Համարը 
ՀՕ-356-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.07.01/22.1  Հոդ.523
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
20.05.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.06.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 20-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը (կցվում է):

 

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, մինչև սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագրի ավարտը, տարեկան ծրագրով նախատեսված հատկացումների մեջ կարող է կատարել վերաբաշխումներ` յուրաքանչյուր տարվա հատկացումների ընդհանուր ծավալի մինչև 15 տոկոսի չափով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2002 թ. հունիսի 22
Երևան
ՀՕ-356-Ն

 

 

Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր

 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ

 

Ծրագրի մշակման հիմքը

«Սահմանամերձ տարածաշրջանների
մասին» ՀՀ օրենքը

   

Ծրագրի հիմնական մշակողները

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե
ՀՀ կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և
փախստականների վարչություն

   

Ծրագրի մշակման համակարգողը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար

   

Ծրագրի նպատակը

ՀՀ սահմանամերձ տարածաշրջանների (ՍՏ) պաշտպանունակության բարձրացման և դրանց
սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ՀՀ սահմանամերձ համայնքների (ՍՀ) (բնակավայրերի) սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմքերի ստեղծումն է, համալիր միջոցառումների իրականացման միջոցով դրանց ամրապնդումն ու կայուն զարգացման ապահովումը
   

Ծրագրի հիմնական կատարողները

ՀՀ նախարարություններն ու գերատեսչությունները, ՀՀ մարզպետարանները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները

   

Ծրագրի իրականացման ուղիներն ու ֆինանսավորման աղբյուրները

ՍՏ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների համալիր լուծումները նախատեսվում են ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերով, ՀՀ պետական բյուջեով, համապատասխան համայնքների բյուջեներով, ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների հեռանկարային և տարեկան ծրագրերով

 

Հ Ա Մ Ա Լ Ի Ր   Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը մշակված է «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածին համապատասխան: Համալիր ծրագրում հաշվի են առնված ՀՀ կառավարության 1999 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 246 որոշմամբ հաստատված ՀՀ սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի առաջնահերթ հիմնախնդիրների հայեցակարգային ծրագրում ամրագրված մոտեցումները` հարստացված վերջին տարիներին ընդունված մի շարք օրենքների, ճյուղային ծրագրերի, ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների դրույթներով:

ՀՀ ՍՏ զարգացման ներկա համալիր ծրագիրը որոշակի սկզբունքների, միջոցառումների և մեխանիզմների ամբողջական համակարգ է, որի նպատակը նշված տարածաշրջանների և բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմքերի ստեղծումն է, դրանց ամրապնդումն ու զորացումը:

 

2. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ) ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

«Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքը չի սահմանում «սահմանամերձ տարածաշրջան» հասկացությունը:

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության` պետական սահմանագծից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորքը մինչև 5 կմ լայնությամբ ծավալվող տարածքը կոչվում է սահմանային գոտի: Իսկ սահմանային գոտու մի մասը, որը հարում է պետական սահմանին` մինչև 1 կմ լայնությամբ, կոչվում է սահմանային շերտ:

Սահմանային գոտին ձգվում է 9 մարզերի տարածքով` Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի:

Սահմանի երկարությունը 1431 կմ է, որից Ադրբեջանի հետ` 893. 6 (որից Նախիջևանի հետ` 190,7), Թուրքիայի հետ` 289, Վրաստանի հետ` 211, Իրանի հետ` 37 կմ:

Սահմանամերձ շերտը կազմում է 1431. 0 քառ. կմ տարածք, իսկ սահմանային գոտին` 7155. 0 քառ. կմ կամ ՀՀ տարածքի 24. 0 %-ը:

Սահմանային գոտում է գտնվում 9 քաղաքային և 173 գյուղական համայնք (200 բնակավայր, հանրապետության գյուղական բնակավայրերի թվի 20. 7 %), բնակչությունը կազմում է 353,5 հազ. մարդ` սահմանամերձ 9 մարզերի բնակչության 16 %-ը: Սահմանային շերտում է գտնվում 4 քաղաքային և 59 գյուղական համայնք` 150,2 հազ. բնակչությամբ (մարզերի բնակչության 6,8 %-ը), իսկ սահմանային 4 կիլոմետրանոց գոտում` 5 քաղաքային և 82 գյուղական համայնք` 203,3 հազ. բնակչությամբ (մարզերի բնակչության 9,2 %-ը):

ՀՀ սահմանային գոտու և սահմանային շերտի տարածքները քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտներ են:

Արմավիրի և Արարատի մարզերի սահմանային գոտու 60-80 %-ը քաղաքաշինորեն և տնտեսապես ինտենսիվ յուրացված է: Սյունիքի մարզի սահմանային գոտու տարաբնակեցված տարածքի մոտ 20 %-ն է ինտենսիվ բնակեցված, իսկ մյուս մարզերի սահմանային գոտիների տարաբնակեցված տարածքները հիմնականում թույլ են յուրացված: Տարաբնակեցման համար անբարեհաջող տարածքները մեծ տեսակարար կշիռ ունեն Սյունիքի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում:

Ամենախիտ բնակեցված են Արարատի, Արմավիրի մարզերի սահմանային գոտիները, որոնց 171. 6 կմ երկարությամբ սահմանն ընդգրկում է 2 քաղաքային, 15 գյուղական համայնք (17 բնակավայր)` 110,0 հազ. բնակչությամբ (մարզերի բնակչության 36,0 %-ը): Արմավիրի մարզի 130. 5 կմ երկարությամբ սահմանն ընդգրկում է 7 համայնք` 34,3 հազ. բնակչությամբ (մարզի բնակչության 10,1 %-ը):

Խիտ է բնակեցված նաև Սյունիքի մարզի սահմանային գոտին, որի 42. 3 կմ երկարությամբ սահմանն ընդգրկում է 66 համայնք կամ 84 բնակավայր (որից 2-ը քաղաքային), 74,3 հազ. բնակչությամբ (մարզի բնակչության 46,0 %-ը), ընդ որում խիտ է բնակեցված սահմանային շերտը` 62. 3 հազ. բնակչություն (մարզի բնակչության 38,5 %-ը): Նոսր են բնակեցված Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերի սահմանամերձ գոտիները: Գեղարքունիքի մարզի 165. 5 կմ երկարությամբ սահմանային գոտում է գտնվում 23 համայնք` 39,5 հազ. բնակչությամբ (մարզի բնակչության 14,5 %-ը), Լոռու մարզի 115 կմ երկարությամբ սահմանային գոտում է գտնվում 4 համայնք` 25,6 հազ. բնակչությամբ (մարզի բնակչության 6,5 %-ը):

Տավուշի մարզի 220 կմ երկարությամբ սահմանային գոտում գտնվում է 42 համայնք կամ գյուղական համայնքների թվի 72 %-ը (մարզի բնակչության 53,4 %-ը):

ՀՀ սահմանային գոտում են տեղաբաշխված մետաղային (ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն և այլն), ոչ մետաղային (տուֆ, պեմզա և այլն) խոշոր հանքավայրեր, խոշոր աղբյուրներ, ստորգետնյա և հանքային ջրեր և այլն:

«Սահմանամերձ բնակավայր», «սահմանամերձ համայնք» հասկացությունները ՀՀ օրենքներում ամրագրված չեն:

ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 713 որոշմամբ սահմանամերձ համայնքների (բնակավայրերի) ցանկերը հաստատելիս հիմք են ընդունվել հետևյալ չափանիշները`

ա) Ադրբեջանի Հանրապետության հետ պետական սահմանի սահմանային գոտում գտնվելը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության սահմանային շերտում գտնվելը.

գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993-1995 թվականների որոշումներով հաստատված ցանկերում ընդգրկված լինելը:

Նշված չափանիշներին համապատասխան` սահմանամերձ տարածաշրջան ունեն Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերը: Սահմանամերձ բնակավայրերը 200-ն են, որոնք ընդգրկված են 173 համայնքում, դրանք են`

 

Մարզը

Համայնքը

Բնակավայրը

     

Արագածոտն

Թլիկ

գ. Թլիկ

 

Գետափ

գ. Գետափ

     

Արարատ

Երասխ

գ. Երասխ

 

Պարույր Սևակ

գ. Պարույր Սևակ
(Տիգրանաշեն թաղամասով)

 

Արմաշ

գ. Արմաշ

 

Զանգակատուն

գ. Զանգակատուն

 

Ռանչպար

գ. Ռանչպար

 

Լուսառատ

գ. Լուսառատ

 

Ուրցալանջ

գ. Ուրցալանջ

 

Վարդաշատ

գ. Վարդաշատ

     

Արմավիր

Փշատավան

գ. Փշատավան

 

Բագարան

գ. Բագարան

 

Երվանդաշատ

գ. Երվանդաշատ

 

Մարգարա

գ. Մարգարա

 

Բերքաշատ

գ. Բերքաշատ

 

Արազափ

գ. Արազափ

 

Արաքս (Էջմիածնի շրջ. )

գ. Արաքս

     

Գեղարքունիք

Արծվաշեն

գ. Արծվաշեն

 

Վահան

գ. Վահան

 

Թթուջուր

գ. Թթուջուր

 

Արտանիշ

գ. Արտանիշ

 

Ջիլ

գ. Ջիլ

 

Ճամբարակ

քաղ. Ճամբարակ

 

Կուտական

գ. Կուտական

 

Սոթք

գ. Սոթք

 

Վերին Շորժա

գ. Վերին Շորժա

 

Ներքին Շորժա

գ. Ներքին Շորժա

 

Ծափաթաղ

գ. Ծափաթաղ

 

Փամբակ

գ. Փամբակ

 

Դարանակ

գ. Դարանակ

 

Գեղամասար

գ. Գեղամասար

 

Ավազան

գ. Ավազան

 

Արփունք

գ. Արփունք

 

Վարդենիս

քաղ. Վարդենիս

 

Նորաբակ

գ. Նորաբակ

 

Կութ

գ. Կութ

 

Արեգունի

գ. Արեգունի

 

Կախակն

գ. Կախակն

 

Տրետուք

գ. Տրետուք

 

Շատվան

գ. Շատվան

     

Լոռի

Ջիլիզա

գ. Ջիլիզա

 

Պաղաղբյուր

գ. Պաղաղբյուր

 

Ձորամուտ

գ. Գոգավան

 

Ապավեն

գ. Ապավեն

     

Շիրակ

Աղին

գ. Աղին

 

Հայկաձոր

գ. Հայկաձոր

 

Անիպեմզա

գ. Անիպեմզա

 

Բագրավան

գ. Բագրավան (գ. Խարկով)

 

Սարագյուղ

գ. Սարագյուղ

 

Զորակերտ

գ. Զորակերտ (գ. Դարիկ)

 

Զարիշատ

գ. Զարիշատ (գ. Երիզակ)

 

Գտաշեն

գ. Գտաշեն (գ. Կամխուտ)

 

Մեղրաշատ

գ. Մեղրաշատ

     

Սյունիք

Շաղատ

գ. Շաղատ

 

Մուցք

գ. Մուցք

 

Բարձրավան

գ. Բարձրավան

 

Խնածախ

գ. Խնածախ

 

Խնձորեսկ

գ. Խնձորեսկ

 

Խոզնավար

գ. Խոզնավար

 

Կոռնիձոր

գ. Կոռնիձոր

 

Հարթաշեն

գ. Հարթաշեն

 

Վաղատուր

գ. Վաղատուր

 

Ներքին Խնձորեսկ

գ. Ներքին Խնձորեսկ

 

Տեղ

գ. Տեղ

 

Շուռնուխ

գ. Շուռնուխ (գ. Ղուրդղուլլաղ,
գ. Աբդուլլաղ, փայտամշակման գործարանին կից գյուղ)

 

Արավուս

գ. Արավուս

 

Քարահունջ

գ. Քարահունջ

 

Քարաշեն

գ. Քարաշեն

 

Որոտան (Գորիսի շրջան)

գ. Որոտան

 

Գորիս

քաղ. Գորիս

 

Կաղնուտ

գ. Կաղնուտ

 

Ուժանիս

գ. Ուժանիս

 

Եղվարդ

գ. Եղվարդ

 

Ագարակ

գ. Ագարակ

 

Սյունիք

գ. Սյունիք (գ. Արզնակ, գ. Դիցմայրի, գ. Խորձոր, գ. Ներքին Գյոդակլու)

 

Գեղանուշ

գ. Գեղանուշ (գ. Գոմարան)

 

Ճակատեն

գ. Ճակատեն

 

Սրաշեն

գ. Սրաշեն

 

Արծվանիկ

գ. Արծվանիկ

 

Վերին Գյոդակլու

գ. Վերին Գյոդակլու

 

Շիկահող

գ. Շիկահող

 

Ծավ

գ. Ծավ (գ. Շիշկերտ)

 

Ներքին Հանդ

գ. Ներքին Հանդ

 

Խդրանց

գ. Խդրանց

 

Տանձավեր

գ. Տանձավեր

 

Աղվանի

գ. Աղվանի

 

Դավիթ Բեկ

գ. Դավիթ Բեկ

 

Վերին Խոտանան

գ. Վերին Խոտանան (գ. Նոր Առաջաձոր)

 

Քաջարան

քաղ. Քաջարան

 

Քաջարան

գ. Քաջարան

 

Կապան

քաղ. Կապան

 

Ալդարա

գ. Ալդարա

 

Լեհվազ

գ. Լեհվազ

 

Լիճք

գ. Լիճք

 

Կարճևան

գ. Կարճևան

 

Կուրիս

գ. Կուրիս

 

Նյուվադի

գ. Նյուվադի

 

Շվանիձոր

գ. Շվանիձոր

 

Վարդանիձոր

գ. Վարդանիձոր (գ. Այգեձոր, գ. Մարալզամի)

 

Մեղրի

քաղ. Մեղրի

 

Ագարակ

քաղ. Ագարակ

 

Վահրավար

գ. Վահրավար

 

Տաշտուն

գ. Տաշտուն

 

Գուդեմնիս

գ. Գուդեմնիս

 

Խոտ

գ. Խոտ

 

Շինուհայր

գ. Շինուհայր

 

Եղեգ

գ. Եղեգ

 

Սևաքար

գ. Սևաքար

 

Չափնի

գ. Չափնի

 

Խալաջ

գ. Խալաջ

 

Լեռնաձոր

գ. Լեռնաձոր

 

Փայահան

գ. Փայահան (գ. Հաջաթին, գ. Չայքենդ, գ. Աջաբաջ)

 

Գեղի

գ. Գեղի (գ. Կարդ, գ. Գեղավանք)

 

Քյուրուտ

գ. Քյուրուտ (գ. Քիրս)

 

Սալվարդ

գ. Սալվարդ

 

Թասիկ

գ. Թասիկ

 

Թանահատ

գ. Թանահատ

 

Արևիս

գ. Արևիս

 

Սոֆլու

գ. Սոֆլու (գ. Ցղունի)

     

Վայոց ձոր

Բարձրունի

գ. Բարձրունի

 

Խնձորուտ

գ. Խնձորուտ

 

Նոր Ազնաբերդ

գ. Նոր Ազնաբերդ

 

Սերս

գ. Սերս

 

Խաչիկ

գ. Խաչիկ

 

Արենի

գ. Արենի (գ. Ամաղու)

 

Մարտիրոս

գ. Մարտիրոս

 

Գոմք

գ. Գոսք (գ. Կապույտ)

 

Ելփին

գ. Ելփին

 

Չիվա

գ. Չիվա

 

Ռինդ

գ. Ռինդ

 

Գնիշիկ

գ. Գնիշիկ

     

Տավուշ

Բերդավան

գ. Բերդավան

 

Կողբ

գ. Կողբ

 

Նոյեմբերյան

քաղ. Նոյեմբերյան

 

Դովեղ

գ. Դովեղ

 

Բարեկամավան

գ. Բարեկամավան

 

Կոթի

գ. Կոթի

 

Բաղանիս

գ. Բաղանիս

 

Ոսկեպար

գ. Ոսկեպար

 

Ոսկևան

գ. Ոսկևան

 

Ջուջևան

գ. Ջուջևան

 

Կիրանց

գ. Կիրանց

 

Այգեհովիտ

գ. Այգեհովիտ (գ. Կայան)

 

Ծաղկավան (Իջևանի շրջ. )

գ. Ծաղկավան

 

Բերքաբեր

գ. Բերքաբեր

 

Աչաջուր

գ. Աչաջուր

 

Վազաշեն

գ. Վազաշեն

 

Դիտավան

գ. Դիտավան

 

Սարիգյուղ

գ. Սարիգյուղ

 

Սևքար

գ. Սևքար

 

Բերդ

քաղ. Բերդ

 

Այգեձոր

գ. Այգեձոր

 

Այգեպար

գ. Այգեպար

 

Արծվաբերդ

գ. Արծվաբերդ

 

Թովուզ

գ. Թովուզ

 

Ծաղկավան (Տավուշի շրջ. )

գ. Ծաղկավան

 

Մոսեսգեղ

գ. Մոսեսգեղ

 

Նավուր

գ. Նավուր

 

Ներքին Կարմիր աղբյուր

գ. Ներքին Կարմիր աղբյուր

 

Նորաշեն

գ. Նորաշեն

 

Չինարի

գ. Չինարի

 

Չինչին

գ. Չինչին

 

Չորաթան

գ. Չորաթան

 

Պառավաքար

գ. Պառավաքար

 

Վարագավան

գ. Վարագավան

 

Վերին Կարմիր աղբյուր

գ. Վերին Կարմիր աղբյուր

 

Դեղձավան

գ. Դեղձավան

 

Աճարկուտ

գ. Աճարկուտ

 

Ակնաղբյուր

գ. Ակնաղբյուր

 

Լուսաձոր

գ. Լուսաձոր

 

Խաշթառակ

գ. Խաշթառակ

 

Ազատամուտ

գ. Ազատամուտ

 

Լուսահովիտ

գ. Լուսահովիտ

 

3. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Սահմանամերձ տարածաշրջանների հիմնախնդիրներն են`

- տնտեսական ներուժի անկումը,

- հողային ֆոնդի անարդյունավետ օգտագործումը,

- օգտագործվող ցանքատարածությունների ու բազմամյա տնկարկների կրճատումը,

- ֆինանսական միջոցների բացակայությունը կամ սակավությունը,

- մարտական գործողությունների և տարերային աղետների հետևանքով շարքից դուրս եկած կամ խիստ վնասված ենթակառուցվածքները (բնակարանային ֆոնդ, շինություններ, ճանապարհներ, խմելու ջրագծեր, առողջապահական, կրթական, կուլտուր-կենցաղային օջախներ, ոռոգման ցանցեր և կոյուղագծեր),

- ականապատման և կյանքի անվտանգության երաշխիքների բացակայության պատճառով սահմանամերձ տարածքների օգտագործվող հողատեսքերի կրճատումը,

- տարիներով չնորոգված դպրոցական շենքերը, բուժկետերի, մշակույթի օջախների բացակայությունը կամ քայքայված վիճակը,

- բնակչության թվի զգալի նվազումը,

- երիտասարդության արտահոսքն ու ծնելիության մակարդակի անկումը և այլն,

- մարդատար-բեռնատար տրանսպորտային և հեռախոսային կապի անմխիթար վիճակը,

- բեռնափոխադրումների հեռահարությունը, բարձր սակագները,

- մշտական աշխատատեղերի բացակայությունը և ցածր աշխատավարձը,

- վերամշակող ձեռնարկությունների գրեթե անգործությունը,

- մատակարար-գնորդ ենթակառուցվածքների բացակայությունը և այլն:

Ըստ բնագավառների վիճակն այսպիսին է.

Ø Խմելու ջրամատակարարում: Սահմանամերձ համայնքներից 147-ն ունեն խմելու ջրագծերի անցկացման կամ շարքից դուրս եկած ջրագծերի հիմնանորոգման սուր անհրաժեշտություն: Համայնքներին հանձնված 175 ներտնտեսային ցանցերից ջրամատակարարումն իրականացվում է 144-ում, 53 բնակավայրեր խմելու ջրագծեր չունեն:

Ø Ոռոգման ջրի հիմնահարցը: Սահմանամերձ համայնքների (բնակավայրերի) անձնագրավորման տվյալներով 68 համայնքներում ոռոգման ցանցերի շարքից դուրս գալու պատճառով անջրդի են մնացել նախկինում ոռոգելի հողերի կեսից ավելին: Առաջիկա տարիներին ոռոգման ցանցերի վերականգնման կամ վերանորոգման նպատակով կապիտալ ներդրումներ չկատարելու դեպքում հիմնահարցը էլ ավելի կսրվի:

Ø Դպրոցների վերանորոգում կամ նոր շենքերի կառուցում: ՍՀ (ՍԲ) 148-ում դպրոցական շենքերը մոտ մեկ տասնամյակ չեն նորոգվել, դրանց մոտ կեսը կարիք ունի հիմնանորոգման, իսկ 15 բնակավայրերում դպրոցական շենքեր ընդհանրապես չկան: Մեծ չափերի է հասել ուսուցչական կադրերի պակասը: Ներկայումս ուսուցիչների պահանջը հասել է 400-ի:

Ø Ճանապարհների, կոմունիկացիաների վերականգնում կամ նորոգում: Քայքայված վիճակում է գտնվում 161 համայնքների միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների ցանցը, որի երկարությունը կազմում է 9,5 հազ. կմ, որից հողածածկ` 1,6 հազ. կմ, խճածածկ` 7,3, ասֆալտապատ` 0,6 հազ. կմ:

Ø Գազամատակարարում: Գազամատակարարման դադարեցման ու գազատարների էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ սարքերի հոսանքազրկման հետևանքով դրանց անաշխատունակությունը խորացրեց գազամուղների քայքայման պրոցեսը, որի պատճառով շատ գազատարներ շարքից դուրս են եկել և ենթակա չեն հետագա շահագործման: Հրետակոծման հետևանքով վնասվել կամ շարքից դուրս են եկել Գեղարքունիքի, Արարատի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի մայրուղային ու բնակավայրերի գազատարների առանձին հատվածներ և գազահամակարգի առանձին սարքավորումներ:

Ø Էլեկտրամատակարարում: Գեղարքունիքի, Արարատի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզերում հրետակոծման հետևանքով շարքից դուրս են եկել էլեկտրական մալուխների առանձին հատվածներ և բազմաթիվ հենասյուներ: Ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով ժամանակին չեն նորոգվել բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի քայքայված հատվածներն ու էլեկտրական սարքավորումները: Տեխնիկապես ոչ բարվոք վիճակում են նաև ցածրավոլտ էլեկտրացանցի շատ հատվածներ ու սարքավորումներ:

Ø Կապ: Ավտոմատ հեռախոսակայաններ ունի 138 գյուղեր, որից գործում են 103-ում: Ավելի քան 110 գյուղեր զուրկ են հեռախոսային կապից: Բնակավայրերի 75 %-ը չի կարող օգտվել հեռագրատան, հեռախոսակապի ծառայություններից: Հեռախոսակապից զուրկ է գյուղապետարանների մոտ 60 %-ը: Ռադիոհեռախոսակապից զուրկ է նշված կարգի բնակավայրերի 20-25 %-ը:

