Համարը 
N 350-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.05.04/25(828) Հոդ.532
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
31.03.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.09.2021


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻՆ (ԿՏՐՈՆԻՆ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

31 մարտի 2011 թվականի N 350-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻՆ (ԿՏՐՈՆԻՆ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջները և շրջանառության կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային կողմի գծապատկերը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոնի հակառակ կողմի գծապատկերը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո որոշմամբ հաստատված կարգով նախատեսված վճարումների համար ապահովել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանում համապատասխան կուտակային հաշվի բացումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունիսի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. ապրիլի 11
Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում (այսուհետ՝ ճանապարհային ոստիկանություն) հաշվառված, ինչպես նաև նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա մեխանիկական ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ չհամարվող տրանսպորտային միջոցները, այսուհետ՝ տրանսպորտային միջոցներ) պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման կարգը:

2. Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննությունը (այսուհետ` տեխնիկական զննություն) իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան լիցենզավորված իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի արտադրական բազայում (այսուհետ` տեխնիկական զննության կայան)` տեխնիկական արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ:

3. Տեխնիկական զննություն իրականացնող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` կազմակերպություններ) լիցենզավորումը և լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը` «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

(3-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

4. Տեխնիկական զննությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքով` օրենքով սահմանված կարգով հաստատված սակագնով:

 

II. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

5. Տեխնիկական զննության հիմնական խնդիրներն են`

1) ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվ իրավական ակտերի, կանոնների, ստանդարտների և տեխնիկական նորմերի պահանջներին, ինչպես նաև վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետման տեխնիկական նորմատիվներին տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և կահավորանքի համապատասխանության ապահովումը.

2) շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում ինքնակամ և երթևեկության անվտանգությանն սպառնացող փոփոխությունների կատարման կանխումը.

3) առևանգված, ինչպես նաև հետախուզվող և ոստիկանության կողմից որոնվող տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերումը.

4) տեխնիկական զննության անցկացման արդյունքների մասին համապատասխան կառավարման մարմիններում տեղեկատվական բազայի ձևավորումն ու վարումը` նրանց կողմից սահմանվող կարգով:

6. Տեխնիկական զննությունն իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից` անկախ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վայրից:

7. Տրանսպորտային միջոցները ենթակա են տեխնիկական զննության` օրենքով սահմանված պարբերականությամբ:

8. Սեփականատերերը կամ սեփականատիրոջ ներկայացուցիչները (այսուհետ` տիրապետող) իրավունք ունեն տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության ներկայացնելու նախորդ տեխնիկական զննության ժամանակ սահմանված ժամկետից շուտ:

9. Հաջորդ տեխնիկական զննության ժամկետը հաշվարկվում է վերջին տեխնիկական զննության անցկացման օրվանից:

 

III. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 19.11.14 N 1293-Ն)

 

10. Տեխնիկական զննության կտրոն ստանալու համար տիրապետողը բանկերին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները`

1) տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիրը (հաշվառման վկայագիրը) կամ տեխնիկական կտրոնը, իսկ նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ` տրանսպորտային միջոցի մաքսային փաստաթղթերը.

2) մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին տեղեկանքը կամ պարտքերի չափի վերաբերյալ տեղեկանքը` բանկում համապատասխան վճարում կատարելու նպատակով: Նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ գույքահարկի պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկանքը չի ներկայացվում:

10.1. Տեխնիկական զննության կտրոն ստանալու համար վճարումները կարող են կատարվել նաև պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ բացառությամբ նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների: Տեխնիկական զննության կտրոն ստանալու համար տիրապետողը պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ է մուտքագրում տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը և տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի համարը, որից հետո տվյալների ընդհանուր բազայից համակարգը տեղեկատվություն է գեներացնում` տրանսպորտային միջոցի տեսակի, արտադրման տարեթվի, շարժիչի հզորության, գույքի հաշվառման համարի, սեփականատիրոջ, հարկ վճարողի հաշվառման համարի (ՀՎՀՀ) կամ հանրային ծառայությունների հաշվեհամարի (ՀԾՀ) (առկայության դեպքում) և վճարման ենթակա պարտավորությունների մասին: Տեղեկատվությունը տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագրի հետ համեմատելուց հետո համընկնման դեպքում տիրապետողը մուտքագրում է բնակության (առաքման), էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

(10.1-ին կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն)

11. Սույն կարգի 10-րդ կետում նշված փաստաթղթերի համապատասխան տվյալների գրանցումից հետո սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված փաստաթուղթը տիրապետողին չի վերադարձվում:

12. Տեխնիկական զննություն անցկացնելու համար տիրապետողը տեխնիկական զննության կայան է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցը և հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիրը (հաշվառման վկայագիրը) կամ տեխնիկական կտրոնը, իսկ նոր ներմուծված և ճանապարհային ոստիկանությունում մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ` տրանսպորտային միջոցի մաքսային փաստաթղթերը.

2) բանկերի կողմից տիրապետողին տրված կտրոնի 2-րդ հատվածը կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված 20-նիշանոց ծածկագիրը.

3) հատուկ լուսային և ձայնային ազդանշաններով տրանսպորտային միջոցի կահավորման վերաբերյալ փաստաթղթերը` ճանապարհային ոստիկանությունում համապատասխան գրառմամբ (դրոշմակնիքով), եթե տրանսպորտային միջոցը կահավորված է այդպիսի միջոցներով.

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման տեխնիկական կանոնակարգը և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման հրահանգը հաստատելու մասին» N 2388-Ն որոշմամբ սահմանված` անվտանգության պահանջներին ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված գազաբալոնային սարքավորման համապատասխանության կամ ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված բալոնների վկայագրման և գազավառելիքային սնման համակարգի ճնշափորձարկման մասին վկայականը (համաձայն սույն կարգի NN 2 կամ 3 ձևերի), ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում երթևեկության անվտանգության վրա ազդող փոփոխությունների օրինականությունը հավաստող փաստաթղթերը` բացառությամբ նոր ներմուծվողների:

(12-րդ կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն)

13. Տեխնիկական զննություն անցկացնելու համար տիրապետողը տեխնիկական զննության կայան է ներկայացնում սույն կարգի 12-րդ կետում նշված փաստաթղթերի բնօրինակները, իսկ սույն կարգի 12-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված փաստաթղթերը` նաև պատճենների տեսքով: Ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխան տվյալների գրանցումից և պատճենների հետ համեմատումից հետո վերադարձվում են տիրապետողին` բացառությամբ սույն կարգի 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթի:

14. Բանկերի և տեխնիկական զննության կայանների կողմից չեն ընդունվում մատիտով լրացված կամ ջնջումներ, բացթողումներ, ինչպես նաև հաստատում չունեցող` ուղղումներ պարունակող փաստաթղթերը:

15. Տեխնիկական զննության կտրոն ստանալու համար տիրապետողն սպասարկող բանկերում կատարում է հետևյալ վճարումները`

1) համապատասխան տրանսպորտային միջոցի համար օրենքով սահմանված կարգով նախատեսված բնապահպանական վճարը, որը բանկի կողմից փոխանցվում է պետական բյուջեի համապատասխան հաշվեհամարին.

