Համարը 
N 422-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.09.27/23(200) Հոդ.330
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
16.08.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.08.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.10.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է»

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

22 սեպտեմբերի 2005 թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05005380

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

16 օգոստոսի 2005 թ.

 

N 422-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը», համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ՝

Տ. Սարգսյան


2005 թ. օգոստոսի 22
Երևան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1 Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) և «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` Օրենք) սահմանված Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի (այսուհետև` Հիմնադրամ) միջև տեղեկությունների փոխանակման և Հիմնադրամի կողմից Կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը:

1.2 Սույն կարգում օգտագործվող սահմանումները համապատասխանում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի սահմանումներին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ եվ ԴՐԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2.1 Հիմնադրամը, սույն կարգով սահմանված ժամկետներում Կենտրոնական բանկին տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները`

1) հաշվետվություն Հիմնադրամի միջոցների վերաբերյալ՝ սույն կարգի հավելված 1-ով սահմանված ձևով, ինչպես նաև Հիմնադրամի եռամսյակային «ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը» և «Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը»,

2) Հիմնադրամի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը,

3) հաշվետվություն արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ՝ սույն կարգի հավելված 2-ով սահմանված ձևով,

4) հաշվետվություն Հիմնադրամի կողմից արժեթղթերի երկրորդային շուկայում կատարված գործառնությունների վերաբերյալ՝ սույն կարգի հավելված 3-ով սահմանված ձևով:

Հիմնադրամի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները և այլ տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական և արժանահավատ:

(2.1-ին կետը լրաց., խմբ. 22.06.10 թիվ 138-Ն, փոփ., լրաց. 04.03.16 թիվ 37-Ն, խմբ. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

2.2 Սույն կարգի 2.1-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված տեղեկությունները Հիմնադրամը Կենտրոնական բանկին ներկայացնում է յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին օրվան հաջորդող քսանհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: (նախադասությունները հանվել են 17.03.17 թիվ 64-Ն)

(2.2-րդ կետը փոփ. 22.06.10 թիվ 138-Ն, 04.03.16 թիվ 37-Ն, 17.03.17 թիվ 64-Ն)

2.3 Հիմնադրամը 2.1-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները ներկայացնում է էլեկտրոնային փոստով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված հասցեով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկի հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացվում են մագնիսական կրիչներով՝ կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն: Սույն կարգի 2.1-րդ կետի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու ստորաբաժանում: Եթե հաշվետվության ներկայացման օրը համընկնում է հանգստյան օրվա հետ, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա Հիմնադրամը ներկայացնում է գրություն` նշելով չներկայացվող ձևերը: Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ այլ տեխնիկական թերություն: Սույն կարգով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով` զուգահեռաբար հաշվետվությունների փոփոխման (ճշգրտման) վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնելով Կենտրոնական բանկի նախագահին: Փոփոխված հաշվետվությունները կհամարվեն Կենտրոնական բանկ ներկայացված ճշգրտված հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի և գրավոր տեղեկանքի առկայության դեպքում:

(2.3-րդ կետը փոփ. 22.06.10 թիվ 138-Ն, լրաց., փոփ. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

2.4 Հիմնադրամը, սույն կարգի 2.1-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված ամենամյա անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը և ստուգված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, հաստատված Հիմնադրամի կնիքով և Հիմնադրամի տնօրենի ստորագրությամբ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից Հիմնադրամի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու օրվանից տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը Հիմնադրամից կարող է պահանջել աուդիտային ստուգման վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր, անգամ, եթե դրանք առևտրային, բանկային կամ այլ գաղտնիք կազմեն: Սույն կետով նշված տեղեկատվությունը Հիմնադրամը ներկայացնում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով:

(2.4-րդ կետը խմբ. 22.06.10 թիվ 138-Ն)

2.5 Անհրաժեշտության դեպքում, Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել Հիմնադրամից սույն կարգով սահմանված ժամկետներում և ձևերով Կենտրոնական բանկ ներկայացնել լրացուցիչ այլ տեղեկություններ:

2.6 Նոր ստեղծված բանկերի կողմից Օրենքով սահմանված ժամկետում միանվագ երաշխիքային վճարները չկատարելու դեպքում Հիմնադրամը Օրենքով սահմանված ժամկետը լրանալու հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

2.7 Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանումը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ ծանուցման միջոցով կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ: Ծանուցումը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի և Հիմնադրամի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից:

2.8 Հիմնադրամը սույն կարգի 2.1 կետի «ա» ենթակետով սահմանված Հիմնադրամի միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունը լրացնելիս տվյալները ներկայացնում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ:

(2.8-րդ կետը լրաց. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

2.8.1 Հաշվետվության աղյուսակների`

1) «Եկամտաբերությունը (%)» սյունակում ներկայացվում է միջին կշռված եկամտաբերությունը,

2) «Ժամկետայնությունը (օր)» սյունակում ներկայացվում է միջին կշռված ժամկետայնությունը,

3) «Կշիռը (%)» սյունակում ներկայացվում է իրականացված ներդրումների կշիռը:

(2.8.1-ին կետը լրաց. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

2.8.2 Հաշվետվության 2-րդ, 2.1-րդ և 2.2-րդ Աղյուսակներում ներկայացվում են Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծախսերն իրականացնելու նպատակով Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված իրացվելի պայուսակին առնչվող տեղեկությունները:

Հաշվետվության 3-րդ, 3.1-րդ և 3.2-րդ Աղյուսակներում ներկայացվում են Հիմնադրամի միջոցների, բացառությամբ` Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծախսերի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցների, կառավարման նպատակով Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված ներդրումային պայուսակին առնչվող տեղեկությունները:

Հաշվետվության 2-րդ, 2.1-րդ, 2.2-րդ, 3-րդ, 3.1-րդ և 3.2-րդ Աղյուսակների 2-րդ և 3-րդ տողերը և ենթատողերը լրացվում են Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից համապատասխան ուղենիշների սահմանված լինելու դեպքում:

(2.8.2-րդ կետը լրաց. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

2.8.3 Հաշվետվության Աղյուսակ 4-ում.

1) «Վարկանիշ (առկայության դեպքում)» սյունակում լրացվում է այն կազմակերպության վարկանիշը, որի ֆինանսական գործիքներում Հիմնադրամը ներդրում է կատարել,

2) «Ժամկետ» (առկայության դեպքում) սյունակում լրացվում է վարկանիշի տրման ամսաթիվը,

3) «Վարկանիշ շնորհած կազմակերպություն» (առկայության դեպքում) սյունակում լրացվում է այն կազմակերպության անվանումը, որը վարկանիշ է շնորհել Հիմնադրամի կողմից ներդրում իրականացրած կազմակերպությանը:

(2.8.3-րդ կետը լրաց. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

2.9 Հիմնադրամը սույն կարգի 2.1-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները լրացնում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ով սահմանված ձև թիվ 19 և ձև թիվ 32 հաշվետվությունների լրացման կանոններին համապատասխան: Սահմանված ժամկետներում հաշվետվություն չներկայացնելը հիմք է առ այն, որ Հիմնադրամը սույն կարգի 2.1-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվություններում արտացոլվող գործարքներ չի իրականացրել:

(2.9-րդ կետը լրաց. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

3.1 Կենտրոնական բանկը Հիմնադրամին է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 68-Ն որոշմամբ հաստատված «Երաշխիքային վճարները հաշվարկելու և բանկերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին երաշխիքային վճարները հաշվարկելու, ավանդատուների թվի և հատուցման ենթակա գումարի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման» կարգով նախատեսված հաշվետվությունները էլեկտրոնային փոստով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կրիչներով: Համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացվում է մագնիսական կրիչով:

(3.1-ին կետը փոփ. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

3.2 Սույն կարգի 3.1 կետով սահմանված հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկը Հիմնադրամին է տրամադրում բանկերի կողմից այդ հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից եռօրյա ժամկետում:

(3.2-րդ կետը փոփ. 22.06.10 թիվ 138-Ն)

3.3 Օրենքով սահմանված նոր ստեղծված բանկերին լիցենզիա տրամադրելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը գրավոր ձևով Հիմնադրամին է ներկայացնում նոր ստեղծված բանկի լրիվ ֆիրմային անվանումը, լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը, լիցենզիայի համարը, Կենտրոնական բանկի հայեցողությամբ` այլ տեղեկություններ:

3.4 Օրենքով սահմանված հատուցման դեպք տեղի ունենալու դեպքում նույն օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը պաշտոնական գրությամբ տեղեկացնում է այդ մասին Հիմնադրամին` կցելով Կենտրոնական բանկի խորհրդի համապատասխան որոշման պատճենը և տեղեկանք` հատուցման դեպքի օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի հրապարակած` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքների վերաբերյալ:

(3.4-րդ կետը փոփ. 22.06.10 թիվ 138-Ն)

3.4.1. (կետն ուժը կորցրել է 04.03.16 թիվ 37-Ն)

3.5 Կենտրոնական բանկը մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 15-ը Հիմնադրամին է տրամադրում տեղեկանք սույն կարգի հավելված 4-ով սահմանված ձևով: Կենտրոնական բանկը մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ը Հիմնադրամին է տրամադրում տեղեկատվություն ֆինանսական շուկայի վերաբերյալ՝ սույն կարգի հավելված 5-ով սահմանված ձևով:

(3.5-րդ կետը խմբ. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

3.6 Սույն կարգի 3.1 կետով սահմանված հաշվետվությունները և սույն կարգի 3.5 կետով սահմանված տեղեկանքը Հիմնադրամին է տրամադրում Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունը էլեկտրոնային փոստով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են մագնիսական կրիչներով: Մինչև Հիմնադրամի Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգին միանալը կամ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակը Հիմնադրամին է տրամադրվում մագնիսական կրիչով:

 

Հավելված 1

«Ավանդների հատուցումը

երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական

բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և ավանդների հատուցումը

երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման» կարգի

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(եռամսյակային)

 

Ամսաթիվը ___________թ-ից մինչև ________ թ.

 

Աղյուսակ 1. Հիմնադրամի միջոցների շարժը

(հազ. դրամ)

1

Հիմնադրամի միջոցները հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին


որից մասհանումներ գործառնական, վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների նպատակներով

2

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված երաշխիքային վճարներ (2.1+2.2+2.3), այդ թվում`

2.1

պարտադիր երաշխիքային վճարներ

2.2

լրացուցիչ երաշխիքային վճարներ

2.3

միանվագ երաշխիքային վճարներ

3

Այլ մուտքեր (3.1+3.2+3.3+3.4), այդ թվում`

3.1

միջոցների կառավարումից ստացված եկամուտներ

3.2

նախկինում հատուցած գումարների ստացում բանկերից

3.3

վարկեր և փոխառություններ

3.4

այլ եկամուտներ և միջոցներ

4

Հատուցման հետ կապված ծախսեր (4.1+4.2), այդ թվում`

4.1

հատուցված գումարներ

4.2

հատուցման հետ կապված այլ ծախսեր

5

Գործառնական, վարչական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների գծով կատարված վճարներ

6

Հիմնադրամի միջոցները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (1+2+3-4-5)

7

Բանկերի կողմից ուշացված վճարումներ

8

Բանկերի կողմից չկատարված վճարումներ

Աղյուսակ 2. Ներդրումային պայուսակի ընդհանուր նկարագիրը

N

 

Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբե-
րություն (%)

Ժամկետայ-
նություն (օր)

Կշիռ
(%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրումային պայուսակ (1.1+1.2),
այդ թվում`

       

1.1

դրամային ներդրումներ

       

1.2

արտարժութային ներդրումներ

       

2

Ուղենշային ներդրումային պայուսակ (2.1+2.2), այդ թվում`

       

2.1

դրամային ներդրումներ

       

2.2

արտարժութային ներդրումներ

       

3

Ներդրումային պայուսակի շեղումը (3.1+3.2)

       

3.1

դրամային ներդրումներ (1.1-2.1)

       

3.2

արտարժութային ներդրումներ (1.2-2.2)

       

Աղյուսակ 2.1. ՀՀ դրամով ներդրումային պայուսակի նկարագիր

N

 

Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբերու-թյուն (%)

Ժամկետայ-նություն (օր)

Կշիռ (%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված գումարներ,
այդ թվում`

       

1.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

       

1.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

       

1.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

       

1.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

       

1.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավա-րությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

       

1.6

Ռեպո

       

1.7

Սվոպ

       

1.8


       

1.9


       

1.10


       

2

Ուղենշային ներդրումային պայուսակ,
այդ թվում`

       

2.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

       

2.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

       

2.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

       

2.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

       

2.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավա-րությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

       

2.6

Ռեպո

       

2.7

Սվոպ

       

2.8


       

2.9


       

2.10


       

3

Շեղումը, այդ թվում`

       

3.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում (1.1-2.1)

       

3.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.2-2.2)

       

3.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.3-2.3)

       

3.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում (1.4-2.4)

       

3.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավա-րությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում (1.5-2.5)

       

3.6

Ռեպո (1.6-2.6)

       

3.7

Սվոպ (1.7-2.7)

       

3.8


       

3.9


       

3.10


       

Աղյուսակ 2.2. Արտարժույթով ներդրումային պայուսակի նկարագիր

N

 

Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբե-րություն (%)

Ժամկետայ-նություն( օր)

Կշիռ (%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված գումարներ, այդ թվում`

       

1.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

1.1.1

ԱՄՆ դոլար

1.1.2

Եվրո

1.1.3

Այլ

1.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.2.1

ԱՄՆ դոլար

1.2.2

Եվրո

1.2.3

Այլ

1.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.3.1

ԱՄՆ դոլար

1.3.2

Եվրո

1.3.3

Այլ

1.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

1.4.1

ԱՄՆ դոլար

1.4.2

Եվրո

1.4.3

Այլ

1.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

1.5.1

ԱՄՆ դոլար

1.5.2

Եվրո

1.5.3

Այլ

1.6

Ռեպո

1.6.1

ԱՄՆ դոլար

1.6.2

Եվրո

1.6.3

Այլ

1.7

Սվոպ

1.7.1

ԱՄՆ դոլար

1.7.2

Եվրո

1.7.3

Այլ

1.8


1.8.1

ԱՄՆ դոլար

1.8.2

Եվրո

1.8.3

Այլ

1.9


1.9.1

ԱՄՆ դոլար

1.9.2

Եվրո

1.9.3

Այլ

1.10


1.10.1

ԱՄՆ դոլար

1.10.2

Եվրո

1.10.3

Այլ

2

Ուղենշային ներդրումային պայուսակ, այդ թվում`

2.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

2.1.1

ԱՄՆ դոլար

2.1.2

Եվրո

2.1.3

Այլ

2.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.2.1

ԱՄՆ դոլար

2.2.2

Եվրո

2.2.3

Այլ

2.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.3.1

ԱՄՆ դոլար

2.3.2

Եվրո

2.3.3

Այլ

2.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

2.4.1

ԱՄՆ դոլար

2.4.2

Եվրո

2.4.3

Այլ

2.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

2.5.1

ԱՄՆ դոլար

2.5.2

Եվրո

2.5.3

Այլ

2.6

Ռեպո

2.6.1

ԱՄՆ դոլար

2.6.2

Եվրո

2.6.3

Այլ

2.7

Սվոպ

2.7.1

ԱՄՆ դոլար

2.7.2

Եվրո

2.7.3

Այլ

2.8


2.8.1

ԱՄՆ դոլար

2.8.2

Եվրո

2.8.3

Այլ

2.9


2.9.1

ԱՄՆ դոլար

2.9.2

Եվրո

2.9.3

Այլ

2.10


2.10.1

ԱՄՆ դոլար

2.10.2

Եվրո

2.10.3

Այլ

3

Շեղումը, այդ թվում`

3.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում (1.1-2.1)

3.1.1

ԱՄՆ դոլար

3.1.2

Եվրո

3.1.3

Այլ

3.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.2-2.2)

3.2.1

ԱՄՆ դոլար

3.2.2

Եվրո

3.2.3

Այլ

3.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.3-2.3)

3.3.1

ԱՄՆ դոլար

3.3.2

Եվրո

3.3.3

Այլ

3.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում (1.4-2.4)

3.4.1

ԱՄՆ դոլար

3.4.2

Եվրո

3.4.3

Այլ

3.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում (1.5-2.5)

3.5.1

ԱՄՆ դոլար

3.5.2

Եվրո

3.5.3

Այլ

3.6

Ռեպո (1.6-2.6)

3.6.1

ԱՄՆ դոլար

3.6.2

Եվրո

3.6.3

Այլ

3.7

Սվոպ (1.7-2.7)

3.7.1

ԱՄՆ դոլար

3.7.2

Եվրո

3.7.3

Այլ

3.8


3.8.1

ԱՄՆ դոլար

3.8.2

Եվրո

3.8.3

Այլ

3.9


3.9.1

ԱՄՆ դոլար

3.9.2

Եվրո

3.9.3

Այլ

3.10


3.10.1

ԱՄՆ դոլար

3.10.2

Եվրո

3.10.3

Այլ

Աղյուսակ 3. Իրացվելի պայուսակի ընդհանուր նկարագիր

N


Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբե-
րություն (%)

Ժամկետայ-
նություն (օր)

Կշիռ
(%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի իրացվելի պայուսակ (1.1+1.2),
այդ թվում`

1.1

դրամային ներդրումներ

1.2

արտարժութային ներդրումներ

2

Ուղենշային իրացվելի պայուսակ (2.1+2.2), այդ թվում`

2.1

դրամային ներդրումներ

2.2

արտարժութային ներդրումներ

3

Իրացվելի պայուսակի շեղումը (3.1+3.2)

3.1

դրամային ներդրումներ (2.1-1.1)

3.2

արտարժութային ներդրումներ (2.2-1.2)

Աղյուսակ 3.1. Իրացվելի պայուսակի ՀՀ դրամով միջոցների նկարագիր

N


Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբե-րություն (%)

Ժամկետայ-նություն (օր)

Կշիռ (%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված գումարներ, այդ թվում`

1.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

1.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

1.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

1.6

Ռեպո

1.7

Սվոպ

1.8


1.9


1.10


2

Ուղենշային իրացվելի միջոցներ, այդ թվում`

2.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

2.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

2.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

2.6

Ռեպո

2.7

Սվոպ

2.8


2.9


2.10


3

Շեղումը, այդ թվում`

3.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում (1.1-2.1)

3.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.2-2.2)

3.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում
(1.3-2.3)

3.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում (1.4-2.4)

3.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում (1.5-2.5)

3.6

Ռեպո (1.6-2.6)

3.7

Սվոպ (1.7-2.7)

3.8


3.9


3.10


Աղյուսակ 3.2. Իրացվելի պայուսակի արտարժութային միջոցների նկարագիր

N


Ծավալ
(հազ. դրամ)

Եկամտաբե-րություն (%)

Ժամկետայ-նություն (օր)

Կշիռ (%)

1

2

3

4

5

6

1

Փաստացի ներդրված գումարներ, այդ թվում`

1.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

1.1.1

ԱՄՆ դոլար

1.1.2

Եվրո

1.1.3

Այլ

1.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.2.1

ԱՄՆ դոլար

1.2.2

Եվրո

1.2.3

Այլ

1.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

1.3.1

ԱՄՆ դոլար

1.3.2

Եվրո

1.3.3

Այլ

1.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

1.4.1

ԱՄՆ դոլար

1.4.2

Եվրո

1.4.3

Այլ

1.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

1.5.1

ԱՄՆ դոլար

1.5.2

Եվրո

1.5.3

Այլ

1.6

Ռեպո

1.6.1

ԱՄՆ դոլար

1.6.2

Եվրո

1.6.3

Այլ

1.7

Սվոպ

1.7.1

ԱՄՆ դոլար

1.7.2

Եվրո

1.7.3

Այլ

1.8


1.8.1

ԱՄՆ դոլար

1.8.2

Եվրո

1.8.3

Այլ

1.9


1.9.1

ԱՄՆ դոլար

1.9.2

Եվրո

1.9.3

Այլ

1.10


1.10.1

ԱՄՆ դոլար

1.10.2

Եվրո

1.10.3

Այլ

2

Ուղենշային իրացվելի միջոցներ, այդ թվում`

2.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում

2.1.1

ԱՄՆ դոլար

2.1.2

Եվրո

2.1.3

Այլ

2.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.2.1

ԱՄՆ դոլար

2.2.2

Եվրո

2.2.3

Այլ

2.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

2.3.1

ԱՄՆ դոլար

2.3.2

Եվրո

2.3.3

Այլ

2.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում

2.4.1

ԱՄՆ դոլար

2.4.2

Եվրո

2.4.3

Այլ

2.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում

2.5.1

ԱՄՆ դոլար

2.5.2

Եվրո

2.5.3

Այլ

2.6

Ռեպո

2.6.1

ԱՄՆ դոլար

2.6.2

Եվրո

2.6.3

Այլ

2.7

Սվոպ

2.7.1

ԱՄՆ դոլար

2.7.2

Եվրո

2.7.3

Այլ

2.8


2.8.1

ԱՄՆ դոլար

2.8.2

Եվրո

2.8.3

Այլ

2.9


2.9.1

ԱՄՆ դոլար

2.9.2

Եվրո

2.9.3

Այլ

2.10


2.10.1

ԱՄՆ դոլար

2.10.2

Եվրո

2.10.3

Այլ

3

Շեղումը, այդ թվում`

3.1

ՀՀ պետական արժեթղթերում (1.1-2.1)

3.1.1

ԱՄՆ դոլար

3.1.2

Եվրո

3.1.3

Այլ

3.2

Հաշիվներ ՀՀ կենտրոնական բանկում (1.2-2.2)

3.2.1

ԱՄՆ դոլար

3.2.2

Եվրո

3.2.3

Այլ

3.3

Ավանդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում (1.3-2.3)

3.3.1

ԱՄՆ դոլար

3.3.2

Եվրո

3.3.3

Այլ

3.4

Բարձր վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կազմակերպությունների և (կամ) բանկերի արժեթղթերում (1.4-2.4)

3.4.1

ԱՄՆ դոլար

3.4.2

Եվրո

3.4.3

Այլ

3.5

Բարձր վարկանիշ ունեցող կառավարությունների և (կամ) կենտրոնական բանկերի արժեթղթերում (1.5-2.5)

3.5.1

ԱՄՆ դոլար

3.5.2

Եվրո

3.5.3

Այլ

3.6

Ռեպո (1.6-2.6)

3.6.1

ԱՄՆ դոլար

3.6.2

Եվրո

3.6.3

Այլ

3.7

Սվոպ (1.7-2.7)

3.7.1

ԱՄՆ դոլար

3.7.2

Եվրո

3.7.3

Այլ

3.8


3.8.1

ԱՄՆ դոլար

3.8.2

Եվրո

3.8.3

Այլ

3.9


3.9.1

ԱՄՆ դոլար

3.9.2

Եվրո

3.9.3

Այլ

3.10


3.10.1

ԱՄՆ դոլար

3.10.2

Եվրո

3.10.3

Այլ

Աղյուսակ 4. Ներդրումների նկարագիրը ըստ կազմակերպությունների

 

Կազմակերպության
անվանումը

Վարկանիշ (առկայության դեպքում)

Ժամկետ
(առկայության դեպքում)

Վարկանիշ շնորհած կազմակերպություն (առկայության դեպքում)

Ծավալ
(հազ. դրամ)

Կշիռ (%)

1

2

3

4

5

4

6

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           
 

Ընդամենը

       

100

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի տնօրեն`

 

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի գլխավոր հաշվապահ`

(հավելվածը փոփ., խմբ. 22.06.10 թիվ 138-Ն, խմբ. 04.03.16 թիվ 37-Ն)

 

Հավելված 2
«Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական

 բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման» կարգի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արտարժույթի առքուվաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ

(օրական)

Հաշվետու անձի անվանումը՝ _________

Ամսաթիվը ________թ.

 

Հ/հ

Գործարքի տեսակը

Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)

Առքի ծավալ (արտարժույթով)

Առքի միջին կշռված փոխարժեք

Վաճառքի ծավալ (արտարժույթով)

Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեք

Միջին փոխարժեք

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

 

Հիմնադրամի տնօրեն՝ _________

Գլխավոր հաշվապահ՝ _________

 

(հավելվածը խմբ. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

Հավելված 3
«Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական

 բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման» կարգի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Աղյուսակ 1. Արժեթղթերի առքուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ (օրական)

 

Հաշվետու անձի անվանումը` _____________
Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝ _____________

 

N

Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)

Արժե-թղթի դասը

Արժե-թղթի տարբե-րակիչ ծածկա-գիրը (ISIN)

Թողար-կողի ֆիր-մային անվա-նումը, գտնվելու վայրը

Արժե-թղթերի ծավալն անվա-նական արժեքով

Միավոր արժե-թղթի գինը

Քա-նակը

Ընդ-հանուր գումարը

Գոր-ծարքի ար-ժույթի ISO կոդը

Արժե-թղթերի մինչև մարում եկամտա-բերու-թյունը

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի կատար-ման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդ

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           

20

                           

21

                           

22

                           

23

                           

24

                           

25

                           

26

                           

 

Հիմնադրամի տնօրեն՝ _________

Գլխավոր հաշվապահ՝ _________

 

Աղյուսակ 2. Ռեպո գործարքների կնքման վերաբերյալ

 

Հաշվետու անձի անվանումը՝ _______________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝_____________

 

N

Գոր-ծարքի նույնա-կանա-ցուցիչ համարը

Գոր-ծարքի տեսակը (ռեպո/հակա-դարձ ռեպո)

Գոր-ծարքի բնույթը

Արժե-թղթի դասը

Արժե-թղթի տար-բերակիչ ծածկա-գիրը (ISIN)

Թողար-կողի ֆիր-մային անվա-նումը, գտնվելու վայրը

Արժե-թղթերի ծավալն անվա-նական արժեքով

Արժե-թղթերի քանակը

Ընդ-հանուր գումարը

Գոր-ծարքի ար-ժույթի ISO կոդը

Տարեկան ռեպո (հակա-դարձ ռեպո) տոկոսա-դրույքը

Ռեպո/հակա-դարձ ռեպո գործարքի մարման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի կատար-ման ամսա-թիվը

Փոփոխ-ված գոր-ծարքի ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդ

1

                                 

2

                                 

3

                                 

4

                                 

5

                                 

6

                                 

7

                                 

8

                                 

9

                                 

10

                                 

11

                                 

12

                                 

13

                                 

14

                                 

15

                                 

16

                                 

17

                                 

18

                                 

19

                                 

20

                                 

21

                                 

22

                                 

23

                                 

24

                                 

25

                                 

26

                                 

27

                                 

28

                                 

29

                                 

30

                                 

31

                                 

32

                                 

33

                                 

34

                                 

35

                                 

36

                                 

37

                                 

38

                                 

39

                                 

40

                                 

41

                                 

42

                                 

43

                                 

44

                                 

45

                                 

46

                                 

47

                                 

48

                                 

49

                                 

50

                                 

51

                                 

52

                                 

53

                                 

54

                                 

55

                                 

56

                                 

57

                                 

58

                                 

59

                                 

60

                                 

61

                                 

62

                                 

63

                                 

64

                                 

65

                                 

66

                                 

67

                                 

68

                                 

69

                                 

70

                                 

 

Հիմնադրամի տնօրեն՝ ____________

Գլխավոր հաշվապահ` ____________

 

Աղյուսակ 3. Փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքման վերաբերյալ

 

Հաշվետու անձի անվանումը՝ __________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝ ____________

 

N

Գործարքի նույնա-կանա-ցուցիչ համարը

Գործարքի բնույթը

Գոր-ծարքի տեսակը (ներ-գրավման սվոփ / տրամա-դրվող սվոփ)

Սվոպի հիմքում ընկած արժույթի ISO կոդը

Սփոթ փոխ-արժեքը

Ֆոր-վարդ (գոր-ծարքի մարման) փոխ-արժեքը

Գոր-ծարքի ար-ժույթի ISO կոդը

Սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների
գումարը (ծավալը)

Ֆորվարդ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների գումարը (ծավալը)

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Փոփոխ-ված գոր-ծարքի ամսաթիվը

Սփոթ գոր-ծարքի վերջնա-հաշվարկի իրակա-նացման ամսա-թիվը

Ֆոր-վարդի վերջնա-հաշ-վարկի իրակա-նացման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդ

Սփոթի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (ծավալը)

Գործարքի արժույթի ընդհանուր գումարը (ծավալը)

Սփոթի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (ծավալը)

Գործարքի արժույթի ընդհանուր գումարը (ծավալը)

1

                                 

2

                                 

3

                                 

4

                                 

5

                                 

6

                                 

7

                                 

8

                                 

9

                                 

10

                                 

11

                                 

12

                                 

13

                                 

14

                                 

15

                                 

16

                                 

17

                                 

18

                                 

19

                                 

20

                                 

21

                                 

22

                                 

23

                                 

24

                                 

25

                                 

26

                                 

27

                                 

28

                                 

29

                                 

30

                                 

31

                                 

32

                                 

33

                                 

34

                                 

35

                                 

36

                                 

37

                                 

38

                                 

39

                                 

40

                                 

Հիմնադրամի տնօրեն՝__________

Գլխավոր հաշվապահ`__________

 

Աղյուսակ 4. Արժութային սվոպ գործարքների կնքման վերաբերյալ

 

Հաշվետու անձի անվանումը՝ ____________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝ ___________

 

N

Գործարքի նույնա-կանա-ցուցիչ համարը

Գոր-ծարքի բնույթը

Գոր-ծարքի տեսակը (ներ-գրավման սվոփ / տրամա-դրվող սվոփ)

Սվոպի հիմքում ընկած ար-ժույթի ISO կոդը

Սփոթ փոխ-արժեքը

Ֆոր-վարդ (գոր-ծարքի մարման) փոխ-արժեքը

Գոր-ծարքի ար-ժույթի ISO կոդը

Ներ-գրավված արժույթի համար վճարվող տարեկան տոկոսա-դրույք

Տրամա-դրված արժույթի համար ստացվող տարեկան տոկոսա-դրույք

Սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների գումարը (ծավալը)

Ֆորվարդ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների գումարը (ծավալը)

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Փոփոխ-ված գոր-ծարքի ամսա-թիվը

Սփոթ գոր-ծարքի վերջնա-հաշ-վարկի իրակա-նացման ամսա-թիվը

Ֆոր-վարդի վերջնա-հաշ-վարկի իրակա-նացման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդ

Սփոթի հիմքում ընկած արժույթի ընդ-հանուր գումարը (ծավալը)

Գոր-ծարքի արժույթի ընդ-հանուր գումարը (ծավալը)

Սփոթի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (ծավալը)

Գոր-ծարքի արժույթի ընդ-հանուր գումարը (ծավալը)

1

                                     

2

                                     

3

                                     

4

                                     

5

                                     

6

                                     

7

                                     

8

                                     

9

                                     

10

                                     

11

                                     

12

                                     

13

                                     

14

                                     

15

                                     

16

                                     

17

                                     

18

                                     

19

                                     

20

                                     

21

                                     

22

                                     

23

                                     

24

                                     

25

                                     

26

                                     

27

                                     

28

                                     

29

                                     

30

                                     

31

                                     

32

                                     

33

                                     

34

                                     

35

                                     

36

                                     

37

                                     

38

                                     

39

                                     

40

                                     

41

                                     

42

                                     

43

                                     

44

                                     

45

                                     

46

                                     

47

                                     

48

                                     

49

                                     

50

                                     

 

Հիմնադրամի տնօրեն՝ ___________

Գլխավոր հաշվապահ` ___________

 

Աղյուսակ 5. Տոկոսադրույքային սվոփ գործարքների կնքման վերաբերյալ

 

Հաշվետու անձի անվանումը՝ ____________

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝ ____________

 

N

Գործարքի նույնա-կանա-ցուցիչ համարը

Գոր-ծարքի բնույթը

Սվոպ գոր-ծարքի հիմքում ընկած արժույթի ընդ-հանուր գումարը (ծավալը)

Գոր-ծարքի ար-ժույթի ISO կոդը

Վճարվող տոկոսա-դրույք

Ստացվող տոկոսա-դրույք

Վճարվող տոկոսա-դրույքի վճարման պարբերա-կանու-թյունը

Ստացվող տոկոսա-դրույքի վճարման պարբե-րակա-նությունը

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Փոփոխ-ված գոր-ծարքի ամսա-թիվը

Սփոթ գործարքի վերջնա-հաշվարկի իրակա-նացման ամսաթիվը

Ֆորվարդի վերջնա-հաշ-վարկի իրակա-նացման ամսաթիվը

Գործարքի մյուս կողմը

Միջնորդ

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           

20

                           

21

                           

22

                           

23

                           

24

                           

25

                           

26

                           

27

                           

28

                           

29

                           

30

                           

31

                           

32

                           

33

                           

34

                           

35

                           

36

                           

37

                           

38

                           

39

                           

40

                           

 

Հիմնադրամի տնօրեն՝ ____________

Գլխավոր հաշվապահ` ___________

 

(հավելվածը լրաց. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

Հավելված 4
«Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական

 բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման» կարգի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

(տարեկան)

1

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

 

1.2

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ (ԱՄՆ դոլար)

 

1.3

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ (ՀՀ դրամ)

 

1.4

Գնաճ (ժամանակաշրջանի վերջ, նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ. %)

 

2

Տոկոսադրույքներ

 

2.1

Ֆիզիկական անձանց ՀՀ դրամով ավանդների միջին տոկոսադրույքը*

 

2.2

Ֆիզիկական անձանց ՀՀ դրամով ավանդների միջին տոկոսադրույքը**

 

3

Բանկային համակարգի

 

3.1

Ընդհանուր ակտիվները (մլն ՀՀ դրամ)

 

3.2

Ընդհանուր կապիտալը (մլն ՀՀ դրամ)

 

4

Ավանդների և բանկային հաշիվների ընդհանուր ծավալը

 

4.1

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (մլն ՀՀ դրամ)

 

4.2

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (մլն ՀՀ դրամ)

 

4.3

Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (մլն ՀՀ դրամ)

 

4.4

Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (մլն ՀՀ դրամ)

 

 

* Ընդգրկվում են մինչև 1 տարի ժամկետայնություն ունեցող ավանդների տոկոսադրույքները

** Ընդգրկվում են 1-ից բարձր տարի ժամկետայնություն ունեցող ավանդների տոկոսադրույքները

 

(հավելվածը լրաց. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

Հավելված 5
«Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական

 բանկի միջև տեղեկությունների փոխանակման և Ավանդների հատուցումը

 երաշխավորող հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկ հաշվետվությունների ներկայացման» կարգի

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայում տեղաբաշխված պարտատոմսերի վերաբերյալ

 

(տարեկան)

Թողարկ-ման համար

Թողարկ-ման ամսաթիվ

Տեղա-բաշխման ամսաթիվ

Մարման ամսաթիվ

Շրջ. Ժամկետ

Թողարկման ծավալ

Տեղ. ենթակա ծավալ

Արժեկտրոնի եկամտա-բերություն

Տեղա-բաշխված ծավալ

Միջին կշռված եկամտա-բերություն

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Պետական պարտատոմսերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնություններ (ՀՀ դրամ)*

 

Հաշվետու տարի

 

 

ՊՊ մինչև մարում ժամկետայնություն

մինչև 6 ամիս

6 ամսից 1 տարի

1-2

տարի

2-5

տարի

5-7

տարի

7 տարուց ավել

Ընդամենը

մլն դրամ

%

մլն դրամ

%

մլն դրամ

%

մլն դրամ

%

մլն դրամ

% մլն դրամ % մլն դրամ

%

Հունվար

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Փետրվար

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Մարտ

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Ապրիլ

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Մայիս

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Հունիս

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Հուլիս

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Օգոստոս

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Սեպտեմբեր

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Հոկտեմբեր

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Նոյեմբեր

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Դեկտեմբեր

                           

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

Ընդամենը

 

-

                       

MAX

                           

MIN

                           

STDEV

                           

 

* Ներառված չեն ՀՀ ԿԲ գործառնությունները և ՀՀ եվրոպարտատոմսերը

 

(հավելվածը լրաց. 17.03.17 թիվ 64-Ն)

(կարգը լրաց., խմբ., փոփ. 22.06.10 թիվ 138-Ն, 04.03.16 թիվ 37-Ն, 17.03.17 թիվ 64-Ն)