Համարը 
N 413-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.05.10/29(1304) Հոդ.482
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
06.05.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.05.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.05.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 մայիսի 2017 թվականի N 413-Ն

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի ՆՀ-174-Ն հրամանագրի 1-ին կետով սահմանված կարգի 119-րդ կետի`

1. Հաստատել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. մայիսի 6

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ վարչապետի 2017 թ.

մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների

 

Միջոցառման անվանումը

Ակնկալվող արդյունքը

Պատաս-խանատու կատարողը

Համակա-տարողը

Կատարման ժամկետը

Ֆինանսա-վորման աղբյուրը

Նշումներ

1

2

3

4

5

6

7

Պրակտիկ (դաշտում)

1. Ազատ հոսքով, չշահագործվող ինքնաթափ հորատանցքերի խնդրի լուծում

126 ինքնաթափ հորատանցքերի լուծարում կամ կոնսերվացում

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկա-նություն

2021-2022 թթ.

ՀՀ պետական
բյուջե, մասնավոր ներդրող

Կպահանջվի մոտա-վորապես
60 մլն դրամ:
Կխնայվի շուրջ 35.0 մլն մ3 /տարի ջրաքանակ։

2. Լցված, շահագործման համար ոչ պիտանի հորատանցքերի խնդրի լուծում

158 հորատանցքերի լուծարում, ստորերկրյա ջրերի որակի պահպանում

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկա-նություն

2022 թ.
4-րդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջե

Կպահանջվի մոտա-վորապես
316 մլն դրամ:

3. Չշահագործվող, առանց ջրատվության ու առանց փականի հորատանցքերի խնդրի լուծում

473 հորատանցքերի կոնսերվացում, ջրային ռեսուրսների քանակի և որակի պահպանում

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր
ՀՀ ոստիկա-նություն

2022 թ. և շարունակական

ՀՀ պետական բյուջե

Կպահանջվի
մոտա-վորապես
189 մլն դրամ։

4. Փականով փակված հորատանցքերի խնդրի լուծում

23 հորատանցքերի կոնսերվացում, ջրային ռեսուրսների քանակի և որակի պահպանում

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկա-նություն

2021 թ.
3-րդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջե

Կպահանջվի
մոտա-վորապես
2 մլն դրամ։

Ձկնաբուծական նպատակով

 

5. Ապօրինի և ՋԹ պայմանները խախտած ջրօգտագործողների մոտ տեսչական ստուգումների, ինչպես նաև վարչական վարույթով զննությունների իրականացում

շուրջ 60 ջրօգտագործողների մոտ ջրօգտագործման թույլտվության սահմանված պայմանների ապահովում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 

2018 թ. 2-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում:

կանխա-տեսվում է շուրջ
275.0 մլն մ3 /տարի

6. Կիսափակ ջրամատակարարման համակարգի ներդնում

«Բիգամա ֆրուտ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ-ում
պիլոտային
ծրագրի իրականացում

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ձկնա-բուծությամբ զբաղվող ընկերություններ
(համա-ձայնությամբ)

2017 թ. 4-րդ եռամսյակ

ՄԱԿ-ի
ՊԳԿ (FAO)
«Բիգամա
ֆրուտ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ oրենքով չարգելված այլ միջոցներ

խնայողու-թյունն ըստ պիլոտային ծրագրի արդյունքի

7. «ՀՀ Արարատի և ՀՀ Արմավիրի մարզերի ցամաքուրդային (դրենաժային)
համակարգից օգտվելու կանոնները, վճարները և օրինակելի պայմանագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում

ձկնաբուծական տնտեսություններից հետադարձ ջրերի՝ այդ համակարգերով հեռացման գործընթացի կանոնակարգում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության
պետական կոմիտե

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

2017 թ.
4-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

8. 21 ձկնաբուծական տնտեսությունների
կողմից Հրազդան-
Արաքսյան կոլեկտորից (Կախանովի ջրանցքից) ջրառի իրականացման կանոնակարգում

ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և նպատակային օգտագործում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

2018 թ.
3-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

Ոռոգման նպատակով

9. Ռիսկային ջրօգտագործողների, այդ թվում` ջրօգտագործող ընկերությունների (այսուհետ՝ ՋՕԸ) մոտ տեսչական ստուգումների իրականացում

ջրօգտագործման թույլտվության սահմանված պայմանների ապահովում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

2018 թ.
2-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

10. Արարատյան դաշտում ոռոգման արդի
(ջրախնայող և (կամ) էներգախնայող) տեխնոլոգիաների
ներդնում

ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՋՕԸ (համա-ձայնությամբ)

2017 թ. շարունա-կական

   

11. Ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում կորուստների նորմատիվների առաջարկի ներկայացում

ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև ջրային համակարգերում կորուստների նորմատիվների հաստատում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2017 թ.
3-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

ջրի խնայողու-թյունն ըստ հաստատված նորմի

12. Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և արդյունավետ
շահագործում (ներառյալ մաքրումը)

գրունտային ջրերի մակարդակի
իջեցում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

 

2017 թ. շարունակական

   

13. Ոռոգման նպատակով օգտագործվող ինքնաշատրվանող հորատանցքերի վրա
չափիչ սարքերի (ջրաչափ) տեղադրում և կապարակնքում

շուրջ 100 հորատանցքերի ջրօգտագործման ծավալների նկատմամբ հսկողության իրականացում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

ՋՕԸ-ներ (համա-ձայնությամբ)

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2017 թ.
3-րդ եռամսյակ

ՋՕԸ

 

14. Մինչև 2018 թվականի ոռոգման սեզոնի մեկնարկը, ոռոգման օգտագործվող հորատանցքերի վրա առցանց չափիչ սարքերի (էլեկտրաէներգիայի հաշվարկային) տեղադրում և կապարակնքում ըստ առաջնայնության և հստակ ժամանակացույցի

ջրօգտագործման ծավալների նկատմամբ հսկողության իրականացում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

ՋՕԸ-ներ (համա-ձայնությամբ)

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2018 թ.
1-ին եռամսյակ

   

15. Ոռոգման համակարգերում ջրակորուստների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների
մշակում և առաջնահերթությունների սահմանում

ջրակորուստների նվազմանն ուղղված չափելի և գնահատելի միջոցառումների պլան-ժամանակացույց

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

ՋՕԸ-ներ (համա-ձայնությամբ)

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2017 թ.
2-րդ եռամսյակ

   

Ընդամենը

 

9-15 կետերում նշված միջոցա-ռումների արդյունքում կանխա-տեսվում է խնայել շուրջ 260.0 մլն մ3 /տարի ջրաքանակ։

Խմելու-կենցաղային նպատակով

 

16. Ջրամատակարար օպերատորի կողմից չսպասարկվող, ջրառ իրականացնող համայնքների ընդգրկում ջրամատակարարման կառավարման
օպերատորի
համակարգում

ապօրինի ջրօգտագործման կանխարգելում և բացառում, ինչպես նաև օգտագործված ջրերի հաշվառում

ՀՀ էներգետիկ
ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների
նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտե

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ (համա-ձայնությամբ)

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն տեղական
ինքնակա-ռավարման մարմիններ
(համա-
ձայնությամբ)

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2017 թ. շարունա-կական

մասնավոր ներդրող

 

17. Առանց ջրօգտագործման թույլտվության ջրառ իրականացնող համայնքների կողմից ջրօգտագործման թույլտվության ստացման հայտի ներկայացում

ապօրինի ջրօգտագործման կանխարգելում և բացառում, ինչպես նաև օգտագործված ջրերի հաշվառում

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

տեղական
ինքնակա-ռավարման մարմիններ(համաձայ-
նությամբ)

2018 թ.
1-ին եռամսյակ

տեղական
ինքնակա-
ռավարման մարմիններ

 

18. Ոռոգման շրջանի ավարտին ՋՕԸ-ների
կողմից համայնքներին հանձնվող խորքային
հորերի համար
վերջիններիս կողմից
խմելու-կենցաղային կարիքներով
շահագործման
նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության
ստացում

ըստ նպատակային օգտագործման՝ ջրի հաշվառում և ջրակորուստների կրճատում, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

տեղական ինքնակա-ռավարման մարմիններ
(համա-
ձայնությամբ)

2017 թ.
4-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

Օրենսդրության կատարելագործում

 

19. ՀՀ ջրային օրենսգրքում և «ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների նախագծերի
ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

Արարատյան դաշտում ըստ նպատակի և ժամանակա-հատվածի օգտագործելի
ջրային
ռեսուրսների սահմանում, ջրօգտագործման թույլտվության ձևաչափի, ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացների հստակեցում, Արարատյան դաշտում ջրօգտագործման ֆինանսական երաշխիքների կիրառման մեխանիզմների օրենսդրական
հիմքի ստեղծում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

2020 թ.
4-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

20. Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ

ջրային ռեսուրսների օգտագործման և երկրորդային ջրօգտագործման համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի, ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված ծավալի և ջրախնայողության խթանիչ համակարգի սահմանում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

ՀՀ կառա-վարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտե

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

2018 թ.
3-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

21. Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ կառավարման կենտրոնացված, առցանց համակարգ ներդնելու իրավական ակտերի մշակում

ջրօգտագործման ծավալների նկատմամբ առցանց հսկողության իրականացման տեխնիկական առաջադրանքի և տեղադրման ժամկետների սահմանում՝
(150 լ/վ-ից ավելի ջրօգտագործման ծավալ ունեցող ձկնային տնտեսու-թյուններում մինչև 2017 թ. սեպտեմբերի 1-ը, 100-150 լ/վ՝ 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ը, մինչև 100 լ/վ՝ 2018 թ. ապրիլի 1-ը)ապահովելով ջրօգտագործման ռեժիմի ծավալների հաշվառումը, հավաքագրումը և էլեկտրոնային եղանակով փոխանցումը,
ինչպես նաև շահառուների
համար տեղեկատվության հասանելիության ապահովումը:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարա-րություն

ձկնա-բուծությամբ զբաղվող ընկերու-
թյուններ
(համա-
ձայնությամբ)

2017 թ.
2-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ

 

22. Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի արդիականացում, մասնավորապես, առկա տեղեկատվական և երկրատեղեկատվական (GIS) համակարգերի թարմացում և համապատասխանեցում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի «Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 68-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին

ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ձևավորում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 

2017 թ.
4-րդ եռամսյակ և շարունա-կական

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլո-գիաների օգտագործում և համագործակ-ցություն հանուն
ռեսուրսների համալիր պահպա-նության»
ծրագիր

 

23. ՀՀ տարածքում (ըստ մարզերի ու տարածաշրջանի առանձնահատկությունների) բնակլիմայական պայմաններից ելնելով գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման քարտեզի մշակում

գյուղատնտեսական արտադրանքի համար՝ ելնելով մարզի գոտիականությունից և բնակլիմայական պայմաններից,
ըստ յուրաքանչյուր ճյուղի գյուղատնտեսության զարգացում

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարա-րություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա-րություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ բնապահ-պանության նախարա-րություն

2017 թ.
3-րդ եռամսյակ

Չի պահանջվում։

 

24. Ախուրյան, Արարատյան և Հրազդան ջրավազանային կառավարման տարածքային բաժինների շենքային, տեխնիկական և հաստիքային համալրում

ջրային
ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կառա-վարությանն առընթեր
պետական գույքի կառավարման վարչություն

2019 թ.
1-ին եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով
չարգելված այլ միջոցներ

Կպահանջվի մոտավորապես 12,485 հազ. դրամ:

25. Արարատյան դաշտի հիդրոերկրաբանական տվյալների թարմացում և թվայնացում

Արարատյան
դաշտի հիդրոերկրա-բանական թվայնացած
քարտեզ

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րություն

2017 թ.
4-րդ եռամսյակ

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլո-գիաների օգտագործում և համա-գործակցություն հանուն
ռեսուրսների համալիր պահպա-նության» ծրագիր

 

26. Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի պաշարի և վերականգնվող ռեսուրսի հաշվարկում

Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րություն

2018-2020 թթ.

ՀՀ պետական բյուջե և
ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլո-գիաների օգտագործում և համա-գործակցություն հանուն
ռեսուրսների համալիր պահպա-նության» ծրագիր

 

27. Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի եռաչափ մոդելի մշակում

Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի երկրաբանական և հիդրոերկրա-բանական շերտագրության եռաչափ պատկերի ստացում,
ստորերկրյա
ջրատար շերտերի առանձնացում և դրանց ծավալների հաշվարկում,
ջրատար
շերտերում ջրի պաշարի
գնահատում, ռեսուրսների ճշգրտում, Արարատյան դաշտի վերականգնվող և օգտագործելի ստորերկրյա ջրերի ճշգրտված
ծավալների ստացում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուց-վածքների և
բնական պաշարների նախարա-րություն

2018-2020 թթ.

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլո-գիաների օգտագործում և համա-գործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպա-նության»
ծրագիր

 

28. Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում

Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների և խորքային հորերի ջրառի ծավալի հաշվառում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարարություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

2021-2022 թթ.

ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 
 

Ընդամենը

Կատարված գործողու-թյունների արդյունքում կանխա-տեսվում է խնայել շուրջ 570.0 մլն մ3 /տարի ջրաքանակ։

(հավելվածը փոփ., լրաց. 02.11.17 N 1244-Ն, փոփ. 14.03.18 N 248-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան