծված, ճարպային հյուսվածքի 9 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

12) 2-րդ կատեգորիայի ճտի և բրոյլեր-ճտերի մսեղիք.

13) բլոկներ սառեցված՝ կենդանիների տարբեր տեսակների ջլազերծված մսից, ինչպես նաև ենթամթերքից (լյարդ, լեզու, սիրտ)՝ 6 ամսից ավելի պիտանիության ժամկետներով.

14) ցլերի, արու խոզերի և հյուծված կենդանիների միս.

15) ձկնաբուծարաններում աճեցված ձկից և ձկների հատակամերձ ցեղատեսակներից ստացվող ձկնային հումք.

16) ջրային թռչունների ձու և միս.

17) սփրեդներ.

18) կարագ՝ սերուցքային, աղի.

19) բուսական յուղեր՝ բամբակի, քնջութի.

20) ակտիվ թթվածնի/կգ ճարպի 2 մմոլից ավելի գերօքսիդացման թիվ ունեցող բուսական յուղեր (բացառությամբ ձիթապտղի յուղի). ակտիվ թթվածնի/կգ ճարպի 2 մմոլից ավելի գերօքսիդացման թիվ ունեցող ձիթապտղի յուղ.

21) խտացրած հյութեր՝ դիֆուզիոն եղանակով ստացված.

22) համեմունքներ (բացառությամբ սամիթի, մաղադանոսի, նեխուրի, չամանի, ռեհանի, քաղցր, սպիտակ և բուրավետ պղպեղի, սուսամբարի (օրեգանոյի), դարչնի, վանիլի, գինձի, մեխակի, դափնետերևի, ինչպես նաև՝ սոխի, սխտորի, որոնց պարունակությունը սահմանվում է պատրաստողի կողմից).

23) ձվի փոշի (արագ փչացող սննդամթերքի համար).

24) ջրածնավորված (հիդրոգենացված) յուղեր և ճարպեր, հագեցած ճարպաթթուների բարձր պարունակությամբ ճարպեր.

25) կծու համեմունքներ (պղպեղ, ծովաբողկ, մանանեխ).

26) մայոնեզ, մայոնեզային սոուսներ, բուսական յուղերի հիմքով սոուսներ, բուսական յուղերի հիմքով կրեմներ, հատուկ նշանակության ճարպեր, տապակման համար ճարպ։

9. Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել պարենային (սննդային) հումքի հետևյալ տեսակները՝

1) մթերատու կենդանիների և թռչնի սպանդի մթերք՝ կրկնակի սառեցման ենթարկված.

2) հումք ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ կրկնակի սառեցման ենթարկված.

3) մթերատու կենդանիների միս՝ մեխանիկական եղանակով ոսկրահանված, և թռչնի միս՝ մեխանիկական եղանակով ոսկրահանված.

4) սոսնձանյութ (կոլագեն) պարունակող հումք՝ թռչնի մսից.

5) սառեցված բլոկներ՝ կենդանիների տարբեր տեսակների ջլազերծված մսից, ինչպես նաև ենթամթերքից (լյարդ, լեզու, սիրտ)՝ 6 ամսից ավելի պիտանիության ժամկետներով.

6) տավարի միս՝ ջլազերծված, շարակցական և ճարպային հյուսվածքի 20 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

7) խոզի միս՝ ջլազերծված, ճարպային հյուսվածքի 70 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

8) ոչխարի միս՝ ջլազերծված, ճարպային հյուսվածքի 9 տոկոսից ավելի զանգվածային բաժնով.

9) ցլերի, արու խոզերի և հյուծված կենդանիների միս.

10) մթերատու կենդանիների և թռչնի ենթամթերք՝ բացառությամբ լյարդի, լեզվի, սրտի և արյան.

11) ջրային թռչունների ձու և միս.

12) խտացրած հյութեր՝ դիֆուզիոն եղանակով ստացված.

13) ակտիվ թթվածնի/կգ ճարպի 2 մմոլից ավելի գերօքսիդացման թիվ ունեցող բուսական յուղեր (բացառությամբ ձիթապտղի յուղի). ակտիվ թթվածնի/կգ ճարպի 2 մմոլից ավելի գերօքսիդացման թիվ ունեցող ձիթապտղի յուղ.

14) բուսական յուղեր՝ բամբակի.

15) ջրածնավորված յուղեր և ճարպեր.

16) կծու համեմունքներ (պղպեղ, ծովաբողկ, մանանեխ)։

10. 3-ից մինչև 14 տարեկան երեխաների համար կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումների և վաղ տարիքի երեխաների համար խոտաբույսերից պատրաստված մանկական ըմպելիքների (խոտաբույսերից թեյերի) արտադրության (պատրաստման) ժամանակ թույլատրվում է օգտագործել միայն սույն տեխնիկական կանոնակարգի 8-րդ հավելվածում նշված բուսական հումքը։

11. Վաղ տարիքի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ թույլատրվում է օգտագործել սույն տեխնիկական կանոնակարգի 9-րդ հավելվածով սահմանված վիտամինները և հանքային աղերը։

12. Բոլոր տարիքային խմբերի երեխաների համար նախատեսված մանկական սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ՝ յուրահատուկ հոտ և համ հաղորդելու նպատակով թույլատրվում է օգտագործել միայն բնական սննդային բուրավետիչներ (համաբուրավետիչ նյութեր) և 4 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար՝ նաև վանիլին։

13. Կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումների (ԿԱՍՀ) արտադրության (պատրաստման) ժամանակ չի թույլատրվում օգտագործել մարդու կյանքի և առողջության համար վտանգ ներկայացնող և սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ հավելվածով սահմանված բույսերը և դրանց վերամշակումից ստացվող արտադրանքը, կենդանական ծագման օբյեկտները, միկրոօրգանիզմները, սնկերը և կենսաբանորեն ակտիվ նյութերը։

14. Կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումները (ԿԱՍՀ) պետք է համապատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ հավելվածներով սահմանված՝ սննդամթերքի անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներին։ Բույսերից և (կամ) դրանց լուծամզվածքներից ստացված կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումների (ԿԱՍՀ) օրական դոզայում կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի պարունակությունը պետք է լինի այդ նյութերը որպես դեղամիջոցներ օգտագործելու ժամանակ սահմանված՝ դրանց միանգամյա թերապևտիկ դոզայի մեծության 10-ից մինչև 50 տոկոսի սահմաններում։

 

 Հոդված 9. Տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները

 

Տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքները (այդ թվում՝ էներգետիկ ըմպելիքները) արտադրվում են (պատրաստվում են) ոչ ալկոհոլային և թույլ ալկոհոլային ըմպելիքների տեսքով։

Որպես տոնուսը բարձրացնող նյութերի (բաղադրիչների) աղբյուր՝ թույլատրվում է օգտագործել կոֆեին և կոֆեին պարունակող բույսեր (բուսական լուծամզվածքներ), թեյ, սուրճ, գուարանա, մատե, ինչպես նաև դեղաբույսեր և դրանց լուծամզվածքները, որոնք ունեն տոնուսը բարձրացնող հատկություն (մարդարմատ, լեուզելա, ռադիոլա վարդագույն, կիտրոնաթուփ, էլեուտերոկոկ)։ Տոնուսը բարձրացնող ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների բաղադրության մեջ թույլատրվում է օգտագործել տոնուսը բարձրացնող երկու նյութերից (բաղադրիչներից) ոչ ավելի, տոնուսը բարձրացնող թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներում՝ մեկից ոչ ավելի նյութ։

Տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքների արտադրության (պատրաստման) ժամանակ թույլատրվում է օգտագործել հանքային նյութեր, դյուրամարս ածխաջրեր, վիտամիններ և վիտամինանման նյութեր, էներգետիկ փոխանակության հիմնանյութեր (սուբստրատներ) և խթանիչներ։

Տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներում կոֆեինի պարունակությունը չպետք է գերազանցի 400 մգ/դմ3: -ը:

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ (ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ), ՊԱՀՄԱՆ, ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ), ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

 Հոդված 10. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման գործընթացում սննդամթերքի անվտանգության ապահովումը

 

1. Սննդամթերք պատրաստողները, վաճառողները և սննդամթերքի օտարերկրյա պատրաստողների գործառույթներ կատարող անձինք պարտավոր են իրականացնել դրա արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և իրացման գործընթացներն այնպես, որ այդ սննդամթերքը համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։

2. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման)՝ այդ արտադրանքի անվտանգության պահանջների հետ կապված գործընթացների իրականացման ժամանակ պատրաստողը պետք է մշակի, ներդնի և պահպանի սույն հոդվածի 3-րդ մասում շարադրված՝ վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի (ՎՎՀԿԿ) (անգլերեն տարբերակը՝ НАССР՝ Hazard Analysis and Critical Control Points) սկզբունքների վրա հիմնված ընթացակարգերը։

3. Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով դրա արտադրության (պատրաստման) գործընթացում պետք է մշակվեն, ներդրվեն և պահպանվեն հետևյալ ընթացակարգերը՝

1) սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) տեխնոլոգիական գործընթացների ընտրություն.

2) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) տեխնոլոգիական գործառնությունների հաջորդականության և հոսքայնության ընտրություն՝ պարենային (սննդային) հումքի և սննդամթերքի աղտոտումը բացառելու նպատակով.

3) տեխնոլոգիական գործառնությունների և սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) փուլերում սննդամթերքի վերահսկելի փուլերի սահմանում արտադրական հսկողության ծրագրերում.

4) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ընթացքում օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքի, տեխնոլոգիական միջոցների, փաթեթավորման նյութերի, արտադրատեսակների, ինչպես նաև սննդամթերքի նկատմամբ հսկողության իրականացում՝ անհրաժեշտ հուսալի և համալիր հսկողություն ապահովող միջոցներով.

5) տեխնոլոգիական սարքավորումների սարքինության նկատմամբ հսկողության իրականացում սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացն ապահովող կարգով.

6) տեխնոլոգիական գործառնությունների վերահսկելի փուլերի և սննդամթերքի նկատմամբ իրականացված հսկողության արդյունքների մասին տեղեկատվության փաստաթղթավորման ապահովում.

7) սննդամթերքի պահման և փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) պայմանների պահպանում.

8) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող արտադրական տարածքների, տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի պահպանում՝ սննդամթերքի աղտոտումը բացառող վիճակում.

9) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով աշխատողների կողմից անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանման եղանակների ընտրություն և դրանց ապահովում.

10) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման եղանակների ընտրություն, սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող արտադրական տարածքների, տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի մաքրման, լվացման, ախտահանման, միջատազերծման և կրծողների ոչնչացման գործընթացների պարբերականության սահմանում և դրանց իրականացում.

11) սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին արտադրված սննդամթերքի համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի վարում ու պահպանում՝ թղթային և (կամ) էլեկտրոնային կրիչներով.

12) սննդամթերքի հետագծելիություն։

 

 Հոդված 11. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում դրա անվտանգության ապահովմանը ներկայացվող պահանջները

 

1. Սույն կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին շրջանառության մեջ դրվող սննդամթերքի համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով սննդամթերք պատրաստողը պարտավոր է այդ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում ներդնել անվտանգության ապահովման ընթացակարգեր։

2. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում անվտանգության ապահովման կազմակերպումը և հսկողությունն իրականացվում են պատրաստողի կողմից՝ ինքնուրույն, և (կամ) երրորդ կողմի մասնակցությամբ։

3. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում անվտանգության ապահովման նպատակով պատրաստողը պետք է սահմանի՝

1) այն վտանգավոր գործոնների ցանկը, որոնց հետևանքով արտադրության (պատրաստման) գործընթացում կարող են շրջանառության մեջ դրվել սույն կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերք.

2) արտադրության (պատրաստման) գործընթացում հսկման կրիտիկական կետերի, այսինքն՝ սննդամթերքի (դրա մի մասի) արտադրության (պատրաստման) գործընթացում տեխնոլոգիական գործառնությունների պարամետրերի, պարենային (սննդային) այն հումքի և փաթեթավորման այն նյութերի անվտանգության պարամետրերի (ցուցանիշների) ցանկը, որոնց նկատմամբ անհրաժեշտ է իրականացնել հսկողություն՝ սույն մասի 1-ին կետում նշված վտանգավոր գործոնները կանխարգելելու կամ վերացնելու նպատակով.

3) հսկման կրիտիկական կետերում վերահսկելի պարամետրերի սահմանային արժեքները.

4) արտադրության (պատրաստման) գործընթացում հսկման կրիտիկական կետերի մշտադիտարկման կարգը.

5) գործողությունների կարգը՝ սույն մասի 3-րդ կետում նշված ցուցանիշների արժեքների՝ սահմանված սահմանային արժեքներից շեղման դեպքում.

6) սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին՝ շրջանառության մեջ դրվող սննդամթերքի համապատասխանության ստուգում անցկացնելու պարբերականությունը.

7) արտադրական տարածքների մաքրման, լվացման, ախտահանման, միջատազերծման և կրծողների ոչնչացման գործընթացների, սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի մաքրման, լվացման և ախտահանման գործընթացների իրականացման պարբերականությունը.

8) արտադրական տարածքներ կրծողների, միջատների, սինանտրոպ թռչունների և կենդանիների մուտքը կանխարգելող միջոցները։

4. Պատրաստողը պարտավոր է վարել և պահպանել սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ փաստաթղթերը՝ ներառյալ կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերը՝ թղթային և (կամ) տեղեկատվության էլեկտրոնային կրիչներով։

Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման՝ դրանց տրման օրվանից երեք տարվա ընթացքում։

5. Արգելվում է սնունդ ընդունել անմիջապես արտադրական տարածքներում։

6. Աշխատանքներում ներգրավված աշխատողները, որոնց աշխատանքը կապված է սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) հետ և դրա իրականացման ժամանակ նրանք անմիջապես շփվում են պարենային (սննդային) հումքի և (կամ) սննդամթերքի հետ, աշխատանքի ընդունման ժամանակ անցնում են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննումներ՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան։

7. Վարակիչ հիվանդություններով հիվանդ անձանց, այդպիսի հիվանդություններ ունենալու մեջ կասկածվող անձանց, վարակիչ հիվանդություններով հիվանդների հետ շփվող անձանց, վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ կրող անձանց չի թույլատրվում աշխատել սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) հետ կապված աշխատանքներում։

 

 Հոդված 12. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացները ջրով ապահովելուն ներկայացվող պահանջները

 

1. Սառը և տաք ջրի, գոլորշու, սառույցի քանակը պետք է բավարար լինի` անվտանգ սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը) ապահովելու համար։

2. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող տարբեր ագրեգատային վիճակներով ջուրը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

1) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող ջուրը, որն անմիջական շփման մեջ է գտնվում պարենային (սննդային) հումքի և փաթեթավորման նյութերի հետ, պետք է համապատասխանի Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին.

2) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող գոլորշին, որն անմիջական շփման մեջ է գտնվում պարենային (սննդային) հումքի և փաթեթավորման նյութերի հետ, չպետք է լինի սննդամթերքի աղտոտման աղբյուր.

3) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող սառույցը պետք է պատրաստված լինի Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող խմելու ջրից։

3. Ջրամատակարարմանը ներկայացվող պահանջները՝

1) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) հետ անմիջապես չկապված արտադրական գործընթացներում (հակահրդեհային համակարգ, սառնարանային սարքավորումների սառեցում, գոլորշու արտադրություն և այլն), ինչպես նաև տեխնիկական կարիքների համար (հիդրոփոխանցում, լվացում) բուսական ծագման պարենային (սննդային) հումքի վերամշակման (մշակման) ժամանակ՝ թույլատրվում է օգտագործել խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին չհամապատասխանող ջուր։ Այդ գործընթացների համար նախատեսված խողովակաշարերը չպետք է օգտագործվեն խմելու ջրի մատակարարման նպատակով և պետք է ունենան այնպիսի հատկանիշներ, որոնք թույլ են տալիս տարբերակել դրանք խմելու ջրի խողովակաշարերից.

2) հերմետիկ տարողություններով և (կամ) համապատասխան սարքավորումների օգտագործմամբ պարենային (սննդային) հումքի և սննդամթերքի ջերմային մշակման ժամանակ պետք է ապահովվեն նշված տարողությունների և սարքավորումների սառեցման համար օգտագործվող ջրով սննդամթերքի աղտոտումը կանխարգելելու պայմանները։

 

 Հոդված 13. Սննդամթերքի արտադրության ընթացքում օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքին ներկայացվող անվտանգության պահանջները

 

1. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ընթացքում օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքը պետք է համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին և լինի հետագծելի։

2. Բուսական ծագման պարենային (սննդային) հումքը սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) համար օգտագործվում է այն դեպքում, երբ առկա է համապատասխան բույսերի աճեցման ժամանակ թունաքիմիկատների կիրառման, այդ հումքի պահման համար նախատեսված արտադրական տարածքների և տարաների ծխահարման (ֆումիգացիայի) վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ այն գյուղատնտեսական բույսերի վնասատուներից և հիվանդություններից պաշտպանելու նպատակով։

3. Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքը պետք է ստացված լինի մթերատու կենդանիներից, որոնք չեն ենթարկվել բնական և սինթետիկ էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների (կենդանիների աճի խթանիչների), հակաբիոտիկների և անասնաբուժական օգտագործման այլ դեղամիջոցների ազդեցության, որոնք ներարկվել են սպանդից առաջ՝ մինչև այդ կենդանիների օրգանիզմից դրանց դուրսբերման ժամկետը լրանալը:

4. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ընթացքում օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքի և բաղադրիչների պահումը պետք է իրականացվի այդ հումքի և բաղադրիչների փչանալը կանխարգելող և դրանց՝ աղտոտիչ նյութերից պաշտպանությունն ապահովող պայմաններում։

 

 Հոդված 14. Այն արտադրական տարածքների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները, որտեղ իրականացվում է սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացը

 

1. Արտադրական տարածքների նախագծումը, դրանց կառուցվածքը, դասավորվածությունը և չափսը պետք է ապահովեն՝

1) պարենային (սննդային) հումքի և սննդամթերքի, աղտոտված և մաքուր գույքի հանդիպական կամ խաչաձևվող հոսքերը բացառող տեխնոլոգիական գործառնությունների հոսքայնության հնարավորությունը.

2) սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում օգտագործվող օդի աղտոտման մասին նախազգուշացումը կամ դրա նվազեցումը.

3) արտադրական տարածքների պաշտպանությունը կենդանիների, այդ թվում՝ կրծողների և միջատների ներթափանցումից.

4) տեխնիկական սարքավորումների անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում, արտադրական տարածքների մաքրման, լվացման, ախտահանման, միջատազերծման և կրծողների ոչնչացման գործընթացներ իրականացնելու հնարավորությունը.

5) տեխնոլոգիական գործառնությունների իրականացման համար անհրաժեշտ տարածությունը.

6) կեղտի կուտակումներից, արտադրվող սննդամթերքի մեջ մասնիկները թափվելուց, արտադրական տարածքների մակերևույթներին խտուցքի, բորբոսի առաջացումից պաշտպանությունը.

7) պարենային (սննդային) հումքի, փաթեթավորման նյութերի և սննդամթերքի պահման պայմանները։

2. Այն արտադրական տարածքները, որտեղ իրականացվում է սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը), պետք է սարքավորված լինեն՝

1) բնական և մեխանիկական օդափոխության միջոցներով, որոնց քանակը և (կամ) հզորությունը, կառուցվածքը և գործարկումը թույլ են տալիս խուսափել սննդամթերքի աղտոտումից, ինչպես նաև ապահովում են նշված համակարգերի ֆիլտրերի և մաքրման ու փոխման ենթակա այլ մասերի հասանելիությունը.

2) Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող բնական կամ արհեստական լուսավորվածությամբ.

3) սանհանգույցներով, որոնց դռները չպետք է բացվեն դեպի արտադրական տարածք և պետք է սարքավորված լինեն մինչև նախամուտք մտնելը աշխատանքային համազգեստի համար կախիչներով, ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված սարքվածքներ ունեցող լվացարաններով.

4) ձեռքերը լվանալու համար նախատեսված լվացարաններով՝ տաք և սառը ջրով, ձեռքերը լվանալու միջոցներով և ձեռքերը սրբելու և (կամ) չորացնելու համար նախատեսված սարքվածքներով։

3. Արտադրական տարածքներում չի թույլատրվում պահել անձնակազմի անձնական և արտադրական (հատուկ) հագուստ և կոշիկներ։

4. Արտադրական տարածքներում չի թույլատրվում պահել սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ընթացքում չօգտագործվող ցանկացած նյութ և պարագա, այդ թվում՝ լվացող և ախտահանող նյութեր՝ բացառությամբ արտադրական տարածքների և սարքավորումների ընթացիկ լվացման և ախտահանումն ապահովելու համար անհրաժեշտ լվացող և ախտահանող միջոցների։

5. Այն արտադրական տարածքների մասերը, որտեղ իրականացվում է սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը), պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝

1) հատակների մակերևույթները պետք է պատրաստված լինեն անջրանցիկ, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից, պետք է հեշտորեն լվացվեն և, անհրաժեշտության դեպքում, ախտահանվեն, ինչպես նաև պատշաճորեն ցամաքեցվեն.

2) պատերի մակերևույթները պետք է պատրաստված լինեն անջրանցիկ, լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից, որոնք կարելի է լվանալ և, անհրաժեշտության դեպքում, ախտահանել.

3) առաստաղները կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ տանիքների ներքին մակերևույթները և արտադրական տարածքների վերևում գտնվող կառուցվածքները պետք է ապահովեն, որպեսզի կանխարգելվի կեղտի կուտակումը, բորբոսի առաջացումը և առաստաղից կամ այդպիսի մակերևույթներից և կառուցվածքներից մասնիկների թափվելու հնարավորությունը և պետք է նպաստեն խոնավության խտացման նվազեցմանը.

4) բացվող արտաքին պատուհանները (վերնափեղկերը) պետք է ունենան մաքրման համար հեշտությամբ հանվող միջատապաշտպան ցանցեր.

5) արտադրական տարածքների դռները պետք է լինեն հարթ, պատրաստված լինեն չներծծող նյութերից։

6. Դռները պետք է բացվեն արտադրական տարածքից դեպի դուրս, եթե հակահրդեհային պահանջներով այլ բան չի նախատեսվում։

7. Արտադրական տարածքներում կոյուղու սարքավորումները պետք է նախագծված և տեղադրված լինեն այնպես, որ բացառեն սննդամթերքի աղտոտման ռիսկը։

8. Արգելվում է արտադրական տարածքներում իրականացնել նորոգման աշխատանքներ այդ արտադրական տարածքներում սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացի հետ միաժամանակ։

 

 Հոդված 15. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները

 

1. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում պետք է օգտագործվեն սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող տեխնոլոգիական սարքավորումներ և գույք, որոնք՝

1) ունեն սույն տեխնիկական կանոնակարգին և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանող՝ սննդամթերքի արտադրությունն (պատրաստումն) ապահովող կառուցվածքային և շահագործման բնութագրեր.

2) հնարավորություն են տալիս իրականացնելու դրանց լվացման և (կամ) մաքրման և ախտահանման աշխատանքները.

3) պատրաստված են սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող նյութերին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող նյութերից։

2. Տեխնոլոգիական սարքավորումները, եթե անհրաժեշտ է սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի նպատակներին հասնելու համար, պետք է սարքավորված լինեն համապատասխան հսկիչ սարքերով։

3. Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող տեխնոլոգիական սարքավորումների և գույքի աշխատանքային մակերևույթները պետք է պատրաստված լինեն չներծծող նյութերից։

 

 Հոդված 16. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) թափոնների պահման և հեռացման պայմաններին ներկայացվող պահանջները

 

1. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացում գոյացող թափոնները պետք է կանոնավոր կերպով հեռացվեն արտադրական տարածքներից։

2. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) ընթացքում գոյացող թափոնները բաժանվում են հետևյալ կատեգորիաների՝

ա) կենդանի հյուսվածքներից թափոններ.

բ) մթերատու կենդանիների կենսագործունեության արդյունքում գոյացած թափոններ.

գ) այլ թափոններ (կոշտ թափոններ, աղբ)։

3. Թափոնները, իրենց կատեգորիաներին համապատասխան, պետք է առանձին տեղադրվեն մակնշված, սարքին վիճակում գտնվող և բացառապես այդպիսի թափոնների ու աղբի հավաքման և պահման համար օգտագործվող փակվող տարողություններում։

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված տարողությունների կառուցվածքային բնութագրերը պետք է ապահովեն դրանց մաքրումը և (կամ) լվացումը և դրանց՝ կենդանիների ներթափանցումից պաշտպանությունը։

5. Արտադրական տարածքներից, սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) արտադրական օբյեկտի տարածքից թափոնների հեռացումը և ոչնչացումը չպետք է հանգեցնեն սննդամթերքի, շրջակա միջավայրի աղտոտմանը, մարդու կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգի առաջացմանը։

 

 Հոդված 17. Սննդամթերքի պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և իրացման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

 

1. Սննդամթերքի փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) իրականացվում է տրանսպորտային միջոցներով՝ այդ արտադրանքը պատրաստողի կողմից սահմանված՝ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) պայմաններին համապատասխան, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ այդ արտադրանքը պատրաստողի կողմից սահմանված՝ սննդամթերքի պահման պայմաններին համապատասխան։

2. Միաժամանակ սննդամթերքի տարբեր տեսակների կամ սննդամթերքի և այլ բեռների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար տրանսպորտային միջոցների և (կամ) բեռնարկղերի օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել սննդամթերքի հետ շփումը, աղտոտումը և զգայորոշման հատկությունների փոփոխումը բացառող պայմաններ։

3. Տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքների և բեռնարկղերի կառուցվածքը պետք է ապահովի սննդամթերքի՝ աղտոտումից, կենդանիների, այդ թվում՝ կրծողների և միջատների ներթափանցումից պաշտպանությունը, մաքրման, լվացման և ախտահանման աշխատանքների իրականացումը։

4. Տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքները, բեռնարկղերը և տարողությունները, որոնք օգտագործվում են սննդամթերքի փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար, պետք է ապահովեն սննդամթերքի փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և (կամ) պահման պայմանները պահպանելու հնարավորությունը։

5. Տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքների և բեռնարկղերի ներքին մակերևույթը պետք է պատրաստված լինի լվացվող և ոչ թունավոր նյութերից։

6. Տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքները և բեռնարկղերը պետք է կանոնավոր կերպով ենթարկվեն անհրաժեշտ մաքրման, լվացման, ախտահանման, որպեսզի տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքները և բեռնարկղերը չլինեն արտադրանքի աղտոտման աղբյուր։ Տրանսպորտային միջոցների բեռնային բաժանմունքների և բեռնարկղերի ներքին մակերևույթի լվացման համար օգտագործվող ջուրը պետք է համապատասխանի Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված խմելու ջրին ներկայացվող պահանջներին։

7. Սննդամթերքի պահման ժամանակ պետք է պահպանվեն պատրաստողի կողմից սահմանված պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետը։ Պատրաստողի կողմից սահմանված պահման պայմանները պետք է ապահովեն սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանությունը։

8. Չի թույլատրվում սննդամթերքը պահել այլ տեսակի սննդամթերքի և ոչ սննդային արտադրանքի հետ, եթե դա կարող է հանգեցնել սննդամթերքի աղտոտմանը։

9. Պահվող սննդամթերքը պետք է ուղեկցվի տվյալ արտադրանքի պահման պայմանների, պիտանիության ժամկետի մասին տեղեկատվությամբ։

10. Այնպիսի աշխատանքներով զբաղվող աշխատողները, որոնք կապված են սննդամթերքի պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և իրացման հետ, և որոնց իրականացման ժամանակ աշխատողներն անմիջապես շփվում են պարենային (սննդային) հումքի և (կամ) սննդամթերքի հետ, աշխատանքի ընդունման ժամանակ անցնում են պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննումներ՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան։

11. Վարակիչ հիվանդություններով հիվանդ անձանց, այն անձանց, որոնք կասկածվում են այդպիսի հիվանդություն ունենալու մեջ, վարակիչ հիվանդություններով հիվանդների հետ շփում ունեցած անձանց, վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ կրող անձանց չի թույլատրվում աշխատել սննդամթերքի պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և իրացման հետ կապված աշխատանքներում։

12. Սննդամթերքի իրացման ժամանակ պետք է պահպանվեն պատրաստողի կողմից սահմանված՝ այդ սննդամթերքի պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետները։

13. Եթե սննդամթերքի իրացումն իրականացվում է սպառողական փաթեթվածքի մեջ չփաթեթավորված կամ սննդամթերքի մասին տեղեկատվության մի մասը զետեղված է փաթեթվածքին կցված ներդիր թերթիկների վրա, ապա վաճառողը պարտավոր է այդ արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը հասցնել սպառողին։

 

 Հոդված 18. Սննդամթերքի օգտահանման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

 

1. Օգտահանման ենթակա է սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը։

2. Կենդանիների կերի մեջ սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերք օգտագործելու հնարավորության մասին որոշումն ընդունվում է պետական անասնաբուժական վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինների կամ այլ լիազորված մարմինների կողմից՝ Մաքսային միության անդամ պետության՝ անասնաբուժության ոլորտում գործող օրենսդրությանը համապատասխան։

3. 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված սննդամթերքը՝ մինչև դրա օգտահանումը, ուղարկվում է պահման, որի իրականացման պայմանները բացառում են դրա չթույլատրված հասանելիության հնարավորությունը, և ենթակա է հաշվառման։

4. Պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնող լիազորված մարմնի հանձնարարագրով 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված սննդամթերքի օգտահանման ժամանակ սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը տիրապետողը կատարում է դրա օգտահանման եղանակների և պայմանների ընտրությունը։

Սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը որևէ ձևով օգտագործման կամ կիրառման համար ոչ պիտանի վիճակի հասցնելը, ինչպես նաև մարդու, կենդանիների և շրջակա միջավայրի վրա անբարենպաստ ազդեցությունը բացառող վիճակի հասցնելը (այսուհետ՝ ոչնչացում) իրականացվում է տեխնիկապես հասանելի ցանկացած եղանակով՝ Մաքսային միության անդամ պետության՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում գործող օրենսդրության պարտադիր պահանջների պահպանմամբ։

Այն դեպքերում, երբ ոչնչացման ենթակա է ըստ նշանակության օգտագործման համար ոչ պիտանի սննդամթերք, որը մարդկանց և կենդանիների հիվանդությունների առաջացման և տարածման կամ մարդկանց և կենդանիների թունավորման, շրջակա միջավայրի աղտոտման վտանգ է ներկայացնում, սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը տիրապետողն օգտահանման ընտրված վայրի, ժամանակի, եղանակների և պայմանների մասին գրավոր ծանուցում է Մաքսային միության անդամ պետության՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքի օգտահանման մասին հանձնարարագիր տված պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնող լիազորված մարմին։

7. Մարդկանց և կենդանիների համար վտանգավոր՝ վարակված սննդամթերքը ոչնչացումից առաջ կամ ոչնչացման ժամանակ ենթարկվում է վարակազերծման։

8. Մաքսային միության անդամ պետության պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնող լիազորված մարմնի հանձնարարագրով սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքի, այդ թվում՝ պիտանիության ժամկետը լրացած սննդամթերքի օգտահանման ժամանակ պատրաստողը և (կամ) ներմուծողը, և (կամ) վաճառողը պարտավոր են այդ սննդամթերքի օգտահանման փաստը հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնել դրանց օգտահանման մասին հանձնարարագիր տված՝ պետական հսկողություն (վերահսկողություն) իրականացնող մարմին՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

 

 Հոդված 19. Կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքի ստացման գործընթացներին ներկայացվող պահանջները

 

1. Մթերատու կենդանիների սպանդն իրականացվում է այդ նպատակով հատուկ հատկացված վայրերում։

Այն արտադրական օբյեկտներում, որտեղ իրականացվում է սպանդը, պետք է պահպանվեն մսի և մսամթերքի արտադրության (պատրաստման) արտադրական օբյեկտների՝ պահպանմանը և շահագործմանը ներկայացվող հիգիենայի և անասնաբուժասանիտարական պահանջները, որոնք ուղղված են անվտանգ սննդամթերքի և ոչ սննդային արտադրանքի բացթողումն ապահովելուն, ինչպես նաև անթույլատրելի ռիսկի առաջացման մասին նախազգուշացմանը։

2. Մթերատու կենդանիների սպանդն իրականացվում է մթերատու կենդանիների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք ապահովող միջոցներով։

3. Սննդի համար օգտագործման նպատակով սպանդի ենթակա են անասնաբուժական առումով բարենպաստ տնտեսություններից և (կամ) տեղանքից առողջ մթերատու կենդանիները։

Սննդի համար օգտագործման նպատակով չի թույլատրվում սպանդի ենթարկել այն մթերատու կենդանիներին, որոնք մշակվել են միջատներից պաշտպանելու համար նախատեսված պատրաստուկներով և (կամ) որոնց նկատմամբ կիրառվել են բտման, բուժման, հիվանդությունների կանխարգելման համար նախատեսված անասնաբուժական կիրառման դեղամիջոցներ՝ մինչև մթերատու կենդանիների օրգանիզմից դրանց դուրսբերման համար սահմանված ժամկետը լրանալը։

Սննդային նպատակներով օգտագործման համար իրականացվող սպանդից առաջ մթերատու կենդանիները ենթակա են նախասպանդային պահման։

Մթերատու կենդանիների նախասպանդային պահման բազան պարտադիր պետք է ներառի կարանտինի բաժին, մեկուսարան և սանիտարական սպանդանոց։ Սանիտարական սպանդանոցի բացակայության դեպքում սանիտարական սպանդի ենթարկվող մթերատու կենդանիների սպանդը թույլատրվում է հատուկ նշանակված օրերին կամ մթերատու կենդանիների առաջնային մշակման արտադրամասում հերթափոխի վերջում՝ արտադրամասից հեռացնելով առողջ մթերատու կենդանիների սպանդից գոյացած ամբողջ մսեղիքը և այլ մթերքներ։

4. Սպանդից անմիջապես առաջ մթերատու կենդանիները ենթակա են նախասպանդային անասնաբուժական զննման։

5. Սպանդից հետո մթերատու կենդանիների մսեղիքը և դրանց սպանդից գոյացած կենդանական ծագման այլ չվերամշակված պարենային (սննդային) հումք ենթակա են հետսպանդային անասնաբուժական զննման և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության։

Մթերատու կենդանիների սպանդից գոյացած կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքում չպետք է լինեն կենդանիների վարակիչ հիվանդություններին բնորոշ փոփոխություններ։

6. Սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) համար նախատեսված կենդանական ծագման չվերամշակված մյուս պարենային (սննդային) հումքը, բացառությամբ ջրային կենսապաշարների որսի, պետք է ստացվի անասնահամաճարակային բարենպաստ տնտեսությունների (արտադրական օբյեկտների) առողջ մթերատու կենդանիներից։

7. Ջրային կենսապաշարները պետք է ծագեն արդյունահանման (որսի) անվտանգ վայրերից։

8. Կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքի ստացման գործընթացներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները սահմանվում են Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով, որոնցով սահմանվում են այդ սննդամթերքին ներկայացվող պահանջները և որոնք վերաբերում են այդ սննդամթերքի արտադրությանը, պահմանը, փոխադրմանը, իրացմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջներին։

 

Հոդված 20. Անվտանգության պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության ապահովումը

 

1. Սույն տեխնիկական կանոնակարգին սննդամթերքի համապատասխանությունն ապահովվում է դրա անվտանգության պահանջների կատարմամբ և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կատարմամբ։

2. Սննդամթերքի հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափման մեթոդները սահմանվում են հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափման կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառման և կատարման ու սննդամթերքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ նմուշառման կանոններ պարունակող ստանդարտների ցանկում։

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ)

 

 Հոդված 21․ Սննդամթերքի և արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացների համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ձևերը

 

1. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված սննդամթերքի, համապատասխանության գնահատումը (հավաստումը) կատարվում է հետևյալ ձևերով՝

1) սննդամթերքի համապատասխանության հավաստում (հայտարարագրում).

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցում.

3) նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցում.

4) անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն։

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացների համապատասխանության գնահատումը (հավաստումը) կատարվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողության (վերահսկողության) ձևով, բացառությամբ 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացների։ Արտադրության (պատրաստման) այդ գործընթացների համապատասխանության գնահատումը (հավաստումը) կատարվում է արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման ձևով։

3. Ոչ արդյունաբերական պատրաստման սննդամթերքի և սննդի (հանրային սննդի) ձեռնարկությունների սննդամթերքի, որը նախատեսված է ծառայությունների մատուցման ժամանակ իրացման համար, ինչպես նաև նշված սննդամթերքի իրացման գործընթացների համապատասխանության գնահատումը (հավաստումը) կատարվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված՝ սննդամթերքին ներկայացվող պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողության (վերահսկողության) ձևով։

 

 Հոդված 22. Դիմումատուն՝ սննդամթերքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ժամանակ

 

1. Սննդամթերքի համապատասխանության գնահատման (հավաստման) ժամանակ, բացառությամբ պետական հսկողության (վերահսկողության), դիմումատու կարող է լինել Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան դրա տարածքում գրանցված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը՝ որպես անհատ ձեռնարկատեր, կամ պատրաստողը, կամ վաճառողը, կամ օտարերկրյա պատրաստողի գործառույթներ կատարող անձը՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության ապահովման մասով, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա, և այդ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին անհամապատասխանության համար պատասխանատվության մասով իր հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

2. Դիմումատուն պարտավոր է ապահովել սննդամթերքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա։

 

Հոդված 23. Համապատասխանության հայտարարագրում

 

1. Համապատասխանության հայտարարագրման ենթակա է Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող սննդամթերքը՝ բացառությամբ

1) կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքի.

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի.

3) քացախի։

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության հայտարարագրումն իրականացվում է դիմումատուի ընտրությամբ սեփական ապացույցների և (կամ) երրորդ կողմի մասնակցությամբ ստացված ապացույցների հիման վրա համապատասխանության հայտարարագրի ընդունմամբ։

3. Սննդամթերքի համապատասխանության հայտարարագրումն իրականացվում է դիմումատուի ընտրությամբ սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված՝ հայտարարագրման սխեմաներից մեկով, եթե Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան սահմանված չէ։

4. Հայտարարագրման սխեմաները՝

1) 1հ-ի հայտարարագրման սխեմա՝

1.1) 1հ-ի հայտարարագրման սխեման ներառում է հետևյալ ընթացակարգերը՝

- տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վերլուծություն.

- արտադրական հսկողության իրականացում.

- արտադրանքի նմուշների փորձարկումների անցկացում.

- համապատասխանության հայտարարագրի ընդունում ու գրանցում.

- Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի զետեղում։

1.2) Դիմումատուն ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության (պատրաստման) գործընթացը լինի կայուն և ապահովի սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանությունը, կազմում է տեխնիկական փաստաթղթերը և իրականացնում է դրանց վերլուծությունը։

1.3) Դիմումատուն ապահովում է արտադրական հսկողության իրականացումը։

1.4) Սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության նկատմամբ հսկողության նպատակով դիմումատուն անցկացնում է սննդամթերքի նմուշների փորձարկումներ։ Սննդամթերքի նմուշների փորձարկումներն անցկացվում են դիմումատուի ընտրությամբ փորձարկման լաբորատորիայում կամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում։

1.5) Դիմումատուն ձևակերպում է համապատասխանության հայտարարագիրը և այն գրանցում է ծանուցման սկզբունքով։

1.6) Դիմումատուն զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը, եթե սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան սահմանված չէ։

2) 2հ հայտարարագրման սխեմա՝

2.1) 2հ հայտարարագրման սխեման ներառում է հետևյալ ընթացակարգերը՝

– տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վերլուծություն.

– սննդամթերքի խմբաքանակի փորձարկումների անցկացում.

– համապատասխանության հայտարարագրի ընդունում ու գրանցում.

– Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի զետեղում։

2.2) Դիմումատուն կազմում է տեխնիկական փաստաթղթերը և կատարում դրանց վերլուծությունը։

2.2) Դիմումատուն անցկացնում է սննդամթերքի նմուշների փորձարկումներ՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին այդ արտադրանքի հայտագրված համապատասխանության հավաստումն ապահովելու համար։ Սննդամթերքի (եզակի արտադրատեսակի) նմուշների փորձարկումներն իրականացվում են դիմումատուի ընտրությամբ՝ փորձարկման լաբորատորիայում կամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում։

2.4) Դիմումատուն ձևակերպում է համապատասխանության հայտարարագիրը և այն գրանցում է ծանուցման սկզբունքով։

2.5) Դիմումատուն զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը, եթե սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան սահմանված չէ։

3) 3հ հայտարարագրման սխեմա՝

3.1) 3հ հայտարարագրման սխեման ներառում է հետևյալ ընթացակարգերը՝

– տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վերլուծություն.

