Համարը 
ՀՕ-204-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.11.16/83(1263) Հոդ.1119
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
20.10.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.11.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքում (այսուհետ` Օրենսգիրք)`

1) 1-ին հավելվածի «Թմրամիջոցներ» բաժնում`

ա. 4-րդ կետը «Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ» բառից հետո լրացնել «(հիմքն ու աղերը)» բառերով, 18-րդ կետի «Ացետիլհիդրոկոդեին» բառը փոխարինել «Ացետիլդիհիդրոկոդեին» բառով, 36-րդ կետը «N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ)» բառերից հետո լրացնել «(հիմքն ու աղերը)» բառերով, 37-րդ կետի «N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴԷՏ)» բառերը փոխարինել «N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴՄՏ)» բառերով, 48-րդ կետի «Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ» բառերը՝ «Դիօքսաֆետիլ բուտիրատ և դրա աղերը» բառերով, 50-րդ կետի «Էթոնիտազին» բառը՝ «Էտոնիտազեն և դրա աղերը» բառերով, 53-րդ կետի «Էթիլցիկլիդին (ՖՑԳ)» բառը՝ «Էտիցիկլիդին» բառով, 55-րդ կետի «Էթգոնին» և «Էթգոնինի» բառերը՝ համապատասխանաբար «Էկգոնին» և «Էկգոնինի» բառերով, 56-րդ կետը «Էտօքսերիդին» բառից հետո լրացնել «և դրա աղերը» բառերով, 59-րդ կետի «Թիանեպթին» բառը փոխարինել «Թիանեպտին» բառով, 63-րդ կետի «Լևոմետրոֆան» բառը՝ «Լևոմետորֆան» բառով, 93-րդ կետի «Մեթիլդեզոմորֆին» բառը՝ «Մեթիլդեզորֆին» բառով, 106-րդ կետի «Մորֆին մեթաբրոմիդ» բառերը՝ «Մորֆին մեթիլբրոմիդ» բառերով, 109-րդ կետի «Նիկոկոդեին» բառը՝ «Նիկոկոդին» բառով, 110-րդ կետի «Նիկոդեկոդեին» բառը՝ «Նիկոդիկոդին» բառով, 119-րդ կետի «Պարա-ֆլուորֆենտանիլ» բառը՝ «Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ» բառով, 121-րդ կետի «Պետիդին» բառը՝ «Պեթիդին» բառով, 122-րդ կետի «Պետիդինի միջակա միացություն Ա» բառերը՝ «Պեթիդին ինտերմեդիատ A» բառերով, 123-րդ կետի «Պետիդինի միջակա միացություն Բ» բառերը՝ «Պեթիդին ինտերմեդիատ B» բառերով, 124-րդ կետի «Պետիդինի միջակա միացություն Գ» բառերը՝ «Պեթիդին ինտերմեդիատ G» բառերով, 148-րդ կետի «Քլոնիտազեն» բառը՝ «Կլոնիտազեն և դրա աղերը» բառերով, 153-րդ կետի «Ֆենադոքսոն» բառը՝ «Ֆենադօքսոն և դրա աղերը» բառերով,

բ. 28-րդ և 140-րդ կետերը շարադրել հետևյալ հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«28

Բուպրենորֆին (հիմքը և աղերը)

0.002-0.02

0.02-0.2

0.2».

«140

Թեբաին

0.02-0.04

0.04-1.0

1.0»,

 

գ. 70-րդ, 92-րդ, 146-րդ, 149-րդ, 156-րդ, 276-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել,

դ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.1-ին, 30.1-ին, 31.1-ին, 55.1-ին, 62.1-ին, 106.1-ին, 110.1-ին, 115.1-ին, 145.1-ին, 150.1-ին, 155.1-ին, 157.1-ին, 161.1-ին, 161.2-րդ, 277-930-րդ կետերով.

 

«18.1

Բարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0».

         

«30.1

Դեմորֆան

0.02-0.2

0.2-10.0

10.0».

         

«31.1

Դեքսամֆետամին

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0».

         

«55.1

Էտրիպտամին

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0».

         

«62.1

Լևամֆետամին

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0».

«106.1

Միտրագինին
E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-էթիլ-8-մեթօքսի-1,2,3,4,6,7,12,12b-օկտահիդրինդոլո [2,3-a] քինոլիզին-2-իլ]-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային էսթեր

0.5-2.5

2.5-5

5».

         

«110.1

Նոմիֆենզին (Nomifensine)
2-մեթիլ-4-ֆենիլ-1,2,3,4-տետրահիդրօիզոքինոլին-8-ամին

0.75-3.75

3.75-7.5

7.5».

«115.1.

Նորպիպանոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5».

         

«145.1.

ՏՄԱ` dl-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին

0.015-0.03

0.03-5.0

5.0».

         

«150.1.

Օրիպավին

0.02-0.04

0.04-1.0

1.0».

         

«155.1.

Ֆենատին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5».

         

«157.1.

Ֆենոպերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5».

         

«161.1.

7-հիդրօքսիմիտրագինին
(E)-2-((2S,3S,7aS,12bS)-3-էթիլ-7ª-հիդրօքսի-8-մեթօքսի-1,2,3,4,6,7,7ª, 12b-օկտահիդրոինդոլո[2,3-a]քինոլիզին-2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային էսթեր

0.5-2.5

2.5-5

5

161.2.

7-Ացետօքսիմիտրագինին
Մեթիլ-2-(7ª-ացետօքսի-8-մեթօքսի- 3-էթիլ-1,2,3,4,5,6,7, 7ª,12b-օկտահիդրոինդոլո[2,3-a]քինոլիզին- 2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլատ

0.5-2.5

2.5-5

5».

«277.

25B-NBOMe
[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-]- (2-մեթօքսիֆենիլ)-մեթիլ] էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

278.

25B-NBOMe-Nme
[2-(4-բրոմո-2,5- դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2- մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

279.

25B-NBOMeTF
[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-տրիֆտորմեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

280.

25C-NBOMe
2-(4-քլորո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

281.

25H-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

282.

JWH-213
(5-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

283.

ACBM(N)-2201 TMS
N-((3s,5s,7s)-ադամանտան-1-իլ)-1- (5-ֆտորոպենտիլ)-N-(տրիմեթիլսիլիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

284.

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

285.

MBA(N)-018 (AB-PINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

286.

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(2-ֆտորպենտիլ)
1-(2-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ- 2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

287.

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(4-ֆտորպենտիլ)
1-(4-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

288.

MBA(N)-018-Cl (AB-PINACA-Cl)
1-(5-քլորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ- 3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

289.

QCBL-CHM (BB-22)
Քինոլին-8-իլ 1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

290.

bk-MDMA (Մեթիլոն) AC
N-(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ- 2-օքսոէթիլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

291.

bk-MDMA (Մեթիլոն) ET
1-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2-(էթիլմեթիլամինո)-պրոպան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

292.

bk-MDMA (Մեթիլոն) TFA
N-(2-բենզօ[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-2,2,2-տրիֆտոր-N-մեթիլացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

293.

6-Methoxy-MDMA (Methyl-MMDA-2)
2-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

294.

6-Cl-MDMA
[2-(6-քլորոբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

295.

5-Methoxy-MDMA (MMDMA)
3-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

296.

4-MDMABP
2-դիմեթիլամինո-1-(Պ-տոլիլ)-բութան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

297.

4,5-MDMAI
(7,8-դիհիդրո-6H-1,3-դիօքսա-as-ինդացեն-7-իլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

298.

2-I-4,5-MDMA
[2-(4-յոդբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

299.

2,3-MDMA PFP
N-(3-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)բութան-2-իլ)-2,2,3,3,3-պենտաֆտոր-N-մեթիլպրոպանամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

300.

2,3-MDMA HFB
N-(1-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)պրոպան-2-իլ)-2,2,3,3,4,4,4-հեպտաֆտոր-N-մեթիլբութանամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

301.

2,3-MDMA
(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

302.

DMMDMA
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

303.

F2-MDMA
[2-(2,2-դիֆտորբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)- 1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

304.

MDMAI (5,6-Մեթիլենդիօքսի- 2-մեթիլամինոինդան)
6,7-դիհիդրո-5H-ինդենո[5,6-d][1,3]դիօքսոլ- 6-իլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

305.

MDMAT (6,7- Մեթիլենդիօքսի - 2-մեթիլամինոտետրալին)
Մեթիլ-(5,6,7,8-տետրահիդրոնաֆթո[2,3-d][1,3]դիօքսոլ-6-իլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

306.

O-desmethyltramadol
3-(2-((դիմեթիլամինո) մեթիլ)-1-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ)ֆենոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

307.

MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

308.

MMBA-018 (ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

309.

MBA-2201 (5F-ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1- (5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

310.

AH-7921
3,4-դիքլոր-N-((1-դիմեթիլամինո)ցիկլոհեքսիլ)մեթիլ)բենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

311.

A-834,735
[1-(Տետրահիդրոպիրան-4-իլ մեթիլ)-1H-ինդոլ- 3-իլ](2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

312.

A-834,735-TOP
3,3,4-տրիմեթիլ-1-(1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)պենտ-4-են- 1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

313.

Օքֆենտանիլ
(Ocfentanyl)
N-(2-ֆտորոֆենիլ)-2-մեթօքսի-N-[1- (2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-իլ] ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

314.

A-836,339
N-[3-(2-մեթօքսի-էթիլ)-4,5-դիմեթիլ-1,3-թիազոլ-2-իլիդեն]-2,2,3,3- Տետրամեթիլցիկլոպրոպան-1-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

315.

QCBL-2201 (5F-PB22)
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ- 3-կարբոնաթթվիքինոլին-8-իլային էսթեր

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

316.

QCBL-018 (PB-22)
Քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ- 3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

317.

4-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(4-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

318.

5-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

319.

5-MeO-MIPT TMS
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1-տրիմեթիլսիլանիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

320.

5,6-MeO-MIPT
[2-(5,6-դիմեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլմեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

321.

6-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

322.

7-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(7-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

323.

QCBL(N)-018 (NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

324.

3,4-CTMP
(3,4-Դիքլորոմեթիլֆենիդատ)
Մեթիլ 2-(3,4-դիքլորոֆենիլ)-2- (2-պիպերիդիլ)ացետատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

325.

LY2183240
N,N-դիմեթիլ-5-[(4-դիֆենիլ)մեթիլ]տետրազոլ-1-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

326.

EAM-2201 (JWH-210-F)
 (1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

327.

CBL-2201 (NM-2201)
նաֆթալին-1-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

328.

CBM-018 (NNE1 կամ MN-24)
1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվի նաֆթալին-1-իլամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

329.

BzCBM-018 (SDB-006)
N-բենզիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

330.

MBA(N)-CHM
(AB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

331.

MMBA(N)-CHM
(MAB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

332.

QCBL-BZ-F
(FUB-PB22)
1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվի քինոլին-8-իլային էսթեր

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

333.

α-PhPP
(α-Ֆտալիմիդոպրոպիոֆենոն)
2-(1-մեթիլ-2-օքսո-2-ֆենիլէթիլ)-իզոինդոլ-1,3-դիոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

334.

α-PHtP
(α-Պիրրոլիդինոհեպտիոֆենոն)
1-ֆենիլ-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

335.

4F-PHtP
1-(4-ֆտորոֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

336.

4-MeO-PHtP
1-(4-մեթօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

337.

AM(N)-2201 (THJ-2201)
(նաֆթալին-1-իլ)[1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ]մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

338.

CBZ-018 (EG-018)
նաֆթալին-1-իլ(9-պենտիլ-9H-կարբազոլ- 3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

339.

QCBL(N)-2201
(5F-NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

340.

CBL-BZ-F (FDU-PB22)
նաֆթալին-1-իլ-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ- 3-կարբօքսիլատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

341.

4-MEC (4-Մեթիլէթկատինոն)
2-էթիլամինո-1-Պ-տոլիլպրոպան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

342.

Բենզիլպիպերազին (BZP)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

343.

Մետա-քլորֆենիլպիպերազին (mCPP)
1-(մետա-քլորոֆենիլ)պիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

344.

Դիբենզիլպիպերազին (DBZP)
1,4-Դիբենզիլպիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

345.

I-2C-B-NMBOMe
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[I-1- (2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

346.

I-2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[I-1- (2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

347.

2,4,5-2C-T-7
2-(2,4-դիմեթօքսի-5-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)- 1-մեթիլէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

348.

2,5,3-2C-T-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -3-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)- 1-մեթիլէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

349.

2C-H
2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

350.

2C-DFLY
2-ամինո-1-բենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան- 4-իլ էթան

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

351.

2C-B TFA
N-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

352.

2C-B-2,5-DIETO
2-(4-բրոմ-2,5-դիէթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

353.

2C-B-2-EtO
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

354.

2C-B-2-HFLY (2C-B-2-hemiFLY)
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան-7-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

355.

2C-B-5-EtO
2-(4-բրոմ-2-մեթօքսի-5-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

356.

2C-B-5-HFLY (2C-B-5-hemiFLY)
2-(7-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1-բենզոֆուրան-4-իլ)էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

357.

2C-B-BFLY (2C-B-butterFLY)
2-(10-բրոմ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

358.

2C-B-DFLY (2C-B-DragonFLY)
2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

359.

2C-B-DFLY (2C-B-DragonFLY) TFA
N-(2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան- 4-իլ)էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

360.

2C-B-DragonFLY-NBOH
2-(((2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան- 4-իլ)էթիլ)ամինո)մեթիլ)ֆենոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

361.

2C-B-dragonFly-NBOMe
[2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

362.

2C-B-E
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

363.

2C-B-FLY (2-CB-FLY)
2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

364.

2C-B-FLY TFA
N-(1-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

365.

2C-B-FLY-NBOH
2-{[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո [1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

366.

2C-B-FLY-NBOMe
[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մետօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

367.

2C-B-Ind
1-(5-բրոմ-4,7-դիմեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1H-ինդեն-1-իլ)մեթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

368.

2C-B-M
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

369.

2C-B-MM
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

370.

2C-B-NB3Ome
[2-(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

371.

2C-B-NBOMe AC
N-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

372.

2C-B-pip
1-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-պիպերիդին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

373.

2C-BCB-NBOMe
(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլ մեթիլ)-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

374.

2C-BI-1
2C-BI-1 (2-(2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

375.

2C-BI-10
2-(2,5-դիմեթօքսի-4’-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ- 4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

376.

2C-BI-12
2-(4-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

377.

2C-BI-2
2-(2,5,2’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

378.

2C-BI-3
2-(2,5-դիմեթօքսի-2’-մեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

379.

2C-BI-4
2-(2,5-դիմեթօքսի-2’-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ- 4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

380.

2C-BI-5
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նավթալին-2-իլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

381.

2C-BI-6
2-(2,5,3’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

382.

2C-BI-7
2-(2,5-դիմեթօքսի-3’-նիտրոբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

383.

2C-BI-8
2-(2,5,4’-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

384.

2C-BI-9
2-(4’-բութիլ-2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

385.

2C-C
2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

386.

2C-C-3
2-(2,4,5-տրիքլոր-3,6-դիմեթօքսիֆենիլ)էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

387.

2C-C-NB3Ome
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

388.

2C-C-NB4Ome
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

389.

2C-C-NBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

390.

2C-C-NBOMe AC
N-[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

391.

2C-C-NBOMe TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտոր-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

392.

2C-C-NMBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

393.

2C-CN
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոնիտրիլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

394.

2C-D
2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

395.

2C-D-2,5-DIETO
2-(2,5-դիէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

396.

2C-D-2ETO
2-(4-մեթիլ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

397.

2C-D-5ETO
2-(5-էթօքսի-2-մէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

398.

2C-D-butterFLY
2-(10-մեթիլ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո [2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

399.

2C-D-FLY (2C-MeFLY)
2-(8-մեթիլ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

400.

2C-D-N- Me (N-Me-2C-D)
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

401.

2C-D-NB3Ome
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

402.

2C-D-NB4Ome
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիֆբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

403.

β,β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթիլպրոպիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

404.

β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-պրոպիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

405.

2C-DMMDA
2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

406.

2C-DMMDA-2
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3] դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

407.

2C-DMMDA-3
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

408.

2C-DMMDA-4
2-(4,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

409.

2C-DMMDA-5
2-(5,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

410.

2C-DMMDA-6
2-(5,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

411.

2C-DMMDA-N-Me
(N-Me-2C-DMMDA)
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

412.

2C-E AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

413.

2C-E TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

414.

2C-E-5ETO
2-(5-էթօքսի-4-էթիլ-2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

415.

2C-E-AA
[2-(4-էթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

416.

2C-E-NB3Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]- (3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

417.

2C-E-NB4Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]- (4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

418.

2C-EF
2-[4-(2-ֆտորէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

419.

2C-EF-FLY
2-[8-(2-
(ֆտորէթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

420.

2C-F
2,5-դիմեթօքսի-4-ֆտորֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

421.

2C-F-NBOMe
[2-(4-ֆտոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]- (2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

422.

2C-FLY
2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

423.

2C-FLY TFA
2,2,2-տրիֆտորN-[2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

424.

2C-G
3,4-դիմեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

425.

2C-G-1
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.1.0]հեպտա-1,3,5-տրիեն-3-իլ-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

426.

2C-G-2
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1(6),2,4-տրիեն-3-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

427.

2C-G-3
2-(4,7-դիմեթօքսիինդան-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

428.

2C-G-4
2-(1,4-դիմեթօքսի-5,6,7,8-տետրահիդրոնավթալին-2-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

429.

2C-G-5
2-(5,8-դիմեթօքսի-1,2,3,4-տետրահիդրո-1,4-մեթանոնավթալին-6-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

430.

2C-G-6
2-(3,6-դիմեթօքսիտրիցիկլո[6.2.2.0*2,7*]դոդեկա-2(7),3,5-տրիեն-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

431.

2C-G-12
2-(3-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

432.

2C-G-22
2-(3,4-դիէթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

433.

2C-G-N
2-(1,4-դիմեթօքսինավթալին-2-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

434.

2C-H TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

435.

2C-H-NB3Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

436.

2C-H-NB4Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

437.

2C-HM
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզալդեհիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

438.

2C-I 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

439.

2C-I AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

440.

2C-I TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

441.

2CI-2ETO
2-(4-յոդ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

442.

2C-I-AA
2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(պրոպան-2-իլիդեն)էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

443.

2C-I-DFLY
2-(8-յոդբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

444.

2C-I-FLY
2-(8-յոդ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

445.

2C-I-FormA
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

446.

2C-I-MOA
[1,3-դիմեթիլբութ-2-են-I-իլիդեն]-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

447.

2C-I-N,NdiM
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

448.

2C-I-NB3Ome
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

449.

2C-I-NB4Ome
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

450.

2C-I-NBOMe AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

451.

2C-I-NBOMe TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

452.

2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

453.

2C-IB
2-(4-իզոբութիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

454.

2C-IP
2-(4-իզոպրոպիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

455.

2C-LisaB
2-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

456.

2C-LisaH
2-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

457.

2C-MeTriox
2-(4-մեթիլ-6,7-դիհիդրոֆուրո[2’,3’:4,5]բենզո[1,2-d][1,3]դիօքսոլ-8-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

458.

2C-MMDA-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

459.

2C-MMDA-4
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

460.

2C-N
2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

461.

2C-N-NB3Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

462.

2C-N-NB4Ome
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

463.

2C-N-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

464.

2C-NH
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

465.

2C-O (TMPEA, 2,4,5-Տրիմեթօքսիֆենէթիլամին)
2-(2,4,5-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

466.

2C-O-19
2-(4-բութօքսի-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

467.

2C-O-2
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

468.

2C-O-4
2,5-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպօքսիֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

469.

2C-O-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

470.

2C-P
2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

471.

2C-P 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

472.

2C-P AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

473.

2C-P TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

474.

2C-P-AA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

475.

2C-P-FormA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

476.

2C-pEtOH
[4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-մեթանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

477.

2C-pKet
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոյաթթվի մեթիլէսթեր

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

478.

2C-PLY
2-(2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

479.

2C-SE
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլսելենոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

480.

2C-SE-2
2-(4-էթիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

481.

2C-SE-21
2-[4-(2-ֆտորէթիլսելանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

482.

2C-SE-4
2-(4-իզոպրոպիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

483.

2C-SE-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսելանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

484.

2C-T
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթիոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

485.

2C-T-10
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(պիրիդին-2-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

486.

2C-T-11
2-[4-(4-բրոմֆենիլսուլֆանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

487.

2C-T-12
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(մորֆոլին-4-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

488.

2C-T-13
2,5-դիմեթօքսի 4-(β-մեթօքսիէթիլթիո)-ֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

489.

2C-T-14
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(2-մեթիլսուլֆանիլէթիլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

490.

2C-T-15
2-[4-(ցիկլոպրոպիլթիո)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

491.

2C-T-16
2-(4-ալլիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

492.

2C-T-17
2-(4-ֆտոր-բութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

493.

2C-T-18
2-(4-ցիկլոբութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

494.

2C-T-19
2-(4-բութիլսուլֆանիլ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

495.

2C-T-7-2ETO
2-(2-էթօքսի-5-մեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

496.

2C-T-8
2,5-դիմեթօքսի -4-ցիկլոպրոպիլմեթիլթիոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

497.

2C-T-9
2,5-դիմեթօքսի -4-բութիլթիոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

498.

2C-T-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

499.

2C-TE
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթելլանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

500.

2C-TFM
2,5-դիմեթօքսի -4-(տրիֆտորմեթիլ)-ֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

501.

2C-TFM-DFLY
2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

502.

2C-TFM-dragonFly-NBOMe
(2-մեթօքսիբենզիլ)-[2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

503.

2C-TFM-FLY
2-[8-(տրիֆտորմեթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

504.

2C-TFM-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

505.

2C-TMA-5
2-(2,3,6-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

506.

2C-VI
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-վինիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

507.

2C-YN
1-(4-էթինիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-ամինոէթան

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

508.

2Cl3,6diFBzAI
N-ինդան-2-իլ-3,6-դիֆտոր-2-քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

509.

2Cl3MeOBzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթօքսի-2-քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

510.

2Cl4,5diFBzAI
4,5-դիֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլ բենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

511.

2Cl4FbzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

512.

2Cl4,5diMeOBzAI
2-քլոր-N-ինդան-2-իլ-4,5-դիմեթօքսիբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

513.

2Cl4FbzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

514.

2Cl6F3MbzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթիլ-6-ֆտոր-2-քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

515.

2Cl6FbzAI
6-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

516.

2ClBzAI
N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

517.

3,6,2-2C-T-7
2-(3,6-դիմեթօքսի -2-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

518.

4Br2ClBzAI
4-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

519.

5Br2ClBzAI
5-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2- քլորբենզամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

520.

bk-2C-B
2-ամինո-1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

521.

BL-4358A (α-CP-2C-D)
1-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլբենզիլ)-ցիկլոպրոպիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

522.

BOB (beta-METHOXY-2C-B)
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

523.

BOD (beta-METHOXY-2C-D)
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

524.

MeO-2C-2,6-IFLY
2-(8-մեթօքսի-2,3,5,6-տետրահիդրոֆուրո[3,2-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ)-էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

525.

METHYL-2C-T-7
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

526.

N,N-Me-2C-D
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

527.

N-Me-2C-DMMDA-2
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

528.

N-Me-2C-DMMDA-3
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո [1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

529.

N3MT2M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիթիոֆեն-2-իլմեթիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

530.

N4MT3M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիթիոֆեն-3-իլմեթիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

531.

NB-2C-B
բենզիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ –էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

532.

NBMD-2C-B
բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլմեթիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

533.

NBOH-2C-T-7
2-{[2-(2,5- դիմեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

534.

NBOMeM-2C-B
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսի-3-մեթիլբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

535.

NBpBr-2C-B
(4-բրոմբենզիլ)-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

536.

NBpCl-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-քլորբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

537.

NBpF-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-ֆտորբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

538.

NbpI-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-յոդբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

539.

NbpMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթիլբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

540.

NBpNH2-2C-B
4-{[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

541.

NbpOMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

542.

psi-2C-T-4
2,6-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպիլթիոֆենէթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

543.

TCB-2 (2C-BCB)
-[(7R)-3-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլ]-մեթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

544.

US5013837-Ex.2Ca
[2-մեթիլ-1-(2-մորֆոլին-4-իլ-էթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

545.

US5013837-Ex.2Ce
[7-բենզիլօքսի-1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ին547դոլ-3-իլ-(6-քլորնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

546.

β-Me-2C-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիքսոլ-5-իլ)-պրոպիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

547.

Բրոմդիմեթօքսիբենզիլպիպերազին (2C-B-BZP)
1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբենզիլ)-պիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

548.

Բրոմդիմեթօքսիֆենիլպիպերազին (2C-B-PP)
4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլպիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

549.

MT-45
1-ցիկլոհեքսիլ-4-(1,2-դիֆենիլէթիլ)պիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

550.

4,4’-DMAR
4,5-դիհիդրո-4-մեթիլ-5-(4-մեթիլֆենիլ)- 2-օքսազոլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

551.

PMMA
[2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

552.

PMMA AC
N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

553.

PMMA TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

554.

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

555.

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

556.

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

557.

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

558.

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-(I-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

559.

JWH-006-X
(2- մեթիլ -1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

560.

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

561.

JWH-009
(1-հեպտիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

562.

JWH-010-X
(2- մեթիլ -1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

563.

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

564.

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[(I-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ- 3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

565.

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2- մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]- նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

566.

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին- 1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

567.

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

568.

JWH-016
(1-բութիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

569.

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին -2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

570.

JWH-018-2- նավթիլ –N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

571.

JWH-018-2- նավթիլ –N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

572.

JWH-018-2- նավթիլ –N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

573.

JWH-018-2- նավթիլ –N-3-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

574.

JWH-018-2- նավթիլ –N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -2- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

575.

JWH-018-2- նավթիլ –N-նեոպենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

576.

JWH-018-2- նավթիլ –N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

577.

JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին -1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

578.

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

579.

JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS նավթալին -1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

580.

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

581.

JWH-018-Cl
(նավթալին -1-իլ)(1-(5-քլորոպենտիլ)-1H- ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

582.

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

583.

JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

584.

JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

585.

JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)
(նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

586.

JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

587.

JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին -1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

588.

JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ) (նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

589.

JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

590.

JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

591.

JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H- ինդոլ -1-իլ) պենտանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

592.

JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

593.

JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

594.

JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

595.

JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

596.

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

597.

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

598.

JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

599.

JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

600.

JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

601.

JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

602.

JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

603.

JWH-020
(1-հեպտիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

604.

JWH-022
նավթալին -1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

605.

JWH-030
նավթալին -1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

606.

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

607.

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

608.

JWH-032
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

609.

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

610.

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

611.

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

612.

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

613.

JWH-046
1-պրոպիլ-2- մեթիլ-3-(7- մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

614.

JWH-047
(1-բութիլ-2- մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7- մեթիլնավթալին -1- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

615.

JWH-048
(7- մեթիլնավթալին -1-իլ)-(2- մեթիլ -1-պենտիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

616.

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

617.

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

618.

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

619.

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

620.

JWH-070
(1-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

621.

JWH-071
(1-էթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

622.

JWH-072
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

623.

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

624.

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

625.

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

626.

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

627.

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-(I-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

628.

JWH-006-X
(2-մեթիլ-1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

629.

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

630.

JWH-009
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

631.

JWH-010-X
(2-մեթիլ-1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

632.

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

633.

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[(I-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

634.

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

635.

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

636.

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

637.

JWH-016
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

638.

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին-2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

639.

JWH-018-2- նավթիլ –N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

640.

JWH-018-2- նավթիլ –N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

641.

JWH-018-2-նավթիլ-N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

642.

JWH-018-2-նավթիլ-N-3-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

643.

JWH-018-2- նավթիլ –N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

644.

JWH-018-2-նավթիլ-N-նեոպենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

645.

JWH-018-2-նավթիլ-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

646.

JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին-1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

647.

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

648.

JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS նավթալին-1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

649.

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

650.

JWH-018-Cl
(նավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

651.

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

652.

JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

653.

JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

654.

JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

655.

JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

656.

JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին-1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

657.

JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

658.

JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

659.

JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

660.

JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

661.

JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
Մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

662.

JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

663.

JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

664.

JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

665.

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

666.

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

667.

JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

668.

JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

669.

JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

670.

JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

671.

JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

672.

JWH-020
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

673.

JWH-022
նավթալին-1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

674.

JWH-030
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

675.

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

676.

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

677.

JWH-032
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

678.

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

679.

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

680.

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

681.

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

682.

JWH-046
1-պրոպիլ-2-մեթիլ-3-(7-մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

683.

JWH-047
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

684.

JWH-048
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

685.

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

686.

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

687.

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

688.

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

689.

JWH-070
(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

690.

JWH-071
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

691.

JWH-072
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

692.

JWH-073-2-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

693.

JWH-073-2-նավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

694.

JWH-073-2-նավթիլ-N-ֆտոր-բութիլ
(1-ֆտոր-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

695.

JWH-073-2-նավթիլ-N-իզո-բութիլ
(1-իզոբութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

696.

JWH-073-2- նավթիլ-N-տրետ-բութիլ
(1-տրետ-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

697.

JWH-073-4-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

698.

JWH-073-6-մեթօքսիինդոլ
(1-բութիլ-6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

699.

JWH-073-N-(2-հիդրօքսիբութիլ)
[1-(2-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

700.

JWH-073-N-(3- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(3-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

701.

JWH-073-N-(4- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(4-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

702.

JWH-073-N-ֆտոր-բութիլ
(1-(ֆտոր-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

703.

JWH-073-N-իզոբութիլ
(1-(իզոբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

704.

JWH-073-N-տրետ-բութիլ
(1-(տրետ-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

705.

JWH-076
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

706.

JWH-077
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

707.

JWH-078
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

708.

JWH-079
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

709.

JWH-080
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

710.

JWH-081-3-մեթօքսինավթիլ
(3-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

711.

JWH-081-5- մեթօքսինավթիլ
(5-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

712.

JWH-081-8- մեթօքսինավթիլ
(8-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

713.

JWH-081-CHM
(1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

714.

JWH-081-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4- հիդրօքսիպենտիլ)-1H- ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

715.

JWH-081-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

716.

JWH-082
(1-հեքսիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

717.

JWH-083
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

718.

JWH-093
(2- բութիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

719.

JWH-094
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

720.

JWH-095
(1-բութիլ-2-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

721.

JWH-096
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

722.

JWH-097
(2-հեքսիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

723.

JWH-099
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

724.

JWH-100
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

725.

JWH-102-104
(8aR,12aR)-5-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-8,8-դիմեթիլ-3,4,8a,9,10,11,12,12a-օկտահիդրո-2H,8H-1,7-դիօքսաբենզո[c]ֆենանտրեն-11-ոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

726.

JWH-120
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

727.

JWH-121
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

728.

JWH-122-2-մեթիլնավթիլ
(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

729.

JWH-122-2-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(2-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

730.

JWH-122-3-մեթիլնավթիլ
(3-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

731.

JWH-122-3- ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(3-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

732.

JWH-122-4-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(4-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

733.

JWH-122-5-մեթիլնավթիլ
(5-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

734.

JWH-122-6-մեթիլնավթիլ
(6-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

735.

JWH-122-7-մեթիլնավթիլ
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

736.

JWH-122-8-մեթիլնավթիլ
(8-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

737.

JWH-122-Cl
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

738.

JWH-122-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

739.

JWH-122 N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

740.

JWH-133
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլբութիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

741.

JWH-145
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

742.

JWH-145-2-ֆենիլ
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-2-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

743.

JWH-146
(1-հեպտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլ մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

744.

JWH-147
(1-հեքսիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլ մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

745.

JWH-148
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

746.

JWH-150
(1-բութիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

747.

JWH-151
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

748.

JWH-153
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

749.

JWH-156
նավթալին-1-իլ-(5-ֆենիլ-1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

750.

JWH-159
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

751.

JWH-160
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

752.

JWH-163
(6-մեթօքսինավթալին -1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

753.

JWH-164
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

754.

JWH-165
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

755.

JWH-166
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

756.

JWH-167
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

757.

JWH-175-C6
1-հեքսիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

758.

JWH-175-C7
1-հեպտիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

759.

JWH-180
(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

760.

JWH-181
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(5-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

761.

JWH-189
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

762.

JWH-193
(4-մեթիլ-1-նավթիլ)[1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

763.

JWH-201
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

764.

JWH-202
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

765.

JWH-203-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

766.

JWH-203-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

767.

JWH-204
2-(2-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

768.

JWH-205
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

769.

JWH-207
2-(4-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

770.

JWH-208
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

771.

JWH-209
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

772.

JWH-210-2-էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ) (2-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

773.

JWH-210-3- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (3-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

774.

JWH-210-5- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (5-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

775.

JWH-210-6- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (6-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

776.

JWH-210-8- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (8-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

777.

JWH-210-Br
[1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

778.

JWH-210-Cl
[1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

779.

JWH-210-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

780.

JWH-210-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

781.

JWH-211
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

782.

JWH-212
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

783.

JWH-213
(5-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

784.

JWH-220
1-մեթիլ-4-[3-պենտիլինդեն-(1E)-իլիդենմեթիլ]-նավթալին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

785.

JWH-235
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

786.

JWH-236
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

787.

JWH-239
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

788.

JWH-240
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

789.

JWH-241
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

790.

JWH-242
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

791.

JWH-243
[5-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

792.

JWH-244
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-պ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

793.

JWH-245
[5-(4-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

794.

JWH-246
[5-(3-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

795.

JWH-248
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

796.

JWH-249
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

797.

JWH-250-2,2-դիմեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-մեթիլ-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

798.

JWH-250-2-մեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

799.

JWH-250-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

800.

JWH-250-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

801.

JWH-250-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ)TMS
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ]էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

802.

JWH-251-3-մեթիլֆենի
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(մ-տոլիլ)էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

803.

JWH-251-4-մեթիլֆենիլ
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(պ-տոլիլ)էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

804.

JWH-252
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ո-տոլիլէթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

805.

JWH-253
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

806.

JWH-258
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

807.

JWH-259
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

808.

JWH-260
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

809.

JWH-261
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

810.

JWH-262
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

811.

JWH-265
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

812.

JWH-266
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

813.

JWH-267
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

814.

JWH-268
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

815.

JWH-292
[5-(2- մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

816.

JWH-293
[5-(3-նիտրոֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

817.

JWH-302
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

818.

JWH-303
2-(3-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

819.

JWH-304
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

820.

JWH-305
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

821.

JWH-306
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

822.

JWH-308
[5-(4-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

823.

JWH-309
նավթալին-1-իլ(5-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

824.

JWH-309-2-նավթիլ
նավթալին-1-իլ(2-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

825.

JWH-311
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

826.

JWH-312
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

827.

JWH-313
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

828.

JWH-314
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

829.

JWH-315
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

830.

JWH-316
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

831.

JWH-324
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

832.

JWH-337
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

833.

JWH-344
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

834.

JWH-345
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

835.

JWH-346
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-մ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

836.

JWH-348
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

837.

JWH-359
(6aR,10aR)-1-մեթօքսի-6,6,9-տրիմեթիլ-3-(I-1,1,2-տրիմեթիլբութիլ)-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

838.

JWH-363
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

839.

JWH-364
[5-(4-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

840.

JWH-365
[5-(2-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

841.

JWH-367
[5-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

842.

JWH-368
[5-(3-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

843.

JWH-369
[5-(2-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

844.

JWH-371
[5-(4-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

845.

JWH-372
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(2-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

846.

JWH-373
[5-(2-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

847.

JWH-385
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)-ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

848.

JWH-386
(4- բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

849.

JWH-387
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

850.

JWH-394
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

851.

JWH-395
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

852.

JWH-397
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

853.

JWH-398
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

854.

JWH-398-2-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

855.

JWH-398-3-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(3-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

856.

JWH-398-5-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(5-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

857.

JWH-398-6-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(6-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

858.

JWH-398-7-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(7-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

859.

JWH-398-8-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(8-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

860.

JWH-398-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

861.

JWH-399
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

862.

JWH-400
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

863.

JWH-401
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

864.

JWH-403
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

865.

JWH-404
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլօկտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

866.

JWH-408
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

867.

JWH-409
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

868.

JWH-410
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

869.

JWH-411
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

870.

JWH-412
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

871.

JWH-413
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

872.

JWH-414
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

873.

JWH-415
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

874.

JWH-416
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

875.

JWH-417
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

876.

JWH-418
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

877.

JWH-419
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

878.

JWH-420
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

879.

JWH-421
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

880.

JWH-422
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

881.

JWH-423
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

882.

JWH-424
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

883.

JWH-425
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

884.

JWH-428
(8-բրոմնավթալին1-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

885.

JWH-429
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

886.

MDMA methylene homolog
3-(1,3-բենզենոդիօքսոլ-5-իլ)-N,2-դիմեթիլպրոպան-1-ամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

887.

F-trifluoromethylphenylpiperazine
1-[F-(երեքֆտորմեթիլ)ֆենիլ]պիպերազին
[օրթո, մետա և պարա դիրքերում

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

888.

2-MeO-ketamine (մեթօքսիկետամին)
2-(2-Մեթոքսիֆենիլ)-2-(մեթիլամինո)ցիկլոհեքսան

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

889.

nF-PVP
n-ֆտորո-α-ՊՎՊ, կամ n-ֆտորո-α-2-(1-պիրոլիդինիլ)-վալերոֆենոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

890.

PV8 (ալֆա-ՊՀՊՊ, կամ α-ՊՀՊՊ)
1-ֆենիլ-2-(1-պիրոլիդինիլ)-1-հեպտանոն,

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

891.

TFMPP
1-(3-երեքֆտորոմեթիլֆենիլ)պիպերազին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

892.

MDMB-CHM
Մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-((1-ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլկարբօքսամիդո)բութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

893.

MBA-CHM
N-(1կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

894.

3-MMC
(3-մեթիլմեթկատինոն)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

895.

4-CMC
(4-քլորոմեթիլկատինոն)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

896.

α-PHP
(ալֆա-պիրրոլիդինոհեքսանոֆենոն)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

897.

2-AI
(2-ամինոինդան)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

898.

Իզոպրոպիլֆենիդատ (IPH, IPPD)
պրոպան-2-իլ 2-ֆենիլ-2-(պիպերիդին-2-իլ)ացետատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

899.

4-BMC
(բրեֆեդրոն) 4-բրոմոմեթկատինոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

900.

MXP (մեթօքսֆենիդին)
(1-(1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

901.

MMB(N)-2201 (5-ֆտորո-AMB)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսամիդո]բութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

902.

Pentedrone(α-պրոպիլմեթկատիոնոն)
1-ֆենիլ-2-մեթիլամինո-պենտան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

903.

AMT, (ալֆա-մեթիլտրիպտամին)
2-(1H-ինդոլ-3-իլ)-1-մեթիլ-էթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

904.

Իզոբութիլ նիտրիտ (Isobutyl nitrite)
2-Մեթիլպրոպիլնիտրիտ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

905.

Ամիլնիտրիտ
(Isopentyl nitrite)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

906.

NM-2AI
N-մեթիլ-2-ինդանամին(N-մեթիլ-2-ամինոինդան)

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

907.

PPA(N)-2201 (PX-2)
N-(1-կարբամոիլ-2-ֆենիլէթիլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

908.

5-FLUORO-AB-PINACA
5-ֆլուրո-AB-պինակաMBA(N)-2201

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

909.

MBA(N)-2201 (5F-ABINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

910.

2c-I-NBOH(25I-NBOH)
2-([2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ)-ֆենոլ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

911.

3-FMA (3-ֆտորմեթամֆետամին)
 [2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

912.

JWH(N)-018 (THJ-018)
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

913.

5-MAPB (N-մեթիլ-5-APB)
(2-բենզոֆուրան-5-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

914.

Ֆլուբրոմազեպամ
7-բրոմ-5-(2-ֆտորֆենիլ)-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

915.

Դիկլազեպամ
7-քլոր-5-(2-քլորֆենիլ)-1-մեթիլ-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

916.

Ֆլուբրոմազոլամ (Flubromazolam)
8-բրոմո-6-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-մեթիլ-4H-[1,2,4]տրիազոլ[4,3-a] [1,4]բենզոդիազեպին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

917.

3,4-CTMP
մեթիլ(3,4-դիքլորֆենիլ)(2-պիպերիդինիլ)ացետատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

918.

3-CMC
1-(3-քլորֆենիլ)-2-մեթիլամինոպրոպան-1-ոն

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

919.

4-AcO-DMT (ացետիլպսիլոցին)
 {4-ացետօքսի-N,N-դիմեթիլտրիպտամին}

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

920.

25B-N(BOMe)2
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N,N-բիս[(2-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլ]էթանամին

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

921.

էթիլֆենիդատ
(RS)-էթիլ 2-ֆենիլ-2-պիպերիդին-2-իլացետատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

922.

CUMYL-THPINACA
N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1-H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

923.

MDMB(N)-2201
Մեթիլ2-(1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3,3-դիմեթիլբութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

924.

MMB(N)-BZ-F (AMB-FUBINACA)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսիմիդո] բութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

925.

MMB(N)-BZ-F-5-MeO
մեթիլ2-(1-(4-ֆտորոբենզիլ)-5-մեթօքսի-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3-մեթիլբութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

926.

MMB(N)-BZ
մեթիլ2-[(1-բենզիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3-մեթիլբութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

927.

MDMB(N)-BZ-F (MDMB-FUBINACA)
մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո]բութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

928.

MDMB-CHMICA
մեթիլ(2S)-2-{[1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]ֆորմամիդո}-3,3-դիմեթիլբութանոատ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

929.

DMBA(O)-CHM
O-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05-0.25

0.25-0.5

0.5

930.

Բուսական զանգված (ծխախոտային խառնուրդ) կամ այլ կրիչ (մաստակ, հյութ, շպարման պարագաներ և այլն) ընդհանուր զանգվածով, որը պարունակում է սույն ցանկի 277-929-րդ կետերով նախատեսված նյութ (նյութեր) (ընդհանուր զանգվածը գնահատվում է հաստատուն չոր քաշի բերելուց հետո` մինչև +1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով)

0.25-2.5

2.5-50.0

50.0».

 

2) «Հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր» բաժնի`

ա. 25-րդ կետի «4-մեթիլամիննորեքս» բառերը փոխարինել «4-մեթիլամինորեքս» բառերով, 29-րդ կետի «Պրոպիլհեքսիդրին» բառը՝ «Պրոպիլհեքսեդրին» բառով,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 52-64-րդ կետերով.

 

«52.

Ալլոբարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

53.

Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին (4-MTA)

0.05-0.2

0.2-1.5

1.5

54.

Ամոբարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

55.

Բուտալբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

56.

Սեկոբարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

57.

Վինիլբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

58.

Ֆենետիլին

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

59.

Տրոպիկամիդ

0.05-0.1

0.1-2.0

2.0

60.

Զոլպիդեմ

0.01-0.05

0.05-1.0

1.0

61.

Զոպիկլոն

0.01-0.05

0.05-1.0

1.0

62.

Լևոմեպրոմազին

0.3-3.0

3.0-30.0

30.0

63.

Մեպրոբամատ

0.01-0.05

0.05-1.0

1.0

64.

Պսևդոէֆեդրին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 3-րդ հավելվածի 8-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ և 31-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 4-րդ հավելվածի 18-րդ կետում «Ֆենիլացետոն» բառը փոխարինել «1-ֆենիլ-2-պրոպանոն» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 5-րդ հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ և 11-րդ կետերով.

 

«10.

Եղեսպակ կանխագուշակողների (Salvia Divinorum տեսակի բույս)

10-100

100

 11.

Միտրագինա գեղեցիկ (Mitragyna speciosa)

4-40

40»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2016 թ. նոյեմբերի 12

Երևան

ՀՕ-204-Ն