2) համապատասխան տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության անցկացման համար նախատեսված ծառայության վճարը, որը բանկի կողմից փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանում բացված համապատասխան կուտակային հաշվին.

3) օրենքով սահմանված կարգով նախատեսված պետական տուրքը, որը բանկի կողմից փոխանցվում է պետական բյուջեի համապատասխան հաշվեհամարին.

4) համապատասխան տրանսպորտային միջոցի (միջոցների) համար հաշվարկված գույքահարկը` գույքահարկի պարտավորության չափի վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա, որը բանկի կողմից փոխանցվում է համապատասխան համայնքի բյուջե:

(15-րդ կետը խմբ. 27.03.14 N 322-Ն)

15.1. Տիրապետողը սույն կարգի 10.1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը մուտքագրելուց հետո պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կատարում է գույքահարկի, տեխնիկական զննության համար նախատեսված ծառայության վճարի, պետական տուրքի, բնապահպանական վճարի, ինչպես նաև փոստային ծառայության համար սահմանված վճարումները:

(15.1-ին կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն)

 

IV. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

16. Տեխնիկական զննության կայաններում տեխնիկական արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ և զննման միջոցով ստուգվում է տրանսպորտային միջոցների համապատասխանությունը շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և դրանց լրացուցիչ սարքավորումների կառուցվածքին ու տեխնիկական վիճակին պահանջներ ներկայացնող` սույն կարգի N 1 ցանկում նշված նորմատիվ իրավական ակտերի, կանոնների, ստանդարտների և տեխնիկական նորմերի պահանջներին (այսուհետ` ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջներ):

17. Տեխնիկական զննության կայաններում կատարվում են տրանսպորտային միջոցների` սույն կարգի N 2 ցանկում նշված հանգույցների ու համակարգերի տեխնիկական վիճակի ստուգման աշխատանքները:

18. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգման համար օգտագործվող տեխնիկական արատորոշման միջոցները պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատ և ապահովեն համապատասխան ստանդարտներով ու տեխնիկական նորմերով սահմանված ճշտությամբ չափումների կատարումը:

19. Տեխնիկական զննության կայաններում տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգման ժամանակ օգտագործվող տեխնիկական արատորոշման միջոցների ցանկը և դրանց հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն կարգի N 3 ցանկում:

20. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջներին և մնացած պարամետրերի անհամապատասխանության դեպքում արատորոշման քարտում կատարվում է նշում, և տրանսպորտային միջոցները տնօրինողները զգուշացվում են դրանց անհապաղ վերացման մասին, որի համար վերջիններս ստորագրում են արատորոշման քարտում:

21. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջները չբավարարած և անսարք համարված տրանսպորտային միջոցի կրկնակի զննությունը տեխնիկական զննությունից հետո 20 օրվա ընթացքում իրականացվելու դեպքում տիրապետողը համապատասխան արատորոշման քարտը ներկայացնում է տեխնիկական զննության կայան, և տեխնիկական վիճակն ստուգվում է միայն այն ցուցանիշների գծով, որոնք հիմք են հանդիսացել նախորդ զննության ժամանակ արձանագրված անհամապատասխանությունների համար:

22. Երբ տեխնիկական զննության ընթացքում տրանսպորտային միջոցի համարակիր ագրեգատների համարների դաջվածքներում կամ հաշվառման փաստաթղթերում հայտնաբերվում են ակնհայտ կեղծիքների փաստեր, ապա տեխնիկական զննության կայանի հսկիչը դրա մասին անհապաղ տեղեկացնում է տեխնիկական զննության կայանի ղեկավարին, իսկ վերջինս էլ հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը:

 

V. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

23. Տեխնիկական վիճակի ստուգման արդյունքի հիման վրա համակարգչի միջոցով ձևակերպվում է տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության արատորոշման N 1 ձևի քարտը (այսուհետ`
արատորոշման քարտ):

24. Արատորոշման քարտերի լրացման համակարգչային ծրագրային ապահովումը` քարտում բոլոր տվյալները լրացնելուց և հսկիչի էլեկտրոնային ստորագրությունը դնելուց ու համապատասխան հրահանգով աշխատանքների ավարտը հաստատելուց հետո բացառվում է որևէ անձի կողմից քարտում փոփոխությունների կատարումը:

25. Սույն կարգին համապատասխան կազմված արատորոշման քարտերը չեն կարող հանվել համակարգչի հիշողությունից` մինչև հաջորդ տեխնիկական զննության ավարտը:

26. Արատորոշման քարտը տպվում է նաև թղթային կրիչի վրա` երկու օրինակից: Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի հսկիչի և տրանսպորտային միջոցը տիրապետողի կողմից ստորագրվելուց հետո արատորոշման քարտի առաջին օրինակը հանձնվում է տրանսպորտային միջոցը տիրապետողին, երկրորդը պահվում է տեխնիկական զննության կայանում, որը համարվում է խիստ հաշվառման փաստաթուղթ և պահպանվում է մինչև հաջորդ տարվա տեխնիկական զննության ժամկետի ավարտը:

(26-րդ կետը փոփ. 24.11.11 N 1666-Ն)

27. Սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելուց և սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված վճարումներն իրականացնելուց հետո սպասարկող բանկի կողմից լրացվում և տիրապետողին է տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ձևի տեխնիկական զննության կտրոն: Տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային մասի քառակուսի վանդակում փակցվում է հաջորդ տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշող` հռոմեական թվերով նշված հերթական համարը:

27.1. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով սույն կարգի 15.1-ին կետին համապատասխան վճարումներն ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնում և տիրապետողի կողմից նշված հասցեով` փոստային ծառայության միջոցով, առաքում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ձևի տեխնիկական զննության կտրոն: Տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային մասի քառակուսի վանդակում փակցվում է հաջորդ տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշող` հռոմեական թվերով նշված հերթական համարը:

(27.1-ին կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն, փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

27.2. Նշված հասցեում տիրապետողի բացակայության դեպքում փոստային ծառայության կողմից տասնօրյա ժամկետում տեխնիկական զննության կտրոնը կրկին առաքվում է: Երկրորդ անգամ բացակայության դեպքում` տիրապետողն այնուհետ տեխնիկական զննության կտրոնը կարող է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունից:

(27.2-րդ կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն, փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

28. Տեխնիկական զննության կտրոնը կորցնելու կամ ոչ պիտանի դառնալու դեպքերում տիրապետողի դիմումի համաձայն բանկն ստուգում է տեխնիկական զննության կտրոնի` նախկինում տրամադրված լինելու փաստը: Տեխնիկական զննություն անցնելու փաստը հաստատվելու և սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում և 14-րդ կետում նշված դրույթների կատարման դեպքում ձևակերպվում և տրվում է տեխնիկական զննության կտրոնի կրկնօրինակ: Այս դեպքում հաջորդ տեխնիկական զննության ներկայացման ժամկետը չի փոխվում: Տեխնիկական զննության կտրոնի «Հատուկ նշումներ» տողում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշումը: Տեխնիկական զննություն անցնելու փաստը չհաստատվելու դեպքում այն կատարվում է սույն կարգի պահանջներին համապատասխան:

 

VI. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

 

29. Տեխնիկական զննության արդյունքում տեխնիկական զննության կայանները համակարգչի միջոցով գրանցամատյանում կատարում են տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցների հաշվառում:

30. Տրանսպորտային միջոցի արատորոշման քարտում նշված բոլոր տվյալները, կառուցվածքային ու հարմարադասման մեջ կատարված փոփոխությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները և տրանսպորտային միջոցի ստուգման արձանագրությունները գրանցվում են տեխնիկական զննության կայանի համակարգչում` գրանցամատյանի տեսքով, որի տվյալները տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննությունից անմիջապես հետո կայանների համակարգչային ցանցի միջոցով փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության սերվերին` վերահսկողական աշխատանքներ իրականացնելու, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության և տնտեսության տրանսպորտային սպասարկումը պլանավորելու և կազմակերպելու նպատակով, ինչպես նաև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների մրցույթին ներկայացված տվյալների փոփոխությունը պարզելու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար:

(30-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

31. Տեխնիկական զննության կայանների համակարգչային ցանցից կարող է օգտվել ճանապարհային ոստիկանությունը, որն օրենքով սահմանված դեպքերում կարող է ստուգել տեխնիկական զննության ընթացքը` հետախուզման մեջ գտնվող` տրանսպորտային միջոցների, դրանց ագրեգատների հայտնաբերման նպատակով:

32. Տրանսպորտային միջոցների առկայության ու դրանց տեխնիկական վիճակի տվյալների գրանցամատյանի ձևը և դրա վարման կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը:

(32-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

33. Տեխնիկական զննության կտրոնները համարվում են խիստ հաշվառման փաստաթղթեր և պահպանվում ու օգտագործվում են դրանց համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

34. Տրանսպորտային միջոցների առկայության ու դրանց տեխնիկական վիճակի տվյալների գրանցամատյանում նշվող տեղեկությունները ծառայողական օգտագործման համար են և հրապարակման ենթակա չեն` բացառությամբ օրենքով ուղղակի նախատեսված դեպքերի:

35. Տեխնիկական զննության համար սույն կարգի 15.1-ին կետով սահմանված վճարումները կարող են կատարել նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգում ներառված համայնքներում հաշվառված տեխնիկական միջոցների տիրապետողները:

(35-րդ կետը լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Ց Ա Ն Կ  N 1


ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ

 

1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները և տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկը հաստատելու մասին» N 955-Ն որոշում

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման տեխնիկական կանոնակարգը և գազաբալոնային ավտոմոբիլների տեխնիկական շահագործման հրահանգը հաստատելու մասին» N 2388-Ն որոշում

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունվարի 22-ի «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների պետական տեխնիկական զննության անցկացման և դրանց դեղին հիմնագույնի համարանիշների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 32-Ն որոշում

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Կարմիր, կապույտ, դեղին (նարնջագույն), լուսնասպիտակ առկայծող փարոսիկներով կահավորման ենթակա տրանսպորտային միջոցների ցանկը հաստատելու մասին» N 2329-Ն որոշում

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հունիսի 16-ի «Ավտոտրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման առանձնահատուկ համարանիշների և հատուկ ազդանշանների օգտագործումը կանոնակարգելու մասին» N 367 որոշում

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Տրանսպորտային միջոցներում գովազդի տեղադրման կարգը հաստատելու մասին» N 2137-Ն որոշում

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիներին և կազմակերպություններին պատկանող` ոստիկանության կողմից հատուկ հաշվառման ենթակա առարկաների, սարքավորումների և փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» N 1566-Ն որոշում

9. ՀՍՏ-185-2006 օպերատիվ ծառայությունների ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ և մոտոցիկլետներ. Գունագծապատկերներ, ճանաչման նշաններ, մակագրություններ, լուսային և ձայնային հատուկ ազդանշաններ. Ընդհանուր պահանջներ (հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 146 հրամանով)

10. ՀՍՏ-110-2006 տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ. Տիպեր և հիմնական չափեր. Տեխնիկական պահանջներ և շահագործման վերաբերյալ ցուցումներ (հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 246-Ա հրամանով)

11. ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»

12.ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Технические требования»

 

Ց Ա Ն Կ  N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Ագրեգատների, հանգույցների, համակարգերի
և աշխատանքների անվանումները

Դիրքը` ըստ
արատ-
որոշման
քարտի

Արգելակային համակարգ

1.

Արգելակային ստենդի վրա փորձարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցի արգելակման արդյունավետության և
կայունության ստուգում,

այդ թվում`

 

1) բանվորական արգելակային համակարգի տեսակարար արգելակման ուժերի որոշում

2) անիվների արգելակային ուժերի անհավասարաչափության գործակցի որոշում

3) կայանման արգելակային համակարգի տեսակարար արգելակման ուժի որոշում

4) բանվորական արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակի որոշում

5) օժանդակ արգելակային համակարգի աշխատունակության ստուգում

 

 

 

 

101

 

103

102
111

 

113

2.

Ճանապարհային փորձարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցի արգելակման արդյունավետության և կայունության ստուգում

 

այդ թվում`

 

1) արգելակման ճանապարհի երկարության չափում

2) կայունացված դանդաղեցման մեծության չափում

3) արգելակման ժամանակ շարժման ուղղությունից տրանսպորտային միջոցի գծային շեղման առկայության ստուգում

4) թեքության վրա կայանման արգելակային համակարգը պահելու ունակության ստուգում

5) օժանդակ արգելակային համակարգի աշխատունակության ստուգում

 

 

 

 

 

 

104

105

112

 

106

113

3.

Պնևմատիկ արգելակային շարժաբերի հերմետիկության ստուգում

107

4.

Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի հերմետիկության ստուգում

108

5.

Ազդանշանման համակարգի և ճնշաչափի աշխատունակության ստուգում

109

6.

Արգելակային համակարգի տարրերի տեխնիկական վիճակի ստուգում

113

7.

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքին արգելակային համակարգի և դրա տարրերի համապատասխանության ստուգում

114

Ղեկային կառավարում

1.

Ղեկանիվի առավելագույն շրջադարձի անկյան և ղեկային վարման գումարային խաղի մեծության չափում

201

2.

Ղեկային կառավարման դետալների փոխադարձ տեղաշարժի և խաղի առկայության ու պարուրակային միացությունների սևեռման հուսալիության ստուգում

202

3.

Ղեկային կառավարման ուժեղարարի տեխնիկական վիճակի և աշխատունակության ստուգում

203

4.

Ղեկային կառավարման տարրերի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

204

Արտաքին լուսավորման սարքեր

1.

Ներկայացվող պահանջներին արտաքին լուսավորման սարքերի քանակի, տեսակի, դասավորության, վիճակի և գույնի համապատասխանության ու սահմանված ռեժիմում դրանց աշխատունակության ստուգում

այդ թվում`

1) հեռահար և մոտակա լույսի լապտերների

2) առջևի և հետևի հակամառախուղային լապտերների

3) արգելակման ազդանշանների

4) եզրաչափային լույսերի

5) շրջադարձի ցուցիչների և վթարային ազդարարիչների

6) հետընթացի լույսերի

7) գրանցման համարանիշի լուսավորման լապտերիկի

8) լուսային անդրադարձիչների

9) ավտոգնացքի նշանների

10) հեռահար և մոտակա լույսի լապտերների ու հակամառախուղային լապտերների լույսի ուժի ստուգում

 

 

 

 

 

 

301

302

303

304

305

307

306

308

309

301

 

302

Հողմապակու ապակեմաքրիչներ և ապակելվացներ

1.

Հողմապակու ապակեմաքրիչների և ողողիչների վիճակի և
սահմանված ռեժիմում դրանց աշխատունակության ստուգում

այդ թվում`

1) ապակեմաքրիչների

2) ապակելվացների

401

402

Անիվներ և դողեր

1.

Դողերի մակնիշավորմանը և տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքին, չափին և թույլատրելի բեռնվածքին դրանց համապատասխանության ու տեխնիկական վիճակի ստուգում

այդ թվում`

1) պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության

2) դողերի վնասվածքի առկայության

3) անիվների տեղակայման

4) անվահեծերի և սկավառակների ամրակապման ու վիճակի

501

502

503

504

Շարժիչը և դրա համակարգերը

1.

Բենզինային և գազաբալոնային շարժիչի բանած գազերում վնասակար նյութերի (ածխածնի օքսիդի` CO, և ածխաջրածինների` CH) պարունակության ստուգում

601

2.

Դիզելային շարժիչի ծխայնության ստուգում

602

3.

Սնման համակարգի սարքերի և խողովակաշարերի հերմետիկության ստուգում

603

4.

Չեզոքացուցիչների առկայության և սարքինության բանած գազերի արտածման համակարգի համալրվածության և այրվածքների, մեխանիկական ծակվածքների ու անկիպությունների առկայության ստուգում

604

Կառուցվածքի այլ տարրեր

1.

Պետական գրանցման համարանիշների տեղի համապատասխանությունը տեխնիկական պայմանների պահանջներին և ամրացման հուսալիության ստուգում

701

2.

Տրանսպորտային միջոցի և դրա ագրեգատների մականշվածքների համապատասխանությունը տեխնիկական անձնագրի տվյալներին և դրանց փոփոխման առկայությունը

702

3.

Հետին տեսանելիության հայելիների առկայության, դրանց վիճակի և ամրակապման ստուգում

703

4.

Ձայնային ազդանշանի աշխատունակության ստուգում

704

5.

Ապակիների վիճակի (տեսանելիության), վարորդի նստատեղից տեսանելիությունը սահմանափակող լրացուցիչ իրերի առկայության ստուգում

705

6.

Վազքաչափի, պտուտաչափի և այլ չափիչ սարքերի սարքինության ստուգում

706

7.

Կախոցքի և կարդանային փոխանցման տարրերի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

707

8.

Վարորդի և ուղևորների նստարանների կարգավորման մեխանիզմի տեխնիկական վիճակի և ամրակապման ստուգում

708

9.

Դռների կողպեքների, կողերի փականների, ցիստեռնների
բկանցքերի աշխատունակության ստուգում

709

10.

Դռների կառավարման շարժաբերի աշխատունակության ստուգում

710

11.

Ավտոբուսների սրահներից վթարային ելքերի աշխատունակության, դրանց ցուցիչների և օգտագործման կարգի վերաբերյալ ցուցումների առկայության ստուգում

711

12.

Ապակիների տաքացման և փչահարման սարքերի աշխատունակության ստուգում

712

13.

Հետին պաշտպանիչ սարքվածքի, ցեխապաշտպանիչ գոգնոցների ու ցայտապաշտպանիչների առկայության, դրանց ամրակապման և վիճակի ստուգում

713

14.

Կցանքային հարմարանքի տեխնիկական վիճակի, սարքինության և տարրերի ամրակապման հուսալիության ստուգում

714

15.

Բժշկական դեղատուփի, կրակմարիչի, վթարային կանգառի նշանի առկայության ստուգում

715

16.

 Հակահետգլորման հենակների առկայության ստուգում

716

17.

 Անվտանգության գոտիների առկայության և աշխատունակության ստուգում

717

18.

Տեխնիկական նորմատիվների և ստանդարտների պահանջներին օպերատիվ և հատուկ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների գունագրաֆիկ ներկվածքի, հատուկ ձայնային և լուսային ազդանշանների համապատասխանության ստուգում

718

Այլ աշխատանքներ

1.

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում փոփոխությունների առկայության և դրանց վերաբերյալ համապատասխան մարմինների թույլտվության կամ համաձայնության առկայության ստուգում

801

2.

Մեծ եզրաչափեր ունեցող և ծանրաքաշ բեռներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների մոտ ապահովիչ հարմարանքների, լրացուցիչ հայելիների տարբերիչ նշանների, առկայծող փարոսիկների առկայության ստուգում

802

3.

Վտանգավոր բեռներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների մոտ տարբերիչ նշանների և փոխադրման անվտանգության պահանջներով նախատեսված այլ սարքերի առկայության, դրանց աշխատունակության և ամրացման հուսալիության ստուգում

803

4.

Մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների մոտ բեռի ամրացման հարմարանքի, հատուկ թափքերի, ցիստեռնների և այլ սարքավորումների տեխնիկական վիճակի, աշխատունակության և հուսալիության ստուգում

804

5.

Հատուկ տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքով և տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումների առկայության, դրանց տեխնիկական վիճակի և աշխատունակության ստուգում

805

 

Ց Ա Ն Կ  N 3

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՑ ՎԻՃԱԿԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Սարքավորման տեսակը

Տեխնիկական բնութագիրը

վերահսկվող (ստուգվող) պարամետրերը

չափման
սահմանը

առավելա-
գույն
սխալանքը

1

2

3

4

5

Արգելակային համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

1.

Հոլովակային ստենդ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, միկրոավտոբուսների և փոքրատոննաժ բեռնատար ավտոմոբիլների արգելակային համակարգի ստուգման համար, որոնց սռնու վրա ընկնող առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 1000 կգ-ը

արգելակման ուժերը

0-6.0 կՆ

5 %

կառավարման օրգանի վրա գործադրվող ուժը

300-700 Ն

5 %

արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակը

0.4-2.0 վ

+/-0.03 վ

տրանսպորտային միջոցի զանգվածը

600-4000 կգ

2 %

2.

Հոլովակային ստենդ` բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների արգելակային համակարգի ստուգման համար, որոնց սռնու վրա ընկնող առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 13000 կգ-ը

արգելակման ուժերը

0-40 ԿՆ

5 %

կառավարման օրգանի վրա ընկնող ուժը

300-700 Ն

5 %

արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակը

0.4-2.0 վ

+/-0.03 վ

տրանսպորտային միջոցի զանգվածը

1500-13000 կգ

2 %

3.

Ունիվերսալ հոլովակային ստենդ` թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների ու ավտոբուսների արգելակային համակարգի ստուգման համար, որոնց սռնու վրա ընկնող առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 13000 կգ-ը (օգտագործվում է սույն ցանկի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված ստենդների և 4-րդ կետում նշված սարքի փոխարեն)

արգելակման ուժերը

0-40 ԿՆ

5 %

կառավարման օրգանի վրա գործադրվող ուժը

300-700 Ն

5 %

արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակը

0.4-2.0 վ

+/-0.03 վ

տրանսպորտային միջոցի զանգվածը

600-13000 կգ

2 %

4.

Ճանապարհային պայմաններում տրանսպորտային միջոցների արգելակային համակարգի ստուգման սարք (օգտագործվում է սույն ցանկի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված հոլովակային ստենդների փոխարեն)

դանդաղեցումը և կայունացված դանդաղեցման հաշվարկը

0.4-8 մ/վ2

4 %

արգելակման ճանապարհ

9-30 մ

5 %

արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակը

0.2-2 վ

+/-0.03 վ

կառավարման օրգանի վրա գործադրվող ուժը

400-750 Ն

5 %

տրանսպորտային միջոցի շարժման արագությունը

2.6 կմ/ժ

+/-1 կմ/ժ

5.

Դանդաղաչափիչ՝ տրանսպորտային միջոցի դանդաղեցման չափիչ (օգտագործվում է միայն օժանդակ արգելակման համակարգի ստուգման համար` սույն ցանկի 4-րդ կետում նշված սարքի բացակայության դեպքում)

օժանդակ արգելակման համակարգով տրանսպորտային միջոցի արգելակման ժամանակ կայունացված դանդաղեցումը

0.4-1 մ/վ2
և ավտոմատ
տարբեր
արագու-
թյուններ

5 %

Ղեկային վարման համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

6.

Սարք` ղեկային վարման գումարային խաղի չափման համար (35 կգ/Նժ)

ղեկանիվի շրջադարձի անկյունը

մինչև 25 աստիճան

+/-1 աստ.

ճիգը` ղեկանիվի շրջադարձի ժամանակ

մինչև
35 Ն

1 %

7.

Ձողակարկին

գծային չափերի չափում

0.5-100 մմ

+/- 0.05 մմ

Արտաքին լուսավորման սարքերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

8.

Սարք` արտաքին լուսային սարքերի լույսի ստուգման համար

լուսաստվերային սահման պարունակող հարթության թեքվածքը

30'-150'

0.5 %

լուսային փնջի առանցքի հորիզոնական շեղումը հաշվանցման առանցքից

մինչև 5

0.5 %

Անիվների և դողերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները

9.

Դողերի ճնշաչափերի հավաքածու

սեղմված օդի ճնշումը

մինչև 1 ՄՊա
(10 կգ/սմ2 )

+/- 0.01 ՄՊա

10.

Դողի պահպանաշերտի նախշերի խորության չափիչ

պահպանաշերտի նախշերի մնացորդային բարձրությունը

0.5-3.0 մմ

+/-0.1 մմ

Շարժիչի և դրա համակարգերի տեխնիկական արատորոշման
պարտադիր միջոցները

11.

Գազաանալիզատոր (սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակների չափման համար)

ածխածնի օքսիդի (CO) պարունակությունը

մինչև 5 %

5 %

ածխաջրածինների (CH) պարունակությունը

500-4000 մլն-1

5 %

ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախությունը

500-3500 րոպե-1 

2.5 %

12.

Ծխաչափ (սարք` դիզելային շարժիչով ավտոտրանսպորտային միջոցների ծխայնության (դիսպերս մասնիկների) չափման համար
կամ ունիվերսալ չափիչ սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) և դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակներ չափելու համար (օգտագործվում է սույն ցանկի 11-րդ կետում նշված գազաանալիզատորի և 12-րդ կետում նշված ծխաչափի փոխարեն)

լուսային հոսքի թուլացման իրական ցուցանիշը

0.2-2 մ-1

2.5 %

լուսային հոսքի թուլացման գործակիցը

5-80 %

2.5 %

ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախությունը

500-8000 րոպե-1 

1 %

տվյալները համապատասխանաբար` ըստ սույն ցանկի 11-րդ և 12-րդ կետերի

համապատաս-
խանաբար`
ըստ սույն ցանկի
11-րդ և 12-րդ
կետերի

համապատաս-խանաբար` ըստ սույն ցանկի
11-րդ և 12-րդ կետերի

13.

Հոսաորոնիչ` տրանսպորտային միջոցի սնման գազային համակարգի հերմետիկության ստուգման համար

օդում պրոպանի (մեթանի, հեքսանի և այլնի) պարունակությունը

մինչև 20 %

2 %

Տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի այլ տարրերի տեխնիկական
արատորոշման պարտադիր միջոցները

14.

Ստենդ` տրանսպորտային միջոցների ղեկային վարման շարժաբերի և կախոցքի վիճակի ստուգման համար

երկու փոխուղղահայաց ուղղություններով հարթակների տեղաշարժը

100 մմ

 

հարթակների տեղաշարժի առավելագույն ճիգը. ոչ պակաս` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների համար բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների համար

11 ԿՆ

30 ԿՆ

 

Պարտադիր գարաժային սարքավորումներ

15.

Կոմպրեսոր` մանոմետրով, ծայրակալով

արտադրողականությունը

1 մ3  /րոպե

-

վերջնական ճնշումը

մինչև 1 ՄՊա
(10 կգ/սմ2  )

 

16.

Ավտոմեխանիկի գործիքների հավաքակազմ

-

-

-

Համակարգչային տեխնիկա

17.

Համակարգիչ` լազերային տպիչով

տակտային հաճախականություն

1000 ՄՀց
և ավելի

-

գործարարական հիշողության ծավալը

128 ՄԲ
և ավելի

 

 

Ձև N 1

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ ՔԱՐՏ

 

Տեխնիկական զննության կայանի անվանումը ________________________________

Գտնվելու վայրը ________________________ , պետական գրանցման N __________

Տեխնիկական զննության ամսաթիվը _____ _____________________________ 200 թ.

Տեխնիկական զննության փուլը` սկզբնական (կրկնակի) (ընդգծել)

Մակնիշը ________________________ , թողարկման տարեթիվը _______________

Համարանիշը _____________________ , թափք N _________________________

Շարժիչը ___________________________ , հենասահքը ___________________

Նույնականացման (VIN) համարը ________________________________________

Պետական գրանցման փաստաթուղթը ____________, սերիան _______ , համարը ______

Գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության

_________________________ բաժանմունքում:

Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար վերասարքավորման

ակտի N __________________ , տրված _____ __________________ 200 թ.

 

Արգելակային
համակարգ 100հ

բանվոր. արգելակ.
տես. արգելակ.
ուժը

101

կայան.արգելակ. տես. արգելակ. ուժ

102

անիվների արգելակ.
ուժերի անհավ.

103

արգելակային
ճանապարհը

104

Կայունացված դանդաղեցումը

105

թեքության վրա կայանման արգելակ

106

պնևմատիկ արգելաշարժա-
բերի հերմ.

107

հիդրավլիկ արգելակ. շար-
ժաբերի հերմետ.

108

ազդանշանման ճնշաչափը

109

Բանվոր. արգելակ.
գործարկմամ ժամ.

110

արգելակման ժամանակ գծային շեղում

111

օժանդակ արգելակ. համակարգ

112

արգելակ. տարրերի
վիճակը

113

արգելակ. տարրերի համապատ.

114

Ղեկային
կառավարում

 

200

ղեկանիվի գումարային խաղը

201

դետալների տեղաշարժ խաղ, սևեռում

202

ղեկային
ուժեղարարի

203

ղեկային
կառավար.
տարրերի
վիճակը

204

Արտաքին
լուսավորման
սարքեր

300

հեռահար, մոտակա լույսի լապտերներ

301

հակամառախուղ. լապտերներ

302

արգելակման
ազդանշաններ

303

եզրաչափային
լույսեր

304

Շրջադարձի ցուցիչ վթար. ազդար.

305

Համարանիշի լուսավոր. լապտեր

306

հետընթացի լույսեր

307

լուսային անդրա-
դարձիչներ

308

ավտոգնացքի նշաններ

309

Հողմապակու մաքրիչներ,
լվացներ

 

400

ապակե-
մաքրիչներ

401

ապակելվացներ 

402

       

Անիվներ և
դողեր

 

500

պահպանա-
շերտի նախշանկար

501

դողերի
վնասվածք

502

դողերի տեղակայումը

503

անվահեծեր և սկավառակներ

504

Շարժիչը և դրա համակարգերը

 

600

CO-ի և CH-ի պարունա-
կությունը

601

դիզել. շարժիչի ծխայնությունը

602

սնման համակարգը

603

արտածման համակարգը

604

Կառուցվածքի այլ
տարրեր

 

700

գրանցման համարանի-
շերը

701

տրանսպորտ. մրջոց. մակնիշավորում

702

հետին տեսանելիու-
թյան հայելիներ

703

ձայնային ազդանշանը

704

Ապակիների տեսանելի թափանցիկ.

705

վազքաչափ, պտուտաչափ, այլ սարք

706

կախոցքի, կարդան. փոխանց. տարրեր

707

վարորդի նստարանի մեխանիզմ

708

կողպեք-փական` ցիստեռնների

709

Դռների կառավարման շարժաբերը

710

վթարային ելքը

711

ապակե տաքացուց. և փչահար սարք

712

ցեխապաշտ-
պանիչ գոգնոցներ

713

կցանքային հարմարանք

714

Դեղատուփ, կրակմարիչ, կանգառի նշան

715

հակահետ-
գլորման հենակներ

716

անվտանգության
գոտիներ

717

գունագրաֆիկ ներկազդա-
նշաններ

718

   

Կառուցվածքի փոփոխություն

801

մեծ եզրաչափերով և ծանրաքաշ բեռ

802

վտանգավոր բեռ

803

մասնագի-
տացված տրանսպորտ

804

հատուկ տրանս-պորտային միջոց

805

 

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Հատկացվել է N_________________ տեխնիկական զննության կտրոնը:

 

 
 
 
 
 

Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի հսկիչ

______________
(ստորագրությունը)

_______________________
  (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

 

Տրանսպորտային միջոցը տնօրինող

______________
(ստորագրությունը)

_______________________
  (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

(ձևը փոփ. 24.11.11 N 1666-Ն)

(հավելվածը փոփ. 24.11.11 N 1666-Ն, խմբ. 27.03.14 N 322-Ն, խմբ., լրաց. 19.11.14 N 1293-Ն, փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻՆ (ԿՏՐՈՆԻՆ) ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ չհամարվող տրանսպորտային միջոցներ, այսուհետ՝ տրանսպորտային միջոցներ) պարտադիր տեխնիկական զննության փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջներով և շրջանառության կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեխնիկական արատորոշման միջոցների օգտագործմամբ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննություն անցկացնելու համար հավաստող փաստաթղթին ներկայացվող պահանջները և դրա պատրաստման, պահպանման, հաշվառման, բացթողման ու օգտագործման կարգը:

2. Սույն կարգի պահանջները տարածվում են բանկերի, տեխնիկական զննության կայանների և դրանց լիցենզավորումն ու լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնող լիազորված մարմնի` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) վրա:

(2-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

3. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոնի պատրաստման պատվիրատուն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը կարգավորում է նաև բանկերին կտրոններ տալու, հաշվառելու և դրա շրջանառության հետ կապված այլ հարցեր:

(3-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

 

 II. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԿՏՐՈՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Տեխնիկական զննության կտրոնը պատրաստվում է քարտի ձևով, որն ունի 2-րդ հատված` կտրման գծիկով, որպեսզի հնարավոր լինի անվնաս կերպով այն անջատել ամբողջությունից: Կտրոնի 2-րդ հատվածի հակառակ կողմի վերևի աջ անկյունում նշվում է հավելված բառը, որն ունի պաշտպանիչ (հոլոգրաֆիկ) նշան:

5. Տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային կողմի գույնը կրկնվում է յուրաքանչյուր 6 տարվանից հետո հետևյալ հաջորդականությամբ`

 

Գույները

Տարիները

Կանաչ

2007

2013

Նարնջագույն

2008

2014

Վարդագույն

2009

2015

Մանուշակագույն

2010

2016

Դեղին

2011

2017

Կապույտ

2012

2018

 

6. Տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային կողմը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) տպագրական եղանակով կատարված տեքստերը`

ա. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ», «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆ»,

բ. տրանսպորտային միջոցի հաջորդ տեխնիկական զննություն անցկացնելու տարեթիվը և քառակուսի վանդակ` հաջորդ տեխնիկական զննություն անցկացնելու ամիսը նշելու համար,

գ. տեխնիկական զննության կտրոնի հերթական համարը նշող յոթանիշ թիվ.

2) թեթև մարդատար ավտոմոբիլի ուրվանկարը:

(6-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

7. Տեխնիկական զննության կտրոնի 1-ին հատվածի հակառակ կողմը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) տպագրական եղանակով կատարված հետևյալ գրառումները` տեխնիկական զննության կտրոնի հերթական համարը նշող յոթանիշ թիվը, «Տիրապետողի անունը, ազգանունը», «Մակնիշը», «Համարանիշը», «Թողարկման տարեթիվը», «Հատուկ նշումներ», «Տրման ամսաթիվը` —— ———-20 թ.».

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված տվյալների լրացման համար անհրաժեշտ նշագծված տարածություն:

(7-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

8. Տեխնիկական զննության կտրոնի 2-րդ հատվածի հակառակ կողմը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) տպագրական եղանակով կատարված հետևյալ գրառումները` տեխնիկական զննության կտրոնի հերթական համարը նշող յոթանիշ թիվը, «Տիրապետողի անունը, ազգանունը», «Մակնիշը», «Համարանիշը», «Թողարկման տարեթիվը», «Տեխնիկական զննության կայանի ծածկագիրը», «Հատուկ նշումներ», «Տրման ամսաթիվը` —— ———-20 թ.».

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված տվյալների լրացման համար անհրաժեշտ նշագծված տարածություն:

(8-րդ կետը փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

9. Տեխնիկական զննության կայանի ծածկագիրը պարունակում է ՀԴ 003-2000 «Վարչատարածքային միավորների դասակարգիչ» դասակարգչով նախատեսված տվյալ մարզի (Երևան քաղաքի) համապատասխան կոդը և տվյալ մարզում (Երևան քաղաքում)` տեխնիկական զննության գործունեություն  իրականացնող կազմակերպության լիցենզիայի համարը` երկնիշ արաբական թվանշաններով:

10. Տեխնիկական զննության կայանների ծածկագրերը նշված են ցանկում:

11. Տեխնիկական զննության կտրոնի վրա տպագրական եղանակով կատարված տեքստերի ու տվյալների գրառումները պետք է լինեն սև գույնի:

12. Սույն կարգի 7-րդ և 8-րդ կետերի 1-ին ենթակետերում նշված տվյալները կարող են լրացվել գնդիկավոր կամ թանաքի գրիչով, ֆլոմաստերով, տպագրական մեքենայով կամ ժամանակակից տպիչ այլ սարքերի միջոցով:

13. Տրանսպորտային միջոցների հաջորդ տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշվում է բանկերում` տեխնիկական զննության կտրոնի դիմային մասի քառակուսի վանդակում` այդ ամսվա հռոմեական թվերով նշված հերթական համարը փակցնելու միջոցով:

14. Տեխնիկական զննության կտրոնը պետք է ունենա հատուկ դրոշմի միջոցով արված կտրվածքներ` ապակու վրա փակցնելուց հետո դրա ամբողջական պոկումը կանխելու նպատակով:

15. Նոր ներմուծված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունում (այսուհետ՝ ճանապարհային ոստիկանություն) մշտական հաշվառման ենթակա տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների համար տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման ժամանակ տեխնիկական զննության կտրոնի «Համարանիշը» տողը չի լրացվում: Այն լրացվում է տրանսպորտային միջոցի հաշվառում կատարող պաշտոնատար անձի կողմից, իսկ «Հատուկ նշումներ» տողում լրացվում է տրանսպորտային միջոցի մաքսային մարմինների կողմից տրված տարանցիկ համարանիշը:

16. Բանկերի կողմից տիրապետողին տրված կտրոնի 2-րդ հատվածը` հավելվածը, ներկայացվում է տեխնիկական զննության կայանին` համապատասխան ծառայություններ ստանալու համար:

17. Տեխնիկական զննության կայանին տրամադրված տեխնիկական կտրոնների 2-րդ հատվածները, ինչպես նաև կտրոնների համարները՝ էլեկտրոնային ցանկով, կայանի կողմից ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն՝ համապատասխան ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարում ստանալու համար:ուղղ.

(17-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

18. Եթե մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 30-ը, իսկ 2012 թվականի համար մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 20-ը, տեխնիկական զննության կայանը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն չի ներկայացնում տվյալ տարվա համար նախատեսված գումարների ստացման համար համապատասխան փաստաթղթերը, ապա մնացած գումարը դիտարկվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտ:

(18-րդ կետը խմբ. 16.01.13 N 39-Ն, փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

 

III. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

19. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության կտրոնի և տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշագրող թերթիկների տպագրումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպությունների կողմից` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության պատվերով:

(19-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

20. Տպագրման ենթակա կտրոնների թիվը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից` տարբեր ժամկետներում տեխնիկական զննություն անցնող տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների թվից ելնելով:

(20-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն) 

21. Ճանապարհային ոստիկանությունը յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ գրանցված ավտոտրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների թվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը տրամադրում է մինչև հուլիսի 15-ը:

(21-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

22. Տեխնիկական զննության կտրոնները և տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշագրող թերթիկները տպագրող կազմակերպությունից ստանում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի հրամանով կտրոնների պահպանման և հատկացման համար նշանակված նյութական պատասխանատու անձը:

(22-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

23. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ստացված կտրոնների պահպանումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ խիստ (հատուկ) հաշվառման փաստաթղթերի պահպանման համար սահմանված կարգով:

(23-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

24. Նյութական պատասխանատու անձն իրեն հանձնված տեխնիկական զննության կտրոնների համար էլեկտրոնային եղանակով վարում է առանձին հաշվառում` ըստ կտրոնների համարների` համաձայն կտրոնների ստացման և հատկացման հաշվառման մատյանի N 1 ձևի:

25. Բանկերը կտրոններ և տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշագրող թերթիկներ ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն են ներկայացնում հայտ` համաձայն N 2 ձևի:

(25-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

26. Ներկայացված հայտի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի կողմից լիազորված անձի կողմից կտրոնների հատկացման վերաբերյալ հանձնարարական է տրվում հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող ծառայության ղեկավարին և կտրոնների պահպանման ու հատկացման համար նշանակված նյութական պատասխանատու անձին:

(26-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

27. Կտրոնների բացթողման հանձնարարականի հիման վրա հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող ծառայությունը կատարում է բացթողման ձևակերպումները, այդ թվում` լրացնում է ելքի ապրանքագիր: Ելքի ապրանքագրում պարտադիր նշվում են տրամադրվող կտրոնների թիվը և համարները` ըստ դրանք ստացող բանկերի:

28. Տեխնիկական զննության կտրոնների պահպանման և բացթողման համար նշանակված նյութական պատասխանատու անձը կտրոնները բաց է թողնում բանկերում դրանց պահպանման և բացթողման համար նշանակված նյութական պատասխանատու անձին` վերջինիս անունով դուրս գրված համապատասխան լիազորագրի, անձնագրի ներկայացման, ինչպես նաև ելքի ապրանքագրի ու համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումների մասին վկայող այլ փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

29. Տվյալ տարվա համար նախատեսված չօգտագործված կտրոնները ենթակա են ոչնչացման (մարման)` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի հրամանով ստեղծվող հանձնաժողովի կողմից: Մինչև ոչնչացումը չօգտագործված կտրոնների պահպանումն ու հաշվառումը կատարվում է սույն կարգի 23-րդ և 24-րդ կետերում նշված կարգով:

(29-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

 

IV. ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿՏՐՈՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ, ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

30. Բանկերում կտրոնների պահպանման համար նյութական պատասխանատու անձի կողմից էլեկտրոնային եղանակով վարվում է տեխնիկական զննության կտրոնների հաշվառման և բացթողման մատյանը` համաձայն N 3 ձևի:

31. Բանկերի աշխատողների կողմից էլեկտրոնային եղանակով վարվում է տեխնիկական զննությունների անցկացման և կտրոնների օգտագործման հաշվառման մատյան` համաձայն N 4 ձևի:

32. Արգելվում է տեխնիկական զննության կտրոնների օտարումը կամ այլ կերպ փոխանցումը (տրամադրումը, հատկացումը և այլն) այլ անձանց:

33. Բանկերում ներքին ակտով յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո մինչև կիսամյակին հաջորդող ամսվա 10-ը կատարվում է իրենց կողմից ստացված, տրամադրված և մնացորդում առկա
կտրոնների գույքագրում:

34. Գույքագրման արդյունքում արձանագրված տեղեկությունները ներառվում են բանկերի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն կիսամյակային կտրվածքով ներկայացվող հաշվետվությունում:

(34-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

35. Բանկերի լուծարման կամ գործունեության դադարեցման, կամ լիցենզիայի գործողության կասեցման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի հրամանով ստեղծվող հանձնաժողովը բանկում` բանկի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, պարտադիր կատարում է չօգտագործված կտրոնների մնացորդների գույքագրում և Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի կողմից սահմանված կարգով չօգտագործված կտրոնները հանձնվում են կտրոնների պահպանման և հատկացման համար նախարարությունում նշանակված նյութական պատասխանատու անձին:

(35-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

36. Տվյալ տարվա համար նախատեսված չօգտագործված կտրոնները մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 10-ը համապատասխան ընդունման - հանձնման ակտով վերադարձվում են Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն:

(36-րդ կետը փոփ. 13.12.17 N 1434-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Մարզերի անվանումները

Տեխնիկական զննության
կայանի ծածկագիրը

1.

Երևան քաղաք

01 00

2.

Արագածոտնի մարզ

02 00

3.

Արարատի մարզ

03 00

4.

Արմավիրի մարզ

04 00

5.

Գեղարքունիքի մարզ

05 00

6.

Լոռու մարզ

06 00

7.

Կոտայքի մարզ

07 00

8.

Շիրակի մարզ

08 00

9.

Սյունիքի մարզ

09 00

10.

Վայոց ձորի մարզ

10 00

11.

Տավուշի մարզ

11 00


Ձև N 1

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Ստացված կտրոնների

Բաց թողնված կտրոնների

Մնացած
կտրոն-
ների
թիվը
(հատ)

ստացման
անդորրագրի

թիվը
(հատ)

կտրոնների
համարները

պատասխա-
նատու անձի
ստորագրու-
թյունը

բացթողման
անդորրագրի

թիվը
(հատ)

համարները

պատասխա-
նատու անձի
ստորա-
գրությունը

ստացող
անձի
ստորա-
գրությունը

համարը

ամսա-
թիվը

առա-
ջինի

վեր-
ջինի

համարը

ամսա-
թիվը

առա-
ջինի

վեր-
ջինի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

                           

1.

                           

2.

                           

3.

                           

4.

                           

 

Ձև N 2

 

Հ Ա Յ Տ

 

20____ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ

 

Բանկի անվանումը _________________________________

 

Գտնվելու վայրը __________________________________________________

 

Փոստային հասցեն _________________________________________________

 

Բանկային տվյալները _______________________________________________

 

Լիցենզիա N __________________ Տալու ամսաթիվը ______________________

 

Հեռախոսահամարը ___________ Ֆաքսը ____________ Էլ. փոստը _____________

 

Խնդրում եմ ___________________________________________տարածքում
                                          (տարածաշրջանի անվանումը)

 

20____ թվականի ընթացքում տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական

 

զննություն անցկացնելու նպատակով մեր բանկին հատկացնել ________________________ 

                                                                                                                                                     (թվերով)

 

(_____________________________) հատ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
                       (տառերով)

 

զննության կտրոն և նույն թվով տեխնիկական զննության անցկացման ամիսը նշագրող թերթիկներ:

Կտրոնների պահպանման, հաշվառման և օգտագործման սահմանված կարգի պահպանումը երաշխավորում եմ:

 

______________________

(պաշտոնը)

__________________
(ստորագրությունը)

________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

   

 

 

(ձևը փոփ. 24.11.11 N 1666-Ն)

Ձև N 3

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ

 

 Բանկի անվանումը______________________________________

 

 1. Ստացված կտրոնները

 

NN
ը/կ

Ստացման անդորրագրի

Թիվը
(հատ)

Կտրոնների համարները

Պատասխա-
նատու անձի
ստորագրու-
թյունը

Ծանոթագրություն

համարը

ամսաթիվը

առաջինի

վերջինի

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

             

2.

             

3.

             

 

2. Բաց թողած և վերադարձված կտրոնները

 

NN
ը/կ

Բաց թողած կտրոնները

Վերադարձված կտրոնները

Մնացած
կտրոնների
ընդհանուր
թիվը (հատ)

բացթող-
ման
ամսա-
թիվը

թիվը
(հատ)

կտրոնների
համարները

պատասխա-
նատու անձի
ստորա-
գրությունը

ստացող
անձի ստորա-
գրությունը

թիվը
(հատ)

կտրոնների
համարները

պատասխա-
նատու անձի
ստորա-
գրությունը

ստացող
անձի
ստորա-
գրությունը

առա-
ջինի

վեր-
ջինի

առա-
ջինի

վեր-
ջինի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

                       

2.

                       

3.

                       

 

Ձև N 4

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

 Բանկի անվանումը ______________________________________

 

Բանկի աշխատողի ազգանունը________________________________

 

NN
ը/կ

Ամսա-
թիվը

Տրանսպորտային միջոցի

Հատկացված
կտրոնի
համարը

Նշում կտրոնը
որպես
կրկնօրինակ
տալու մասին

Չօգտագործված
կտրոնների թիվը*

մակնիշը

պետհա-
մարանիշը

թողարկման
տարեթիվը

սեփականատիրոջ
անվանումը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

 

 * Չօգտագործված կտրոնների քանակը լրացվում է աշխատանքային հերթափոխի ավարտին` վերջին տողում:

 

(հավելվածը փոփ. 24.11.11 N 1666-Ն, խմբ. 16.01.13 N 39-Ն, փոփ. 13.12.18 N 1434-Ն)

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման

 

Ձև

 

Գ Ծ Ա Պ Ա Տ Կ Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԴԻՄԱՅԻՆ ԿՈՂՄԻ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1316

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման

 

Ձև

 

Գ Ծ Ա Պ Ա Տ Կ Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿՏՐՈՆԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԻ

 

* 000001*

Տիրապետողի անուն, ազգանունը ___________________

 

Մակնիշը _____________________________________________

 

Համարանիշը ___________________________________________

 

Թողարկման տարեթիվը ___________________________________

 

Հատուկ նշումներ _________________________________________

 

_________________________________________________________

 

Տրման ամսաթիվը` ____ ___________ 20 թ.

 * 000001* Հավելված

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԿՏՐՈՆ

Տիրապետողի անունը, 

 

Ազգանունը ___________________________

 

Մակնիշը ____________________________

Համարանիշը _________________________

 

Թողարկման տարեթիվը _______________

Տեխնիկական զննության կայանի ծածկագիր

 _____________________________________

 

Տրման ամսաթիվը` ____ __________ 20 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան