Համարը 
N 1209-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.09/24(567).1 Հոդ.318.16
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
23.01.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ» ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 դեկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10316405

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

16 նոյեմբերի 2016 թ.

ք. Երևան

N 1209-Ն

  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ» ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 15.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչ համաձայն հավելվածի:

 

 

Ս. Կարայան

 

 

 Հավելված

ՀՀ տնտեսական զարգացման և

ներդրումների նախարարի

2016 թ. նոյեմբերի 16-ի

N 1209-Ն հրամանի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

____________________________________________________________________________

 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԴ  003-2016

 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՀԴ-003-2016

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի (այսուհետ` մարզ), մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով (տե՛ս աղյուսակ 1):

2. Դասակարգիչը ենթակա է կիրառման նախարարությունների, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք վարչատարածքային բաժանման մակարդակներում իրականացնում են տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և այլ ոլորտներին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման, ամփոփման, փոխանցման և փոխանակման գործընթացներ:

 

II. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

 

3. Սույն դասակարգչում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը.

1) ՀԴ 002-99 Երկրների անունների դասակարգիչ

2) ԻՍՕ 3166-1-2013 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 1. Երկրների կոդեր

3) ԻՍՕ 3166-2-2013 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 1. Երկրների ենթատարածքային բաժանումների կոդեր

 

III. ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

4. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչը կառուցված է եռաստիճան դասակարգման սկզբունքով:

5. Առաջին աստիճանում դասակարգումը կատարվում է դասակարգման ֆասետային մեթոդով:

6. Երկրորդ և երրորդ աստիճաններում դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ մեթոդով:

7. Դասակարգման առաջին աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերը և Երևան քաղաքը:

8. Դասակարգման երկրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են համայնքները:

9. Դասակարգման երրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

10. Դասակարգչի ամեն մի դիրքն իր կառուցվածքով բաղկացած է երեք բլոկից.

1) միավորի նույնականացման բլոկ,

2) միավորի անվանման բլոկ,

3) լրացուցիչ տվյալների բլոկ:

11. Նույնականացման բլոկն ընդգրկում է նույնականացման ծածկագիրը և ստուգիչ թիվը:

12. Անվանման բլոկում նշվում է միավորի` մարզի, համայնքի, բնակավայրի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանի պաշտոնական անվանումը:

13. Լրացուցիչ տվյալների բլոկը, անհրաժեշտության դեպքում, պարունակում է որոշ պարզաբանումներ վարչատարածքային բաժանման միավորների պատկանելիության կամ կարգավիճակի վերաբերյալ:

 

IV. ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

14. Դասակարգման օբյեկտների` վարչատարածքային միավորների, ծածկագրման համակարգն ընդգրկում է դասակարգման առաջին աստիճանում ծածկագրման զուգահեռ, իսկ դասակարգման երկրորդ և երրորդ աստիճաններում հաջորդական մեթոդները:

15. Նույնականացման բլոկում վարչատարածքային բաժանման միավորների ծածկագիրը բաղկացած է տասական համակարգի թվային ինը նիշերից և ունի հետևյալ կառուցվածքը (տե՛ս սխեմա 1):

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11262

 

Սխեմա 1

 

16. 1-ին և 2-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման առաջին մակարդակի օբյեկտները` մարզերը և Երևան քաղաքը:

17. 3-րդից մինչև 5-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երկրորդ մակարդակի օբյեկտները` համայնքները:

18. 6-րդ և 7-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտները` մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

19. 8-րդ նիշով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակները, որոնց համար դասակարգչում սահմանված են հետևյալ տեսակները և համապատասխան արժեքները`

1) 1 քաղաք,

2) 2 գյուղ,

3) 3 քաղաքի վարչական շրջան (միայն Երևան քաղաքի համար):

20. Բացի դասակարգչում սահմանված երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակներից, ծածկագրի 8-րդ նիշի համար կարելի է սահմանել այլ արժեքներ` դասակարգչում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց հետո:

21. 9-րդ նիշով ներկայացվում է ստուգիչ թիվը, որը հաշվարկում է Լուննի բանաձևով:

22. Ստուգիչ թվի հաշվարկը Լուննի բանաձևով (ըստ «10» մոդուլի ստուգիչ թվի) կատարվում է հետևյալ երեք փուլերով.

1) Ծածկագրի ձախ կողմի առաջին թվանշանից սկսած կրկնապատկել 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ և 8-րդ դիրքերում գտնվող թվանշանները:

2) Առաջին փուլում ստացված արդյունքների ամեն մի թվանշանին գումարել հաշվարկին չմասնակցած դիրքերում գտնվող թվանշանները և որոշել դրանց գումարը:

3) Երկրորդ փուլի արդյունքում ստացված թվին ամենամոտ գտնվող, զրոյով վերջացող, իրենից մեծ թվից հանել երկրորդ փուլի արդյունքը: Ստացված թիվը ստուգիչ թիվն է: Եթե երկրորդ փուլի արդյունքը վերջանում է զրոյով (օրինակ` տասը, քսան, երեսուն և այլն), ապա ստուգիչ թիվը զրոն է:

Օրինակ 1`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 03 001 01 1

1-ին փուլ` 3x2=6, 0x2=0, 0x2=0, 1x2=2

2-րդ փուլ` 0+6+0+0+1+0+1+2=10

3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 0 է:

 

Օրինակ 2`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 07 091 28 2

1-ին փուլ` 7x2=14, 9x2=18, 2x2=4, 2x2=4

2-րդ փուլ` 0+1+4+0+1+8+1+4+8+4=31

3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 9 է (40-31=9):

23. Ստուգիչ թիվը ծածկագրի բաղկացուցիչ մասն է` սակայն նույնականացման բլոկում դրա կիրառման անհրաժեշտությունը որոշում է դասակարգիչը կիրառողը: Այն կոչված է տեղեկատվության մեքենայական հաղորդման (փոխանցման) և մշակման ժամանակ ծածկագրի նիշերի հավաստիությունը ստուգելու համար:

24. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանման փոփոխության դեպքերում դասակարգչում ծածկագիրը չի փոփոխվում:

25. Համայնքների միավորման ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում, այլ համայնքին միացած համայնքների և այդ համայնքների բնակավայրերի ծածկագրերը համարվում են ուժը կորցրած: Համապատասխան համայնքի կազմում բնակավայրերին այբբենական կարգով սահմանվում են հերթական ծածկագրեր:

26. Ուժը կորցրած ծածկագրերը չեն օգտագործվում դասակարգչում այլ օբյեկտներ սահմանելու համար, դրանք կարող են կրկին օգտագործվել միայն նախկինում այդ ծածկագրով սահմանված օբյեկտների կարգավիճակների համապատասխան փոփոխությունների դեպքում:

27. Միջազգային մակարդակով տեղեկատվության հավաքման, մշակման և փոխանակման դեպքում թույլատրվում է վարչատարածքային բաժանման միավորների նույնականացման ծածկագրի սկզբում տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության տառային կամ թվային` համապատասխանաբար AM կամ 051 ծածկագիրը, ըստ ՀԴ 002 և ԻՍՕ 3166-1 ստանդարտի:

28. Դասակարգչում տրված են նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տառային ծածկագրերը` ըստ ԻՍՕ 3166-2 ստանդարտի (տե՛ս աղյուսակ 2):

 

 Աղյուսակ 1. ՀՀ մարզերի, մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով

Նույնականացման
բլոկը

Անվանման բլոկը

Լրացուցիչ
տվյալի բլոկը

Միավորի
ծածկագիրը

Ստուգիչ թիվը

Մարզի (Երևան քաղաքի)
անվանումը

Համայնքի
անվանումը

Բնակավայրի կամ
Երևան քաղաքի վարչական շրջանի անվանումը

1

2

3

4

5

6

01 000 000

8

Երևան 

01 001 000

7


Երևան01 001 013

0Աջափնյակ


01 001 023

9Ավան


01 001 033

8Արաբկիր


01 001 043

7Դավթաշեն


01 001 053

6Էրեբունի


01 001 063

5Կենտրոն


01 001 073

4Մալաթիա-Սեբաստիա


01 001 083

3Նոր Նորք


01 001 093

2Նորք-Մարաշ


01 001 103

9Նուբարաշեն


01 001 113

8Շենգավիթ


01 001 123

7Քանաքեռ-Զեյթուն


02 000 000

6

Արագածոտն
02 001 000

5


Աշտարակ


Մարզկենտրոն

02 001 011

2Աշտարակ


02 001 022

9Մուղնի


02 002 000

4


Ապարան02 002 011

1Ապարան


02 003 000

3


Թալին02 003 011

0Թալին


02 004 000

2


Ագարակ


Աշտարակի շրջ.

02 004 012

7Ագարակ


02 005 000

1


Ագարակավան02 005 012

6Ագարակավան


02 006 000

0


Ալագյազ02 006 012

5Ալագյազ


02 007 000

9


Ակունք02 007 012

4Ակունք


02 008 000

8


Աղձք02 008 012

3Աղձք


02 009 000

7


Սադունց02 009 012

2Սադունց


02 010 000

4


Անտառուտ02 010 012

9Անտառուտ


02 011 000

3


Աշնակ02 011 012

8Աշնակ


02 012 000

2


Ավան02 012 012

7Ավան


02 012 022

6Խնուսիկ


02 013 000

1


Մեծաձոր02 013 012

6Մեծաձոր


02 014 000

0


Ավշեն02 014 012

5Ավշեն


02 015 000

9


Արագած


Ապարանի շրջ.