Ø Առողջապահություն: Առողջապահական ամենատարրական ծառայություններից զուրկ են 93 գյուղեր: Խիստ աղքատիկ է 135 գյուղական բուժկետերի նյութատեխնիկական բազան, նորոգման կամ վերականգնման կարիք ունի գյուղական ամբուլատորիաների 90 %-ը:

Ø Քաղաքաշինական հիմնահարցեր: Ռազմական գործողությունների և տարերային աղետների հետևանքով լուրջ վնաս է հասցվել բնակֆոնդին: Վնասվել կամ ավերվել է 13500-ից ավելի բնակելի տուն: Բնակարաններով (բնակելի տներով) ապահովված չէ 12179 ընտանիք կամ այդ կարգի բնակավայրերի բնակչության 24,7 %-ը, որից Գեղարքունիքի մարզում` 7693, Տավուշի մարզում` 3478, Սյունիքի մարզում` 610, Շիրակի մարզում` 313, Լոռու մարզում` 85 ընտանիք: Նշված ընտանիքները բնակվում են ժամանակավոր կամ հարմարեցված կացարաններում: Ոչ մի գյուղ չունի կոյուղի և գլխավոր հատակագիծ, կամ սպառվել են դրանց համար սահմանված հաշվարկային ժամկետները:

Ø Սոցիալ-մշակութային հիմնահարցեր: 90 սահմանամերձ համայնքներ չունեն մշակութային հաստատություններ, 134 համայնքների մշակույթի օբյեկտներ կարիք ունեն հիմնական նորոգման: Առկա 187 գրադարաններից չեն գործում 33-ը: Մսուր-մանկապարտեզներ ունեն 113 գյուղեր: Դրանք հիմնականում չեն գործում շենքերի քայքայվածության և ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: Նախադպրոցական հիմնարկներ չունեն 115 գյուղեր: Չեն գործում կենցաղսպասարկման ծառայությունները: Գործազուրկ է բնակչության 22,7 %-ը: Բնակչության միգրացիոն հոսքերի հաշվառման համակարգի բացակայության պատճառով գոյություն չունեն ստույգ տվյալներ նշված տարածքներից արտագաղթի իրական չափերի մասին: Փորձագիտական ուսումնասիրությունների համաձայն այն կազմում է մոտ 260 հազ. մարդ: Արտագաղթը մեծ է հատկապես Գեղարքունիքի, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերից:

 

4. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ) ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅԱՆ

 

Նշված խնդիրների լուծման ուղիներն են`

ա) տնտեսական և ֆինանսական պայմանների բարելավումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը: Այդ նպատակով`

- հարկային արտոնությունների տրամադրում, համայնքներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրավճարների հատկացում,

- ազատ ձեռներեցությամբ զբաղվելու համար համայնքի անդամներին ու վերաբնակիչներին արտոնյալ պայմաններով վարկերի հատկացում, միջազգային տարբեր ծրագրերով ստացված ֆինանսական միջոցներից որոշակի մասի նպատակաուղղում արտադրության կազմակերպմանը,

- բնակավայրերի տարածքային զարգացման և կառուցապատման հիմնական ուղղություններն ամրագրելու նպատակով սահմանամերձ բնակավայրերի համար քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակում` ընդգրկելով սոցիալական, ռեկրեացիոն, արտադրական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքները,

- մատակարար-գնորդ-սպառող ենթակառուցվածքների ձևավորում, եղածների գործունեության բարելավում,

- օժանդակություն համայնքներին` գյուղատնտեսական, արդյունաբերական, վառելիքաէներգետիկ համակարգի, սննդի և վերամշակող ձեռնարկությունների վերագործարկման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման գործում,

- կապի և գազամատակարարման խնդիրների լուծում` տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու միջոցով,

- բեռնատար և մարդատար տրանսպորտի աշխատանքների բարելավում.

բ) Գյուղատնտեսություն

- խախտված հողերի գույքագրում և դրանց վերականգնման նախագծերի մշակում,

- գյուղատնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած և տարբեր պատճառներով չմշակվող վարելահողերի և մյուս հողատեսքերի արտադրության մեջ ներգրավում,

- պետական պահուստային ֆոնդի հողերի օգտագործման սխեմաների և դրանց ներդրման մեխանիզմների մշակում,

- հեռագնա ամառային և ձմեռային արոտավայրերի արդյունավետ օգտագործման, դրանց բարելավման, վերաբաշխման և օգտագործման սխեմաների ներդրման մեխանիզմների մշակում,

- վնասված պտղատու և խաղողի այգիների վերականգնում, նորերի հիմնում,

- մելիորատիվ անբավարար վիճակում գտնվող գյուղատնտեսական հողատեսքերի վերականգնում,

- գյուղատնտեսության կոոպերացիայի զարգացմանը, գյուղացիական միությունների, ընկերությունների, կոոպերատիվների ձևավորմանը պետական աջակցության ապահովում,

- մելիորացիայի զարգացման ճանապարհով ներքին ջրօգտագործման խնդիրների լուծումը,

- մարդասիրական օգնության աղբյուրներով ստացվող և գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող ռեսուրսների առաջնահերթ բաշխումը (առանց աճուրդի) Ադրբեջանին սահմանակից տարածաշրջաններում, այնուհետև` ըստ սահմանամերձ բնակավայրերի, դասակարգման մյուս խմբերի,

- մատչելի տոկոսադրույքներով և պայմաններով վարկային ռեսուրսների տրամադրում և այլն.

գ) բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակում` ներառելով սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների վերականգնումը`

- խմելու ջրի հիմնախնդրի լուծում,

- դպրոցական շենքերի վերականգնում կամ նորերի հիմնում,

- բուժկետերի վերականգնում կամ հիմնում,

- ոռոգման ցանցի վերակառուցում,

- ճանապարհների, հաղորդակցուղիների վերականգնում կամ հիմնում,

- գազամատակարարման վերականգնման ու առանձին բնակավայրերի գազիֆիկացման աշխատանքների իրականացում,

- հեռախոսակապի ապահովում,

- էլեկտրամատակարարման ապահովում,

- հեռուստակապի ապահովում:

Այս ոլորտների ֆինանսավորման աղբյուր կարող են ծառայել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցները, այլև միջազգային կազմակերպությունների և դոնորների տրամադրած վարկերն ու դրամաշնորհները, այդ թվում` Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի (ՀՍՆՀ) միջոցները.

դ) մարտական գործողություններից և տարերային աղետներից ավերված ու վնասված բնակարանների վերականգնումը, բնակչության արտահոսքի կանխարգելումը, լքված ու սակավ բնակեցված բնակավայրերի վերաբնակեցումը, հեռացած բնակիչների վերադարձի կազմակերպումը: Այդ նպատակով`

- միջազգային ծրագրերի միջոցով անտոկոս երկարաժամկետ վարկերի տրամադրում` ավերածությունների հետևանքները վերացնելու, վերաբնակիչների համար նոր բնակարաններ կառուցելու նպատակով,

- սահմանված չափով տնամերձ հողամասերի անհատույց հատկացում,

- Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող` պետական սեփականություն համարվող պահուստային ֆոնդի հողերի անհատույց սեփականաշնորհում և սեփականության իրավունքի վկայականների անհատույց տրամադրում,

- պետպատվերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններից գյուղմթերքների գնում:

 

5. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ) ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Նշված հիմնական սկզբունքներն են`

ա) համալիր ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների կենսագործման և արտոնությունների տրամադրման նկատմամբ տարբերակված մոտեցումը` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ու կոնկրետ համայնքների (բնակավայրերի) ռազմավարական նշանակությունը.

բ) սահմանամերձ համայնքների (բնակավայրերի)` արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանության ապահովման, տնտեսական, սոցիալական, քաղաքաշինական և բնապահպանական խնդիրների լուծման նկատմամբ համակարգված մոտեցումը: Այդ նպատակով`

- սակավաբնակ բնակավայրերի ամրապնդում,

- սահմանային գոտու թույլ զարգացած տարածքներում քաղաքաշինական-տնտեսական առաջնահերթ զարգացման ռեժիմի սահմանում,

- տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների կրկնակված ցանցի, տեղական նշանակության ճանապարհների ցանցի տեղաբաշխում,

- սահմանամերձ գոտու արտադրական ներուժի պահպանման նպատակով ռեսուրսաօգտագործման հատուկ ռեժիմի սահմանում,

- սահմանային գոտում գտնվող` ռազմավարական նշանակության աղբյուրների և արտեզյան ջրերի պահպանության ապահովում:

 

6. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ (1999-2001 ԹԹ.)

 

ՀՀ օրենքներով, ՀՀ կառավարության որոշումներով մի շարք արտոնություններ են վերապահված սահմանամերձ համայնքներին (բնակավայրերին): ՍՀ բնակչությանը հարկային արտոնությունների վերաբերյալ սկզբունքային մոտեցումներն ամրագրված են «Հողի հարկի արտոնությունների մասին», «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքներում և նախատեսված է ՀՀ ԱԺ քննարկմանը ներկայացված «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով, ըստ որի ՍԲ` մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործված հողատարածքների համար հողի հարկ վճարողներն ազատվում են 1994-1999 թթ. հաշվարկված և չվճարված հողի հարկից, ինչպես նաև հողի հարկը սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար տույժերից: ՍԲ բնակչությանը որոշակի արտոնություններ են տրված նաև «Եկամտահարկի մասին», «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքներով:

Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության ընդունած մի շարք որոշումներով ՍՀ-ներին արտոնություններ են տրվել բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերի հաշվարկման, ուսուցիչներին պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում տրամադրելու, ընտանեկան նպաստի հաշվարկման հարցերում: (ՀՀ կառավարության 14. 04. 1999 թ. «ՀՀ բյուջետային հիմնարկների աշխատողների պաշտոնեական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» թիվ 226, 31. 07. 1999 թ. «ՀՀ հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերում ուսուցիչներին աշխատանքի գործուղման ու հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 488 և այլ որոշումներ): Փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող բոլոր սահմանամերձ համայնքների դպրոցներն ընդգրկված են ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության` աշակերտների թվից անկախ ֆինանսավորվող հանրակրթական դպրոցների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 773 որոշմամբ հաստատված ցանկում:

Մշակվել և գործողության մեջ են դրվել սահմանամերձ համայնքներ (բնակավայրեր) ընդգրկող որոշ մարզերի հիմնախնդիրների լուծման ծրագրային որոշումներ (27. 07. 2000 թ. «Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանի զարգացման հիմնախնդիրների մասին» թիվ 416, 17. 08. 2000 թ. «ՀՀ Տավուշի մարզի զարգացման հիմնախնդիրների մասին» թիվ 492, 11. 11. 1998 թ. «Աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ ծրագրի մասին» թիվ 701 և այլ որոշումներ): Մշակման փուլում են գտնվում «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ տարածքների հետբախումային վերականգնման», «Գյուղական դպրոց» և այլ ծրագրեր:

ՀՀ կառավարության 21. 04. 1999 թ. թիվ 246 որոշմամբ հաստատված ՀՀ սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի առաջնահերթ հիմնախնդիրների լուծման հայեցակարգային ծրագրով և ժամանակացույցով նախատեսվել են սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերի հիմնախնդիրները, դրանց ֆինանսավորման ծավալներն ու աղբյուրները, ինչպես նաև կատարման ժամկետներն ու պատասխանատուները: Այդ միջոցառումների որոշակի մասը կենսագործվել է: Քայլեր են արվել համապատասխան օրենսդրական դաշտի ստեղծման ուղղությամբ, ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների միջոցներով, ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներով, ՀՍՆՀ և միջազգային մի շարք ծրագրերով զգալի ներդրումներ են կատարվել սահմանամերձ համայնքների (բնակավայրերի) սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման համար: Շահագործման են հանձնվել 58 գյուղերի ոռոգման և խմելու ջրագծերը, նորոգվել են 28 դպրոցական շենքեր, 20 մշակութային, 34 առողջապահական օբյեկտներ, նորոգվել են հրետակոծությունների հետևանքով վնասված 1550 տներ, մոտ 300 կմ ճանապարհներ, աշխատանքներ են տարվել գազամատակարարման բարելավման ուղղությամբ:

ՀՍՆՀ կողմից ՀՀ սահմանամերձ տարածաշրջաններում իրականացվել են 45 ծրագրեր` շուրջ 3 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով, այդ թվում` 20 ծրագիր խմելու ջրի, 13` ոռոգման, 4` կոյուղագծերի, 2` ճանապարհաշինության, 2` հեռուստաաշտարակի կառուցման, մեկական` դպրոցաշինության, համայնքային կենտրոնի կառուցման, հեռախոսակապի, հեղեղատարի կառուցման:

Ներկայումս ՀՍՆՀ-2 ծրագրի շրջանակներում 7 ծրագրեր գտնվում են իրականացման փուլում, այդ թվում` 6` դպրոցաշինության և 1` խմելու ջրի:

ՍՏ զարգացման սույն համալիր ծրագիրը ներառում է այն նոր մոտեցումները, որոնք ամրագրված են վերջին շրջանում ընդունված ՀՀ օրենքներում, ՀՀ կառավարության որոշումներում, նախատեսված են ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների տարեկան և հեռանկարային ծրագրերով, միջգերատեսչական հանձնաժողովի արձանագրային հանձնարարականներով:

 

7. ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾԸ

 

Սահմանամերձ համայնքների (բնակավայրերի) հիմնախնդիրների համալիր լուծումները նախատեսվում են Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ամենամյա ծրագրերով, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով, ինչպես նաև համապատասխան համայնքների բյուջեներով, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և գերատեսչությունների տարեկան ծրագրերով: Այդ նպատակով անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումներն են`

- համապատասխան օրենսդրական դաշտի ստեղծում,

- ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների, ՀՀ մարզպետների կողմից սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացման համալիր միջոցառումների ծրագրերի մշակում` ըստ մարզերի ու առանձին բնակավայրերի, ձեռնարկվող միջոցառումների առաջնահերթության ճշգրտում,

- միջոցառումների ծրագրի և ժամանակացույցի նկատմամբ մշտական վերահսկողության ապահովում:

 

8. ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ, ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը)         Ռանչպար
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի
անվանումը
Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
խորքային հորերի կառուցում 2 հատ 7   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ջրագծի կառուցում 8. 2 կմ 22   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Դպրոցաշի-
նություն
մսուր-մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 120 եր/տեղ 10   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
4. Ճանապարհա-
շինություն
կամրջի վերանորոգում 40 քմ 1. 0 մարզպետ 2004 թ.
2005 թ.
ՀՀ պետ. բյուջե  
5. Էլեկտրիֆիկացում նոր թաղամասի էլեկտրիֆիկացում 225 ընտանիք 3. 5 * էներգ. նախ. 2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե *****  
6. Գազիֆիկացում բնակավայրի գազիֆիկացում 9. 5 կմ 25. 0 * «Հայռուս-
գազարդ»**
2006 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
7. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան շենքի կառուցում 100 քմ 9. 0   2006 թ. ՀՀ մշակույթի նախ.  
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 132 հա 6. 50   2007-
2008 թթ.
պետբյուջե տեղ. բյուջե այլ աղբյուր.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը)     Զանգակատուն
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ոռոգման ջրամատակարարում ոռոգման համակարգի կառուցում 57 հա 2. 2   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Դպրոցաշինություն դպրոցի շենքի վերանորոգում 400 տեղ 20   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Ճանապարհա-
շինություն
գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում 3 քմ 1. 0 համայնք 2004 թ. համայնք  
4. Կապ ավտոմատ նոր հեռախոսակայանի տեղադրում 350 համար 4. 0   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ մշակութային տան շենքի վերանորոգում 300 տեղ 1. 0   2006 թ. ՀՀ մշակույթի նախ.  
հեռուստակապի ապահովում ալեհավաք կայանի տեղ 1 հատ 2. 0   2005 թ. ՀՀ քաղշին. նախ.  
Պարույր Սևակի տուն-թանգարանի վերանորոգում 300 քմ 3. 0   2006 թ. ՀՀ մշակույթի նախ.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը)       Երասխավան   
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ջրագծի կառուցում 4 կմ/50մմ 17. 6   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
Ջրմուղի նոր համակարգի նախագծում և կառուցում անհրաժեշտ ծավալների ՕԿՋ-ների կառուցում   811. 0        
2. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ մարտական գործողություններից տուժած բնակչության ունեցվածքի կորստի փոխհատուցում 110 ընտա-
նիք
50   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
մշակույթի տան, մսուր-մանկապարտեզների, գրադարանի, և գյուղապետարանի շենքային պայմանների ստեղծում (այդ բոլորը կարելի է տեղավորել նախկին Հայգյուղ-քիմիայի շենքում, որը պետք է գնել) 300քմ 30   2006 թ. ՀՀ քաղշին նախ.  
մշակույթի տան, բուժ. ամբուլատորիայի, գյուղապետարանի կառուցում 300 քմ 30   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 32 հա 2. 42   2008-2009 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուր.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը) Արմաշ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրմուղի նոր համակարգի նախագծում և կառուցում անհրաժեշտ ծավալների ՕԿՋ-ների կառուցում   811. 0        
1. Ոռոգման ջրամատակարարում խորքային հորերի կառուցում 1 հատ 3. 5   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Խմելու ջրամատակարարում ներքին ցանցի վերակառուցում 8 կմ 35. 0   2005 թ. ՀՀ քաղշին նախ.  
նոր թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում 1կմ/300 մմ 6   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Դպրոցաշինություն մսուր-մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 300 եր/տեղ 5   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
4. Գազիֆիկացում բնակավայրի գազիֆիկացում 8 կմ 16 * «Հայռուս-
գազարդ»**
2006 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 112,0 հա 5. 80   2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուր.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը)  Լուսառատ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սա-
վորման
ծավալը
մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցում 3կմ 14. 0   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
խորքային հորի վերակ. 1 հատ 1. 8
ոռոգման ջրագծի կառուցում 1400գմ. կիսախող. 7. 0
2. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ջրագծի կառուցում 4. 5 կմ 10   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Դպրոցաշինություն միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում 492 տեղ 500քմ 17. 9   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
4. Ճանապարհա-
շինություն
գյուղամիջյան ճանապարհների խճապատում 7. 5 կմ 5 համայնք 2004 թ. համայնքի բյուջե  
5. Գազիֆիկացում գազամատակարարման ապահովում 5 կմ 2. 0 * «Հայռուս-
գազարդ»**
2006 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
6. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ բուժամբուլատորիայի վերակառուցում 50քմ 5. 0   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգում 500 քմ 5. 0   2006 թ. ՀՀ մշակույթի նախ.  
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 83,5 հա 6,12   2005- 2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուր.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը) Պարույր Սևակ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Դպրոցաշինություն մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում 300 տեղ 10   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
գյուղամիջյան ճանապարհների խճապատում 6 կմ 2. 5 համայնք 2005 թ. պետ. բյուջե  
3. Գազիֆիկացում բնակավայրի գազիֆիկացում 4կմ/100 մմ 8 * «Հայռուս-
գազարդ»**
2006 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
4. Կապ ավտոմատ հեռախոսակայանի տեղադրում 200 համար 3   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե *
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ այն ընտանիքներին, որոնց սեփ. հողամասերը այժմ գտնվում են սահմանային գոտում և ականապատված են, պահուստային հողերից սեփականության իրականացում       2004 թ. ՀՀ կառ. մարզպե-
տարան
 
ալեհավաք կայանի տեղադրում 2 հատ 4   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
Տիգրանաշեն թաղամասի բնակելի տների և հողամասերի գույքագրման և սեփականության վկայականների հարցի լուծում       2004 թ. մարզպե-
տարան գյուղա-
պետարան
 
բուժամբուլատորիայի վերակառուցում 120 քմ 12   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 30,0 հա 1,84   2005- 2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուր.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը) Ուրցալանջ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ոռոգման ջրամատակարարում ոռոգման ջրագծի կառուցում 4 կմ 15   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Դպրոցաշինություն 8-ամյա դպրոցի կառուցում 100 աշ/տեղ 82   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Կապ ավտոմատ հեռախոսակայանի կառուցում 50 համար 4   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե *
4. Էլեկտրիֆիկացում նոր թաղամասի էլեկտրիֆիկացում 1տրանսֆ 5100կվ 0. 5 * էներգ. նախ. **** 2006 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ մշակույթի տան շենքի վերանորոգում 150 տեղ 1. 5   2006 թ. ՀՀ մշակ. նախ.  
գյուղապետարանի շենքի կառուցում 50 քմ 4   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
բուժամբուլատորիայի վերակառուցում 30 քմ 2. 5   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը) Լանջառ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Դպրոցաշինություն դպրոցի շենքի վերանորոգում 120տեղ 5   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Կապ ավտոմատ հեռախոսակայանի կառուցում 50 համար 4. 0   2005 թ. ՀՀ պետ. բյուջե *
3. Ճանապարհաշինություն գյուղ մտնող ճանապարհի նորոգում 2. 5կմ 1. 5 համայնք 2004 թ. պետ. բյուջե  
գյուղամիջյան ճանապարհի խճապատում 350մ 1. 0 համայնք 2004 թ. պետ. բյուջե  
4. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ գյուղապետարանի շենքի կառուցում 30 քմ 2. 5   2006 թ. ՀՀ քաղշին. նախ.  
բուժամբուլատորիայի վերակառուցում 30քմ 2. 5   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
մշակույթի տան շենքի վերանորոգում 50 տեղ 2. 0   2006 թ. ՀՀ մշակույթի նախ.  


Հայաստանի Հանրապետություն  
Արարատի մարզ համայնքը (բնակավայրը) Վարդաշատ      
համայնքի դասակարգումը            
             
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատաս-
խանատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
ծա-
նոթա-
գրու-
թյուն
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ոռոգման ջրամատակարարում ոռոգման ներքին ցանցի կառուցում 4 կմ/40հա 15   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
2. Խմելու ջրամատակարարում ջրագծի վերակառուցում 5 կմ/100մմ 5. 0   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
3. Դպրոցաշինություն դպրոցի շենքի վերանորոգում 85աշ/տեղ 5. 0   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  
4. Հեռախոսային կապ ավտոմատ հեռախոսակայանի կառուցում 50 համար 4   2006 թ. ԱրմենՏել **
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ բուժամբուլատո-
րիայի վերակառուցում
30 քմ 2. 5   2004 թ. ՀՀ պետ. բյուջե  

 

* Ֆինանսավորման ծավալը նախագծանախահաշվային փաստաթղթի փաստացի բացակայության պայմաններում խիստ մոտավոր է, և այն կճշտվի նշված փաստաթղթերի մշակումից հետո:

** Ուժի մեջ է մտնում բնակավայրի վերագազամատակարարման (գազիֆիկացման) տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ նպատակահարմարության և «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշում ընդունելուց հետո, որը կապված է «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Ընդ որում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն ու նպատակահարմարությունը փոխկապակցվում են պահանջվող կապիտալ ծախսերի ու բնակավայրի վճարունակ ընտանիքների քանակով:

*** Պետք է հստակեցնել ֆինանսավորման աղբյուրը:

**** Մինչ բնակավայրերի գազիֆիկացումը անհրաժեշտ է մշակել գազիֆիկացման նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում` այն կապելով պահանջվող կապիտալ ծախսերի և բնակավայրերի վճարունակ ընտանիքների քանակի հետ:

***** 2004 թ. պետական բյուջեով նման աշխատանքներ չեն նախատեսված:

****** 2005 թ. պետական բյուջեի նախագծում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և, ըստ հնարավորին, նրանում նախատեսել բնակավայրի գազիֆիկացման նախագծման ու շինարարության անհրաժեշտ գումարներ:

 

* Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի:

** Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ համատեղ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքները իրականացնելու է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ- ն, ՀՀ կառավարության հանձնարարականի դեպքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը նշված հարցը քննարկել «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում` տվյալ աշխատանքները «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարելու համար:

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

Համայնքը ԳԵՏԱՓ

Համայնքի դասակարգումը

Սահմանամերձ

  

Հ/Հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի
նկարա-
գրությունը
Չ/մ ծա-
վալ
Ֆին. ծավալը մլն դրամ Կատարման
պատասխա-
նատուն
Ժամկետ ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթա-
գրություն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ներքին ցանցի նորոգում
Ընդգրկված է «Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարում» ծրագրում
1,5 կմ

1,5

27. 0

մարզպետ, գյուղապետ 2004-2005 թթ. ՀՍՆՀ «Շիրակի մարզի սահմա-
նամերձ գյուղերի ջրամատա-
կարարում» անավարտ շինարա-
րության օբյեկտի շահագործ-
մամբ կբարելավվի Գետափ և Թլիկ գյուղերի ջրամատա-
կարարումը
2. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ջրագծի կառուցում 3 կմ 34,5 ջրտնտպետկոմ 2005-2006 թթ. Համ. բանկ  
3. Գետափի պոմպակայանի վերականգնում ագրեգատների և կառույցների վերականգնում     ջրտնտպետկոմ մարզպետ 2001-2003 թթ.
II եռամ-
սյակ
ՀՀ պետական բյուջե, վարկային միջոցներ, դրամաշնորհներ  
4. Ճանապարհա-
շինություն
նորոգում 2 կմ 20,0 տրանս-
կապնախ
2005 թ. Համ. բանկ  
5. Դպրոցաշի-
նություն
նորոգում 2000 քմ 88,0 մարզպետ 2004-2005 թթ.    
6. Գազամատա-
կարարում
գազիֆիկացում կառուցում 3 կմ 45,0 «ՀայՌուս-
գազարդ» ՓԲԸ **
2004-2006 թթ. այլ աղբյուրներ *** Գազիֆի-
կացումը հնարավոր է իրականացնել Արեգ գյուղի գազիֆիկա-
ցումից հետո
7. Էլեկտրի-
ֆիկացում
ներքին ցանցի նորոգում 2 կմ 1,0 էներգնախ 2005 թ. Ցանցի սեփականատեր  
8. Բուժհիմնարկներ կառուցում 1 հատ 58. 3 առողջնախ 2005-2006 թթ. «Փրկեք երեխաներին»  
9. Հեռախոսակապ Գծերի անցկացում 5 կմ 5,2 «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2005-2006 թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ****
10. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ակումբի նորոգում 500 քմ 26,0 քաղշիննախ մարզպետ 2005-2006 թթ. այլ աղբյուրներ  
11. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 39,. 9 հա 2,08 համայնքի ղեկավար 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ Համայնքը ԹԼԻԿ
Համայնքի դասակարգումը Սահմանամերձ

 

Հ/Հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի
նկարա-
գրությունը
Չ/մ ծա-
վալ
Ֆին. ծավալը մլն դրամ Կատարման
պատասխա-
նատուն
Ժամկետ ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթա-
գրություն
  Խմելու ջրամատակա-
րարում
ներքին ցանցի նորոգում
Ընդգրկված է «Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարում» ծրագրում
2 կմ

2,0

27. 0

մարզպետ, գյուղապետ 2004-2005 թթ. ՀՍՆՀ «Շիրակի մարզի սահմա-
նամերձ գյուղերի ջրամատա-
կարարում» անավարտ շինարա-
րության օբյեկտի շահագործմամբ կբարելավվի Գետափ և Թլիկ գյուղերի ջրամատա-
կարարումը
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ջրագծի կառուցում 3 կմ 15. 0 ջրտնտպետկոմ 2005-2006 թթ. Համ. բանկ  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Արեգ-Հակկո-Թլիկ հատվածի նորոգում 21,5 կմ 218,0 տրանս-
կապնախ
2005 թ. Համ. բանկ  
3. Դպրոցա-
շինություն
նորոգում 1700 քմ 78,0 մարզպետ 2004-2005 թթ. այլ աղբյուրներ  
4. Գազամատա-
կարարում
կառուցում 4 կմ 60,0 * էներգնախ 2005 թ. այլ աղբյուրներ *** Գազիֆի-
կացումը հնարավոր է իրակա-
նացնել Գետափ գյուղի գազիֆի-
կացումից հետո
5. Էլեկտրի-
ֆիկացում
գծերի անցկացում 1,5 0,6 * էներգնախ 2005 թ. Ցանցի սեփականատեր  
6. Բուժհիմնարկներ կառուցում 1 հատ 83,0 առողջնախ 2005-2006 թթ. «Փրկեք երեխաներին»  
7. Հեռախոսակապ Գծերի անցկացում 6 կմ 6,3 «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2005-2006 թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ****
8. Սոցիալ-
մշակութային այլ օբյեկտներ
ակումբի նորոգում 750 ք. մ 33,0

քաղշիննախ
մարզպետ

2005-2006 թթ. այլ աղբյուրներ  
9. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 29. 5 հա 2,17 համայնքի ղեկավար 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

* Ֆինանսավորման ծավալը նախագծանախահաշվային փաստաթղթի փաստացի բացակայության պայմաններում խիստ մոտավոր է, և այն կճշտվի նշված փաստաթղթերի մշակումից հետո:

** Ուժի մեջ է մտնում բնակավայրի վերագազամատակարարման (գազիֆիկացման) տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ նպատակահարմարության և «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշում ընդունելուց հետո, որը կապված է «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Ընդ որում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն ու նպատակահարմարությունը փոխկապակցվում են պահանջվող կապիտալ ծախսերի ու բնակավայրի վճարունակ ընտանիքների քանակով:

*** Պետք է հստակեցնել ֆինանսավորման աղբյուրը:

**** Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ համատեղ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքները իրականացնելու է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ն, ՀՀ կառավարության հանձնարարականի դեպքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը նշված հարցը քննարկել «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում` տվյալ աշխատանքները «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարելու համար:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

Արաքսի (Էջմիածնի շրջ. ) գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Դպրոցաշինություն վերանորոգում 3 մասնաշենք Մարզպետ 2004-2005 թթ. 8,0 պետբյուջե
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 112 հա գյուղապետ 2005-2006 թթ. 7,64 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Փշատավանի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Ճանապարհաշինություն վերանորոգում 4,5 կմ Մարզպետ 2005 թ. 5,9 պետ բյուջե
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում խորքային հորի կառուցում 3հատ     24. 0  
ն/ց նորոգում 500 մ 2. 12
ն/ց կառուցում 1000 մ 4. 7
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 235,2 հա գյուղապետ 2005-2006 թթ. 13,51 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Մարգարայի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Դպրոցաշինություն վերանորոգում 1 մասնաշենք Մարզպետ 2005 թ. 9,0 պետբյուջե
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում ներքին ցանցի կառուցում 8 կմ     32. 0  
խորքային հորերի վերանորոգում 4 հոր 12. 0
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 113,0 գյուղապետ 2005-2006 թթ. 8. 52 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Արազափի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Ճանապարհաշինություն վերանորոգում 6 կմ Մարզպետ 2005 թ. 12,0 պետբյուջե
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում կիսախողովակի վերանորոգում 1 կմ     4. 5  
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 168,1 գյուղապետ 2005-2006 թթ. 9,84 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Բերքաշատի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Դպրոցաշինություն վերանորոգում 2 մասնաշենք Մարզպետ 2005 թ. 4,0 պետբյուջե
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում խորքային հորի վերագործարկում 1 հոր     8. 4  
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 46,6 հա գյուղապետ 2005-2006 թթ. 3,26 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Բագարանի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Ճանապարհաշինություն վերանորոգում 2 կմ Մարզպետ 2005 թ. 6,2 պետ բյուջե
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 100,3 հա գյուղապետ 2005-2006 թթ. 4,95 պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ

 

Երվանդաշատի գյուղական համայնք

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Կատարման պատասխանատուն Ժամկետ Ֆինանս. ծավալ
(մլն դրամ)
Ֆինանսա-
վորման աղբյուր
1. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ մանկապարտեզի շենքի կառուցում 1 տիպային շենք քաղշիննախ գյուղապետ 2004 թ. 7,0 պետբյուջե
2. Ճանապարհաշինություն վերանորոգում 2 կմ մարզպետ 2005 թ. 6,2 պետբյուջե

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Արփունք
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը
մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 10 կմ 22 մարզպետ 2005 թ. ՓՀՆԽ  
2. Ոռոգման ջրամատակարարում 7 խորք. հոր - - մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցաշինություն վերանորոգում - 16 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) նորոգում 25 87. 5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Գեղամասար
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 7 կմ 8. 5 մարզպետ 2007 թ. ՓՀՆԽ  
2. Դպրոցի վերանորոգում - - 20 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
3. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - 50 կմ 3 գյուղապետ 2006 թ. տեղբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն - - 175 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 125,0 8,13 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Դարանակ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 6 կմ 12 մարզպետ 2006 թ. ՄԱԿ  
2. Ոռոգման ջրամատակարարում - 6 5 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
3. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 3 գյուղապետ 2007 թ. տեղբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 4 14 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 50 հա 3,33 գյուղապետ 2007- 2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Թթուջուր
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 7 կմ 10 մարզպետ 2007 թ. ՄԱԿ  
2. Ոռոգման ջրամատակարարում - 2 խ/հ 21 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցաշինություն նորոգում - 10 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
4. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում նորոգում - 12 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
5. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում նորոգում 251 16. 6 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 67,0 հա 4,55 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Ծափաթաղ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 4 կմ 5 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 50 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
3. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 6 մարզպետ 2006 թ. տեղբյուջե  
4. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում նորոգում - 12 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 60 հա 3,93 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Կախակն
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 3 կմ 10 մարզպետ 2006 թ. ՄԱԿ  
2. Ոռոգման ջրամատակարարում - 20 25 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
4. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում նորոգում - 5 գյուղապետ 2007 թ. տեղբյուջե  
5. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 25 87. 5 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 39,0 հա 2,87 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Կութ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում - 3 կմ 5 մարզպետ 2007 թ. ՄԱԿ  
2. Ոռոգման ջրամատակարարում ջրագծի 3կմ 5. 0 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
4. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 6 գյուղապետ 2008 թ. տեղբյուջե  
5. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
6. Ճանապարհաշինություն - 8 280 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 59 հա 3,56 գյուղապետ 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Կուտական
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 5 21 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2008 թ. ԿՕԾ  
3. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 3 գյուղապետ 2007 թ. տեղբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 40 140 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Ներքին Շորժա
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 2 խ/հոր 21 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2008 թ. ԿՕԾ  
3. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 5 գյուղապետ 2008 թ. տեղբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 34. 5 121 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Նորաբակ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - ՕԿՋ
2 խ/հոր
21 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
3. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 10 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 8 28 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
5. Գազիֆիկացում - 8 15 էներգնախ* 2007 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Ջիլ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Դպրոցի վերանորոգում - - 10 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
2. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 2 գյուղապետ 2008 թ. տեղբյուջե  
3. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում նորոգում 158 8. 2 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 7 24. 5 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 94,0 հա 4,82 գյուղապետ 2007-
2008 թթ.
պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Սոթք
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 15 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
2. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 5 գյուղապետ 2008 թ. տեղբյուջե  
3. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 10 35 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
4. Գազիֆիկացում - 5 7 էներգնախ* 2008 թ. պետբյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 142,0 հա 7,01 գյուղապետ 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Վերին Շորժա
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 10 12 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 5 գյուղապետ 2008 թ. տեղբյուջե  
3. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում - 25 2 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
4. Ճանապարհաշինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության) - 18 63 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Վահան
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 3 խ/հ 30 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 10 մարզպետ 2008 թ. ԿՕԾ  
3. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 2 գյուղապետ 2006 թ. տեղբյուջե  
4. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում - 287 30 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
5. Ճանապարհա-
շինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության)
- 18 63 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 70,0 հա 4,73 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Տրետուք
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 7 2
խ/հ
29 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 3 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
3. Մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 1 մարզպետ 2008 թ. տեղբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Փամբակ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրու-
թյունը
Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատակարարում - 6 5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 17 մարզպետ 2008 թ. ԿՕԾ  
3. Ճանապարհա-
շինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության)
- 1 3. 5 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 57,0 հա 3,60 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Ճամբարակ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատակարարում «Զակամենսկի» և «Սև գլխարկ» աղբյուրների 15 լ/վրկ հզորությամբ ջրամատակա-
րարման նոր համակարգի և կապատաժների կառուցում: ՆՆՓ-ի մշակում, «Կուշինսկի և «Թաքա» աղբյուրների կապատաժների հիմնանորոգում քլորակայանի և ջրամատակա-
րարման ցանցի վերակառուցում

d=50- 150մմ

L=18. 5 կմ

21 հատ կապտաժ

374. 0 մարզպետ 2005 թ. ՓՀՆԽ  
Քաղաքի կոյուղու ներքին ցանցի և կոլեկտորի վերակառուցում, ՆՆՓ-ի մշակում   166. 0
2. Ոռոգման ջրամատակարարում պ/կ վերակառուցում 1 հատ 50. 0 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 39 մարզպետ 2008 թ. ԿՕԾ  
4. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 10 քաղաքա-
պետ
2006 թ. տեղբյուջե  
5. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում - 1362 374. 7 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
6. Ճանապարհա-
շինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության)
- 15 120 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
7. Գազիֆիկացում - 15 50 էներգնախ* 2008 թ. պետբյուջե  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Վարդենիս
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
Կապտաժի ջրընդունիչի պատերի հիմնանորոգում և քլորակայանի վերակառուցում   17. 0 մարզպետ 2006 թ. ՓՀՆԽ  
Քաղաքի ջրատարի և ՕԿՋ-ների կառուցում և քաղաքի ցանցին միացում d=400-500 մմ
L=3. 5 կմ 2x1000խ մ
130. 0
Երևանյան փողոցով անցնող քաղաքի գլխավոր կոլեկտորի առանձին հատվածների վերակառուցում d=300-500 L=2. 0կմ 50. 0
«Բանդեր» թաղամասի կոյուղու ցանցի և կոլեկտորի խցանված ու վթարային հատվածների վերակառուցում d=300-500 L=2. 0կմ 100. 0
Քաղաքի ներքին ցանցի և կարգավորման դիտահորերի վերանորոգում   35. 0
2. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
- 30
5 խ/հ
96 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 48. 5 մարզպետ 2007 թ. ԿՕԾ  
4. Հրետակոծված բնակարանների կապիտալ նորոգում - 30 28. 7 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
5. Ճանապարհա-
շինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության)
- 10 35 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 564 հա 14,94 քաղաքա-
պետ
2005-2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Շատվան
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
- 1 խ/հ 10 մարզպետ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցի վերանորոգում նորոգում - 14 մարզպետ 2006 թ. ԿՕԾ  
3. Սոցիալական, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում - - 5. 5 գյուղապետ 2006 թ. տեղբյուջե  
4. Ճանապարհա-
շինություն (հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության)
- 15 52. 5 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե  

  

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Արտանիշ
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
պ/կ ագրեգատ 2 հատ 2. 0        

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Արփունք
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամ-
կետը
ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ջրագծի վերակառուցում 2 կմ 2. 0        

 

Գեղարքունիքի մարզ համայնքը (բնակավայրը)   Արեգունի
           
N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինանսա-
վորման ծավալը մլն դրամ
կատարման պատասխա-
նատուն
ժամկետը ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նո-
թա-
գրու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ջրամբարի կառուցում 1 հատ 15. 0        
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 51,0 3,16 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

* Մինչ բնակավայրերի գազիֆիկացումը անհրաժեշտ է մշակել գազիֆիկացման նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում` այն կապելով պահանջվող կապիտալ ծախսերի և բնակավայրերի վճարունակ ընտանիքների քանակի հետ:

* Ռմբակոծության և ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին վնասի փոխհատուցման, բնակարանային խնդիրների առաջնահերթ լուծման նպատակով 2002 թ. պետ բյուջեով նախատեսվել է 64 մլն դրամ:

 

Հայաստանի Հանրապետություն
Լոռու մարզ
համայնքը (բնակավայրը)
Համայնքի դասակարգումը
Ապավեն
(սահմանամերձ)

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան- սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ներքին ցանցի նորոգում (կմ) 1 2. 5 գյուղապետ  2005 թ.   Ուսումնա- սիրություն
2. Ճանապարհա-
շինություն
վերանորոգում (կմ) 6 18 մարզպետ 2004-2006 թթ. այլ աղբյուրներ
3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 23,0 հա 1,78 գյուղապետ  2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
4. Ճանապարհա-
շինություն
Ստեփանավան-Պրիվոլնոյե- Վրաստանի սահման ավտոճանապարհի հիմնանորոգում 34. 2 կմ 2000 տրանս-
կապնախ
 2004-2006 թթ. պետբյուջե  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
համայնքը (բնակավայրը)
Համայնքի դասակարգումը
Պաղաղբյուր
(սահմանամերձ)
 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
վերանորոգում 7 կմ 15 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 92,0 հա 5,75 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Հայաստանի Հանրապետություն
Լոռու մարզ
համայնքը (բնակավայրը)
Համայնքի դասակարգումը
Ձորամուտ (Գոգավան)
(սահմանամերձ)

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան- սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
ներքին ցանցի նորոգում 4 կմ 10 գյուղապետ 2005 թ. ՀՍՆՀ Ուսում-
նասիրու-
թյուն
2. Ճանապարհա-
շինություն
կամրջի վերանորոգում ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 1 հատ
2 կմ
15 մարզպետ գյուղապետ 2005 թ. ՊԲ կամ այլ աղբյուրներ  
3. Դպրոցաշի-
նություն
Ձորամուտի դպրոցի վերանորոգում 1500 քմ 12 մարզպետ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
Գոգավանում տարրական դպրոցի բացում 200 քմ
4. Հեռուստահա-
ղորդակցություն
կայանի տեղադրում 1 հատ   տրանս-
կապնախ
  բարեգործական միջազգային կազմ. *
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 91,5 հա 5,12 գյուղապետ 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Հայաստանի Հանրապետություն
Լոռու մարզ
համայնքը (բնակավայրը)
Համայնքի դասակարգումը
Ջիլիզա
(սահմանամերձ)

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Էլեկտրիֆիկացիա շուրջօրյա մատակարարում 30 կմ 100 էներգնախ 2005 թ. ցանցի սեփականատեր  
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 18,8 հա 1,56 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Ալավերդի-Ջիլիզա ավտոճանապարհի կառուցում 25. 0 կմ 200 մարզպետ 2004-2006 թթ. պետբյուջե  

 

* Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է նշել ֆինանսավորման չափն ու ներդրման ժամկետը, ինչպես նաև կատարել լրացուցիչ ճշգրտումներ` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ հետ համատեղ:

 

 ՀԱՅԿԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
խմելու ջրագծի կառուցում 8կմ 25. 0 մլն դրամ
27. 0
քաղշիննախ 2004 թ. պետբյուջե ՀՍՆՀ Ֆինանսա-
վորման ծավալում հաշվի է առնված նաև Շիրակավան, Իսահակյան. Լուսաղբյուր, Աղին, Գուսա-
նագյուղ, Անիպեմզա, Բագարավան, Ջրարփի, Բարձրաշեն, Սարակապ գյուղերը:
«Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարում» անավարտ շինարարության օբյեկտի ավարտի համար անհրաժեշտ է իրականացնել Արևիկ-Գուսանագյուղ մայրուղու ջրատարի վթարված հատվածների վերականգնում: Այս աշխատանքների իրականացմամբ կբարելավվի նշված գյուղերի ջրամատակարարումը: 1. 0 կմ 500մմ
2. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 10 հազ. քմ 7. 0 մլն դրամ տրանս-
կապնախ
2005 թ. պետբյուջե, տեղբյուջե  
3. Դպրոցաշի-
նություն
կառուցում 80 աշ/տ 32 մլն դրամ մարզպետ, գյուղապետ 2004 թ. ՀՍՆՀ տեղբյուջե  
4. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 1500քմ 35. 0 մլն դրամ քաղշիննախ 2007 թ. պետբյուջե  

 

ԲԱԳՐԱՎԱՆԻ (Գ. ԽԱՐԿՈՎ) ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Բնակարանային ֆոնդ 30 բնակելի տուն 3. 9 հազ. քմ 136. 5 մլն դրամ քաղշիննախ 2000-2008 թթ. պետբյուջե, միջազգային կազմ.  
2. Ճանապարհա-
շինություն
ներհամայնքային ճանապարհների կոպճային վերանորոգում 3 հազ. քմ 2. 1 մլն դրամ տրանս-
կապնախ
2004 թ. պետբյուջե, տեղբյուջե  
3. Դպրոցաշինություն դպրոցի կառուցում 80 աշ. տեղ 17. 5 մլն դրամ քաղշիննախ 2005 թ. պետբյուջե, միջազգային կազմ.  
4. Բուժհիմնարկներ բուժամբուլատորիայի կառուցում 250 բնակչի համար 3. 5 մլն դրամ առողջնախ 2006 թ. պետբյուջե, ՀՍՆՀ, տեղբյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 700 քմ 8. 0 մլն դրամ քաղշիննախ 2007 թ. պետբյուջե, միջազգային կազմ.  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 74,5 հա 7,59 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ԱՂԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում «Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարում» անավարտ շինարարության օբյեկտի ավարտի համար անհրաժեշտ է իրականացնել Արևիկ- Գուսանագյուղ մայրուղի ջրատարի վթարված հատվածների վերականգնում: Այս աշխատանքների իրականացմամբ կբարելավվի նշված գյուղերի ջրամատակարարումը: 1. 0 կմ 500մմ 27. 0     ՀՍՆՀ Ֆինանսա-
վորման ծավալում հաշվի են առնված նաև Շիրակավան, Իսահակյան. Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Գուսա-
նագյուղ, Անիպեմզա, Բագարավան, Ջրարփի, Բարձրաշեն, Սարակապ գյուղերը:
2. Ոռոգման ջրամատա-
կարարում
ոռոգման համակարգի վերանորոգում 49 հա 20. 0 մլն դրամ ջրտնտպետ-
կոմ, մարզպետ
2007 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Դպրոցա-
շինություն
կիսակառույց դպրոցի շինարարության շարունակում 150 աշ. տեղ 25. 0 մլն դրամ մարզպետ 2004 թ. պետպատվեր, միջազգային կազմ.  
4. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 1000 քմ 20. 0 մլն դրամ քաղշիննախ 2006 թ. պետպատվեր  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 30,0 1,74 գյուղապետ 2007 2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՍԱՐԱԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 30 հազ. քմ 21. 0 մլն դրամ տրանսկապ-
նախ, մարզպետ, գյուղապետ
2005 թ. տեղբյուջե  
2. Հեռախոսային կապ ԱՀԿ-ի տեղադրում 50 բաժ. համար 10,0 մլն դրամ «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2006 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
3. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 800 ք. մ 0. 3 մլն դրամ գյուղապետ 2006 թ. տեղբյուջե  
4.

Դպրոցաշի-
նություն

8-ամյա դպրոցի կառուցում 600 ք. մ 48,63 մլն դրամ գյուղապետ 2004թ. ՀՍՆՀ  

 

ԶՈՐԱԿԵՐՏԻ (Գ. ԶՈՐԱԿԵՐՏ, Գ. ԴԱՐԻԿ) ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
նոր ջրագծի կառուցում 2. 7 կմ 7. 5 մլն դրամ քաղշիննախ 2004 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 65 հազ. ք. մ 25. 0 մլն դրամ տրանս-
կապնախ, մարզպետ, գյուղապետ
2005 թ. պետբյուջե  
3. Դպրոցաշի-
նություն
դպրոցական շենքի վերանորոգում 80 աշ. տեղ 5. 0 մլն դրամ մարզպետ, գյուղապետ 2004 թ. պետբյուջե  
4. Հեռախոսային կապ ԱՀԿ-ի տեղադրում 50 բաժ. համար 10. 0 մլն դրամ «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2007 թ. «ԱրմենՏել»ՀՁ ՓԲԸ *
5. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 340 ք. մ 11. 0 մլն դրամ քաղշիննախ 2006 թ. պետբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՄԵՂՐԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Դպրոցա-
շինություն
կիսակառույց դպրոցական շենքի կառուցում 120 աշ. տեղ 65 մլն դրամ մարզպետ 2006 թ. ՀՍՆՀ, տեղբյուջե  
2. Բուժհիմնարկներ կիսակառույց բուժամբուլատորիայի կառուցում 100 ք. մ 7. 5 մլն դրամ առողջնախ 2005 թ. պետբյուջե  
3. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան կառուցում 250 ք. մ 7. 5 մլն դրամ մարզպետ 2007 թ. այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսակապ հեռախոսակապի անցկացում 50 բաժանորդ կայանի կառուցում 10 մլն դրամ «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2004-2005 թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճան. նորոգում 6 կմ
0,5 կմ
21 մլն դրամ մարզպետ, գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե, տեղբյուջե  

 

ԱՆԻՊԵՄԶԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
խմելու ջրի ջրագծի կառուցում 6 կմ 20. 0 մլն դրամ քաղշին-
նախ
2004 թ. տեղբյուջե Ֆինանսա-
վորման ծավալում հաշվի է առնված նաև Շիրակավան, Իսահակյան. Լուսաղբյուր, Աղին, Գուսա-
նագյուղ, Բագարավան, Ջրարփի, Բարձրաշեն, Սարակապ գյուղերը:
«Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարում» անավարտ շինարարության օբյեկտի ավարտի համար անհրաժեշտ է իրականացնել Արևիկ-Գուսանագյուղ մայրուղու ջրատարի վթարված հատվածների վերականգնում: Այս աշխատանքների իրականացմամբ կբարելավվի նշված գյուղերի ջրամատակարարումը:
2. Ճանապարհա-
շինություն
ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում` կոպճային եղանակով 15 հազ. ք. մ 10. 5 մլն դրամ մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե, միջազգային կազմ.  
3. Սոցիալ-մշակութային օբյեկտներ մշակույթի տան վերանորոգում 2000 ք. մ 1. 7 մլն դրամ մարզպետ, գյուղապետ 2004 թ. տեղբյուջե  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 75,0 հա 4,77 գյուղապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ԳՏԱՇԵՆԻ (Գ. ԿԱՄԽՈՒՏ) ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը

Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)

Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 60 հազ. ք. մ 21. 0 մլն դրամ մարզպետ, գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե, տեղբյուջե  
2. Դպրոցաշինություն դպրոցական շենքի վերանորոգում 100 աշ. տեղ 3. 0 մլն դրամ մարզպետ 2006 թ. մարզպետ, համայնք  
3. Հեռախոսակապ ԱՀԿ-ի տեղադրում 100 բաժանորդ 20,0 մլն դրամ «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2004 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *

 

ԶԱՐԻՇԱՏԻ (Գ. ԶԱՐԻՇԱՏ, Գ. ԵՐԻԶԱԿ) ՀԱՄԱՅՆՔ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը ծավալը Ֆինան-
սավոր-
ման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրամատա-
կարարում
նոր ջրագծի կառուցում 2. 7 կմ 8. 0 մլն դրամ քաղշիննախ 2004 թ. պետպատվեր, միջազգային կազմ.  
2. Ճանապարհա-
շինություն
միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում 55 հազ. ք. մ 20. 0 մլն դրամ տրանս-
կապնախ, մարզպետ, գյուղապետ
2005 թ. պետբյուջե տեղբյուջե  
3. Հեռախոսային կապ ԱՀԿ-ի տեղադրում 20 բաժ. համար 5. 0 մլն դրամ «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 2004-2006 թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *

 

* Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ համատեղ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքները իրականացնելու է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ն, ՀՀ կառավարության հանձնարարականի դեպքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը նշված հարցը քննարկել «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում` տվյալ աշխատանքները «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարելու համար:

 

համայնքը (բնակավայրը) Կուրիս (գ. Կուրիս)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 3կմ 50 մմ տրամագիծ 10. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերակառուցում 12հա 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ վարկ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում 2կմ 0. 414 գյուղապետ 2005 թ. համայնքի բյուջե  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 23,0 հա 1,35 համայնքի ղեկավար 2004-2005 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Լիճք (գ. Լիճք)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ, 76մմ տրամ. 19 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ   Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերականգնում 68հա 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ վարկ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Քաջարան-Մեղրի մայրուղուց գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում 2կմ 1. 2 մարզպետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցական շենքի կառուցում 192 աշ. տեղ 78. 2 Քաղ. շին. նախ. 2005-2006 թթ. Պետբյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ 1. մշակույթի տան վերանորոգում 200 նստատեղ 12 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ՀՀ հեռուստաալիքների քանակը) 2հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 132,5 հա 6,08 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Վահրավար (գ. Վահրավար)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում վերակառուցում 8 կմ
50 հա
2. 0        
2. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 2կմ, 50մմ տրամ. 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
3. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 2կմ, 50մմ տրամ. 7 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004 թ. պետբյուջե  
4. Ճանապարհա-
շինություն
Լեհվազ-Վահրավար ճանապարհի վերանորոգում 5կմ 1. 036 գյուղապետ 2004-2005 թթ. պետբյուջե Ծրագրված է GTZ-ի կողմից
5. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի վերանորոգում 30ք. մ 3 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
6. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ 1. մշակույթի տան վերանորոգում 150 նստատեղ 3 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ՀՀ հեռուստաալիքների քանակ) 2 հատ 1 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2006 թ. պետբյուջե  
3. գյուղի եկեղեցու վերանորոգում 300ք. մ 3 գյուղապետ 2006 թ. համայնքի բյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Շվանիձոր (գ. Շվանիձոր)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթություն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 2կմ, 40մմ տրամ. 4 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Մեղրի-Շվանիձոր ճանապարհի վերանորոգում 16կմ 3. 31 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005-2006 թթ. պետբյուջե

նախատեսված է ՀՀ կառ. 2000 թ.
թ. 417 որոշմամբ

3. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի վերականգնում 100աշ. տեղ. 9 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
4. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ՀՀ հեռուստաալիքների քանակը) 2հատ 3 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2004 թ. պետբյուջե

նախատեսված է ՀՀ կառ. 2000 թ.
թ.
417 որոշմամբ

5. Գյուղա-
տնտեսություն
ինքնահոս (Արխաշան) ջրատարի կառուցում 5/250կմ, հա 10 Գյուղնախ., ՏԿՆ 2005-2006 թթ. այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 82 հա 4,66 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Տաշտուն (գ. Տաշտուն)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթություն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում պ/կ և ոռոգման ցանցի վերակառուցում 46 հա 35. 0     ՀՍՆՀ  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում 5. 5կմ 1. 1 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե 4կմ մարզ. ճան., 1. 5 կմ գյուղամիջյան ճան.
3. Դպրոցաշի-
նություն
Դպրոցի վերականգնում 120աշ. տեղ. 5. 3 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի բարելավում 100աբոն. թիվ   ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ՀՀ հեռ. ալիքների քանակը) 3հատ   ՀՀ տրանսկապ. նախ 2004 թ. պետբյուջե

նախատեսված էՀՀ կառ. 2000 թ.
թ. 417 որոշմամբ

6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 133,0 հա 6,08 համայնքի ղեկավար 2004-2005 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Մեղրի (ք. Մեղրի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարման բարելավում 1. Ջրի մաքրման կայանի մասնակի նորոգում   4. 66 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե նախա-
տեսված է ՀՀ կառ. 2000 թ.
թ. 417 որոշմամբ
2. Արաքսաշեն թաղ. ջրատարի կառուցում    2. 22   2005 թ. պետբյուջե  
3. Ջրմուղի ցանցի կառուցում    5. 5 Սյունիքի մարզպետարան 2005-2006 թթ. պետբյուջե  
4. Ջրամատա-
կարարման համակարգի վերակառուցում (ներառյալ` ջրի մաքրման կայանը)
   110 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ   պետբյուջե  
Քաղաքի Արաքսաշեն թաղամասի ջրատարի կառուցում 0. 4 կմ 100 մմ 2. 2        
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում 2. Մեղրի գետի ջրամբարի կառուցում ցանցերի հիմնանորոգում 8մլն խ. մ 21 հա 200
16. 0
ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
1. քաղաքը շրջանցող ավտոճանապարհի շինարարության ավարտում, ճանապարհների բարեկարգում 0. 6կմ 3 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. պետբյուջե  
2. քաղաքի կենտրոնական կամրջի վերակառուցում 20մ/10մ երկ/լայն 10 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2006 թ. պետ բյուջե, այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Նոր հեռախոսային կայանի կառուցում 3000աբոն. թիվը 60 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Դպրոցաշինություն Մեղրու թիվ 2 միջն. դպրոց. շենքի նորոգում 320աշ. տեղ 9 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 110 հա 4,41 համայնքի ղեկավար 2004 թ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  
7. Արաքս գետի ափպաշտպան կառույցների իրականացում       ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ ՀՀ ֆինէկոնոմնախ 2005-2006 թթ. պետբյուջե  
8. Մեղրու տարածաշրջանի անտառներում հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում     126 ՀՀ բնապահպան- նախ, ՀՀ Սյունիքի մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե  
9. Մեղրու տարածաշրջանի արդյունաբերական օբյեկտների տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացում և շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի զննում     5,5 ՀՀ կառ. առընթեր ՍՊԱԾ, ՀՀ Սյունիքի մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Ալդարա (գ. Ալդարա)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում ցանցի վերանորոգում 2. 7 կմ
60 հա
3. 0        
2. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի վերանորոգում 20ք. մ 2 Գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Ոռոգման ջրի մատակարարում ցանցի վերանորոգում 2. 7/60կ մ/հա 3 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. ՀՀ ՍԻԾ  
4. Ճանապարհա-
շինություն
Մեղրի-Ալդարա ճանապարհի վերանորոգում 15կմ 3. 1   2005 թ. պետբյուջե  
5. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 192աշ. տեղ 8. 6 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Ագարակ (ք. Ագարակ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա- վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարման բարելավում 1. Խորքային հորերի և պոմպերի նորոգում     ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ   Պետբյուջե  
2. Ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում և ընդլայնում       2005-2006 թթ. Պետբյուջե  
Քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում և ընդլայնում, բնակելի շենքերում ջրաչափերի տեղադրում   266. 0        
Քաղաքի կոյուղու ներքին ցանցի վերակառուցում, կոլեկտորի և ԿՄԿ-ի կառուցում   400. 0        
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերանորոգում 1. 8/120 կմ/հա 3 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. GTZ նախատես-
ված է ՀՀ կառ. 2000 թ. թ. 417 որոշմամբ
3. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերանորոգում 1. 8/120 կմ/հա 3 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. GTZ նախատես-
ված է ՀՀ կառ. 2000 թ. թ. 417 որոշմամբ
4. Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում 4կմ 2. 4 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. պետբյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մարզադաշտի վերակառուցում 1 հատ 2. 8 քաղաքապետ 2005 թ. պետբյուջե  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 85,0 հա 2,64 համայնքի ղեկավար 2004 թ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  
7. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում վերականգնում 6
4
2
21
16
5
մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Վարդանիձոր (գ. Վարդանիձոր)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա- վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթություն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում վերակառուցում 5 կմ
14 հա
2. 0        
2. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 6կմ, 89մմ տրամ. 25 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. Պետբյուջե նախատեսված է ՀՀ կառ. 2000 թ. թիվ 417 որոշմամբ
3. Ճանապարհա-
շինություն
Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների բարեկարգում 1կմ 0. 62 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի կառուցում 65աշ. տեղ 66 մարզպետ 2004 թ. Պետբյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում 250 նստատեղ 7 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Վարդանիձոր (գ. Մարալզամի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 3կմ, 89մմ տրամ. 12 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերակառուցում 19 հա 7. 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. այլ աղբյուրներ  
3. Ճանապարհաշինություն Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների բարեկարգում 1կմ 0. 62 գյուղապետ 2005-2006 թթ. համայնքի բյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Նյուվադի (գ. Նյուվադի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում ինքնահոս ջրատ. կառ. պ/կ վերակառ. 4 կմ
14 հա
11. 0        
2. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի կառուցում 60աշխ. տեղ 47. 0 մարզպետ 2006- 2004 թթ. Պետբյուջե  
3. Բուժհիմնարկներ Բուժամբու-
լատորիայի վերանորոգում
100ք. մ 5 մարզպետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի բարելավում 40աբոն. թիվը 2. 4 ՀՀ տրանսկապ. նախ. 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում 250 նստատեղ 7. 5 քաղշին. նախ. 2005 թ. պետբյուջե  
6. Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (ՀՀ սփռող ալիքների քանակը) 2 հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2004 թ. պետբյուջե նախատես-
ված է ՀՀ կառ. 2000 թ. թ. 417 որոշմամբ
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 98,0 հա 3,64 համայնքի ղեկավար 2004 թ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Լեհվազ (գ. Լեհվազ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերակառուցում 5/200կմ /հա 12 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Համայնքային նշան. ճանապարհների բարեկարգում 3կմ 2 գյուղապետ 2004- 2005 թթ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ Ծրագրված է GTZ-ի կողմից
3. Խմելու ջրամատա-
կարարում
Ջրամատա-
կարարման բարելավում
  30 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Գուդեմնիս (գ. Գուդեմնիս)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինան-
սավորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 2կմ, 100մմ տրամ. 11 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004 թ. Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերակառուցում 20հա 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2005 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Վահրավար-Գուդեմնիս ճանապարհի վերանորոգում 2կմ 2 գյուղապետ 2004- 2005 թթ. համայնքի բյուջե, այլ աղբյուրներ Նախատես-
ված է GTZ-ի կողմից
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի կառուցում 40աշ. տեղ 25 Քաղ. շին. նախ 2005 թ. Պետբյուջե  
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Գյուղի եկեղեցու վերանորոգում 300ք. մ 3 գյուղապետ 2005 թ. համայնքի բյուջե, այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 37,0 հա 1,99 համայնքի ղեկավար 2004- 2005 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Կարճևան (գ. Կարճևան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Կոյուղու վերանորոգում Կոյուղու գծի վերանորոգում 1. 2կմ, 100մմ տրամ. 6 Սյունիքի մարզպետարան 2005 թ. Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Պ/կ վերականգնում և ցանցի կառուցում 36հա 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. ՀԲ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Ագարակ-Կարճևան ճանապարհի վերանորոգում 5կմ 2. 1 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 100աբոն. թիվ 12 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 60,9 հա 3,07 համայնքի ղեկավար 2004-2005 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Փայահան (գ. Չայքենդ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա- վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման
պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ, 50մ մ տրամ. 17. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 20ք. մ 2 Գյուղապետ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Բարիկավան-Չայքենդ ճանապարհի վերանորոգում 10կմ 2. 7 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 20աբոն. թիվ 0. 5 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005- 2006 թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (սփռող ՀՀ ալիքների ապահովում) 2 հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. պետբյուջե  
6. Ռադիոկապ Ռադիոկապի անցկացում 20աբոն. թիվ 4 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
7. Այլ հիմնախնդիրներ Փողոցային լուսավորվա-
ծության ապահովում
2/40 կմ/ լուսամփոփի թիվ 0. 2 * Տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններ
2005 թ. այլ աղբյուրներ***  
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 4,0 հա 0,72 համայնքի ղեկավար 2005- 2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

Ծանոթություն` * այս և հետագա ** , ***, ****, ***** աստղանիշերի բացատրությունները բերված են յուրաքանչյուր մարզի հավելվածի վերջին էջում:

 

համայնքը (բնակավայրը) Փայահան (գ. Հաջաթին)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ, 50մմ տրամ. 17. 5 Սյունիքի մարզպետարան 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Բարիկավան-Հաջաթին ճանապարհի վերանորոգում 10կմ 6. 3 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 20ք. մ 2 գյուղապետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 10աբոն. թիվ 0. 25 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Ռադիոկապ Ռադիոկապի անցկացում 10աբոն. թիվ 2 տրանսպ. և կապի նախ. 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 2 հա 0,60 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ լքված գյուղ

 

համայնքը (բնակավայրը) Փայահան (գ. Աջիբաջ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ, 50մմ տրամ. 17. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Փայահան-Աջիբաջ ճանապարհի վերանորոգում 5կմ 1. 035 գյուղապետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
3. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 20ք. մ 2 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 2,0 հա 0,60 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Փայահան (գ. Փայահան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա- վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ,50մմ տրամ. 17. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Չայքենդ-Փայահան ճանապարհի վերանորոգում 5կմ 1. 035 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե Ասֆալտա-
պատման աշխատանք-
ներ
3. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 20ք. մ 2 մարզպետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 5աբոն. թիվ 0. 125 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (սփռող ՀՀ ալիքների քանակը) 2 հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. պետբյուջե  
6. Ռադիոկապ Ռադիոկապի անցկացում 5 աբոն. թիվ 1 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
7. Էներգետիկա էլեկտրամատա-
կարարում
2կմ 1. 5 * Էներգետիկայի նախ. 2005 թ. Նոր սեփականատեր  
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 60,0 հա 3,92 համայնքի ղեկավար 2005- 2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Սյունիք (գ. Խորձոր)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի ներքին ցանցի անցկացում 1. 5 կմ 4 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 3/17 կմ/հա 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006-2007 թթ.   պետբյուջե  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Սյունիք-
Ն. Գյոդաքլու ճանապարհի բարեկարգում
0. 5 կմ 0. 52 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 50 ք. մ 2. 5 Քաղ. շին. նախ. 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 2,0 հա 0,60 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Սյունիք (գ. Ն. Գյոդաքլու)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի ներքին ցանցի անցկացում 1. 5կմ 4 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 3/17կմ/ հա 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Սյունիք-
Ն. Գյոդաքլու ճանապարհի բարեկարգում
0. 5կմ 0. 52 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 50 աշ. տեղ 6 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե  
5. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում

0. 4/13 կմ/
աբոն. թիվ

4 * «Հայ- Ռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
6. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 50 ք. մ 2. 5 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 2,0 հա 0,60 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Սյունիք (գ. Սըզնակ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 2/13. 5 կմ/հա 6 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
2 Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում 0. 5 կմ 0. 104 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե ասֆալտա-
պատման աշխատանք-
ներ
3 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում ցանցի երկ. 2 կմ 20 * «Հայռուսգազարդ» **** 2006 թ. այլ աղբյուրներ ***  
4 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 50 ք. մ 5 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 5,0 հա 0,78 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  
6. Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 2 տուն 5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Սյունիք (գ. Դիցմայրի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 2/13 կմ/հա 6 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում 1կմ 2 մարզպետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ ասֆալտա-
պատման աշխատանք-
ներ
3. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 50 աշ. տեղ 5 ՏԿՆ 2005 թ. պետբյուջե  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 2/34 կմ/
աբոն. թ.
20 * «Հայռուսգազարդ» **** 2006 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
5. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում ք. մ. 100 10 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
6. Հեռախոսային կապ              
7. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ հեռուստաալիքների քանակը թիվը 2 0. 7 ՏԿՆ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 5,0 հա 0,78 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
9. Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 3 տուն 7,5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Սյունիք (գ. Սյունիք)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթություն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի ներքին ցանցի վերանորոգում 2կմ, 100մմ 2 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 68 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. միջ. ծրագիր  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Կապան-Սյունիք- Դիցմայրի ճանապարհի ասֆալտապատում 2. 8 կմ 1. 5 տրանսպ. և կապի նախ. մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում կմ/աբ. թ. 5/250 77. 3 Հայռուս-
գազարդ ****
2006 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ

Նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը (ՆՆՓ) առկա են

5. Աշխատատեղերի ստեղծում Ալրաղացի կառուցում 15 աշխա-
տատեղ
40 գյուղնախ. 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 18,0 հա 1,78 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
7. Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 2 տուն 5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Խալաջ (գ. Խալաջ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 5/40 կմ/հա 10 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. միջ. ծրագիր  
2. Ճանապարհա-
շինություն
Համայնքային նշան. ճան. բարեկարգում 5 կմ 1. 1 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 2/55կմ/ աբ. թ. 86 «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 10 0. 5 ՀՀ տրանսկապնախ. 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 15 հա 1,55 համայնքի ղեկավար 2007- 2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Աղվանի (գ. Աղվանի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
ճան. բարեկարգում 20 կմ 4. 2 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի վերականգնում 100 աշ. տեղ 6. 2 մարզպետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 4/36 կմ/
աբ. թ.
60 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ  
4. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 16 ք. մ 1. 6 Քաղշիննախ. 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում 45 աբ. թ. 3. 2 ՀՀ տրանսկապնախ. 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
6. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ ալիքների ընդունում 2 քան 0. 7 ՏԿՆ 2005 թ. ՀՍՆՀ  
7. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ ալիքների ընդունում 2 քան 0. 7 ՏԿՆ 2006 թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա-
սիրություն
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 12 հա 1,15 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Տանձավեր (գ. Տանձավեր)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 4 կմ, 120մմ 16 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 16 հա 6. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճան. բարեկարգում 20 կմ 4. 2 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 40 աշ. տեղ 5 մարզպետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
5. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 4/90 կմ/
աբ. թ.
60 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
6. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 16 ք. մ 1. 6 գյուղապետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
7. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 80 5. 6 ՀՀ տրանսկապնախ. 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
8. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ ալիքների ընդունում քան 2 0. 7 ՏԿՆ 2005 թ. ՀՍՆՀ  
9. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ ալիքների ընդունում քան 2 0. 7 ՏԿՆ 2006 թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա-
սիրություն

 

համայնքը (բնակավայրը) Քաջարան (գ. Քաջարան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի վերանորոգում 20 ք. մ 2 Գյուղապետ 2005 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ              
3. Հեռուստակապ Սփռվող ՀՀ ալիքների ընդունում քան 2 0. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2006 թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա-
սիրություն
4. Հոգևոր-մշակութային օբյեկտ Եկեղեցու վերանորոգում   2. 5     այլ աղբյուրներ  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 31 հա 2,40 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Քաջարան (ք. Քաջարան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Անդոկավան թաղ. նոր ջրատարի կառուցում   1 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Կոմունալ տնտեսություն ջերմամատակարարման ցանցի վերանորոգում   5 քաղշիննախ. 2005 թ. տեղբյուջե  
3. Դպրոցա-
շինություն
թ. 1 դպրոցի շենքի նորոգում 1420 աշ. տեղ 28 մարզպետ 2007-2008 թթ. պետբյուջե  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 274 հա 9,79 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Խդրանց (գ. Խդրանց)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 2կմ 75մմ 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 7,4 հա 0,91 համայնքի ղեկավար 2005-2006թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Ագարակ (գ. Ագարակ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 1կմ 75մմ 4 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 163հա 67 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. ՀԲ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 20 կմ 4 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 120 աշ. տեղ 8   2008 թ. այլ աղբյուրներ  
5. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 20 կմ 154 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Ճակատեն (գ. Ճակատեն)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 11կմ 100մմ 58 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 10կմ 2. 07 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 120 աշ. տեղ 8 մարզպետ 2006 թ. Պետբյուջե  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 10/110 կմ/աբ. թ. 77 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
5. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում 40աբ. թ. 3 ՀՀ տրանսկապնախ. 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 14 հա 1,29 համայնքի ղեկավար 2005-2006թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 
7. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում 3 տուն 9 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
վերականգնում 1 տուն 4
2 տուն 5

 

համայնքը (բնակավայրը) Վ. Գյոդաքլու (գ. Վ. Գյոդաքլու)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 5կմ 50մմ 17. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 10/100 կմ/հա 40 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. միջազգ. ծրագրեր  
3. Ճանապարհաշինություն ճանապարհների բարեկարգում 22 կմ 4. 5 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 60 աշ. տեղ 4. 5   2007 թ. այլ աղբյուրներ  
5. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի վերանորոգում 70 ք. մ 1. 5 գյուղապետ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 22/50 կմ/
աբ. թ.
160 «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
7. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 20 20 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 30 հա 2,21 համայնքի ղեկավար 2007-2008թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Եղեգ (գ. Եղեգ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 2. 5կմ 75մմ 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 4/7 կմ/հա 3. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ, պետբյուջե  
3. Ճանապարհաշինություն ճանապարհների բարեկարգում 7 կմ 1. 45 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցաշինություն 1. Դպրոցի շենքի կառուցում 60 աշ. տեղ 45 մարզպետ 2006 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում

10/48 կմ/
աբ. թ.