– արտադրական հսկողության իրականացում.

– սննդամթերքի նմուշների փորձարկումների անցկացում.

– համապատասխանության հայտարարագրի ընդունում ու գրանցում.

– Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի զետեղում։

3.2) Դիմումատուն ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության (պատրաստման) գործընթացը լինի կայուն և ապահովի սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանությունը, կազմում է տեխնիկական փաստաթղթերն ու իրականացնում է դրանց վերլուծությունը։

3.3) Դիմումատուն ապահովում է արտադրական հսկողության իրականացումը։

3.4) Սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության նկատմամբ հսկողության նպատակով դիմումատուն անցկացնում է սննդամթերքի նմուշների փորձարկումներ։ Սննդամթերքի նմուշների փորձարկումներն անցկացվում են հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում։

3.5) Դիմումատուն ձևակերպում է համապատասխանության հայտարարագիրը և այն գրանցում է ծանուցման սկզբունքով։

3.6) Դիմումատուն զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը, եթե սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան սահմանված չէ։

5. Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով կարող են սահմանվել համապատասխանության հայտարարագրման այլ սխեմաներ։

6. Սեփական ապացույցների հիման վրա համապատասխանության հայտարարագրման ժամանակ դիմումատուն ինքնուրույն կազմում է ապացուցողական նյութերը՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման նպատակով։

7. Ապացուցողական նյութերը պետք է պարունակեն հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքները, որոնք հավաստում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կատարումը։ Նման հետազոտությունները (փորձարկումները) կարող են անցկացվել դիմումատուի սեփական փորձարկման լաբորատորիայում կամ դիմումատուի հետ պայմանագրի հիման վրա այլ փորձարկման լաբորատորիայում։

8. Սույն հոդվածի 7-րդ մասում նշված փաստաթղթերից բացի՝ ապացուցողական նյութերը կարող են ներառել դիմումատուի ընտրությամբ այլ փաստաթղթեր, եթե Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան նախատեսված չէ, որոնք հիմք են ծառայում սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին հայտարարագրվող սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման համար։

9. Համապատասխանության հայտարարագրումը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունները՝

– դիմումատուի անվանումը և գտնվելու վայրը.

– պատրաստողի անվանումը և գտնվելու վայրը.

– համապատասխանության հավաստման օբյեկտի մասին տեղեկատվությունը, որը թույլ է տալիս նույնականացնել այդ օբյեկտը.

– սույն տեխնիկական կանոնակարգի կամ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ այն տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը, որի պահանջներին համապատասխան կատարվում է արտադրանքի հավաստումը.

– դիմումատուի` սննդամթերքի անվտանգության մասին դիմումը՝ այն ըստ նշանակության օգտագործելու և դիմումատուի կողմից սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանությունն ապահովելու համար միջոցներ ձեռնարկվելու ժամանակ.

– անցկացված հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների, ինչպես նաև սույն տեխնիկական կանոնակարգի կամ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ.

– համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը.

– Մաքսային միության համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված այլ տեղեկություններ։

10. Համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը սահմանվում է դիմումատուի կողմից, եթե Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան նախատեսված չէ։

11. Սննդամթերքին ներկայացվող պարտադիր պահանջների փոփոխման դեպքում ապացուցողական նյութերը պետք է փոփոխվեն այդ պահանջներին համապատասխանության հավաստման մասով։ Ընդ որում, համապատասխանության նոր հայտարարագրի ընդունում չի պահանջվում։

12. Մաքսային միության անդամ պետությունները վարում են համապատասխանության ընդունված հայտարարագրերի հաշվառում։

 

 Հոդված 24. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը

 

1. Հատուկ նշանակության սննդամթերքը ենթակա է պետական գրանցման։

Հատուկ նշանակության սննդամթերք է համարվում՝

1) մանկական սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը, այդ թվում՝ մանկական սննդի համար նախատեսված խմելու ջուրը.

2) դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը.

3) ավելի քան 1 մգ/դմ3 հանքայնացում ունեցող կամ ավելի քիչ հանքայնացման դեպքում հանքաջրաբուժական նորմերից ոչ պակաս քանակությամբ կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր պարունակող բնական հանքային, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ հանքային ջուրը.

4) մարզիկների, հղի կանանց ու կերակրող մայրերի սննդի համար նախատեսված սննդամթերքը.

5) կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելումները (ԿԱՍՀ)։

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը), պահումը, փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) և իրացումը թույլատրվում է դրա՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված կարգով պետական գրանցումից հետո։

3. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարվում է Մաքսային միության մաքսային տարածքում դրա արտադրության (պատրաստման) նախապատրաստման փուլում, իսկ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը՝ մինչև դրա ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք։

4. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարում է Մաքսային միության անդամ պետության կողմից լիազորված մարմինը (այսուհետ՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմին)։

5. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարվում է անժամկետ։

6. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմինը կարող է դադարեցնել կամ կասեցնել հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների հետ անհամապատասխանության՝ պետական հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում հայտնաբերված և (կամ) Մաքսային միության անդամ պետության դատական մարմինների որոշմամբ սահմանված դեպքերում:

7. Դիմումատուն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկելու հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի որոշումը։

 

 Հոդված 25. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման կարգը

 

1. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը ներառում է՝

1) այն փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, որոնք ներկայացված են դիմումատուի կողմից և հավաստում են տվյալ սննդամթերքի անվտանգությունն ու համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի և Մաքսային միության մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա.

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի անվանման և դրա դիմումատուի մասին տեղեկությունների ներառումը հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրում կամ պետական գրանցման մերժման մասին որոշման ուղարկումը դիմումատուին։

2. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման համար դիմումատուն հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դիմում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման վերաբերյալ՝ նշելով տվյալ սննդամթերքի անվանումը, դիմումատուի անվանումն ու դրա գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական անձ հանդիսացող դիմումատուի դեպքում), դիմումատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, նրա գտնվելու վայրի հասցեն, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող դիմումատուի դեպքում).

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի նմուշների՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաներում անցկացված հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքները, ինչպես նաև սույն տեխնիկական կանոնակարգի և Մաքսային միության այլ տեխնիկական կանոնակարգերի (որոնց գործողությունը տարածվում է տվյալ սննդամթերքի վրա) պահանջներին տվյալ սննդամթերքի համապատասխանությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր.

3) սննդամթերքի նշանակության մասին տեղեկությունները։

3. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմին ներկայացված փաստաթղթերն ընդունվում են վերգրությամբ, որի պատճենը դրանց ընդունման ամսաթվի մասին նշումով ուղարկվում է (հանձնվում է) դիմումատուին։

4. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման համար դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը կարող են հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմին ուղարկվել փոստային առաքանիով՝ ներդրվածքի մասին վերգրությամբ և հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով։

5. Գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի կողմից իրականացվում է դիմումը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով ստանալու օրվանից ոչ ավելի, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

6. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման փաստ է համարվում այդպիսի սննդամթերքի մասին տեղեկությունների ներառումը հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի կողմից՝ ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ավարտվելուց հետո 3 օրվա ընթացքում։

7. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցումը կարող է մերժվել հետևյալ դեպքերում՝

1) սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված՝ դիմումատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ոչ լիարժեք կամ ոչ հավաստի լինելու դեպքում.

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և Մաքսային միության մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների հետ անհամապատասխանության դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա, այդ թվում՝ սպառողներին մոլորության մեջ չգցելու մասով։

Մերժման մասին որոշումը՝ մերժման պատճառների մասին հիմնավորմամբ, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կամ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով ուղարկվում է դիմումատուին։

8. Դիմումատուն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկելու հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցումը մերժելու մասին որոշումը։

 

 Հոդված 26. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրը

 

1. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստր:

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրը Գրանցված սննդամթերքի միասնական ռեեստրի բաղկացուցիչ մասն է, բաղկացած է հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից, որոնց ձևավորումն ու վարումն ապահովվում են Մաքսային միության անդամ պետության՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի կողմից:

2. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրում ներառվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

1) հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրությունը (պատրաստումը) իրականացնող իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանունը, անունը, հայրանունը, գրանցման հասցեն, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները.

2) հատուկ նշանակության սննդամթերքի անվանումը.

3) սննդամթերքը հատուկ նշանակության սննդամթերքի շարքին դասելու վերաբերյալ տեղեկությունները.

4) պետական գրանցման մասին որոշման ամսաթիվը և համարը.

5) պետական գրանցումն իրականացրած՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնի անվանումը և գտնվելու վայրը:

3. Հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման համար ներկայացված դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը կազմում են հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրի տեղեկատվական ֆոնդը և ենթակա են մշտական պահպանման՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի գրանցման մարմնում:

4. Պետական գրանցում ստացած՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի միասնական ռեեստրի վարումն իրականացվում է էլեկտրոնային տվյալների բազայի ձևով՝ պաշտպանված վնասումից և չթույլատրված մուտքից:

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի այդպիսի միասնական ռեեստրի տեղեկությունները հանրամատչելի են և տեղադրվում են օրական կտրվածքով նորացվող՝ հատուկ որոնողական սերվերի վրա` համացանցում:

 

 Հոդված 27. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը

 

1. Նորահայտ սննդամթերքը ենթակա է պետական գրանցման:

Նորահայտ սննդամթերքի շարքին չի դասվում հայտնի և արդեն կիրառված տեխնոլոգիաներով արտադրված, իր բաղադրության մեջ մարդու կողմից սննդում սպառման համար արդեն իսկ օգտագործվող բաղադրիչներ, այդ թվում՝ սննդային հավելումներ, պարունակող սննդամթերքը նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ սննդամթերքը և բաղադրիչը արտադրված են նոր բաղադրատոմսով:

2. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարվում է Մաքսային միության մաքսային տարածքում առաջին անգամ դրա արտադրության (պատրաստման) նախապատրաստման փուլում, իսկ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող սննդամթերքի պետական գրանցումը՝ մինչև առաջին անգամ դրա ներմուծումը Մաքսային միության մաքսային տարածք։

3. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարում է Մաքսային միության անդամ պետության կողմից լիազորված մարմինը (այսուհետ՝ նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմին)։

4. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման փաստը նշանակում է, որ հետագայում նման սննդամթերքը չի դիտարկվում որպես նորահայտ սննդամթերք և ենթակա չէ պետական գրանցման այլ դիմումատուի կողմից և այլ անվանումներով:

5. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը կատարվում է անժամկետ։

6. Նորահայտ սննդամթերքի յուրաքանչյուր անվանում ենթակա է համապատասխանության գնահատման (հավաստման)՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված կարգով:

7. Նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմինը կարող է դադարեցնել կամ կասեցնել նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը պետական հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում հայտնաբերված վնաս պատճառելու դեպքերում՝ Մաքսային միության անդամ պետության դատական մարմինների որոշմամբ:

 

Հոդված 28. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման կարգը

 

1. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը ներառում է՝

1) դիմումատուի կողմից ներկայացված ու մարդու կյանքի և առողջության համար այդ արտադրանքի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը.

2) նորահայտ սննդամթերքի վերաբերյալ տեղեկությունների ներառումը նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրում կամ պետական գրանցման մերժման մասին որոշման ուղարկումը դիմումատուին։

2. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման համար դիմումատուն նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում՝ նշելով տվյալ սննդամթերքի անվանումը, դիմումատուի անվանումը ու դրա գտնվելու վայրի հասցեն (իրավաբանական անձ հանդիսացող դիմումատուի դեպքում), դիմումատուի ազգանունը, անունը, հայրանունը, նրա գտնվելու վայրի հասցեն, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող դիմումատուի դեպքում).

2) փաստաթղթերը՝

2.1) նորահայտ սննդամթերքի նմուշների՝ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում անցկացված հետազոտությունների (փորձարկումների) արդյունքները, ինչպես նաև մարդու կյանքի և առողջության համար անվտանգ լինելը հավաստող այլ փաստաթղթեր.

2.2) մարդու օրգանիզմի վրա դրա ազդեցության մասին՝ ցանկացած հավաստի աղբյուրից ստացված տեղեկություններ, որոնցով հավաստվում է այդ սննդամթերքի՝ մարդու վրա վնասակար ազդեցության բացակայությունը:

3. Նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմին ներկայացված փաստաթղթերն ընդունվում են վերգրությամբ, որի պատճենը դրանց ընդունման ամսաթվի մասին նշումով ուղարկվում է (հանձնվում է) դիմումատուին։

4. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման համար դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը կարող են նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմին ուղարկվել փոստային առաքանիով՝ ներդրվածքի մասին վերգրությամբ և հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով։

5. Գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմնի կողմից իրականացվում է դիմումը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով ստանալու օրվանից ոչ ավելի, քան 5 օրվա ընթացքում:

6. Նորահայտ սննդամթերքի գրանցումը կարող է մերժվել հետևյալ դեպքերում՝

1) սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված՝ դիմումատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ոչ լիարժեք կամ ոչ հավաստի լինելու դեպքում.

2) սննդամթերքի՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և Մաքսային միության մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների հետ անհամապատասխանության դեպքում, որոնց գործողությունը տարածվում է այդ սննդամթերքի վրա.

3) մարդու օրգանիզմի վրա ապացուցված անբարենպաստ ազդեցության հաստատման դեպքում:

Մերժման մասին որոշումը՝ մերժման պատճառների մասին հիմնավորմամբ, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր կամ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով ուղարկվում է դիմումատուին։

7. Դիմումատուն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկելու նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմնի՝ նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցումը մերժելու մասին որոշումը։

 

 Հոդված 29. Նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրը

 

1. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցման մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստր:

Նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրը Գրանցված սննդամթերքի միասնական ռեեստրի բաղկացուցիչ մասն է և բաղկացած է նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից, որոնց ձևավորումը և վարումն ապահովվում են Մաքսային միության անդամ պետության՝ նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմնի կողմից:

2. Նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրում ներառվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

1) նորահայտ սննդամթերքի նկարագրությունը.

2) պետական գրանցման մասին որոշման ամսաթիվը և համարը:

3. Նորահայտ սննդամթերքի պետական գրանցում կատարելու համար ներկայացված դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը կազմում են նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրի ազգային մասերի տեղեկատվական ֆոնդը և ենթակա են մշտական պահպանման՝ նորահայտ սննդամթերքի գրանցման մարմնում:

4. Պետական գրանցում ստացած՝ նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրի վարումն իրականացվում է էլեկտրոնային տվյալների բազայի ձևով՝ պաշտպանված վնասումից և չթույլատրված մուտքից:

Նորահայտ սննդամթերքի միասնական ռեեստրի տեղեկությունները հանրամատչելի են և տեղադրվում են օրական կտրվածքով նորացվող՝ հատուկ որոնողական սերվերի վրա` համացանցում:

 

 Հոդված 30. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը

 

1. Կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքը՝ Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելուց առաջ ենթակա է անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, եթե այլ բան սահմանված չէ Մաքսային միության՝ ձկնային սննդամթերքի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգով, և ուղեկցվում է անվտանգությունը հավաստող տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթով:

Կենդանական ծագման վերամշակված սննդամթերքը ենթակա չէ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ձևով կարող է իրականացվել ոչ արդյունաբերական պատրաստման կենդանական ծագման սննդամթերքի՝ այն պահանջներին համապատասխանության գնահատումը, որոնք սահմանված են սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ այլ տեխնիկական կանոնակարգերով:

2. Կենդանական ծագման չվերամշակված սննդամթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը կատարվում է՝

1) սննդամթերքի և դրան ներկայացվող անվտանգության պահանջներին առնչվող՝ արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման, իրացման և օգտահանման գործընթացների՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին համապատասխանության հաստատման նպատակով.

2) կենդանիների ծագման տնտեսությունների (արտադրական օբյեկտների)՝ անասնաբուժական տեսանկյունից բարենպաստության հաստատման նպատակով:

3. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության անցկացումը և դրա արդյունքների ձևակերպումն իրականացվում են Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը, ինչպես նաև Մաքսային միության՝ անասնաբուժասանիտարական միջոցների վերաբերյալ համաձայնագրին համապատասխան:

 

 Հոդված 31. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումը

 

1. Տնտեսական գործունեության մասնակիցն իրավունք ունի Մաքսային միության մաքսային տարածքում իրականացնելու սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացները միայն այն արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումից հետո, որոնցում իրականացվում են արտադրության (պատրաստման) տվյալ գործընթացները։

2. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումն իրականացնում է Մաքսային միության անդամ պետության կողմից լիազորված մարմինը (այսուհետ՝ արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմին)՝ տնտեսական գործունեության մասնակցի (այսուհետ՝ դիմումատու) կողմից ներկայացվող՝ արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումի հիման վրա։

3. Դիմումատուն արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումն ուղարկում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացների իրականացման նախատեսված մեկնարկի վայրի՝ արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմին։

4. Թղթային կրիչով ներկայացվող դիմումը պետք է ստորագրված լինի տնտեսական գործունեության մասնակցի լիազորված ներկայացուցչի կողմից, ինչպես նաև համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի պահանջներին։

5. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել փոստային առաքանիով՝ ներդրվածքի մասին վերգրությամբ և հանձնման մասին ծանուցմամբ, կամ էլեկտրոնային ձևով։

6. Թղթային կրիչով ներկայացվող՝ դրան կից փաստաթղթերի պատճենները պետք է վավերացված լինեն դիմումատուի կողմից։ Կցված փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների հավաստիության համար պատասխանատվություն է կրում դիմումատուն։

7. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումն ստանալու պահից ոչ ավելի, քան 30 օրվա ընթացքում արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինը պարտավոր է անցկացնել գրանցվող արտադրական օբյեկտների՝ արտադրության գործընթացին ներկայացվող այն պահանջների հետ համապատասխանության ստուգում, որոնք սահմանված են սույն տեխնիկական կանոնակարգով և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով։ Ստուգումն իրականացվում է Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով։

8. Գրանցվող արտադրական օբյեկտի ստուգման արդյունքների հիման վրա՝ արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինը որոշում է ընդունում արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին, դրան տալիս է նույնականացման (հաշվառման) համար և արտադրական օբյեկտը մուտքագրում է պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստր կամ տալիս է հայտնաբերված խախտումները վերացնելու մասին հանձնարարագիր։

9. Հանձնարարագրում նշված խախտումները վերացնելուց հետո դիմումատուն արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմին գրավոր ծանուցում է ուղարկում հանձնարարագրի կատարման և հայտնաբերված խախտումների վերացման մասին։ Հայտնաբերված խախտումների վերացման մասին ծանուցումը պետք է պարունակի տեղեկություններ՝ բացահայտված խախտումների վերացման փաստի և եղանակների, բացահայտված խախտումների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների մասին։ Ծանուցումն ուղարկվում է սույն հոդվածի 3-րդ, 5-րդ մասերով սահմանված կարգով։

10. Արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինն իրավունք ունի իրականացնելու ստուգում` սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով հանձնարարագրի կատարման առնչությամբ՝ հանձնարարագրի կատարման և հայտնաբերված բոլոր խախտումների վերացման մասին ծանուցումն ստանալու պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում և արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման կամ արտադրական օբյեկտի պետական գրանցումը մերժելու մասին որոշում ընդունել։

11. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցումը կատարվում է անժամկետ։

12. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցումը մերժելու համար հիմք է հայտնաբերված այն պահանջների խախտումները վերացնելու մասին հանձնարարագիրը չկատարելը, որոնք սահմանված են սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության մյուս այն տեխնիկական կանոնակարգերով, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա։ Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մերժումը պետք է կատարվի գրավոր և պարունակի նշում տեխնիկական կանոնակարգի այն պահանջների մասին, որոնք խախտվել են։ Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մերժումը պետք է հանձնվի դիմումատուի ներկայացուցչին անձամբ կամ ուղարկվի դիմումատուին փոստային առաքանիով՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ։

13. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցումը կարող է դադարեցվել արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնի կողմից, եթե պետական հսկողություն (վերահսկողություն) անցկացնելու արդյունքում Մաքսային միության անդամ պետության դատական մարմինների որոշմամբ հաստատվել է այն փաստը, որ արտադրության գործընթացը չի համապատասխանում սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։

14. Դիմումատուն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկելու արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնի որոշումը։

 

Հոդված 32. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտները

 

Պետական գրանցման ենթակա են այն արտադրական օբյեկտները, որոնցում իրականացվում է կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքի ստացման, վերամշակման (մշակման) գործունեություն, մասնավորապես՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) հետևյալ գործընթացները՝

ա) մթերատու կենդանիների և թռչունների սպանդ, մթերատու կենդանիների և թռչունների սպանդային մթերքի վերամշակում (մշակում)՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) համար.

բ) հում կաթի, հում սերուցքի և յուղազերծված հում կաթի ընդունում և (կամ) դրանց վերամշակում (մշակում)՝ կաթնամթերքի արտադրության (պատրաստման) ժամանակ.

գ) գյուղատնտեսական նշանակության թռչունների ձվերի և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերքների արտադրություն (պատրաստում) և վերամշակում (մշակում).

դ) ակվակուլտուրայի արտադրանքի և ջրային կենսապաշարների որսի (արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ), բացառությամբ բուսական ծագման արտադրանքի, արտադրություն (պատրաստում) և վերամշակում (մշակում)։

 

Հոդված 33. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման մասին դիմումը

 

1. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝

1) անվանումն ու գտնվելու վայրը (իրավաբանական անձի դեպքում), ազգանունը, անունը, հայրանունը, գրանցման հասցեն, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում).

2) արտադրական օբյեկտի փաստացի հասցեն.

3) սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) այն գործընթացների ցանկը, որոնք նախատեսվում է իրականացնել.

4) իրավաբանական անձի գրանցման վկայականի տվյալները (իրավաբանական անձի դեպքում).

5) անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման վկայականի տվյալները (անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում)։

2. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումում նշում է կատարվում այն մասին, որ տվյալ արտադրական օբյեկտը համապատասխանում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին։

3. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումի մեջ պարունակվող տեղեկությունների հավաստիության համար պատասխանատվություն է կրում դիմումատուն։

4. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումի ձևը սահմանվում է արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնի կողմից։ Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին դիմումի հաստատված ձևը պետք է պաշտոնապես հրապարակվի ընդհանուր օգտագործման տեղեկատվական համակարգում՝ էլեկտրոնային-թվային եղանակով։

 

 Հոդված 34. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերը

 

1. Արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման փաստ է արտադրական օբյեկտի նույնականացման համարը տրամադրելը և արտադրական օբյեկտի մասին տեղեկությունները պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրում ներառելը։ Դիմումատուի ցանկությամբ՝ նրան կարող է տրվել սահմանված ձևի քաղվածք պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրից (այսուհետ՝ քաղվածք)։

2. Քաղվածքը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝

1) նույնականացման համարը, որը մուտքագրվում է պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստր.

2) անվանումն ու գտնվելու վայրը (իրավաբանական անձի դեպքում), ազգանունը, անունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում).

3) արտադրական օբյեկտի փաստացի հասցեն.

4) սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության այն գործընթացների ցանկը, որոնք նախատեսվում է իրականացնել։

3. Քաղվածքի ձևը սահմանվում է արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնի կողմից։ Քաղվածքի հաստատված ձևը պետք է պաշտոնապես հրապարակվի ընդհանուր օգտագործման տեղեկատվական համակարգում՝ էլեկտրոնային-թվային եղանակով։

 

 Հոդված 35. Դիմումատուի և պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտի վերաբերյալ փաստացի տվյալների փոփոխության մասին տեղեկացնելու կարգը

 

1. Դիմումատուն պարտավոր է 14 օրվա ընթացքում, 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված կարգով, արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմին ներկայացնել տեղեկություններ հետևյալ փոփոխությունների մասին՝

1) իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի փոփոխություն.

2) անհատ ձեռնարկատիրոջ ազգանվան, անվան, հայրանվան, գրանցման հասցեի, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների փոփոխություն.

3) իրավաբանական անձի վերակազմակերպում։

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված փաստացի տվյալների փոփոխության դեպքում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված գործընթացների մեջ ներառված՝ իրականացվող արտադրական գործընթացների ցանկի ընդլայնման ուղղությամբ, դիմումատուն պարտավոր է տվյալ փոփոխությունների մասին արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմին հաղորդել սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածով սահմանված արտադրական գործընթացների ցանկի մաս կազմող այնպիսի նոր արտադրական գործընթացների ծրագրավորվող փաստացի մեկնարկից առնվազն 30 օր առաջ, որոնք նշված չեն պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրում և պետական գրանցման վկայականում (դրա առկայության դեպքում)։ Դիմումատուն պետք է այդ տվյալների փոփոխության մասին հաղորդագրությանը կից ներկայացնի փաստաթղթեր, որոնցում կատարվել են փոփոխությունները, կամ՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ կետերով նախատեսված նոր փաստաթղթեր։

Արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինն իրավունք ունի կատարելու պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգով և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված՝ արտադրության (պատրաստման) գործընթացին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության ստուգում՝ դիմումատուի հաղորդագրությունն ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում։

3. Դիմումատուի՝ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում նշված հաղորդագրությունների հիման վրա, արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինը պարտավոր է 30 օրվա ընթացքում փոփոխություններ կատարել պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրում։ Դիմումատուն կարող է մերժում ստանալ պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրի տվյալների փոփոխության առնչությամբ՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ստուգումն անցկացնելու ժամանակ սույն տեխնիկական կանոնակարգի և Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների խախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում։

4. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված փաստացի տվյալների փոփոխության կամ դիմումատուի լուծարման դեպքում գրանցումը դադարեցվում է։

 

 Հոդված 36. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրը

 

1. Արտադրական օբյեկտների պետական գրանցման մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստր, որը վարում է արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմինը։

2. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստր ներառվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

1) սույն տեխնիկական կանոնակարգի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկությունները.

2) գրանցված արտադրական օբյեկտի նույնականացման համարը.

3) արտադրական օբյեկտի պետական գրանցման մասին որոշումն ընդունած՝ արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնի անվանումը և գտնվելու վայրը։

3. Դիմումները կազմում են պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրի տեղեկատվական ֆոնդը և ենթակա են մշտական պահպանման՝ արտադրական օբյեկտների գրանցման մարմնում։ Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 33-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ մասերին համապատասխան փաստացի տվյալների փոփոխության դեպքում այդ փոփոխությունները ենթակա են մուտքագրման պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստր։

4. Պետական գրանցման ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրի տվյալները պետք է հրապարակված լինեն ընդհանուր օգտագործման տեղեկատվական համակարգում, այդ թվում՝ համացանցում՝ էլեկտրոնային տեսքով։

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ)

 

 Հոդված 37. Սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների հաշվառումը

 

1. Տնտեսական գործունեության մասնակիցն իրավունք ունի սկսելու սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործունեություն, բացառությամբ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացների, այդպիսի սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործունեությունն սկսելու մասին դիմումը հսկողության (վերահսկողության) պետական մարմին՝ Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով ուղարկելուց հետո։

2. Մաքսային միության անդամ պետությունները վարում են այն արտադրական օբյեկտների հաշվառումը, որոնցում իրականացվում է սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործունեություն՝ բացառությամբ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության գործընթացների։

3. Այն արտադրական օբյեկտների մասին տեղեկությունները, որոնցում իրականացվում է սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործունեություն՝ բացառությամբ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 32-րդ հոդվածում նշված՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) գործընթացների, մուտքագրվում են պետական գրանցման ոչ ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության (պատրաստման) արտադրական օբյեկտների ռեեստր, որը վարում է Մաքսային միության անդամ պետության կողմից լիազորված մարմինը։

Պետական գրանցման ոչ ենթակա՝ սննդամթերքի արտադրության արտադրական օբյեկտների ռեեստրը վարվում է վնասվելուց և չթույլատրված մուտքից պաշտպանված՝ տվյալների էլեկտրոնային բազայի ձևով։

Այդպիսի ռեեստրի տեղեկությունները հանրամատչելի են և տեղադրվում են օրական կտրվածքով նորացվող՝ հատուկ որոնողական սերվերի վրա՝ համացանցում։

 

 Հոդված 38. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողությունը (վերահսկողությունը)

 

Սննդամթերքի և դրան ներկայացվող պահանջներին առնչվող` արտադրության (պատրաստման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման գործընթացների հետ կապված՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողությունը (վերահսկողությունը) իրականացվում է Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան։

 

ԳԼՈՒԽ 6. ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

 

 

 Հոդված 39. Սննդամթերքի մակնշմանը ներկայացվող պահանջները

 

Սննդամթերքի մակնշումը պետք է համապատասխանի սննդամթերքին՝ դրա մակնշման մասով ներկայացվող պահանջները սահմանող՝ Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին և (կամ) Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի համապատասխան պահանջներին։

Համապատասխանության գնահատում (հավաստում) անցած սննդամթերքը պետք է մակնշվի Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով, եթե այլ բան սահմանված չէ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով, բացառությամբ ոչ արդյունաբերական պատրաստման սննդամթերքի, որն արտադրվում է քաղաքացիների կողմից տնային պայմաններում, անձնական օժանդակ տնտեսություններում կամ այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, անասնաբուծությամբ զբաղվող քաղաքացիների կողմից և նախատեսված է Մաքսային միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելու համար, և սննդի (հանրային սննդի) ձեռնարկություններում իրացվող սննդամթերքի։

Չփաթեթավորված սննդամթերքի՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը զետեղվում է ապրանքաուղեկից փաստաթղթերի վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ Մաքսային միության՝ սննդամթերքի առանձին տեսակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերով։

 

ԳԼՈՒԽ 7. ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄԸ

 

 Հոդված 40. Պաշտպանական վերապահումը

 

1. Մաքսային միության անդամ պետությունները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները՝ Մաքսային միության մաքսային տարածքում սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին չհամապատասխանող սննդամթերքը շրջանառության մեջ դնելը թույլ չտալու, ինչպես նաև այն շրջանառությունից հանելու ուղղությամբ։

2. Մաքսային միության անդամ պետության լիազորված մարմինը պարտավոր է ծանուցել Մաքսային միության մյուս անդամ պետությունների լիազորված մարմիններին ընդունված որոշման մասին՝ նշելով տվյալ որոշումն ընդունելու պատճառները և ներկայացնելով տվյալ միջոցը ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը պարզաբանող ապացույցներ։

3. Սույն հոդվածը կիրառելու համար հիմք կարող են լինել հետևյալ դեպքերը`

սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները չկատարելը.

սույն տեխնիկական կանոնակարգի հետ փոխկապակցված ստանդարտները սխալ կիրառելը, եթե տվյալ ստանդարտները կիրառվել են։

 

 

Հավելված թիվ 1

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Անվտանգության մանրէաբանական նորմատիվները

 

(ախտածին)

 

Ցուցանիշը

Մթերքի խումբը

Մթերքի զանգվածը (գ), որում չի թույլատրվում

Ախտածին միկրոօրգանիզմներ, այդ թվում՝ սալմոնելաներ

Միս և մսամթերք. ենթամթերք, խոզի ճարպ և դրանից ստացվող մթերք

25

Թռչնի ձու և դրա վերամշակումից ստացվող մթերք

25

125գ՝ հում ձու (5 նմուշ՝ յուրաքանչյուրը 25գ). անալիզն անցկացվում է դեղնուցի հետ

Կաթ և կաթնամթերք (բացի մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված՝ ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված մթերքից), մերանների համար սնուցիչ միջավայրեր, կաթի մակարդման պատրաստուկներ, խառնուրդներ չոր՝ պաղպաղակի համար

25

(50՝ լակտուլոզի, կաթնային սպիտակուցի, կազեինի խտանյութի համար)

Մերաններ

100 (հեղուկ),

10 (չոր)

Ձուկ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ և դրանցից պատրաստվող մթերք (բացի ձկան յուղից)

25

Ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ (ձավար՝ եփում չպահանջող, ձվի պարունակությամբ մակարոնեղեն, լցոններով, թեփ և սննդային մանրաթելեր), հացաբուլկեղեն միջուկով

25

Շաքարաշատ հրուշակեղեն, մաստակ, կակաոյից պատրաստված մթերք, շոկոլադ և շոկոլադե արտադրատեսակներ, ալյուրով պատրաստված հրուշակեղեն

25

Բանջարեղեն և կարտոֆիլ թարմ. բանջարեղեն, կարտոֆիլ, սունկ, մրգեր ջերմահարած, խաշած, արագ սառեցրած, չոր, թթվեցրած, աղ դրված, բռնվածքի, դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք և դրանցից ստացված արտադրատեսակներ՝ չմանրէազերծված. հյութային արտադրանք մրգերից՝ պաստերացված, հյութեր թարմ քամած, խտացրած հյութեր, խտացրած մրգաջրեր (մորսեր) և խտացրած մրգային և (կամ) բանջարեղենային խյուս, այդ թվում՝ արագ սառեցրած

25

Համեմանքներ, համեմունքներ, ընկույզներ, ձիթենու սերմեր՝ սննդի մեջ օգտագործելու համար

25

Հատուկ նշանակության յուղեր, այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակային, հացագործության. մայոնեզներ, մայոնեզի սոուսներ, բուսայուղերի հիմքով սոուսներ. մարգարին, կաթնայուղի փոխարինիչներ, կակաոյի յուղի համարժեքներ, SOS-տիպի կակաոյի յուղի բարելավիչներ, POP-տիպի կակաոյի յուղի փոխարինիչներ, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ չբարեխառնվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ չբարեխառնվող, լաուրինային տիպի, խառնուրդներ հալած, սփրեդներ, կրեմներ բուսայուղերի հիմքով

25

Ըմպելիքներ ոչ ալկոհոլային, խտանյութեր և խառնուրդներ ընպելիքների համար, մրգահյութեր (սիրոպներ), խմորմամբ ստացված ըմպելիքներ, գարեջուր և գարեջրի հիմքով ըմպելիքներ

25

(100՝ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների համար՝ մինչև 30 օր պիտանիության ժամկետով)

Իզոլյատներ և խտանյութեր սպիտակուցների և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք.

պեկտին, ագար-ագար, ժելատին, բուսախեժեր, օսլա և դրա վերամշակումից ստացվող մթերք, խմորիչներ, մեկնարկային կուլտուրաներ, սննդային խտանյութեր. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ, հանրային սննդի ուտեստներ

25

(10՝ մեկնարկային կուլտուրաների համար.

50՝ հանրային սննդի ըմպելիքների համար)

Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումներ

10

(25՝ սննդային մանրաթելերի հիմքով ԿԱՀ–ի համար, ԿԱՀ թեյեր՝ մանկական, չոր.

50՝ հեղուկ ԿԱՀ–ի համար՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով)

Սննդամթերք կաթնային հիմքով ՝ հղիների և կերակրող մայրերի համար*

50

Սննդամթերք ՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար. ադապտացված, սկզբնական և հաջորդող կաթնային խառնուրդներ արագ պատրաստման. չոր կաթ արագ պատրաստման (բացի մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված՝ ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված մթերքից)*. կաթնային խառնուրդներ՝ ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, կաթնային խոհանոցներում պատրաստված. հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ դիետիկ բուժիչ սննդի համար նախատեսված (բացի մսային և կաթնային հիմքով սուբլիմացված մթերքից, սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերքից)

100

Սննդամթերք՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար. հավելյալ կերակրման սննդամթերք՝ հացահատիկային հիմքով. ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. մանկական ըմպելիքներ խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ). չոր կաթ

25

Այլ սննդամթերք՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար, այդ թվում՝ երեխաների դիետիկ բուժիչ սննդի համար. սուբլիմացված մթերք` մսային և կաթնային հիմքով, սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք. հաջորդող և մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ՝ ջերմամշակում պահանջող, ադապտացված հեղուկ թթվակաթնային խառնուրդներ՝ ասեպտիկ լցման, ադապտացված և հաջորդող կաթնային խառնուրդներ՝ ջերմամշակում պահանջող (բացի մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված՝ ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված, պահածոյացված արտադրանքից)*. չոր շիլաների համար` (չոր մթերքի մեջ)

50

Սննդամթերք՝ նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների սննդի համար (բացի սպառողական տարայում առանց ասեպտիկ լցման ուլտրապաստերացված կաթից. սպառողական տարայում առանց ասեպտիկ լցման ուլտրապաստերացված սերուցքներից, պահածոյացված արտադրանքից)

25

(100՝ սպառողական տարայում առանց ասեպտիկ լցման ուլտրապաստերացված կաթ. սպառողական տարայում առանց ասեպտիկ լցման ուլտրապաստերացված սերուցք)

Listeria mono-cytogenes

Միս և մսամթերք, ենթամթերք, շպիկ (խոզի ճարպ) և դրանից ստացված մթերք (բացի սննդային արյունից)

25

Կաթ և կաթնամթերք, այդ թվում՝ չոր խառնուրդներ՝ փափուկ պաղպաղակի համար (բացի հում կաթից, հում յուղազերծված կաթից և հում սերուցքից՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված, թթվակաթնային, չոր, խտացրած մթերքից, հալած պանիրներից և պանրային մթերքից, հալած յուղից, կաթնայուղից, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդից)

25

125 գ (փափուկ և աղաջուր դրած պանիրների համար՝ 5 նմուշներում՝ յուրաքանչյուրը 25 գ զանգվածով)

Ձուկ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ և դրանցից պատրաստվող մթերք (բացի չորացրածներից, կախված չորացրածներից, ապխտածներից, պաստերացված ձկնկիթից)

25

Բանջարեղեն և կարտոֆիլ՝ ջերմահարած, արագ սառեցրած և դրանցից ստացված արտադրատեսակներ, աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից. hյութեր՝ թարմ քամած

25

Սփրեդներ բուսասերուցքային

25

Մթերք՝ հղիների և կերակրող մայրերի համար, կաթնային և սոյայի հիմքով*

50

25՝ կաթնային և հացահատիկի հիմքով չոր մթերքի համար (չոր մթերքի մեջ)

Սննդամթերք ՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար. ադապտացված, սկզբնական և հաջորդական կաթնային խառնուրդներ արագ պատրաստման, չոր կաթ արագ պատրաստման. hատուկ նշանակության սննդամթերք՝ դիետիկ բուժիչ սննդի համար նախատեսված. մթերք՝ կանխածին և փոքրաքաշ երեխաների համար, չոր կաթնամթերք՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության (բացի մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված՝ ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված մթերքից)*. խառնուրդներ կաթնային՝ ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

100

Այլ սննդամթերք կաթնային հիմքով՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար (բացի ասեպտիկ կշռածրարմամբ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված մթերքից)*. չոր շիլաների համար՝ չոր մթերքի մեջ

50

Չոր կաթ ՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար

25

Սննդամթերք ՝ նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների սննդի համար. մսային կիսապատրաստվածքներ և կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից ու արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, պաշտետներ և մսային խոհարարական արտադրատեսակներ, երշիկեղեն (նրբերշիկներ և սարդելկաներ), կաթ և կաթնամթերք (բացի մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված՝ ասեպտիկ եղանակով կշռածրարված մթերքից)

25

Enterobactersakazakii

Սննդամթերք՝ վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար. ադապտացված կաթնային խառնուրդներ, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ պատրաստման, մինչև 6 ամսական երեխաների համար. հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ մինչև 6 ամսական երեխաների դիետիկ բուժիչ սննդի համար, կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների սննդի համար, չոր (չոր մթերքի մեջ). կաթնային խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված. արտադրված մանկական կաթնային խոհանոցներում՝ նախատեսված երեխաների համար ծննդյան օրվանից*

300

նորմավորվող զանգվածում E. Сoli-ի և սալմոնելաների շարքին չդասվող Enterobacteriaceaе մանրէներ հայտնաբերելու դեպքում

Yersinia տեսակի մանրէներ

Չոր բանջարեղեն և կարտոֆիլ ու դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք. հում բանջարեղենից արտադրատեսակներ, բանջարեղեն և մրգեր՝ կտրատած, ջերմահարած, այդ թվում՝ սառեցրած

25

(արտադրության շրջանում համաճարակային իրավիճակի առկայության դեպքում)

Ստաֆիլակոկային էնտերոտոքսիններ

Պանիրներ և պանրային մթերք, պանրի մածուկներ, այդ թվում՝ մանկական սննդի համար նախատեսված. սննդամթերք՝ մանկական սննդի համար նախատեսված, չոր, կաթնային հիմքով (բացի չոր շիլաներից), այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ դիետիկ բուժիչ սննդի համար նախատեսված

125

(5 նմուշներում՝ յուրաքանչյուրը 25 գ զանգվածով).

(նորմավորվող զանգվածում S.aureus ստաֆիլոկոկեր հայտնաբերելու դեպքում)

_________________

* (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

 

 

Հավելված թիվ 2

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Անվտանգության մանրէաբանական նորմատիվները

 

Աղյուսակ 1

 

1.1. Միս և մսամթերք. թռչուն, ձու և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

10

Թարմ միս (բոլոր տեսակների սպանդային կենդանիների)

100

Հավկիթ, լորի դիետիկ ձու

1х103

Թեթև սառեցրած, պաղեցրած միս (բոլոր տեսակների սպանդային կենդանիների).

երշիկեղեն՝ եփած, այդ թվում՝ թռչնի մսից, այդ թվում՝ կտրատած. մթերք մսից՝ եփած, եփած և խորովված, ծխեցրած-եփած, ծխեցրած-խորովված, խորովված, այդ թվում՝ կտրատած և վակուումային փաթեթավորմամբ՝ մոդիֆիկացված մթնոլորտի պայմաններում. պաշտետներ լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թաղանթով. թռչնի մսեղիք և մսեղիքի մասեր ու դրանցից ստացված արտադրատեսակներ՝ խորովված, եփած-ծխեցրած, ծխեցրած, հում ծխեցրած, հում ապխտած. այդ թվում՝ կտրատած

2х103

Երշիկներ` արյունային, լերդերշիկներ, զելցներ, սալտիսոններ. դոնդողածածկ մթերք՝ մսից և թռչնից. պաշտետներ թռչնի մսից.

2,5х103

Երշիկեղեն՝ եփած, երկրորդ, երրորդ սորտի հումքից պատրաստված, այդ թվում՝ կտրատած

5х103

Պաշտետներ թռչնի լյարդից. լերդերշիկներ թռչնի մսից և ենթամթերքից.

հավի ֆարշ՝ ջերմային չորացմամբ ստացված. հավկիթ ուտելի՝ սեղանի և այլ թռչնատեսակների ձու

1х104

Սառեցրած միս. միս պաղեցրած՝ մասնատված մսեղիքով, վակուումային կամ մոդիֆիկացված գազային մթնոլորտում փաթեթավորմամբ. մսային ուտեստներ՝ պատրաստի, արագ սառեցրած` բոլոր տեսակների մթերատու կենդանիների մսի պորցիոն կտորներից (առանց սոուսների), տապակած, խաշած. թռչնի մսեղիք և միս պաղեցրած. չորացրած մթերք թռչնի մսից, այդ թվում՝ ճտի ֆարշ՝ սուբլիմացիոն չորացմամբ ստացված. ձվի սպիտակուց՝ սուբլիմացիոն չորացմամբ ստացված

2х104

Մսային ուտեստներ` պատրաստի, արագ սառեցրած, կտրատած մսից, սոուսներով.

նրբաբլիթներ՝ մսից կամ ենթամթերքից խճողակով

2,5х104

Ալբումին սննդային. խտանյութեր՝ սննդային, ենթամթերքի մսից, չոր

5х104

Արյան պլազմայի (շիճուկի) չոր խտանյութ. ձվի փոշի, խառնուրդ (մելանժ)՝ էնտերալ սննդամթերքի համար. ձվի դեղնուց՝ սուբլիմացիոն չորացմամբ ստացված

1х105

Թռչնի մսեղիք և միս սառեցրած. ձվամթերք հեղուկ. Ֆիլտրած, պաստերացված.

կիսապատրաստվածքներ՝ թռչնի մսից, բնական՝ մսաոսկրային, անոսկր, չփշրապատած

5х105

Բլոկներ` ոսկրով, անոսկր, ջլազերծած մսից, սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, անոսկր (պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած), այդ թվում՝ մարինացված. խոշորակտոր. արյուն սննդային. թռչնի մսեղիք և միս՝ կշռածրարված, պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած. ձվամթերք՝ հեղուկ, սառեցրած

1х106

Կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, անոսկր (պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած), այդ թվում՝ մարինացված, մանրակտոր։ Կիսապատրաստվածքներ՝ թռչնի մսից, բնական՝ մսաոսկրային, անոսկր, փշրապատած, համեմանքներով, սոուսով, մարինացված. միս` կտորներով, անոսկր, բլոկներով. կիսապատրաստվածքներ` թռչնի մսից, կտրատած (պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած). թռչնի միս՝ մեխանիկական եղանակով ոսկրահանած, ոսկրային մնացորդը պաղեցրած, սառեցրած, բլոկներով, կիսապատրաստվածք ոսկրային. թռչնի կաշի. թռչնի ենթամթերք և դրանից պատրաստված կիսապատրաստվածքներ

2х106

Կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, կտրատած (պաղեցրած, սառեցրած), խմորապատ, խճողած (տոլմա, դդմիկներ), կիսապատրաստվածքներ՝ միս պարունակող, կտրատած

5х106

Միս՝ սառեցրած, սպանդային կենդանիների, մեխանիկական եղանակով ոսկրահանած. կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, կտրատած (պաղեցրած, սառեցրած)` ձև տված, այդ թվում՝ փշրապատած. տավարի, խոզի, սպանդային այլ կենդանիների ֆարշ. կիսապատրաստվածքներ մսաոսկրային (խոշորակտոր, պորցիոն, մանրակտոր)

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

1,0

Թարմ միս (կենդանիների բոլոր տեսակների). երշիկեղեն, այդ թվում՝ թռչնի մսից, կիսածխեցրած, եփած-ծխեցրած, եփած, այդ թվում՝ կտրատած. մթերք մսից՝ եփած, եփած և խորովված, ծխեցրած-եփած, ծխեցրած-խորովված, խորովված, այդ թվում՝ կտրատած և վակուումային փաթեթավորմամբ՝ մոդիֆիկացված մթնոլորտի պայմաններում. երշիկներ արյունային. լերդերշիկներ, զելցներ, սալտիսոններ. պաշտետներ՝ լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թաղանթով. խտանյութեր՝ սննդային, մսից և ենթամթերքից, չոր. թռչնի մսեղիք և մսեղիքի մասեր ու արտադրատեսակներ՝ խորովված, եփած-ծխեցրած, ծխեցրած, հում ծխեցրած, հում ապխտած. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ կտրատած մսից

0,1

Թեթև սառեցրած, պաղեցրած միս (կենդանիների բոլոր տեսակների). արյուն սննդային և դրա վերամշակումից ստացվող մթերք չոր՝ ալբումին, պլազմայի խտանյութ. երշիկներ և մթերք՝ մսից ու թռչնից, հում ծխեցրած և հում ապխտած. դոնդողացրած մթերք՝ մսից և թռչնից. պատրաստի, արագ սառեցրած ուտեստներ թռչնի մսից. պաշտետներ և լերդերշիկներ՝ թռչնի մսից և ենթամթերքից. մթերք՝ չորացված, թռչնի մսից. հավկիթ, լորի ձու դիետիկ. ձվամթերք` հեղուկ, պաստերացրած. սառեցրած. չոր, խառնուրդներ՝ ձվածեղի համար

0,01

Միս սառեցրած. միս (կենդանիների բոլոր տեսակների)` պաղեցրած, մասնատված մսեղիքով, վակուումային կամ մոդիֆիկացված գազային մթնոլորտում փաթեթավորմամբ. միս՝ սառեցրած, սպանդային կենդանիների, մսեղիքով, կիսամսեղիքով, քառորդ մսեղիքով, մասնատված մսեղիքով. մսային ուտեստներ` պատրաստի, արագ սառեցրած. ճտի ֆարշ՝ սուբլիմացիոն չորացմամբ ստացված. ձու ուտելի. ձվամթերք սուբլիմացիոն չորացմամբ ստացված

0,001

Միս՝ սառեցրած, ոսկրով, անոսկր, բլոկով, ջլազերծած.

 կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, անոսկր (պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած), այդ թվում՝ մարինացված

0,0001

Միս՝ սառեցրած, մեխանիկական եղանակով ոսկրահանած. կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, միս պարունակող և թռչնի մսից, մսաոսկրային, կտրատած, ձև տված, այդ թվում՝ փշրապատած, խմորապատ, խճողած. ֆարշեր

E.coli,

չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

1,0

Երշիկներ և մթերք՝ մսից և թռչնից, հում ծխեցրած և հում ապխտած, այդ թվում՝ կտրատած և վակուումային փաթեթավորմամբ

S.aureus,

չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

1,0

Արյուն սննդային. երշիկեղեն և մթերք՝ մսից և թռչնից, եփած, խորովված, եփած-ծխեցրած, ծխեցրած, հում ծխեցրած, հում ապխտած. երշիկներ` արյունային, լերդերշիկներ՝ թռչնի մսից և ենթամթերքից. երշիկներ` արյունային, լերդերշիկներ, զելցներ, սալտիսոններ, պաշտետներ` լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թաղանթով, դոնդողացրած մսային մթերք (այն մթերքի համար, որոնց պիտանիության ժամկետները չեն գերազանցում 2 օրը). խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի կտրատած մսից. պատրաստի, արագ սառեցրած ուտեստներ՝ թռչնի մսից. տապակած, խաշած, կտրատած մսից, սոուսներով և խավարտներով. պաշտետներ թռչնի մսից, այդ թվում՝ փորոտիքի օգտագործմամբ. դոնդողացրած մթերք՝ թռչնից.

ձվամթերք՝ հեղուկ, պաստերացրած, սառեցրած. չոր խառնուրդներ՝ ձվածեղի համար

0,1

Մսային ուտեստներ` պատրաստի, արագ սառեցրած. բոլոր տեսակների մթերատու կենդանիների մսի պորցիոն կտորներից առանց սոուսների, տապակած, խաշած, կտրատած մսից սոուսներով. նրբաբլիթներ՝ մսից կամ ենթամթերքից խճողակով և այլն. պաշտետներ՝ լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թաղանթով. դոնդողացրած մսամթերք. երշիկեղեն` թռչնի մսից, կիսածխեցրած. պաշտետներ՝ թռչնի լյարդից. հավի ֆարշ՝ սուբլիմացիոն և ջերմային չորացմամբ ստացված

0,01

Չորացրած մթերք՝ թռչնի մսից

Proteus խմբի մանրէներ,չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Միս (կենդանիների բոլոր տեսակների). պաղեցրած՝ մանկական, դիետիկ սննդի համար. ալբումին սննդային. հավի ֆարշ՝ սուբլիմացիոն և ջերմային չորացմամբ ստացված. չորացրած մթերք՝ թռչնի մսից. ձվամթերք` հեղուկ. ֆիլտրած, պաստերացված. ձվամթերք չոր, խառնուրդներ՝ ձվածեղի համար

0,1

Միս պաղեցրած (կենդանիների բոլոր տեսակների), 7 օրից ավելի պիտանիության ժամկետով

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

1,0

Արյուն սննդային, ալբումին. արյան պլազմայի չոր խտանյութ. պաշտետներ՝ լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թաղանթով

0,1

Երշիկեղեն՝ մսից և թռչնից, եփած-ծխեցրած, կիսածխեցրած. երշիկեղեն եփած, այդ թվում՝ կտրատած և վակուումային փաթեթավորմամբ՝ մոդիֆիկացված մթնոլորտի պայմաններում. մթերք՝ մսից, եփած, ծխեցրած-եփած, ծխեցրած-խորովված, խորովված. մթերք մսից՝ եփած և խորովված, ծխեցրած-խորովված, այդ թվում՝ կտրատած և վակուումային փաթեթավորմամբ` մոդիֆիկացված մթնոլորտի պայմաններում. զելցներ, սալտիսոններ. երշիկներ` արյունային, լերդերշիկներ (այն մթերքի համար, որի պիտանիության ժամկետները չեն գերազանցում 2 օրը). երշիկներ՝ արյունային, լերդերշիկներ, այդ թվում՝ թռչնի մսից և ենթամթերքից. պաշտետներ՝ լյարդից և (կամ) մսից, այդ թվում՝ թռչնի, այդ թվում՝ թաղանթով. դոնդողացրած մթերք՝ մսային և թռչնից. թռչնի մսեղիք և մսեղիքի մասեր ու արտադրատեսակներ՝ խորովված, եփած-ծխեցրած, ծխեցրած, հում ծխեցրած, հում ապխտած. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի կտրատած մսից

0,01

Երշիկներ և մթերք՝ սպանդային կենդանիների մսից, հում ծխեցրած և հում ապխտած, երշիկեղեն՝ կիսածխեցրած և եփած-ծխեցրած, եփած. երշիկեղեն՝ թռչնի մսից, հում ապխտած, հում ծխեցրած, կիսածխեցրած. մթերք՝ մսից, ծխեցրած-եփած (այտի միս, ստորին ծնոտի միս, սրունքի միս). երշիկներ` արյունային, լերդերշիկներ

Enterococcus խմբի մանրէներ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

1х103

Մսային ուտեստներ՝ պատրաստի, արագ սառեցրած, մսի պորցիոն կտորներից (առանց սոուսների), տապակած, խաշած. կտրատած մսից՝ սոուսներով. նրբաբլիթներ՝ մսից կամ ենթամթերքից խճողակով և այլն

1х104

Պատրաստի, արագ սառեցրած ուտեստներ՝ թռչնի մսից

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

500

Կիսապատրաստվածքներ՝ մսային, կտրատած (պաղեցրած, սառեցրած), ձև տված, այդ թվում՝ փշրապատած. խմորապատ, խճողած (տոլմա, դդմիկներ), կիսապատրաստվածքներ՝ միս պարունակող, կտրատած, 1 ամսից ավելի պիտանիության ժամկետով

100

Խտանյութեր՝ սննդային, ենթամթերքի մսից, չոր

 

1.2. Ձուկ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

1х103

Արտադրատեսակներ՝ եփած-սառեցրած, կառուցվածքավորված. ձկնկիթ՝ թառափազգիների, հատիկավոր, պաստերացված

5х103

Ձկնկիթ՝ այլ տեսակի ձկների, պաստերացված. հիդրոլիզատ արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, երկփեղկ կակղամորթներ՝ կենդանի. ջեմեր՝ ծովակաղամբից

1х104

Ձկնամթերք՝ տաք և սառը ծխեցման, չմասնատված. խոհարարական արտադրատեսակներ` ջերմամշակմամբ, ձկնկիթից մթերք. աղցաններ՝ բազմաբաղադրիչ, առանց համեմվածքի. ձկնկիթ՝ թառափազգիների, հատիկավոր, բանկայով, մամլած, ձկնկիթի անալոգներ

2х104

Եփած-սառեցրած արտադրանք. արագ սառեցրած, պատրաստի ուտեստներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. ապխտած և չորացրած արտադրանք ծովային անողնաշարավորներից։

3х104

Ձկնային արտադրանք՝ սառը ծխեցման, մասնատված, այդ թվում՝ կտրատած

7,5х104

Ձկնային արտադրանք՝ սառը ծխեցման, զուրգելի արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ կտրատած

5х104

Հում ձուկ և ձուկ կենդանի. ձկնամթերք՝ պաղեցրած և սառեցրած. ֆարշ հատուկ կոնդիցիայի. պրեսերվներ մասնատված և ջերմամշակված ձկից, երկփեղկ կակղամորթերի մսից. ձուկ` մասնատված, թեթև ծխեցրած, թեթև աղ դրած, այդ թվում՝ ֆիլե, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. ձուկ՝ ապխտած, օդում չորացրած, չորացրած. խոհարարական բազմաբաղադրիչ արտադրատեսակներ՝ ջերմամշակմամբ, դոնդողացված մթերք. սերմնագեղձեր և ձկնկիթ թաղանթով` պաղեցրած և սառեցված. ձկնկիթ թառափազգիների՝ թաղանթով, աղ դրած. սաղմոնազգի ձկների՝ հատիկավոր, աղ դրած, սառեցրած ձկնաթաղանթներից. խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ կենդանի. երկփեղկ կակղամորթներ՝ պաղեցրած, սառեցրած. չորացված և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. միդիայի չոր արգանակ, արգանակի խորանարդիկներ և մածուկներ, սպիտակուց մեկուսացրած. ջրիմուռներ, հում ծովախոտեր, այդ թվում՝ սառեցրած և չորացրած

1х105

Ձկնամթերք՝ պաղեցրած և սառեցրած` բացի հատուկ կոնդիցիայի ֆարշից, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. ձկան լյարդ, գլուխ սառեցրած. պրեսերվներ` համեմունքով և հատուկ աղադրման, ձկից, այդ թվում՝ չմասնատված. «Մածուկներ» պրեսերվներ` մածուկներ սպիտակուցային. ձկնամթերք՝ սառը ծխեցման, աղ դրած, համեմված, մարինացված, այդ թվում՝ ֆիլե, կտրատած, լցվածքով, համեմանքներով, խավարտներով, բուսական յուղով. ձկնկիթ՝ սաղմոնազգիների, հատիկավոր, աղ դրած. ձկնկիթ՝ այլ տեսակի ձկների, մեծ մաղի միջով անցկացված, թաղանթով, աղ դրած, ծխեցրած, ապխտած

2х105

Պրեսերվներ՝ մասնատված ձկից և ոչ ձկնային օբյեկտներից, բուսական յուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների (այդ թվում՝ սաղմոնազգիներից). խոհարարական արտադրատեսակներ առանց ջերմամշակման. Ձուկ՝ աղ դրված, կտրատած, պաշտետներ, մածուկներ. յուղ ծովատառեխի, ձկնկիթի, կրիլի և այլն. խոհարարական ձկնկիթային մթերք. բազմաբաղադրիչ ուտեստներ

5х105

«Մածուկներ» պրեսերվներ՝ ձկնային մածուկներ. ապուրներ` չոր, ձկան, եփում պահանջող

Աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Պրեսերվներ՝ ջերմամշակած ձկից. Ձկնամթերք՝ տաք ծխեցման. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ջերմամշակմամբ, ֆարշից արտադրատեսակներ, մածուկներ, պաշտետներ` խորովված, տապակած, խաշած, լցվածքներով և այլն. Աղցաններ՝ ձկան և ծովամթերքից առանց համեմվածքի. խոհարարական ձկնկիթային մթերք ջերմամշակմամբ. եփած-սառեցրած արտադրանք` կառուցվածքավորված արտադրատեսակներ. ձկնկիթ` թառափազգիների, սաղմոնազգիների՝ հատիկավոր, աղ դրած, այլ տեսակի ձկների՝ պաստերացված. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ` երկփեղկ

կակղամորթներ կենդանի, ապխտած և չորացրած. չորացված և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. հիդրոլիզատ և սպիտակուցաածխաջրային խտանյութ՝ միդիայից. ջրիմուռներ և ծովախոտեր չորացրած, ջեմեր ծովակաղամբից

0,1

Ձկնամթերք՝ սառը ծխեցման, այդ թվում՝ կտրատած, զուրգելի արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ կտրատած. ձուկ` մասնատված, թեթև ապխտած, թեթև աղ դրած, այդ թվում՝ ֆիլե, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. ձուկ` աղ դրած, համեմված, մարինացված. ձուկ` ապխտած, օդում չորացրած, չորացրած. «Մածուկներ» պրեսերվներ՝ սպիտակուցային մածուկից, երկփեղկ կակղամորթների մսից. խոհարարական արտադրատեսակներ դոնդողացրած, ձկնկիթային բազմաբաղադրիչ մթերք առանց ջերմամշակման. եփած-սառեցված արտադրանք. արագ սառեցրած, պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ և նախուտեստներ, նրբաբլիթներ ձկով, միջուկ ձկնային, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից. սերմնագեղձեր աղ դրած. Ձկնկիթ՝ այլ տեսակի ձկների՝ բացի թառափազգիներից և սաղմոնազգիներից՝ մեծ մաղի միջով անցկացված, աղ դրած, թաղանթով, թեթև աղ դրած, ծխեցրած, ապխտած. ձկնկիթի անալոգներ, այդ թվում՝ սպիտակուցային. երկփեղկ կակղամորթներ` պաղեցրած, սառեցրած. չորացրած և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. միդիայի չոր արգանակ, արգանակի խորանարդիկներ և մածուկներ, սպիտակուց մեկուսացրած. ջրիմուռներ և հում ծովախոտեր

0,01

Հում ձուկ և ձուկ կենդանի, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ՝ խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ՝ կենդանի. պաղեցրած և սառեցրած ձկնամթերք. ֆարշ հատուկ կոնդիցիայի. պրեսերվներ` համեմված և հատուկ աղադրման, մասնատված ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, բուսական յուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների, ձկան մածուկից. ձկնամթերք սառը ծխեցման, երշիկեղեն և ֆարշից արտադրատեսակներ. ձուկ` աղ դրած, համեմված, մարինացված, այդ թվում՝ մասնատված, այդ թվում՝ առանց կոնսերվանտների, կտրատած, լցվածքով, համեմանքներով, խավարտով, բուսական յուղով. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ջերմամշակմամբ. բազմաբաղադրիչ արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ սառեցրած, առանց ջերմամշակման. ձուկ` աղ դրած, կտրատած, պաշտետներ, մածուկներ

0,001

Պաղեցրած, սառեցված ձուկ, ձկնամթերք. ֆիլե ձկան, ձուկ հատուկ կտրատման, ֆարշ՝ ձկան, սննդային, ձև տված արտադրատեսակներ ֆարշից, այդ թվում՝ ալրային բաղադրիչով. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ. ապուրներ՝ չոր, ձկան, եփում պահանջող. խոհարարական արտադրատեսակներ առանց ջերմամշակման. յուղ ծովատառեխի, ձկնկիթի, կրիլի և այլն. սերմնագեղձեր և ձկնկիթ թաղանթով` պաղեցրած և սառեցրած. ձկան լյարդ, գլուխ սառեցրած

S. aureus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Պրեսերվներ` թեթև աղ դրած, համեմված և հատուկ աղադրման, ձկից, այդ թվում՝ բուսական յուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների. ջերմամշակված ձկից, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ բուսական յուղերի, լցվածքների հավելմամբ, խավարտով և առանց խավարտի. Ձկնամթերք՝ տաք և սառը ծխեցման, զուրգելի արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ կտրատած. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ջերմամշակմամբ. ձուկ և ֆարշից արտադրատեսակներ, մածուկներ, պաշտետներ` խորովված, տապակած, խաշած, լցվածքով և այլն, ալրային բաղադրիչով, բազմաբաղադրիչ արտադրատեսակներ, դոնդողացրած մթերք. խոհարարական ձկնկիթային մթերք. խոհարարական արտադրատեսակներ առանց ջերմամշակման խառնելուց հետո. աղցաններ՝ ձկից և ծովամթերքից, առանց համեմվածքի. եփած- սառեցրած արտադրանք. արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից. կակղամորթների միս, ուտեստներ երկփեղկ կակղամորթների մսից, մանր ծովախեցգետինների, ծովախեցգետինների, կրիլի մսից. ձկնկիթ թառափազգիների. սաղմոնազգիների՝ հատիկավոր, աղ դրած. այլ տեսակի ձկների. ձկնկիթի անալոգներ. չորացրած և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. հիդրոլիզատ միդիաներից (ՄԻԳԻ-Կ [МИГИ-К]), սպիտակուցաածխաջրային խտանյութ՝ միդիայից

0,1

Պաղեցրած և սառեցրած ձկնամթերք. ֆարշ հատուկ կոնդիցիայի. «Մածուկներ» պրեսերվներ երկփեղկ կակղամորթների մսից. ձկնամթերք սառը ծխեցման, այդ թվում՝ ֆարշ և երշիկեղեն, ձուկ՝ մասնատված, թեթև ծխեցրած, թեթև աղ դրած, այդ թվում՝ ֆիլե վակուումային փաթեթավորմամբ. ձուկ` աղ դրած, համեմված, մարինացված, մասնատված, այդ թվում՝ լցվածքով, համեմանքներով, խավարտներով, բուսայուղով. խոհարարական արտադրատեսակներ առանց ջերմամշակման. ձուկ` աղ դրած, կտրատած, պաշտետներ, մածուկներ, յուղ ծովատառեխի, ձկնկիթի, կրիլի և այլն, խոհարարական ձկնկիթային բազմաբաղադրիչ ուտեստներ առանց ջերմամշակման խառնելուց հետո. եփած-սառեցրած արտադրանք. արագ սառեցրած, պատրաստի ձկնային ուտեստներ, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. խեցգետնանմաններ. սերմնագեղձեր աղ դրած. երկփեղկ կակղամորթներ

0,01

Հում ձուկ և ձուկ կենդանի. ձուկ պաղեցրած, սառեցրած. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ (գլխոտանի և փորոտանի կակղամորթներ, փշամորթներ և այլն). կենդանի, պաղեցրած, սառեցրած. պաղեցրած և սառեցրած ձկնամթերք. ֆիլե ձկան, ձուկ հատուկ կտրատման, ֆարշ՝ ձկան, սննդային, ձև տված արտադրատեսակներ ֆարշից, այդ թվում՝ ալրային բաղադրիչով. սերմնագեղձեր և ձկնկիթ թաղանթով՝ պաղեցրած և սառեցրած. ձկան լյարդ, գլուխ սառեցրած

V. parahaemolyticus,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Ձկնամթերք՝ ծովաձկից, սառը ծխեցման, այդ թվում՝ կտրատած. ծովաձուկ՝ մասնատված, թեթև ծխեցրած, թեթև աղ դրած, այդ թվում՝ ֆիլե

100

Հում ձուկ և ձուկ կենդանի (ծովային). պաղեցրած և սառեցրած. ձուկ (ծովային), ձկնամթերք. ֆիլե ձկան, ձուկ հատուկ կտրատման, (ծովաձկան համար), ֆարշ՝ ձկան, սննդային, և ֆարշից արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ ալրային բաղադրիչով. սերմնագեղձեր և ձկնկիթ թաղանթով (ծովաձկան համար). ձկան լյարդ, գլուխ սառեցրած. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ. կենդանի, պաղեցրած, սառեցրած. երկփեղկ կակղամորթներ` պաղեցրած, սառեցրած

V. parahaemolyticus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

25

Արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. երկփեղկ կակղամորթներ՝ կենդանի

Enterococcus խմբի մանրէներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

0,1

Արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. երկփեղկ կակղամորթներ՝ կենդանի

Enterococcus խմբի մանրէներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

1х103

Եփած-սառեցրած արտադրանք. արագ սառեցրած, պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ և նախուտեստներ, նրբաբլիթներ ձկով, միջուկ ձկնային, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ (պորցիոն կտորներով արտադրանքի մեջ). եփած-սառեցրած արտադրանք արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ խեցգետնանմաններ, կակղամորթների միս, ուտեստներ` երկփեղկ կակղամորթների մսից, մանր ծովախեցգետինների, ծովախեցգետինների, կրիլի մսից (պորցիոն կտորներով արտադրանքի մեջ)

2х103

Եփած-սառեցրած արտադրանք. արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված. արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից. խեցգետնանմաններ, կակղամորթների միս, ուտեստներ երկփեղկ կակղամորթների մսից, մանր ծովախեցգետինների, ծովախեցգետինների, կրիլի մսից (ֆարշից արտադրանքում)։

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Պրեսերվներ ջերմամշակված ձկից. ձուկ ապխտած. խոհարարական արտադրատեսակներ ջերմամշակմամբ. այդ թվում՝ ֆարշից` խորովված, տապակած, խաշած, լցվածքով և այլն. ալրային բաղադրիչով. բազմաբաղադրիչ արտադրատեսակներ՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. եփած-սառեցրած արտադրանք. արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ խեցգետնանմաններ, կակղամորթների միս, ուտեստներ՝ երկփեղկ կակղամորթների մսից, մանր ծովախեցգետինների, ծովախեցգետինների, կրիլի մսից (վակուումային փաթեթավորմամբ). ձկնկիթ՝ թառափազգիների և սաղմոնազգիների, հատիկավոր, աղ դրած. ձկնկիթ այլ տեսակի ձկների. մեծ մաղի միջով անցկացված, աղ դրած, թաղանթով, թեթև աղ դրած, ծխեցրած, ապխտած, պաստերացած. չորացրած և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ. սպիտակուցաածխաջրային խտանյութ՝ միդիայից, վակուումային փաթեթավորմամբ

0,1

Պաղեցրած և սառեցրած ձկնամթերք. ֆարշ հատուկ կոնդիցիայի. «Մածուկներ» պրեսերվներ սպիտակուցային մածուկից. ձկնկիթի անալոգներ, այդ թվում՝ սպիտակուցային. ձկնամթերք՝ տաք և սառը ծխեցման, վակուումային փաթեթավորմամբ. ձուկ՝ աղ դրած, համեմված, մարինացված, այդ թվում՝ օդում չորացրած (վակուումային փաթեթավորմամբ). եփած-սառեցրած արտադրանք. արագ սառեցրած, պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ, նրբաբլիթներ ձկով, լցոն ձկնային (վակուումային փաթեթավորմամբ). արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ` երկփեղկ կակղամորթներ՝ կենդանի. ապխտած և չորացրած արտադրանք՝ ծովային անողնաշարավորներից

0,01

Պաղեցրած և սառեցրած ձկնամթերք. ֆիլե ձկան, ձուկ հատուկ կտրատման, ֆարշ՝ ձկան, սննդային, ֆարշից արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ ալրային բաղադրիչով (վակուումային փաթեթավորմամբ արտադրանքում). պրեսերվներ համեմված և հատուկ աղադրման, ձկից, այդ թվում՝ մասնատված ձկից, բուսայուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների. «Մածուկներ» պրեսերվներ՝ ձկնային մածուկներ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, բուսայուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտով և առանց խավարտի. ձուկ չորացրած (վակուումային փաթեթավորմամբ). չորացրած և սպիտակուցային` ծովային արդյունագործության ծովամթերքի ոչ ձկնային օբյեկտներ. միդիայի չոր արգանակ, արգանակի խորանարդիկներ և մածուկներ, սպիտակուց մեկուսացրած

Բորբոսներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Ձկնկիթ թառափազգիների՝ հատիկավոր, պաստերացված, այլ տեսակի ձկների՝ պաստերացված

Բորբոսներ,

ԳԱՄ/գ (սմ3),

ոչ ավելի

10

Պրեսերվներ՝ համեմված և հատուկ աղադրման, չմասնատված և մասնատված ձկից, այդ թվում՝ թեթև աղ դրած. պրեսերվներ՝ մասնատված ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, բուսայուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների. «Մածուկներ» պրեսերվներ` ձկնային մածուկներ, սպիտակուցային մածուկից. պրեսերվներ երկփեղկ կակղամորթների մսից

50

Ձուկ ապխտած. ձկնկիթ թառափազգիների. հատիկավոր, բանկայով, մամլած, թաղանթով, թեթև աղ դրած, աղ դրած. ձկնկիթ սաղմոնազգիների՝ հատիկավոր, աղ դրած. ձկնկիթ այլ տեսակի ձկների. մեծ մաղի միջով անցկացված, աղ դրած, թաղանթով, թեթև աղ դրած, ծխեցրած, ապխտած.

ձկնկիթի անալոգներ, այդ թվում՝ սպիտակուցային

100

Ջրիմուռներ և ծովախոտեր չորացրած

Խմորիչներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Ձկնկիթ թառափազգիների՝ հատիկավոր, պաստերացված. այլ տեսակի ձկների՝ պաստերացված

Խմորիչներ,

ԳԱՄ/գ (սմ3),

ոչ ավելի

50

Ձկնկիթ թառափազգիների՝ հատիկավոր, բանկայով, մամլած, ձկնկիթի անալոգներ, այդ թվում՝ սպիտակուցային

100

Պրեսերվներ համեմված և հատուկ աղադրման, ձկից, այդ թվում՝ մասնատված ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից բուսայուղերի, լցվածքների, սոուսների հավելմամբ, խավարտներով և առանց խավարտների, երկփեղկ կակղամորթների մսից. «Մածուկներ» պրեսերվներ` ձկնային մածուկներ, սպիտակուցային մածուկից. ձուկ ապխտած. ձկնկիթ թառափազգիների` թաղանթով, թեթև աղ դրած, աղ դրած

200

Ձկնկիթ սաղմոնազգիների՝ հատիկավոր, աղ դրած, սառեցրած ձկնաթաղանթից

300

Ձկնկիթ սաղմոնազգիների՝ հատիկավոր, աղ դրած՝ բանկայով, տակառիկով. ձկնկիթ այլ տեսակի ձկների՝ մեծ մաղի միջով անցկացված, աղ դրած, թաղանթով, թեթև աղ դրած, ծխեցրած, ապխտած

Բորբոսասնկեր և խմորիչներ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

100

Ձուկ՝ օդում չորացրած, չորացրած. ապխտած և չորացրած արտադրանք՝ ծովային անողնաշարավորներից. ապուրներ` չոր, ձկան, եփում պահանջող. խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ջերմամշակմամբ. ձուկ և ֆարշով արտադրատեսակներ, մածուկներ, պաշտետներ` խորովված, տապակած, խաշած, լցվածքով և այլն. ալրային բաղադրիչով, այդ թվում՝ սառեցրած

Proteus խմբի մանրէներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ առանց ջերմամշակման, ձկից և ծովամթերքից, ձկնկիթային մթերք՝ բազմաբաղադրիչ ուտեստներ

1,0

Արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ՝ երկփեղկ կակղամորթներ կենդանի

 

1.3. Հացահատիկ (սերմեր), ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ և հացաբուլկեղեն

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

1х103

Հացաբուլկեղեն միջուկով

5х103

Ձավարեղեն՝ եփում չպահանջող. հացաբուլկեղեն կրեմով

1х104

Չոր ձավարային մթերք՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով ստացված

5х104

Մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, կաթնային և բուսական հիմքով հավելումներով. թեփ՝ սննդային, հացահատիկներից. սննդային մանրաթելեր թեփից

1х105

Սպիտակուց չպարունակող մակարոնեղեն

Աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէներ (կոլիձևեր),

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Չոր ձավարային մթերք՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով ստացված. հացաբուլկեղեն միջուկով

0,1

Մակարոնեղեն` արագ պատրաստման, բուսական հիմքով հավելումներով.

թեփ՝ սննդային, հացահատիկներից. սննդային մանրաթելեր թեփից

0,01

Ձավարեղեն՝ եփում չպահանջող. մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, կաթնային հիմքով հավելումներով. սպիտակուց չպարունակող մակարոնեղեն. հացաբուլկեղեն՝ սերուցքային եփովի կրեմով

S.aureus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Հացաբուլկեղեն միջուկով

0,1

Մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, կաթնային հիմքով հավելումներով.

Բորբոսներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

50

Ձավարեղեն՝ եփում չպահանջող. չոր ձավարային մթերք՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված. սննդային մանրաթել՝ թեփից. հացաբուլկեղեն միջուկով

100

Մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, բուսական հիմքով հավելումներով (խմորիչների հետ միասին). թեփ՝ սննդային, հացահատիկներից (ջերմամշակմամբ)

200

Սպիտակուց չպարունակող մակարոնեղեն (խմորիչների հետ միասին)

Խմորիչներ

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

100

Սպիտակուց չպարունակող մակարոնեղեն

B.cereus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Ձավարեղեն՝ եփում չպահանջող. չոր մթերք՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված, բոլոր տեսակների, կակաո մթերք չպարունակող

Proteus խմբի մանրէներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Հացաբուլկեղեն միջուկով

 

1.4. Շաքար և հրուշակեղեն

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ,

 ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

500

Կարամել ոչ գլազուրապատ (սառնաշաքարային, պոմադայի, լիկյորային, մրգապտղային, հարած, դոնդողային միջուկով), դիաբետիկ. մաստակ. ալրային արևելյան քաղցրավենիք (բիսկվիտ դարչինով, կուրաբյե, շաքար-լոխում, շաքար չորակի)

1х103

Իրիս. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. ոչ գլազուրապատ, դիաբետիկ.

արևելյան քաղցրավենիք. կարամել տիպի (ընկույզ բոված). ձևավորման համար շաքարային կիսապատրաստվածքներ «վերմիշել» տիպի. թխվածքաբլիթ. գալետներ, կրեկերներ. ալրային արևելյան քաղցրավենիք. ռուլետներ և ձողիկներ ընկույզով

2,5х103

Քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ. առանց միջուկի

5х103

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պոմադայով, կաթնային), դիաբետիկ.

կարամել ոչ գլազուրապատ՝ միջուկով. ընկույզով, շոկոլադա-ընկուզային, շոկոլադային, սերուցքային և այլն. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. գլազուրապատ. արևելյան քաղցրավենիք. փափուկ կոնֆետների տիպի, կարամել տիպի (կոզինախ). շոկոլադ դիաբետիկ. մածուկներ, կրեմներ. կաթնային, շոկոլադային. տորթեր և հրուշակներ, ռուլետներ դիաբետիկ. տորթեր` վաֆլե, միջուկով՝ յուղային. կեքսեր. կեքսեր և ռուլետներ՝ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի առանց միջուկի, միջուկներով. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ՝ միջուկով. ալրային արևելյան քաղցրավենիք (զեմելախ)

1х104

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պրալինեի հիմքով, յուղային հիմքով), գլազուրապատ, կորպուսներով. պոմադայով, մրգային, մարցիպանային, գրիլյաժային, շաքարածո մրգերից, պայթեցրած հատիկներից, լիկյորային, դոնդողային. գլազուրապատ կարամել՝ միջուկներով. պոմադայով, մրգային, լիկյորային, դոնդողային. հալվա գլազուրապատ. դրաժե. արևելյան քաղցրավենիք. փափուկ կոնֆետների տիպի գլազուրապատ (ռահաթ-լոխում). կարամելի տիպի գլազուրապատ. շոկոլադ` սովորական և աղանդերային, առանց հավելումների. կակաո-փոշի արդյունաբերական վերամշակման համար. տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած. ռուլետներ բիսկվիտային՝ միջուկով. մրգային միջուկով, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով, թխվածքաբլիթ. շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, բոլոր տեսակների, ձգվող, վարսակի, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով. ալրային արևելյան քաղցրավենիք գլազուրապատ

 

5х104

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք գլազուրապատ, կորպուսներով. կաթնային, հարած, չրերից, կրեմային, պրալինեի հիմքով, յուղային. կարամել գլազուրապատ՝ միջուկներով. կաթնային, հարած, ընկույզով. հալվա ոչ գլազուրապատ. շոկոլադ` հավելումներով, միջուկներով, և կոնֆետներ «Ասորտի» տիպի, սալիկներ հրուշակեղենային. մածուկներ, կրեմներ ընկույզով. տորթեր և հրուշակներ՝ ձևավորած. տորթեր` վաֆլե. պրալինե, շոկոլադա-ընկուզային, հալվայի միջուկով. ռուլետներ բիսկվիտային. սերուցքային, յուղային միջուկով. վաֆլի` շոկոլադե գլազուրով պատած

1х105

Կակաո–փոշի ապրանքային

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր),

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում, գ (սմ3)

1,0

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պոմադայով, կաթնային), գլազուրապատ, կորպուսներով (պոմադայով, մրգային, մարցիպանային, գրիլյաժային), դիաբետիկ. կարամել. ոչ գլազուրապատ. դիաբետիկ. իրիս. մաստակ. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. դիաբետիկ. արևելյան քաղցրավենիք. կարամել տիպի (ընկույզ բոված). ձևավորման համար շաքարային կիսապատրաստվածքներ. տորթեր և հրուշակներ` չձևավորած, մարգարինի, սերուցքների և յուղերի փոխարինիչների հիմքով ձևավորումներով. ռուլետներ բիսկվիտային՝ միջուկով. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ. առանց միջուկի, միջուկով. թխվածքաբլիթ. գալետներ, կրեկերներ. ալրային արևելյան քաղցրավենիք

0,1

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք՝ գլազուրապատ, կորպուսներով (կաթնային, հարած, չրերից, շաքարածո մրգերից, պայթեցրած հատիկներից, լիկյորային, դոնդողային). դրաժե. կարամել. ոչ գլազուրապատ՝ միջուկով, այդ թվում՝ գլազուրապատ. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. արևելյան քաղցրավենիք. փափուկ կոնֆետի տիպի, փափուկ կոնֆետի տիպի՝ գլազուրապատ, կարամելի տիպի (կոզինախ), կարամելի տիպի՝ գլազուրապատ. շոկոլադ և կոնֆետներ «Ասորտի» տիպի. մածուկներ, կրեմներ (կաթնային, շոկոլադային). տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած (առնվազն 5 օր պիտանիության ժամկետով). տորթեր և հրուշակներ, ռուլետներ դիաբետիկ. տորթեր` վաֆլե, միջուկով (յուղային). կեքսեր. կեքսեր և ռուլետներ՝ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի. թխվածքաբլիթներ (շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, ձգվող, վարսակի, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով). ալրային արևելյան քաղցրավենիք գլազուրապատ

0,01

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ, գլազուրապատ, կորպուսներով (կրեմային, պրալինեի հիմքով). հալվա. արևելյան քաղցրավենիք. ռահաթ-լոխում. մածուկներ, կրեմներ ընկույզով. կակաո-փոշի ապրանքային, արդյունաբերական վերամշակման համար. տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած (առնվազն 5 օր պիտանիության ժամկետով). տորթեր՝ վաֆլե, միջուկով. ռուլետներ բիսկվիտային՝ միջուկով (սերուցքային, յուղային)

S.aureus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

1,0

Տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած (եփովի կրեմով), դիաբետիկ. ռուլետներ. բիսկվիտային, միջուկով (մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով), դիաբետիկ

0,1

Տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած (սերուցքային (եթե պիտանիության ժամկետը 5

օրից պակաս չէ), մրգային, պոմադայով, շոկոլադե գլազուրից, յուղային, կաթնաշոռասերուցքային, սերուցքաբուսական, «կարտոֆիլ» տիպի). չձևավորած. ձևավորած՝ մարգարինի, բուսական սերուցքների և յուղերի հիմքով. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. թխվածքաբլիթ. կրեմային միջնաշերտով, միջուկով.

0,01

Տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած, այդ թվում՝ սառեցրած. սերուցքային (եթե պիտանիության ժամկետը 5 օրից պակաս է)

Բորբոսներ

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Իրիս

50

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ, գլազուրապատ, կորպուսներով, դիաբետիկ. դրաժե. կարամել. ոչ գլազուրապատ. գլազուրապատ, միջուկով. դիաբետիկ. մաստակ. հալվա. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ (դիաբետիկ). արևելյան քաղցրավենիք. կարամել տիպի (ընկույզ բոված, կոզինախ). կարամել տիպի, գլազուրապատ. ձևավորման համար շաքարային կիսապատրաստվածքներ «վերմիշելներ» տիպի. շոկոլադ` սովորական և աղանդերային, առանց հավելումների. դիաբետիկ. մածուկներ, կրեմներ. կաթնային, շոկոլադային. տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած. չձևավորած. դիաբետիկ. տորթեր` վաֆլե, միջուկով. կեքսեր (շաքարի փոշիով). կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ. առանց միջուկի և միջուկով. ալրային արևելյան քաղցրավենիք. բիսկվիտ դարչնով, կուրաբյե, շաքար-լոխում, շաքար-չորակի, զեմելախ, ռուլետներ և ընկույզով ձողիկներ

100

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պրալինեի հիմքով, յուղային

հիմքով), գլազուրապատ, կորպուսներով՝ չրերից, կրեմային, պրալինեի հիմքով. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. արևելյան քաղցրավենիք. փափուկ կոնֆետի տիպի, գլազուրապատ, շերբեթներ, ռահաթ-լոխում. շոկոլադ և կոնֆետներ շոկոլադե. մածուկներ, կրեմներ ընկույզով. կակաո-փոշի. տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած (սպիտակուցային-հարած, սուֆլե տիպի, մրգային, պոմադայով, շոկոլադե գլազուրից, յուղային, կաթնաշոռասերուցքային, սերուցքաբուսական, «կարտոֆիլ» տիպի, եփովի կրեմով). ռուլետներ՝ բիսկվիտային, միջուկով՝ սերուցքային, յուղային, մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով. կեքսեր (գլազուրապատ, ընկույզով, շաքարածո մրգերով, մրգային, ռոմով տոգորմամբ). վաֆլի. թխվածքաբլիթ. ալրային արևելյան քաղցրավենիք գլազուրապատ

Խմորիչներ

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պոմադայով, կաթնային). իրիս

50

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. ոչ գլազուրապատ (պրալինեի հիմքով, յուղային հիմքով). գլազուրապատ, կորպուսներով, դիաբետիկ. դրաժե. կարամել՝ ոչ գլազուրապատ. գլազուրապատ, միջուկով. դիաբետիկ. մաստակ. հալվա. պաստեղամարմելադային արտադրատեսակներ. արևելյան քաղցրավենիք. կարամել տիպի, կարամել տիպի՝ գլազուրապատ. ձևավորման համար շաքարային կիսապատրաստվածքներ. շոկոլադ և կոնֆետներ «Ասորտի» տիպի, սալիկներ հրուշակեղենային. դիաբետիկ. մածուկներ, կրեմներ. տորթեր և հրուշակներ. ձևավորած, չձևավորած, մարգարինի, բուսական սերուցքների և յուղերի հիմքով ձևավորած. ռուլետներ դիաբետիկ. տորթեր` վաֆլե. միջուկով (յուղային, պրալինեով, շոկոլադա-ընկուզային, հալվայով). ռուլետներ բիսկվիտային՝ միջուկով. կեքսեր. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ. թխվածքաբլիթ. ալրային արևելյան քաղցրավենիք. բիսկվիտ դարչնով, կուրաբյե, շաքար-լոխում, շաքար-չորակի, զեմելախ, ռուլետներ և ընկույզով ձողիկներ, գլազուրապատ

100

Արևելյան քաղցրավենիք. փափուկ կոնֆետի տիպի, փափուկ կոնֆետի տիպի գլազուրապատ. կակաո-փոշի՝ ապրանքային, արդյունաբերական վերամշակման համար. տորթեր և թխվածքներ ձևավորած (սերուցքային)

200

Կոնֆետներ և քաղցրավենիք. գլազուրապատ՝ կորպուսներով (չրերից). արևելյան քաղցրավենիք. շերբեթ տիպի

 

1.5. Պտղաբանջարեղենային արտադրանք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ,

ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

1х103

Ուտեստներ՝ աղանդերային, պտղահատապտղային, արագ սառեցրած. չիպսեր կարտոֆիլի. շաքարածո մրգեր

5х103

Աղանդերներ՝ բանջարեղենային և մրգային. ջեմեր (մրգախյուս), մուրաբաներ, պովիդլո, կոնֆիտյուրներ (շաքարահատ), պտուղներ և հատապտուղներ, պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով, չմանրէազերծված. սխտոր փոշենման. տոմատի սոուսներ և կետչուպներ՝ չմանրէազերծված, այդ թվում՝ կոնսերվանտների հավելմամբ

1х104

Արագ սառեցրած. բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, և սնկեր ջերմահարած. չիպսեր և էքստրուդացված արտադրատեսակներ՝ համային հավելումներով. խառնուրդներ պտղահատապտղային պաղպաղակի համար (ջրով վերականգնումից հետո)

2х104

Կարտոֆիլ չորացրած և այլ արմատապտուղներ՝ նախքան չորացումը ջերմահարած.

5х104

Կիսապատրաստվածքներ՝ կարտոֆիլից, արագ սառեցրած. աղցաններ և խառնուրդներ՝ ջերմահարած բանջարեղեններից, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ բանջարեղենային, խյուսանման, արագ սառեցրած. պտուղներ՝ հարթ հունդավոր և կորիզավոր, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ թարմ, վակուումային փաթեթավորմամբ և արագ սառեցրած, ամբողջական. կարտոֆիլի չոր խյուս. մրգեր և հատապտուղներ (չրեր). պտուղներ և հատապտուղներ, խյուս՝ պտղահատապտղային, սուբլիմացիոն չորացման. փոշիներ բանջարեղենային (սուբլիմացիոն չորացման). սննդահամային համեմանյութ՝ մանանեխ, ծովաբողկ սեղանի

1х105

Բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, չջերմահարած, արագ սառեցրած. կոտլետներ՝ բանջարեղենային, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ տրորած կամ մասնատած, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ աղանդերային, պտղահատապտղային, արագ սառեցրած. պաղպաղակ՝ պտղահատապտղային, բուրավետացված, և սննդային սառույցներ՝ շաքարահյութի հիմքով

5х105

Բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, չջերմահարած, արագ սառեցրած. պտուղներ՝ կորիզավոր խավոտների, արագ սառեցրած. կարտոֆիլ և բանջարեղեն՝ չորացրած, նախքան չորացումը չջերմահարած. սունկ չորացրած. համեմանքներ և համեմունքներ՝ օգտագործման համար պատրաստի. համալիր սննդային հավելումներ՝ համեմանքներով և համեմունքային բանջարեղենով.

2х106

Համեմանք և համեմունք՝ հումք.

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ) (սմ3)

1,0

Արագ սառեցրած բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, և սնկեր ջերմահարած. ուտեստներ՝ աղանդերային, պտղահատապտղային, արագ սառեցրած. շաքարածո մրգեր. աղանդերներ՝ բանջարեղենային և մրգային (ջերմային չորացման). ջեմեր, մուրաբաներ, պովիդլո, կոնֆիտյուրներ, պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով, չմանրէազերծված. սխտոր փոշենման (սուբլիմացիոն չորացման). տոմատի սոուսներ և կետչուպներ՝ չմանրէազերծված, այդ թվում՝ կոնսերվանտների հավելմամբ

0,1

Աղցաններ և խառնուրդներ՝ ջերմահարած բանջարեղենից, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ բանջարեղենային, խյուսանման, արագ սառեցրած. կոտլետներ՝ բանջարեղենային, արագ սառեցրած (կիսապատրաստվածքներ). պտուղներ՝ հարթ հունդավոր և կորիզավոր, արագ սառեցրած. պտուղներ՝ կորիզավոր խավոտների, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ թարմ, վակուումային փաթեթավորմամբ և արագ սառեցրած, ամբողջական. կիսապատրաստվածքներ՝ աղանդերային, պտղահատապտղային. կարտոֆիլի չոր խյուս. չիպսեր կարտոֆիլի. չիպսեր և էքստրուդացված արտադրատեսակներ՝ համային հավելումներով. մրգեր և հատապտուղներ (չրեր). պտուղներ և հատապտուղներ, խյուս՝ պտղահատապտղային, սուբլիմացիոն չորացման. ընկույզներ բոված

0,01

Բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, չջերմահարած, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ կարտոֆիլից, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ տրորած կամ մասնատած, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ պտղահատապտղային ՝ խմորապատ, արագ սառեցրած. կարտոֆիլ և բանջարեղեն՝ չորացրած՝ նախքան չորացումը չջերմահարած. կարտոֆիլ չորացրած և այլ արմատապտուղներ՝ նախքան չորացումը ջերմահարած. փոշիներ բանջարեղենային (սուբլիմացիոն չորացման). համեմանքներ և համեմունքներ՝ օգտագործման համար պատրաստի. համալիր սննդային հավելումներ՝ համեմանքներով և համեմունքային բանջարեղենով. սննդահամային համեմանյութ՝ մանանեխ, ծովաբողկ սեղանի. ընկույզներ՝ բնական, մաքրած, չբոված. պաղպաղակ՝ պտղահատապտղային, բուրավետացրած, և սննդային սառույցներ՝ շաքարահյութի հիմքով. խառնուրդներ պտղահատապտղային պաղպաղակի համար (ջրով վերականգնումից հետո)

0,001

Սունկ չորացրած. համեմանք և համեմունք՝ հումք

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ) (սմ3)

1,0

Աղանդերներ՝ բանջարեղենային և մրգային (ջերմային չորացման)

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

50

Շաքարածո մրգեր. ջեմեր, մուրաբաներ, պովիդլո, կոնֆիտյուրներ, պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով, չմանրէազերծված. տոմատի սոուսներ և կետչուպներ՝ չմանրէազերծված, այդ թվում՝ կոնսերվանտների հավելմամբ

100

Արագ սառեցրած. բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, և սնկեր ջերմահարած. աղցաններ և խառնուրդներ՝ ջերմահարած բանջարեղեններից, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ տրորած կամ մասնատված, արագ սառեցրած. ուտեստներ պտղա–հատապտղային աղանդերային՝ արագ սառեցրած (խմորիչների հետ միասին). պտուղներ և հատապտուղներ, խյուս՝ պտղահատապտղային, սուբլիմացիոն չորացման. փոշիներ բանջարեղենային (սուբլիմացիոն չորացման). սխտոր փոշենման (սուբլիմացիոն չորացման). ընկույզներ՝ կոկոսի, չորացրած. պաղպաղակ՝ պտղահատապտղային, բուրավետացրած, և սննդային սառույցներ՝ շաքարահյութի հիմքով. խառնուրդներ պտղահատապտղային պաղպաղակի համար (ջրով վերականգնումից հետո)

200

Կիսապատրաստվածքներ՝ բանջարեղենային, խյուսանման, արագ սառեցրած. չիպսեր և էքստրուդացված արտադրատեսակներ՝ համային հավելումներով. աղանդերներ՝ բանջարեղենային և մրգային (ջերմային չորացման). համալիր սննդային հավելումներ՝ համեմանքներով և համեմունքային բանջարեղենով. սննդահամային համեմանյութ՝ մանանեխ, ծովաբողկ սեղանի

500

Բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, չջերմահարած, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ թարմ, վակուումային փաթեթավորմամբ և արագ սառեցրած, ամբողջական. կարտոֆիլ և բանջարեղեն՝ չորացրած, նախքան չորացումը չջերմահարած. կարտոֆիլի չոր խյուս. կարտոֆիլ չորացրած և այլ արմատապտուղներ՝ նախքան չորացումը ջերմահարած. մրգեր և հատապտուղներ (չրեր). սունկ չորացրած. ընկույզներ բոված. սուրճի հատիկներ կանաչ

103

Պտուղներ՝ հունդավորների և կորիզավորների, արագ սառեցրած. կիսապատրաստվածքներ՝ աղանդերային, պտղահատապտղային (խմորիչների հետ միասին). համեմանքներ և համեմունքներ՝ օգտագործման համար պատրաստի. ընկույզներ՝ բնական, մաքրած, չբոված. թեյ

104

Համեմանք և համեմունք՝ հումք

Խմորիչներ ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

50

Շաքարածո մրգեր. ջեմեր, մուրաբաներ, պովիդլո, կոնֆիտյուրներ, պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով, չմանրէազերծված. տոմատի սոուսներ և կետչուպներ՝ չմանրէազերծված, այդ թվում՝ կոնսերվանտների հավելմամբ

100

Արագ սառեցրած բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, և սնկեր ջերմահարած. աղցաններ և խառնուրդներ՝ ջերմահարած բանջարեղենից, արագ սառեցրած. պաղպաղակ՝ պտղահատապտղային, բուրավետացրած, և սննդային սառույցներ՝ շաքարահյութի հիմքով. խառնուրդներ պտղահատապտղային պաղպաղակի համար (ջրով վերականգնումից հետո)

200

Կիսապատրաստվածքներ՝ բանջարեղենային, խյուսանման, արագ սառեցրած. պտուղներ՝ հարթ հունդավոր և կորիզավոր, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ թարմ, վակուումային փաթեթավորմամբ և արագ սառեցրած, ամբողջական

500

Բանջարեղեն՝ թարմ, ամբողջական, չջերմահարած, արագ սառեցրած. պտուղներ՝ կորիզավոր խավոտների, արագ սառեցրած. հատապտուղներ՝ տրորած կամ մասնատված, արագ սառեցրած. մրգեր և հատապտուղներ (չրեր)

103

Կիսապատրաստվածքներ՝ կարտոֆիլից, արագ սառեցրած. կոտլետներ՝ բանջարեղենային, արագ սառեցրած

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Կիսապատրաստվածքներ՝ բանջարեղենային, խյուսանման, արագ սառեցրած

0,1

Տոմատի սոուսներ և կետչուպներ՝ չմանրէազերծված, այդ թվում՝ կոնսերվանտների հավելմամբ

0,01

Համեմանքներ և համեմունքներ՝ օգտագործման համար պատրաստի. համալիր սննդային հավելումներ՝ համեմանքներով և համեմունքային բանջարեղենով

Մեզոֆիլ սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Սնկեր՝ մթերվող, աղ դրած և մարինացված՝ տակառներում, խաշած՝ տակառներում

Սպոր չառաջացնող միկրոօրգանիզմներ B.cereus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Աղանդերներ՝ բանջարեղենային և մրգային (ջերմային չորացման)

102

Սխտոր փոշենման (սուբլիմացիոն չորացման)

103

Կարտոֆիլ և բանջարեղեն՝ չորացրած, նախքան չորացումը չջերմահարած

 

1.6. Յուղային հումք և ճարպային մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

5х104

Խոզի ճարպ՝ պաղեցրած, սառեցրած, աղ չդրած, մթերք՝ շպիկից (խոզի ճարպից) և լանջամսից, աղ դրած, ծխեցրած, ծխեցրած-խորովված

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր),

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1

Մթերք՝ շպիկից (խոզի ճարպից) և լանջամսից, աղ դրած, ծխեցրած, ծխեցրած-խորովված

0,001

Խոզի ճարպ՝ պաղեցրած, սառեցրած, աղ չդրած

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Մթերք՝ շպիկից (խոզի ճարպից) և լանջամսից, աղ դրած, ծխեցրած, ծխեցրած-խորովված

 

1.7. Ըմպելիք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ,

ԳԱՄ/100 սմ3, ոչ ավելի

100

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, 30 օր և ավելի պիտանիության ժամկետով, թեթև քաղցրացնող նյութերով

10

Կվաս՝ ֆիլտրած, պաստերացված. խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, ֆիլտրած, պաստերացված

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

30

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, չպաստերացված և առանց կոնսերվանտի, 30 օրից պակաս պիտանիության ժամկետով

100

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

500

Գարեջուր՝ պաստերացված և անբերրիացված

5х104

Խտանյութեր (հեղուկ, մածուկանման), խառնուրդներ (փոշենման, հաբերի, հատիկների ձևով և այլն) ոչ ալկոհոլային ըմպելիքի համար (բացի նատրիումի բիկարբոնատ պարունակող խտանյութերից)

5х105

Խառնուրդներ՝ չոր բուսական հումքի, ոչ ալկոհոլային տաք ըմպելիքի պատրաստման համար

Pseudomonasaeruginosa, մթերքի ծավալը, որում չեն թույլատրվում (սմ3)

300

(3 փորձա-նմուշներում՝ 100-ական սմ3)

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

Աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (սմ3)

300

(3 փորձա-նմուշներում՝ 100-ական սմ3)

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

Աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէներ (ԱՑԽՄ), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ/սմ3)

333

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, չպաստերացված և առանց կոնսերվանտների, 30 օրից պակաս պիտանիության ժամկետով

300

(3 փորձա-նմուշներում՝ 100-ական սմ3)

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

100

Ջրեր՝ խմելու, արհեստական եղանակով հանքայնացված. ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում` հյութի պարունակությամբ, 30 օր և ավելի պիտանիության ժամկետով, շաքարով, թեթև քաղցրացնող նյութերով. ըմպելիք` ոչ ալկոհոլային, հյութի պարունակությամբ

1

Խտանյութեր (հեղուկ, մածուկանման), խառնուրդներ (փոշենման, հաբերի, հատիկների ձևով և այլն) ոչ ալկոհոլային ըմպելիքի համար. խառնուրդներ՝ չոր բուսական հումքով, խառնուրդներ՝ ոչ ալկոհոլային տաք ըմպելիքի պատրաստման համար.

մրգահյութ՝ չպաստերացված, պաստերացված, տաք լցման. կվաս՝ չֆիլտրած լցովի. ֆիլտրած չպաստերացված լցովի. խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, չֆիլտրած, լցովի. թույլ ալկոհոլային ֆիլտրած չպաստերացված լցովի. գարեջուր լցովի

3

Կվաս չֆիլտրած՝ կեգերում. կվաս՝ ֆիլտրած, չպաստերացված՝ կեգերում. խմորմամբ ստացված ընպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, չֆիլտրած՝ կեգերում. խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, ֆիլտրած, չպաստերացված՝ կեգերում. գարեջուր չպաստերացված՝ կեգերում

10

Կվաս՝ ֆիլտրած, չպաստերացված՝ պոլիմերային շշերում (ՊԷՏՖ). կվաս՝ ֆիլտրած, պաստերացված. խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային ֆիլտրած, չպաստերացված՝ պոլիմերային շշերում (ՊԷՏՖ և այլն). խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, ֆիլտրած, պաստերացված. գարեջուր՝ չպաստերացված, շշալցված. գարեջուր՝ պաստերացված և անբերրիացված

Խմորասնկեր և բորբոսներ (ընդհանուր),

ԳԱՄ/100սմ3, ոչ ավելի

15

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում` հյութի պարունակությամբ, 30 օր և ավելի պիտանիության ժամկետով, շաքարի պարունակությամբ

Խմորասնկեր և բորբոսներ (բոլորը միասին), ԳԱՄ/100սմ3, ոչ ավելի

10

Խտանյութեր (հեղուկ, մածուկանման), խառնուրդներ (փոշենման, հաբերի, հատիկների ձևով և այլն)՝ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքի համար

Խմորասնկեր և բորբոսներ (ընդհանուր), ԳԱՄ/սմ3, չեն թույլատրվում

40

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, 30 օր և ավելի պիտանիության ժամկետով. ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, հյութի պարունակությամբ. մրգահյութ՝ պաստերացված, տաք լցման. գարեջուր՝ պաստերացված և անբերրիացված

Խմորասնկեր և բորբոսներ (ընդհանուր), ԳԱՄ/սմ3, ոչ ավելի

50

Մրգահյութ չպաստերացված

Խմորասնկեր և բորբոսներ (ընդհանուր), ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

100

Կվաս՝ ֆիլտրած, պաստերացված. խմորմամբ ստացված ըմպելիք՝ թույլ ալկոհոլային, ֆիլտրած, պաստերացված

Խմորասնկեր, ԳԱՄ/գ ոչ ավելի

100

Խառնուրդներ՝ չոր բուսական հումքի, ոչ ալկոհոլային տաք ըմպելիքի պատրաստման համար

Բորբոս, ԳԱՄ/գ ոչ ավելի

100

Խառնուրդներ՝ չոր բուսական հումքի, ոչ ալկոհոլային տաք ըմպելիքի պատրաստման համար

 

1.8. Այլ մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

5х102

Պեկտին՝ մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար. ապուրներ՝ տաք և այլ տաք ուտեստներ. բորշչ, բանջարապուր, աղապուր, ապուր-խարչո, սելյանկա, բանջարեղենային ապուրներ, արգանակներ, ապուր մակարոնեղենով ու կարտոֆիլով, բանջարեղենով, լոբազգիներով, ձավարեղենով. ապուրներ՝ կաթնային, նույն լցանյութերով, խյուս-ապուրներ. ուտեստներ կաթնաշոռից. վարենիկներ «ծույլ», պուդինգ` գոլորշու վրա եփած. խավարտներ. բանջարեղեն շոգեխաշած (առանց համեմվածքի). քաղցր ուտեստներ և ըմպելիք. կոմպոտներ՝ թարմ, պահածոյացված պտուղներից և հատապտուղներից, կոմպոտներ՝ չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, կիսելներ՝ թարմ, չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, հյութերից, մրգահյութից, պտղային և հատապտղային խյուսերից

1х103

Հիդրոլիզատ՝ սպիտակուցային ֆերմենտատիվ, սոյայի հումքից. դոնդող ձկից (դոնդողածածկ). ապուրներ՝ սառը, քաղցր և խյուս-ապուրներ՝ պահածոյացված և չորացրած պտուղներից ու հատապտուղներից. ուտեստներ ձվով. ձու խաշած, օմլետ ձվով (խառնուրդով (մելանժով), ձվի փոշով)՝ բնական և բանջարեղենի, մսամթերքի և այլնի հավելմամբ, լցոններ ձվի պարունակությամբ. ուտեստներ կաթնաշոռով. շոռակարկանդակներ կաթնաշոռային, թխվածքաճաշեր (զապեկանկա), պուդինգ թխված, լցոններ կաթնաշոռով, կարկանդակներ. ուտեստներ ձկան. ձուկ՝ խաշած, շոգեհարած, շոգեխաշած, տապակած, խորովված. ուտեստներ մսով և մսամթերքով. միս խաշած, տապակած, շոգեխաշած, փլավներ, պելմեններ, բելյաշներ, նրբաբլիթներ, արտադրատեսակներ՝ մանր կտրատած մսից, այդ թվում՝ խորովված. ուտեստներ՝ թռչնի, ճագարի մսից, խաշած, տապակած, շոգեխաշած, խորովված արտադրատեսակներ՝ կտրատած թռչնամսից, պելմեններ, կարկանդակներ և այլն. խավարտներ. բրինձ խաշած, մակարոնեղեն խաշած, խյուս կարտոֆիլի (առանց համեմվածքի), կարտոֆիլ՝ խաշած, տապակած (առանց համեմվածքի). դոնդող, մուսեր. շարլոտկա խնձորով. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի, ձկան մսից՝ սպառողական տարայում, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. պիցցա պատրաստի. շաքարաբամբակ

2,5х103

Խտանյութ ալբումինակազեինային. ուտեստներ ձկան կոտլետի զանգվածից (կոտլետներ, զրազիներ, շնիցելներ, մսագնդիկներ՝ տոմատի սոուսով). թխված արտադրատեսակներ, կարկանդակներ

5х103

Իզոլյատներ, խտանյութեր բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի (մանկական մթերքի համար). կարագինան. խտացուցիչներ և կայունացուցիչներ բուսախեժերի հիմքով (գուարային, քսանտանային և այլն). չոր մթերք՝ կանխարգելիչ սննդի համար, խառնուրդներ՝ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված). աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից ու ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, առանց աղ դրած բանջարեղենի և համեմվածքի հավելման. սոուսներ և համեմվածքներ՝ երկրորդ ուտեստների համար

1х104

Դոնդողանյութ՝ սննդային, մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար. օսլա՝ ամիլոպեկտինային, ուռչող, օսլա էքստրուզիոն. մաթ թեթև շաքարացրած. գլյուկոզ՝ հատիկավորված, հյութային հավելումներով. միաբջիջ բույսերի, խմորասնկերի կենսազանգված` արդյունաբերական վերամշակման համար. քսիլիտ, սորբիտ, մանիտ, այլ շաքարասպիրտներ. Ամինաթթուներ՝ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները. սոուսներ՝ խոհարարական, փոշենման (ջերմային չորացման). համային համեմանյութեր՝ փոշենման, բանջարեղենային հավելումներով, համեմանքներով ու համեմունքներով (ջերմային չորացման). շիլաների խտանյութեր՝ չոր, արագ պատրաստման. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, առանց համեմվածքի. աղցաններ՝ մսի, թռչնի մսի, ձկան, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, առանց համեմվածքի. դոնդողներ՝ տավարի, խոզի, թռչնի մսի (դոնդողածածկ). պաշտետներ՝ մսից և լյարդից. տավարի, թռչնի, ճագարի, խոզի և այլնի միս խաշած (առանց համեմվածքի և սոուսի). ձուկ՝ խաշած, տապակած, մարինացված. ապուրներ սառը՝ բորշչ, բանջարապուր կանաչ, մսով, ձկով, ձվով (առանց թթվասերով համեմելու)

2,5х104

Խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, սոյայի ալյուր՝ տեքստուրացված

2 х104

Համբուրգերներ, չիզբուրգերներ, սենդվիչներ պատրաստի

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

5х104

Իզոլյատներ, խտանյութեր բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սպիտակուցային, արևածաղկի, սննդային. սննդային թեփ՝ հացահատիկներից. սննդային մանրաթել՝ թեփից. շրոտ բանջարեղենից, մրգային չանչ. ըմպելիք սոյայի ունդերի հիմքով՝ ըմպելիք սոյայի, կոկտեյլներ, պաղեցրած և սառեցրած աղանդերներ. մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայից (տոֆու, օկարա)՝ առանց թթվեցնող կուլտուրաների կիրառման. պեկտին՝ զանգվածային կիրառման մթերքի համար. ագար սննդային, ագարոիդ, ֆուրցելյարին, նատրիումի ալգինատ սննդային. մալտին, մալտոդեքստրիններ. արգանակներ՝ սննդային, չոր. խտանյութեր` ճաշային ուտեստների, եփում չպահանջող (ապուրներ արագ պատրաստման). առաջին և երկրորդ ճաշային ուտեստներ՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի, եփում չպահանջող. ապուրներ՝ չոր, բազմաբաղադրիչ, եփում պահանջող. ապուրներ՝ չոր, սնկով, եփում պահանջող. արգանակ-խտանյութեր՝ չոր, համեմունքներով, եփում պահանջող. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). պիցցա՝ կիսապատրաստվածք, սառեցրած

1,0

Հիդրոլիզատ՝ սպիտակուցային ֆերմենտատիվ, սոյայի հումքից. ըմպելիք սոյայի, կոկտեյլներ, պաղեցրած և սառեցրած աղանդերներ (72 ժամից ավելի պիտանիության ժամկետով). ըմպելիք՝ սոյայի, թթվեցրած (72 ժամից ավելի պիտանիության ժամկետով). մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու) (72 ժամից ավելի պիտանիության ժամկետով). պեկտին՝ մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար. ագար սննդային, ագարոիդ, ֆուրցելյարին, նատրիումի ալգինատ՝ սննդային. կարագինան. խտացուցիչներ և կայունացուցիչներ՝ բուսախեժերի հիմքով (գուարային, քսանտանային և այլն). դոնդողանյութ՝ սննդային, մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար. Մաթ՝ թեթև շաքարացված. մալտին, մալտոդեքստրիններ. մրգահյութ գլյուկոզաֆրուկտոզային. գլյուկոզ՝ հատիկավորված, հյութային հավելումներով. մեկնարկային կուլտուրաներ՝ լիոֆիլ (լուծամետ) եղանակով չորացրած (ֆերմենտացված մսամթերքի արտադրության համար). միաբջիջ բույսերի, խմորասնկերի կենսազանգված` արդյունաբերական վերամշակման համար. արգանակներ՝ սննդային չոր. քսիլիտ, սորբիտ, մանիտ և այլ շաքարասպիրտներ. ամինաթթուներ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները. առաջին և երկրորդ ճաշային ուտեստներ՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված, եփում չպահանջող. արգանակ-խտանյութեր՝ չոր, համեմունքներով, եփում պահանջող. դոնդող ձկից (դոնդողածածկ). տավարի, թռչնի, ճագարի, խոզի և այլնի միս խաշած (առանց համեմվածքի և սոուսի). ձուկ՝ խաշած, տապակած, մարինացված. ապուրներ՝ սառը, քաղցր և խյուս-ապուրներ՝ պահածոյացված և չորացրած պտուղներից ու հատապտուղներից. ապուրներ՝ տաք և այլ տաք ուտեստներ. բորշչ, բանջարապուր, աղապուր, ապուր-խարչո, սելյանկա, բանջարեղենային ապուրներ, արգանակներ, ապուր՝ մակարոնեղենով ու կարտոֆիլով, բանջարեղենով, լոբազգիներով, ձավարեղենով. ապուրներ՝ կաթնային, նույն լցանյութերով, խյուս-ապուրներ. ուտեստներ ձվով. ձու խաշած, ձվածեղ ձվով (խառնուրդով (մելանժով), ձվի փոշով)՝ բնական և բանջարեղենի, մսամթերքի և այլնի ավելացմամբ, լցոններ՝ ձվի պարունակությամբ. ուտեստներ կաթնաշոռով. վարենիկներ «ծույլ», պուդինգ՝ գոլորշու վրա եփած, շոռակարկանդակներ կաթնաշոռային, թխվածքաճաշեր (զապեկանկա), պուդինգ թխած, լցոններ՝ կաթնաշոռով, կարկանդակներ. ուտեստներ ձկան. ձուկ խաշած, շոգեհարած, շոգեխաշած, տապակած, խորովված, ուտեստներ ձկան կոտլետի զանգվածից (կոտլետներ, զրազիներ, շնիցելներ, մսագնդիկներ՝ տոմատի սոուսով). թխված արտադրատեսակներ, կարկանդակներ. ուտեստներ՝ մսով և մսամթերքով. միս խաշած, տապակած, շոգեխաշած, փլավներ, պելմեններ, բելյաշներ, նրբաբլիթներ, արտադրատեսակներ կտրատած մսից, այդ թվում՝ խորովված. ուտեստներ՝ թռչնի, ճագարի մսից, խաշած, տապակած, շոգեխաշած, խորովված արտադրատեսակներ՝ կտրատած թռչնամսից, պելմեններ, կարկանդակներ և այլն. խավարտներ. բրինձ խաշած, մակարոնեղեն խաշած, խյուս կարտոֆիլի (առանց համեմվածքի), կարտոֆիլ՝ խաշած, տապակած (առանց համեմվածքի), բանջարեղեն շոգեխաշած (առանց համեմվածքի). սոուսներ և համեմվածքներ՝ երկրորդ ուտեստների համար. քաղցր ուտեստներ և ըմպելիք. կոմպոտներ՝ թարմ, պահածոյացված պտուղներից և հատապտուղներից, պահածոյացված, կոմպոտներ՝ չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, կիսելներ՝ թարմ, չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, հյութերից, մրգահյութից, պտղային և հատապտղային խյուսերից. դոնդող, մուսեր. շարլոտկա՝ խնձորով. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի, ձկան մսից՝ սպառողական տարայում, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. պիցցա պատրաստի. շաքարաբամբակ

0,1

Իզոլյատներ, խտանյութեր՝ բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սպիտակուցային, արևածաղկի, սննդային. խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, ալյուր՝ սոյայի, տեքստուրացված. թեփ՝ սննդային, հացահատիկներից. սննդային մանրաթել՝ թեփից. շրոտ բանջարեղենից, մրգային չանչ. ըմպելիք սոյայի, կոկտեյլներ, պաղեցրած և սառեցրած աղանդերներ. ըմպելիք՝ սոյայի, թթվեցրած. մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու). պեկտին՝ զանգվածային կիրառման մթերքի համար. դոնդողանյութ՝ սննդային, զանգվածային սպառման մթերքի համար. օսլա՝ ամիլոպեկտինային, ուռչող, օսլա էքստրուզիոն. խտանյութեր` ճաշային ուտեստների, եփում չպահանջող (ապուրներ արագ պատրաստման). չոր մթերք կանխարգելիչ սննդի համար, խառնուրդներ՝ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված). աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, առանց համեմվածքների, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ մարինացված, թթվեցրած, աղ դրած բանջարեղենից. աղցաններ և վինեգրետներ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, առանց աղ դրած բանջարեղենի և համեմվածքի հավելման, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, առանց համեմվածքի, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). դոնդողներ՝ տավարի, խոզի, թռչնի մսով (դոնդողածածկ). պաշտետներ՝ մսից և լյարդից. կրեմներ (ցիտրուսային, վանիլային, շոկոլադե և այլն). համբուրգերներ, չիզբուրգերներ, սենդվիչներ՝ պատրաստի

0,01

Օկարա սոյայի. օսլա չոր (կարտոֆիլի, եգիպտացորենի, սիսեռի). խմորիչներ՝ հացաթխման, չոր. սոուսներ՝ խոհարարական, փոշենման (ջերմային չորացման). համային համեմանյութեր՝ փոշենման, բանջարեղենային հավելումներով, համեմանքներով ու համեմունքներով (ջերմային չորացման). ապուրներ՝ չոր, բազմաբաղադրիչ, եփում պահանջող. շիլաների խտանյութեր՝ չոր, արագ պատրաստման. կիսելներ՝ պտղահատապտղային, չոր. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ առանց համեմվածքի և առանց աղ դրած բանջարեղենի հավելման, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). ապուրներ սառը՝ մածնաբրդոշ, բանջարեղենային, մսային, կվասով, կեֆիրով, բազկապուր (սվեկոլնիկ), բոտվինյա, բորշչ, բանջարապուր՝ կանաչ, մսով, ձկով, ձվով (առանց թթվասերով համեմելու). պիցցա՝ կիսապատրաստվածք, սառեցրած.

0,001

Խմորիչներ՝ հացաթխման, մամլած. ապուրներ՝ չոր, սնկով, եփում պահանջող.

E.coli,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, առանց համեմվածքի, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). դոնդողներ՝ տավարի, խոզի, թռչնի մսով (դոնդողածածկ). պաշտետներ՝ մսից և լյարդից. ապուրներ տաք՝ խյուս-ապուրներ. համբուրգերներ, չիզբուրգերներ, սենդվիչներ պատրաստի

0,1

Աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ, առանց համեմվածքի և առանց աղ դրած բանջարեղենի հավելման, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ և վինեգրետներ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, առանց համեմվածքի, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). ապուրներ սառը՝ մածնաբրդոշ, բանջարեղենային, մսային, կվասով, կեֆիրով, բազկապուր (սվեկոլնիկ), բոտվինյա, բորշչ, բանջարապուր՝ կանաչ, մսով, ձկով, ձվով (առանց թթվասերով համեմելու). պիցցա՝ կիսապատրաստվածք, սառեցրած

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Ըմպելիք սոյայի, կոկտեյլներ, պաղեցրած և սառեցրած աղանդերներ. ըմպելիք՝ սոյայի, թթվեցրած. մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու). օկարա սոյայի. խմորիչներ՝ հացաթխման, մամլած. սոուսներ՝ խոհարարական, փոշենման (ջերմային չորացման). առաջին և երկրորդ ճաշատեսակներ՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված, եփում չպահանջող. չոր մթերք՝ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված՝ խառնուրդներ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայով պատրաստված). աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից. առանց համեմվածքի, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ մարինացված, թթվեցրած, աղ դրած բանջարեղենից. աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ խաշած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, առանց աղ դրած բանջարեղենի և համեմվածքի ավելացման, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). դոնդող՝ ձկան (դոնդողածածկ). տավարի, թռչնի, ճագարի, խոզի և այլնի միս՝ խաշած (առանց համեմվածքի և սոուսի). ձուկ՝ խաշած, տապակած, մարինացված. ապուրներ՝ սառը, քաղցր և խյուս- ապուրներ՝ պահածոյացված և չորացրած պտուղներից ու հատապտուղներից. ապուրներ՝ տաք և այլ տաք ուտեստներ. Ապուրներ՝ մակարոնեղենով և ու կարտոֆիլով, բանջարեղենով, լոբազգիներով, ձավարեղենով. ապուրներ՝ կաթնային, նույն լցանյութերով, խյուս-ապուրներ. ուտեստներ ձվով. ձու խաշած, ձվածեղ ձվով (խառնուրդով (մելանժով), ձվի փոշիով)՝ բնական և բանջարեղենի, մսամթերքի և այլնի հավելմամբ, լցոններ՝ ձվի պարունակությամբ. ուտեստներ կաթնաշոռով. վարենիկներ «ծույլ», պուդինգ՝ գոլորշու վրա եփած, շոռակարկանդակներ կաթնաշոռային, թխվածքաճաշեր (զապեկանկա), պուդինգ թխված, լցոններ կաթնաշոռով, կարկանդակներ. ուտեստներ ձկան. ձուկ՝ խաշած, շոգեհարած, շոգեխաշած, տապակած, խորովված, ուտեստներ ձկան կոտլետի զանգվածից (կոտլետներ, զրազիներ, շնիցելներ, մսագնդիկներ տոմատի սոուսով). թխված արտադրատեսակներ, կարկանդակներ. ուտեստներ՝ մսով և մսամթերքով. միս խաշած, տապակած, շոգեխաշած, փլավներ, պելմեններ, բելյաշներ, նրբաբլիթներ, արտադրատեսակներ՝ կտրատած մսից, այդ թվում՝ խորովված. ուտեստներ՝ թռչնի, ճագարի մսից, խաշած, տապակած, շոգեխաշած, խորովված արտադրատեսակներ՝ կտրատած թռչնամսից, պելմեններ, կարկանդակներ և այլն. խավարտներ. բրինձ խաշած, մակարոնեղեն խաշած, խյուս կարտոֆիլի (առանց համեմվածքի), կարտոֆիլ՝ խաշած, տապակած (առանց համեմվածքի), բանջարեղեն շոգեխաշած (առանց համեմվածքի). սոուսներ և համեմվածքներ՝ երկրորդ ուտեստների համար. քաղցր ուտեստներ և ըմպելիք. կոմպոտներ՝ թարմ, պահածոյացված պտուղներից և հատապտուղներից, կոմպոտներ՝ չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, կիսելներ՝ թարմ, չորացրած պտուղներից և հատապտուղներից, հյութերից, մրգահյութից, պտղային և հատապտղային խյուսերից. դոնդող, մուսեր. շարլոտկա խնձորով. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի, ձկան մսից՝ սպառողական տարայում, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. Պիցցա պատրաստի. համբուրգերներ, չիզբուրգերներ, սենդվիչներ պատրաստի

 

0,1

Իզոլյատներ, խտանյութեր՝ բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, ալյուր՝ սոյայի, տեքստուրացված. խմորիչներ՝ հացաթխման, չոր. խտանյութեր` ճաշային ուտեստների, եփում չպահանջող (ապուրներ արագ պատրաստման). աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ, առանց համեմվածքի և առանց աղ դրած բանջարեղենի հավելման, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). դոնդողներ՝ տավարի, խոզի, թռչնի մսով (դոնդողածածկ). պաշտետներ՝ մսից և լյարդից. ապուրներ սառը՝ մածնաբրդոշ, բանջարեղենային, մսային, կվասով, կեֆիրով, բազկապուր (սվեկոլնիկ), բոտվինյա, բորշչ, բանջարապուր՝ կանաչ, մսով, ձկով, ձվով (առանց թթվասերով համեմելու). կրեմներ (ցիտրուսային, վանիլային, շոկոլադե և այլն). պիցցա՝ կիսապատրաստվածք, սառեցրած

Proteus խմբի մանրէներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Աղցաններ հում բանջարեղենից՝ ձվերի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ. Աղցաններ՝ մարինացված, թթվեցրած, աղ դրած բանջարեղենից. աղցաններ և վինեգրետներ՝ խաշած բանջարեղենից և ուտեստներ խաշած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից. Աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ. դոնդողներ՝ տավարի, խոզի, թռչնի մսով (դոնդողածածկ). պաշտետներ՝ մսից և լյարդից. տավարի, թռչնի, ճագարի, խոզի և այլնի միս խաշած (առանց համեմվածքի և սոուսի). ձուկ՝ խաշած, թթու դրած, շոգեխաշած, տապակած, խորովված. ուտեստներ ձկան կոտլետի զանգվածից (կոտլետներ, զրազիներ, շնիցելներ, մսագնդիկներ տոմատի սոուսով). թխված արտադրատեսակներ, կարկանդակներ. ապուրներ սառը (մածնաբրդոշ, բանջարեղենային, մսային, կվասով, կեֆիրով, բազկապուր (սվեկոլնիկ), բոտվինյա, բորշչ, բանջարապուր՝ կանաչ, մսով, ձկով, ձվով` առանց թթվասերով համեմելու). ձվածեղ ձվով (խառնուրդով (մելանժով), ձվի փոշով)՝ բնական և բանջարեղենի, մսամթերքի և այլնի հավելմամբ, լցոններ ձվի պարունակությամբ. շոռակարկանդակներ կաթնաշոռային, թխվածքաճաշեր (զապեկանկա), պուդինգ թխված, կաթնաշոռով լցոններ, կարկանդակներ. ուտեստներ մսով և մսամթերքով. միս խաշած, տապակած, շոգեխաշած, փլավներ, պելմեններ, բելյաշներ, նրբաբլիթներ, արտադրատեսակներ՝ կտրատած մսից, այդ թվում՝ խորովված. ուտեստներ՝ թռչնի, ճագարի մսից, խաշած, տապակած, շոգեխաշած, խորովված արտադրատեսակներ կտրատած թռչնամսից, պելմեններ, կարկանդակներ և այլն. խավարտներ` առանց համեմվածքի (բրինձ խաշած, մակարոնեղեն խաշած, կարտոֆիլի պյուրե, կարտոֆիլ խաշած, տապակած, բանջարեղեն շոգեխաշած). սոուսներ և համեմվածքներ երկրորդ ուտեստների համար. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի, ձկան մսից՝ սպառողական տարայում, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ. պիցցա պատրաստի

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում, (գ)

1,0

Մեկնարկային կուլտուրաներ՝ լիոֆիլ (լուծամետ) եղանակով չորացված (ֆերմենտացված մսամթերքի արտադրության համար). սոուսներ՝ խոհարարական, փոշենման (ջերմային չորացման). համային համեմանյութեր՝ փոշենման, բանջարեղենային հավելումներով, համեմանքներով ու համեմունքներով (ջերմային չորացման)

0,1

Իզոլյատներ, խտանյութեր բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, ալյուր՝ սոյայի, տեքստուրավորված. պատրաստի խոհարարական արտադրատեսակներ՝ թռչնի, ձկան մսից՝ սպառողական տարաներում, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

0,01

Արգանակներ՝ սննդային չոր. ապուրներ՝ չոր, բազմաբաղադրիչ, եփում պահանջող.

արգանակ-խտանյութեր՝ չոր, համեմունքներով, եփում պահանջող

B.cereus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Ըմպելիք սոյայի, կոկտեյլներ, պաղեցրած և սառեցրած աղանդերներ. ըմպելիք՝ սոյայի, թթվեցրած. մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու), օկարա

10

Կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված չոր մթերք՝ խառնուրդներ՝ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի)

100

Համային համեմանյութեր՝ փոշենման, բանջարեղենային հավելումներով, համեմանքներով ու համեմունքներով (ջերմային չորացման). առաջին և երկրորդ ճաշատեսակներ՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի, եփում չպահանջող. շիլաների խտանյութեր՝ չոր, արագ պատրաստման

Խմորիչներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Հիդրոլիզատ՝ սպիտակուցային, ֆերմենտատիվ, սոյայի հումքից

Խմորիչներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Ըմպելիք սոյայի ունդերի հիմքով (ըմպելիք՝ սոյայի, թթվեցրած) մեկնարկային կուլտուրաներ՝ լիոֆիլ (լուծամետ) չորացման (ֆերմենտացված մսային, ձկնային, բանջարեղենային մթերքի արտադրության համար). կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված չոր մթերք՝ խառնուրդներ՝ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի)

50

Մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու). պեկտին (մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար). մաթ՝ թեթև շաքարացված. մալտին, մալտոդեքստրիններ. խտանյութ լակտուլոզի. մրգահյութ գլյուկոզաֆրուկտոզային. գլյուկոզ՝ հատիկավորված, հյութային հավելումներով. միաբջիջ բույսերի, խմորասնկերի կենսազանգված`

արդյունաբերական վերամշակման համար

100

Իզոլյատներ, խտանյութեր՝ բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, ալյուր սոյայի, տեքստուրավորված. պեկտին (զանգվածային սպառման մթերքի համար). շիլաների խտանյութեր՝ չոր, արագ պատրաստման

200

Աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն), կոնսերվանտներով. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն), կոնսերվանտով. աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն),

կոնսերվանտներով. աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն), կոնսերվանտներով

250

Օսլա ամիլապեկտինային՝ ուռչող, օսլա էքստրուզիոն

500

Օսլա չոր (կարտոֆիլի, եգիպտացորենի, սիսեռի)

Կիսելներ՝ պտղահատապտղային, չոր. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն)

Խմորիչներ և բորոսներ (ընդհանուր) ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

500

Թանձրացուցիչներ և կայունացուցիչներ բուսախեժերի հիմքով (գուարային, քսանթանային և այլն)

Բորբոսներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Հիդրոլիզատ՝ սպիտակուցային, ֆերմենտատիվ, սոյայի հումքից

Բորբոսներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Խտանյութ՝ սպիտակուցային, արևածաղկի, սննդային. Ըմպելիք՝ սոյայի ունդերի հիմքով. մթերք՝ սպիտակուցային, սոյայի (տոֆու), օկարա. մեկնարկային կուլտուրաներ՝ լիոֆիլ (լուծամետ) չորացման (ֆերմենտացված մսային, ձկնային, բանջարեղենային մթերքի արտադրության համար)

50

Սննդային մանրաթել՝ թեփից. շրոտ բանջարեղենից, մրգային չանչ. պեկտին (մանկական և դիետիկ սննդամթերքի համար). միաբջիջ բույսերի, խմորասնկերի կենսազանգված` արդյունաբերական վերամշակման համար. աղցաններ՝ հում բանջարեղենից և մրգերից,

համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ հում բանջարեղենից, ձվի, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ և վինեգրետներ՝ եփած բանջարեղենից և ուտեստներ՝ եփած, տապակած, շոգեխաշած բանջարեղենից, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն). աղցաններ՝ մսի, թռչնի, ձկան, պահածոյացված բանջարեղենի, պտուղների, ապխտեղենի և այլնի հավելմամբ, համեմվածքներով (մայոնեզ, սոուսներ և այլն)

100

Իզոլյատներ, խտանյութեր՝ բուսական սպիտակուցների, ալյուր սոյայի. խտանյութ՝ սոյայի սպիտակուցի, ալյուր՝ սոյայի, տեքստուրավորված. թեփ՝ սննդային, հացահատիկներից. պեկտին (զանգվածային սպառման մթերքի համար). ագար սննդային, ագարոիդ, ֆուրցելյարին, նատրիումի ալգինատ՝ սննդային. կարագինան. մաթ՝ թեթև շաքարացված. մալտին, մալտոդեքստրիններ. մրգահյութ գլյուկոզաֆրուկտոզային. գլյուկոզ՝ հատիկավորված, հյութային հավելումներով. խմորիչներ՝ հացաթխման, մամլած. քսիլիտ, սորբիտ, մանիտ, այլ շաքարասպիրտներ. սոուսներ՝ խոհարարական, փոշենման (ջերմային չորացման). համային համեմանյութեր՝ փոշենման, բանջարեղենային հավելումներով, համեմանքներով ու համեմունքներով (ջերմային չորացման). խտանյութեր՝ ճաշատեսակների, եփում չպահանջող (արագ պատրաստման ապուրներ). առաջին և երկրորդ ճաշատեսակներ՝ էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի, եփում չպահանջող. շիլաների խտանյութեր՝ չոր, արագ պատրաստման. կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված չոր

մթերք՝ խառնուրդներ՝ ձավարային, կաթնային, մսային (էքստրուզիոն տեխնոլոգիայի)

200

Արգանակ-խտանյութեր՝ չոր, համեմունքներով, եփում պահանջող

250

Օսլա ամիլապեկտինային՝ ուռչող, օսլա էքստրուզիոն

500

Օսլա չոր (կարտոֆիլի, եգիպտացորենի, սիսեռի). ապուրներ՝ չոր, բազմաբաղադրիչ, եփում պահանջող. կիսելներ՝ պտղահատապտղային, չոր

 

1.9. Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումներ

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

5х103

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հեղուկ՝ մրգահյութի, էլիքսիրների, թուրմերի, բալզամների և այլնի տեսքով. ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր)

1х104

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման. ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի, հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով` չոր. ԿԱՀ՝ մսային հումքի, այդ թվում՝ թռչնի ենթամթերքի հիմքով. ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի հիմքով. ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ տեսակի ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով` չոր. ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

5х104

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով (թաղանթանյութ, բուսախեժեր, պեկտին, գումի, միկրոբյուրեղային թաղանթանյութ, թեփ, մրգաօլիգոշաքար, խիտոզան և այլ պոլիսախարիդներ). ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով, տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր՝ ըմպելիքի համար

5х105

ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. խառնուրդներ՝ չորացրած դեղաբույսերի (թեյեր)

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր),

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, կոնցենտրացված. ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, չկոնցենտրացված

2,0

ԿԱՀ՝ չոր, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով

1,0

ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հեղուկ՝ մրգահյութի, էլիքսիրների, թուրմերի, բալզամների և այլն տեսքով. ԿԱՀ՝ չոր, միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, ամինաթթուների, միկրոտարրերի, միա-, երկ- և օլիգոսախարիդների և այլի հավելմամբ)

0,1

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով (թաղանթանյութ, բուսախեժեր, պեկտին, գումի, միկրոբյուրեղային թաղանթանյութ, թեփ, մրգաօլիգոշաքար, խիտոզան և այլ պոլիսախարիդներ). ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով, տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր ըմպելիքի համար. ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման. ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման՝ միկրոօրգանիզմների՝ պրոբիոտիկների հավելմամբ, ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր).

ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի վերամշակման հիմքով, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի, հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերք (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) չոր. ԿԱՀ՝ մսային հումքի, այդ թվում՝ թռչնի ենթամթերքի հիմքով. ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի հիմքով. ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ տեսակի ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով չոր. ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

0,01

ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. Խառնուրդներ՝ չորացրած դեղաբույսերի (թեյեր)

E.coli,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

5,0

ԿԱՀ՝ չոր, միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, ամինաթթուների, միկրոտարրերի, միա-, երկ- և օլիգոսախարիդների և այլի հավելմամբ)

1,0

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով (թաղանթանյութ, բուսախեժեր, պեկտին, գումի, միկրոբյուրեղային թաղանթանյութ, թեփ, մրգաօլիգոշաքար, խիտոզան և այլ պոլիսախարիդներ). ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով, տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր ըմպելիքի համար. ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման՝ միկրոօրգանիզմների՝ պրոբիոտիկների հավելմամբ կամ առանց դրանց, ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր). ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի վերամշակման հիմքով, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի, հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերք (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) չոր. ԿԱՀ՝ մսային հումքի, այդ թվում՝ թռչնի ենթամթերքի հիմքով. ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի հիմքով. ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ տեսակի ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով չոր. ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

0,1

ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. խառնուրդներ չորացրած դեղաբույսերի (թեյեր)

S.aureus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, կոնցենտրացված. ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, չկոնցենտրացված

2,0

ԿԱՀ՝ չոր, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով

1,0

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ ՝բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման՝ միկրոօրգանիզմների՝ պրոբիոտիկների հավելմամբ կամ առանց դրանց, ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր). ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի, հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի վերամշակման հիմքով (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) չոր. ԿԱՀ՝ մսային հումքի, այդ թվում՝ թռչնի ենթամթերքի հիմքով. ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի հիմքով. ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ տեսակի ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով չոր. ԿԱՀ՝ չոր, միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, ամինաթթուների, միկրոտարրերի, միա-, երկ- և օլիգոսախարիդների և այլնի հավելմամբ)

Բորբոսներ

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

ԿԱՀ՝ չոր, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով. ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, կոնցենտրացված (խմորիչների հետ միասին). ԿԱՀ՝ հեղուկ, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, չկոնցենտրացված (խմորիչների հետ միասին)

50

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հեղուկ՝ մրգահյութի, էլիքսիրների, թուրմերի, բալզամների և այլ տեսքով. ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր). ԿԱՀ՝ չոր, միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով,

ամինաթթուների, միկրոտարրերի, միա-, երկ- և օլիգոսախարիդների և այլնի ավելացմամբ). ԿԱՀ՝ խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

100

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով (թաղանթանյութ, բուսախեժեր, պեկտին, գումի, միկրոբյուրեղային թաղանթանյութ, թեփ, մրգաօլիգոշաքար, խիտոզան և այլ պոլիսախարիդներ) (խմորիչների հետ միասին). ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով՝ տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր՝ ըմպելիքների համար (խմորիչների հետ միասին). ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո) (խմորիչների հետ միասին). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման՝ միկրոօրգանիզմների՝ պրոբիոտիկների հավելմամբ կամ առանց դրանց. ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն) հիմքով

200

ԿԱՀ՝ մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) հիմքով չոր (խմորիչների հետ միասին). ԿԱՀ՝ ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով չոր (խմորիչների հետ միասին)

103

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. խառնուրդներ չորացրած դեղաբույսերի (թեյեր)

Խմորիչներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

ԿԱՀ՝ չոր, պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով. ԿԱՀ՝ խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

50

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հեղուկ՝ մրգահյութի, էլիքսիրների, թուրմերի, բալզամների և այլ տեսքով. ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր). ԿԱՀ՝ չոր, միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների հիմքով, ամինաթթուների, միկրոտարրերի, միա-, երկ- և օլիգոսախարիդների և այլի հավելմամբ)

100

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման՝ միկրոօրգանիզմների՝ պրոբիոտիկների հավելմամբ կամ առանց դրանց. ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. չորացրած դեղաբույսերի խառնուրդներ (թեյեր). ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն) հիմքով

Պրոդուցենտի կենդանի բջիջներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

ԿԱՀ՝ խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

B.cereus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

2х102

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հաբերի, դեղապատիճների ձևով, փոշենման. ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի. հեղուկ՝ մրգահյութի, էլիքսիրների, թուրմերի, բալզամների և այլնի տեսքով. ԿԱՀ թեյեր (մանկական, չոր)

 

1.10. Հղիների և կերակրող մայրերի սննդի համար նախատեսված մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

5х103

Արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

2,5х104

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

5х104

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր),

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

3,0

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. հեղուկ մթերք՝ կաթնաթթվային և թթվեցրած սոյայի հիմքով

1,0

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից

0,1

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

E.coli, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. հեղուկ մթերք՝ կաթնաթթվային և թթվեցրած սոյայի հիմքով

1,0

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. հեղուկ մթերք՝ կաթնաթթվային և թթվեցրած սոյայի հիմքով

50

Արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից

100

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

200

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Խմորիչներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. հեղուկ մթերք՝ կաթնաթթվային և թթվեցրած սոյայի հիմքով

50

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր, արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

100

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

B.cereus, չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում, (սմ3)

1,0

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. հեղուկ մթերք՝ կաթնաթթվային և թթվեցրած սոյայի հիմքով

B.cereus, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

100

Արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

2х102

Մթերք՝ կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. չոր մթերք՝ արագ պատրաստման (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

 

1.11. Մանկական սննդի համար նախատեսված հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ վաղ տարիքի երեխաների համար՝ կաթնային խոհանոցներում արտադրվող (պատրաստվող)

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաերոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ

1х102

Խառնուրդներ՝ կաթնային, ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, կաթնաշոռ կալցինացված՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

2х102

Պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով (1,5 տարեկան և բարձր)

5x102

Խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված, պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

1х103

Շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

1х104

Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման), լուծվող թխվածքաբլիթ

5х103

Թուրմեր (մասուրից, սև հաղարջից և այլն)՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում. մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ)

5х104

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում, գ (սմ3)

0,1

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող

0,3

Կաթնաշոռ, կաթնաշոռային մթերք, կաթնաշոռի հիմքով մթերք, ացիդոֆիլ մածուկ, լակտոզի ցածր պարունակությամբ սպիտակուցային մածուկ՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

1,0

Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). լուծվող թխվածքաբլիթ. պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով. մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ). կաթնաշոռ կալցինացված, շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, թուրմեր (մասուրից, սև հաղարջից և այլն)՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

3,0

Թթվակաթնային մթերք՝ ոչ ասեպտիկ լցման, պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

10

Խառնուրդներ՝ կաթնային, ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, և խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված, մերաններ (հեղուկ)՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

E.coli, չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում, գ (սմ3)

10

Խառնուրդներ՝ կաթնային, ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված, թթվակաթնային մթերք՝ ոչ ասեպտիկ լցման, թուրմեր (մասուրից, սև հաղարջից և այլն), մերաններ հեղուկ՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

S.aureus, չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում, գ (սմ3)

10

Խառնուրդներ՝ կաթնային, ադապտացված, մանրէազերծված, կաթ և սերուցք՝ մանրէազերծված, ոչ ասեպտիկ լցման, խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված, թթվակաթնային մթերք՝ ոչ ասեպտիկ լցման, թուրմեր (մասուրից, սև հաղարջից և այլն), մերաններ (հեղուկ)՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

1,0

Կաթնաշոռ, կաթնաշոռային մթերք, ացիդոֆիլ մածուկ, լակտոզի ցածր պարունակությամբ սպիտակուցային մածուկ, կաթնաշոռ կալցինացված, շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի՝ պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ

50

Մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ)

100

Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման)

200

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող

Խմորասնկեր, ԳԱՄ/գ

50

Ալյուր և ձավար, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ)

100

Ալյուր և ձավար` եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, եփում պահանջող

B.cereus, ԳԱՄ/գ

1,0 գ-ում չի թույլատրվում

Պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով (1,5 տարեկան և բարձր)

20

Խառնուրդներ՝ վերականգնված, պաստերացված, պատրաստված կաթնային խոհանոցներում

100

Մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ)

2х102

Շիլաներ՝ չոր ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման)

 

1.12. Մանկական սննդի համար նախատեսված հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ նախադպրոցական և

դպրոցական տարիքի երեխաների համար

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

1х103

Երշիկեղեն. պաշտետներ, խոհարարական արտադրատեսակներ մսից, հացաբուլկեղեն, գալետներ, կրեկերներ. կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից` արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված («ծովախեցգետնի ձողիկներ» և այլ)

2,5х103

Քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ առանց միջուկի

5х103

Կեքսեր շաքարափոշով, գլազուրապատ, ընկույզով, շաքարածո մրգերով, մրգային, ռոմով տոգորմամբ. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի` առանց միջուկի, միջուկով` մրգային, պոմադայով, յուղային. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ միջուկով

1х104

Ռուլետներ բիսկվիտային, միջուկով` մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով. թխվածքաբլիթ` շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, ջերմային մշակմամբ. ձուկ և ֆարշով արտադրատեսակներ` խորովված, խաշած, այդ թվում՝ սառեցրած. առանց ջերմաշակման. աղցաններ` ձկից և ծովամթերքից, առանց համեմվածքի

2х104

Կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից` արագ սառեցրած, պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

5х104

Մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, կաթնային և բուսական հիմքով հավելումներով. ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` սերուցքային, յուղային. վաֆլի` ընկուզա-պրալինեի միջուկով, շոկոլադե

գլազուրով գլազուրապատ. կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

1 х105

Մսային կիսապատրաստվածքներ` բնական, հում

5х105

Մսային կիսապատրաստվածքներ` կտրատած, հում

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Երշիկեղեն, պաշտետներ, խոհարարական արտադրատեսակներ մսից, հացաբուլկեղեն, ռուլետներ բիսկվիտային, միջուկով` մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ, գալետներ, կրեկերներ. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, ջերմային մշակմամբ. ձուկ և ֆարշով արտադրատեսակներ` խորովված, խաշած, այդ թվում՝ սառեցրած. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, առանց ջերմամշակման. աղցաններ` ձկից և ծովամթերքից, առանց համեմվածքի, արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված («ծովախեցգետնի ձողիկներ» և այլն)

0,1

Մակարոնեղեն` արագ պատրաստման, բուսական հիմքով հավելումներով. կեքսեր շաքարափոշով, գլազուրապատ, ընկույզով, շաքարածո մրգերով, մրգային, ռոմով տոգորմամբ. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի` առանց միջուկի, միջուկով` մրգային, պոմադայով, յուղային. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ միջուկով. թխվածքաբլիթ` շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով. արագ սառեցված պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

0,01

Մակարոնեղեն՝ արագ պատրաստման, կաթնային հիմքով հավելումներով. ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` սերուցքային, յուղային. վաֆլի` ընկուզա-պրալինեի միջուկով, շոկոլադե գլազուրով գլազուրապատ. կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

0,001

Մսային կիսապատրաստվածքներ, հում

E.coli,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Երշիկեղեն՝ 5 օրից ավելի պիտանիության ժամկետով. պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ մսից՝ 72 ժամից ավելի պիտանիության ժամկետով

S.aureus,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Երշիկեղեն, հացաբուլկեղեն, ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, ջերմամշակմամբ. ձուկ և ֆարշով արտադրատեսակներ` խորովված, խաշած, այդ թվում՝ սառեցրած. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, առանց ջերմամշակման. աղցաններ` ձկից և ծովամթերքից, առանց համեմվածքի, արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված («ծովախեցգետնի ձողիկներ» և այլն)

0,1

Մսային կիսապատրաստվածքներ հում և մակարոնեղեն` արագ պատրաստման, հավելումներով, կաթնային հիմքով. ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` սերուցքային, յուղային. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ, թխվածքաբլիթ` կրեմային միջնաշերտով, միջուկով. արագ սառեցրած պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

0,01

Կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Proteus խմբի մանրէներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, առանց ջերմամշակման. աղցաններ` ձկից և ծովամթերքից, առանց համեմվածքի

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ,

չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, ջերմամշակմամբ. ձուկ և ֆարշով արտադրատեսակներ` խորովված, խաշած, այդ թվում՝ սառեցրած, վակուումային փաթեթավորմամբ, արտադրատեսակներ կառուցվածքավորված

(«ծովախեցգետնի ձողիկներ» և այլն)

0,1

Երշիկեղեն, պաշտետներ, խոհարարական արտադրատեսակներ մսից, կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից. արագ սառեցրած պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

0,01

Կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, վակուումային փաթեթավորմամբ

V.parahaemolуticus,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

100

Կիսապատրաստվածքներ ծովաձկից

Enterococcus խմբի մանրէներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

1х103

Արագ սառեցրած պատրաստի ձկնային ճաշատեսակներ` պորցիոն կտորներով, այդ թվում՝ վակուումային փաթեթավորմամբ

2х103

Կիսապատրաստվածքներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից` արտադրատեսակներ` կառուցվածքավորված, ֆարշով

Բորբոսներ,

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

50

Հացաբուլկեղեն, կեքսեր շաքարափոշով. կեքսեր և ռուլետներ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ

100

Երշիկեղեն, պաշտետներ, խոհարարական արտադրատեսակներ մսից. ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` սերուցքային, յուղային, մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով. կեքսեր` գլազուրապատ, ընկույզով, շաքարածո մրգերով, մրգային, ռոմով տոգորմամբ. վաֆլի` առանց միջուկի, միջուկներով` մրգային, պոմադայի, յուղային, ընկուզա-պրալինեի միջուկով, շոկոլադե գլազուրով գլազուրապատ. թխվածքաբլիթ` շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով. գալետներ, կրեկերներ

250

Մսային կիսապատրաստվածքներ՝ հում, փշրապատած

Խմորիչներ,

ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

50

Ռուլետներ` բիսկվիտային, միջուկով` մրգային, շաքարածո մրգերով, կակաչասերմով, ընկույզով. կեքսեր` շաքարափոշով, գլազուրապատ, ընկույզով, շաքարածո մրգերով, մրգային, ռոմի տոգորմամբ. կեքսեր և ռուլետներ՝ հերմետիկ փաթեթավորմամբ. վաֆլի` առանց միջուկի, միջուկներով` մրգային, պոմադայով, յուղային, ընկուզա-պրալինե միջուկով, շոկոլադե գլազուրով գլազուրապատ. քաղցրաբլիթներ, մեղրաբլիթներ. թխվածքաբլիթ` շաքարային, շոկոլադե գլազուրով, ամոքահունց, կրեմային միջնաշերտով, միջուկով.

100

Երշիկեղեն, պաշտետներ, խոհարարական արտադրատեսակներ մսից

Խմորասնկեր և բորբոսներ, ընդհանուր

ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

100

Մակարոնեղեն` արագ պատրաստման, բուսական հիմքով հավելումներով. խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից, ջերմամշակմամբ. ձուկ և ֆարշից արտադրատեսակներ` խորովված, խաշած, այդ թվում՝ սառեցրած

 

1.13. Դիետիկ բուժիչ սննդի համար նախատեսված հատուկ նշանակության սննդամթերք՝ երեխաների համար, կանխածին և փոքրաքաշ երեխաների համար

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություններ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

2х103

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով. մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ. մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար, 37-50՛С ջերմաստիճանի պայմաններում վերականգնվող

3х103

Մթերք՝ սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն). մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար, 70-85՛С ջերմաստիճանի պայմաններում վերականգնվող

1х104

Սուբլիմացված մթերք` մսային հիմքով՝ մինչև 2 տարեկան երեխաների համար

1,5х104

Սուբլիմացված մթերք` մսային հիմքով, 2 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար

2,5х104

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք, չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք. մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. Մթերք՝ սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն). մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով. մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ. սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով. մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

0,3

Չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք. սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով (կաթնաշոռ և այլ)

E.coli, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

Մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

10

Մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

1,0

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք. չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք. մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով. մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ. սուբլիմացված մթերք` մսային և կաթնային հիմքով (կաթնաշոռ և այլն)

0,1

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն)

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

0,1

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն). մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով

 

Մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ

50

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

100

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք. չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք. սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով (կաթնաշոռ և այլ)

Խմորիչներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

50

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք. չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք. սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն). մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով. մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ. սուբլիմացված մթերք` մսային և կաթնային հիմքով (կաթնաշոռ և այլ)

100

Սուբլիմացված մթերք` մսային հիմքով, 2 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար

B.cereus, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

100

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով. սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (օսլաներ, ձավարեղեն և մակարոնեղեն). մթերք` սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով. մթերք` առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ. սուբլիմացված մթերք` մսային հիմքով, 2 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար. մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

2х102

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք. սուբլիմացված մթերք` մսային հիմքով, 2 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար

 

1.14. Մանկական սննդի համար նախատեսված հատուկ նշանակության սննդամթերքի պատրաստման (արտադրության) ժամանակ օգտագործվող պարենային (սննդային) հումքի և բաղադրիչների հիմնական տեսակները

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները

Ծանոթագրություն

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Միս` սպանդային կենդանիների, թարմ

1х102

Ձեթ` եգիպտացորենի, զտած, հոտազերծած. ձեթ սոյայի. ճարպ` թռչնի, հալեցրած. վիտամինային պրեմիքս

2,5х102

Ասպարտամ

5x102

Ձեթ` արևածաղկի, զտած, հոտազերծած

1х103

Միս` սպանդային կենդանիների, պաղեցրած. շաքարավազ, կաթնաշաքար զտած. կաթնաշաքար՝ զտած. լակտոզի խտանյութ

5х103

Մաթ եգիպտացորենի. մաթ՝ եգիպտացորենի, չոր, ներմուծվող. խտանյութ լակտուլոզի. մեկուսացված սոյայի սպիտակուց

1х104

Խտանյութ կաթի շիճուկային սպիտակուցների, էլեկտրադիալիզի, ուլտրաֆիլտրման և էլեկտրադիալիզի մեթոդով ստացվող, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութ. կաթնասպիտակուցային խտանյութ. կազեցիտ չոր. ալյուր` բրնձի, հնդկաձավարի, վարսակի, աշորայի՝ մշակված. սպիտակաձավար. վարսակալյուր. միս` սպանդային կենդանիների, սառեցրած. կարագ` սերուցքային, բարձր սորտի. լուծամզուք` ածիկի, մանկական սննդի համար. օսլա` եգիպտացորենի, բարձր սորտի. մաթ` թեթև շաքարացրած, փոշենման. ածխաջրային բաղադրիչ` օսլայի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից ստացված. օսլա` կարտոֆիլի, բարձր սորտի. լակտոզ սննդային. հանքային պրեմիքս. պեկտին

1,5х104

Բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, մանկական չոր մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածիկի լուծամզուքով (մանկական հեղուկ մթերքի համար)

2,5х104

Կաթ` չոր, յուղի 25% զանգվածային բաժնով, չոր յուղազերծված. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլ` պանրի շիճուկից. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլներ՝ կաթնաշոռային շիճուկից. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութով, մանկական հեղուկ մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, առանց քիմիական մշակման, մանկական չոր մթերքի համար. ձավարեղեն չմշակված. արյուն` սննդային, չոր

5х104

Ալյուր` հացահատիկային, չմշակված. հում ձուկ` պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած

1х105

Կաթ` կովի, հում (բարձր սորտի). միս՝ սպանդային կենդանիների, սառեցրած բլոկներով և կտորներով. թռչնամիս սառեցրած. միս` ճտի, բրոյլեր-ճտերի, պաղեցրած

2х105

Միս` անոսկր, կտորներով, ոսկրոտ կտորներով, այդ թվում՝ ազդրամիս և լանջամիս.

ենթամթերք` թռչնի, պաղեցրած

5х105

Կաթ` կովի, հում (առաջին սորտի)

Սոմատիկ բջիջներ, պարունակությունը 1 սմ3 (գ) զանգվածում, ոչ ավելի

2х105

Կաթ` կովի, հում (բարձր սորտի)

1х106

Կաթ` կովի, հում (առաջին սորտի)

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր), չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ, սմ3)

3,0

Խտանյութ պարակազեինի

1,0

Կաթ` չոր, յուղի 25% զանգվածային բաժնով, չոր յուղազերծված. խտանյութ կաթի շիճուկային սպիտակուցների՝ էլեկտրադիալիզի, ուլտրաֆիլտրման և էլեկտրադիալիզի, մեթոդով ստացվող. ածխաջրասպիտակուցային խտանյութ. կաթնասպիտակուցային խտանյութ. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլ` պանրի շիճուկից. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլներ՝ կաթնաշոռային շիճուկից. կազեցիտ չոր. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութով, մանկական հեղուկ մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ,

առանց քիմիական մշակման, մանկական չոր մթերքի համար. ձավարեղեն չմշակված և վարսակալյուր. ալյուր` հացահատիկային, մշակված. միս` սպանդային կենդանիների, թարմ. արյուն` սննդային, չոր. յուղ` բուսական, զտած, հոտազերծ. ճարպ` թռչնի, հալեցրած. շաքարավազ, կաթնաշաքար զտած. մաթ եգիպտացորենի. լուծամզուք` ածիկի, մանկական սննդի համար. օսլա` եգիպտացորենի, բարձր սորտի. ասպարտամ. մաթ՝ եգիպտացորենի, չոր, ներմուծվող. մաթ` թեթև շաքարացրած, փոշենման. ածխաջրային բաղադրիչ` օսլայի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից ստացված. օսլա` կարտոֆիլի, բարձր սորտի. կաթնաշաքար՝ զտած. լակտոզ սննդային. խտանյութ լակտոզի. խտանյութ լակտուլոզի. վիտամինային պրեմիքս. հանքային պրեմիքս

 

0,3

Բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, մանկական չոր մթերքի համար

0,1

Բաղադիչ` չոր, կաթնային, ածիկի լուծամզուքով. ալյուր` հացահատիկային, չմշակված. միս` սպանդային կենդանիների, պաղեցված. կարագ` սերուցքային, բարձր սորտի. մեկուսացված սոյայի սպիտակուց. պեկտին

0,01

Միս` սպանդային կենդանիների, սառեցրած. հում ձուկ` պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած

0,001

Սպանդային կենդանիների միս՝ սառեցրած, բլոկներով և կտորներով

S.aureus, չեն թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ, սմ3)

1,0

Կաթ` չոր, յուղի 25% զանգվածային բաժնով, չոր յուղազերծված. խտանյութ կաթի շիճուկային սպիտակուցների՝ էլեկտրադիալիզի, ուլտրաֆիլտրման և էլեկտրադիալիզի մեթոդով ստացվող. ածխաջրասպիտակուցային խտանյութ. կաթնասպիտակուցային խտանյութ. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլ` պանրի շիճուկից. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլներ՝ կաթնաշոռային շիճուկից. խտանյութ պարակազեինի. կազեցիտ չոր. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, մանկական չոր մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածիկի լուծամզուքով (մանկական հեղուկ մթերքի համար). բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութով, մանկական հեղուկ մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, առանց քիմիական մշակման, մանկական չոր մթերքի համար. ալյուր` հացահատիկային, մշակված. սպիտակաձավար. վարսակալյուր. արյուն` սննդային, չոր. յուղ` բուսական, զտած, հոտազերծած. կարագ` սերուցքային, բարձր սորտի. ճարպ` թռչնի, հալեցրած. մաթ` եգիպտացորենի, այդ թվում՝ քիչ շաքարացված, փոշենման. լակտոզ սննդային. խտանյութ լակտուլոզի. վիտամինային և հանքային պրեմիքսներ. մեկուսացրած սոյայի սպիտակուց

0,01

Հում ձուկ` պաղեցրած, թեթև սառեցրած, սառեցրած

Խմորասնկեր, չի թույլատրվում մթերքի զանգվածում (գ)

1,0

Յուղ` բուսական, զտած, հոտազերծած. վիտամինային պրեմիքս

Խմորիչներ, ԳԱՄ/գ, ոչ ավելի

10

Կաթ` չոր, յուղի 25% զանգվածային բաժնով, չոր յուղազերծված. խտանյութ կաթի շիճուկային սպիտակուցների՝ էլեկտրադիալիզի, ուլտրաֆիլտրման և էլեկտրադիալիզի մեթոդով ստացվող. ածխաջրասպիտակուցային խտանյութ. կաթնասպիտակուցային խտանյութ. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլ` պանրի շիճուկից. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլներ՝ կաթնաշոռային շիճուկից. կազեցիտ չոր. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, մանկական չոր մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածիկի լուծամզուքով (մանկական հեղուկ մթերքի համար). ալյուր` հացահատիկային, մշակված. վարսակալյուր. շաքարավազ, կաթնաշաքար զտած. օսլա` եգիպտացորենի, բարձր սորտի. մաթ՝ եգիպտացորենի, չոր, ներմուծմամբ ստացվող. օսլա` կարտոֆիլի, բարձր սորտի

50

Խտանյութ պարակազեինի. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութով, մանկական հեղուկ մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, առանց քիմիական մշակման, մանկական չոր մթերքի համար. սպիտակաձավար. լուծամզուք` ածիկի, մանկական սննդի համար. մաթ, այդ թվում՝ թեթև շաքարացված, փոշենման. ածխաջրային բաղադրիչ` օսլայի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից ստացված. խտանյութ լակտուլոզի. հանքային պրեմիքս

100

Ձավարեղեն` հացահատիկի, չմշակված. ալյուր` հացահատիկային, չմշակված. պեկտին

Բորբոսներ, ԳԱՄ/գ (սմ3), ոչ ավելի

10

Շաքարավազ, կաթնաշաքար զտած. կաթնաշաքար զտած

20

Ձեթ` եգիպտացորենի, զտած, հոտազերծած. ձեթ` սոյայի, զտած, հոտազերծած. վիտամինային պրեմիքս

50

Խտանյութ կաթի շիճուկային սպիտակուցների՝ էլեկտրադիալիզի, ուլտրաֆիլտրման և էլեկտրադիալիզի մեթոդով ստացվող.

 

ածխաջրասպիտակուցային խտանյութ. կաթնասպիտակուցային խտանյութ. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլ` պանրի շիճուկից. չոր ածխաջրասպիտակուցային մոդուլներ՝ կաթնաշոռային շիճուկից. խտանյութ պարակազեինի. կազեցիտ չոր. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, մանկական չոր մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածիկի լուծամզուքով (մանկական հեղուկ մթերքի համար). բաղադրիչ` չոր, կաթնային, ածխաջրասպիտակուցային խտանյութով, մանկական հեղուկ մթերքի համար. բաղադրիչ` չոր, կաթնային, անյուղ, առանց քիմիական

մշակման, մանկական՝ չոր մթերքի համար. ալյուր` հացահատիկային, մշակված. սպիտակաձավար. լուծամզուք` ածիկի, մանկական սննդի համար. օսլա` եգիպտացորենի, բարձր սորտի. մաթ` եգիպտացորենի, այդ թվում՝ չոր. օսլա` կարտոֆիլի, բարձր սորտի. հանքային պրեմիքս

100

Կաթ` չոր, յուղի 25% զանգվածային բաժնով, չոր յուղազերծված. ձավարեղեն` հացահատիկի, չմշակած. յուղ` բուսական, զտած, հոտազերծած. կարագ` սերուցքային, բարձր սորտի. մաթ` թեթև շաքարացված, փոշենման. ածխաջրային բաղադրիչ` օսլայի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզից ստացված. լակտոզ սննդային. խտանյութ լակտոզի. խտանյութ լակտուլոզի. պեկտին

200

Ալյուր՝ բրնձի, հնդկաձավարի, վարսակի, աշորայի, չմշակված

 

Աղյուսակ 2

 

2. Պահածոյացված սննդամթերքի անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշները

 

Պահածոների խմբեր

Արդյունաբերական մանրէազերծվածության պահանջները

Ծանոթագրություններ

Պահածոներում հայտնաբերվող միկրոօրգանիզմների խմբերը

Գնահատման չափորոշիչները

Լրիվ պահածոներ՝ «Ա» և «Բ» խմբերի

B.cereus և B.polymyxa խմբերի՝ սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Պահածոներ` մանրէազերծված, ձավարեղենի, բանջարեղենային խավարտներով, ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային (սպանդային և արդյունագործական նշանակության կենդանիների բոլոր տեսակները). թռչնամսից և մսաբուսական, այդ թվում՝ պաշտետային և խճողակային.

պահածոներ ձկան, ձկան լյարդից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ ապակյա, ալյումինե և թիթեղյա տարայում. պահածոներ` բանջարեղենային, рН-ի 4,2 և բարձր արժեք ունեցող. պահածոներ` ծիրանի, դեղձի, տանձի, pH-ի 3,8 և բարձր արժեք ունեցող, պատրաստված առանց թթվի հավելման` բացի մրգերից ստացված հյութային արտադրանքից. պահածոներ սնկի՝ բնական սնկերից. չկոնցենտրացված տոմատամթերք (ամբողջական պահածոյացված)՝ 12%-ից պակաս չոր նյութերի պարունակությամբ` բացի բանջարեղենից ստացված հյութային արտադրանքից. ըմպելիք` սոյայի ունդերի հիմքով՝ ասեպտիկ լցման. ԿԱՀ` բուսական հիմքով՝ հեղուկ, ասեպտիկ լցման

B. subtilis խմբի՝ սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

11 բջիջից ոչ ավելի՝ մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Մեզոֆիլ կլոստրիդիաներ C. botulinum և (կամ) C. perfringens

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Մեզոֆիլ կլոստրիդիաներ (բացի C. Botulinum-ից և (կամ) C. perfringens-ից)

1 բջիջից ոչ ավելի՝ մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Սպոր չառաջացնող միկրոօրգանիզմներ, այդ թվում՝ կաթնաթթվային և (կամ) բորբոսասնկեր և (կամ) խմորասնկեր

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Սպոր առաջացնող ջերմասեր (թերմոֆիլ) անաէրոբ, աէրոբ և ֆակուլտատիվ-անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում՝ պահպանման +20՛С-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում

Լրիվ պահածոներ` «Ա» և «Բ» խմբերի, մանկական և դիետիկ սննդի համար

B.cereus և B.polymyxa խմբերի՝ սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Պահածոներ մանրէազերծված` տավարի, խոզի, ձիու և նմանատիպ այլ մսից, բնական, ձավարեղենային, բանջարեղենային խավարտներով, ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային (սպանդային և արդյունագործական նշանակության կենդանիների բոլոր տեսակները). թռչնամսից և մսաբուսական, այդ թվում՝ պաշտետային և խճողակային. պահածոներ` ձկան, ձկան լյարդից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ ապակյա, ալյումինե և թիթեղյա տարայում.

պահածոներ` բանջարեղենային, рН-ի 4,2 և բարձր արժեք ունեցող. պահածոներ` ծիրանի, դեղձի, տանձի, pH-ի 3,8 և բարձր արժեք ունեցող, պատրաստված առանց թթվի հավելման` բացի մրգերից ստացված հյութային արտադրանքից. պահածոներ սնկի՝ բնական սնկերից. չկոնցենտրացված տոմատամթերք (ամբողջական պահածոյացված)՝ 12%-ից պակաս չոր նյութերի պարունակությամբ` բացի բանջարեղենից ստացված հյութային արտադրանքից. ըմպելիք՝ սոյայի ունդերի հիմքով՝ ասեպտիկ լցման. ԿԱՀ` բուսական հիմքով, հեղուկ՝ ասեպտիկ լցման

B. subtilis խմբի սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

11 բջիջից ոչ ավելի՝ մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Մեզոֆիլ կլոստրիդիաներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 10 գ (սմ3) զանգվածում

Սպոր չառաջացնող միկրոօրգանիզմներ, այդ թվում՝ կաթնաթթվային և (կամ) բորբոսասնկեր և (կամ) խմորասնկեր

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Սպոր առաջացնող ջերմասեր (թերմոֆիլ) անաէրոբ, աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

«Գ» խմբի լրիվ պահածոներ

B. polymyxa խմբի գազագոյացնող սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ

անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Պահածոներ` բանջարեղենային, рН-ի 3,7- 4,2 արժեք ունեցող` բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութային արտադրանքից. պահածոներ սնկի` մարինացված սնկերից

Գազ չգոյացնող սպոր առաջացնող մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ

ոչ ավելի, քան 90 ԳԱՄ՝ մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Մեզոֆիլ կլոստրիդիաներ C. botulinum և (կամ) C. perfringens

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Մեզոֆիլ կլոստրիդիաներ (բացի C. botulinum և (կամ) C. perfringens)

1 բջիջից ոչ ավելի՝ մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Սպոր չառաջացնող միկրոօրգանիզմներ և (կամ) բորբոսասնկեր և (կամ) խմորասնկեր

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

«Դ» խմբի լրիվ պահածոներ

Սպոր չառաջացնող միկրոօրգանիզմներ և (կամ) բորբոսասնկեր և (կամ) խմորասնկեր

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ (սմ3) զանգվածում

Պահածոներ` բանջարեղենային (pH-ի 3,7- ից ցածր արժեքով), մրգային և պտղահատապտղային, պաստերացված, պահածոներ` հանրային սննդի համար, սորբինաթթվով և pH-ի 4,0-ից ցածր արժեքով. պահածոներ` ծիրանի, դեղձի և տանձի, pH-ի 3,8-ից ցածր արժեքով` բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութային արտադրանքից. ջեմեր, մուրաբաներ, պովիդլո, կոնֆիտյուրներ, պտուղներ և հատապտուղներ՝ շաքարով տրորած, և պտղահատապտղային այլ խտանյութեր՝ շաքարով, մանրէազերծված։

«Ե» խմբի կիսապահածոներ

Մեզոֆիլ աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների քանակ (ՄԱՖԱՄՔ)

 Ոչ ավելի, քան 2 х102 ԳԱՄ/գ

Պահածոներ պաստերացված` տավարի և խոզի մսից. խոզապուխտ` կտրատած և սիրողական, թռչնամսից. կիսապահածոներ պաստերացված՝ ձկից, ապակյա տարայում

Աղիքային ցուպիկի խմբի մանրէներ (կոլիձևեր)

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ զանգվածում

B. cereus

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ զանգվածում

Սուլֆիտ վերականգնող կլոստրիդիաներ

Չեն թույլատրվում մթերքի 0,1 գ զանգվածում ձկան կիսապահածոների համար՝ մթերքի 1,0 գրամ զանգվածում *

S. aureus և այլ կոագուլազա դրական ստաֆիլոկոկեր

Չեն թույլատրվում մթերքի 1 գ զանգվածում

 

 

Հավելված թիվ 3

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Սննդամթերքի անվտանգության հիգիենիկ պահանջներ

 

1. Միս և մսամթերք. թռչնամիս, ձու և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ/կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

– կապար

0,5

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս, դրանից ստացված մթերք, պահածոներ՝ մսից, մսաբուսական, թռչնամսից. Ձվի սպիտակուց (ալբումին) չոր

 

0,6

Ենթամթերք սպանդային կենդանիների, խոզի կաշի, արյուն սննդային և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային

 

1,0

Երիկամներ. Մսամթերք՝ երիկամների օգտագործմամբ. Պահածոներ՝ մսից, թռչնամսից, ենթամթերքից (այդ թվում՝ պաշտետային), մսաբուսական (հավաքովի թիթեղյա տարայում)

 

0,3

Ձու և հեղուկ ձվամթերք (խառնուրդ (մելանժ), սպիտակուց, դեղնուց)

 

3,0

Ձվամթերք՝ չոր (ձվի փոշի, սպիտակուց, դեղնուց)

- մկնդեղ

0,1

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս, դրանից ստացված մթերք, պահածոներ՝ մսից, մսաբուսական, թռչնամսից. Ձու և հեղուկ ձվամթերք (խառնուրդ (մելանժ), սպիտակուց, դեղնուց)

 

0,2

Ձվի սպիտակուց (ալբումին) չոր

 

0,6

Ձվամթերք՝ չոր (ձվի փոշի, սպիտակուց, դեղնուց)

 

1,0

Ենթամթերք սպանդային կենդանիների, խոզի կաշի, սննդային արյուն և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ թռչնամսից՝ պաշտետային. Պահածոներ ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային

– կադմիում

0,05

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս, դրանից ստացված մթերք, պահածոներ՝ մսից, մսաբուսական, թռչնամսից. Ձվի սպիտակուց (ալբումին) չոր

 

0,1

Պահածոներ՝ մսից, թռչնամսից, մսաբուսական, հավաքովի թիթեղյա տարայում. Ձվամթերք չոր

 

0,01

Ձու և հեղուկ ձվամթերք (խառնուրդ (մելանժ), սպիտակուց, դեղնուց)

 

0,3

Ենթամթերք սպանդային կենդանիների, խոզի կաշի, սննդային արյուն և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ ենթամթերքից (այդ թվում՝ պաշտետային), պահածոներ մսաբուսական.

 

0,6

Պահածոներ ենթամթերքից՝ երիկամների հավելմամբ, այդ թվում՝ պաշտետային

 

1,0

Երիկամներ. Մսամթերք՝ երիկամների օգտագործմամբ.

– սնդիկ

0,03

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս և դրանից ստացված մթերք, պահածոներ՝ մսից, մսաբուսական, թռչնամսից. Ձվի սպիտակուց (ալբումին) չոր

 

0,02

Ձու և հեղուկ ձվամթերք

 

0,1

Ենթամթերք սպանդային կենդանիների, խոզի կաշի, սննդային արյուն և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային. Ձվամթերք չոր

 

0,2

Երիկամներ. Մսամթերք՝ երիկամների օգտագործմամբ. Պահածոներ ենթամթերքից՝ երիկամների հավելմամբ, այդ թվում՝ պաշտետային

– անագ

200,0

Պահածոներ՝ մսից, թռչնամսից, ենթամթերքից, մսաբուսական, հավաքովի թիթեղյա տարայում

– քրոմ

0,5

Պահածոներ՝ մսից, թռչնամսից, ենթամթերքից, մսաբուսական, քրոմապատած տարայում

Թունաքիմիկատներ

   

– ՀՔՑՀ (α-, β-, γ- իզոմերներ)

0,1

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս. սպանդային կենդանիների և թռչնի ենթամթերք. Ձու, ձվամթերք. Խոզի կաշի, սննդային արյուն և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ՝ մսից, ենթամթերքից, մսաբուսական

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,1

Միս, մսամթերք և միս պարունակող մթերք, թռչնամիս. ենթամթերք սպանդային կենդանիների և թռչնի. Ձու, ձվամթերք. Խոզի կաշի, սննդային արյուն և դրանցից պատրաստվող մթերք, պահածոներ՝ մսից, ենթամթերքից, մսաբուսական

Բենզ(ա)պիրեն

0,001

Ծխեցրած մսամթերք, միս պարունակող մթերք և թռչնամթերք

Նիտրատներ

200,0

Պահածոներ մսաբուսական՝ բանջարեղենով, պահածոներ թռչնամսից՝ մսաբուսական

Նիտրոզամիններ (ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ)

0,002

Պահածոներ՝ մսից, թռչնամսից, նատրիումի նիտրատի հավելմամբ. Պահածոներ ենթամթերքից, այդ թվում՝ պաշտետային

 

0,004

Ծխեցրած մսամթերք, միս պարունակող մթերք և թռչնամթերք

Դիօքսիններ

0,000003

(ճարպի վերահաշվարկով)

Պահածոներ մսից (տավարի, ոչխարի միս և դրանցից պատրաստվող մթերք). Հավկիթ և դրանից պատրաստվող մթերք

 

0,000001

(ճարպի վերահաշվարկով)

Պահածոներ մսից (խոզի միս և դրանից պատրաստվող մթերք)

 

0,000006

(ճարպի վերահաշվարկով)

Լյարդ և դրանից պատրաստվող մթերք. Պահածոներ լյարդից

 

0,000002

Ընտանի թռչուն և դրանից պատրաստվող մթերք

 

Ծանոթագրություն. Չոր մթերքի, այդ թվում՝ սուբլիմացիոն և ջերմային չորացմամբ մսի և թռչնամսի, չոր ձվամթերքի համար թունավոր տարրերի, հակաբիոտիկների, թունաքիմիկատների, դիօքսինների պարունակությունը ելակետային մթերքի վերահաշվարկով` հաշվի առնելով չոր նյութերի պարունակությունը դրանում և վերջնական մթերքում

 

2. Կաթ և կաթնամթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ/կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

– կապար

0,1

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ, հում սերուցք. Ընպելի կաթ և ըմպելի սերուցք, թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, կաթնաթթվային մթերք, թթվասեր, դրանց հիմքով կաթնային բաղադրյալ մթերք. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ. Պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (հեղուկ, այդ թվում՝ սառեցված)* պատրաստման համար

 

0,1

Կաթնամթերք, կաթնային բաղադրիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

0,3

Կաթնաշոռ և դրա հիմքով մթերք, կաթնաշոռային մթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով. Ալբումին կաթնային և մթերք դրա հիմքով, կաթնային մածուկանման սպիտակուցային մթերք, այդ թվում՝ մերելուց հետո ջերմամշակված. Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ կոնցենտրացված, խտացրած, պահածոներ՝ կաթնային, կաթնային բաղադրյալ, կաթ պարունակող. Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ՝ կակաո–մթերքի հավելմամբ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ՝ կակաո–մթերքի ավելացմամբ. Չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի կուլտիվացման համար)*

 

0,5

Պանիրներ և պանրամթերք, պանրի մածուկներ, սոուսներ

 

1,0

Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (չոր) պատրաստման համար

 

10,0

Ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ կաթը մակարդող

- մկնդեղ

0,05

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ, հում սերուցք. Ընպելի կաթ և ըմպելի սերուցք, թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, կաթնաթթվային մթերք, թթվասեր, դրանց հիմքով կաթնային բաղադրյալ մթերք. Պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ՝ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (հեղուկ, այդ թվում՝ սառեցված)* պատրաստման համար

 

0,05

Կաթնամթերք, կաթնային բաղադրիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

0,1

Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ)*

 

0,15

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ կոնցենտրացված, խտացրած. Պահածոներ՝ կաթնային, կաթնային բաղադրյալ, կաթ պարունակող

 

0,2

Կաթնաշոռ և դրա հիմքով մթերք, կաթնաշոռային մթերք. Ալբումին կաթնային և մթերք՝ դրա հիմքով. Կաթնային մածուկանման սպիտակուցային մթերք, այդ թվում՝ մերելուց հետո ջերմամշակված. մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (չոր) պատրաստման համար.

 

0,3

Պանիրներ և պանրամթերք, պանրի մածուկներ, սոուսներ*

 

1,0

Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի աճի համար

 

3,0

Ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ կաթը մակարդող

– կադմիում

0,03

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ, հում սերուցք. Ընպելի կաթ և ըմպելի սերուցք, թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, կաթնաթթվային մթերք, թթվասեր, դրանց հիմքով կաթնային բաղադրյալ մթերք. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ. Պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (հեղուկ, այդ թվում՝ սառեցված)* պատրաստման համար

 

0,03

Կաթնամթերք, կաթնային բաղադրիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

0,1

Կաթնաշոռ և դրա հիմքով մթերք, կաթնաշոռային մթերք, ալբումին կաթնային և մթերք՝ դրա հիմքով. Կաթնային մածուկանման սպիտակուցային մթերք, այդ թվում՝ մերելուց հետո ջերմամշակված. Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ կոնցենտրացված, խտացրած. Պահածոներ՝ կաթնային, կաթնային բաղադրյալ, կաթ պարունակող)*

 

0,2

Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Պանիրներ և պանրամթերք, պանրի մածուկներ, սոուսներ. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ, սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ՝ կակաո–մթերքի հավելմամբ. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (չոր) պատրաստման համար. Չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի աճի համար)*

– սնդիկ

0,005

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ, հում սերուցք. Ընպելի կաթ և ըմպելի սերուցք, թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, կաթնաթթվային մթերք, թթվասեր, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով. պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (հեղուկ, այդ թվում՝ սառեցված) պատրաստման համար. Կաթնամթերք, կաթնային բաղկացուցիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)*

 

0,015

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ կոնցենտրացված, խտացրած. պահածոներ կաթից, կաթնային բաղադրիչներ և կաթ պարունակող

 

0,02

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով, կաթնաշոռային մթերք. Ալբումին կաթնային և մթերք՝ դրա հիմքով, մթերք կաթնային մածուկանման սպիտակուցային, այդ թվում՝ մերելուց հետո ջերմամշակված*

 

0,03

Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Պանիրներ և պանրամթերք, պանրի մածուկներ, սոուսներ. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ. Մերաններ, մերանային և պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմներ կաթնաթթվային մթերքի, թթվասերուցքային կարագի, պանիրների (չոր) պատրաստման համար. Չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի աճի համար*

– պղինձ

0,4

Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ (պահուստավորվող մթերքի համար). Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ (պահուստավորվող մթերքի համար) *

– երկաթ

1,5

Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ (պահուստավորվող մթերքի համար), սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ (պահուստավորվող մթերքի համար) *

– նիկել

0,7

Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ (ջրածնավորված ճարպով մթերքի համար) *

– անագ

200,0

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ պահածոյացված հավաքովի թիթեղյա տարայում

– քրոմ

0,5

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ պահածոյացված քրոմապատած տարայում

Բենզ(ա)պիրեն

0,001

Ծխեցրած պանիրների և պանրամթերքի, պանրի մածուկնեերի, սոուսների համար

Թունաքիմիկատներ4

   

– ՀՔՑՀ (α-, β-, γ- իզոմերներ)

0,05

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ. Ըմպելի կաթ, թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, հեղուկ կաթնաթթվային մթերք, դրանց հիմքով կաթնային բաղադրյալ մթերք, այդ թվում՝ թթվեցումից հետո ջերմամշակված*

 

1,25

(ճարպի վերահաշվարկով)

Սերուցք, ըմպելի սերուցք, թթվասեր. Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով, կաթնաշոռային մթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով, ալբումին կաթնային և մթերք՝ դրա հիմքով, մթերք կաթնային, մածուկանման, սպիտակուցային. կաթ, սերուցք, թան, շիճուկ, կաթնամթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով, կոնցենտրացրած և խտացրած՝ շաքարով, խտացրած կաթ՝ մանրէազերծված, կաթնային պահածոներ և կաթնային բաղադրյալ պահածոներ Կաթնամթերք, կաթնային բաղադրիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով). Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Պանիրներ և պանրամթերք՝ հալած, շիճուկաալբումինային, չոր, պանրի մածուկներ, սոուսներ. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ. Պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. Չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի աճի համար*

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,05

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ. Ըմպելի կաթ և թան, կաթնային շիճուկ, կաթնային ըմպելիք, հեղուկ կաթնաթթվային մթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով, այդ թվում՝ մթերք մերելուց հետո ջերմամշակված*

 

1,0

(ճարպի վերահաշվարկով)

Սերուցք, ըմպելի սերուցք, թթվասեր. Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով, կաթնաշոռային մթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով, ալբումին կաթնային և մթերք՝ դրա հիմքով, մթերք կաթնային մածուկանման սպիտակուցային. Կաթ, սերուցք, թան, շիճուկ, կաթնամթերք, կաթնային բաղադրյալ մթերք՝ դրանց հիմքով, կոնցենտրացված և խտացրած՝ շաքարով, խտացրած կաթ՝ մանրէազերծված, կաթնային պահածոներ և կաթնային բաղադրյալ պահածոներ. Կաթնամթերք, կաթնային բաղադրիչներ՝ չոր, սուբլիմացված (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով). Խտանյութեր` կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների. Պանիրներ և պանրամթերք՝ հալած, շիճուկաալբումինային, չոր, պանրի մածուկներ, սոուսներ. Կարագ, յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ. Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ. Պաղպաղակ բոլոր տեսակների՝ կաթից և կաթնային հիմքով. չոր սնուցիչ միջավայրեր կաթնային հիմքով՝ մերանային և պրոբիոտիկ միկրոֆլորայի աճի համար*

Միկոտոքսիններ

   

– աֆլատոքսին М1

0,0005

Կաթ և կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք.

Աֆլատոքսին B1

չի թույլատրվում

(<0,00015)

ֆերմենտային պատրաստուկներ կաթը մակարդող՝ սնկային ծագման

Զեարալենոն

չի թույլատրվում

(<0,005)

ֆերմենտային պատրաստուկներ կաթը մակարդող՝ սնկային ծագման

Т-2 տոքսին

չի թույլատրվում

(<0,05)

ֆերմենտային պատրաստուկներ կաթը մակարդող՝ սնկային ծագման

Օխրատոքսին A

չի թույլատրվում

(<0,0005)

ֆերմենտային պատրաստուկներ կաթը մակարդող՝ սնկային ծագման

Դիօքսիններ2

0,000003

(ճարպի վերահաշվարկով)

Կաթ և կաթնամթերք

Մելամին3

չի թույլատրվում

(<1,0 մգ/կգ)

Հում կաթ, հում յուղազերծված կաթ, հում սերուցք. Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք (բացի կովի կաթի կարագից, յուղային մածուկից, կաթնայուղից, սերուցքաբուսական սփրեդից և սերուցքաբուսական հալած խառնուրդից) կաթի վերամշակումից ստացվող չոր և սուբլիմացված մթերքի համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով).

Պերօքսիդային թիվ

10 մմոլ ակտիվ թթվածին/կգ ճարպ

Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալած խառնուրդ

 

Ծանոթագրություններ. * Կաթնային բաղադրյալ և կաթ պարունակող մթերք ոչ կաթնային բաղադրիչների պարունակությամբ՝ ավելի քան 35 տոկոս. թունավոր տարրերի, միկրոտոքսինների, հակաբիոտիկների, թունաքիմիկատների, ռադիոնուկլիդների պարունակության թույլատրելի մակարդակների, մանրէաբանական անվտանգության ցուցանիշների մասով պահանջները սահմանվում են՝ հաշվի առնելով կաթնային և ոչ կաթնային բաղադրիչների պարունակությունը և հարաբերակցությունը, դրանցում պոտենցիալ վտանգավոր նյութերի տեսակները և պարունակության մակարդակները։

 

3. Ձուկ, արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ/կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

– կապար

1,0

Ձկնամթերքի բոլոր տեսակները (բացի թյուննոս, թրաձուկ, բելուգա տեսակներից) և ծովային կաթնասունների միս, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

2,0

Թյուննոս, թրաձուկ, բելուգա՝ մթերքի բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

10,0

Կակղամորթներ, խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ, երկկենցաղներ, սողուններ

0,5

Ջրիմուռներ և ծովախոտեր

- մկնդեղ

1,0

քաղցրահամ ջրերի

5,0 ծովային

Ձկնամթերքի բոլոր տեսակները (բացի ձկնկիթից, սերմնագեղձից, ձկան յուղից) և ծովային կաթնասունների միս, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

1,0

Ձկնկիթ և ձկան սերմնագեղձեր և դրանցից պատրաստվող մթերք. Ձկնկիթի անալոգներ. Ձկան յուղ

5,0

Կակղամորթներ, խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ, երկկենցաղներ, սողուններ. Ջրիմուռներ և ծովախոտեր

– կադմիում

0,2

Ձկնամթերքի և ծովային կաթնասունների բոլոր տեսակները (բացի ձկնկիթից, սերմնագեղձից և լյարդից), այդ թվում՝ չորացված մթերք1

1,0

Ձկնկիթ և ձկան սերմնագեղձեր և դրանցից պատրաստվող մթերք. Ձկնկիթի անալոգներ. Ջրիմուռներ և ծովախոտեր

0,7

Ձկան լյարդ և դրանից պատրաստվող մթերք

2,0

Կակղամորթներ, խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ, երկկենցաղներ, սողուններ

– սնդիկ

0,3

0,3 քաղցրահամ ջրերի ՝ ոչ գիշատիչ

0,6

քաղցրահամ ջրերի՝ գիշատիչ

0,5 ծովային

Ձկնամթերքի բոլոր տեսակները (բացի թյուննոս, թրաձուկ, բելուգա տեսակներից, և ձկնկիթ, սերմնագեղձ, լյարդ, ձկան յուղ արտադրանքից) և ծովային կաթնասունների միս, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

1,0

Թյուննոս, թրաձուկ, բելուգա՝ մթերքի բոլոր տեսակները (բացի խավիարից, սերմնագեղձից, ձկան յուղից), այդ թվում՝ չորացված մթերք1

0,5

Ձկան լյարդ և դրանից սպատրաստվող մթերք

0,3

Ձկան յուղ

0,2

Ձկնկիթ և ձկան սերմնագեղձեր և դրանցից պատրաստվող մթերք. ձկնկիթի անալոգներ. Կակղամորթներ, խեցգետնանմաններ և այլ անողնաշարավորներ, երկկենցաղներ, սողուններ

0,1

Ջրիմուռներ և ծովախոտեր

– անագ

200

Պահածոներ և պրեսերվներ ձկան, ձկան լյարդից և դրանից պատրաստվող մթերքից՝ հավաքովի թիթեղյա տարայում

– քրոմ

0,5

Պահածոներ և պրեսերվներ ձկան, ձկան լյարդից և դրանից պատրաստվող մթերքից՝ քրոմապատած տարայում

Հիստամին

100,0

Թյուննոս, սկումբրիա, սաղմոն, ծովատառեխ ՝ մթերքի բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

Նիտրոզամիններ

(ՆԴՄԱ–ի և ՆԴԷԱ–ի հանրագումարը)

0,003

Ձկնամթերքի և ծովային կաթնասունների բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

Դիօքսիններ

0,000004

Ձկնամթերքի և ծովային կաթնասունների բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

0,000002

(ճարպի վերահաշվարկով)

Ձկան յուղ1

Թունաքիմիկատներ

   

ՀՔՑՀ (α-, β-, γ- իզոմերներ)

0,03

Քաղցրահամ ջրերի ձկների մթերքի բոլոր տեսակները, բացի լյարդից, ձկնկիթից, սերմնագեղձից, ձկան յուղից, չորացված և օգտագործման համար պատրաստի այլ մթերքից

0,2

Ծովաձկների մթերքի բոլոր տեսակները և ծովային կաթնասունների միս (բացի լյարդից և ձկան յուղից). Ձկնկիթ և ձկան սերմնագեղձեր և դրանցից պատրաստվող մթերք. Խավիարի անալոգներ

0,1

Ձկան յուղ

1,0

Ձկան լյարդ և դրանից պատրաստվող մթերք

ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,3

Քաղցրահամ ջրերի ձկների մթերքի բոլոր տեսակները (բացի լյարդից, ձկնկիթից և սերմնագեղձից, ձկան յուղից, չորացված և օգտագործման համար պատրաստի այլ մթերքից)

0,2

Ծովաձկների մթերքի (բացի թառափազգիներից, սաղմոնազգիներից և յուղոտ ծովատառեխից) և ծովային կաթնասունների մսի բոլոր տեսակները (բացի լյարդից, ձկնկիթից և սերմնագեղձից, ձկան յուղից, չորացված և օգտագործման համար պատրաստի այլ մթերքից) Ձկան յուղ

2,0

Թառափազգիներ, սաղմոնազգիներ, յուղոտ ծովատառեխ՝ մթերքի բոլոր տեսակները (բացի լյարդից, ձկնկիթից և սերմնագեղձից), այդ թվում՝ չորացված, ծխեցրած, աղը դրված, համեմված, մարինացված, ձկնային կերակուրներ և այլ արտադրանք՝օգտագործման համար պատրաստի

0,4

Ձուկ (բացի թառափազգիներից, սաղմոնազգիներից և յուղոտ ծովատառեխից)՝ չորացված, ապխտած, ծխեցրած, աղը դրված, համեմված, մարինացված, ձկնային կերակուրներ և այլ արտադրանք՝օգտագործման համար պատրաստի. Ձկնկիթ և ձկան (բոլոր տեսակների) սերմնագեղձեր և դրանցից պատրաստվող մթերք.

Խավիարի անալոգներ

3,0

Ձկան լյարդ և դրանից պատրաստվող մթերք

2,4-D թթու, դրա աղերը և եթերները

չի թույլատրվում

Քաղցրահամ ջրերի ձկների մթերքի բոլոր տեսակները

Պոլիքլորինացված բիֆենիլներ

2,0

Ձկնամթերքի (բացի լյարդից և ձկան յուղից) և ծովային կաթնասունների մսի բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ չորացված մթերք1

5,0

Ձկան լյարդ և դրանից պատրաստվող մթերք

3,0

Ձկան յուղ

Բենզ(ա)պիրեն

0,005

Ծխեցրած ձկնային արտադրանք

Կակղամորթների պարալիտիկ թույն

(սաքսիտոքսին)

0,8

Կակղամորթներ

Կակղամորթների ամնեստիկ թույն

(դոմոևային թթու)

20

Կակղամորթներ

30

Ծովախեցգետինների ներքին օրգաններ

Կակղամորթների դիարեային թույն

(օկադաիկային թթու)

0,16

Կակղամորթներ

Թթվային թիվ, մգ ԿՈՆ/գ

4,0

Ձկան յուղ

Պերօքսիդային թիվ, մմոլ ակտիվ թթվածին/կգ

10,0

Ձկան յուղ

 

Ծանոթագրություն. 1 - ելակետային մթերքի վերահաշվարկով` հաշվի առնելով չոր նյութերի պարունակությունը դրանում և վերջնական մթերքում)։

 

4. Հացահատիկ (սերմեր), ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ և հացաբուլկեղեն

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ/կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

կապար

0,5

Պարենային հացահատիկ, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք՝ բացի սննդային թեփից, հացից և բուլկեղենից

1,0

Թեփ սննդային (ցորենի, աշորայի)

0,35

Հաց, բուլկեղեն և ամոքահունց արտադրատեսակներ

մկնդեղ

0,2

Պարենային հացահատիկ և դրանից պատրաստված արտադրանք՝ բացի լոբահատիկավորների սերմերից, հացից և բուլկեղենից

0,3

Սերմեր լոբահատիկավորների

0,15

Հաց, բուլկեղեն և ամոքահունց արտադրատեսակներ

կադմիում

0,1

Պարենային հացահատիկ, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված արտադրանք՝ բացի հացից և բուլկեղենից

0,07

Հաց, բուլկեղեն և ամոքահունց արտադրատեսակներ

սնդիկ

0,03

Պարենային հացահատիկ, ձավար, վարսակալյուր, փաթիլներ, ալյուր, պարենային թեփ

0,02

Լոբահատիկավորների սերմեր, մակարոնեղեն, օղաբլիթ, չորահացեր, ցպիկաձև հրուշակեղեն և այլն,

0,015

Հաց, բուլկեղեն և ամոքահունց արտադրատեսակներ

Միկոտոքսիններ

   

աֆլատոքսին B1

0.005.

Պարենային հացահատիկ, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք

դեզօքսինիվալենոլ

0,7

Պարենային հացահատիկ՝ ցորեն և դրանից պատրաստված մթերք

1,0

Պարենային հացահատիկ՝ գարի և դրանից պատրաստված մթերք

Т-2 տոքսին

0,1

Պարենային հացահատիկ և դրանից պատրաստված մթերք

զեարալենոն

1,0

Պարենային հացահատիկ և սննդային թեփ (ցորեն, գարի, եգիպտացորեն)։

0,2

Մթերք պարենային հացահատիկից (ցորեն, գարի, եգիպտացորեն)

օխրատոքսին A

0,005

Պարենային հացահատիկ՝ ցորեն, գարի, աշորա, վարսակ, բրինձ և դրանից պատրաստված մթերք

Նիտրոզամիններ (ՆԴՄԱ–ի և ՆԴԷԱ–ի հանրագումարը)

0,015

Գարեջրի ածիկ

Բենզ(ա)պիրեն

0,001

Հացահատիկ պարենային

Թունաքիմիկատներ

   

ՀՔՑՀ (α,- β,- γ- իզոմերներ)

0,5

Պարենային հացահատիկ, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,02

Պարենային հացահատիկ և դրանից պատրաստված մթերք

0,05

Լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք

– 2,4–D թթու, դրա աղերը և եթերները

չեն թույլատրվում

Պարենային հացահատիկ, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք

– հեքսաքլորբենզոլ

0,01

Հացահատիկ պարենային՝ ցորեն և դրանից պատրաստված մթերք

– սնդիկօրգանական թունաքիմիկատներ

չեն թույլատրվում

Հացահատիկ պարենային, լոբահատիկավորների սերմեր և դրանցից պատրաստված մթերք

Օլիգոշաքարներ, %, ոչ ավելի

2,0

Թեփ՝ սննդային, (սոյայի սպիտակուցային մթերքի համար) դիետիկ և մանկական սննդի

Տրիպսինի ինհիբիտոր, %, ոչ ավելի

0,5

Թեփ՝ սննդային, (սոյայի սպիտակուցային մթերքի համար) դիետիկ և մանկական սննդի

Վնասակար խառնուկներ, %, ոչ ավելի

   

հասկաժանգ

0,05

Հացահատիկ պարենային

դառնիճ՝ սողացող, սոֆորա աղվեսապոչ, թերմոպսիս նշտարաձև (միասին)

0,1

Հացահատիկ պարենային (ցորեն, աշորա)

Քարառվույտ բազմագույն

0,1

Հացահատիկ պարենային (ցորեն, աշորա)

խամբար խավավոր-պտղային

0,1

Հացահատիկ պարենային (ցորեն, աշորա)

տրիխոդեսմա՝ սպիտակահեր

չի թույլատրվում

Հացահատիկ պարենային (աշորա)

մրիկասնկերով (քարամրիկով, փոշեմրիկով) ախտահարված հատիկներ

10,0

Հացահատիկ պարենային (ցորեն)

հատիկներ՝ ֆուզարիոզով ախտահարված

1,0

Հացահատիկ պարենային (ցորեն, աշորա, գարի, կորեկ, հնդկացորեն)

հատիկներ՝ վարդագույն

3,0

Հացահատիկ պարենային (աշորա)

վառ դեղնականաչ ֆլուորեսցենտմամբ (ԴԿՖ) հատիկների առկայություն

0,1

Հացահատիկ պարենային (եգիպտացորեն)

Հացի պաշարների՝ վնասատուներով (միջատներ, տիզեր) վարակվածությունը

չի թույլատրվում

Հացահատիկ պարենային, լոբահատիկավորների սերմեր. Ձավար, վարսակալյուր, փաթիլ, ալյուր պարենային հացահատիկից. Թեփ սննդային (ցորենի, աշորայի)

Վնասատուներով աղտոտվածությունը

15 (օր./ կգ, ոչ ավելի)

Հացահատիկ պարենային

հացի պաշարների (միջատներ, տզեր), աղտոտվածության գումարային խտությունը

չի թույլատրվում

Սերմեր լոբահատիկավորների. Ձավար, վարսակալյուր, փաթիլ, ալյուր պարենային հացահատիկից.

Թեփ սննդային (ցորենի, աշորայի)

Հացի «կարտոֆիլային հիվանդության» վարակների հարուցիչներով վարակվածությունը

չի թույլատրվում

Ցորենի սորտերի հաց թխելու համար օգտագործվող ցորենի ալյուրի համար (փորձնական լաբորատոր թխումից հետո 36 ժամ անց)

 

5. Շաքար և հրուշակեղեն

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

– կապար

0,5

Շաքար, ալրային հրուշակեղեն

1,0

Շաքարաշատ հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ. շոկոլադ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ. Կակաո պտուղներ և կակաո մթերք. Մեղր

- մկնդեղ

1,0

Շաքար և շաքարաշատ հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ. շոկոլադ և դրանից պատրաստված արտադրատեսակներ. Կակաո պտուղ և կակաո մթերք.

0,3

Ալրային հրուշակեղեն

0,5

Մեղր

– կադմիում

0,05

Շաքար, մեղր

0,1

Շաքարաշատ և ալրային հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ

 

0,5

Շոկոլադ և դրանից ստացված արտադրանք. կակաո պտուղ և կակաո մթերք.

– սնդիկ

0,01

Շաքար և շաքարաշատ հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ

0,1

Շոկոլադ և դրանից ստացված արտադրանք. Կակաո պտուղ և կակաո մթերք.

0,02

Ալրային հրուշակեղեն

Թունաքիմիկատներ

   

– ՀՔՑՀ (α,- β,- γ- իզոմերներ)

0,005

Շաքար, մեղր

0,5

Կակաո պտուղ և կակաո մթերք

0,2

Ալրային հրուշակեղեն

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,005

Շաքար, մեղր

0,02

Ալրային հրուշակեղեն

0,15

Կակաո պտուղ և կակաո մթերք

Միկոտոքսիններ

   

– աֆլատոքսին Բ1

0,005

Ալրային և շաքարաշատ հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ (ընկույզ պարունակող արտադրատեսակների համար). Շոկոլադ և դրանից ստացված արտադրատեսակներ. Կակաո պտուղ և կակաո մթերք

– դեզօքսինիվալենոլ

0,7

Ալրային հրուշակեղեն

5–օքսիմեթիլֆուրֆուրոլ

25

Մեղր

 

Ծանոթագրություն. * Շաքարաշատ հրուշակեղեն, արևելյան քաղցրավենիք, մաստակ, շոկոլադ և դրանից արտադրատեսակներ. ՀՔՑՀ–ի (α-, β-, γ- իզոմերներ) և ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտների թույլատրելի մակարդակները հաշվարկվում են հումքի հիմնական տեսակով(ներով) ինչպես զանգվածային մասով, այնպես էլ նորմավորվող թունաքիմիկատների թույլատրելի մակարդակներով։

 

6. Պտղաբանջարեղենային արտադրանք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

կապար

0,5

Բանջարեղեն, կարտոֆիլ, բոստանային մշակաբույսեր, ընկույզներ, սնկեր և դրանցից պատրաստված մթերք, այդ թվում՝ պահածոներ բանջարեղենից. հյութամթերք բանջարեղենից*

 

0,4

Մրգեր, հատապտուղներ և դրանցից ստացված մթերք. հյութամթերք մրգերից*

 

1,0

Պահածոներ բանջարեղեններից, մրգերից, հատապտուղներից, սնկերից՝ հավաքովի թիթեղյա տարայով՝ բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերքից. Սուրճ (հատիկավոր, աղացած, լուծվող)*

 

0,3

Պտղահատապտղային պաղպաղակ՝ բուրավետացված և սննդային սառույցներ

 

5,0

Համեմանքներ, համեմունքներ և համեմունքային խոտեր

 

10,0

Թեյ (սև, կանաչ, սալիկավոր)

մկնդեղ

0,2

Բանջարեղեն, կարտոֆիլ, բոստանային մշակաբույսեր, մրգեր, հատապտուղներ և դրանցից պատրաստված մթերք. Մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերք*

 

0,1

Պաղպաղակ պտղահատապտղային՝ բուրավետացված և սննդային սառույցներ

 

0,5

Սնկեր և և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

 

1,0

Պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով (ջեմեր, մուրաբաներ և այլն). Թեյ, սուրճ (հատիկավոր, աղացած, լուծվող)*

 

3,0 Համեմանքներ, համեմունքներ և համեմունքային խոտեր

 

0,3

Ընկույզներ

կադմիում

0,03

Բանջարեղեն, կարտոֆիլ, բոստանային մշակաբույսեր, մրգեր, հատապտուղներ և դրանցից պատրաստվող մթերք, այդ թվում՝ պահածոներ բանջարեղենից.* Մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերք

 

0,1

Սնկեր, ընկույզներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

 

0,05

Պահածոներ բանջարեղենից, մրգերից, հատապտուղներից, սնկերից հավաքովի թիթեղյա տարայով, բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերքից. Պտղահատապտղային խտանյութեր՝ շաքարով (ջեմեր, մուրաբաներ և այլն). Սուրճ (հատիկավոր, աղացած, լուծվող)*

 

0,2

Համեմանքներ, համեմունքներ և համեմունքային խոտեր

 

1,0

Թեյ

սնդիկ

0,02

Բանջարեղեն, կարտոֆիլ, բոստանային մշակաբույսեր, մրգեր, հատապտուղներ և դրանցից պատրաստված մթերք. Մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերք. Սուրճ*

 

0,05

Սնկեր, ընկույզներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

 

0,1

Թեյ

անագ

200,0

Պահածոներ բանջարեղենից, մրգերից, հատապտուղներից, սնկերից հավաքովի թիթեղյա տարայով՝ բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերքից

քրոմ

0,5

Պահածոներ բանջարեղենից, մրգերից, հատապտուղներից, սնկերից հավաքովի թիթեղյա տարայով՝ բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից ստացված հյութամթերքից

Նիտրատներ **

250

Կարտոֆիլ և դրանից պատրաստվող մթերք

900

Վաղահաս գլուխ կաղամբ (մինչև սեպտեմբերի 1-ը) և դրանից պատրաստվող մթերք

500

Ուշահաս գլուխ կաղամբ և դրանից պատրաստվող մթերք

400

Վաղահաս գազար (մինչև սեպտեմբերի 1–ը) և դրանից պատրաստվող մթերք

250

Գազար ուշահաս և դրանից պատրաստվող մթերք

150

Տոմատներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

300

Տոմատներ՝ պաշտպանված գրունտում աճեցվող և դրանցից պատրաստվող մթերք

150

Վարունգներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

400

Վարունգներ՝ պաշտպանված գրունտում աճեցվող և դրանցից պատրաստվող մթերք

1400

Ճակնդեղ ուտելի և դրանից պատրաստվող մթերք

80

Գլուխ սոխ և դրանից պատրաստվող մթերք

600

Կանաչ սոխ և դրանից պատրաստվող մթերք

800

Կանաչ սոխ՝ պաշտպանված գրունտում աճեցված և դրանից պատրաստվող մթերք

2000

Թերթավոր բանջարեղեն (սալաթ, սպանախ, թրթնջուկ, կաղամբ՝ սալաթային սորտերի, մաղադանոս, նեխուր, համեմ, սամիթ և այլն) և դրանցից պատրաստվող մթերք

200

Քաղցր պղպեղ և դրանից պատրաստվող մթերք

400

Քաղցր պղպեղ՝ պաշտպանված գրունտում աճեցված, դդմիկներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

 

60

Ձմերուկներ և դրանցից պատրաստվող մթերք

90

Սեխեր և դրանցից պատրաստվող մթերք

4500

Հազար սալաթ՝ թարմ, պաշտպանված գրունտում աճեցված՝ հոկտեմբերի 1–ից մարտի 31–ը

 

4000

Հազար սալաթ՝ թարմ, չպաշտպանված գրունտում աճեցված՝ հոկտեմբերի 1–ից մարտի 31–ը

3500

Հազար սալաթ՝ թարմ, պաշտպանված գրունտում աճեցված՝ ապրիլի 1–ից սեպտեմբերի 30–ը

2500

Հազար սալաթ՝ թարմ, չպաշտպանված գրունտում աճեցված՝ ապրիլի 1–ից սեպտեմբերի 30–ը

2000

Հազար սալաթ այսբերգային տիպի՝ պաշտպանված գրունտում աճեցված

2500

Հազար սալաթ այսբերգյան տիպի՝ պաշտպանված գրունտում աճեցված

Նիտրատներ

500

Հյութամթերք գլուխ կաղամբից

250

Հյութամթերք գազարից

150

Հյութամթերք տոմատից

700

Հյութամթերք ուտելի ճակնդեղից

400

Հյութամթերք դդմիկից

200

Հյութամթերք այլ բանջարեղենից

60

Հյութամթերք ձմերուկից

90

Հյութամթերք սեխից

Թունաքիմիկատներ

 

ՀՔՑՀ (α,- β,- γ- իզոմերներ)*

0,1

Կարտոֆիլ, կանաչ ոլոռ, շաքարի ճակնդեղ և դրանցից պատրաստվող մթերք

 

0,5

Բանջարեղեն, բոստանային մշակաբույսեր, սնկեր, ընկույզներ և դրանցից պատրաստվող մթերք. Բանջարեղենից և բոստանային մշակաբույսերից պատրաստվող հյութամթերք

 

0,05

Մրգեր, հատապտուղներ, խաղող և դրանցից պատրաստվող մթերք. հյութամթերք մրգերից*

ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները*

0,1

Բանջարեղեն, կարտոֆիլ, բոստանային մշակաբույսեր, մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր և դրանցից պատրաստվող մթերք. մրգերից և (կամ) բանջարեղենից պատրաստվող հյութամթերք

 

0,15

Ընկույզներ

Միկոտոքսիններ.

   

պատուլին

0,05

Խնձորներ, տոմատ, չիչխան, բռինչ և դրանցից պատրաստվող մթերք

աֆլատոքսին B1

0.005.

Ընկույզներ, թեյ, սուրճ

5– Oքսիմեթիլֆուրֆուրոլ

20,0

Պտղահատապտղային պաղպաղակ՝ բուրավետացված և սննդային սառույցներ*

 

Ծանոթագրություն.

* Չոր բանջարեղենի, կարտոֆիլի, հատապտուղների մեջ թունավոր տարրերի, նիտրատների և թունաքիմիկատների պարունակությունը որոշվում է սկզբնական մթերքի հաշվարկով՝ հաշվի առնելով հումքի և վերջնական մթերքի մեջ չոր նյութերի պարունակությունը։

** Բացի մրգերից և (կամ) բանջարեղենից պատրաստվող հյութամթերքից:

 

7. Յուղատու հումք և ճարպային մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

- կապար

0,1

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները), թորամասեր բուսական յուղերի, բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում՝ ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. կաթնային ճարպի փոխարինիչներ, կակաոյի յուղի համարժեքներ, կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չբարեխառնվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ չբարեխառնվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ՝ բուսասերուցքային և բուսաճարպային, խառնուրդներ հալած՝ բուսասերուցքային և բուսաճարպային, ճարպեր կենդանական, ճարպ խոզի և դրանից պատրաստվող մթերք, ճարպեր՝ կենդանական, հալած

0,3

Մայոնեզներ. սփրեդներ` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, խառնուրդներ հալած՝ բուսասերուցքային և բուսաճարպային (կակաո-մթերքով), սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ՝ բուսական յուղերի հիմքով

1,0

Սերմեր յուղատու մշակաբույսերի, ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

- մկնդեղ

0,1

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները), թորամասեր բուսական յուղերի, բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում՝ ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. փոխարինիչներ կաթնային ճարպի. կակաոյի յուղի համարժեքներ, կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չբարեխառնվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չբարեխառնվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, խառնուրդներ հալած` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ՝ բուսական յուղերի հիմքով. Ճարպեր կենդանական, ճարպ խոզի և դրանից պարտրաստվող մթերք. ճարպեր` կենդանական, հալած

 

0,3

Յուղատու մշակաբույսերի սերմեր

 

1,0

Ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

– կադմիում

0,05

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները), թորամասեր բուսական յուղերի, բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում՝ ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. Մարգարիններ. Հատուկ նշանակության ճարպեր, այդ թվում` ճարպեր խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. Կաթնային ճարպի փոխարինիչներ. Կակաոյի յուղի համարժեքներ. կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ և խառնուրդներ հալեցված` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ՝ բուսական յուղերի հիմքով

0,03

Սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ` հալած, բուսասերուցքային, ճարպեր կենդանական, ճարպ խոզի և դրանից պատրաստվող մթերք, ճարպեր` կենդանական, հալած

 

0,2

Սփրեդներ` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, խառնուրդներ հալած` բուսասերուցքային և բուսաճարպային (կակաո-մթերքով). Ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

 

0,5

Սերմեր՝ սննդային կակաչի

– սնդիկ

0,03

Բուսական յուղեր (բոլոր տեսակները), թորամասեր բուսական յուղերի, սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ` հալած, բուսասերուցքային, ճարպեր կենդանական, ճարպ խոզի և դրանից պատրաստվող մթերք, ճարպեր` կենդանական, հալած

 

0,05

Բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում` ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. Կաթնային ճարպի փոխարինիչներ. կակաոյի յուղի համարժեքներ. կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ և խառնուրդներ հալեցված` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ բուսական յուղերի հիմքով), յուղատու մշակաբույսերի սերմեր

 

0,2

Սփրեդներ բուսասերուցքային և խառնուրդներ հալած` բուսասերուցքային, կակաո մթերքով

 

0,3

Ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

– երկաթ

1,5

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը զտված, խառնուրդներ՝ զտված յուղերի. մարգարիններ, սփրեդներ և խառնուրդներ հալած (բացի մարգարինից, սփրեդներից և խառնուրդներից` հալած, կակաո մթերքի հավելմամբ). Ճարպեր` կենդանական, հալած (պահպանման համար մատակարարվող)

 

5,0

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը չզտված, խառնուրդներ չզտված յուղերի, խառնուրդներ զտված և չզտված յուղերի

– պղինձ

0,1

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը զտված, խառնուրդներ զտված յուղերի. մարգարիններ, սփրեդներ բուսաճարպային, խառնուրդներ` հալած, բուսաճարպային (բացի մարգարինից, սփրեդներից և խառնուրդներից` հալած, կակաո մթերքի հավելմամբ)

 

0,4

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը չզտված, խառնուրդներ՝ չզտված յուղերի, խառնուրդներ՝ զտված և չզտված յուղերի. սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ` հալեցված, բուսասերուցքային (բացի մարգարինից, սփրեդներից և խառնուրդներից` հալած, կակաո մթերքի հավելմամբ), ճարպեր՝ կենդանական, հալած (պահպանման համար մատակարարվող)

– նիկել

0,7

Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված, և ջրածնավորված յուղեր ու ճարպեր պարունակող մթերք

Թունաքիմիկատներ

   

– ՀՔՑՀ (α,- β,- γ- իզոմերներ)

0,2

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը՝ չզտված, խառնուրդներ չզտված յուղերի, խառնուրդներ զտված և չզտված յուղերի.

Սերմեր` սոյայի, բամբակենու, ճարպ կենդանական, ճարպ խոզի, դրանից պատրաստվող մթերք

 

0,4

Սերմեր` կտավատի, մանանեխի, կանճրակի

 

0,5

Սերմեր` արևածաղկի, գետնանուշի, եգիպտացորենի

 

0,05

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը զտված, խառնուրդներ զտված յուղերի. Բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում` ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. Հատուկ նշանակության ճարպեր, այդ թվում` ճարպեր խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. Կաթնային ճարպի փոխարինիչներ. կակաոյի յուղի համարժեքներ. կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ և խառնուրդներ հալեցված` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, սոուսներ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ բուսական յուղերի հիմքով

 

1,25

Սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ` հալած, բուսասերուցքային (ճարպի վերահաշվարկով)

 

0,1

Ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,2

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը՝ չզտված, խառնուրդներ չզտված յուղերի, խառնուրդներ զտված և չզտված յուղերի, ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

 

0,1

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը զտված, խառնուրդներ զտված յուղերի. Բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում` ձկան յուղերի, վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. Յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. փոխարինիչներ կաթնային ճարպի. կակաոյի յուղի համարժեքներ. կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ և խառնուրդներ հալեցված` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ՝ բուսական յուղերի հիմքով)

 

1,0

Ճարպեր կենդանական, ճարպ խոզի, դրանցից պատրստվող մթերք

 

1,0

Սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ` հալած, բուսասերուցքային (ճարպի վերահաշվարկով)

 

0,05

Սերմեր` սոյայի, բամբակի, եգիպտացորենի

 

0,1

Սերմեր` կտավատի, մանանեխի, կանճրակի

 

0,15

Սերմեր` արևածաղկի, գետնանուշի

Միկոտոքսիններ

   

– աֆլատոքսին Բ1

0,005

Յուղեր բուսական (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը՝ չզտված, խառնուրդներ չզտված յուղերի, խառնուրդներ զտված և չզտված յուղերի, բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում` ձկան յուղի վերամշակումից ստացվող մթերք, յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված.

Մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր այդ թվում՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. Կաթնային ճարպի փոխարինիչներ. կակաոյի յուղի համարժեքներ. կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, ոչ լաուրինային տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ` չտեմպերացվող, լաուրինային տիպի, սփրեդներ և խառնուրդներ հալեցված` բուսասերուցքային և բուսաճարպային, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ՝ բուսական յուղերի հիմքով), յուղատու մշակաբույսերի սերմեր, սոուսներ՝ բուսական յուղերի հիմքով

Պոլիքլորինացված բիֆենիլներ

3,0

Արտադրանք՝ ձկան յուղեր պարունակող, ճարպ` սննդային, ձկից և ծովային կաթնասուններից ու ձկնային՝ որպես դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սնունդ

Նիտրոզամիններ (ՆԴՄԱ–ի և ՆԴԷԱ–ի հանրագումարը)

0,002

Հում ճարպ կենդանական, ճարպ խոզի և դրանցից պատրաստվող մթերք

 

0,004

Խոզի ճարպ՝ ծխեցրած

Բենզ(ա)պիրեն

0,001

Խոզի ճարպ՝ ծխեցրած

Դիօքսիններ

0,00000075

Բուսայուղեր (բոլոր տեսակները) և դրանց թորամասերը

 

0,000003

Ճարպ տավարի, այդ թվում` հալած

 

0,000001

Խոզի ճարպ, այդ թվում՝ հալած

 

0,000002

Ճարպ թռչնի, ճարպ խառը, այդ թվում` հալած, ձկան յուղ

 

8. Ըմպելիք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

- կապար

0,1

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

 

0,3

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, և արհեստական հանքայնացված, խմորմամբ ստացված ըմպելիք, գարեջուր, գինի, օղի, թույլ ալկոհոլային և այլ սպիրտային խմիչք։

- մկնդեղ

0,1

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, և արհեստական հանքայնացված, խմորմամբ ստացված ըմպելիք

 

0,2

Գարեջուր, գինի, օղի, թույլ ալկոհոլային և այլ սպիրտային խմիչք

– կադմիում

0,01

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ

 

0,03

Ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, և արհեստական հանքայնացված, խմորմամբ տացված ըմպելիք, գարեջուր, գինի, օղի, թույլ ալկոհոլային և այլ սպիրտային խմիչք։

– սնդիկ

0,005

Ջրեր՝ խմելու, հանքային, բնական, սեղանի, բուժիչ-սեղանի, բուժիչ, ըմպելիք՝ ոչ ալկոհոլային, այդ թվում՝ հյութի պարունակությամբ, և արհեստական հանքայնացված,

խմորմամբ ստացված ըմպելիք, գարեջուր, գինի, օղի, թույլ ալկոհոլային և այլ սպիրտային խմիչք։

Մեթիլային սպիրտ

0,05%, ոչ ավելի

Օղի, սպիրտ` էթիլային, սննդային՝ ներառյալ սպիրտային կիսապատրաստվածքները

 

1,0 գ/դմ3, ոչ ավելի

Կոնյակ, կոնյակի սպիրտ

Միկոտոքսիններ

   

– պատուլին

0,05

Ըմպելիք՝ հյութի պարունակությամբ. խնձորի, տոմատի, չիչխանի, բռինչի

Կոֆեին

150

Ըմպելիք՝ կոֆեինի պարունակությամբ

 

400

Հատուկ նշանակության ըմպելիք՝ կոֆեինի պարունակությամբ

Խինին

85

Ըմպելիք՝ խինինի պարունակությամբ

 

300

Սպիրտային խմիչք՝ խինինի պարունակությամբ

Ընդհանուր հանքայնացումը

2 գ/լ

Արհեստական հանքայնացված ըմպելիք

Նիտրոզամիններ

(ՆԴՄԱ–ի և ՆԴԷԱ–ի հանրագումարը)

0,003

Գարեջուր

 

9. Այլ մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

կապար

1,0

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ՝ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և ոչ ավանդական մշակաբույսերի սերմերից.

խտանյութեր արյան սպիտակուցների. սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, և դրանցից պատրաստվող մթերք. արգանակներ՝ սննդային, չոր. քսիլիտ, սորբիտ, մաննիտ և այլ շաքարասպիրտներ. ամինաթթուներ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները. խմորիչներ սննդային, միաբջիջ բույսերի կենսազանգված, բակտերիական մեկնարկային մշակաբույսեր։

0,3

Խտանյութեր` կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների

0,2

Մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, դրանցից պատրաստվող ըմպելիք, այդ թվում՝ չոր, տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով)։

2,0

Կարագինան, արաբախեժ, բուսախեժ (եղջերենու, գուարային, քսանտանային, հելլանային, կոնժակային). դոնդողանյութ, խտանյութեր շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների. աղ` կերակրի և բուժիչ-կանխարգելիչ։

 

5,0

Ագար, ալգինատներ

10,0

Պեկտին, բուսախեժեր (գխատտի, տառայի, կարահյայի)

0,5

Օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

մկնդեղ

1,0

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և ոչ ավանդական մշակաբույսերի սերմերից. խտանյութեր` կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների. խտանյութեր արյան սպիտակուցների. դոնդողանյութ, խտանյութեր շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների. արգանակներ՝ սննդային, չոր. աղ` կերակրի և բուժիչ-կանխարգելիչ. Ամինաթթուներ՝ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները։

0,1

մթերք սպիտակուցային` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա. ըմպելիքներ` կոնցենտրացրած, խտացրած ու չոր, տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով)։

3,0

Պեկտին, ագար, կարագինան, բուսախեժեր (գխատտի, տառայի, կարայայի, հելանային, կոնժակ)

0,5

Օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք

0,2

Սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ կուլտուրաների սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և աղացած քուսպ, թեփ. խմորիչներ սննդային, միաբջիջ բույսերի կենսազանգված, բակտերիալ մեկնարկային կուլտուրաներ, խմորիչներ սննդային, միաբջիջ բույսերի կենսազանգված, բակտերիալ մեկնարկային մշակաբույսեր

2,0

Քսիլիտ, սորբիտ, մաննիտ և այլ շաքարասպիրտներ

0,3

Ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

կադմիում

0,2

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և ոչ ավանդական մշակաբույսերի սերմերից. խտանյութեր` կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների. մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած. տոֆու, օկարա, ըմպելիք` կոնցենտրացրած, խտացրած ու չոր. տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով). խմորիչներ սննդային, միաբջիջ բույսերի կենսազանգված, բակտերիական մեկնարկային մշակաբույսեր. սննդային արգանակներ՝ չոր։

 

0,1

Խտանյութեր՝ արյան սպիտակուցների, սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, և դրանցից ստացվող փաթիլները և շրոտ. դոնդողանյութ, խտանյութեր՝ շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների. օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերքը. աղ` կերակրի և բուժիչ-կանխարգելիչ. ամինաթթուներ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

1,0

Կարագինան

0,05

Քսիլիտ, սորբիտ, մաննիտ և այլ շաքարասպիրտներ

սնդիկ

0,03

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ՝ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և ոչ ավանդական մշակաբույսերի սերմերից. խտանյութեր` կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների. Խտանյութեր՝ արյան սպիտակուցների. սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ. մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա. ըմպելիք` կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով). խմորիչներ սննդային, միաբջիջ բույսերի կենսազանգված, բակտերիական մեկնարկային մշակաբույսեր. Ամինաթթուներ՝ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները։

0,02

Օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

1,0

Կարագինան

0,1

Արգանակներ՝ սննդային, չոր, կերաակրի աղ.

0,01

Քսիլիտ, սորբիտ, մաննիտ և այլ շաքարասպիրտներ. աղ կերակրի՝ «Էքստրա» և բուժիչ- կանխարգելիչ

 

0,05

Դոնդողանյութ, խտանյութեր շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների։

պղինձ

50

Պեկտին

ցինկ

25

Պեկտին

նիկել

2,0

Քսիլիտ, սորբիտ, մաննիտ և այլ շաքարասպիրտներ

յոդ

0,04 մգ/գ

Աղ` կերակրի, յոդացված (որոշելիս՝ թույլատրելի մակարդակը՝ 0,04՞0,015)

Թունավոր տարրեր (կապար, մկնդեղ, կադմիում, սնդիկ)

ելակետային մթերքի վերահաշվարկով

Խտանյութեր սննդային

Պենտաքլորֆենոլ

չի թույլատրվում

(<0.001 մգ/կգ)

Խտացուցիչներ, կայունացուցիչներ, դոնդողացնող ազդակներ (գուարային բուսախեժեր, եղջերենու բուսախեժ, տրագականտի բուսախեժ, կարայայի բուսախեժ, տառայի բուսախեժ, գխատտի խեժ)

Թունաքիմիկատներ.

   

ՀՔՑՀ (α,- β,- γ-իզոմերներ)

0,5

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ, սննդային շրոտ և ալյուր` հացահատիկներից, եգիպտացորենից, լոբազգիներից (բացի սոյայից), արևածաղկից և գետնանուշից. սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ (ճարպի վերահաշվարկով). օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք (եգիպտացորենի)։

0,4

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` կտավատից, մանանեխից և կանճրակից

0,2

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ՝ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` սոյայից, բամբակենուց. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

1,25

Խտանյութեր՝ կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների (ճարպի վերահաշվարկով)։

0,1

Ըմպելիք հացահատիկների և լոբահատիկավորների սերմերից՝ կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, տոֆու և օկարա չոր. մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա (չոր նյութի վերահաշվարկով). դոնդողանյութ, խտանյութեր՝ շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների. օսլա, մաթ և դրանց վերամշակման մթերք(կարտոֆիլային). արգանակներ՝ սննդային, չոր (սկզբնական մթերքի վերահաշվարկով):

ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,15

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` արևածաղկից, գետնանուշից։

0,1

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` կտավատից, մանանեխից և կանճրակից. դոնդողանյութ, խտանյութեր շարակցահյուսվածքային սպիտակուցների. օսլա, մաթ և դրանց վերամշակոման մթերք(կարտոֆիլային). արգանակներ՝ սննդային, չոր (սկզբնական մթերքի վերահաշվարկով):

0,05

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիներից, բամբակից, եգիպտացորենից. օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք (եգիպտացորենի)։

0,02

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր հացահատիկներից. սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ (ճարպի վերահաշվարկով). ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

1,0

Խտանյութեր կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների (ճարպի վերահաշվարկով)։

 

0,01

մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա (չոր նյութի վերահաշվարկով). ըմպելիք` հացահատիկներից և լոբահատիկավորներից, կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով)։

սնդիկօրգանական թունաքիմիկատներ

չեն թույլատրվում

Մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մժակաբույսերի սերմերից. ըմպելիք` հացահատիկներից և լոբահատիկավորներից, կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, տոֆու և օկարա չոր (չոր նյութի վերահաշվարկով)

Միկոտոքսիններ

   

աֆլատոքսին B1

0.005.

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և այլ մշակաբույսերի սերմերից. թեփ. սաղմեր

   

հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի և դրանցից ստացվող մթերք. մթերք սպիտակուցային՝ հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերից, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա. ըմպելիք` հացահատիկներից և լոբահատիկավորների, կոնցենտրացված, խտացրած ու չոր, տոֆու և օկարա չոր. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

աֆլատոքսին Մ1

0,0005

Խտանյութեր կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների

դեզօքսինիվալենոլ

0,7

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ ցորենի սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր ցորենից. սաղմեր` ցորենի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ. թեփ. մթերք սպիտակուցային՝ ցորենից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, ցորենից. ըմպելիք՝ կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, ցորենից. ալրային հրուշակեղեն` ձևավորումներով, հանրային սննդի ձեռնարկությունների կողմից արտադրվող

1,0

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ՝ գարու սպիտակուցների. սննդային շրոտ և ալյուր գարուց. գարու սերմերի սաղմեր, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ. թեփ. մթերք սպիտակուցային՝ գարուց, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած. ըմպելիք` կոնցենտրացված, խտացրած և չոր, գարուց։

զեարալենոն

1,0

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր ցորենից, գարուց, եգիպտացորենից. սաղմեր` ցորենի, գարու, եգիպտացորենի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ. թեփ. մթերք սպիտակուցային՝ ցորենից, գարուց, եգիպտացորենից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած. ըմպելիք` կոնցենտրացված, խտացրած և չոր` ցորենից, գարուց, եգիպտացորենից։

Օլիգոշաքարներ.

2,0 %, ոչ ավելի

Սոյայի դիետիկ և մանկական սննդի համար. իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ սոյայի սպիտակուցների, շրոտ և ալյուր սոյայի, սաղմեր սոյայի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ, թեփ, մթերք սպիտակուցային` սոյայի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա

Տրիպսինի ինհիբիտոր.

0,5 %, ոչ ավելի

Սոյայի դիետիկ և մանկական սննդի համար. իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ սոյայի սպիտակուցների, շրոտ և ալյուր սոյայի, սաղմեր սոյայի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ, թեփ, մթերք սպիտակուցային` սոյայի սերմերից, ըմպելիք, այդ թվում՝ թթվեցրած, տոֆու, օկարա

Մելամին

չի թույլատրվում

(<1 մգ/կգ)

Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ և տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների, սննդային շրոտ և ալյուր` լոբազգիների, յուղատու և այլ մշակաբույսերի սերմերից. խտանյութեր կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ՝ կաթնային սպիտակուցների։

Վնասակար խառնուկներ.

Հացի պաշարների` վնասատուներով աղտոտվածությունը և վարակվածությունը (միջատներ, տզեր)

 չեն թույլատրվում

Սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների ու այլ մշակաբույսերի սերմերի, և դրանցից ստացվող մթերք

Դիօքսիններ

 

Խտանյութեր` աննդային, սննդային մթերքի վերահաշվարկով (ճարպի վերահաշվարկով)

 

10. Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումներ

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

կապար

1,0

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով. ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) (չոր)։

5,0

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր, օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով՝ տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ ըմպելիքի համար չոր խտանյութեր։

6,0

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր։

 

0,5

10,0

0,1

2,0

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ թուրմեր և այլն)։

ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ տեսակի ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով (չոր):

ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով

ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

մկնդեղ

0,2

3,0

12,0

0,5

0,05

1,5

1,0

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով.

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր, օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով՝ տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ ըմպելիքի համար չոր խտանյութեր։

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն)

ԿԱՀ՝ հանքամոմի (մումիոյի) հիմքով, ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների,

խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով (չոր)

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր։

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ, թուրմեր և այլն). ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով:

ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր)

ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

կադմիում

0,1

1,0

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով.

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով, տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր ըմպելիքների համար.

ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր։ ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր). ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով:

 

0,03

2,0

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ, թուրմեր և այլն). ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով:

ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով (չոր):

սնդիկ

0,03

1,0

0,01

0,2

0,5

0,005

0,1

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով.

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով, տարբեր լցանյութերի օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր՝ ըմպելիքների համար. ԿԱՀ՝ բնական հանքանյութերի հիմքով (ցեոլիտներ և այլն), այդ թվում՝ հանքամոմ (մումիո):

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ թուրմեր և այլն)

ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի վերամշակման հիմքով. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր):

ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով - չոր

ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով:

ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր. ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով

Միկոտոքսիններ.

կարգավորվում են ըստ հումքի

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով

աֆլատոքսին Մ1

0,0005

ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի վերամշակման հիմքով (չոր)։

Թունաքիմիկատներ**:

 

ՀՔՑՀ (α,- β,- γ-իզոմերներ)

0,5

0,1

0,2

0,05

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով՝ տարբեր լցանյութերի

օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր ըմպելիքի համար (բուսական բաղադրիչների ներառմամբ կոմպոզիցիաների համար). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր. ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ, թուրմեր և այլն). ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի վերամշակման հիմքով. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր). ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով:

ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և

այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով - չոր

ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով

ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,02

0,1

ԿԱՀ՝ հիմնականում սննդային մանրաթելերի հիմքով

ԿԱՀ՝ մաքուր սուբստանցիաների (վիտամիններ, հանքային նյութեր՝ օրգանական և այլն) կամ խտանյութերի (բույսերի լուծամզուքներ և այլն) հիմքով՝ տարբեր լցանյութերի

օգտագործմամբ, այդ թվում՝ չոր խտանյութեր ըմպելիքի համար (բուսական բաղադրիչների ներառմամբ կոմպոզիցիաների համար). ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի, չոր, թեյեր. ԿԱՀ՝ բուսական հիմքով, այդ թվում՝ ծաղկափոշի հեղուկ (էլիքսիրներ, բալզամներ, թուրմեր և այլն). ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի վերամշակման հիմքով. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր). ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն), խմորասնկերի և դրանց լիզատների հիմքով:

 

2,0

0,05

ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով - չոր

ԿԱՀ՝ պրոբիոտիկ միկրոօրգանիզմների հիմքով

հեպտաքլոր

չի թույլատրվում

(<0,002)

չի թույլատրվում

(<0,002)

Բոլոր տեսակների ԿԱՀ–երի համար։

Բոլոր տեսակների ԿԱՀ–երի համար

ալդրին

Դիօքսիններ

չեն թույլատրվում

ԿԱՀ՝ մսակաթնային հումքի, այդ թվում՝ ենթամթերքի, թռչնի վերամշակման հիմքով. հոդվածոտանիների, երկկենցաղների, մեղվաբուծական մթերքի (մեղվակաթ, ակնամոմ և այլն) վերամշակման հիմքով (չոր). ԿԱՀ՝ ձկան, ծովային անողնաշարավորների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների և

այլ ծովամթերքի, ծովային բուսական օրգանիզմների (ջրիմուռներ և այլն) հիմքով (չոր):

Մելամին

չի թույլատրվում

(<1 մգ/կգ)

ԿԱՀ՝ կաթնային հումքի վերամշակման հիմքով

Նիտրատներ

1000

ԿԱՀ՝ միաբջիջ ջրիմուռների (սպիրուլին, քլորելա և այլն) հիմքով

 

Ծանոթագրություն.

Առավելապես սպիտակուցների, ամինաթթուների և դրանց համալիրների, բուսական յուղերի, կենդանական և բուսական ծագման լիպիդների հիմքով, ձկան յուղի, յուրացվող ածխաջրերի, այդ թվում՝ մեղրի՝ կենսաբանորեն ակտիվ բաղադրիչների հավելումներով, շաքարահյութերի և այլնի հիմքով ԿԱՀ-ների անվտանգության ցուցանիշները կարգավորվում են համաձայն այն հիմնական սննդամթերքի, որից արտադրվում է ԿԱՀ-ը. «Ձվամթերք չոր», «Կաթնամթերք չոր», «Իզոլյատներ, խտանյութեր, հիդրոլիզատներ, տեքստուրատներ բուսական սպիտակուցների. սննդային շրոտ և սերմեր` լոբազգիների, յուղատու և ոչ ավանդական մշակաբույսերի սերմերից». «Խտանյութեր կաթնային շիճուկային սպիտակուցների, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների», «Խտանյութեր արյան սպիտակուցների», «Սաղմեր` հացահատիկների, լոբահատիկավորների և այլ մշակաբույսերի սերմերի, դրանցից ստացվող փաթիլներ և շրոտ, թեփ», «Ամինաթթուներ բյուրեղային և դրանց խառնուրդները», «Յուղեր բուսական, բոլոր տեսակները», «Բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի, այդ թվում՝ ձկան յուղի վերամշակումից ստացվող մթերք», «Ձկան յուղ և ծովային կաթնասունների ճարպ», «Հում ճարպ տավարի, խոզի, ոչխարի և այլ սպանդային կենդանիների, ճարպ խոզի», «Ճարպեր` կենդանական, հալած», «Կարագ՝ կովի կաթից», «Շաքար», «Չոր բանջարեղեն, կարտոֆիլ, մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր», «Օսլա, մաթ և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերք», «Մեղր» (շաքարահյութերի համար անվտանգության ցուցանիշների հաշվարկն ըստ չոր նյութի (կետ «Շաքար»)։

 

11. Հղիների և կերակրող մայրերի սննդի համար նախատեսված մթերք

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ / կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր

   

- կապար

0,05

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

 

0,3

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման). Մթերք՝ պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)

 

0,02

Արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

- մկնդեղ

0,05

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). արագ լուծվող թեյեր խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

 

0,2

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

 

0,1

Մթերք՝ պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)

– կադմիում

0,02

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). մթերք պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային,

բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր), արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

 

0,06

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– սնդիկ

0,005

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). արագ լուծվող թեյեր խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

 

0,03

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

 

0,01

Մթերք պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)

Միկոտոքսիններ

   

– աֆլատոքսին М1

չի թույլատրվում

(<0,00002 մգ/կգ)

Մթերք կաթնային հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– աֆլատոքսին Բ1

չի թույլատրվում

(<0,00015 մգ/կգ)

Մթերք սոյայի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի արտադրանքի մեջ). շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– դեզօքսինիվալենոլ

չի թույլատրվում

(<0,05 մգ/կգ)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)` ցորենի, գարու

– զեարալենոն

չի թույլատրվում

(<0,005 մգ/կգ)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)` եգիպտացորենի, ցորենի, գարու

– Т-2 տոքսին

չի թույլատրվում

(<0,05 մգ/կգ)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– օխրատոքսին Ա

չի թույլատրվում

(<0,0005 մգ/կգ)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– պատուլին

չի թույլատրվում

(<0,02 մգ/կգ)

Մթերք՝ պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)՝ խնձոր, տոմատ, չիչխան, բռինչ պարունակող

Թունաքիմիկատներ

   

– ՀՔՑՀ (α,- β,- γ-իզոմերներ)

0,02

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

 

0,01

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման). Մթերք՝ պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)

– ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,01

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման). արագ լուծվող թեյեր՝ խոտաբույսերից (բուսական հիմքով)

 

0,005

Մթերք պտղաբանջարեղենային հիմքով (մրգային, բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ և ըմպելիք, մրգաջուր)

– հեքսաքլորբենզոլ

0,01

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– սնդիկօրգանական թունաքիմիկատներ

չեն թույլատրվում

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

- 2,4-D թթու, դրա աղերը և եթերները

չեն թույլատրվում

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Բենզ(ա)պիրեն

չի թույլատրվում

(<0,2 մկգ/կգ)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Նիտրատներ

200,0

Մթերք` բանջարեղենային, մրգաբանջարեղենային հիմքով

 

50,0

Մթերք՝ մրգային հիմքով

5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլ

20,0

Հյութամթերք

Դիօքսիններ

չեն թույլատրվում

Մթերք՝ կաթնային հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Մելամին

չի թույլատրվում

(<1,0 մգ/կգ)

Մթերք՝ կաթնային հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ). շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Վնասակար խառնուկներ.

   

- հացի պաշարների` վնասատուներով վարակվածությունը և աղտոտվածությունը (միջատներ, տզեր)

չի թույլատրվում

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

– մետաղական խառնուկներ

3 х 10-4 (%, առանձին մասնիկների չափը չպետք է գերազանցի առավելագույն գծային չափման 0,3 մմ-ը)

Շիլաներ կաթնային և հացահատիկային հիմքով (արագ պատրաստման)

Օքսիդացման հետևանքով փչացման ցուցանիշները.

   

– պերօքսիդային թիվը

4,0 մմոլ ակտիվ թթվածնի/կգ ճարպի, ոչ ավելի

Մթերք` կաթնային հիմքով և սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով (օգտագործման համար պատրաստի մթերքի մեջ)

 

Հավելվածներ՝ բոլոր բաժինների համար.

 

1. Հակաբիոտիկներ.

 

Հակաբիոտիկներ

   

- լևոմիցետին

չի թույլատրվում (<0,01 մգ/կգ)

Կաթ և կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք. ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ կաթը մակարդող

- տետրացիկլինի խումբ

չի թույլատրվում (<0,01 մգ/կգ)

- ստրեպտոմիցին

չի թույլատրվում (<0,2 մգ/կգ)

- պենիցիլին

չի թույլատրվում (<0,004 մգ/կգ)

Հակաբիոտիկներ

   

– լևոմիցետին

չի թույլատրվում (<0,01 մգ/կգ)

Միս, այդ թվում՝ թռչնամիս (բացառությամբ վայրի կենդանիների և թռչունների). Մսային և միս պարունակող մթերք, այդ թվում՝ թռչնամթերք. Ենթամթերք, այդ թվում՝ թռչնի. Դրանք պարունակող մթերք. Մսային հումքի, թռչնամսի, ենթամթերքի, այդ թվում՝

թռչնի ենթամթերքի վերամշակումից ստացվող մթերք. Ձու, ձվամթերք, ձվի վերամշակումից ստացվող մթերք, ձու պարունակող մթերք. Ձուկ՝ ձկնաբուծարաններում աճեցված. Մեղր

– տետրացիկլինի խումբ

չի թույլատրվում (<0,01 մգ/կգ)

– գրիզին

չի թույլատրվում (<0,5 մգ/կգ)

– բացիտրացին

չի թույլատրվում (<0,02 մգ/կգ)

 

2. Դիօքսինները որոշվում են հումքի մեջ դրանց հնարավոր առկայության մասին հիմնավոր ենթադրության դեպքում։

 

Մանկական սնունդ

 

Ցուցանիշները

Թույլատրելի մակարդակները, մգ/կգ, ոչ ավելի

Ծանոթագրություններ

Թունավոր տարրեր.

 

Կապար

0,02

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի. Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,06

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

0,02

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,3

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող. Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող. Լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

0,3

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,2

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ մսային հիմքով` վաղ տարիքի երեխաների սննդի համար

0,3

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ՝ նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների սննդի համար

0,5

Ձկան պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբկեկտներից

0,4

Ձկնաբուսական պահածոներ

0,02

Մանկական ըմպելիք՝ խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,3

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

0,35

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն

0,5

Ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

0,2

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

 0,02

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության, սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր կաթնային՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, ամբողջական կամ մասնակի սպիտակուցային հիդրոլիզատների հիմքով, առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,3

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

 

0,15

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,2

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

1,0

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

Մկնդեղ

0,05

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի. Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,15

Կաթնաշոռ և մթերք դրա հիմքով. Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

0,05

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,2

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (իարագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող. Լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

0,1

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,1

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով

0,2

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

0,5

Ձկան պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբկեկտներից

0,2

Ձկնաբուսական պահածոներ

0,05

Մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,1

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

 

0,2

Ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

0,15

Հացաբուլկեղեն և ալրային հրուշակեղեն

0,05

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության, սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր կաթնային՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, ամբողջական կամ մասնակի սպիտակուցային հիդրոլիզատների հիմքով, առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, մթերք կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,2

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

0,15

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,1

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

0,2

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

Կադմիում

0,02

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի. շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,06

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

0,02

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,06

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող. Լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

0,02

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,03

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

0,1

Ձկան պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբկեկտներից

0,04

Ձկնաբուսական պահածոներ

0,02

Մանկական ըմպելիք՝ խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,1

Ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

0,07

Հացաբուլկեղեն և ալրային հրուշակեղեն

0,1

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

0,02

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության, սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր կաթնային՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, ամբողջական կամ մասնակի սպիտակուցային հիդրոլիզատների հիմքով, առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, մթերք կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,03

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

0,06

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,03

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

0,1

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

Սնդիկ

0,005

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի. շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,015

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

0,005

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,02

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման)

0,03

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող. շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

0,01

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,02

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

0,15

Ձկան պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբկեկտներից

0,05

Ձկնաբուսական պահածոներ

0,005

Մանկական ըմպելիք՝ խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,03

0,015

Ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ.

Հացաբուլկեղեն և ալրային հրուշակեղեն

0,03

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

0,005

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության, սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր կաթնային՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, ամբողջական կամ մասնակի սպիտակուցային հիդրոլիզատների հիմքով, առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, մթերք կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,03

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

0,015

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,02

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

0,03

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

Անագ

100

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ, ձկան պահածոներ, ձկնաբուսական պահածոներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ (հավաքովի թիթեղյա տարայով պահածոների համար)

Հակաբիոտիկներ*

   

Լևոմիցիտին

չի թույլատրվում

<0,01

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, սերուցք` մանրէազերծված, ըմպելի. Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով. Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ, Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

<0,01

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,01

Չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից մինչև 3 տարեկան երեխաների համար (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,01

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,01

Լուծվող թխվածքաբլիթ

չի թույլատրվում

<0,01

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

չի թույլատրվում

<0,01

Խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ ձկնաբուծական լճակներում և ձկնաբուծարաններում աճեցված (այդ թվում՝ կաթնային բաղադրամասով մթերքի համար, ձկնաբուսական պահածոներ)

չի թույլատրվում

<0,01

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության. Չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ. մթերք կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով). Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային և մսային հիմքով

 

չի թույլատրվում

<0,01

Հումք և բաղադրիչներ՝ մանկական սննդի համար (կաթնային, մսային հիմքով, ենթամթերքի հիմքով)

տետրացիկլինի խումբ

չի թույլատրվում

<0,01

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, սերուցք` մանրէազերծված, ըմպելի. Կաթնաշոռ և մթերք դրա հիմքով. Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր երեխաների համար

չի թույլատրվում

<0,01

Կաթ՝ չոր, մանկական սննդի համար, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, լուծվող թխվածքաբլիթ (վերականգնված մթերքի հաշվարկով).

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

<0,01

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

չի թույլատրվում

<0,01

Խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից՝ ձկնաբուծական լճակներում և ձկնաբուծարաններում աճեցված (այդ թվում՝ կաթնային բաղադրամասով մթերքի համար, ձկնաբուսական պահածոներ)

չի թույլատրվում

<0,01

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության. չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ. մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով). սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով, սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

չի թույլատրվում

<0,01

Հումք և բաղադրիչներ՝ մանկական սննդի համար (կաթնային, մսային հիմքով, ենթամթերքի հիմքով)

պենիցիլին

չի թույլատրվում

<0,004

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, սերուցք` մանրէազերծված, ըմպելի. Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով, կաթնային ըմպելիք. Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

չի թույլատրվում

<0,004

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր երեխաների համար

չի թույլատրվում

<0,004

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, արագ լուծվող թխվածքաբլիթ, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

<0,01միավոր/գ

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (կաթնային բաղադրիչով մթերքի համար)

չի թույլատրվում

<0,004

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության. չոր կաթնային՝ սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով). սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

չի թույլատրվում

<0,004

Հումք և բաղադրիչներ՝ մանկական սննդի համար (կաթնային հիմքով)

ստրեպտոմիցին

չի թույլատրվում

<0,2

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք.

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով. Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ, կաթնային

ըմպելիք, սերուցք՝ մանրէազերծված, ըմպելի

չի թույլատրվում

<0,2

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,2

Չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր երեխաների համար

 

չի թույլատրվում

<0,2

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, արագ լուծվող թխվածքաբլիթ, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

<0,2

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (կաթնային բաղադրիչով մթերքի համար)

չի թույլատրվում

<0,2

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության. Չոր, կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ. Մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,2

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

չի թույլատրվում

<0,2

Հումք և բաղադրիչներ՝ մանկական սննդի համար (կաթնային, մսային հիմքով, ենթամթերքի հիմքով)

բացիտրացին

չի թույլատրվում

<0,02

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձվի բաղադրիչով մթերքի համար)

չի թույլատրվում

<0,02

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

Թունաքիմիկատներ**

   

ՀՔՑՀ (α,- β,- γ- իզոմերներ)

0,02

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք. չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք՝ մանրէազերծված, ըմպելի

 

0,55

ճարպի վերահաշվարկով

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

0,02

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,01

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր կաթնային, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող (ճարպի վերահաշվարկով՝ չոր մթերքի մեջ), լուծվող թխվածքաբլիթ

0,001

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,01

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,02

Ձկան պահածոներ, ձկնաբուսական պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

0,02

Մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,02

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

0,01

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

0,6 (ճարպի վերահաշվարկով)

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

0,02

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, մթերք՝ սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով, մթերք՝ առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, մինչև 1 տարեկան երեխաների համար (վերականգնված մթերքի հաշվարկով)

0,02

Չոր կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

0,01

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

0,05

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,02

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

0,1

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

0,005

Մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտները

0,01

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ` մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, այդ թվում՝ հարստացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք` մանրէազերծված, ըմպելի

0,33

ճարպի վերահաշվարկով

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

0,01

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,01

Չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք՝ 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար

0,01

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող (ճարպի վերահաշվարկով՝ չոր մթերքի մեջ). լուծվող թխվածքաբլիթ

0,001

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

0,005

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

0,01

Ձկան պահածոներ, ձկնաբուսական պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ, խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

0,01

Մանկական ըմպելիք խոտաբույսերից (խոտաբույսերից թեյ) (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,01

Պահածոներ մսային, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ

 

0,01

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

0,2 (ճարպի վերահաշվարկով)

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

0,01

Լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, մթերք՝ սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով, մթերք՝ առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

0,03

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

0,01

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

0,1

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

0,005

Մթերք` կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

հեքսաքլորբենզոլ

0,01

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող

0,01

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

սնդիկօրգանական թունաքիմիկատներ

չեն թույլատրվում

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող

չեն թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

2,4-D թթու, դրա աղերը, եթերները

չեն թույլատրվում

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող

չեն թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

հեպտաքլոր

չի թույլատրվում

< 0,002 մգ/կգ

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

ալդրին

չի թույլատրվում

< 0,002 մգ/կգ

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով

Օքսիդացման հետևանքով փչացման ցուցանիշները. պերօքսիդային թիվը

4,0 մմոլ ակտիվ թթվածին/կգ ճարպ

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, մթերք՝ սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով, մթերք՝ առանց ֆենիլալանինի կամ դրա ցածր պարունակությամբ, լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

Մելամին

չի թույլատրվում

(<1 մգ/կգ)

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի

 

Չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

 

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

 

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի համար՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով).

 

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

 

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով, չոր կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք, լակտոզի ցածր պարունակությամբ կամ առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար

Դիօքսիններ

չեն թույլատրվում

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ, կաթ՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի

 

Կաթ` չոր, մանկական սննդի համար, (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

   

Չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով, պանիրներ

 

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

 

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող. շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

 

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

 

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ՝ մսային հիմքով, մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ, երշիկեղեն, մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

 

Ձկնային և ձկնաբուսական պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

 

Չոր կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք, լակտոզի ցածր պարունակությամբ և առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

 

Սուբլիմացված մթերք՝ կաթնային հիմքով

 

Սուբլիմացված մթերք՝ մսային հիմքով

Հացի պաշարների՝ վնասատուներով վարակվածությունը և աղտոտվածությունը (միջատներ, տզեր)

չի թույլատրվում

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

 

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

 

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

 

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

Մետաղական խառնուկներ

3գ10-4

(%. առանձին մասնիկների չափը չպետք է գերազանցի առավելագույն գծային չափման 0,3 մմ-ը

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

 

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

 

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

 

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

Միկոտոքսիններ Աֆլատոքսին В1

չի թույլատրվում

(<0,00015)

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

չի թույլատրվում

(<0,00015)

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. Շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

<0,00015

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (ձավար և ալյուր պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

<0,00015

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ (մրգահացահատիկային խյուսերի համար)

 

Ձկնաբուսական պահածոներ

չի թույլատրվում

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձավար, ալյուր պարունակողների համար)

 

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով՝ (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

Դեզօքսինիվալենոլ

չի թույլատրվում

<0,05

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով) (ցորենի, գարու ալյուր կամ ձավար պարունակող շիլաների համար)

չի թույլատրվում

<0,05

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում (ցորենի, գարու ալյուր կամ ձավար պարունակող շիլաների համար)

չի թույլատրվում

<0,05

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ (ցորենի, գարու ալյուր պարունակող մրգահացահատկային խյուսերի համար)

չի թույլատրվում

<0,05

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (ցորենի, գարու ալյուր կամ ձավար պարունակող պահածոների համար)

 

Ձկնաբուսական պահածոներ (ցորենի, գարու ալյուր կամ ձավար պարունակող պահածոների համար)

 

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ (ցորենից և գարուց)

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձավար, ալյուր պարունակողների համար)

 

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (ցորենի, գարու ալյուրից)

Զեարալենոն

չի թույլատրվում

<0,005

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (եգիպտացորենի, գարու, ցորենի ալյուրի համար, չոր մթերքի հաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,005

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում (ցորենի, գարու ալյուր կամ ձավար պարունակող շիլաների համար)

չի թույլատրվում

<0,005,

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (ցորենի, գարու, եգիպտացորենի ալյուր կամ ձավար պարունակողների համար)

 

չի թույլատրվում

<0,005

Ձկնաբուսական պահածոներ (ցորենի, գարու, եգիպտացորենի ալյուր կամ ձավար պարունակող պահածոների համար)

չի թույլատրվում

<0,005

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ (ցորենի, եգիպտացորենի, գարու ալյուր պարունակող մրգահացահատիկային խյուսերի համար)

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձավար, ալյուր պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

<0,005

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ (ցորենից, գարուց, եգիպտացորենից)

չի թույլատրվում

<0,005

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք (ցորենի, գարու ալյուրից)

Т-2 տոքսին

չի թույլատրվում

(<0,05)

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

չի թույլատրվում

(<0,05)

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

(<0,05)

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (ձավար և ալյուր պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

(<0,05)

Ձկնաբուսական պահածոներ (ալյուր և ձավար պարունակող պահածոների համար)

չի թույլատրվում

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձավար, ալյուր պարունակողների համար)

 

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

Օխրատոքսին A

չի թույլատրվում

(<0,0005)

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող. շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (բոլոր տեսակների համար չոր մթերքի հաշվարկով)

չի թույլատրվում

<0,0005

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում (բոլոր տեսակների համար)

չի թույլատրվում

(<0,0005)

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ (ալյուր, ձավար պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

<0,0005

Մսաբուսական պահածոներ (բուսամսային պահածոներ) (ձավար և ալյուր պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

(<0,0005)

Ձկնաբուսական պահածոներ (ալյուր և ձավար պարունակող պահածոների համար)

չի թույլատրվում

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

չի թույլատրվում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (ձավար, ալյուր պարունակողների համար)

 

Սպիտակուցի ցածր պարունակությամբ մթերք

Ֆումոնիզիններ В1 և В2

0,2

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, ոչ կաթնային, արագ լուծվող (արագ պատրաստման). շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (եգիպտացորենի ալյուրի համար՝ չոր մթերքի հաշվարկով)

0,2

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ՝ կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում (ալյուր կամ ձավար պարունակող շիլաների համար)

0,2

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ (եգիպտացորենի ալյուրի համար)

Պատուլին

չի թույլատրվում

<0,02

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից (խնձոր, տոմատ, չիչխան պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

<0,02

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (տոմատ պարունակողների համար)

չի թույլատրվում

<0,02

Ձկնաբուսական պահածոներ (տոմատ պարունակող պահածոների համար)

 

չի թույլատրվում

<0,02

Սուբլիմացված մթերք՝ բուսական հիմքով (խնձոր, տոմատ, չիչխան պարունակող մթերքի համար)

Աֆլատոքսին М1

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Ադապտացված, մասամբ ադապտացված կաթնային խառնուրդներ (չոր՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով), կաթ՝ մանրէազերծված, ուլտրապաստերացված, պաստերացված, հեղուկ թթվակաթնային մթերք, կաթնային ըմպելիք, սերուցք ըմպելի

 

Կաթ՝ չոր, մանկական սննդի համար, չոր և հեղուկ կաթնային ըմպելիք, այդ թվում՝ 6 ամսականից բարձր տարիքի երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

ոչ ավելի

0,00002

Կաթնաշոռ և մթերք՝ դրա հիմքով

չի թույլատրվում

(<0,00005)

Պանիրներ, պանրամթերք և պանրի մածուկներ

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Շիլաներ՝ չոր, կաթնային, եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, արագ լուծվող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի համար՝ վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով).

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

(<0,00002

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ (մրգակաթնային խյուսերի համար)

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (կաթնային բաղադրիչով մթերքի համար)

 

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Չոր կաթնային, սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ մթերք, մթերք՝ սպիտակուցի լրիվ կամ մասնակի հիդրոլիզատների հիմքով, լակտոզի ցածր պարունակությամբ կամ առանց լակտոզի պարունակության մթերք, մթերք՝ կանխածին և (կամ) փոքրաքաշ երեխաների համար (վերականգնված մթերքի վերահաշվարկով)

չի թույլատրվում

(<0,00002)

Սուբլիմացված մթերք` կաթնային հիմքով

Բենզ(ա)պիրեն

չի թույլատրվում

(<= 0,0002 մկգ/կգ

Ալյուր և ձավար՝ եփում պահանջող, շիլաներ՝ չոր, կաթնային, ոչ կաթնային, արագ լուծվող, չոր կաթնային շիլաներ՝ եփում պահանջող, լուծվող թխվածքաբլիթ (չոր մթերքի հաշվարկով)

չի թույլատրվում

< 0,0002

Շիլաներ՝ կաթնային, օգտագործման համար պատրաստի, մանրէազերծված. շիլաներ` կաթնային, պատրաստի, արտադրված կաթնային խոհանոցներում

չի թույլատրվում

< 0,0002

Հացաբուլկեղեն, ալրային հրուշակեղեն և ալրաղացաձավարային արտադրատեսակներ

չի թույլատրվում

< 0,0002

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Նիտրատներ

50 (մրգային հիմքով` բացառությամբ բանան և ելակ պարունակողների)

200 (բանջարեղենային և մրգաբանջարեղենային հիմքով, ինչպես նաև բանան և ելակ պարունակողների համար)

Պտղաբանջարեղենային պահածոներ, այդ թվում՝ հյութամթերք՝ մրգերից և (կամ) բանջարեղենից

150

Մսաբուսական և բուսամսային պահածոներ (բանջարեղեն պարունակող պահածոների համար)

150

Ձկնաբուսական պահածոներ (բանջարեղեն պարունակող պահածոների համար)

150

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից (բանջարեղեն պարունակողների համար)

Նիտրիտներ

չի թույլատրվում

(<0,5)

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ` մսային հիմքով, մսաբուսական պահածոներ (բուսամսային պահածոներ), մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

30

Երշիկեղեն

Նիտրոզամիններ ՆԴՄԱ-ի և ՆԴԷԱ-ի հանրագումարը

չի թույլատրվում

(<0,001)

Պահածոներ մսից, պաստերացված երշիկներ` մսային հիմքով, մսաբուսական պահածոներ (բուսամսային պահածոներ), մսային կիսապատրաստվածքներ, պաշտետներ և խոհարարական արտադրատեսակներ

Ձկան և ձկնաբուսական պահածոներ, խոհարարական արտադրատեսակներ և կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

0,002

Երշիկեղեն

Պոլիքլորինացված բիֆենիլներ

0,5

Ձկան պահածոներ, կիսապատրաստվածքներ և խոհարարական արտադրատեսակներ` ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

0,2

Ձկնաբուսական պահածոներ

Հիստամին

100 (թյուննոս, թյունիկ (սկումբրիա), սաղմոն, ծովատառեխ)

Ձկան պահածոներ, խոհարարական արտադրատեսակներ և կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

40 (թյուննոս, թյունիկ (սկումբրիա), սաղմոն, ծովատառեխ)

Ձկնաբուսական պահածոներ

Ֆիկոտոքսիններ

   

Կակղամորթների պարալիտիկ թույն (սաքսիտոքսին)

չի թույլատրվում

(կակղամորթներ)

Կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

հումքի վերահսկում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Կակղամորթների ամնեստիկ թույն (դոմոևային թթու)

չի թույլատրվում

(կակղամորթներ)

Կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

հումքի վերահսկում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Կակղամորթների ամնեստիկ թույն (դոմոևային թթու)

չի թույլատրվում (ծովախեցգետնի ներքին օրգաններ)

Կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

հումքի վերահսկում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Կակղամորթների դիարեային թույն (օկադաիկային թթու)

չի թույլատրվում

(կակղամորթներ)

Կիսապատրաստվածքներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

հումքի վերահսկում

Խոհարարական արտադրատեսակներ՝ ձկից և արդյունագործության ոչ ձկնային օբյեկտներից

Օլիգոշաքարներ

2,0%-ից ոչ ավելի

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով

Տրիպսինի ինհիբիտոր

0,5%-ից ոչ ավելի

Մթերք՝ սոյայի սպիտակուցի իզոլյատի հիմքով

 

 

Հավելված թիվ 4

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Ցեզիում-137 և ստրոնցիում-90 ռադիոնուկլիդների թույլատրելի մակարդակները

 

Համարը՝ ը/կ

Սննդամթերքի խմբերը

Ցեզիում-137-ի տեսակարար ակտիվությունը, Բկ/կգ (լ)

Ստրոնցիում-90-ի տեսակարար ակտիվությունը, Բկ/կգ (լ)

1.

Միս, մսամթերք և ենթամթերք

200

-

2.

Եղջերվամիս, վայրի կենդանիների միս

300

-

3.

Ձուկ և ձկնամթերք

130

100

4.

Ձուկ՝ չորացված և ապխտած

260

-

5.

Կաթ և կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք (բացառությամբ խտացրածների, կոնցետրացվածների, պահածոների, չորերի, պանիրների և պանրամթերքի, կովի կաթից պատրաստված կարագի և յուղային մածուկի, սերուցքաբուսական սփրեդի և սերուցքաբուսական հալեցված խառնուրդի, կաթնային սպիտակուցների խտանյութերի, լակտուլոզի, կաթնաշաքարի, կազեինի, կազեինատների, կաթնային սպիտակուցների հիդրոլիզատների)

100

25

6.

Խտանյութեր կաթնային սպիտակուցների, լակտուլոզ, կաթնաշաքար, կազեին, կազեինատներ, հիդրոլիզատներ կաթնային սպիտակուցների

300

80

7.

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ չոր, սուբլիմացված

500

200

8.

Պանիրներ և պանրամթերք

50

100

9.

Կաթի վերամշակումից ստացվող մթերք՝ կոնցենտրացված, խտացրած. պահածոներ՝ կաթնային, կաթնային բաղադրյալ, կաթ պարունակող

300

100

10.

Կարագ, մածուկ յուղային՝ կովի կաթից, կաթնային ճարպ

200 (կաթնային ճարպի համար՝ 100)

60 (կաթնային ճարպի համար՝ 80)

11.

Սերուցքաբուսական սփրեդ, սերուցքաբուսական հալեցված խառնուրդ

100

80

12.

Սնուցող միջավայրեր՝ չոր, կաթնային հիմքով

160

80

13.

Բանջարեղեն, արմատապտուղներ՝ ներառյալ կարտոֆիլը

80 (600(2))

40 (200(2))

14.

Հաց և հացաբուլկեղեն

40

20

15.

Ալյուր, ձավարեղեն, փաթիլներ, սննդային հացազգիներ, մակարոնային արտադրատեսակներ

60

-

16.

Վայրի հատապտուղներ և դրանցից պայածոյացված մթերք

160 (800(2))

-

17.

Սնկեր թարմ

500

-

18.

Սնկեր չորացված

2500

-

19.

Հատուկ նշանակության մանկական սննդի մթերք՝ օգտագործման համար պատրաստի վիճակում (1)

40

25

20.

Յուղեր բուսական

40

80

21.

Յուղեր (ճարպեր)՝ վերաեթերացված, զտված, հոտազերծված. յուղեր (ճարպեր)՝ ջրածնավորված, զտված, հոտազերծված. մարգարիններ. հատուկ նշանակության ճարպեր, այդ թվում՝ ճարպեր՝ խոհարարական, հրուշակեղենային, հացաթխման. կաթնային ճարպի փոխարինիչներ. կակաոյի յուղի համարժեքներ, կակաոյի յուղի բարելավիչներ՝ «SOS» տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ «POP»-տիպի, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ՝ չտեմպերացվող, սփրեդներ բուսաճարպային, խառնուրդներ՝ հալեցված, բուսաճարպային, սոուսներ` բուսական յուղերի հիմքով, մայոնեզներ, սոուսներ մայոնեզային, կրեմներ` բուսական յուղերի հիմքով

60

80

22.

Սփրեդներ բուսասերուցքային, խառնուրդներ՝ հալեցված, բուսասերուցքային

100

80

 

Ծանոթագրություններ. (1)՝ սուբլիմացված մթերքի համար տեսակարար ակտիվությունը որոշվում է վերականգնված մթերքի մեջ.

(2)՝ թույլատրելի մակարդակը՝ չոր մթերքի մեջ

 

 

Հավելված թիվ 5

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Կենդանական ծագման չվերամշակված պարենային (սննդային) հումքին ներկայացվող պահանջները

 

I. Մսին և այլ մսային հումքի ներկայացվող պահանջները

 

Միսը և այլ մսային հումք պետք է ստացվեն առողջ կենդանիների սպանդից, որոնք մթերվել են ռեգիոնալացմանը համապատասխան այն տնտեսություններում կամ վարչական տարածքում, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների հիվանդություններից, այդ թվում՝

ա) կենդանիների բոլոր տեսակների համար`

– դաբաղից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– սիբիրախտից՝ վերջին 20 օրվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

բ) խոշոր եղջերավոր անասուններ՝

– խոշոր եղջերավոր անասունների սպունգանման էնցեֆալոպատիայից և ոչխարների սկրեյպից՝ երկրի տարածքում՝ ՄԱԲ-ի կանոնագրքի պահանջներին համապատասխան,

– խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում,

– լեյկոզից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

գ) ոչխարներ և այծեր՝

– խոշոր եղջերավոր անասունների սպունգանման էնցեֆալոպատիայից և ոչխարների սկրեյպից՝ երկրի տարածքում՝ ՄԱԲ–ի կանոնագրքի ցուցումներին համապատասխան,

– բլուտանգից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– ադենոմատոզից, Մաեդի-Վիսնայից, արտրիտ-էնցեֆալիտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում,

– ոչխարների և այծերի ծաղկից, տուբերկուլոզից, բրուցելոզից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

դ) խոզեր՝

– խոզերի աֆրիկյան ժանտախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– խոզերի բշտային հիվանդությունից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– Աուեսկի հիվանդությունից՝ երկրի տարածքում՝ ՄԱԲ–ի կանոնագրքի ցուցումներին համապատասխան,

– խոզերի տեղաճարակային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից)՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– տրիխինելլոզից՝ վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում,

– խոզերի վերարտադրողական-ռեսպիրատոր համախտանիշից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում:

Շրջանառության թույլատրվում են՝

– միսը և տավարի ու ոչխարի մսից այլ մսային հումք՝ արտադրված այն կենդանիների սպանդի արդյունքում, որոնք չեն ստացել որոճող կենդանիների սպիտակուցներ պարունակող՝ կենդանական ծագման կերեր՝ բացառությամբ ՄԱԲ-ի կանոնագրքով առաջարկվող նյութերի։

Շրջանառության չեն թույլատրվում այն մսեղիքներից ստացված միսը և այլ մսային հումք, որոնք՝

– հետսպանդային զննման ժամանակ ունեն դաբաղին, ժանտախտին, անաէրոբ վարակներին, տուբերկուլոզին, լեյկոզին և այլ վարակիչ հիվանդություններին, հելմինտներով ախտահարվածությանը (ցիստիցերկոզ, տրիխինելոզ, սարկոսպորիդիոզ, օնխոցերկոզ, էխինոկոկոզ և այլն), ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ.

– պահման ընթացքում ենթարկվել են հալեցման (դեֆրոստացիայի).

– ունեն փչացման նշաններ.

– ազդրի մկանների շերտում ունեն Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 8 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ սառեցված մսի դեպքում, և Ցելսիուսի սանդղակով պլյուս 4 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ պաղեցված մսի դեպքում.

– ունեն ներքին օրգանների մնացորդներ, հյուսվածքներում արյունազեղումներ, չհեռացված թարախակույտեր, բոռերի թրթուրներ, շճաթաղանթի մաքրվածք և հեռացված ավշահանգույցներ, մեխանիկական խառնուկներ, ինչպես նաև մսին ոչ բնորոշ գույն, հոտ, կողմնակի համ (ձկան, դեղամիջոցների, խոտերի և այլն).

– պարունակում են պահածոյացման միջոցներ.

– ախտոտված են սալմոնելաներով կամ այլ բակտերիալ վարակների հարուցիչներով.

– մշակված են ներկանյութերով:

 

II. Թռչնամսին ներկայացվող պահանջները

 

Թռչնամիսը պետք է ստացված լինի առողջ թռչնի սպանդից՝ ռեգիոնալացմանը համապատասխան այն տնտեսություններից և վարչական տարածքից, որոնք պաշտոնապես զերծ են վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

ա) ՄԱԲ-ի կանոնագրքին համապատասխան` պարտադիր հայտարարագրման ենթակա գրիպից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում.

բ) գրիպի այլ վիրուսներից՝ վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

գ) թռչունների նյուքասլյան հիվանդությունից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

դ) հավաբուծական և հնդկահավաբուծական տնտեսությունները՝ օրնիտոզից (պսիտտակոզից)՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

ե) սագաբուծական և բադաբուծական տնտեսությունները՝ Դերժի հիվանդությունից, բադիկների վիրուսային հեպատիտից, բադերի ժանտախտից, օրնիտոզից (պսիտտակոզից)՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

զ) թռչունը սպանդի համար բերվում է սալմոնելոզի առումով ապահով ճանաչված տնտեսություններից՝ ՄԱԲ-ի կանոնագրքի պահանջներին համապատասխան։

Շրջանառության չի թույլատրվում այն թռչնամիսը, որը՝

- հետսպանդային զննման ժամանակ ունի վարակիչ հիվանդություններին, հելմինտներով ախտահարվածությանը, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ.

- փորոտիքը չհանած և կիսահանած թռչնի միս է.

- զգայորոշման ցուցանիշներով լավորակ չէ.

- մկանների շերտում ունի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 12 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ սառեցված թռչնամսի դեպքում (պահպանման ժամանակ ջերմաստիճանը պետք է լինի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 18 աստիճան).

- պարունակում է պահածոյացման միջոցներ.

– մսեղիքի մակերևույթի վրա, մկանային շերտերում կամ օրգանների հյուսվածքներում ախտոտված է սալմոնելաներով.

- մշակված է ներկանյութերով և հոտավետ նյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով.

– ունի մուգ գունավորում (պիգմենտացիա) (բացի հնդկահավերից և խայտահավերից).

- փչացման նշաններ ունեցող միս է.

- ստացվել է այն թռչունների սպանդից, որոնք ենթարկվել են բնական կամ սինթետիկ էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, թունաքիմիկատների և այլ դեղորայքային միջոցների ազդեցությանը, որոնք ներմուծվել են սպանդից առաջ՝ դրանց կիրառման հրահանգներով առաջարկված ժամկետներից ավելի ուշ:

 

III. Ձիու մսին ներկայացվող պահանջները

 

Ձիու միսը պետք է ստացված լինի այն տնտեսություններում մթերված կենդանիներից, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների հիվանդություններից, այդ թվում՝

- ձիերի աֆրիկյան ժանտախտից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- ինֆեկցիոն անեմիայից՝ վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

- խլնախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- էպիզոոտիկ լիմֆանգոիտից՝ վերջին 2 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

– սիբիրախտից՝ 20 օրվա ընթացքում տնտեսության տարածքում։ Շրջանառության չի թույլատրվում այն միսը, որը՝

- հետսպանդային զննման ժամանակ ունի վարակիչ հիվանդություններին, հելմինտներով ախտահարվածությանը, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ.

- ունի ներքին օրգանների մնացորդներ, հյուսվածքներում արյունազեղումներ, չհեռացված թարախակույտեր, բոռերի թրթուրներ, շճաթաղանթի մաքրվածք և հեռացված ավշահանգույցներ, մեխանիկական խառնուկներ, ինչպես նաև մսին ոչ բնորոշ հոտ և կողմնակի համ.

- ազդրի մկանների շերտում ունի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 8 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ սառեցված մսի դեպքում, և Ցելսիուսի սանդղակով պլյուս 4 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ պաղեցված մսի դեպքում.

- ախտոտված է սալմոնելաներով և բակտերիալ այլ վարակների հարուցիչներով.

- մշակված է ներկանյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով.

- ստացվել է այն կենդանիների սպանդից, որոնք ենթարկվել են բնական կամ սինթետիկ էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, թունաքիմիկատների և այլ դեղորայքային միջոցների ազդեցությանը, որոնք ներմուծվել են սպանդից առաջ՝ դրանց կիրառման հրահանգներով առաջարկված ժամկետներից ավելի ուշ:

 

IV. Ընտանի ճագարների մսին ներկայացվող պահանջները

 

Միսը պետք է ստացված լինի առողջ ճագարների սպանդից՝ ռեգիոնալացմանը համապատասխան այն տնտեսություններից և (կամ) վարչական տարածքից, որոնք պաշտոնապես զերծ են վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

- միքսոմատոզից, տուլյարեմիայից, պաստերելոզից, լիստերիոզից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

- ճագարների հեմորագիկ հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

Շրջանառության չի թույլատրվում ճագարի այն միսը, որը՝

- հետսպանդային զննման ժամանակ ունի վարակիչ հիվանդություններին, հելմինտներով ախտահարվածությանը, ինչպես նաև տարբեր նյութերով թունավորումներին բնորոշ փոփոխություններ.

– զգայորոշման ցուցանիշներով լավորակ չէ.

– պարունակում է կոնսերվանտներ.

– մսեղիքի մակերևույթի վրա, մկանային շերտերում կամ օրգանների հյուսվածքներում ախտոտված է սալմոնելաներով.

- մշակված է ներկանյութերով և հոտավետ նյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով.

– ունի մուգ գունավորում (պիգմենտացիա).

– պահման ընթացքում ենթարկվել է հալեցման (դեֆրոստացիայի).

- մկանների շերտում ունի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 12 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան՝ ճագարի սառեցված մսի դեպքում (պահման ընթացքում ջերմաստիճանը պետք է լինի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 18 աստիճան).

- ստացվել է այն ճագարների սպանդից, որոնք ենթարկվել են բնական կամ արհեստական էստրոգեն, հորմոնալ նյութերի, թիրեոստատիկ պատրաստուկների, հակաբիոտիկների, թունաքիմիկատների և այլ դեղորայքային միջոցների ազդեցությանը, որոնք ներմուծվել են սպանդից առաջ՝ դրանց կիրառման հրահանգներով առաջարկված ժամկետներից ավելի ուշ:

 

V. Խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններից ստացված հում կաթին և հում սերուցքին ներկայացվող պահանջները

 

Շրջանառության թույլատրվում են այն տնտեսություններից առողջ կենդանիներից ստացված հում կաթը և հում սերուցքը, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

– դաբաղից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

– խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

– մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

– կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից՝ վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում,

- լեյկոզից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

– խոշոր եղջերավոր անասունների բրուցելոզից, տուբերկուլոզից, պարատուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

– ոչխարների և այծերի բրուցելոզից, մանր եղջերավոր անասունների տուբերկուլոզից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

- ոչխարների և այծերի ծաղկից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում։

 

VI. Վայրի կենդանիների մսին ներկայացվող պահանջները

 

Միսը պետք է ստացված լինի առողջ կենդանիների (փետրավորների որսի միս) և էկզոտիկ կենդանիների սպանդից, որոնք բնակվել են (պահվել են) այնպիսի որսորդական հանդակներում կամ դրանց աճեցման ձեռնարկություններում, որոնք պաշտոնապես զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

ա) կենդանիների բոլոր տեսակների համար`

- կատաղությունից` ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- սիբիրախտից՝ վերջին 20 օրվա ընթացքում որսորդական հանդակի, տնտեսության կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

բ) որոճող խոշոր երկսմբակավորների համար՝

- դաբաղից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից` 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտից, կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից` վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- մանր որոճողների ժանտախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- հեմոռագիկ սեպտիցեմիայից` վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոշոր եղջերավոր անասունների սպունգանման էնցեֆալոպատիայից և ոչխարների սկրեյպից` երկրի տարածքում՝ ՄԱԲ-ի կանոնագրքի պահանջներին համապատասխան.

- բլուտանգից` վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոշոր եղջերավոր անասունների վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբից (պալարախտից)՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

– Ռիֆտ հովտի տենդից` վերջին 4 տարվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- պարատուբերկուլոզից` վերջին 3 տարվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

- բրուցելոզից, տուբերկուլոզից` վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

- լեյկոզից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում լեյկոզից զերծ տնտեսությունում կամ որսորդական հանդակում.

գ) որոճող մանր երկսմբակավորների համար`

- դաբաղից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոշոր եղջերավոր անասունների սպունգանման էնցեֆալոպատիայից և ոչխարների սկրեյպից` երկրի տարածքում՝ ՄԱԲ-ի կանոնագրքի պահանջներին համապատասխան.

- խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտից, մանր որոճողների ժանտախտից` վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- Ռիֆտ հովտի տենդից` վերջին 48 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- կոնտագիոզ պլևրոպնևմոնիայից, բլուտանգից` 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- Քյու-տենդից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

– պարատուբերկուլոզից, արտրիտ-էնցեֆալիտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

– Մաեդի-Վիսնայից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- տուբերկուլոզից, բրուցելոզից` վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

- ոչխարների և այծերի ծաղկից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

դ) մանր չորոճող երկսմբակավորների համար`

- խոզերի աֆրիկյան ժանտախտից` ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

– դաբաղից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան այդ երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոզերի վերարտադրողական-ռեսպիրատոր համախտանիշից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

– խոզերի դասական ժանտախտից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- Աուեսկի հիվանդությունից` ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- խոզերի տեղաճարակային էնցեֆալոմիելիտից (Տեշենի հիվանդությունից)` վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

ե) միասմբակավորների համար՝

- դաբաղից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- վարակիչ անեմիայից, զուգավորման հիվանդությունից, էպիզոոտիկ լիմֆանգիտից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

- խլնախտից՝ վերջին 36 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- ձիերի բոլոր տիպերի վարակիչ էնցեֆալոմիելիտներից, վարակիչ անեմիայից` 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- զուգավորման հիվանդությունից` վերջին 24 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- էպիզոոտիկ լիմֆանգոիտից՝ վերջին 2 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում.

զ) ճագարների և նապաստակների համար`

- միքսոմատոզից, տուլյարեմիայից, պաստերելոզից, լիստերիոզից` 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում.

– ճագարների վիրուսային հեմոռագիկ հիվանդությունից՝ վերջին 12 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

է) փետրավոր որսի (թռչունների) մսի համար՝

- թռչունների գրիպի բոլոր շչատիպերից` 6 ամսվա ընթացքում երկրի տարածքում.

- թռչունների նյուկասլյան հիվանդությունից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում, վարչական տարածքում.

- ծաղիկ-դիֆտերիտից, օրնիտոզից և ասպերգիլոզից, տուբերկուլոզից, բադերի ժանտախտից` վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության (աճեցման

ձեռնարկության), որսորդական հանդակի կամ բնակության այլ վայրի տարածքում։

Միսը չպետք է ունենա հեմատոմաներ, չհեռացրած թարախակույտեր, բոռերի թրթուրներ, մեխանիկական աղտոտումներ, մսին ոչ բնորոշ ձկան, դեղաբույսերի, դեղամիջոցների և այլնի հոտ և կողմնակի համ։

 

VII. Ջրային կենսապաշարներին և ակվակուլտուրայի օբյեկտներին ներկայացվող պահանջները

 

Թույլատրվում է արդյունահանման (որսի) համար անվտանգ վայրերից որսված (արդյունահանված) ջրային կենսապաշարների և անասնաբուժական տեսանկյունից ապահով տնտեսություններից (ձեռնարկություններից) ակվակուլտուրայի օբյեկտների շրջանառությունը։

Ջրային կենսապաշարների որսը և ակվակուլտուրայի արտադրանքը (այսուհետ՝ ձկնային հումք) պետք է հետազոտվեն մակաբույծների, բակտերիալ և այլ վարակների առկայության մասով։ Ձկնային հումքի անվտանգության մակաբուծաբանական ցուցանիշները ներկայացված են 1-4-րդ աղյուսակներում։

Թույլատրելի նորմերի սահմաններում կենդանի մակաբույծների և դրանց թրթուրների առկայության դեպքում ձկնային հումքը պետք է վարակազերծվի գոյություն ունեցող մեթոդներով։

Չի թույլատրվում այն ձկնային հումքի շրջանառությունը, որը՝

- սառեցված է, մթերքի շերտում ունի Ցելսիուսի սանդղակով մինուս 18 աստիճանից բարձր ջերմաստիճան.

– զգայորոշման ցուցանիշներով լավորակ չէ.

– պահման ընթացքում ենթարկվել է հալեցման (դեֆրոստացիայի).

- պատկանում է Tetraodonitidae, Molidae, Diodontidae և Canthigasteridae թունավոր ձկների ընտանիքներին.

- պարունակում է մարդու առողջության համար վտանգավոր կենսաթույներ։

Փակ ջրամատակարարման կայանքներում աճեցված, ինչպես նաև ձկնային տնտեսության նշանակություն ունեցող ջրային օբյեկտներում որսված ակվակուլտուրայի արտադրանքը պետք է ենթարկվի անհրաժեշտ գերապահման։

Ձկնային հումքը չպետք է պարունակի բնական կամ սինթետիկ հորմոնալ նյութեր, հակաբիոտիկներ, իսկ ակվակուլտուրայի արտադրանքը՝ նաև գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրներ։

 

VIII. Բնական մեղրին և մեղվաբուծական մթերքին ներկայացվող պահանջները

 

Թույլատրվում է այն բնական մեղրի և մեղվաբուծական մթերքի շրջանառությունը, որոնք ստացվել են ռեգիոնալացմանը համապատասխան այն տնտեսություններից (մեղվանոցներից) և վարչական տարածքից, որոնք զերծ են գյուղատնտեսական և ընտանի կենդանիների վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններից, ինչպես նաև՝ ամերիկյան փտախտից, եվրոպական փտախտից, նոզեմատոզից` վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում։

Չի թույլատրվում այն մեղրի և մեղվաբուծական մթերքի շրջանառությունը, որոնք՝

- ունեն փոփոխված զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ,

- պարունակում են բնական կամ սինթետիկ էստրոգեն, հորմոնալ նյութեր, թիրեոստատիկ պատրաստուկներ։

Չի թույլատրվում բնական մեղրի և մեղվաբուծական մթերքի մեջ այնպիսի դեղապատրաստուկների մնացորդների առկայոթյունը, ինչպիսիք են քլորամֆենիկոլը, քլորֆարմազինը, կոլխիցինը, դապսոնը, դիմետրիդազոլը, նիտրոֆուրանները, ռոնիդազոլը, ինչպես նաև կումաֆոսը` 100 մկգ/կգ-ից ոչ ավելի, և ամիտրազը` 200 մկգ/կգ-ից ոչ ավելի պարունակությամբ։

Չի թույլատրվում մեղրի և մեղվաբուծական մթերքի մեջ այլ դեղապատրաստուկների մնացորդների պարունակությունը, որոնք օգտագործվել են մեղուների բուժման և մշակման համար։ Արտադրողը պետք է նշի այն բոլոր թունաքիմիկատները, որոնք օգտագործվել են մեղրի հավաքման և մեղվաբուծական մթերքի արտադրության ընթացքում։

 

IХ. Ձվի փոշուն, մելանժին, ալբումինին ներկայացվող պահանջները

 

Ձվի փոշու, մելանժի, ալբումինի արտադրման համար օգտագործվող ձուն պետք է ստացված լինի այն տնտեսություններից, որոնք զերծ են կենդանիների վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

- ՄԱԲ-ի կանոնագրքին համապատասխան՝ պարտադիր հայտարարագրման ենթակա գրիպից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում.

- գրիպի այլ վիրուսներից՝ վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

- թռչունների նյուկասլյան հիվանդությունից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- օրնիտոզից (պսիտակոզիզ), պարամիկսովիրուսային վարակից, հավերի վարակիչ բրոնխիտից, Գամբորո հիվանդությունից, վարակիչ լարինգոտրախեիտից, վարակիչ էնցեֆալոմիելիտից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում։

Չի թույլատրվում այն ձվի փոշու, մելանժի, ալբումինի շրջանառությունը, որոնք՝

- ունեն փոփոխված զգայորոշման ցուցանիշներ,

- ախտոտված են սալմոնելաներով կամ այլ բակտերիալ վարակների հարուցիչներով,

- մշակված են քիմիական նյութերով, իոնացնող ճառագայթմամբ կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով։

 

X. Ձվին ներկայացվող պահանջները

 

Ձուն պետք է ստացված լինի այն տնտեսություններից, որոնք զերծ են կենդանիների և թռչունների վարակիչ հիվանդություններից, այդ թվում՝

- ՄԱԲ-ի կանոնագրքին համապատասխան՝ պարտադիր հայտարարագրման ենթակա գրիպից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում.

- գրիպի այլ վիրուսներից՝ վերջին 3 ամսվա ընթացքում տնտեսությունում.

- թռչունների նյուկասլյան հիվանդությունից` վերջին 12 ամսվա ընթացքում ռեգիոնալացմանը համապատասխան երկրի տարածքում կամ վարչական տարածքում.

- օրնիտոզից (պսիտակոզիզ), պարամիկսովիրուսային վարակից, հավերի վարակիչ բրոնխիտից, Գամբորո հիվանդությունից, վարակիչ լարինգոտրախեիտից, վարակիչ էնցեֆալոմիելիտից՝ վերջին 6 ամսվա ընթացքում տնտեսության տարածքում։

 

 

Հավելված թիվ 6

Մաքսային միության «Սննդամթերքի

անվտանգության մասին»

տեխնիկական կանոնակարգի

(ՄՄ ՏԿ 021/2011)

 

Ձկների, խեցգետնանմանների, կակղամորթների, երկկենցաղների, սողունների և դրանց վերամշակումից ստացվող մթերքի անվտանգության մակաբուծաբանական ցուցանիշները

 

Աղյուսակ 1

 

Քաղցրահամ ջրերի ձկներ և դրանց վերամշակումից ստացված մթերք

 

Ցուցիչը

Մթերքի խումբը

Մակաբուծաբանական ցուցանիշները և պարունակության թույլատրելի մակարդակները

Թրթուրները կենդանի վիճակում

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Ծածանների ընտանիք

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

-

-

-

չ/թ

-

2

Գայլաձկների ընտանիք

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

չ/թ

չ/թ

-

-

չ/թ

-

3

Պերկեսազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

չ/թ

չ/թ

-

-

-

-

4

Սաղմոնազգիների ընտանիք

-

-

-

-

չ/թ

-

-

չ/թ

-

չ/թ

չ/թ

-

-

-

5

Սիգազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

6

Խարիուսազգիների ընտանիք

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

7

Ձողաձկազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

8

Թառափազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

չ/թ

-

-

9

Օձագլխազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

10

Կապուտների (գետաձկնիկների) ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

11

Լոքոյազգիների ընտանիք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

12

Խճողակ՝ 1–11-րդ կետերում նշված ձկներից

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

13

Պահածոներ և պրեսերվներ՝ 1-11-րդ կետերում նշված ընտանիքներին պատկանող ձկներից

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

14

Տապակած, դոնդողածածկ, աղ դրած, մարինացված, ծխեցված, ապխտած ձուկ՝ 1-11-րդ կետերում նշված ընտանիքներին պատկանող

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

15

Խավիար՝ հետևյալ ընտանիքներին պատկանող ձկների՝

15.1

Գայլաձկազգիներ, պերկեսազգիներ, ձողաձկազգիներ (նալիմների ցեղ), խարիուսազգիներ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

15.2

Սաղմոնազգիներ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

չ/թ

-

-

-

15.3

Սիգազգիներ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

-

15.4

Թառափազգիներ (Ամուրի ավազան, Վոլգայի ստորին հատվածներ, Կասպից ծով)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

չ/թ

-

-

-

 

Ծանոթագրություն.

1) չ/թ՝ չեն թույլատրվում (թրթուրներ կենդանի վիճակում).

2) մակաբույծների թրթուրներ

 

տրեմատոդ

ցեստոդ

նեմատոդ

3-օպիստորխիսների

12-դիֆիլլոբոտրիումների

13-անիզակիսների

4-կլոնորխիսների

 

14-կոնտրացեկումների

5-պսևդամֆիստոմների

 

15-դիոկտոֆիմների

6-մետագոնիմուսների

 

16-գնատոստոմների

7-նանոֆիետուսների

   

8-էխինոխազմուսների

   

9-մետորխիսների

   

10-ռոսսիկոտրեմների

   

11-ապոֆալուսների

   

 

Աղյուսակ 2

 

Գաղթող ձկներ և դրանց վերամշակումից ստացված մթերք

 

Ցուցիչը

Մթերքի խումբը

Մակաբուծաբանական ցուցանիշները և պարունակության թույլատրելի մակարդակները

Թրթուրները կենդանի վիճակում

3

4

5

6

7

8

1

Սաղմոնազգիներ

-

չ/թ

չ/թ

-

-

-

2

Հեռավորարևելյան սաղմոնազգիներ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

չ/թ

3

Խճողակ՝ 1–ին կետում և

-

չ/թ

չ/թ

-

-

-

 

2-րդ կետում նշ