02 015 012

4Արագած


02 016 000

8


Արագածավան02 016 012

3Արագածավան


02 017 000

7


Արագածոտն02 017 012

2Արագածոտն


02 018 000

6


Արայի02 018 012

1Արայի


02 019 000

5


Թաթուլ02 019 012

0Թաթուլ


02 020 000

2


Արտաշատավան02 020 012

7Արտաշատավան


02 020 022

6Լուսաղբյուր


02 020 032

5Նիգատուն


02 021 000

1


Արտենի02 021 012

6Արտենի


02 022 000

0


Արուճ02 022 012

5Արուճ


02 023 000

9


Ափնագյուղ02 023 012

4Ափնագյուղ


02 024 000

8


Բազմաղբյուր02 024 012

3Բազմաղբյուր


02 025 000

7


Օթևան02 025 012

2Օթևան


02 026 000

6


Արևուտ02 026 012

1Արևուտ


02 027 000

5


Բերքառատ02 027 012

0Բերքառատ


02 028 000

4


Բյուրական02 028 012

9Բյուրական


02 029 000

3


Գառնահովիտ02 029 012

8Գառնահովիտ


02 030 000

0


Գեղադիր02 030 012

5Գեղադիր


02 031 000

9


Գեղաձոր02 031 012

4Գեղաձոր


02 032 000

8


Գեղարոտ02 032 012

3Գեղարոտ


02 033 000

7


Գետափ02 033 012

2Գետափ


02 034 000

6


Կանչ02 034 012

1Կանչ


02 035 000

5


Դաշտադեմ02 035 012

0Դաշտադեմ


02 036 000

4


Դավթաշեն02 036 012

9Դավթաշեն


02 037 000

3


Ճարճակիս02 037 012

8Ճարճակիս


02 038 000

2


Դիան02 038 012

7Դիան


02 039 000

1


Դպրևանք02 039 012

6Դպրևանք


02 040 000

8


Եղիպատրուշ02 040 012

3Եղիպատրուշ


02 041 000

7


Եղնիկ02 041 012

2Եղնիկ


02 042 000

6


Երնջատափ02 042 012

1Երնջատափ


02 044 000

4


Զարինջա02 044 012

9Զարինջա


02 045 000

3


Զովասար02 045 012

8Զովասար


02 046 000

2


Թթուջուր02 046 012

7Թթուջուր


02 047 000

1


Թլիկ02 047 012

6Թլիկ


02 048 000

0


Իրինդ02 048 012

5Իրինդ


02 049 000

9


Լեռնապար02 049 012

4Լեռնապար


02 050 000

5


Լեռնարոտ02 050 012

0Լեռնարոտ


02 051 000

4


Լուսագյուղ02 051 012

9Լուսագյուղ


02 052 000

3


Լուսակն02 052 012

8Լուսակն


02 053 000

2


Ծաղկահովիտ02 053 012

7Ծաղկահովիտ


02 054 000

1


Ծաղկաշեն02 054 012

6Ծաղկաշեն


02 055 000

0


Ծաղկասար02 055 012

5Ծաղկասար


02 056 000

9


Ծիլքար02 056 012

4Ծիլքար


02 057 000

8


Կաթնաղբյուր02 057 012

3Կաթնաղբյուր


02 058 000

7


Կարբի02 058 012

2Կարբի


02 059 000

6


Կարմրաշեն02 059 012

1Կարմրաշեն


02 060 000

3


Կաքավաձոր02 060 012

8Կաքավաձոր


02 061 000

2


Կոշ02 061 012

7Կոշ


02 062 000

1


Հակո02 062 012

6Հակո


02 063 000

0


Հարթավան02 063 012

5Հարթավան


02 064 000

9


Հացաշեն02 064 012

4Հացաշեն


02 065 000

8


Հնաբերդ02 065 012

3Հնաբերդ


02 066 000

7


Ձորագլուխ02 066 012

2Ձորագլուխ


02 067 000

6


Դդմասար02 067 012

1Դդմասար


02 068 000

5


Ղազարավան02 068 012

0Ղազարավան


02 069 000

4


Մաստարա02 069 012

9Մաստարա


02 069 022

8Ձորագյուղ


02 070 000

1


Մելիքգյուղ02 070 012

6Մելիքգյուղ


02 071 000

0


Միրաք02 071 012

5Միրաք


02 072 000

9


Կայք02 072 012

4Կայք


02 073 000

8


Ներքին Բազմաբերդ02 073 012

3Ներքին Բազմաբերդ


02 074 000

7


Ներքին Սասնաշեն02 074 012

2Ներքին Սասնաշեն


02 075 000

6


Նիգավան02 075 012

1Նիգավան


02 076 000

5


Նոր Ամանոս02 076 012

0Նոր Ամանոս


02 077 000

4


Շողակն02 077 012

9Շողակն


02 078 000

3


Նորաշեն


Արագածի շրջ.

02 078 012

8Նորաշեն


02 079 000

2


Նոր Արթիկ02 079 012

7Նոր Արթիկ


02 080 000

9


Նոր Եդեսիա02 080 012

4Նոր Եդեսիա


02 081 000

8


Շամիրամ02 081 012

3Շամիրամ


02 082 000

7


Շենավան02 082 012

2Շենավան


02 083 000

6


Շենկանի02 083 012

1Շենկանի


02 084 000

5


Շղարշիկ02 084 012

0Շղարշիկ


02 085 000

4


Ոսկեթաս02 085 012

9Ոսկեթաս


02 086 000

3


Ոսկեհատ02 086 012

8Ոսկեհատ


02 087 000

2


Ոսկեվազ02 087 012

7Ոսկեվազ


02 088 000

1


Չքնաղ02 088 012

6Չքնաղ


02 089 000

0


Պարտիզակ02 089 012

5Պարտիզակ


02 090 000

7


Ջամշլու02 090 012

2Ջամշլու


02 091 000

6


Ջրամբար02 091 012

1Ջրամբար


02 092 000

5


Ռյա թազա02 092 012

0Ռյա թազա


02 093 000

4


Սաղմոսավան02 093 012

9Սաղմոսավան


02 094 000

3


Կանիաշիր02 094 012

8Կանիաշիր


02 095 000

2


Սասունիկ02 095 012

7Սասունիկ


02 095 022

6Կարին


02 096 000

1


Սարալանջ02 096 012

6Սարալանջ


02 097 000

0


Սիփան02 097 012

5Սիփան


02 098 000

9


Սորիկ02 098 012

4Սորիկ


02 099 000

8


Սուսեր02 099 012

3Սուսեր


02 100 000

5


Վարդաբյուր02 100 012

0Վարդաբյուր


02 101 000

4


Վարդենիս02 101 012

9Վարդենիս


02 102 000

3


Վարդենուտ02 102 012

8Վարդենուտ


02 103 000

2


Վերին Բազմաբերդ02 103 012

7Վերին Բազմաբերդ


02 104 000

1


Վերին Սասնաշեն02 104 012

6Վերին Սասնաշեն


02 105 000

0


Վերին Սասունիկ02 105 012

5Վերին Սասունիկ


02 106 000

9


Տեղեր02 106 012

4Տեղեր


02 107 000

8


Ցամաքասար02 107 012

3Ցամաքասար


02 108 000

7


Ուշի02 108 012

2Ուշի


02 109 000

6


Ուջան02 109 012

1Ուջան


02 110 000

3


Փարպի02 110 012

8Փարպի


02 111 000

2


Քուչակ02 111 012

7Քուչակ


02 112 000

1


Օհանավան02 112 012

6Օհանավան


02 113 000

0


Օշական02 113 012

5Օշական


02 114 000

9


Օրգով02 114 012

4Օրգով


02 115 000

8


Միջնատուն02 115 012

3Միջնատուն


03 000 000

4

Արարատ
03 001 000

3


Արտաշատ


Մարզկենտրոն

03 001 011

0Արտաշատ


03 002 000

2


Արարատ03 002 011

9Արարատ


03 003 000

1


Մասիս03 003 011

8Մասիս


03 004 000

0


Վեդի03 004 011

7Վեդի


03 005 000

9


Աբովյան03 005 012

4Աբովյան


03 006 000

8


Ազատաշեն03 006 012

3Ազատաշեն


03 007 000

7


Ազատավան03 007 012

2Ազատավան


03 008 000

6


Այգավան03 008 012

1Այգավան


03 009 000

5


Այգեզարդ03 009 012

0Այգեզարդ


03 010 000

2


Այգեպատ03 010 012

7Այգեպատ


03 011 000

1


Այգեստան03 011 012

6Այգեստան


03 012 000

0


Այնթապ03 012 012

5Այնթապ


03 013 000

9


Ավշար03 013 012

4Ավշար


03 014 000

8


Արալեզ03 014 012

3Արալեզ


03 015 000

7


Արարատ03 015 012

2Արարատ


03 016 000

6


Արաքսավան03 016 012

1Արաքսավան


03 017 000

5


Արբաթ03 017 012

0Արբաթ


03 018 000

4


Արգավանդ03 018 012

9Արգավանդ


03 019 000

3


Արմաշ03 019 012

8Արմաշ


03 020 000

0


Արևաբույր03 020 012

5Արևաբույր


03 021 000

9


Արևշատ03 021 012

4Արևշատ


03 022 000

8


Բաղրամյան03 022 012

3Բաղրամյան


03 023 000

7


Բարձրաշեն03 023 012

2Բարձրաշեն


03 023 022

1Կաքավաբերդ


03 024 000

6


Բերդիկ03 024 012

1Բերդիկ


03 025 000

5


Բերքանուշ03 025 012

0Բերքանուշ


03 026 000

4


Բյուրավան03 026 012

9Բյուրավան


03 027 000

3


Բուրաստան03 027 012

8Բուրաստան


03 028 000

2


Գեղանիստ03 028 012

7Գեղանիստ


03 029 000

1


Գետազատ03 029 012

6Գետազատ


03 030 000

8


Գետափնյա03 030 012

3Գետափնյա


03 031 000

7


Գոռավան03 031 012

2Գոռավան


03 032 000

6


Դալար03 032 012

1Դալար


03 033 000

5


Դաշտավան03 033 012

0Դաշտավան


03 034 000

4


Դաշտաքար03 034 012

9Դաշտաքար


03 035 000

3


Դարակերտ03 035 012

8Դարակերտ


03 036 000

2


Դարբնիկ03 036 012

7Դարբնիկ


03 037 000

1


Դեղձուտ03 037 012

6Դեղձուտ


03 038 000

0


Դիմիտրով03 038 012

5Դիմիտրով


03 039 000

9


Դիտակ03 039 012

4Դիտակ


03 040 000

6


Դվին03 040 012

1Դվին


03 041 000

5


Եղեգնավան03 041 012

0Եղեգնավան


03 042 000

4


Երասխ03 042 012

9Երասխ


03 043 000

3


Զանգակատուն03 043 012

8Զանգակատուն


03 044 000

2


Զորակ03 044 012

7Զորակ


03 045 000

1


Լանջազատ03 045 012

6Լանջազատ


03 047 000

9


Լանջառ03 047 012

4Լանջառ


03 048 000

8


Լուսաշող03 048 012

3Լուսաշող


03 049 000

7


Լուսառատ03 049 012

2Լուսառատ


03 050 000

3


Խաչփառ03 050 012

8Խաչփառ


03 051 000

2


Կանաչուտ03 051 012

7Կանաչուտ


03 052 000

1


Հայանիստ03 052 012

6Հայանիստ


03 053 000

0


Հնաբերդ03 053 012

5Հնաբերդ


03 054 000

9


Հովտաշատ03 054 012

4Հովտաշատ


03 055 000

8


Հովտաշեն03 055 012

3Հովտաշեն


03 056 000

7


Ղուկասավան03 056 012

2Ղուկասավան


03 057 000

6


Մասիս03 057 012

1Մասիս


03 058 000

5


Մարմարաշեն03 058 012

0Մարմարաշեն


03 059 000

4


Մխչյան03 059 012

9Մխչյան


03 060 000

1


Մրգանուշ03 060 012

6Մրգանուշ


03 061 000

0


Մրգավան03 061 012

5Մրգավան


03 062 000

9


Մրգավետ03 062 012

4Մրգավետ


03 063 000

8


Նարեկ03 063 012

3Նարեկ


03 064 000

7


Նիզամի03 064 012

2Նիզամի


03 065 000

6


Նշավան03 065 012

1Նշավան


03 066 000

5


Նոյակերտ03 066 012

0Նոյակերտ


03 067 000

4


Նորաբաց03 067 012

9Նորաբաց


03 068 000

3


Նորամարգ03 068 012

8Նորամարգ


03 069 000

2


Նորաշեն03 069 012

7Նորաշեն


03 070 000

9


Նոր Խարբերդ03 070 012

4Նոր Խարբերդ


03 071 000

8


Նոր կյանք03 071 012

3Նոր կյանք


03 072 000

7


Նոր Կյուրին03 072 012

2Նոր Կյուրին


03 073 000

6


Նոր ուղի03 073 012

1Նոր ուղի


03 074 000

5


Շահումյան03 074 012

0Շահումյան


03 076 000

3


Ոսկետափ03 076 012

8Ոսկետափ


03 077 000

2


Ոստան03 077 012

7Ոստան


03 078 000

1


Պարույր Սևակ03 078 012

6Պարույր Սևակ


03 078 022

5Տիգրանաշեն


03 079 000

0


Ջրահովիտ03 079 012

5Ջրահովիտ


03 080 000

7


Ջրաշեն03 080 012

2Ջրաշեն


03 081 000

6


Ռանչպար03 081 012

1Ռանչպար


03 082 000

5


Սայաթ-Նովա03 082 012

0Սայաթ-Նովա


03 083 000

4


Սիս03 083 012

9Սիս


03 084 000

3


Սիսավան03 084 012

8Սիսավան


03 085 000

2


Սիփանիկ03 085 012

7Սիփանիկ


03 086 000

1


Սուրենավան03 086 012

6Սուրենավան


03 087 000

0


Վանաշեն03 087 012

5Վանաշեն


03 088 000

9


Վարդաշատ03 088 012

4Վարդաշատ


03 089 000

8


Վարդաշեն03 089 012

3Վարդաշեն


03 090 000

5


Գինեվետ03 090 012

0Գինեվետ


03 091 000

4


Վերին Արտաշատ03 091 012

9Վերին Արտաշատ


03 092 000

3


Վերին Դվին03 092 012

8Վերին Դվին


03 093 000

2


Տափերական03 093 012

7Տափերական


03 094 000

1


Ուրցալանջ03 094 012

6Ուրցալանջ


03 095 000

0


Ուրցաձոր03 095 012

5Ուրցաձոր


03 095 022

4Լանջանիստ


03 095 032

3Շաղափ


03 096 000

9


Փոքր Վեդի03 096 012

4Փոքր Վեդի


03 097 000

8


Քաղցրաշեն03 097 012

3Քաղցրաշեն


04 000 000

2

Արմավիր
04 001 000

1


Արմավիր (Հոկտեմբերյան)


 Մարզկենտրոն

04 001 011

8Արմավիր (Հոկտեմբերյան)


04 002 000

0


Վաղարշապատ (Էջմիածին)04 002 011

7Վաղարշապատ (Էջմիածին)


04 003 000

9


Մեծամոր04 003 011

6Մեծամոր


04 004 000

8


Ակնալիճ04 004 012

3Ակնալիճ


04 005 000

7


Ակնաշեն04 005 012

2Ակնաշեն


04 006 000

6


Աղավնատուն04 006 012

1Աղավնատուն


04 007 000

5


Ամասիա04 007 012

0Ամասիա


04 008 000

4


Ամբերդ04 008 012

9Ամբերդ


04 009 000

3


Այգեկ04 009 012

8Այգեկ


04 010 000

0


Այգեշատ


Արմավիրի շրջ.

04 010 012

5Այգեշատ


04 011 000

9


Այգեշատ


Էջմիածնի շրջ.

04 011 012

4Այգեշատ


04 012 000

8


Ապագա04 012 012

3Ապագա


04 013 000

7


Առատաշեն04 013 012

2Առատաշեն


04 014 000

6


Արագած04 014 012

1Արագած


04 015 000

5


Արազափ04 015 012

0Արազափ


04 016 000

4


Արաքս


Արմավիրի շրջ.

04 016 012

9Արաքս


04 017 000

3


Արաքս


Էջմիածնի շրջ.

04 017 012

8Արաքս


04 018 000

2


Արգավանդ04 018 012

7Արգավանդ


04 019 000

1


Արգինա04 019 012

6Արգինա


04 020 000

8


Արմավիր04 020 012

3Արմավիր


04 021 000

7


Արշալույս04 021 012

2Արշալույս


04 022 000

6


Արտամետ04 022 012

1Արտամետ


04 023 000

5


Արտիմետ04 023 012

0Արտիմետ


04 024 000

4


Արտաշար04 024 012

9Արտաշար


04 025 000

3


Արևադաշտ04 025 012

8Արևադաշտ


04 026 000

2


Արևաշատ04 026 012

7Արևաշատ


04 027 000

1


Արևիկ04 027 012

6Արևիկ


04 028 000

0


Բագարան04 028 012

5Բագարան


04 029 000

9


Բաղրամյան


Բաղրամյանի շրջ.

04 029 012

4Բաղրամյան


04 030 000

6


Բաղրամյան


Էջմիածնի շրջ.

04 030 012

1Բաղրամյան


04 031 000

5


Բամբակաշատ04 031 012

0Բամբակաշատ


04 032 000

4


Բերքաշատ04 032 012

9Բերքաշատ


04 033 000

3


Գայ04 033 012

8Գայ


04 034 000

2


Գետաշեն04 034 012

7Գետաշեն


04 035 000

1


Գրիբոյեդով04 035 012

6Գրիբոյեդով


04 036 000

0


Դալարիկ04 036 012

5Դալարիկ


04 037 000

9


Դաշտ04 037 012

4Դաշտ


04 038 000

8


Դողս04 038 012

3Դողս


04 039 000

7


Եղեգնուտ04 039 012

2Եղեգնուտ


04 040 000

4


Երասխահուն04 040 012

9Երասխահուն


04 041 000

3


Երվանդաշատ04 041 012

8Երվանդաշատ


04 042 000

2


Զարթոնք04 042 012

7Զարթոնք


04 043 000

1


Մայիսյան04 043 012

6Մայիսյան


04 044 000

0


Լենուղի04 044 012

5Լենուղի


04 045 000

9


Լեռնագոգ04 045 012

4Լեռնագոգ


04 046 000

8


Լեռնամերձ04 046 012

3Լեռնամերձ


04 047 000

7


Լուկաշին04 047 012

2Լուկաշին


04 048 000

6


Լուսագյուղ04 048 012

1Լուսագյուղ


04 049 000

5


Խանջյան04 049 012

0Խանջյան


04 050 000

1


Խորոնք04 050 012

6Խորոնք


04 051 000

0


Ծաղկալանջ04 051 012

5Ծաղկալանջ


04 052 000

9


Ծաղկունք04 052 012

4Ծաղկունք


04 053 000

8


Ծիածան04 053 002

4Ծիածան


04 054 000

7


Կողբավան04 054 012

2Կողբավան


04 055 000

6


Հայթաղ04 055 012

1Հայթաղ


04 056 000

5


Հայկաշեն04 056 012

0Հայկաշեն


04 057 000

4


Հայկավան04 057 012

9Հայկավան


04 058 000

3


Հացիկ04 058 012

8Հացիկ


04 059 000

2


Սարդարապատ04 059 012

7Սարդարապատ


04 060 000

9


Հովտամեջ04 060 012

4Հովտամեջ


04 061 000

8


Հուշակերտ04 061 012

3Հուշակերտ


04 062 000

7


Այգեվան04 062 012

2Այգեվան


04 063 000

6


Մարգարա04 063 012

1Մարգարա


04 064 000

5


Մեծամոր04 064 012

0Մեծամոր


04 065 000

4


Մերձավան04 065 012

9Մերձավան


04 066 000

3


Մյասնիկյան04 066 012

8Մյասնիկյան


04 067 000

2


Մրգաշատ04 067 012

7Մրգաշատ


04 068 000

1


Մրգաստան04 068 012

6Մրգաստան


04 069 000

0


Մուսալեռ04 069 012

5Մուսալեռ


04 070 000

7


Նալբանդյան04 070 012

2Նալբանդյան


04 071 000

6


Նոր Արմավիր04 071 012

1Նոր Արմավիր


04 072 000

5


Նոր Արտագերս04 072 012

0Նոր Արտագերս


04 073 000

4


Նոր Կեսարիա04 073 012

9Նոր Կեսարիա


04 074 000

3


Նորակերտ04 074 012

8Նորակերտ


04 075 000

2


Նորապատ04 075 012

7Նորապատ


04 076 000

1


Նորավան04 076 012

6Նորավան


04 077 000

0


Շահումյան04 077 012

5Շահումյան


04 078 000

9


Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա04 078 012

4Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա


04 079 000

8


Շենավան04 079 012

3Շենավան


04 080 000

5


Շենիկ04 080 012

0Շենիկ


04 081 000

4


Ոսկեհատ04 081 012

9Ոսկեհատ


04 082 000

3


Պտղունք04 082 012

8Պտղունք


04 083 000

2


Ջանֆիդա04 083 012

7Ջանֆիդա


04 084 000

1


Ջրաշեն04 084 012

6Ջրաշեն


04 085 000

0


Ջրառատ04 085 012

5Ջրառատ


04 086 000

9


Ջրարբի04 086 012

4Ջրարբի


04 087 000

8


Գեղակերտ04 087 012

3Գեղակերտ


04 088 000

7


Ալաշկերտ04 088 012

2Ալաշկերտ


04 089 000

6


Վանանդ04 089 012

1Վանանդ


04 090 000

3


Վարդանաշեն04 090 012

8Վարդանաշեն


04 091 000

2


Տալվորիկ04 091 012

7Տալվորիկ


04 092 000

1


Տանձուտ04 092 012

6Տանձուտ


04 093 000

0


Տարոնիկ04 093 012

5Տարոնիկ


04 094 000

9


Փարաքար04 094 012

4Փարաքար


04 094 022

3Թաիրով


04 095 000

8


Փշատավան04 095 012

3Փշատավան


04 096 000

7


Քարակերտ04 096 012

2Քարակերտ


04 097 000

6


Ֆերիկ04 097 012

1Ֆերիկ


05 000 000

9

Գեղարքունիք
05 001 000

8


Գավառ (Կամո)


Մարզկենտրոն

05 001 011

5Գավառ (Կամո)


05 002 000

7


Ճամբարակ05 002 011

4Ճամբարակ


05 003 000

6


Մարտունի05 003 011

3Մարտունի


05 004 000

5


Սևան05 004 011

2Սևան


05 004 022

9Գագարին


05 005 000

4


Վարդենիս05 005 011

1Վարդենիս


05 006 000

3


Ազատ05 006 012

8Ազատ


05 007 000

2


Ախպրաձոր05 007 012

7Ախպրաձոր


05 008 000

1


Ակունք05 008 012

6Ակունք


05 009 000

0


Աղբերք05 009 012

5Աղբերք


05 010 000

7


Այգուտ05 010 012

2Այգուտ


05 010 022

1Ճապկուտ


05 011 000

6


Այրք05 011 012

1Այրք


05 012 000

5


Անտառամեջ05 012 012

0Անտառամեջ


05 013 000

4


Աստղաձոր05 013 012

9Աստղաձոր


05 014 000

3


Ավազան05 014 012

8Ավազան


05 015 000

2


Արեգունի05 015 012

7Արեգունի


05 016 000

1


Արծվանիստ05 016 012

6Արծվանիստ


05 017 000

0


Արծվաշեն05 017 012

5Արծվաշեն


05 018 000

9


Արտանիշ05 018 012

4Արտանիշ


05 019 000

8


Արփունք05 019 012

3Արփունք


05 020 000

5


Բերդկունք05 020 012

0Բերդկունք


05 021 000

4


Գանձակ05 021 012

9Գանձակ


05 022 000

3


Գեղամաբակ05 022 012

8Գեղամաբակ


05 023 000

2


Գեղամասար05 023 012

7Գեղամասար


05 024 000

1


Գեղամավան05 024 012

6Գեղամավան


05 025 000

0


Գեղարքունիք05 025 012

5Գեղարքունիք


05 026 000

9


Գեղաքար05 026 012

4Գեղաքար


05 027 000

8


Գեղհովիտ05 027 012

3Գեղհովիտ


05 027 022

2Լեռնակերտ


05 027 032

1Նշխարք


05 028 000

7


Գետիկ05 028 012

2Գետիկ


05 029 000

6


Դարանակ05 029 012

1Դարանակ


05 030 000

3


Դդմաշեն05 030 012

8Դդմաշեն


05 031 000

2


Դպրաբակ05 031 012

7Դպրաբակ


05 032 000

1


Դրախտիկ05 032 012

6Դրախտիկ


05 033 000

0


Երանոս05 033 012

5Երանոս


05 034 000

9


Զոլաքար05 034 012

4Զոլաքար


05 035 000

8


Զովաբեր05 035 012

3Զովաբեր


05 036 000

7


Ծովասար05 036 012

2Ծովասար


05 037 000

6


Թթուջուր05 037 012

1Թթուջուր


05 038 000

5


Լանջաղբյուր05 038 012

0Լանջաղբյուր


05 039 000

4


Լիճք05 039 012

9Լիճք


05 040 000

1


Լճաշեն05 040 012

6Լճաշեն


05 041 000

0


Լճավան05 041 012

5Լճավան


05 042 000

9


Լճափ05 042 012

4Լճափ


05 043 000

8


Լուսակունք05 043 012

3Լուսակունք


05 044 000

7


Խաչաղբյուր05 044 012

2Խաչաղբյուր


05 045 000

6


Ծակքար05 045 012

1Ծակքար


05 046 000

5


Ծաղկաշեն05 046 012

0Ծաղկաշեն


05 047 000

4


Ծաղկունք05 047 012

9Ծաղկունք


05 048 000

3


Ծափաթաղ05 048 012

8Ծափաթաղ


05 049 000

2


Ծովագյուղ05 049 012

7Ծովագյուղ


05 050 000

8


Ծովազարդ05 050 012

3Ծովազարդ


05 051 000

7


Ծովակ05 051 012

2Ծովակ


05 052 000

6


Ծովինար05 052 012

1Ծովինար


05 053 000

5


Կալավան05 053 012

0Կալավան


05 053 022

9Բարեպատ


05 054 000

4


Կախակն05 054 012

9Կախակն


05 055 000

3


Կարճաղբյուր05 055 012

8Կարճաղբյուր


05 056 000

2


Կարմիրգյուղ05 056 012

7Կարմիրգյուղ


05 057 000

1


Կութ05 057 012

6Կութ


05 058 000

0


Կուտական05 058 012

5Կուտական


05 058 022

4Զառիվեր


05 059 000

9


Հայրավանք05 059 012

4Հայրավանք


05 060 000

6


Ձորագյուղ05 060 012

1Ձորագյուղ


05 061 000

5


Ձորավանք05 061 012

0Ձորավանք


05 062 000

4


Մադինա05 062 012

9Մադինա


05 063 000

3


Մարտունի05 063 012

8Մարտունի


05 064 000

2


Մաքենիս05 064 012

7Մաքենիս


05 065 000

1


Մեծ Մասրիկ05 065 012

6Մեծ Մասրիկ


05 066 000

0


Ներքին Գետաշեն05 066 012

5Ներքին Գետաշեն


05 067 000

9


Ներքին Շորժա05 067 012

4Ներքին Շորժա


05 068 000

8


Նորաբակ05 068 012

3Նորաբակ


05 069 000

7


Նորակերտ05 069 012

2Նորակերտ


05 070 000

4


Նորաշեն05 070 012

9Նորաշեն


05 071 000

3


Նորատուս05 071 012

8Նորատուս


05 072 000

2


Շատջրեք05 072 012

7Շատջրեք


05 073 000

1


Շատվան05 073 012

6Շատվան


05 074 000

0


Շորժա05 074 012

5Շորժա


05 075 000

9


Չկալովկա05 075 012

4Չկալովկա


05 076 000

8


Ջաղացաձոր05 076 012

3Ջաղացաձոր


05 077 000

7


Ջիլ05 077 012

2Ջիլ


05 078 000

6


Սարուխան05 078 012

1Սարուխան


05 079 000

5


Սեմյոնովկա05 079 012

0Սեմյոնովկա


05 080 000

2


Սոթք05 080 012

7Սոթք


05 081 000

1


Վահան05 081 012

6Վահան


05 082 000

0


Վաղաշեն05 082 012

5Վաղաշեն


05 083 000

9


Վանևան05 083 012

4Վանևան


05 084 000

8


Վարդաձոր05 084 012

3Վարդաձոր


05 085 000

7


Վարդենիկ05 085 012

2Վարդենիկ


05 086 000

6


Վարսեր05 086 012

1Վարսեր


05 087 000

5


Վերին Գետաշեն05 087 012

0Վերին Գետաշեն


05 088 000

4


Վերին Շորժա05 088 012

9Վերին Շորժա


05 089 000

3


Տորֆավան05 089 012

8Տորֆավան


05 090 000

0


Տրետուք05 090 012

5Տրետուք


05 091 000

9


Փամբակ05 091 012

4Փամբակ


05 092 000

8


Փոքր Մասրիկ05 092 012

3Փոքր Մասրիկ


06 000 000

7

Լոռի
06 001 000

6


Վանաձոր


Մարզկենտրոն

06 001 011

3Վանաձոր


06 002 000

5


Ալավերդի06 002 011

2Ալավերդի


06 002 022

9Ակներ


06 003 000

4


Ախթալա06 003 011

1Ախթալա


06 003 022

8Առողջարանին կից


06 004 000

3


Թումանյան06 004 011

0Թումանյան


06 004 022

7Քոբեր կայարանի


06 004 032

6Աթան


06 004 042

5Ահնիձոր


06 004 052

4Լորուտ


06 004 062

3Մարց


06 004 072

2Շամուտ


06 004 082

1Քարինջ


06 005 000

2


Շամլուղ06 005 011

9Շամլուղ


06 005 022

6Ախթալա


06 005 032

5Բենդիկ


06 006 000

1


Սպիտակ06 006 011

8Սպիտակ


06 007 000

0


Ստեփանավան06 007 011

7Ստեփանավան


06 007 022

4Արմանիս


06 008 000

9


Տաշիր06 008 011

6Տաշիր


06 009 000

8


Ագարակ06 009 012

3Ագարակ


06 010 000

5


Ազնվաձոր06 010 012

0Ազնվաձոր


06 013 000

2


Ամրակից06 013 012

7Ամրակից


06 014 000

1


Այգեհատ06 014 012

6Այգեհատ


06 015 000

0


Անտառամուտ06 015 012

5Անտառամուտ


06 016 000

9


Ապավեն06 016 012

4Ապավեն


06 017 000

8


Արդվի06 017 012

3Արդվի


06 018 000

7


Արծնի06 018 012

2Արծնի


06 019 000

6


Արջուտ06 019 012

1Արջուտ


06 019 022

0Արջուտ կայարանին կից


06 020 000

3


Արևածագ06 020 012

8Արևածագ


06 021 000

2


Արևաշող06 021 012

7Արևաշող


06 022 000

1


Աքորի06 022 012

6Աքորի


06 023 000

0


Բազում06 023 012

5Բազում


06 024 000

9


Բլագոդարնոյե06 024 012

4Բլագոդարնոյե


06 025 000

8


Բովաձոր06 025 012

3Բովաձոր


06 026 000

7


Անտառաշեն06 026 012

2Անտառաշեն


06 027 000

6


Գարգառ06 027 012

1Գարգառ


06 028 000

5


Գեղասար06 028 012

0Գեղասար


06 029 000

4


Գյուլագարակ06 029 012

9Գյուլագարակ


06 030 000

1


Գոգարան06 030 012

6Գոգարան


06 031 000

0


Գուգարք06 031 012

5Գուգարք


06 032 000

9


Դաշտադեմ06 032 012

4Դաշտադեմ


06 033 000

8


Դարպաս06 033 012

3Դարպաս


06 034 000

7


Դեբետ06 034 012

2Դեբետ


06 035 000

6


Դսեղ06 035 012

1Դսեղ


06 036 000

5


Եղեգնուտ06 036 012

0Եղեգնուտ


06 037 000

4


Թեղուտ06 037 012

9Թեղուտ


06 038 000

3


Լեջան06 038 012

8Լեջան


06 039 000

2


Լեռնահովիտ06 039 012

7Լեռնահովիտ


06 040 000

9


Լեռնանցք06 040 012

4Լեռնանցք


06 041 000

8


Լեռնապատ06 041 012

3Լեռնապատ


06 042 000

7


Լեռնավան06 042 012

2Լեռնավան


06 043 000

6


Լերմոնտովո06 043 012

1Լերմոնտովո


06 044 000

5


Լոռի Բերդ06 044 012

0Լոռի Բերդ


06 046 000

3


Լուսաղբյուր06 046 012

8Լուսաղբյուր


06 047 000

2


Խնկոյան06 047 012

7Խնկոյան


06 048 000

1


Ծաթեր06 048 012

6Ծաթեր


06 049 000

0


Ծաղկաբեր06 049 012

5Ծաղկաբեր


06 050 000

6


Ծաղկաշատ06 050 012

1Ծաղկաշատ


06 051 000

5


Կաթնաղբյուր06 051 012

0Կաթնաղբյուր


06 052 000

4


Կաթնաջուր06 052 012

9Կաթնաջուր


06 053 000

3


Կաթնառատ06 053 012

8Կաթնառատ


06 054 000

2


Կաճաճկուտ06 054 012

7Կաճաճկուտ


06 055 000

1


Կարմիր Աղեկ06 055 012

6Կարմիր Աղեկ


06 056 000

0


Կողես06 056 012

5Կողես


06 057 000

9


Կուրթան06 057 012

4Կուրթան


06 058 000

8


Հագվի06 058 012

3Հագվի


06 059 000

7


Հալավար06 059 012

2Հալավար


06 059 022

1Գյուլլուդարա


06 059 032

0Հայդարլի


06 059 042

9Քիլիսա


06 060 000

4


Հաղպատ06 060 012

9Հաղպատ


06 061 000

3


Հարթագյուղ06 061 012

8Հարթագյուղ


06 062 000

2


Հոբարձի06 062 012

7Հոբարձի


06 063 000

1


Հովնանաձոր06 063 012

6Հովնանաձոր


06 064 000

0


Ձյունաշող06 064 012

5Ձյունաշող


06 065 000

9


Ձորագետ06 065 012

4Ձորագետ


06 066 000

8


Ձորագյուղ06 066 012

3Ձորագյուղ


06 067 000

7


Ձորամուտ06 067 012

2Ձորամուտ


06 067 022

1Գոգավան


06 068 000

6


Ղուրսալ06 068 012

1Ղուրսալ


06 069 000

5


Ճոճկան06 069 012

0Ճոճկան


06 070 000

2


Մարգահովիտ06 070 012

7Մարգահովիտ


06 072 000

0


Մեդովկա06 072 012

5Մեդովկա


06 072 022

4Կրուգլայա շիշկա


06 073 000

9


Մեծ Այրում06 073 012

4Մեծ Այրում


06 073 022

3Փոքր Այրում


06 074 000

8


Մեծավան06 074 012

3Մեծավան


06 075 000

7


Մեծ Պարնի06 075 012

2Մեծ Պարնի


06 076 000

6


Մեղվահովիտ06 076 012

1Մեղվահովիտ


06 076 022

0Նորամուտ


06 077 000

5


Միխայելովկա06 077 012

0Միխայելովկա


06 078 000

4


Մղարթ06 078 012

9Մղարթ


06 079 000

3


Յաղդան06 079 012

8Յաղդան


06 080 000

0


Նեղոց06 080 012

5Նեղոց


06 081 000

9


Նովոսելցովո06 081 012

4Նովոսելցովո


06 082 000

8


Նորաշեն06 082 012

3Նորաշեն


06 083 000

7


Նոր Խաչակապ06 083 012

2Նոր Խաչակապ


06 084 000

6


Շահումյան06 084 012

1Շահումյան


06 086 000

4


Շենավան06 086 012

9Շենավան


06 087 000

3


Շիրակամուտ06 087 012

8Շիրակամուտ


06 088 000

2


Շնող06 088 012

7Շնող


06 089 000

1


Չկալով06 089 012

6Չկալով


06 090 000

8


Պաղաղբյուր06 090 012

3Պաղաղբյուր


06 091 000

7


Պետրովկա06 091 012

2Պետրովկա


06 092 000

6


Պրիվոլնոյե06 092 012

1Պրիվոլնոյե


06 093 000

5


Պուշկինո06 093 012

0Պուշկինո


06 094 000

4


Ջիլիզա06 094 012

9Ջիլիզա


06 095 000

3


Ջրաշեն06 095 012

8Ջրաշեն


06 096 000

2


Սարալանջ06 096 012

7Սարալանջ


06 097 000

1


Սարահարթ06 097 012

6Սարահարթ


06 098 000

0


Սարամեջ06 098 012

5Սարամեջ


06 099 000

9


Սարատովկա06 099 012

4Սարատովկա


06 099 022

3Գետավան


06 100 000

6


Սարչապետ06 100 012

1Սարչապետ


06 101 000

5


Սվերդլով06 101 012

0Սվերդլով


06 102 000

4


Վահագնաձոր06 102 012

9Վահագնաձոր


06 103 000

3


Վահագնի06 103 012

8Վահագնի


06 104 000

2


Վարդաբլուր06 104 012

7Վարդաբլուր


06 105 000

1


Ուռուտ06 105 012

6Ուռուտ


06 106 000

0


Ուրասար06 106 012

5Ուրասար


06 107 000

9


Փամբակ06 107 012

4Փամբակ


06 107 022

3Փամբակ կայարանին կից


06 108 000

8


Քարաբերդ06 108 012

3Քարաբերդ


06 109 000

7


Քարաձոր06 109 012

2Քարաձոր


06 111 000

3


Քարկոփ06 111 012

8Քարկոփ


06 112 000

2


Օձուն06 112 012

7Օձուն


06 112 022

6Ամոջ


06 113 000

1


Ֆիոլետովո06 113 012

6Ֆիոլետովո


07 000 000

5

Կոտայք
07 001 000

4


Հրազդան


Մարզկենտրոն

07 001 011

1Հրազդան


07 002 000

3


Աբովյան07 002 011

0Աբովյան


07 003 000

2


Բյուրեղավան07 003 011

9Բյուրեղավան


07 004 000

1


Եղվարդ07 004 011

8Եղվարդ


07 005 000

0


Ծաղկաձոր07 005 011

7Ծաղկաձոր


07 006 000

9


Նոր Հաճն07 006 011

6Նոր Հաճն


07 007 000

8


Չարենցավան07 007 011

5Չարենցավան


07 008 000

7


Ալափարս07 008 012

2Ալափարս


07 009 000

6


Ակունք07 009 012

1Ակունք


07 010 000

3


Աղավնաձոր07 010 012

8Աղավնաձոր


07 011 000

2


Առինջ07 011 012

7Առինջ


07 012 000

1


Արագյուղ07 012 012

6Արագյուղ


07 013 000

0


Արամուս07 013 012

5Արամուս


07 014 000

9


Արգել07 014 012

4Արգել


07 015 000

8


Արզական07 015 012

3Արզական


07 016 000

7


Արզնի07 016 012

2Արզնի


07 017 000

6


Արտավազ07 017 012

1Արտավազ


07 017 022

0Փյունիկ


07 018 000

5


Բալահովիտ07 018 012

0Բալահովիտ


07 019 000

4


Բջնի07 019 012

9Բջնի


07 020 000

1


Բուժական07 020 012

6Բուժական


07 021 000

0


Գառնի07 021 012

5Գառնի


07 022 000

9


Գեղադիր07 022 012

4Գեղադիր


07 023 000

8


Գեղաշեն07 023 012

3Գեղաշեն


07 024 000

7


Գեղարդ07 024 012

2Գեղարդ


07 025 000

6


Գետամեջ07 025 012

1Գետամեջ


07 026 000

5


Գողթ07 026 012

0Գողթ


07 027 000

4


Զառ07 027 012

9Զառ


07 028 000

3


Զովաշեն07 028 012

8Զովաշեն


07 029 000

2


Զովունի07 029 012

7Զովունի


07 030 000

9


Զովք07 030 012

4Զովք


07 031 000

8


Զորավան07 031 012

3Զորավան


07 032 000

7


Թեղենիք07 032 012

2Թեղենիք


07 033 000

6


Լեռնանիստ07 033 012

1Լեռնանիստ


07 034 000

5


Կաթնաղբյուր07 034 012

0Կաթնաղբյուր


07 035 000

4


Կամարիս07 035 012

9Կամարիս


07 036 000

3


Կապուտան07 036 012

8Կապուտան


07 037 000

2


Կարենիս07 037 012

7Կարենիս


07 038 000

1


Կոտայք07 038 012

6Կոտայք


07 039 000

0


Հանքավան07 039 012

5Հանքավան


07 040 000

7


Հատիս07 040 012

2Հատիս


07 041 000

6


Հացավան07 041 012

1Հացավան


07 042 000

5


Ձորաղբյուր07 042 012

0Ձորաղբյուր


07 043 000

4


Մայակովսկի07 043 012

9Մայակովսկի


07 044 000

3


Մարմարիկ07 044 012

8Մարմարիկ


07 045 000

2


Մեղրաձոր07 045 012

7Մեղրաձոր


07 045 022

6Գոռգոչ


07 046 000

1


Մրգաշեն07 046 012

6Մրգաշեն


07 047 000

0


Նոր Արտամետ07 047 012

5Նոր Արտամետ


07 048 000

9


Նոր Գեղի07 048 012

4Նոր Գեղի


07 049 000

8


Նոր գյուղ07 049 012

3Նոր գյուղ


07 050 000

4


Նոր Երզնկա07 050 012

9Նոր Երզնկա


07 051 000

3


Նուռնուս07 051 012

8Նուռնուս


07 052 000

2


Ողջաբերդ07 052 012

7Ողջաբերդ


07 053 000

1


Պռոշյան07 053 012

6Պռոշյան


07 054 000

0


Պտղնի07 054 012

5Պտղնի


07 055 000

9


Ջրաբեր07 055 012

4Ջրաբեր


07 056 000

8


Ջրառատ07 056 012

3Ջրառատ


07 057 000

7


Ջրվեժ07 057 012

2Ջրվեժ


07 058 000

6


Գետարգել07 058 012

1Գետարգել


07 059 000

5


Սարալանջ07 059 012

0Սարալանջ


07 060 000

2


Սոլակ07 060 012

7Սոլակ


07 061 000

1


Սևաբերդ07 061 012

6Սևաբերդ


07 062 000

0


Վերին Պտղնի07 062 012

5Վերին Պտղնի


07 063 000

9


Քաղսի07 063 012

4Քաղսի


07 064 000

8


Քանաքեռավան07 064 012

3Քանաքեռավան


07 065 000

7


Քասախ07 065 012

2Քասախ


07 066 000

6


Քարաշամբ07 066 012

1Քարաշամբ


07 067 000

5


Ֆանտան07 067 012

0Ֆանտան


08 000 000

3

Շիրակ
08 001 000

2


Գյումրի08 001 011

9Գյումրի


08 002 000

1


Արթիկ08 002 011

8Արթիկ


08 003 000

0


Մարալիկ08 003 011

7Մարալիկ


08 004 000

9


Ազատան08 004 012

4Ազատան


08 006 000

7


Ախուրիկ08 006 012

2Ախուրիկ


08 007 000

6


Ախուրյան08 007 012

1Ախուրյան


08 008 000

5


Աղին08 008 012

0Աղին


08 008 022

9Աղին կայարանի


08 010 000

1


Ամասիա08 010 012

6Ամասիա


08 010 022

5Արեգնադեմ


08 010 032

4Բանդիվան


08 010 042

3Բյուրակն


08 010 052

2Գտաշեն


08 010 062

1Կամխուտ


08 010 072

0Հովտուն


08 010 082

9Մեղրաշատ


08 010 092

8Ողջի


08 010 102

5Ջրաձոր


08 011 000

0


Այգաբաց08 011 012

5Այգաբաց


08 012 000

9


Անիավան08 012 012

4Անիավան


08 013 000

8


Անիպեմզա08 013 012

3Անիպեմզա


08 014 000

7


Անուշավան08 014 012

2Անուշավան


08 015 000

6


Աշոցք08 015 012

1Աշոցք


08 015 022

0Բավրա


08 015 032

9Զույգաղբյուր


08 015 042

8Թավշուտ


08 015 052

7Կարմրավան


08 015 062

6Կրասար


08 015 072

5Ղազանչի


08 015 082

4Մեծ Սեպասար


08 015 092

3Սարագյուղ


08 015 102

0Սիզավետ


08 015 112

9Փոքր Սեպասար


08 016 000

5


Առափի08 016 012

0Առափի


08 020 000

9


Արևիկ08 020 012

4Արևիկ


08 021 000

8


Արևշատ08 021 012

3Արևշատ


08 022 000

7


Բագրավան08 022 012

2Բագրավան


08 022 022

1Նորշեն


08 023 000

6


Բայանդուր08 023 012

1Բայանդուր


08 027 000

2


Բենիամին08 027 012

7Բենիամին


08 028 000

1


Արփի08 028 012

6Բերդաշեն


08 028 022

5Պաղակն


08 028 032

4

   

Ալվար

 

08 028 042

3

   

Աղվորիկ

 

08 028 052

2

   

Արավետ

 

08 028 062

1

   

Արդենիս

 

08 028 072

0

   

Գառնառիճ

 

08 028 082

9

   

Դարիկ

 

08 028 092

8

   

Եղնաջուր

 

08 028 102

5

   

Երիզակ

 

08 028 112

4

   

Զարիշատ

 

08 028 122

3

   

Զորակերտ

 

08 028 132

2

   

Լորասար

 

08 028 142

1

   

Ծաղկուտ

 

08 028 152

0

   

Շաղիկ

 

08 030 000

7


Գեղանիստ08 030 012

2Գեղանիստ


08 031 000

6


Գետափ08 031 012

1Գետափ


08 032 000

5


Գետք08 032 012

0Գետք


08 036 000

1


Գուսանագյուղ08 036 012

6Գուսանագյուղ


08 037 000

0


Երազգավորս08 037 012

5Երազգավորս


08 043 000

2


Իսահակյան08 043 012

7Իսահակյան


08 043 022

6Բարձրաշեն


08 044 000

1


Լանջիկ08 044 012

6Լանջիկ


08 046 000

9


Լեռնակերտ08 046 012

4Լեռնակերտ


08 047 000

8


Լեռնուտ08 047 012

3Լեռնուտ


08 048 000

7


Լուսակերտ08 048 012

2Լուսակերտ


08 049 000

6


Լուսաղբյուր08 049 012

1Լուսաղբյուր


08 051 000

1


Կամո08 051 012

6Կամո


08 052 000

0


Կապս08 052 012

5Կապս


08 053 000

9


Կառնուտ08 053 012

4Կառնուտ


08 055 000

7


Կարմրաքար08 055 012

2Կարմրաքար


08 057 000

5


Կրաշեն08 057 012

0Կրաշեն


08 059 000

3


Հայկաձոր08 059 012

8Հայկաձոր


08 060 000

0


Հայկասար08 060 012

5Հայկասար


08 061 000

9


Հայկավան08 061 012

4Հայկավան


08 062 000

8


Հայրենյաց08 062 012

3Հայրենյաց


08 063 000

7


Հառիճ08 063 012

2Հառիճ


08 065 000

5


Հացիկ08 065 012

0Հացիկ


08 065 022

9Հացիկավան


08 067 000

3


Հոռոմ08 067 012

8Հոռոմ


08 068 000

2


Հովիտ08 068 012

7Հովիտ


08 069 000

1


Հովտաշեն08 069 012

6Հովտաշեն


08 071 000

7


Հովունի08 071 012

2Հովունի


08 072 000

6


Ձիթհանքով08 072 012

1Ձիթհանքով


08 073 000

5


Ձորակապ08 073 012

0Ձորակապ


08 076 000

2


Ղարիբջանյան08 076 012

7Ղարիբջանյան


08 076 022

6Ախուրյան կայարանի


08 077 000

1


Մայիսյան08 077 012

6Մայիսյան


08 078 000

0


Մարմաշեն08 078 012

5Մարմաշեն


08 079 000

9


Մեծ Մանթաշ08 079 012

4Մեծ Մանթաշ


08 080 000

6


Մեծ Սարիար08 080 012

1Մեծ Սարիար


08 083 000

3


Մեղրաշեն08 083 012

8Մեղրաշեն


08 084 000

2


Բասեն08 084 012

7Բասեն


08 086 000

0


Նահապետավան08 086 012

5Նահապետավան


08 087 000

9


Նոր Կյանք08 087 012

4Նոր Կյանք


08 089 000

7


Շիրակ08 089 012

2Շիրակ


08 090 000

4


Շիրակավան08 090 012

9Շիրակավան


08 092 000

2


Ոսկեհասկ08 092 012

7Ոսկեհասկ


08 093 000

1


Պեմզաշեն08 093 012

6Պեմզաշեն


08 094 000

0


Ջաջուռ08 094 012

5Ջաջուռ


08 095 000

9


Ջաջուռավան08 095 012

4Ջաջուռավան


08 097 000

7


Ջրառատ08 097 012

2Ջրառատ


08 098 000

6


Ջրափի08 098 012

1Ջրափի


08 100 000

2


Սառնաղբյուր08 100 012

7Սառնաղբյուր


08 102 000

0


Սարալանջ08 102 012

5Սարալանջ


08 103 000

9


Սարակապ08 103 012

4Սարակապ


08 104 000

8


Սարապատ08 104 012

3Սարապատ


08 104 022

2Թորոսգյուղ


08 104 032

1Արփենի


08 104 042

0Բաշգյուղ


08 104 052

9Գոգհովիտ


08 104 062

8Լեռնագյուղ


08 104 072

7Կաքավասար


08 104 082

6Հարթաշեն


08 104 092

5Հողմիկ


08 104 102

2Ձորաշեն


08 104 112

1Մուսայելյան


08 104 122

0Սալուտ


08 104 132

9Վարդաղբյուր


08 104 142

8Ցողամարգ


08 104 152

7Փոքր Սարիար


08 105 000

7


Սարատակ08 105 012

2Սարատակ


08 107 000

5


Սպանդարյան08 107 012

0Սպանդարյան


08 108 000

4


Վահրամաբերդ08 108 012

9Վահրամաբերդ


08 110 000

0


Վարդաքար08 110 012

5Վարդաքար


08 111 000

9


Տուֆաշեն08 111 012

4Տուֆաշեն


08 113 000

7


Փանիկ08 113 012

2Փանիկ


08 114 000

6


Փոքրաշեն08 114 012

1Փոքրաշեն


08 115 000

5


Փոքր Մանթաշ08 115 012

0Փոքր Մանթաշ


08 118 000

2


Քարաբերդ08 118 012

7Քարաբերդ


08 119 000

1


Քեթի08 119 012

6Քեթի


09 000 000

1

Սյունիք
09 001 000

0


Կապան


Մարզկենտրոն

09 001 011

7Կապան


09 003 000

8


Գորիս09 003 011

5Գորիս


09 003 022

2Ակներ


09 003 032

1Աղբուլաղ


09 003 042

0Բարձրավան


09 003 052

9Խնձորեսկ


09 003 062

8Հարթաշեն


09 003 072

7Ձորակ


09 003 082

6Ներքին Խնձորեսկ


09 003 092

5Շուռնուխ


09 003 102

2Որոտան


09 003 112

1Վանանդ


09 003 122

0Վերիշեն


09 003 132

9Քարահունջ


09 004 000

7


Դաստակերտ09 004 011

4Դաստակերտ


09 005 000

6


Մեղրի09 005 011

3Մեղրի


09 005 021

2Ագարակ


09 005 032

9Ալվանք


09 005 042

8Այգեձոր


09 005 052

7Գուդեմնիս


09 005 062

6Թխկուտ


09 005 072

5Լեհվազ


09 005 082

4Լիճք


09 005 092

3Կարճևան


09 005 102

0Կուրիս


09 005 112

9Նռնաձոր


09 005 122

8Շվանիձոր


09 005 132

7Վահրավար


09 005 142

6Վարդանիձոր


09 005 152

5Տաշտուն


09 006 000

5


Սիսիան09 006 011

2Սիսիան


09 007 000

4


Քաջարան09 007 011

1Քաջարան


09 008 000

3


Ագարակ09 008 012

8Ագարակ


09 010 000

9


Ախլաթյան09 010 012

4Ախլաթյան


09 011 000

8


Աղիտու09 011 012

3Աղիտու


09 012 000

7


Աղվանի09 012 012

2Աղվանի


09 013 000

6


Անգեղակոթ09 013 012

1Անգեղակոթ


09 014 000

5


Անտառաշատ09 014 012

0Անտառաշատ


09 015 000

4


Աշոտավան09 015 012

9Աշոտավան


09 016 000

3


Առաջաձոր09 016 012

8Առաջաձոր


09 018 000

1


Արծվանիկ09 018 012

6Արծվանիկ


09 019 000

0


Արևիս09 019 012

5Արևիս


09 020 000

7


Բալաք09 020 012

2Բալաք


09 022 000

5


Բնունիս09 022 012

0Բնունիս


09 023 000

4


Բռնակոթ09 023 012

9Բռնակոթ


09 025 000

2


Գեղանուշ09 025 012

7Գեղանուշ


09 025 022

6Գոմարան


09 026 000

1


Գեղի09 026 012

6Գեղի


09 026 022

5Գեղավանք


09 026 032

4Կարդ


09 026 042

3Կիցք


09 026 052

2Վերին Գեղավանք


09 026 062

1Քարուտ


09 027 000

0


Գետաթաղ09 027 012

5Գետաթաղ


09 028 000

9


Գորայք09 028 012

4Գորայք


09 028 022

3Ծղուկ


09 028 032

2Սառնակունք


09 028 042

1Սպանդարյան


09 030 000

5


Դավիթ Բեկ09 030 012

0Դավիթ Բեկ


09 031 000

4


Դարբաս09 031 012

9Դարբաս


09 031 022

8Շամբ


09 032 000

3


Տավրուս09 032 012

8Տավրուս


09 033 000

2


Եղեգ09 033 012

7Եղեգ


09 034 000

1


Եղվարդ09 034 012

6Եղվարդ


09 035 000

0


Թանահատ09 035 012

5Թանահատ


09 036 000

9


Թասիկ09 036 012

4Թասիկ


09 038 000

7


Լեռնաձոր09 038 012

2Լեռնաձոր


09 038 022

1Կավճուտ


09 038 032

0Մուսալլամ


09 038 042

9Ներքին Գիրաթաղ


09 038 052

8Վերին Գիրաթաղ


09 040 000

3


Լծեն09 040 012

8Լծեն


09 041 000

2


Լոր09 041 012

7Լոր


09 042 000

1


Աճանան09 042 012

6Աճանան


09 043 000

0


Խդրանց09 043 012

5Խդրանց


09 048 000

5


Ծավ09 048 012

0Ծավ


09 048 022

9Շիշկերտ


09 050 000

0


Կաղնուտ09 050 012

5Կաղնուտ


09 057 000

3


Հացավան09 057 012

8Հացավան


09 058 000

2


Ձորաստան09 058 012

7Ձորաստան


09 060 000

8


Իշխանասար09 060 012

3Իշխանասար


09 061 000

7


Ճակատեն09 061 012

2Ճակատեն


09 062 000

6


Մուցք09 062 012

1Մուցք


09 064 000

4


Ներքին Խոտանան09 064 012

9Ներքին Խոտանան


09 065 000

3


Ներքին Հանդ09 065 012

8Ներքին Հանդ


09 067 000

1


Նորաշենիկ09 067 012

6Նորաշենիկ


09 068 000

0


Նորավան09 068 012

5Նորավան


09 069 000

9


Շաղատ09 069 012

4Շաղատ


09 070 000

6


Շաքի09 070 012

1Շաքի


09 071 000

5


Շենաթաղ09 071 012

0Շենաթաղ


09 072 000

4


Շիկահող09 072 012

9Շիկահող


09 075 000

1


Շրվենանց09 075 012

6Շրվենանց


09 078 000

8


Որոտան


Սիսիանի շրջ.

09 078 012

3Որոտան


09 079 000

7


Չափնի09 079 012

2Չափնի


09 080 000

4


Սալվարդ09 080 012

9Սալվարդ


09 082 000

2


Սյունիք09 082 012

7Սյունիք


09 082 022

6Բարգուշատ


09 082 032

5Դիցմայրի


09 082 042

4Խորձոր


09 082 052

3Սզնակ


09 083 000

1


Նժդեհ09 083 012

6Նժդեհ


09 083 022

5Ցղունի


09 086 000

8


Սրաշեն09 086 012

3Սրաշեն


09 087 000

7


Սևաքար09 087 012

2Սևաքար


09 089 000

5


Վաղատին09 089 012

0Վաղատին


09 091 000

1


Վանեք09 091 012

6Վանեք


09 094 000

8


Վարդավանք09 094 012

3Վարդավանք


09 095 000

7


Վերին Խոտանան09 095 012

2Վերին Խոտանան


09 097 000

5


Տաթև09 097 012

0Շինուհայր


09 097 022

9Խոտ


09 097 032

8Հալիձոր


09 097 042

7Հարժիս


09 097 052

6Սվարանց


09 097 062

5Տաթև


09 097 072

4Տանձատափ


09 097 082

3Քաշունի


09 098 000

4


Տանձավեր09 098 012

9Տանձավեր


09 101 000

9


Տեղ09 101 012

4Տեղ


09 101 022

3Արավուս


09 101 032

2Խնածախ


09 101 042

1Խոզնավար


09 101 052

0Կոռնիձոր


09 101 062

9Վաղատուր


09 101 072

8Քարաշեն


09 102 000

8


Տոլորս09 102 012

3Տոլորս


09 103 000

7


Տորունիք09 103 012

2Տորունիք


09 104 000

6


Ուժանիս09 104 012

1Ուժանիս


09 105 000

5


Ույծ09 105 012

0Ույծ


09 106 000

4


Նոր Աստղաբերդ09 106 012

9Նոր Աստղաբերդ


09 106 022

8Աջաբաջ


09 106 032

7Գետիշեն


09 106 042

6Ոչեթի


09 109 000

1


Քաջարան09 109 012

6Քաջարան


09 113 000

5


Օխտար09 113 012

0Օխտար


10 000 000

9

Վայոց Ձոր
10 001 000

8


Եղեգնաձոր


Մարզկենտրոն

10 001 011

5Եղեգնաձոր


10 002 000

7


Ջերմուկ10 002 011

4Ջերմուկ


10 002 022

1Կեչուտ


10 002 032

0Գնդեվազ


10 002 042

9Կարմրաշեն


10 002 052

8Հերհեր


10 003 000

6


Վայք10 003 011

3Վայք


10 003 022

0Ազատեկ


10 003 032

9Արին


10 003 042

8Զեդեա


10 003 052

7Հորադիս


10 003 062

6Փոռ


10 004 000

5


Ագարակաձոր10 004 012

0Ագարակաձոր


10 006 000

3


Աղավնաձոր10 006 012

8Աղավնաձոր


10 007 000

2


Աղնջաձոր10 007 012

7Աղնջաձոր


10 008 000

1


Արենի10 008 012

6Արենի


10 008 022

5Ամաղու


10 010 000

7


Արտաբույնք10 010 012

2Արտաբույնք


10 012 000

5


Արփի10 012 012

0Արփի


10 014 000

3


Գետափ10 014 012

8Գետափ


10 015 000

2


Գլաձոր10 015 012

7Գլաձոր


10 017 000

0


Գնիշիկ10 017 012

5Գնիշիկ


10 017 022

4Մոզրով


10 018 000

9


Գողթանիկ10 018 012

4Գողթանիկ


10 020 000

5


Ելփին10 020 012

0Ելփին


10 021 000

4


Եղեգիս10 021 012

9Եղեգիս


10 022 000

3


Զառիթափ10 022 012

8Զառիթափ


10 022 032

6Ախտա


10 022 042

5Արտավան


10 022 052

4Բարձրունի


10 022 062

3Գոմք


10 022 072

2Խնձորուտ


10 022 082

1Կապույտ


10 022 092

0Մարտիրոս


10 022 102

7Նոր Ազնաբերդ


10 022 112

6Ուղեձոր


10 022 122

5Սարավան


10 022 132

4Սերս


10 024 000

1


Թառաթումբ10 024 012

6Թառաթումբ


10 025 000

0


Խաչիկ10 025 012

5Խաչիկ


10 029 000

6


Հերմոն10 029 012

1Հերմոն


10 029 022

0Արատես


10 029 032

9Կալասար


10 030 000

3


Հորբատեղ10 030 012

8Հորբատեղ


10 031 000

2


Հորս10 031 012

7Հորս


10 032 000

1


Մալիշկա10 032 012

6Մալիշկա


10 035 000

8


Շատին10 035 012

3Շատին


10 036 000

7


Չիվա10 036 012

2Չիվա


10 037 000

6


Ռինդ10 037 012

1Ռինդ


10 038 000

5


Սալլի10 038 012

0Սալլի


10 041 000

0


Վարդահովիտ10 041 012

5Վարդահովիտ


10 041 022

4Գետիկվանք


10 041 032

3Սևաժայռ


10 042 000

9


Վերնաշեն10 042 012

4Վերնաշեն


10 044 000

7


Քարագլուխ10 044 012

2Քարագլուխ


11 000 000

7

Տավուշ
11 001 000

6


Իջևան


Մարզկենտրոն

11 001 011

3Իջևան


11 002 000

5


Բերդ11 002 011

2Բերդ


11 003 000

4


Դիլիջան11 003 011

1Դիլիջան


11 003 022

8Աղավնավանք


11 003 032

7Գեղատափ


11 003 042

6Գոշ


11 003 052

5Թեղուտ


11 003 062

4Խաչարձան


11 003 072

3Հաղարծին


11 003 082

2Հովք


11 003 092

1Ճերմակավան


11 004 000

3


Նոյեմբերյան11 004 011

0Նոյեմբերյան


11 004 022

7Բաղանիս


11 004 032

6Բարեկամավան


11 004 042

5Բերդավան


11 004 052

4Դովեղ


11 004 062

3Կոթի


11 004 072

2Ոսկեպար


11 004 082

1Ոսկեվան


11 004 092

0Ջուջևան


11 012 000

3


Այրում11 012 011

0Այրում


11 012 022

7Արճիս


11 012 032

6Բագրատաշեն


11 012 042

5Դեբեդավան


11 012 052

4Դեղձավան


11 012 062

3Լճկաձոր


11 012 072

2Հաղթանակ


11 012 082

1Պտղավան


11 005 000

2


Ազատամուտ11 005 012

7Ազատամուտ


11 005 022

6Բարխուդարլու


11 006 000

1


Ակնաղբյուր11 006 012

6Ակնաղբյուր


11 008 000

9


Աճարկուտ11 008 012

4Աճարկուտ


11 009 000

8


Այգեհովիտ11 009 012

3Այգեհովիտ


11 009 022

2Կայան


11 010 000

5


Այգեձոր11 010 012

0Այգեձոր


11 011 000

4


Այգեպար11 011 012

9Այգեպար


11 013 000

2


Աչաջուր11 013 012

7Աչաջուր


11 014 000

1


Արծվաբերդ11 014 012

6Արծվաբերդ


11 020 000

3


Բերքաբեր11 020 012

8Բերքաբեր


11 021 000

2


Գանձաքար11 021 012

7Գանձաքար


11 022 000

1


Գետահովիտ11 022 012

6Գետահովիտ


11 026 000

7


Դիտավան11 026 012

2Դիտավան


11 028 000

5


Ենոքավան11 028 012

0Ենոքավան


11 030 000

1


Տավուշ11 030 012

6Տավուշ


11 031 000

0


Իծաքար11 031 012

5Իծաքար


11 033 000

8


Լուսահովիտ11 033 012

3Լուսահովիտ


11 034 000

7


Լուսաձոր11 034 012

2Լուսաձոր


11 035 000

6


Խաշթառակ11 035 012

1Խաշթառակ


11 037 000

4


Ծաղկավան


Իջևանի շրջ.

11 037 012

9Ծաղկավան


11 038 000

3


Ծաղկավան


Տավուշի շրջ.

11 038 012

8Ծաղկավան


11 039 000

2


Կիրանց11 039 012

7Կիրանց


11 041 000

8


Կողբ11 041 012

3Կողբ


11 041 022

2Զորական


11 045 000

4


Մոսեսգեղ11 045 012

9Մոսեսգեղ


11 046 000

3


Նավուր11 046 012

8Նավուր


11 047 000

2


Ներքին Կարմիր աղբյուր11 047 012

7Ներքին Կարմիր աղբյուր


11 048 000

1


Նորաշեն11 048 012

6Նորաշեն


11 051 000

5


Չինարի11 051 012

0Չինարի


11 052 000

4


Չինչին11 052 012

9Չինչին


11 053 000

3


Չորաթան11 053 012

8Չորաթան


11 054 000

2


Պառավաքար11 054 012

7Պառավաքար


11 057 000

9


Սարիգյուղ11 057 012

4Սարիգյուղ


11 058 000

8


Սևքար11 058 012

3Սևքար


11 059 000

7


Վազաշեն11 059 012

2Վազաշեն


11 060 000

4


Վարագավան11 060 012

9Վարագավան


11 061 000

3


Վերին Կարմիր աղբյուր11 061 012

8Վերին Կարմիր աղբյուր


Աղյուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի թվային և տառային ծածկագրերը

Մարզերի (Երևան քաղաքի) պաշտոնական անվանումները

Թվային կոդը

Տառային կոդը

Մարզկենտրոնը

Երևան քաղաք

01

ER

Երևան

Արագածոտն

02

AG

Աշտարակ

Արարատ

03

AR

Արտաշատ

Արմավիր

04

AV

Արմավիր

Գեղարքունիք

05

GR

Գավառ

Լոռի

06

LO

Վանաձոր

Կոտայք

07

KT

Հրազդան

Շիրակ

08

SH

Գյումրի

Սյունիք

09

SU

Կապան

Վայոց ձոր

10

VD

Եղեգնաձոր

Տավուշ

11

TV

Իջևան