50 «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
6. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 35 7. 5 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
7. Էներգետիկա էլմատակարարման բարելավում 7 կմ 3 էներգնախ 2005 թ. Նոր սեփականատեր  
8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 16,3 հա 1,42 համայնքի ղեկավար 2007-2008 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Գեղանուշ (գ. Գեղանուշ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի վերանորոգում

4. 5կմ 100մմ

17 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 8/50 կմ/հա 50 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 12 կմ 2. 5 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 4/160 կմ/
աբ. թ.
100 «Հայռուսգազարդ» **** 2005 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ Անավարտ շինարա-
րություն
5. Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 25 ք. մ 2. 5 գյուղապետ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 60 11 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
7. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստահա-
ղորդումների ընդունման ապահովում
2 ալիք. քան.   ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ.

պետբյուջե

նախատես-
վում է ՀՀ կառ. 2001 թ.
թիվ 559 որոշմամբ

8. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 26,0 հա 1,98 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ գ. Գեղանուշ

 

համայնքը (բնակավայրը) Գեղանուշ (գ. Գոմարան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 3. 5կմ 100մմ 18 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում              
3. Ճանապարհա-
շինություն
             
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 1. 5/40 կմ/աբ. թ. 18. 7 * «Հայռուսգազարդ» **** 2006 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
5. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 20 5. 5 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
6. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստահա-
ղորդումների ընդունման ապահովում
ալիք. քան. 2   ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. Պետբյուջե նախատես-
վում է ՀՀ կառ. 2001 թ.
թիվ 559 որոշմամբ
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 8,0 հա 0,57 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ գ. Գոմարան

 

համայնքը (բնակավայրը) Կաղնուտ (գ. Կաղնուտ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի վերանորոգում 4կմ 50մմ 14 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 10 կմ 1. 658 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 28/90 կմ/
աբ. թ.
150 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսային կապ Հեռախոսային կապի ապահովում աբ. թ. 3 0. 5 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում 130 նստատեղ 2 մարզպետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Էներգետիկա 1կմ էլգծի կառուցում   5. 5 էներգնախ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
7. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 13,6 հա 1,24 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Չափնի (գ. Չափնի)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրի ցանցի վերակառուցում 2կմ 50մմ 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 2 կմ 0. 42 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 10/90 կմ/
աբ. թ.
80 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 9,5 հա 1,05 համայնքի ղեկավար 2007-2008 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Արծվանիկ (գ. Արծվանիկ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի կառուցում 35/200 կմ/հա 200 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ ՀՍՆՀ  
2. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 30/250 կմ/
աբ. թ.
289 «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
3. Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերանորոգում 120 աշ. տեղ 12   2006 թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 35,3 հա 2,05 համայնքի ղեկավար 2005-2006 թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Դավիթ Բեկ (գ. Դավիթ Բեկ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 10 կմ 100 մմ 15 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 105 43 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 3. 6 կմ 0. 8 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 25/260 կմ/աբ. թ. 367 «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
5. Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի նորոգում 192 աշ. տեղ 9   2005 թ.    
6. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում վերականգնում 35 տուն
16 տուն
19 տուն

111. 5

64

47. 5

մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Վ. Խոտանան (գ. Վ. Խոտանան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսավորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում կմ 8 18. 56 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ

1. մշակույթի տան հիմնադրում

120 նստատեղ

3

գյուղապետ

2007 թ.

պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ

 

2. սպորտ հրապարակի ստեղծում

1

12

գյուղապետ

2005 թ.

այլ
աղբյուրներ

 
3. հեռուստակապի ապահովում (ՀՀ հեռուստաալիքներ)

2 հատ

  ՀՀ տրանսկապնախ

2005 թ.

պետբյուջե

նախատեսվում է
ՀՀ կառ. 2001 թ.
թիվ 559 որոշմամբ  

4. հեռախոսակապի
ապահովում

աբ. թ. 120

8. 4

ՀՀ տրանսկապնախ.

2005 թ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 
5. ակումբի վերանորոգում

3

գյուղապետ

2006 թ.

պետբյուջե

3. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 16,0 հա 1,40 համայնքի ղեկավար 2007- 2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Վ. Խոտանան (գ. Առաջաձոր)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում կմ 6 12. 4 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում կմ/աբ. թ. 2/30 20 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
3. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ 1. մշակույթի տան հիմնադրում 30 նստատեղ 3 գյուղապետ 2008 թ. այլ աղբյուրներ  
2. սպորտհրապարակի
ստեղծում
1 0. 3 գյուղապետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
3. հեռուստակապի ապահովում (ՀՀ հեռուստաալիքներ) 2 հատ   ՀՀ տրանսկապնախ 2007 թ. այլ աղբյուրներ  
4. հեռախոսակապի ապահովում 16 աբ. թ.   ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  
5. Կենցաղի տան կառուցում  4/50 աշխ/ մակերես քմ 7 գյուղապետ 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
4. Գյուղատնտե-
սություն
1. հողի հարկի և վարձ. տրված հողերի վարձավճ. ազատում հողօգտ. թ. /հա 0. 36 գյուղնախ 2005 թ. պետբյուջե  
2. երկարաժամկետ վարկերի տրամադրում 130/132 ընտանիք սահմանված կարգ բանկեր 2005 թ. վարկեր  
3. ոռոգման ցանցի վերակառուցում 10 կմ/մմ/հա 4/150/35 4 գյուղնախ 2006 թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ գյուղտեխ-
նիկայի համար
5. Էներգետիկա էլմատակարարման բարելավում 12/60գծի երկ. /կմ/ 1. 2 էներգնախ 2005 թ. այլ աղբյուրներ Նոր հենա-
րանների տեղադրում

 

համայնքը (բնակավայրը) Ծավ (գ. Ծավ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 6կմ 100մմ 25 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 34հա 14 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 20 կմ 4. 15 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 305/376 կմ/աբ. թ. 150 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
5. Հեռուստակապ ՀՀ հեռուստա-
հաղորդումների ընդունման ապահովում
2 ալիք. քան. 0. 7 ՏԿՆ 2006 թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա-
սիրություն

 

համայնքը (բնակավայրը) Ծավ (գ. Շիշկերտ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Կոյուղու վերակառուցում 2կմ 100մմ 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006 թ. պետբյուջե  
2. Դպրոցա-
շինություն
Վ. Շիշկերտում դպրոցի հիմնադրում 30 աշ. տեղ 25 մարզպետ 2008 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 10/30կմ /աբ. թ. 50 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսակապ հեռախոսակապի և ռադիոկապի ապահովում 40 աբոն. թ. 3. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ակումբի վերանորոգում 80 նստատեղ 15 գյուղապետ 2007 թ. այլ աղբյուրներ  
6. Հեռուստակապ ՀՀ հեռուստա-
հաղորդումների ընդունման ապահովում
2 ալիք. քան. 0. 7 ՏԿՆ 2005 թ. ՄԱԶԾ  
7. Էներգետիկա էլմատակարարման բարելավում 15 կմ 6 * էներգնախ 2005 թ. Նոր սեփա-
կանատեր
 

 

համայնքը (բնակավայրը) Ն. Հանդ (գ. Ն. Հանդ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 20հա 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 2. 5 կմ 5. 2 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 2. 5/56 կմ/աբ. թ. 13 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
4. Հեռախոսակապ հեռախոսակապի և ռադիոկապի ապահովում 56աբոն. թ.   ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 10,4 հա 1,00 համայնքի ղեկավար 2007-2008թթ. պետբյուջե
տեղբյուջե այլ աղբյուրներ
 
6. Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 6 տուն   15 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Ուժանիս (գ. Ուժանիս)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի կառուցում 5կմ 50մմ 17. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերականգնում 11. 3/60 կմ/հա 50 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2005 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ պետբյուջե  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 2 կմ 0. 414 գյուղապետ 2005 թ. պետբյուջե ներկայ. է 2005 թ. բյուջ. հայտով
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 23/77 կմ/աբ. թ. 170 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
5. Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 12 տուն 30 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  

 

համայնքը (բնակավայրը) Եղվարդ (գ. Եղվարդ)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում Ջրատարի վերանորոգում 2կմ 100մմ 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերանորոգում 20/100 կմ/հա 10 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2006 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ պետբյուջե  
3. Ճանապարհա-
շինություն
համայնքային ճանապարհների վերանորոգում 10 կմ 2. 07 գյուղապետ 2005 թ. այլ աղբյուրներ  
4. Դպրոցա-
շինություն
Դպրոցի շենքի նորոգում 192 աշ. տեղ 6   2007 թ.    
5. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 3/130 կմ/աբ. թ. 50 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. այլ աղբյուրներ * * * *
6. Հեռախոսակապ հեռախոսակապի և ռադիոկապի ապահովում 190 աբոն. թ. 5 ՀՀ տրանսկապնախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
7.   Ականապատված տարածքների ականազերծում 120 հա   պաշտպ. և գյուղ. նախ. 2005 թ. պետբյուջե  
8. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում 35 104 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
վերականգնում 11 տուն 44
24 տուն 60

 

համայնքը (բնակավայրը) Կապան (ք. Կապան)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարման բարելավում 1. Արտաքին ցանցի 4 հատվածի վերանորոգում 79   ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ պետբյուջե  
2. Կոյուղու կոլեկտորի 2 հատվածի վերանորոգում 39. 5 500
3. Մաքրման կայանի և նրա քիմ. լաբորատորիայի ու ենթակայանի վերականգնում    
Քաղաքի ջրի մաքրման կայանների նորոգում, ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում և գոտիավորում, ջրաչափերի և կարգավորման հանգույցների տեղադրում   485. 0
Գեղի-Կապան ջրատարի վերակառուցում d=500մմ L=4. 5 կմ 150. 0
Քաղաքի գլխամասային կառուցվածքների և քլորակայանի հիմնանորոգում   28. 0
Քաղաքի կոյուղու կոլեկտորի և մաքրման կայանի վերակառուցում, ՆՆՓ-ի մշակում   1240. 0
2. Հարթ տանիքների վերանորոգում Հարթ տանիքների վերանորոգում 45 շենքի 95 Քաղաքապետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե  
3. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում 31 86. 5 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
6 տուն 24
վերականգնում 25 տուն 62. 5
4. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Կապանի քաղ. լողավազանի վերանորոգում   4. 6 Քաղաքապետ 2005 թ. պետբյուջե  
Կապանի մարմնամարզության մարզադպրոցի վերանորոգում   2. 6 Քաղաքապետ 2006 թ. պետբյուջե  
Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի նորոգում   1. 36 Քաղաքապետ 2005 թ. պետբյուջե  
Կապանի «Սյունիք» կ/թ հարմարեցնել Կապանի դրամ. թատրոնի համար   20 Մարզպետ 2005-2006 թթ. պետբյուջե  
5. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 600,0 հա 17,88 համայնքի ղեկավար 2005-2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ  
6. Սողանքներ հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ 450 հա 576,1 մարզպետարան 2005-2007թթ. պետբյուջե և այլ աղբյուրներ շարու-
նակվող

 

համայնքը (բնակավայրը) Շիկահող (գ. Շիկահող)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Ոռոգման ջրի մատակարարում 1. ցանցի վերակառուցում 38 կմ 5/80 կմ/հա   14 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005 թ. ՀԲ վարկ  
2. ներտնտեսային
ցանցի վերանորոգում
    2007 թ. ՀԲ վարկ Շիկահողի, Սրաշենի, Ն. Հանդի համ.-ի համար
2. Ճանապարհաշինություն միջհամայնքային նշան. ճանապարհների բարեկարգում 20 կմ 4. 2 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
3. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 5/103 կմ/աբ. թ. 35 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008 թ. համայնք, այլ աղբյուրներ  
4. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 23,0 հա 1,64 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
5. Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում 5 14 մարզպետ 2006 թ. պետբյուջե  
1 տուն 4
վերականգնում 4 տուն 10

 

համայնքը (բնակավայրը) Սևաքար (գ. Սևաքար)

 

Հ. հ. Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը (ծավալը) Ֆինանսա-
վորման ծավալը (մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը
Ծանոթու-
թյուն
1. Խմելու ջրի մատակարարում ջրատարի նորոգում նոր ջրատարի կառուցում 8կմ, 50մմ 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004-2006 թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ Պետբյուջե  
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 10/135 կմ/հա 45 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007 թ. միջազգ. ծրագրեր  
3. Ճանապարհա-
շինություն
ներհամայնքային նշան. ճանապարհների բարեկարգում 3 կմ 0. 621 գյուղապետ 2006 թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
4. Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 16/70 կմ/աբ. թ. 72 «Հայռուսգազարդ» **** 2007 թ. այլ աղբյուրներ * * * * ՆՆՓ առկա է
5. Հեռախոսակապ հեռախոսակապի ապահովում աբոն. թ. 10 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2005 թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
6. Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստա-
հաղորդումների ընդունման ապահովում
ալիք. քան. 2 0. 7 ՀՀ տրանսկապ. նախ 2006 թ. պետբյուջե նախատես-
վում է ՀՀ կառ. 2001 թ. թիվ 559 որոշմամբ
7. Էներգետիկա էլմատակարարման բարելավում 2 կմ 0. 8 էներգնախ. 2006 թ. այլ աղբյուրներ  
8 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 21,3 հա 1,68 համայնքի ղեկավար 2007-2008 թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

համայնքը (բնակավայրը) Գեղի (գ. Գեղի)

 

հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, ծավալը Ֆինանս. ծավալ (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուր
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 7. 2կմ, 50մմ 26 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005- 2006թթ. պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 20 կմ 4. 15 գյուղապետ 2006թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
3 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 11/110 կմ/աբ. թ. 130 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008թ. այլ աղբյուրներ ****  

 

համայնքը (բնակավայրը) Գեղի (գ. Գեղավանք)

 

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 2 կմ 1. 035 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
2 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստահաղորդում- ների ընդունման ապահովում 2 ալիք. քան. 0. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2007թ. պետբյուջե

նախատեսվում է  ՀՀ կառ. 2001թ. թիվ 559 որոշմամբ

համայնքը (բնակավայրը) Գեղի (գ. Քյուրուտ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 8կմ 4. 8 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Գեղի (գ. Քիրս)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1

Ճանապարհա-շինություն

ճանապարհների բարեկարգում 4 կմ 2. 6 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե  
2 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 28,0 հա 1,79 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Սրաշեն (գ. Սրաշեն)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում 1. Նոր ջրատարի կառուցում 0. 8կմ, 50մմ 3 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005- 2006թթ. Պետբյուջե  
2. Կոյուղու կառուցում 3կմ, 100մմ 9        
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերանորոգում 6/110 կմ/հա 150 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. այլ աղբյուրներ  
միջտնտեսային ոռոգման ցանցի կառուցում երեք գյուղերի համար (Սրաշեն, Շիկահող, Ն. Հանդ) 11/350 կմ/հա ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. ՀԲ վարկ  
3 Ճանապարհա-
շինություն
համայնքային նշան. ճանապարհների բարեկարգում 3 կմ 1. 9 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի կառուցում աշ. տեղ 30 45 ՏԿՆ 2006թ. ՄԱԶԾ  
5 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում կմ/աբ. թ.  3/55 51 * «Հայռուսգազարդ» **** 2005թ. այլ աղբյուրներ ****  
6 Հեռախոսակապ հեռախոսակապի ապահովում աբոն. թ. 55 3 ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

Նախկինում
գործում էր

7 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ մշակույթի տան հիմնադրում նստատեղ` 120

30

գյուղապետ 2006թ.  այլ աղբյուրներ  
կենցաղի տան կառուցում մարդ/ հերթ 23/1 11 գյուղապետ 2005թ. այլ աղբյուրներ  
8 Վարչական շենքեր Գյուղապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում ք. մ.

50
5 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
9 Գլխավոր
հատակագիծ
նախագծում 16,6 հա 1,33 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
10 . Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն կամ գնում վերականգնում 25
9 տուն
16 տուն
76
36
40
մարզպետ 2006թ. պետբյուջե  

համայնքը (բնակավայրը) Լեռնաձոր (գ. Փուխրուտ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 4 կմ 0. 8 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե, այլ աղբյուրներ  
2 Հեռախոսակապ հեռախոսակապի ապահովում 17աբոն. թ. 1. 2 ՀՀ տրանս-կապնախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *

համայնքը (բնակավայրը) Լեռնաձոր (գ. Կաթնառատ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 1կմ, 50մմ 3. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 1 կմ 0. 2 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե  
3 Հեռախոսակապ հեռախոսակապի ապահովում աբոն. թ. 30 2 ՀՀ տրանս-կապնախ 2005թ. պետբյուջե *
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստա-հաղորդումների ընդունման ապահովում 2 ալիք. քան.   ՀՀ տրանս-կապնախ 2005թ. պետբյուջե

նախատեսվում է ՀՀ կառ. 2001թ.
թիվ 559
որոշմամբ

համայնքը (բնակավայրը) Լեռնաձոր (գ. Թավշուտ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 3կմ, 50մմ 10. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
ճանապարհների բարեկարգում 1. 2 կմ 0. 25 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե  
3 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 19,0 հա 0,89 համայնքի ղեկավար 2005-2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Լեռնաձոր (գ. Մուսալամ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 1կմ, 50մմ 3. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 2/50 կմ/աբ. թ. 20 * «Հայռուսգազարդ» **** 2006թ. այլ աղբյուրներ ****
3 Հեռախոսակապ հեռախոսակապի ապահովում 10աբոն. թ. 0. 75 ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ ՀՀ հեռուստահաղորդում- ների ընդունման ապահովում 2 ալիք. քան.   ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ. պետբյուջե

նախատեսվում

է ՀՀ կառ. 2001թ.

թիվ 559 որոշմամբ

5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 5,0 հա 0,78 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Լեռնաձոր (գ. Լեռնաձոր)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 2կմ, 76մմ 7. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ճանապարհա- շինություն ճանապարհների բարեկարգում 1 կմ 0. 2 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե  
3 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 62,5 հա 3,27 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Թանահատ (գ. Թանահատ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի վերանորոգում 0. 8կմ, 100մմ 2. 8 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
Մարզային ենթակայության ճանապարհի հիմնանորոգում 3. 5կմ 2. 2 մարզպետ 2007թ. պետբյուջե

Պետք է կատարել
ասֆալտապատման աշխատանքներ

3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 192 աշ. տեղ. 12 ՏԿՆ 2008թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 5/50 75 * «Հայռուսգազարդ» **** 2008թ. Համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Գազատարը պետք է կառուցվի Թասիկ-
Արևիս
գյուղերի
գազիֆիկացումից
հետո

5 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 30ք. մ 10 ՏԿՆ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
6 Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 50 աբոն. թիվը 18 ՀՀ տրանս-կապնախ 2005- 2006թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

Պետք է կառուցել
ավտոմատ հեռախոսակայան,
ներքին ցանց*

7 Ռադիոկապ Ռադիոկապի ապահովում 50 աբոն. թիվը 6 ՀՀ տրանս-կապնախ 2006թ.  
8 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 16,0 հա 1,42 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Մուցք (գ. Մուցք)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում 1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում 1. 5կմ, 150մմ 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ, Պետբյուջե  
2. Խմելու ջրի օկջ-ի կառուցում 100 խ. մ. 20        
3. Ջրագծի արտաքին ցանցի մեկուսացում և հետադարձ լիցք 7կմ, 150մմ 3. 5        
4. Կապտաժների վերանորոգում 2հատ, 100 խ. մ. 2        
2

Ճանապարհա-
շինություն

ա) համայնքային նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում 0. 6 կմ 1. 242 ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ.  Պետբյուջե 

ներկայ. է 2002թ.
բյուջ. հայտով

 

բ) մարզային ենթակայության ճանապարհի հիմնանորոգում 4. 4 կմ 9. 1 մարզպետ  2005թ.  պետբյուջե

ներկայ. է
2002թ. բյուջ.
հայտով

3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 192 աշ. տեղ 8 մարզպետ 2005թ. այլ աղբյուրներ  
4 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 7. 5/100 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 60. 06 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007թ. Համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Առկա են
նախագծանախա-
հաշվային
փաստաթղթերը
կազմված 1989թ.

5 Բուժհիմնարկներ Բուժամբուլատորիայի կառուցում 50 քմ 1 ՏԿՆ 2006թ. ՄԱԶԾ  
6 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 20,2 հա 1,67 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Սալվարդ (գ. Սալվարդ) 

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 8կմ, 100մմ 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. Պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
ա) համայնքային նշանակության
ճանապարհի
բարեկարգում
0. 8 կմ 0. 5 գյուղապետ 2006թ. Պետբյուջե

Պետք է
կատարել
ասֆալտա-
պատման աշխատանք-
ներ
Պետք է
կատարել
ասֆալտա-
պատման
աշխատանքներ

բ) մարզային ենթակայության ճանապարհի
բարեկարգում
4. 2 կմ 2. 6 մարզպետ  2006թ.  Պետբյուջե
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի կառուցում 192 աշ. տեղ 80 ՏԿՆ 2008թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը
8. 5/100
94. 1 * «Հայռուսգազարդ» **** 2006թ. Համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Առկա են
նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերը` կազմված 1988թ.

5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 31,0 հա 1,75 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Շաղատ (գ. Շաղատ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 12կմ, 300մմ 48 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում 12/100 երկ. կմ հողատ. հա 25 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006- 2007թթ. ՀԲ վարկ  
3 Ճանապարհա-
շինություն
ա) համայնքային ենթակայության ճանապարհների հիմնանորոգում 0. 6 կմ 1. 242 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե

Պետք է կատարել
ասֆալտապատման աշխատանքներ

բ) մարզային ենթակայության ճանապարհների հիմնանորոգում 4. 4կմ 9. 1   2005թ. պետբյուջե

ներկայ. է 2002թ.
բյուջ. հայտով

4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերանորոգում 350 աշ. տեղ 13 քաղ. շին. նախ. 2007թ. Այլ աղբյուրներ  
5 Բուժհիմնարկներ Բուժամբուլատորիայի վերանորոգում քմ 150 7. 5 քաղ. շին. նախ. 2005թ. Այլ աղբյուրներ  
6 Կրթություն Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 60 երեխատեղ 30 գյուղապետ 2004- 2006թթ. Այլ աղբյուրներ  
7 Այլ ա) գետի ափերի ամրացման աշխատանքների իրականացում (հակահեղեղային պատնեշների կառուցում) 4կմ 150   2006- 2008թթ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Որոտան գետի
վտակը վարարել և
մեծ վնաս է հասցնում
բնակելի տներին և
հողատարածքներին

բ) կոյուղու գծի վերանորոգում 8/250 երկ-կմ տրամ- մմ. 30 քաղ. շին. նախ. 2006թ. Այլ աղբյուրներ

Կոյուղին գտնվում է
անմխիթար
վիճակում

8 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 71,0 հա 4,61 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Արևիս (գ. Արևիս)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 5կմ. , 76մմ 18. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. Պետբյուջե  
2 Ճանապարհա-
շինություն
Մարզային նշանակության Թասիկ-Արևիս ճանապարհի ասֆալտապատում կմ 10 9. 5 մարզպետ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ,  
3 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 10/60 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 150 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007թ. Համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Գազատարը
պետք է կառուցվի
Թասիկ գյուղի
գազիֆիկացումից
հետո

4 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 40 քմ 4 մարզպետ 2006թ. Պետբյուջե

Պետք է
կառուցվի
նոր բուժկետ

5 Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում աբոն. թիվը 60 20 ՀՀ տրանսկապնախ 2005. - 2006թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

Պետք է կառուցել
ավտոմատ
հեռախոսակայան,
ներքին ցանց *

6 Ռադիոկապ Ռադիոկապի ապահովում աբոն. թիվը 60 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2006թ. Պետբյուջե  
7 Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ալիքների ապահովում) հատ 2 0. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2006թ. Պետբյուջե

նախատեսվում է
ՀՀ կառ. 2001թ.
թիվ 559
որոշմամբ

համայնքը (բնակավայրը) Սոֆլու (գ. Սոֆլու)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 6 կմ. , 75 մմ 24 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. Պետբյուջե  
2 Ճանապարհա- շինություն համայնքային նշան. ճանապարհների բարեկարգում 4 կմ 4. 7 գյուղապետ 2006թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 50 աշ. տեղ. 8 ՏԿՆ 2008թ. ՀՍՆՀ  
4 Գազիֆիկացիա նոր գազատարի անցկացում 6/60 կմ/աբ. թ 55 էներգնախ 2005թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ

պետք է
կատարվի
Դաստակերտ քաղաքի
գազիֆիկացումից հետո

5 Հեռախոսային կապ հեռախոսակապի ապահովում 55 աբոն. թիվ 12 ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

Պետք է կառուցվի
ներքին ցանց
Դաստակերտի
ավտոմատ
հեռախոսակայանից*

6 Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ալիքների ապահովում) 2 հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2006թ. պետբյուջե

նախատեսվում է
ՀՀ կառ. 2001թ.
թիվ 559 որոշմամբ

7 Վարչական շենքեր Գյուղապետարանի շենքի հիմնանորոգում 400 ք. մ 20 մարզպետ 2006թ. պետբյուջե  

համայնքը (բնակավայրը) Սոֆլու (գ. Ցղունի)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1.

Խմելու ջրի
մատակարարում

Նոր ջրատարի կառուցում 4կմ. , 50մմ 14 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. Պետբյուջե  
2. Ճանապարհա- շինություն համայնքային նշան.
ճանապարհների բարեկարգում
2 կմ 2. 3 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3. Հեռախոսային կապ հեռախոսակապի ապահովում աբոն. թիվ 16 2 ՀՀ տրանսկապնախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  *
4. Հեռուստակապ Հեռուստակապի ապահովում (սփռվող ալիքների ապահովում) 2 հատ 0. 7 ՀՀ տրանսկապնախ 2006թ. պետբյուջե  նախատեսվում է ՀՀ կառ. 2001թ. թիվ 559 որոշմամբ

համայնքը (բնակավայրը) Թասիկ (գ. Թասիկ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում 1. Նոր ջրատարի հիմնանորոգում 8կմ. , 100 մմ 28 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում ոռոգման ցանցի գործարկման
նպատակով պոմպակայանի հիմնանորոգում
1 հատ 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. այլ աղբյուրների

ոռոգման ցանցը
 գործում
պոմպակայանի և
տրանսֆորմա-
տորային
սարքավորումների
բացակայության
պատճառով

3 Ճանապարհա-
շինություն
համայնք. ենթ. ճանապարհների հիմնանորոգում 3կմ 3. 6 գյուղապետ 2005թ. համայնքի բյուջե   
մարզ. ենթ. ճանապարհների հիմնանորոգում 14կմ 17. 5 մարզպետ 2005թ. պետբյուջե  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 192 աշ. տեղ. 6 ՏԿՆ 2005թ.  այլ աղբյուրներ  
5 Գազիֆիկացիա նոր գազատարի անցկացում 2/150 կմ/աբ. թ 140 «Հայռուսգազարդ» **** 2005թ. համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

առկա են
նախագծա-
նախահաշվային
փաստաթղթերը

6 Գյուղատնտեսություն ալրաղացի կառուցում (1տ/ժ հզորության) 1 հատ 10 գյուղնախ 2005թ. այլ աղբյուրներ

առկա են շենքային
պայմանները, պետք է
ձեռք բերել
սարքավորումներ

7 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 23,0 հա 1,67 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Տեղ (գ. Տեղ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1. Խմելու ջրամատակարարման բարելավում Խմելու ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում 6/110 երկ. - կմ/ տրամ (մմ) 6 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀՊԾ, ՀՍՆՀ Ուսումնասի- րություն
2. Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերականգնում 500 հա 12. 4 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. ՀԲ վարկ  
3. Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների և փողոցների բարեկարգում 25 կմ 25 գյուղապետ 2005թ. պետ. բյուջե կամ այլ աղբյուր  
4. Դպրոցաշինություն թ. 2 միջն. դպրոցի շենքի վերականգնում 600 աշ. տեղ 12 2006թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5. Գազիֆիկացիա Գազատարի վերանորոգում 13/450 երկ. - կմ/ աբոն. թիվ 13 * «Հայռուսգազարդ» **** 2005- 2007թթ. համ. բյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
6. Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 102,3 հա 4,50 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
7.

Բնակարանային պայմանների
բարելավում

շինարարություն կամ գնում 5 տուն 20 մարզպետ 2006թ. պետբյուջե  

համայնքը (բնակավայրը) Գորիս (ք. Գորիս)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 1997թ. հեղեղներից առաջացած վնասների վերացում 1. «Շոր-ջուր» հեղեղատարի գլխամասային հատվածի շինարարության ավարտում   13 Քաղաքա-
պետարան
2005- 2007թթ. պետբյուջե  
2. «Շոր-ջուր» հեղեղատարի Սաթյան և Խանզադյան փող. -ի հատման հատվածի վերանորոգում 630մ 25        
3. Վարարակն գետի գետափնյա փող. -ի հենապատի վերակառուցում 18գծմ  4        
4. Մաշտոցի փողոցի կամրջին հատող հենապատի վերակառուցում  27 3        
5. Բակունցի անվան հրապարակին կից կամրջի հեծանների վերանորոգում            
Ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում և գոտիավորում   1010.0        
Քաղաքի կոյուղու ցանցի, կոլեկտորի վերակառուցում և ԿՄԿ-ի կառուցում   940.0        
2 Խմելու ջրամատա-
կարարման բարելավում
Խմելու ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում   1547. 5 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2008թթ. ՀՀ ՍԻԾ, Պետբյուջե  
3 Ոռոգման ջրի մատակարարում ա. Ցանցի վերականգնում 17/180 երկ. - կմ/ հա 20 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ.    
4 Դպրոցա-
շինություն
թ. 1 դպրոցի շենքի կառուցում 60 աշ. տեղ 47.0 մարզպետ 2007թ. Պետբյուջե  
5 Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների և փողոցների բարեկարգում 16 կմ 250 քաղաքապետ 2005- 2006թթ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
6 Գազիֆիկացիա գազատարի վերականգնում 15/2000 երկ. - կմ/աբոն. թիվ 150 * «Հայռուսգազարդ» **** 2007թ. համայնք. , այլ աղբյուրներ  
7 Բուժհիմնարկներ ա. բուժկետի վերակառուցում և վերանորոգում 600ք. մ 40 մարզպետ 2006թ. այլ աղբյուրներ  
բ. «Ա. Ամիրյանի անվան պոլիկլինիկա» ՓԲԸ շենքի վերանորոգում ք. մ 2300 30 քաղ. շին. նախ 2006թ. այլ աղբյուրներ  
գ. Նոր սարքավորումներով առողջ. համակարգի հագեցում և նոր մեթոդների ներդնում հատ 3 80 առողջնախ. 2005- 2008թթ. այլ աղբյուրներ  
դ. «Մանկական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ շենքի վերակառուցում և վերանորոգում 500ք. մ 40 քաղշիննախ 2006թ. այլ աղբյուրներ  
8

Հեռախոսային
կապ

հեռախոսակապի ապահովում 800 աբոն. թիվ 6 ՀՀ տրանսկապնախ 2005- 2008թթ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  
9 էներգետիկա ա. էլ. մատակարարման ապահովում և բարելավում 7/800 երկ. - կմ/ աբոն. թիվ 25 * էներգնախ 2006թ. Նոր սեփականատեր  
բ. անհրաժեշտ է անցկացնել 10 կվ օդային գիծ 8 կմ 20 * էներգնախ 2006թ. Նոր սեփականատեր  
գ. կառուցել 10/04 կվ ենթակայան 4 հատ 80 * էներգնախ 2008թ. Նոր սեփականատեր  
10 Գլխավոր
հատակագիծ
նախագծում 570,0 2,16 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ սահմանների նկարագր. մասով

համայնքը (բնակավայրը) Խոտ (գ. Խոտ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում ՕԿՋ-ի կառուցում 5կմ, 75մմ 1.0 կմ, 100մմ, 1x200խմ 22.0 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերականգնում 98 40 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. ՀԲ վարկ  
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերանորոգում 192 աշ. տեղ 15 մարզպետ 2005թ. պետբյուջե  
4 Գազիֆիկացիա Գազատարի վերագործարկում 4/250 ցանցի երկ. - կմ/աբոն. թիվ 5 * Հայռուսգազարդ** 2005թ. համ. բյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5 Բուժհիմնարկներ Բուժամբուլատորիայի վերանորոգում 30 ք. մ 1. 5 մարզպետ 2006թ. պետբյուջե  
6 Աշխատատեղերի ստեղծում Գյուղմթերքների վերամշակ. արտադրամասի ստեղծում 20 աշխ. տեղ 9 ՀՀ առտնտզարգնախ 2006թ. պետբյուջե  
7 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 43,6 հա 3,40 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Խոզնավար (գ. Խոզնավար)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում              
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերականգնում 24 հա 10 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. ՀԲ 2-րդ փուլի ծրագիր  
3 Ճանապարհա- շինություն ճանապարհների բարեկարգում 4 կմ 2. 5 գյուղապետ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի կառուցում 192 աշ. տեղ 96 ՏԿՆ 2005- 2006թթ. պետբյուջե  
5 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 10/102 ցանցի երկ. - կմ/տրամ (մմ) 15 Հայռուսգազարդ**** 2008թ. համ. բյուջե կամ այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
6 Գլխավոր
հատակագիծ
նախագծում 23,9 հա 1,92 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Խնձորեսկ (գ. Խնձորեսկ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում Գորիս-Կոռնիձոր ջրատարի վերակառուցում 6կմ, 100մմ
d=150 մմ L=9. 4 կմ
24
37.0
ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե Ֆինանսավոր-
ման ծավալում
հաշվի են
առնված
նաև Տեղ,
Կոռնիձոր,
Հարթաշեն, Քարաշեն
գյուղերը
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում ցանցի վերակառուցում 179 հա 74.0 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ,
ՀԲ վարկ
Պ/կ վերագոր-
ծարկվել է
1998թ.
3 Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների
բարեկարգում
11 կմ 13. 3 մարզպետ 2005թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 111,0 հա 6,92 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Որոտան (գ. Որոտան)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 1/100 երկ. -կմ տրամ. - մմ. 1 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 2 երկ. կմ 2 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. ՀԲ վարկ  
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի վերականգնում 192 աշ.
տեղ
8 մարզպետ 2007թ. Պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 5,0 հա 0,77 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Վաղատուր (գ. Վաղատուր)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի և պոմպակայանի վերականգնում 24 հա 10 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
2 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների բարեկարգում 5 կմ 5 մարզպետ 2005թ. պետբյուջե ներկայ. 2005թ.
բյուջ. հայտով
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 60 աշ. տեղ 8 ՏԿՆ 2008թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում ցանցի երկ. -կմ տրամ. - մմ 30/105 93. 5 «Հայռուսգազարդ» **** 2008թ. Համայնք կամ այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
5 Բուժհիմնարկներ Բուժամբուլատորիայի վերանորոգում 30 ք. մ 1. 5 առողջնախ 2005թ. ՕՔՍՖԱՄ  
6 Գլխավոր
հատակագիծ
նախագծում 38,4 հա 2,83 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Քարահունջ (գ. Քարահունջ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում ՕԿՋ-ի կառուցում 0. 75 կմ, 100 մմ 11.0 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՄԱԿ-ի ՀՊԾ  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ցանցի վերականգնում 97 հա 40 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀԲ վարկ  
3 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների բարեկարգում 6 կմ 6 մարզպետ 2005- 2006թթ. Պետ բյուջե կամ այլ աղբյուրներ

հրատապ ասֆալտապա-
տում

4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերանորոգում 540 աշ. տեղ 16 մարզպետ 2007թ. պետբյուջե  
Աշխատատեղերի ստեղծում ա) թռչնաբու-ծական համալիրի վերագործարկում 8 աշխ. տեղ 6 ՀՀ առտնտզարգնախ 2005թ. Վարկ. միջոցներ Թռչնաբուծական ֆերմայի նորոգում
բ) խոզաբու-ծական համալիրի վերագործարկում 10 աշխ. տեղ 7 ՀՀ առտնտզարգնախ 2005թ. Վարկ. միջոցներ Խոզաբուծական ֆերմայի նորոգում
6 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 88,6 հա 4,62 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Հարթաշեն (գ. Հարթաշեն)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի
կառուցում Գորիս-
Կոռնիձոր ջրատարի
վերակառուցում
երկ-կմ, տրամ- մմ. 3/102 d=150մմ L=9. 4 կմ 337.0
ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ

Ֆինանսավորման
ծավալում հաշվի
առնված նաև
Խնձորեսկ, Տեղ, Կոռնիձոր,
Քարաշեն
գյուղերը

2 Ճանապարհա- շինություն Փողոցների բարեկարգում 5 կմ 5 մարզպետ 2005- 2006թթ. պետբյուջե  
3 Գազիֆիկացիա գազատարի վերականգնում 4/100 ցանցի երկ. -կմ տրամ. մմ 40 * «Հայռուսգազարդ» **** 2005թ. Համայնք կամ այլ աղբյուրներ  
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում 300 նստատեղ 5 գյուղապետ 2005թ. Այլ աղբյուրներ  
5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 40,0 հա 3,05 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Ն. Խնձորեսկ (գ. Ն. Խնձորեսկ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 321 132 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. ՀԲ վարկ  
2 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների բարեկարգում 5 կմ 5 մարզպետ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի հիմնադրում 192 աշ. տեղ 96 ՏԿՆ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գազիֆիկացիա Նոր ցանցի կառուցում 10/250 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 125 Հայռուսգազարդ**** 2006թ. Համայնք կամ այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
5 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի վերանորոգում 50 ք. մ 1. 5 առողջնախ 2005թ. ՕՔՍՖԱՄ  
6 Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի բարելավում աբոն. թիվը 30 0. 2 տրանսկապնախ 2006թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  
7 Էներգետիկա Էլեկտրամատակարարման ապահովում և բարելավում 10/250 գծի երկ. (կմ) աբոն. թիվը 2 գյուղապետ 2005թ. Համայնքի բյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
8 Բնակարանային պայմանների բարելավում վերականգնում 3 տուն 7. 5 մարզպետ 2006թ. Պետբյուջե  

համայնքը (բնակավայրը) Քարաշեն (գ. Քարաշեն)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի կառուցում 3/100 երկ. -կմ տրամ. - մմ 9 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2006թ. ՀՄՆՀ Ուսումնասի- րություն
2 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի նորոգում 192 աշ. տեղ 17. 2 մարզպետ 2005թ. Պետբյուջե  
3 Գազիֆիկացիա Գազատարի վերանորոգում 5/117 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 10 * Հայռուսգազարդ** 2006թ. Համայնք կամ այլ աղբյուրներ  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 34,1 հա 2,59 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Բարձրավան (գ. Բարձրավան)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրի ընդհանուր ցանցի նորոգում 5կմ, 50մմ 12 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ներքին ցանցի վերակառուցում 3/100 երկ. (կմ) տրամագ.մմ 3 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2007թ. Այլ աղբյուրներ  
3 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների նորոգում 3 կմ 3 գյուղապետ 2004- 2005թթ. ՀՀ ՍԻԾ, պետբյուջե  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի կառուցում 192 աշ. տեղ 96 մարզպետ 2007թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում

8/100
ցանցի երկ.- կմ աբոն. թիվը

80 * Հայռուսգազարդ**** 2008թ. Համայնք կամ այլ աղբյուրներ  
6 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 100 ք. մ 10 առողջնախ 2004թ. ՀՀ ՍԻԾ ընթ. մեջ է
7 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 30,0 հա 1,67 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Արավուս (գ. Արավուս)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 6կմ, 100մմ 24 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում   109 հա 45 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004թ. - 2006թ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀԲ վարկ  
3 Ճանապարհա- շինություն Փողոցների վերանորոգում 2 կմ 2 գյուղապետ 2005թ. Այլ աղբյուրներ  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում 50 աշ. տեղ 5 ՏԿՆ, գյուղապետ 2006թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում 8/35 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 80 * Հայռուսգազարդ**** 2006- 2007թթ. Համայնք բյուջե  
6 Բուժհիմնարկներ Բուժկետի կառուցում 20 քմ 3 գյուղապետ 2005թ. Համայնք բյուջե  
7 Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի վերականգնում 4 երկ. (կմ) 1 ՀՀ տրանսկապնախ 2004թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  
8 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 8,7 հա 0,98 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Կոռնիձոր (գ. Կոռնիձոր)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Նոր ջրատարի
կառուցում Գորիս-
Կոռնիձոր ջրատարի
վերակառուցում
երկ. կմ տրամ. մմ. 10/100 d=150 մմ L=9. 4 կմ 51


37.0
ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005- 2006թթ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ Ֆինանսավորման
ծավալում հաշվի
առնված նաև
Խնձորեսկ, Տեղ, Հարթաշեն,
Քարաշեն
գյուղերը
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 109 հա 45 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2006թթ. ՀՀ ՍԻԾ, ՀԲ վարկ  
3 Գազիֆիկացիա Գազատար ցանցի կառուցում ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 6/250 233 Հայռուսգազարդ** 2006թ. Համայնք այլ աղբյուրներ ՆՆՓ առկա է
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 46,4 հա 3,68 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
5 Բնակարանային պայմանների բարելավում շինարարություն
կամ գնում
1 տուն 4 մարզպետ 2006թ. պետբյուջե  

համայնքը (բնակավայրը) Շուռնուխ (գ. Շուռնուխ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 4կմ, 100մմ 16 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. ՀՀ ՍԻԾ  
2 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների բարեկարգում կմ 4 2. 5 գյուղապետ 2006- 2007թթ. պետբյուջե  
3 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերականգնում աշ. տեղ 192 48 մարզպետ 2008թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Սոցիալ-մշակութային և այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերականգնում 100 նստատե- ղերի քանակը 5 գյուղապետ 2006թ. պետբյուջե  
5 Հեռախոսային կապ Հեռախոսակապի ապահովում 50 աբոն. թիվը 2 ՀՀ տրանսկապ նախ 2005թ. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ *
6 Վարչական շենքեր Գյուղապետ. վարչ. շենքի հիմնանորոգում 200 ք. մ 3 գյուղապետ   պետբյուջե Նախա-
տեսված է բյուջեով

համայնքը (բնակավայրը) Խնածախ (գ. Խնածախ)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրատարի կառուցում 20կմ, 100մմ 80 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005- 2007թթ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 171 հա 71 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. Այլ աղբյուրներ  
3 Ճանապարհա- շինություն Ճանապարհների բարեկարգում 6 կմ 6 գյուղապետ 2005թ. պետբյուջե նախ. 2005թ. բյուջ. հայտով
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերանորոգում 540 աշ. տեղ 24 մարզպետ 2006- 2007թթ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
5 Գազիֆիկացիա Նոր գազատարի անցկացում և վերանորոգում 15/102 ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 15 * Հայռուսգազարդ**** 2007թ. Համայնք այլ աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Շինուհայր (գ. Շինուհայր)

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Խմելու ջրի մատակարարում Խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգում Գյուղի ջրատարի և ՕԿՋ-ների կառուցում 10կմ, 100մմ 150մմ, 1. 5կմ 2x200խմ

46.0

ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրի մատակարարում Ոռոգման ցանցի վերակառուցում 49 20 ՀՀ կառ. առընթեր ՋՏՊԿ 2004- 2006թթ. ՀՀ ՍԻԾ, այլ աղբյուրներ  
3 Ճանապարհա-
շինություն
Ճանապարհների բարեկարգում կմ 8 7. 5 գյուղապետ 2004թ. պետբյուջե կամ այլ աղբյուրներ  
4 Դպրոցաշինություն Դպրոցի շենքի վերականգնում, տանիքի վերանորոգում 540 աշ. տեղ 25 մարզպետ 2004- 2007թթ. ՀՀ ՍԻԾ, Պետբյուջե  
5 Գազիֆիկացիա Գազատար
ցանցի վերականգնում
ցանցի երկ. -կմ աբոն. թիվը 10/650 15 * Հայռուսգազարդ** 2005թ. Համայնք այլ աղբյուրներ  
6 Աշխատատեղերի ստեղծում Աշխատատեղերի ստեղծման նպատ. ծրագրերի իրականացում 150 աշխատատեղ ծրագրերին համապատ. ՀՀ առտնտզարգնախ. 2005- 2006թթ. Վարկ. աղբյուրներ  

համայնքը (բնակավայրը) Գորայք

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ոռոգման ջրի մատակարարում նոր ջրատարի կառուցում 10 կմ
200 հա
18. 4         

համայնքը (բնակավայրը) Ծղուկ

Հ/հ Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման միավորը, (ծավալը) Ֆինանսա-վորման ծավալը (մլն դրամ) Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետ Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծանոթություն
1 Ոռոգման ջրի մատակարարում ցանցի վերակառուցում 1 կմ
3 հա
4        

* Ֆինանսավորման ծավալը նախագծանախահաշվային փաստաթղթի փաստացի բացակայության պայմաններում խիստ մոտավոր է, և այն կճշտվի նշված փաստաթղթերի մշակումից հետո:

** Ուժի մեջ է մտնում բնակավայրի վերագազամատակարարման (գազիֆիկացման) տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ նպատակահարմարության և «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշում ընդունելուց հետո, որը կապված է «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Ընդ որում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն ու նպատակահարմարությունը փոխկապակցվում են պահանջվող կապիտալ ծախսերի ու բնակավայրի վճարունակ ընտանիքների քանակով:

*** Պետք է հստակեցնել ֆինանսավորման աղբյուրը:

**** Մինչ բնակավայրերի գազիֆիկացումը, անհրաժեշտ է մշակել գազիֆիկացման նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում` այն կապելով պահանջվող կապիտալ ծախսերի և բնակավայրերի վճարունակ ընտանիքների քանակի հետ:

***** 2004թ. պետական բյուջեով նման աշխատանքներ չեն նախատեսված:

****** 2005թ. պետական բյուջեի նախագծում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և ըստ հնարավորին դրանում նախատեսել բնակավայրի գազիֆիկացման նախագծման ու շինարարության անհրաժեշտ գումարներ:

Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ համատեղ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքները իրականացնելու է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ն, ՀՀ կառավարության հանձնարարականի դեպքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը նշված հարցը քննարկել «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում` տվյալ աշխատանքները «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարման համար:

** Ռմբակոծության և ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին վնասի փոխհատուցման, բնակարանային խնդիրների առաջնահերթ լուծման նպատակով 2002թ. պետբյուջեով նախատեսվել է 27 մլն դրամ, իսկ Կապան քաղաքում հակասողանքային միջոցառումների համար` 60 մլն դրամ:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Խնձորուտ

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին ցանցի գլխ. կառուցում 4. 94 19. 5 Համայնք 2005թ. պետբյուջե  
2 Ոռոգման ջրամատակարարում Արտաքին ցանցի վերանոր.   11. 1 Համայնք 2005թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա- սիրություն
3 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Կուլտուրայի տան վերանորոգում   2. 4 Համայնք 2005թ. պետբյուջե  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 59,0 3,09 համայնքի ղեկավար 2007- 2009թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Մարտիրոս

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին և արտաքին ցանցի նորոգում   21. 5 Համայնք 2005թ.  ՕՔՍՖԱՄ  
2 Հեռուստահաղորդակ- ցություն Հեռուստակայանի կառուցում   13.0 Համայնք 2005թ.  ՀՍՆՀ  
3 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   11. 2 Մարզպետարան 2006թ.  պետբյուջե  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 142,0 8,05 համայնքի ղեկավար 20054- 2006թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Սերս

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին ցանցի նորոգում 3. 3 7. 7 Համայնք 2004թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա- սիրություն
2 Ճանապարհա- շինություն Հիմնանորոգում   20. 1 մարզպետարան 2005թ. պետբյուջե  
3 Դպրոցաշինություն Վերանորոգում   7.0 մարզպետարան 2006թ. պետբյուջե  
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   7.0 մարզպետարան 2007թ. պետբյուջե  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Գնիշիկ

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Արտաքին ցանցի նորոգում   5. 9 համայնք 2005թ.    
2 Դպրոցաշինություն Շենքի նախագծում       2005թ. պետբյուջե  
3 Բուժական հիմնարկներ Շենքի վերանորոգում   1. 1 համայնք 2005թ. ՍՆՀ  
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում     մարզպետարան   պետբյուջե  
5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 45,0 2,25 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Խաչիկ

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին ցանցի նորոգում   5. 6 համայնք 2005թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա- սիրություն
2 Ոռոգման ջրամատակարարում ինքնահոս ջրատարի կառուցում 12 կմ 35.0        
3 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   4. 6 մարզպետարան 2006թ. պետբյուջե  
4 Գազիֆիկացում Նախագծում և շինարարություն 20 կմ* 120* էներգ. նախ. **** 2005թ. պետբյուջե ******  
5 Բնակարանային ֆոնդ Նոր բնակ. կառուցում 20 100 համայնք 2005թ.   Վարկ
6 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 213,6 9,87 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Չիվա

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին ցանցի նորոգում   2. 3 համայնք 2005թ. հայջրտնտպետկոմ  
2 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   3. 5 մարզպետարան 2007թ. պետբյուջե  
3 Գազիֆիկացում նախագծում և շինարարություն 7 կմ * 42 * էներգնախ **** 2005թ. պետբյուջե ******  
4 Սողանքներ Կանխարգելում   121. 5 քաղշիննախ 2005թ. պետբյուջե  
5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 84,0 5,28 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  
6 Սողանքներ հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ 60 հա 167,8 մարզպետարան 2005- 2007թթ. պետբյուջե այլ աղբյուրներ շարու-
նակվող

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Նոր Ազնաբերդ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Ոռոգման ջրամատակարարում Ցանցի վերանորոգում   8.0 համայնք 2005թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա- սիրություն
2 Ճանապարհա- շինություն Գյուղամիջյան կամրջի վերանորոգում   3. 5 մարզպետարան 2006թ. պետբյուջե  
3 Դպրոցաշինություն Շենքի նախագծում տարրական դաս. համար       2005թ. պետբյուջե  
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   20. 6 մարզպետարան 2006թ. պետբյուջե  
5 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 21,0 1,67 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Բարձրունի

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման
միավորը,
ծավալը

Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Ոռոգման ջրամատակարարում Արտաքին ցանցի վերանորոգում Ջրամբարի նախագծում  

16.8

 

 

2.0

համայնք
ՀՀ ջրտնտպետկոմ

2005թ.

 

 

2005թ.

ՀՍՆՀ

 

 

պետբյուջե

Ուսումնա- սիրություն
2 Դպրոցաշինություն Շենքի նորոգում   7.0 մարզպետարան 2005թ. պետբյուջե  
3 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   1. 2 համայնք 2005թ. պետբյուջե  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Ռինդ

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Արտաքին ցանցի նորոգում   12. 8 համայնք 2005թ. ՀՍՆՀ Ուսումնա- սիրություն
2 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   8.0 մարզպետարան 2007թ. պետբյուջե  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Գոմք

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման
պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Ներքին ցանցի նորոգում   10. 6 համայնք 2006թ. պետբյուջե  
2 Դպրոցաշինություն Շենքի վերանորոգում   7. 4 մարզպետարան 2007թ. պետբյուջե  
3 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   2. 3 համայնք 2006թ. պետբյուջե  
4 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 57,0 5,22 համայնքի ղեկավար 2007- 2008թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Ելփին

 

N/N Հիմնախնդրի անվանումը Հիմնախնդրի նկարագրությունը Չափման
միավորը,
ծավալը
Ֆինանսա-
վորման
ծավալը
(մլն դրամ)
Կատարման պատաս-
խանատուն
Ժամկետը Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը
Ծա-
նոթու-
թյուն
1 Խմելու ջրամատակարարում Գլխ. կառույցի նորոգում   1. 8 համայնք 2006թ. ՕՔՍՖԱՄ  
2 Ոռոգման ջրամատակարարում Ջրամբարի նախագ. և շինարարություն 3մլն խմ ---   2005թ. պետբյուջե  
3 Դպրոցաշինություն Շենքի վերանորոգում   7. 1 համայնք 2006թ. ՓՀՆԽ  
4 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   4. 5 համայնք 2006թ. պետբյուջե  
5 Գազաֆիկացում նախագծում և շինարարություն 6 կմ * 36 * էներգնախ *** 2005թ. պետբյուջե ******  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

Արենի

N/N

Հիմնախնդրի անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման
միավորը,
ծավալը

Ֆինանսա-
վորման ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1 Ոռոգման ջրամատակարարում նոր ջրագծի կառուցում 3կմ 12 համայնք 2005թ. պետբյուջե  
2 Սոցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ Մշակույթի տան վերանորոգում   4. 4 համայնք 2006թ. պետբյուջե  
3 Գլխավոր հատակագիծ նախագծում 1720,0 10,20 համայնքի ղեկավար 2005- 2006թթ. պետբյուջե տեղբյուջե այլ աղբյուրներ  

* Ֆինանսավորման ծավալը նախագծանախահաշվային փաստաթղթի փաստացի բացակայության պայմաններում խիստ մոտավոր է և այն կճշտվի նշված փաստաթղթերի մշակումից հետո:

** Ուժի մեջ է մտնում բնակավայրի վերագազամատակարարման (գազիֆիկացման) տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ նպատակահարմարության և «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշում ընդունելուց հետո, որը կապված է «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Ընդ որում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն ու նպատակահարմարությունը փոխկապակցվում են պահանջվող կապիտալ ծախսերի ու բնակավայրի վճարունակ ընտանիքների քանակով:

*** Պետք է հստակեցնել ֆինանսավորման աղբյուրը:

**** Մինչ բնակավայրերի գազիֆիկացումը անհրաժեշտ է մշակել գազիֆիկացման նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորում` այն կապելով պահանջվող կապիտալ ծախսերի և բնակավայրերի վճարունակ ընտանիքների քանակի հետ:

***** 2004թ. պետական բյուջեով նման աշխատանքներ չեն նախատեսված:

****** 2005թ. պետական բյուջեի նախագծում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և ըստ հնարավորին, նրանում նախատեսել բնակավայրի գազիֆիկացման նախագծման ու շինարարության անհրաժեշտ գումարներ:

* Ռմբակոծության և ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին վնասի փոխհատուցման, բնակարանային խնդիրների առաջնահերթ լուծման նպատակով 2002թ. պետբյուջեով նախատեսվել է 4 մլն դրամ, իսկ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի Սոցիալական Ներդրումների հիմնադրամի ծրագրով` 196 մլն դրամ:

Գ. ԱՉԱՋՈՒՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման պատաս-

խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-

վորման

աղբյուրը

Ծանոթություն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

6 կմ

12

Ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջրամբ. կառ. ն/ցանցի նորոգ. Ցանցի վերականգնում

150 հազ. խ. մ 20կմ
10 կմ

65

25. 0

Ջրտնտպետկոմ

2006թ.

վարկային միջոցներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

860 աշ/տեղ

70

Քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Սողանքային երևույթներ

բնակարանների հիմնանորոգում

244

588

ֆիննախ

2005 թ.

Պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

2,5 կմ

5

մարզպետ գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր

120

240

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԳՓԲԲ

 

7.

Աշխատատեղերի ստեղծում

քարի մշակում

25 աշ/տեղ

3

առտնտզարգնախ

2004- 2005թթ.

Վարկային միջոցներ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

30 կմ

45*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ**

2005- 2006թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

9.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Աբոնենտ. թվի ավելացում

120 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

10.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

214,0

12. 86

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

11.

Սսողանքներ

հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ

22 հա

69. 6

մարզպետարան

2005- 2007թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

Նախատեսված է 2008թ. համար

Գ. ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի   անվանումը                

Հիմնախնդրի     նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-
վորման    ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման  պատաս-
խանատուն  

Ժամկետը

Ֆինանսա-

վորման

աղբյուրը

   

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի         մատակարարում      

ներքին ցանցի   նորոգում      

2 կմ  

ջրտնտպետկոմ 

2005 թ.

այլ աղբյուրներ        

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում      

ներքին ցանցի   նորոգում      

15 կմ 

8

ջրտնտպետկոմ 

2005 թ.

այլ աղբյուրներ      

 

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի նորոգում

309 աշ/տեղ  

28

քաղշիննախ   

2005-  2006թթ.

պետբյուջե 
այլ աղբյուրներ 

 

4.

Հրետակոծված     բնակարան              

Բնակարանների   վերանորոգում  

22 տուն

100   

քաղշիննախ   

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհա-շինություն

Ճանապարհ.       հիմնանորոգում 

5 կմ  

12,5  

մարզպետ     

2004թ.

պետբյուջե 
այլ աղբյուրներ         

 

6.

Գյուղատնտեսության  աջակցություն      

Գյուղատնտեսական վարկեր        

100    ընտ.   

30    

գյուղնախ    

2005-  2006թթ.

ԳՓԲԲ        

 

7.

Աշխատատեղերի       ստեղծում          

գորգագործություն 

20     աշ/տեղ

2,5   

արդառնախ    

2004թ.

Վարկային միջոցներ    

 

8.

Գազամատա-կարարման վերականգնում          

Ներքին ցանցի  վերագործարկում

32. 2 կմ

40 *  

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

 

9.

Հեռախոսային  կապի  վերականգնում      

Ներքին ցանցի ընդլայնում    

80     աբոն.  

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ      

2005-  2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  

 *** 

10.

Այլ  հիմնախնդիրներ

փախստական.      բնակ. խնդիր    

5     

35    

   

ՄԱԿ         

 

11.

Գլխավոր հատակագիծ 

նախագծում     

279   

15. 88 

գյուղապետ   

2007-  2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե 
այլ աղբյուրներ        

 

Գ. ՈՍԿԵՊԱՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինան- սավորման ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

100 տ ՕԿՋ-ի և 2,5 կմ ջրատ. կառ

4,2 կմ

6

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ինքնահոս ջրագծի կառ. ոռոգման ջրագիծ Ոսկեպար գետից

15 կմ

100

60. 0

ջրտնտպետկոմ

2006թ

31. 03. 2000թ.

վարկային միջոցներ

ՀՀ կառ.

 

N 274 որոշում

3.

Դպրոցաշինություն

Հրետակ. դպրոցի կառուցում

535 աշ/տեղ

25

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

21 տուն

105

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

35 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3,5

առողջնախ, գյուղապետ

2000- 2005թթ.

միջ. ծրագիր

 

7.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. ընթացիկ նորոգում

2,5 կմ

3

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

Տեղբյուջե

 

8.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր

100 ընտ

30

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԳՓԲԲ

 

9.

Աշխատատեղերի ստեղծում

Գորգագործություն

25 աշ/տեղ

3

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

10.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում

8. 9կմ

13*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005 թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

11.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերականգնում

   

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման պատաս-

խանատուն

 

Ժամկետը

Ֆինանսավորման

աղբյուրը

 

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

Խմելու ջրամբարի և ներքին ցանցի կապիտալ նորոգում, մոտակա  աղբյուրներից խմելու ջրագծի կառուցում

200 խմ
3 կմ ներքին ցանց
2. 5 կմ մայր ջրագիծ

18. 0

ՀՍՆՀ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ
/ՀՍՆՀ/

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

248 աշ/տեղ

35

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

10 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

100 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

3 կմ

6,5

տրանսկապնախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր

150 ընտ

60

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

 ԳՓԲԲ  

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

30 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

76,0

3. 93

գյուղապետ

2007-2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՄՈՎՍԵՍ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգ.

10 կմ

7

Գյուղնախ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի նորոգում

 

45

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուր

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

21 տուն

105

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Ճանապարհաշինություն

հրետակոծ գյուղ. Ճանապարհ. նորոգում

7,5 կմ

18

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

հրատապ

5.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

32 կմ

43*

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

6.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերականգնում

120 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

7.

Սահմանամերձ հողատեսքերի հողի հարկի արտոնություն

սեփակ. չմշակ հողի հարկի ազատում

572 հա

2,5

 

2005թ.

Պետբյուջե

 

Գ. ԱՅԳԵՁՈՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

1,5 կմ

3

ջրտնտպետկոմ 

2005թ.

այլ աղբյուրներ  

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ինքնահոս ջրագծի կառ.  

16 կմ 

800

ջրտնտպետկոմ 

2006թ.

վարկային միջոցներ  

 

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի վերանորոգում  

475 աշ/տեղ

25  

քաղշիննախ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ   

 

4.

Հրետակոծված  բնակարան  

Բնակարանների   վերանորոգում  

1 տուն

 

քաղշիննախ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

գյուղ. Ճանապարհ   նորոգում

12 կմ 

15  

տրանսկապնախ 

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ   աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում  

Պահածոների գործարանի մասն. գործարկում  

20   աշ/տեղ 

60  

գյուղնախ  

2004-  2005թթ.

վարկային միջոցներ  

 

7.

Գազամատակարարման   վերականգնում

Ներքին ցանցի   վերագործարկում

30.3 կմ

40*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

2005թ.

«Հայռուսգազ  արդ» ՓԲԸ ** 

 

8.

Հեռախոսային կապի  վերականգնում

Ներքին ցանցի   ընդլայնում  

160 աբոն.  

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ   

2005-  2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

9.

Գլխավոր հատակագիծ 

նախագծում

219,0 

10,51 

գյուղապետ

2007-  2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՎԱԶԱՇԵՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

կուտակիչ ջրամբարի կառ. և նախկին ցանցի վերականգնում

611 հա

35. 0

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

146

10

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

26 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերանորոգում

6 կմ

25

մարզպետ գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

16. 6 կմ

24*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

6.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

40 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 

***

7.

Հեռուստահաղորդումներ

հեռուստահաղ. կայանի տեղադ.

1 հատ ՀՀ-1

 

ՀՀՑ

2005թ.

ՀՀՑ

 

Գ. ԲԵՐՔԱԲԵՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

Ջրագծի կառուցում

4

22

ջրտնտպետկոմ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ցանցի նորոգում

 

12. 0

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

ՀՍՆՀ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

86

15

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուր

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

5 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005 թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում, 2-րդ ճանապ. վերակ.

2,5-3 կմ

10

մարզպետ գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետ. բյուջե
այլ աղբյուրներ

ռազ-
մավա-
րական

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Պտղատու այգի հիմնում

20 հա

3,5

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԻՖԱԴ

 

7.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

20 աշ/տեղ

2,5

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

16. 1 կմ

24*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

9.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

40 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 

***

10.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակ. խնդիր

1

7

 

.

 ՄԱԿ

 

11

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

37,8 հա

2,19

գյուղապետ

 2007- 2008թթ պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ
 

Գ. ԿԻՐԱՆՑ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի   նորոգում

2 կմ  

4

ջրտնտպետկոմ 

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում  

5 կմ  

8

ջրտնտպետկոմ 

2005թ.

այլ աղբյուրներ   

 

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի վերանորոգում  

60  աշ/տեղ  

10  

քաղշիննախ

2005-  2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուր 

 

4.

Հրետակոծված բնակարան  

Բնակարանների   վերանորոգում  

2 տուն

 

քաղշիննախ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ  

 

5.

Առողջապահական հիմնարկների  շինարարություն  

Բուժկետի վերանորոգում  

 

5

առողջնախ  

2005-  2006թթ.

ՄԱԶԾ

UMCOR

6.

Ճանապարհաշինություն

Ռազմավար. նշանակ. ճանապ. հիմնանորոգ  

3

5,5

տրանսկապնախ  մարզպետ   

2004-  2005թթ.

պետբյուջե

 

7.

Գյուղատնտեսության  աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր   

150 ընտ

15  

գյուղնախ  

2005-  2006թթ.

ԳՓԲԲ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի   վերագործարկ.   

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

2005թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

 

9.

Հեռախոսային կապի   վերականգնում

Ներքին ցանցի   բարելավում  

20  աբոն.  

 

«ԱրմենՏել»  ՀՁ ՓԲԸ

2005-  2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

10.

Գլխավոր հատակագիծ 

նախագծում

59,0 հա

3,21  

գյուղապետ

2007-  2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե 
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում, ջրագծի կառուց.

 10 կմ

15

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի շենքի շինարար.

800 աշ/տեղ

25

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

2

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջ. ծրագիր

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

4 կմ

6

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Աշխատատեղեր ստեղծում

գորգագործություն

20 աշ/տեղ

2,5

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում ընդլայնում

6. 7 կմ

12*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005թ.

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

110 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

76,0

5. 89

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՉԻՆԱՐԻ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման
միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ցանցի նորոգում

7 կմ

10

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում ցանցի վերակառուցում

15 կմ
81 հա

12
62. 0

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ ՀԲՈՀՎԾ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

226 աշ/տեղ

15

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

11 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005 թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհների հիմնանորոգում

5 կմ

7,5

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

20աշ/տեղ

2,5

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

18. 1կմ

25*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ**

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

50 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ԲԵՐԴԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

6 կմ

12

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջրամբարի կառ. և ն/ց նորոգ.

2մլն խմ
20 կմ

900

ջրտնտպետկոմ

2007թ.

վարկային միջոցներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

646 աշ/տեղ

30

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

1 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

346 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

8 կմ

5

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

7.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Պտղատու այգի հիմնում

80 հա

14

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԻՖԱԴ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում և ընդլայնում

5. 02 կմ

7*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

9.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

150 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

10.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

180,0 հա

10. 97

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԴՈՎԵՂ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

6 կմ  

12  

ջրտնտպետկոմ 

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի  մատակարարում

Ցանցի վերանորոգում  

13 կմ 

17. 0  

 

 

   

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի վերանորոգում  

57  

15  

քաղշիննախ

2005-  2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997 թ. երկրաշարժ  3-5 կարգ  

Բնակարանների   վերանորոգում  

95 տուն

 

քաղշիննախ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում 

3 կմ  

7

գյուղապետ

2004թ. 

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ
 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն   

Տնամերձ հողերի հատկացում   

60 ընտ

ըստ կարգի 

գյուղնախ  

2005թ.    

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի   վերագործարկ.   

10. 4 կմ

15*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

 

8.

Հեռախոսային կապի   վերականգնում

Ներքին ցանցի   բարելավում  

40 աբոն.  

 

«Արմենտել»   ՀՁ ՓԲԸ

2005-  2006թթ.

 «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

9.

Սահմանամերձ  հողատեսքերի հողի   հարկի արտոնություն

սեփակ. չմշակ հողի հարկի ազատում  

188 հա

1,2

 

2005թ.

պետբյուջե  

10.

Գլխավոր հատակագիծ 

նախագծում

52,0 հա

2,82  

գյուղապետ

2007-  2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

11.

Սողանքներ

հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ 

30 հա 

5,7

մարզպետարան 

2006-2007թթ.

պետբյուջե և
այլ աղբյուրներ

 նախա-
կատար-
վածք
2008թ. համար

Գ. ԿՈՂԲ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ՕԿՋ-ի կառուց. ցանց. նորոգում

10 կմ

20

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

ՀՀ կառ.
31. 03. 2001թ.
թիվ 274
որոշում

Գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում, համաձայն ՀՀ կառավարության 17. 08. 2000թ. «ՀՀ Տավուշի մարզի զարգացման հիմնախնդիրների մասին» թիվ 492 որոշմամբ ընդունված միջոցառումների իրականացում:

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջրանցքի նորոգ.

12 կմ

6

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

պետբյուջե

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի ընթացիկ նորոգում

2 դպրոց

32

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

663 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

35 կմ

25

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր

1450 տնտ

1015

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԳՓԲԲ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում բարելավում

2. 8 կմ

4*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

250 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

234,5 հա

13. 94

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

 Ք. ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

Նոյեմբերյան քաղաքի և «Սպիտակաշեն», «Վարար», «Գիժսար» աղբյուրներից` ինքնահոս եղանակով և «Բերդավանի»-ի խորքային հորից` պոմպերի միջոցով իրականացվող մի խումբ գյուղերի ջրամատակարարման բարելավում նշված աղբյուրների կապտաժների վերանորոգում, սանիտարական պահպանության գոտիների ստեղծում, ՕԿՋ-ի կառուցում, ջրաչափերի և կարգավորող հանգույցների տեղադրում, կոյուղու ցանցի հիմնանորոգում և կոլեկտորի կառուցում:

 

493. 0

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջրամբարի կառ. ոռոգման համ. բարելավում

100 հազ. խմ 27 կմ

50
35. 0

ջրտնտպետկոմ

2006թ.

վարկային միջոցներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

4 դպրոց

45

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

561 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

25 կմ

70

մարզպետ գյուղապետ

2004թ.

պետ. բյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկում ընդլայնում

7. 1 կմ

11*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

   

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

323,0 հա

8,02

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

9.

Սողանքներ

հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ

55 հա

21,5

մարզպետարան

2005- 2007թթ.

պետբյուջե և
այլ աղբյուրներ

նախա-
կատար-
վածք
2008թ. համար

Գ. Ն. Կ. ԱՂԲՅՈՒՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ցանցի նորոգում

3 կմ

3

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում

15 կմ

10

գյուղնախ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

176

25

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուր

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

125 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

5 կմ

17

գյուղապետ

2004-2005թթ.

պետբյուջե այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

30 աշ/տեղ

3

արդառնախ

2004թ

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

22. 5 կմ

32 *

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

80 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ  ***

9.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակ. խնդիր

5

35

 

 

ՄԱԿ

 

Գ. ԱՅԳԵՊԱՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

15 կմ

20

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

340

33

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

25 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. ընթացիկ նորոգում

3 կմ

4

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

10 կմ

23*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

6.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

50 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ 

 ***

7.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակ. խնդիր

5

35

    ՄԱԿ  

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

72,0

5. 89

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ
 

Գ. ՍԵՎՔԱՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

2 կմ

2

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջրհան կայանում նոր պոմպի տեղ

8 կմ

120. 0

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

պետբյուջե

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

400

58

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Սողանքային երևույթներ

բնակարանների հիմնանորոգում

52

106

ֆիննախ

2005 թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

3 կմ

10

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

Քարի մշակում

30 աշ/տեղ

60

արտենթգործնախ

2004- 2005թթ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

25. 6 կմ

30*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2006թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

60 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

178,4 հա

10,59

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

10.

Սողանքներ

հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ

70 հա

9,0

մարզպետարան

2006- 2007թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

նախա-
կատար-
վածք
2008թ.
համար

Ք. ԲԵՐԴ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ՕԿՋ-ի կառուց. ցանց. նորոգ.                            

Նախատեսվում է ավարտել ՀՀ 1999թ. բյուջեով սկսված ՋՄԿ-ի վերակառուցման աշխատանքները:          

Քաղաքի ջրամատակարարման ցանցերի և ՕԿՋ-ների վերակառուցում: Բաշխման, կարգավորման և ջրաչափական հանգույցների տեղադրում:

30 կմ

 

33. 0

 

 

 

 

 

 

300. 0

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում

5 կմ

3

գյուղնախ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

510

75

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Պոլիկլինիկայի վերանորոգում

 

10

առողջնախ քաղաքապետ

2005թ.

միջազգային ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

28,3 կմ

49

քաղաքապետ

2004թ.

այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

30 աշ/տեղ

3,5

արդյուն. նախ.

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

90. 1 կմ

135*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005- 2006թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

120 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

9.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակարանային խնդիր

6

42

 

2005- 2006թթ.

ՄԱԿ

 

10.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

278,0 հա

7,42

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

11.

Ճանապարհաշինություն

Շորժա-Ճամբարակ-Թթուջուր-Նավուր

40. 1 կմ

2. 5

տրանսկապնախ

2003- 2004թթ.

պետբյուջե

 

Գ. ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը
(ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

14 կմ

18

ջրտնտպետկոմ

2003 թ.

պետբյուջե

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում ցանցի վերանորոգում

20 կմ
6 կմ

12
6. 0

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ
ՀԲՈՀՎԾ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

492

25

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

ԱԿ-ի վերանորոգում

 

5

առողջնախ գյուղապետ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

7,5 կմ

10,5

գյուղապետ

2003թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

25 աշ/տեղ

3

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

45 կմ

50*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2005- 2006թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

100 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

265,5 հա

15,33

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

10.

Հեռուստաաշտարակի վերականգնում

վերակառուցում

40 քմ տեխ շենք, 15 մ աշտարակ

0. 6
0. 2

տրանսկապնախ

2003թ.

պետբյուջե

 

Գ. ԴԵՂՁԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

_____________________

Գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում, համաձայն ՀՀ կառավարության 17. 08. 2000թ. «ՀՀ Տավուշի մարզի զարգացման հիմնախնդիրների մասին» թիվ 492 որոշմամբ ընդունված միջոցառումների իրականացում:

10 կմ

12

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

ՀՀ կառ.
31. 03. 2001թ.
թիվ 274
որոշում

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

80

35

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Առողջապահական
հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի կառուցում

 

10

առողջնախ

2003- 2005թթ.

միջազգային
ծրագիր

գյուղը չունի

բուժկետ

4.

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Զորական, Հաղթանակ, Պտղավան և Դեղձավան բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման կարգավորում

«Գետավան» («Ղզղալա») պոմպակայանի և Ալավերդի-Նոյեմբերյան ջրատարի հիմնանորոգում

   

ջրտնտպետկոմ

2001- 2003թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

2 կմ

4

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Պտղատու այգի հիմնում

40 հա

7

գյուղնախ

2004- 2007թթ.

ԻՖԱԴ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2006- 2007թթ.

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերականգնում

50 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ. «ԱրմենՏել»
ՀՁ ՓԲԸ 
 ***

9.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակ. խնդիր

3

21

     ՄԱԿ  

Գ. ՈՍԿԵՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

2 կմ

3

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում ջրատարի կառուցում

3 կմ
15 կմ

1
30. 0

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

 

18

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

19 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005 թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

2 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

ԳԲԱ-ի վերանորոգում

 

1,5

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային
ծրագիր

 

7.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

5 կմ

7

գյուղապետ

2005թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

9.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

80 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

10.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

110,0 հա

6,92

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԲԱՂԱՆԻՍ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

3,5 կմ

5

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

 

15

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

4 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005 թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

65 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

2

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային
ծրագիր

 

6.

Ճանապարհաշինություն

գյուղճանապարհ. հիմնանորոգում

4 կմ

9

գյուղապետ

2005թ.

տեղբյուջե

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

67,0 հա

3,64

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՉՈՐԱԹԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ՕԿՋ-ի և ցանցի կառուցում

2,5 կմ

8

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ինքնահոս ջրագծի կառ. ջրատարի կառուցում

3 կմ
220 հա

10
7. 0

ջրտնտպետկոմ

2006թ.

2005- 2006թթ.

վարկային միջոցներ

ՀԲՈՀՎԾ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

203

22

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

2 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

5 կմ

8

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գորգագործություն

20 աշ/տեղ

2,5

արդառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

13. 4 կմ

20*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007թ.

«Հայռուսգազ- արդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

60 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ՋՈՒՋԵՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ցանցի կառուցում

4 կմ

4

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Բաղանիս, Ոսկևան և Ջուջևան գյուղերի համար ջրամբարի կառ.

2 մլն խմ

900

ջրտնտպետկոմ

2006 թ.

վարկային միջոցներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Նոր դպրոցի կառուցում

109

90

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմնանորոգում

1,5 կմ

3,5

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Գազամատակարարման վերականգնում

Անավարտ շինարար.

2. 5 կմ

4*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007թ.

պետբյուջե

 

6.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

30 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

7.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

39,0 հա

2,31

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. Վ. ԾԱՂԿԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի
նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ցանցի նորոգում ցանցի անցկացում

10 կմ
4 կմ

6
3. 5

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

105

12

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

5 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

7 կմ

10

մարզպետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ. ընդլայնում

4. 6 կմ

7,8*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

80 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

8.

Հեռուստահաղորդումներ

Արբան. ալեհավաքի տեղադրում

1 հատ

 

ՀՀՑ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԹՈՎՈՒԶ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման
միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

3 կմ

5

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջ/կ կառ., ցանցի նորոգ.

5 կմ

15

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

302

14

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

12 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

4 կմ

6

 գյուղապետ

2004թ.

պետ. բյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

Գյուղատնտեսական վարկեր

100 ընտ.

30

գյուղնախ

2005- 2006թթ.

ԳՓԲԲ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

21. 9 կմ

45*

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազ-
արդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

130 աբոն

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել»
ՀՁ ՓԲԸ 

 ***

9.

Այլ հիմնախնդիրներ

փախստական. բնակ. խնդիր

5

35

     ՄԱԿ  

Գ. ՆԱՎՈՒՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

7 կմ

8

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

400

26

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

2 կմ

2

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե այլ աղբյուրներ

 

5.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

6.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

70 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

7.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

118,0 հա

7,12

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԴԻՏԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

1,5 կմ

3

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջ/կ կառուցում համակարգի վերականգնում

 

15

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

58

28

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

2 կմ

4

գյուղապ.

2004-
2005 թթ.

պետբյուջե

 

5.

Աշխատատեղերի ստեղծում

«Մարդան» քարհանքի շահագործում.

30 աշ/տեղ

60

արտենթգործ. նախ

2004- 2005 թթ.

վարկային միջոցներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

8. 2 կմ

10*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

20 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ԼՈՒՍԱՁՈՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

3 կմ  

4

ջրտնտպետկոմ 

2005 թ.

այլ աղբյուրներ  

 

2.

Ոռոգման ջրի   մատակարարում   

ինքնահոս ջրագծի կառ.
ջրատարի
կառուցում   

5 կմ 
8 կմ  

150
3. 5  

ջրտնտպետկոմ 

2007թ.

վարկային միջոցներ  

 

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի վերանորոգում  

107

15  

քաղշիննախ

2005-  2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ   

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն  

Բուժկետի վերանորոգում  

 

2

առողջնախ  

2000-  2005թթ.

միջազգային   ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

3 կմ  

4,5

գյուղապետ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում  

գորգագործություն  

20 աշ/տեղ

2,5

արդյառնախ

2004թ.

վարկային միջոցներ  

 

7.

Գազամատակարարման  վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.  

13. 4 կմ

22*

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **   

2007թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում   

Ներքին ցանցի վերանորոգում  

60   աբոն.

 

«ԱրմենՏել»  ՀՁ ՓԲԸ

2005-  2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***  

Գ. ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

2 կմ

3

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջրամբարի կառուցում

15 հազ. խմ

12

գյուղնախ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Նոր դպրոցի կառուցում

100

75

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

2

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

30 կմ

17

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

9. 9 կմ

16*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

20 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

3,5 կմ

5

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջ/կ վերագործ. կապիտալ վերանորոգում

24 կմ

20
40. 0

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի հիմնանորոգում

600 աշակ.

28

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

2 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

18 կմ

15

գյուղնախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Այգեհովիտ-Բերդ, Գանձաքար-Իծաքար հանրապետական նշանակության ճանապարհների վերանորոգում

Իրականացնել ուսումնասիրու- թյան, նախագծային շինարարական աշխատանքներ

   

տրանսկապնախ ֆինէկոնոմնախ

2001- 2003թթ.

ՀՀ 2002-2003թթ. պետբյուջեով տրանսկապնախին նախատեսված և տրանսպորտային վարկի միջոցների հաշվին

 

7.

Գյուղատնտեսության աջակցություն

գյուղատնտես. վարկեր

120 ընտանիք

36

գյուղնախ մարզպետ

2005- 2006թթ.

ԳՓԲ

 

8.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

29. 2 կմ

40 **

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

9.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

100 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

10

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

205,0 հա

9,97

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե

տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

12 կմ

18

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջողազի ջ/կ վերագործ.

 

80

ջրտնտպետկոմ

2006թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

251

14

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

5

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

4 կմ

8

գյուղնախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

12. 8 կմ

12*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի բարելավում

60 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

77,8 հա

5,27

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. Ն. ԾԱՂԿԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

3 կմ

5

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջողազի ջ/կ վերագործ.

 

80

ջրտնտպետկոմ

2006թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի կապ. վերանորոգում

100

15

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Սողանքային երևույթներ

բնակարանների հիմնանորոգում

5

16,5

ֆիննախ

2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

5

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

6.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

1,5 կմ

3

տրանսկապնախ

2005թ.

տրանսկապնախ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

6. 6 կմ

11*

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

40 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

Գ. ԱՃԱՐԿՈՒՏ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

2 կմ

1

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ջրագծի վերականգնում

2 կմ

6. 0

       

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

 

7

 քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

2

 առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջ. ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

3 կմ

4

 գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե այլ աղբյուրներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Խոսակցական կետի տեղադր.

1 հատ

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005թ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

15,0 հա

 1,00

գյուղապետ

2007- 2008թթ. 

պետբյուջե տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ
 

Գ. ԽԱՇԹԱՌԱԿ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ՕԿՋ-ի և ցանցի կառուցում

14 կմ

24

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում

8 կմ

5

գյուղնախ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

420

18

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Սողանքային երևույթներ

բնակարանների հիմնանորոգում

27

89

ֆիննախ

2005թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. վերականգնում

5,5 կմ

12

գյուղապետ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

Մեղվաբուծություն

20 աշ/տեղ

2

գյուղապետ

2004թ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

24. 8 կմ

30*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

100 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

 ***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

136,4 հա

8,37

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

10.

Սողանքներ

հակասողանքային ինժեներապաշտպան միջոցառումներ

18 հա

56,4

մարզպետ

2005- 2007թթ.

պետբյուջե և
այլ աղբյուրներ

նախա-
կատար-
վածք 2008թ. համար

Գ. ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

2 կմ

2

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

ն/ց նորոգում ցանցի վերականգնում

4 կմ
5 կմ

2. 5
3. 0

գյուղնախ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

65

15

քաղշիննախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Սողանքային երևույթներ

բնակարանների հիմնանորոգում

88

257

ֆիննախ

2005թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3

առողջնախ

2000- 2005թթ.

միջազգային ծրագիր

 

6.

Ճանապարհաշինություն

գյուղ Ճանապարհ. նորոգում

3 կմ

2

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

11. 7 կմ

24*

«Հայռուսգազ-արդ» ՓԲԸ **

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի վերանորոգում

60 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

45 հա

2,76

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՎԱՐԱԳԱՎԱՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում   

ներքին ցանցի նորոգում   

3 կմ  

2

ջրտնտպետկոմ 

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման  ջրի  մատակարարում

ն/ց նորոգում  

15 կմ 

10  

գյուղնախ  

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Դպրոցաշինություն  

Դպրոցի  վերանորոգում

50  

5

քաղշիննախ

2005-  2006թթ. 

պետբյուջե 
այլ աղբյուրներ

 

4.

Հրետակոծված  բնակարան  

Բնակարանների   վերանորոգում  

3 տուն

 

քաղշիննախ

2004-  2005թթ.

պետբյուջե 
այլ աղբյուրներ

 

5.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն  

Բուժկետի վերանորոգում   

 

3

առողջնախ  

2005թ.

միջազգային   ծրագիր

 

6.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհների  վերականգնում  

25 կմ 

17  

գյուղապետ

2004թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

7.

Աշխատատեղերի ստեղծում  

գորգագործություն

20  աշ/տեղ

2,5

արդառնախ  

2004թ.

վարկային միջոցներ  

 

8.

Գազամատակարարման   վերականգնում

Ներքին ցանցի  վերագործարկ. ընդլայնում  

1. 5 կմ

5**

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ ** 

 

9.

Հեռախոսային կապի   վերականգնում

Ներքին ցանցի   ընդլայնում  

30  աբոն.  

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005-  2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

10.

Գլխավոր հատակագիծ 

նախագծում

88,0 հա

5,36  

գյուղապետ

2007-  2008թթ.

պետբյուջե 
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ԿՈԹԻ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

14 կմ

12

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջողազի ջ/կ վերագործ.

 

80

ջրտնտպետկոմ

2006 թ.

այլ աղբյուրներ

 

3.

Հրետակոծված բնակարան

Բնակարանների վերանորոգում

16 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

1997թ. երկրաշարժ 3-5 կարգ

Բնակարանների վերանորոգում

7 տուն

 

քաղշիննախ

2004- 2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհների նորոգում

12 կմ

25

տրանսկապնախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե

հրատապ

6.

Աշխատատեղերի ստեղծում

գաջի քարի մշակ

20 աշ/տեղ

100

առտնտզարգնախ

2004- 2005թթ.

վարկային միջոցներ

 

7.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ.

ենթակա է ճշգրտման

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2007- 2008թթ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

8.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

140 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

9.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

207,0 հա

 12,81

գյուղապետ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՆՈՐԱՇԵՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

12 կմ

10

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3

առողջնախ

2005թ.

միջազգային ծրագիր

 

3.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. հիմ. նորոգում

5 կմ

12,5

տրանսկապնախ

2005- 2006թթ.

պետբյուջե

 

4.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ. ընդլայնում

16,2 կմ

22*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

5.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

60 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

6.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

101,0 հա

6,42

գյուղապետ

2007- 2008թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

Գ. ՉԻՆՉԻՆ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

8 կմ

6

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

այլ աղբյուրներ

 

2

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

 

10

քաղշիննախ

2008թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

3

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

2

առողջնախ

2005թ.

միջազգային ծրագիր

 

4

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

3 կմ

6,5

գյուղապ. մարզպետ

2004-2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

5

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործարկ. ընդլայնում

12 կմ

15*

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

6

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

50 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005- 2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

Գ. Վ. Կ. ԱՂԲՅՈՒՐ

Հ/Հ

Հիմնախնդրի
անվանումը

Հիմնախնդրի նկարագրությունը

Չափման միավորը (ծավալ)

Ֆինանսա-վորման
ծավալը
(մլն դրամ)

Կատարման
պատաս-
խանատուն

Ժամկետը

Ֆինանսա-
վորման
աղբյուրը

Ծա-
նոթու-
թյուն

1.

Խմելու ջրի մատակարարում

ներքին ցանցի նորոգում

6 կմ

4

ջրտնտպետկոմ

2005 թ.

այլ աղբյուրներ

 

2.

Ոռոգման ջրի մատակարարում

Ջրհան կայանի վերագործարկ.

 

10

ջրտնտպետկոմ

2005թ.

պետբյուջե

 

3.

Դպրոցաշինություն

Դպրոցի վերանորոգում

 

10

քաղշիննախ

2005թ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

4.

Առողջապահական հիմնարկների շինարարություն

Բուժկետի վերանորոգում

 

3

առողջնախ

2005թ.

միջ. ծրագիր

 

5.

Ճանապարհաշինություն

Ճանապարհ. նորոգում

5 կմ

7,5

գյուղապետ

2004-2005թթ.

պետբյուջե
այլ աղբյուրներ

 

6.

Գազամատակարարման վերականգնում

Ներքին ցանցի վերագործ

13,6 կմ

ենթակա է ճշգրտման

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

2008թ.

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ **

 

7.

Հեռախոսային կապի վերականգնում

Ներքին ցանցի ընդլայնում

50 աբոն.

 

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

2005-2006թթ.

«ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ

***

8.

Գլխավոր հատակագիծ

նախագծում

128, 0 հա

7,95

գյուղապետ

2005-2006թթ.

պետբյուջե
տեղբյուջե
այլ աղբյուրներ
 

* Ֆինանսավորման ծավալը նախագծանախահաշվային փաստաթղթի փաստացի բացակայության պայմաններում խիստ մոտավոր է, և այն կճշտվի նշված փաստաթղթերի մշակումից հետո:

 

** Ուժի մեջ է մտնում բնակավայրի վերագազամատակարարման (գազիֆիկացման) տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ նպատակահարմարության «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշում ընդունելուց հետո, որը կապված է «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հնարավորությունների հետ: Ընդ որում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումն ու նպատակահարմարությունը փոխկապակցվում են պահանջվող կապիտալ ծախսերի ու բնակավայրի վճարունակ ընտանիքների քանակով:

 

*** Բնակավայրը հեռախոսակապով ապահովելու նպատակով աշխատանքների իրականացման համար նշված ֆինանսավորումը լրացուցիչ ճշգրտման կարիք ունի` «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ համատեղ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքներն իրականացնելու է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ն, ՀՀ կառավարության հանձնարարականի դեպքում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտնում է իր պատրաստակամությունը նշված հարցը քննարկել «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ տնօրենների խորհրդի առաջիկա նիստում` տվյալ աշխատանքները «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարելու համար:

 

* Ռմբակոծության և ռազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին վնասի փոխհատուցման, բնակարանային խնդիրների առաջնահերթ լուծման նպատակով 2002թ. պետբյուջեով հատկացվել է 55 մլն դրամ: