Համարը 
N 1797-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.02.18/10(309) Հոդ.176
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.01.2007
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
17.01.2004
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
17 հունվարի 2004 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1797-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ ու 84-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող` պետական սեփականություն հանդիսացող 1894,0 հեկտար հողամասերից 1574,5 հեկտարը, որից` գյուղատնտեսական նշանակության` 1542,3 հեկտար, բնակավայրերի հողերի` 19,1 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների` 10,6 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների` 0,1 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների` 2,2 հեկտար, ջրային հողերի` 0,2 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Եղիպատրուշի գյուղական համայնքին` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան`

ա) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 1574,5 հեկտար հողերից 31,5 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.

բ) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 319,5 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն` համաձայն N 5 հավելվածի:

3. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությունը` 2003 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ` համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշի գյուղական համայնքի ղեկավարին` հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար:

5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին`

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ սահմանված կարգով սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա ապահովել մարզի տարածքում ընթացիկ հաշվառման աշխատանքների կատարումը.

բ) համաձայն «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի` համայնքների ղեկավարների միջոցով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ներկայացված` ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի, ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների հետագա օգտագործման կարգավիճակի մասին համապատասխան որոշումների ընդունումը և դրանց տրամադրումն անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներին:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2004 թ. հունվարի 14
Երևան

 

 

 

Հավելված n 1

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

  

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

 

Հավելված n 2

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ

 

Պայմա-
նական նշանները
Հողերի նպատակային նշանակությունը Համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերը Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը
ընդա-
մենը
որից՝ չմասնա-
վորեցվող
 
 
Գյուղատնտեսական նշանակության 1542.34 19.62  
 
Բնակավայրերի 19.06 9.33 1.33
 
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ
արտադրական նշանակության օբյեկտների
10.58    
 
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ
ենթակառուցվածքների օբյեկտների
0.10 0.10 6.45
 
Հատուկ պահպանվող տարածքների 2.24 2.24 0.01
 
Հատուկ նշանակության      
 
Անտառային     311.68
 
Ջրային 0.22 0.22  
 
Պահուստային      
 

Ընդամենը

1574.54 31.51 319.47

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

  

 

Հավելված n 3

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
 

Եզրագծի համարը Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը Ծանոթագրու-
թյուն
վարելա-
հող
պտղատու այգի խաղողի այգի խոտ-
հարք
արոտ այլ հողա-
տեսքեր
1 2 3 4 5 6 7 8

I սեկցիա

1

 

 

 

 

127.49

 

 

3

 

 

 

 

 

3.16

 

4

 

 

 

 

 

0.13

 

6

 

 

 

 

 

0.16

 

8

 

 

 

 

 

0.08

 

10

 

 

 

 

 

1.21

 

11

 

 

 

 

 

0.64

 

13

 

 

 

 

 

2.00

 

18

 

 

 

 

12.59

 

 

22

 

 

 

 

 

0.30

 

24

 

 

 

 

 

0.20

 

25

 

 

 

 

14.34

 

 

26

0.70

 

 

 

 

 

 

27

0.50

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

1.46

 

30

1.80

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

0.12

 

35

 

 

 

 

 

0.11

 

37

 

 

 

 

 

0.04

 

44

 

 

 

 

 

0.97

 

46

 

 

 

 

 

0.53

 

47

 

 

 

 

 

0.05

 

51

 

 

 

 

 

0.20

 

53

 

 

 

 

 

1.58

 

55

 

 

 

 

 

0.03

 

56

 

 

 

 

 

0.05

 

63

 

 

 

 

 

0.56

 

65

15.54

 

 

 

 

 

 

66

11.21

 

 

 

 

 

 

67

0.45

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

2.85

 

70

1.26

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

0.84

 

72

4.28

 

 

 

 

 

 

75

1.10

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

0.09

 

78

 

 

 

 

 

0.04

 

79

 

 

 

 

 

1.28

 

81

2.32

 

 

 

 

 

 

82

5.24

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

0.03

 

89

0.60

 

 

 

 

 

 

90

1.90

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

0.07

 

93

 

 

 

 

19.61

 

 

96

 

 

 

 

16.21

 

 

98

 

 

 

 

3.06

 

 

101

 

 

 

 

3.29

 

 

103

 

 

 

1.80

 

 

 

105

 

 

 

0.92

 

 

 

106

 

 

 

1.82

 

 

 

110

 

 

 

 

8.06

 

 

112

 

 

 

4.31

 

 

 

115

 

 

 

0.11

 

 

 

116

 

 

 

 

 

1.56

 

117

 

 

 

 

 

1.20

 

118

2.25

 

 

 

 

 

 

119

0.86

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

1.02

 

121

6.28

 

 

 

 

 

 

122

3.31

 

 

 

 

 

 

123

6.26

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

7.29

 

 

127

 

 

 

 

 

0.44

 

134

 

 

 

 

 

0.90

 

135

 

 

 

 

 

0.03

 

136

 

 

 

 

 

0.01

 

137

 

 

 

 

 

0.08

 

140

 

 

 

 

 

0.06

 

141

 

 

 

 

 

0.07

 

144

0.76

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

8.78

 

 

151

 

 

 

 

 

0.07

 

153

 

 

 

 

 

0.05

 

154

 

 

 

 

 

0.10

 

155

 

 

 

 

 

0.04

 

156

1.80

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

0.07

 

161

 

 

 

 

 

0.10

 

163

 

 

 

 

 

0.10

 

164

 

 

 

 

 

0.05

 

165

 

 

 

 

 

0.07

 

166

 

 

 

 

 

2.57

 

168

 

 

 

 

 

0.05

 

169

0.68

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

0.18

 

171

 

 

 

 

 

0.07

 

174

1.00

 

 

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

0.06

 

176

1.56

 

 

 

 

 

 

177

1.38

 

 

 

 

 

 

179

 

 

 

 

 

0.12

 

183

 

 

 

 

 

1.58

 

184

4.92

 

 

 

 

 

 

185

 

 

 

 

 

1.14

 

186

0.35

 

 

 

 

 

 

187

 

 

 

 

20.81

 

 

188

24.30

 

 

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

2.46

 

190

 

 

 

 

 

0.95

 

193

 

 

 

 

968.72

 

 

195

 

 

 

 

 

2.99

 

196

 

 

 

 

 

1.50

 

197

 

 

 

 

 

0.45

 

199

2.05

 

 

 

 

 

 

204

0.50

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

1.51

 

207

0.28

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

 

19.62

դաշտ. ճան.

209

 

 

 

 

 

78.96

 

ընդամենը

105.44

 

 

8.96

1210.25

139.01

 

II սեկցիա

1

3.73

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0.57

 

6

 

 

 

 

 

0.38

 

10

 

 

 

 

 

0.86

 

11

 

 

 

 

3.27

 

 

18

5.13

 

 

 

 

 

 

19

2.23

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

0.38

 

26

 

 

 

 

 

0.18

 

30

 

 

 

0.15

 

 

ինքնակամ

34

 

 

 

 

 

0.19

 

41

 

 

 

 

 

0.12

 

42

 

 

 

 

7.17

 

 

51

 

 

 

 

 

0.32

 

52

 

 

 

 

 

0.47

 

60

 

 

 

 

 

1.43

 

66

 

 

 

 

 

0.35

 

67

0.87

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

4.89

 

73

 

 

 

 

 

0.48

 

74

 

 

 

 

 

0.16

 

76

 

 

 

 

 

0.13

 

81

 

 

 

 

 

2.98

 

85

 

 

 

 

 

0.02

 

87

 

 

 

 

 

0.06

 

88

 

 

 

 

 

3.34

 

94

 

 

 

 

 

0.02

 

98

 

 

 

 

 

0.10

 

104

32.30

 

 

 

 

 

 

110

0.28

 

 

 

 

 

 

111

1.68

 

 

 

 

 

 

112

0.95

 

 

 

 

 

 

113

2.04

 

 

 

 

 

 

114

0.14

 

 

 

 

 

 

115

0.12

 

 

 

 

 

 

116

1.06

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

0.13

 

ընդամենը

50.53

 

 

0.15

10.44

17.56

 

Ընդամենը

155.97

 

 

9.11

1220.69

156.57

 

  

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

  
 

 

Հավելված n 4

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)

 

Եզրագծի
համարը
II III IV V VI VII VIII IX Ծանոթագրություն
Բնակա-
վայրերի
հողեր
Արդյու-
նաբե-
րության,
ընդերք-
օգտա-
գործման
և այլ
արտադ-
րական
նշանա-
կության
օբյեկտ-
ների
հողեր
Էներ-
գետի-
կայի,
տրանս-
պորտի,
կապի և
կոմունալ
ենթակա-
ռուց-
վածք-
ների
օբյեկտ-
ների
հողեր
Հատուկ
պահ-
պանվող տարածք-
ների
հողեր
Հատուկ նշա-
նակու-
թյան հողեր
Անտա-
ռային հողեր
Ջրային հողեր Պահուս-
տային հողեր
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I սեկցիա

201

 

7.35

 

 

 

 

 

 

արտ. մաս

202

 

2.80

 

 

 

 

 

 

արտ. մաս

210

 

0.02

 

 

 

 

 

 

արտ. մաս (ինքնակամ)

ընդամենը

 

10.17

 

 

 

 

 

 

 

III սեկցիա

2

9.33

 

 

 

 

 

 

 

փողոցներ, բակեր,
հրապարակ.

3

 

0.05

 

 

 

 

 

 

սղոցարան

5

0.03

 

 

 

 

 

 

 

կուլտ. տուն

6

0.03

 

 

 

 

 

 

 

գյուղապետարան

7

 

 

0.02

 

 

 

 

 

փոստ

8

0.02

 

 

 

 

 

 

 

խանութ

9

 

 

0.08

 

 

 

 

 

փոստ

11

 

 

 

0.16

 

 

 

 

եկեղեցի

12

 

 

 

0.40

 

 

 

 

գերեզմանոց

13

 

 

 

1.68

 

 

 

 

գերեզմանոց

14

 

 

0.002

 

 

 

 

 

էլ. ենթակայան

16

 

0.02

 

 

 

 

 

 

ջրաղաց

17

 

0.04

 

 

 

 

 

 

պահեստ

18

 

0.30

 

 

 

 

 

 

արտ. մաս

19

 

 

 

 

 

 

0.22

 

ներ. համ. ոռոգ. ցանց

20

8.49

 

 

 

 

 

 

 

այլ հողեր

21

0.06

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

22

0.11

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

23

0.01

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

24

0.01

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

25

0.06

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

26

0.01

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

27

0.08

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

28

0.01

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

29

0.15

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

30

0.04

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

31

0.18

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

32

0.05

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

33

0.01

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

34

0.10

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

35

0.12

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

36

0.09

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

37

0.07

 

 

 

 

 

 

 

ինքնակամ

ընդամենը

19.06

0.41

0.10

2.24

 

 

0.22

 

 

Ընդամենը

19.06

10.58

0.102

2.24

 

 

0.22

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

 

Հավելված n 5

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)

 

Եզրագծի
համարը
II III IV V VI VII VIII IX Ծանոթագրություն
Բնակա-
վայրերի
հողեր
Արդյու-
նաբե-
րության,
ընդերք-
օգտա-
գործման
և այլ
արտադ-
րական
նշանա-
կության
օբյեկտ-
ների
հողեր
Էներ-
գետի-
կայի,
տրանս-
պորտի,
կապի և
կոմունալ
ենթակա-
ռուց-
վածք-
ների
օբյեկտ-
ների
հողեր
Հատուկ
պահ-
պանվող տարածք-
ների
հողեր
Հատուկ նշա-
նակու-
թյան հողեր
Անտա-
ռային հողեր
Ջրային հողեր Պահուս-
տային հողեր
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I սեկցիա

59

 

 

 

 

 

98.90

 

 

պետ. անտառ

191

 

 

 

 

 

88.68

 

 

պետ. անտառ

192

 

 

 

 

 

124.10

 

 

պետ. անտառ

ընդամենը

 

 

 

 

 

311.68

 

 

 

II սեկցիա

109

 

 

6.45

 

 

 

 

 

մարզ. նշ. ճանապարհ

III սեկցիա

4

1.23

 

 

 

 

 

 

 

դպրոց

10

 

 

 

0.01

 

 

 

 

մատուռ

15

0.10

 

 

 

 

 

 

 

օդերևույթաբանական
կայան

ընդամենը

1.33

           

 

 

Ընդամենը

1.33

 

6.45

0.01

 

311.68

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

    

 

Հավելված n 6

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման


 

Ձև 22


Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ` 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 20-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ


(հեկտարներով)

NN
ը/կ
Նպատա-
կային
նշանա-
կություն
Հողատեսքը, գործառնական նշանակությունը Ծած-
կա-
գիրը
Ընդա-
մենը (2+3+
4+8
+12)
Սեփականության սուբյեկտ
ՀՀ քաղա-
քացի-
ների
ՀՀ իրա-
վաբա-
նական անձանց
համայնքային պետական Օտար-
երկրյա պետու-
թյունների,
կազմա-
կերպու-
թյունների
ընդա-
մենը (5+6
+7)
տրված անհա-
տույց օգտա-
գործ-
ման
 վարձա-
կալու-
թյամբ տրված
օգտա-
գործ-
ման և վարձա-
կալու-
թյան չտրված
ընդա-
մենը (9+10
+11)
տրված անհա-
տույց օգտա-
գործ-
ման
 վարձա-
կալու-
թյամբ տրված
օգտա-
գործ-
ման և վարձա-
կալու-
թյան չտրված
  Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. 1. Գյուղա-
տնտե-
սական
վարելահող   620.1 464.1   156.0                
1.2. բազմամյա տնկարկներ                          
1.2.1. այդ թվում` պտղատու այգի                          
1.2.2.

խաղողի այգի

                         
1.2.3.

այլ բազմամյա

                         
1.3. խոտհարք   119.6 110.5   9.1                
1.4. արոտ   1220.7     1220.7                
1.5. այլ հողատեսքեր   156.5     156.5                
1. ընդամենը   2116.9 574.6   1542.3                
2.1. 2. Բնակա-
վայրերի
բնակելի կառուց.   60.1 58.9

 

1.2                
2.1.1. այդ թվում՝
տնամերձ
  58.9 58.9

 

                 
2.1.2.

այգեգործական
(ամառանոցային)

     

 

                 
2.2. հասարակ.
կառուցապատման
  1.4  

 

0.1       1.3        
2.3. խառը կառուցապատման      

 

                 
2.4. ընդհանուր օգտագործման   9.3  

 

9.3                
2.5. այլ հողեր   8.5  

 

8.5                
2. ընդամենը   79.3 58.9   19.1       1.3        
3.1. 3. Արդյու-
նաբե-
րության,
ընդերք-
օգտա-
գործման
արդյունաբերության      

 

                 
3.2. գյուղատնտ.
արտադր.
  10.6  

 

10.6                
3.3. պահեստարանների      

 

                 
3.4. ընդերքօգտագործման      

 

                 
3. ընդամենը   10.6     10.6                
4.1. 4. Էներգե-
տիկայի,
տրանս-
պորտի, կապի
էներգետիկայի                          
4.2. կապի   0.1     0.1                
4.3. տրանսպորտի   6.5             6.5        
4.4. կոմուն. ենթակառ.                          
4. ընդամենը   6.6     0.1       6.5        
5.1. 5. Հատուկ
պահ-
պանվող տարածք-
ների
բնապահպան.                          
5.1.1. այդ թվում`
արգելոց.
                         
5.1.2.

արգելավայրեր

                         
5.1.3.

ազգային պարկ

                         
5.2. առողջարարակ.                          
5.3. հանգստի                          
5.4. պատմ. և մշակութ.   2.2     2.2                
5. ընդամենը   2.2     2.2                
6. 6. Հատուկ նշանա-
կության
ընդամենը                          
7.1. 7. Անտա-
ռային
անտառ   311.7             311.7        
7.2. թփուտ                          
7.3. վարելահող                          
7.4. խոտհարք                          
7.5. արոտ                          
7.6. այլ հողեր                          
7. ընդամենը   311.7             311.7        
8.1. 8. Ջրային գետեր                          
8.2. ջրամբարներ    

 

                   
8.3. լճեր                          
8.4. ջրանցքներ                          
8.5. հդտ. և ջր. այլ օբ.   0.2     0.2                
8. ընդամենը   0.2     0.2                
9.1. 9. Պահուս-
տային
աղուտներ                          
9.2. ավազուտներ                          
9.3. ճահիճներ                          
9.4.                            
9.5. այլ անօգտագործելի                          
9. ընդամենը                          
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՈՂԵՐ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
  2527.5 633.5   1574.5       319.5        

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված n 7

հհ կառավարության 2003 թվականի

 դեկտեմբերի 24-ի n 1797-ն որոշման

 

Ձև 22ա

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ)

 

Մարզի անվանումը ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

___________
(ծածկագիրը)

Համայնքի անվանումը ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ

___________
(ծածկագիրը)

 

NN
ը/կ

Նպատա-
կային
նշանա-
կությունը

Գործառնական
նշանակությունը,
հողատեսքը
Ծած-
կա-
գիրը
Ընդա-
մենը`
ոռոգվող
հողեր
(2+3+
4+5+6)
Սեփականության սուբյեկտ
ՀՀ քաղա-
քացի-
ների
ՀՀ իրա-
վաբա-
նական
անձանց
հա-
մայն-
քային
պետա-
կան
Օտարերկրյա
պետու-
թյունների,
կազմակեր-
պություն-
ների
և ՀՀ-ում
կացության
հատուկ
կարգավիճակ
ունեցող
անձանց
  Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6
1.1. 1. Գյուղա-
տնտե-
սական
վարելահող  

40.30

26.10

 

14.20

   
1.2. բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը`

 

 

 

 

 

   
 1.2.1 այդ թվում` պտղատու այգի

 

 

 

 

 

   
 1.2.2.

խաղողի այգի

 

 

 

       
1.2.3.

այլ

             
1.3. խոտհարք              
1.4. արոտ              
1.5. այլ հողատեսքեր              
1. ընդամենը (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

 

40.30

26.10

 

14.20

   
2.1. 2. Բնակա-
վայրերի
բնակելի կառուցապատման

 

54.00

54.00

       
2.1.1. այդ թվում` տնամերձ հողեր

 

54.00

54.00

       
2.1.2. այգեգործական (ամառանոցային)              
2.2. ընդհանուր օգտագործման              
2.3. այլ հողեր              
2. ընդամենը (2.1+2.2+2.3)

 

54.00

54.00

       
3. 3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների              
4. 4. էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների              
5. 5. Հատուկ պահպանվող տարածքների              
6. 6. Հատուկ նշանակության              
7.1. 7. Անտա-
ռային
անտառ              
7.2. թփուտ              
7.3. վարելահող              
7.4. խոտհարք              
7.5. արոտ              
7.6. այլ հողեր              
7. ընդամենը (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6)              
8. 8. Ջրային              
9. 9. Պահուստային              

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+9)

 

94.30

80.10 

 

14.20

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան