Համարը 
N 254-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.04.01/7(643) Հոդ.105
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
13.03.2019
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.03.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.04.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը և տարածվում բյուջեների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացի վրա` սկսած 2019 թվականից:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի N 176-Ն ԵՎ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 28-Ի N 324-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

13 մարտի 2019 թ.

N 254-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի N 176-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 28-Ի N 324-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ, 16-րդ և 18-րդ հոդվածներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 743-Լ որոշման հավելվածի 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել.

1) Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոփման ընդհանուր պայմանները՝ համաձայն հավելված N 1-ի.

2) «Հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին» հրահանգը` համաձայն հավելված N 2-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի «Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2008 թվականի փետրվարի 4-ի N 80-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 176-Ն և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի մարտի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու եռամսյակային հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման պահանջները հաստատելու մասին» N 324-Ն հրամանները:

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը և տարածվում բյուջեների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացի վրա` սկսած 2019 թվականից:

4. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների 2018 թվականի ֆինանսական գործունեության հետ կապված տարեկան հաշվետվությունները կազմվում, ներկայացվում և ամփոփվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 176-Ն հրամանին համապատասխան:

 

 

Ա. Ջանջուղազյան

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի

2019 թվականի մարտի 13-ի

N 254-Ն հրամանի

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույնով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների (այսուհետ` հիմնարկներ) ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոփման ընդհանուր պայմանները:

2. Սույն ընդհանուր պայմանների իմաստով.

1) հաշվետվություններ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման, ինչպես նաև հիմնարկների ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ որոշակի պարբերականությամբ և տեսքով (բովանդակությամբ) ներկայացվող վերլուծական և (կամ) թվային տեղեկատվությունը.

2) հաշվետվությունների ներկայացման եղանակներն են բյուջեների կատարման մասին հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգը (այսուհետ` էլեկտրոնային համակարգ) և (կամ) թղթային կրիչը,

3) հաշվետու ժամանակահատված է համարվում տվյալ ֆինանսական տարվա այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում իրականացված գործառույթների վերաբերյալ կամ որի ավարտի դրությամբ ներկայացվում է հաշվետվությունը,

4) հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտ է համարվում հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրը,

5) հաշվետվության ներկայացման վերջնական ժամկետ է համարվում հաշվետու ժամանակահատվածին հաջորդող այն օրը, որի ավարտի դրությամբ հաշվետու մարմինների կողմից հաշվետվությունները պետք է ներկայացված լինեն համապատասխան մարմնին,

6) հաշվետու մարմիններ են համարվում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և դրանց ենթակա հիմնարկները և բյուջեների եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու մարմինները:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

3. Հաշվետվությունները ներկայացվում են 3 հիմնական մասերով`

1) տիտղոսային մաս,

2) թվային մաս,

3) վերլուծական մաս:

4. Հաշվետվության տիտղոսային մասում ներկայացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը`

1) հաշվետվության անվանումը,

2) հղում տվյալ հաշվետվության օրինակելի ձևին,

3) տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի վերաբերյալ,

4) ծրագրի պատասխանատու մարմնի անվանումը,

5) ծրագրի պատասխանատու մարմնի կոդը,

6) ծրագրի միջոցառումը կատարող մարմնի անվանումը,

7) ծրագրի միջոցառումը կատարող մարմնի կոդը,

8) հիմնարկի անվանումը,

9) բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժնի, խմբի և դասի ծածկագրերը, ծրագրի դասիչը և անվանումը, ծրագրի միջոցառման դասիչը և անվանումը,

10) հաշվետվության թվային մասում ներկայացված ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը,

11) հաշվետվության կազմման օրը, ամիսը և տարեթիվը, ֆինանսական և հաշվապահական գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերը ստորագրելու` առաջին և երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունն ու հաշվետու մարմնի կնիքը,

12) առաջին և երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց էլեկտրոնային հաստատումը,

13) համայնքի անվանումը (համայնքային հաշվետվությունների դեպքում),

14) համայնքի փոստային հասցեն (համայնքային հաշվետվությունների դեպքում),

15) համայնքի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման (համայնքային հաշվետվությունների դեպքում),

16) համայնքի ղեկավարի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունն ու հաշվետու համայնքի կնիքը (համայնքային հաշվետվությունների դեպքում):

Կախված ներկայացվող հաշվետվությունների նպատակներից` հաշվետվությունների առանձին տեսակների տիտղոսային մասը կարող է պարունակել վերոհիշյալ տեղեկատվության մի մասը:

Թղթային կրիչով ներկայացվող հաշվետվություններում տիտղոսային մասում լրացվում են 4-րդ կետի 1-ից 11-րդ և 13-ից 16-րդ ենթակետերում, իսկ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հաշվետվություններում` 3-ից 7-րդ և 12-րդ ենթակետերում ներառված տեղեկությունները:

5. Հաշվետվության թվային մասն արտացոլում է հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ, տվյալ ժամանակահատվածի կտրվածքով, համապատասխան բյուջեների կատարման, ինչպես նաև հիմնարկների ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ թվային ցուցանիշները:

6. Թվային մասում ցուցանիշները ներկայացվում են տվյալ ֆինանսական տարվա սկզբից աճողական կարգով, ընդ որում՝ փաստացի ցուցանիշներին զուգահեռ ներկայացվում են նաև այդ ցուցանիշների գծով հաշվետու տարվա համար սահմանված համապատասխան ծրագրային ցուցանիշները և հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ ծրագրային ցուցանիշներում կատարված բոլոր փոփոխությունները, իսկ արդյունքային (ոչ ֆինանսական) չափորոշիչների գծով ցուցանիշների առկայության դեպքում՝ նաև այդ չափորոշիչների գծով հաշվետու ժամանակահատվածի ճշտված ծրագրային և փաստացի ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց միջև շեղումները:

7. Հաշվետվության թվային մասերը ներկայացվում են սույն հրամանով հաստատվող օրինակելի ձևերին համապատասխան:

8. Հաշվետվության վերլուծական մասն արտահայտում է հաշվետվության թվային մասում ներկայացված ցուցանիշների ամփոփ վերլուծությունը, այդ թվում` հիշյալ ցուցանիշների ծրագրային և փաստացի մեծությունները, դրանց շեղումները և այդ շեղումների պատճառները, ինչպես նաև ֆինանսական, համադրելի ցուցանիշների պարագայում՝ նաև ոչ ֆինանսական ցուցանիշների գծով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցանիշների հետ համեմատական վերլուծությունը:

9. Այն դեպքում, երբ հաշվետվության թվային մասում առկա են ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ, որոնք ի հայտ են եկել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների (համայնքի ավագանու որոշումների), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների (համայնքի ղեկավարի որոշումների) ընդունման կամ համապատասխան միջազգային պայմանագրերում և համաձայնագրերում փոփոխությունների և լրացումների կատարման արդյունքում, ապա հաշվետվության վերլուծական մասում նշվում են այդ իրավական ակտերի (փաստաթղթերի) անվանումները և դրանց ընդունման հետևանքով նշված ցուցանիշների շեղումների հիմնավորվածությունը:

10. Կախված ներկայացվող հաշվետվությունների նպատակներից` հաշվետվությունների առանձին տեսակներ կարող են չպարունակել վերլուծական մաս:

 

III. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

11. Ըստ ներկայացման պարբերականության հաշվետվությունները լինում են.

1) օպերատիվ հաշվետվություններ,

2) տարաժամկետ հաշվետվություններ:

12. Օպերատիվ հաշվետվությունները ներկայացվում են ամենօրյա պարբերականությամբ, և դրանցում արտացոլվում է հաշվետու մարմնի կողմից տվյալ օրվա ընթացքում իրականացված որոշակի գործառույթների կամ վերջինիս տրամադրության տակ գտնվող որոշակի ակտիվների և (կամ) պարտավորությունների շարժի մասին տեղեկատվությունը:

13. Օպերատիվ հաշվետվությունների համար հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտ է համարվում տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը, իսկ հաշվետվությունների ներկայացման վերջնական ժամկետ է համարվում հաշվետու օրվան հաջորդող օրվա առավոտյան ժամը 10-ը:

14. Տարաժամկետ հաշվետվությունները ներկայացվում են շաբաթական, ամսական, եռամսյակային և (կամ) տարեկան պարբերականությամբ, և դրանցում արտացոլվում է հաշվետու մարմնի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում իրականացված որոշակի գործառույթների կամ վերջինիս տրամադրության տակ գտնվող որոշակի ակտիվների և (կամ) պարտավորությունների շարժի մասին տեղեկատվությունը:

15. Տարաժամկետ հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետ է համարվում`

1) շաբաթական պարբերականությամբ ներկայացվող հաշվետվությունների համար` մինչև հաշվետու շաբաթվան հաջորդող շաբաթվա երկրորդ աշխատանքային օրվա ավարտը,

2) ամսական պարբերականությամբ ներկայացվող հաշվետվությունների համար` մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 27-ը, իսկ արտաբյուջետային եկամուտների գոյացման և տնօրինման մասին հաշվետվությունների համար` մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 12-ը,

3) եռամսյակային պարբերականությամբ ներկայացվող հաշվետվությունների համար` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա ավարտը,

4) տարեկան պարբերականությամբ ներկայացվող հաշվետվությունների համար` մինչև հաշվետու ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը:

16. Ծրագրերի պատասխանատու պետական մարմինների (այսուհետ՝ ԲԳԿ-ների) կողմից հաշվետվությունների` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացման ժամկետները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից: Ելնելով նշած ժամկետներից՝ ԲԳԿ-ները սահմանում են իրենց պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական մարմինների կողմից իրենց ներկայացվող հաշվետվությունների ժամկետները:

17. Հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով և (կամ) թղթային կրիչով: Հաշվետվությունների առանձին տեսակներ սահմանված դեպքերում կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով: Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված ԲԳԿ-ները և ծրագրերի միջոցառումները կատարող պետական մարմինները հաշվետվությունները ներկայացնում են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, բացառությամբ «Այլ մարմիններ»-ի: Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հաշվետվության ներկայացման անհնարինության դեպքում հաշվետվությունը ներկայացվում է թղթային կրիչով` համապատասխան հիմնավորմամբ: Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող ծախսային հոդվածները, բացված տեսքով, ներկայացվում են թղթային կրիչով, առանձին փակ ծրարով:

18. Հաշվետու պետական մարմինների կողմից թղթային կրիչով հաշվետվությունները ներկայացվում են հետևյալ ընթացակարգով`

1) հաշվետու մարմինները, տվյալ հաշվետվությունների կազմման համար սահմանված օրինակելի ձևերին համապատասխան, կազմում և հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո ծրագրերի միջոցառումները կատարող համապատասխան մարմիններին են ներկայացնում համապատասխան հաշվետվություններ` վերջիններիս կողմից սահմանված ժամկետներում,

2) ծրագրերի միջոցառումները կատարող մարմիններն ամփոփում են իրենց և իրենց ենթակայությամբ գործող հաշվետու մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները և ներկայացնում են համապատասխան ԲԳԿ-ներին՝ վերջիններիս կողմից սահմանված ժամկետներում:

19. Հաշվետու պետական մարմինների կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հաշվետվությունները ներկայացվում են հետևյալ ընթացակարգով`

1) ծրագրերի միջոցառումները կատարող մարմիններն էլեկտրոնային համակարգ են ներմուծում 18-րդ կետի համաձայն ստացված հաշվետվությունների այն տվյալները, որոնք առկա չեն համակարգում, և տվյալ հաշվետվությունների կազմման համար սահմանված օրինակելի ձևերին համապատասխան, կազմում և հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո առաջին և երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց կողմից հաստատման միջոցով հաշվետվությունները ներկայացնում են համապատասխան ԲԳԿ-ին,

2) ԲԳԿ-ների՝ առաջին և երկրորդ կարգի ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց կողմից մինչև տվյալ հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված վերջնական ժամկետի ավարտն էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հաստատվում են ծրագրերի համապատասխան միջոցառումները կատարող մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, որից հետո հաշվետվությունները համարվում են ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն,

3) այն դեպքերում, երբ միևնույն միջոցառման համար սահմանված են մեկից ավելի կատարող մարմիններ և եթե էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հնարավոր չէ ապահովել ծրագրի ամփոփումն ըստ միջոցառման` կախված հաշվետվության բովանդակությունից, ԲԳԿ-ի կողմից կազմվում և էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացվում նաև այդ միջոցառման գծով ամփոփ հաշվետվություն ԲԳԿ-ի մակարդակով:

20. Հաշվետու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հաշվետվությունները ներկայացվում են հետևյալ ընթացակարգով`

1) հիմնարկները` տվյալ հաշվետվությունների կազմման համար սահմանված օրինակելի ձևերին համապատասխան կազմում և հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտից հետո՝ 7-օրյա ժամկետում (տարեկան հաշվետվությունների դեպքում` մինչ հաշվետու ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 10-ը) իրենց վերադաս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին են տրամադրում համապատասխան հաշվետվություններ,

2) վերադաս մարմինները 8-օրյա ժամկետում (տարեկան հաշվետվությունների դեպքում` մինչ հաշվետու ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա մարտի 23-ը) ամփոփում են իրենց և իրենց ենթակայությամբ գործող հաշվետու մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները և այն ներկայացնում են մարզպետարան, որի վարչական տարածքում գտնվում է համայնքը:

21. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչությունը եռամսյակային պարբերականությամբ` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը բյուջեների կատարման հաշվետվությունների վարչություն է ներկայացնում ամփոփ տեղեկատվություն (էլեկտրոնային հաղորդագրության եղանակով) համայնքների բյուջեների կատարման վերաբերյալ` սույն հրամանով հաստատված Հ‑9 օրինակելի ձևին և դրա լրացման պահանջներին համապատասխան: Անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում ներկայացվում են համապատասխան պարզաբանումներ:

22. Սույն ընդհանուր պայմանների համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հաշվետվություններն ամփոփվում և սահմանված դեպքերում (ելնելով տվյալ հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման համար սահմանված առանձնահատկություններից) ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

23. Սույն ընդհանուր պայմանների 22-րդ կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն հաշվետվությունների ներկայացման վերջնական ժամկետ է համարվում`

1) ամսական հաշվետվությունների դեպքում` հաշվետու ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 10-ը,

2) եռամսյակային հաշվետվությունների դեպքում` հաշվետու եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 10-ը,

3) տարեկան հաշվետվությունների դեպքում` հաշվետու ֆինանսական տարվան հաջորդող տարվա ապրիլ ամսվա նախավերջին չորեքշաբթին:

24. Սույն ընդհանուր պայմանների համաձայն ներկայացվող հաշվետվությունների ամփոփումն իրականացվում է ըստ բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման առանձին ծրագրերի և միջոցառումների, գերատեսչական դասակարգման առանձին մարմինների, գործառական և տնտեսագիտական դասակարգման առանձին տարրերի` պարզ հանրագումարի եղանակով` ապահովելով հաշվետու մարմինների միջև փոխադարձ հաշվարկների չեզոքացումը:

25. Սույն ընդհանուր պայմանների 24-րդ կետի պահանջները չեն տարածվում այն արդյունքային (ոչ ֆինանսական) ցուցանիշների վրա, որոնց ամփոփումն իրականացվում է սույն հավելվածի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված կարգով, ընդ որում, ամփոփման ենթակա են տարբեր կատարողների համար տվյալ միջոցառման գծով սահմանված միևնույն քանակական չափորոշիչին վերաբերող ցուցանիշները, իսկ ոչ քանակական չափորոշիչների գծով ցուցանիշները (օրինակ՝ որակական, ժամկետային և այլն) ներկայացվում են դրա հնարավորությունից և նպատակահարմարությունից ելնելով:

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարի

2019 թվականի մարտի 13-ի

N 254-Ն հրամանի

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց ենթակա հիմնարկների (այսուհետ` հիմնարկներ) ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման, ներկայացման և ամփոփման առանձնահատկությունները:

2. Սույն հրահանգում հասկացություններն օգտագործվում են նույն իմաստով, ինչ «Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման և ամփոփման ընդհանուր պայմաններում» (այսուհետ` Ընդհանուր պայմաններ):

 

II. ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Հիմնարկի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնարկի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին թվային և վերլուծական տեղեկատվություն (հաշվետվություն):

4. Հաշվետու մարմիններ են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու դրանց ենթակա հիմնարկները:

5. Հաշվետվությունը կազմվում, ամփոփվում և ներկայացվում է ամսական, եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ:

6. Հաշվետվության կազմման, ամփոփման և ներկայացման համար գործում են Ընդհանուր պայմաններով համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված պահանջները, ընդ որում՝ հաշվետվությունները ներկայացվում են Ընդհանուր պայմանների 18-ից 24-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան:

7. Հիմնարկի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին հաշվետվությունը ներկայացվում է հետևյալ մասերով`

1) վերլուծական մաս համապատասխան մարմնի ֆինանսատնտեսական գործունեության ամփոփ նկարագրի վերաբերյալ, դրանք են՝

ա. գործունեության նպատակները,

բ. խնդիրները, որոնց իրագործումը հնարավորություն կընձեռի հասնել նպատակներին,

գ. ծրագրերը/միջոցառումները, որոնք նպատակաուղղված են խնդիրների իրագործմանը, դրանց նկարագրությունը և ծրագրի յուրաքանչյուր բաղկացուցչի համար սահմանված ոչ ֆինանսական ցուցանիշները,

դ. թվային մասերում ներկայացված ցուցանիշների վերլուծությունը` Ընդհանուր պայմանների 8-ից 10-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան,

2) թվային մաս պետական հիմնարկի կողմից հավաքված բյուջետային եկամուտների մասին (եթե այդպիսի գործառույթներ իրականացնելու իրավասությամբ օժտված է տվյալ հիմնարկը)` օրինակելի ձև Հ-1-ին և դրա լրացման պահանջներին համապատասխան: Եթե հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել են շեղումներ ծրագրված ցուցանիշներից, տվյալ հաշվետվությանը կից ներկայացվում են շեղումների պատճառները,

3) թվային մաս հիմնարկի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ստանձնած բյուջետային պարտավորությունների, կատարված բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին` օրինակելի ձև Հ-2-ին և դրա լրացման պահանջներին համապատասխան,

4) թվային մաս հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին` օրինակելի ձև Հ-3-ին և դրա լրացման պահանջներին համապատասխան,

5) թվային մաս հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների շարժի վերաբերյալ` օրինակելի ձև Հ-4-ին համապատասխան,

6) թվային մաս հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում հիմնարկի ոչ ֆինանսական ակտիվների շարժի վերաբերյալ` օրինակելի ձև Հ-5-ին և Հ-6-ին համապատասխան,

7) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ հիմնարկի ամփոփ հաշվեկշիռը՝ ըստ ակտիվների և պասիվների` օրինակելի ձև Հ-7-ին համապատասխան,

8) թվային մաս հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերի միջոցառումների արդյունքային (կատարողական) ցուցանիշների վերաբերյալ՝ օրինակելի ձև Հ-8-ին համապատասխան:

Էլեկտրոնային համակարգում Հ-2 և Հ-4 օրինակելի ձևերում ներառվող տեղեկատվությունն ընդգրկված է «Պետբյուջե» և «Դրամաշնորհ/Վարկ» դաշտերում, Հ-5, Հ‑6 և Հ-7 օրինակելի ձևերում ներառվող տեղեկատվությունը` «Պետբյուջե» դաշտում, Հ-3 օրինակելի ձևում ներառվող տեղեկատվությունը` «Արտաբյուջե» դաշտում, իսկ Հ-8 օրինակելի ձևում ներառվող տեղեկատվությունը` «Արդյունքային ցուցանիշ» դաշտում:

8. Հիմնարկի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ամսական հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնարկի կողմից ստացված (հավաքված) եկամուտների, ստանձնած պարտավորությունների, կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին թվային տեղեկատվություն, որում ներկայացվում է միայն սույն հրահանգի 7-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված տեղեկատվությունը: Եթե հաշվետու ժամանակահատվածում բյուջետային պարտքեր չեն առաջացել, ապա հիմնարկը կարող է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել` առանց Հ-2 օրինակելի ձևը ներկայացնելու:

9. Հիմնարկի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին եռամսյակային հաշվետվության մեջ ներկայացվում է միայն սույն հրահանգի 7-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ և 8-րդ ենթակետերում նշված տեղեկատվությունը:

10. Հիմնարկի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին տարեկան հաշվետվության մեջ ներկայացվում է սույն հրահանգի 7-րդ կետում նշված ողջ տեղեկատվությունը:

 

III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

11. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի կատարման մասին թվային և վերլուծական տեղեկատվություն (հաշվետվություն):

12. Հաշվետու մարմին է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը:

13. Հաշվետվությունը կազմվում, ամփոփվում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացվում եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ:

14. Հաշվետվության կազմման, ամփոփման և ներկայացման համար գործում են Ընդհանուր պայմանների` համանման (եռամսյակային և տարեկան) հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված պահանջները, ընդ որում՝ հաշվետվությունները ներկայացվում են Ընդհանուր պայմանների 22-րդ և 23-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան:

15. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության վերլուծական մասը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Հայաստանի Հանրապետության մակրոտնտեսական իրավիճակի, պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և դեֆիցիտի վերլուծությունները, տարեկան հաշվետվություններում՝ նաև սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության և, մասնավորապես, հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին տեղեկատվությունը, ընդ որում`

1) հաշվետու ժամանակաշրջանում իրագործված սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների վերլուծության ենթաբաժնում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարության գործունեության ծրագրին համապատասխան տարբեր ոլորտներում իրականացված աշխատանքները, այդ թվում՝ հարկային, մաքսային և բյուջետային օրենսդրության մեջ իրականացված փոփոխությունները,

2) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների վերլուծության ենթաբաժնում ներկայացվում է բյուջեի յուրաքանչյուր եկամտատեսակի գծով համապատասխան ցուցանիշների վերլուծությունը,

3) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետական բյուջեի ծախսերի վերլուծությունը ներառում է պետական բյուջեի ծախսային մասի կատարման վերլուծությունն ըստ սահմանված ծրագրերի և դրանց միջոցառումների,

4) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետական բյուջեի պակասուրդի (հավելուրդի) վերլուծությունը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջեի պակասուրդի (հավելուրդի), ինչպես նաև դրա ֆինանսավորման նպատակով ներքին և արտաքին աղբյուրներից ֆինանսական միջոցների ներգրավման և այդ միջոցների օգտագործման ցուցանիշների վերլուծությունը (ներառյալ ներքին և արտաքին պետական պարտքը և դրա սպասարկումը): Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին պետական պարտքի ու դրա սպասարկման վերլուծությունը ներառում է տեղեկատվություն ներքին և արտաքին պետական պարտքի մեծության փոփոխության, դրանց սպասարկման նպատակով ֆինանսական միջոցների ներգրավման և օգտագործման վերաբերյալ:

16. Սույն հրահանգի 15-րդ կետում նշված վերլուծական տեղեկատվությունը կազմվում և ներկայացվում է Ընդհանուր պայմանների 8-ից 10-րդ կետերին համապատասխան:

17. Հաշվետվության թվային մասը ներկայացվում է Ընդհանուր պայմանների 5-ից 7-րդ կետերին և տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի` պետական բյուջեի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող հավելվածներին համապատասխան:

18. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ առանձին հավելվածների ձևով ներկայացվում են նաև ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված ծրագրերի և ծրագրերի միջոցառումների գծով ՀՀ կառավարության սահմանած արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին թվային հաշվետվությունները՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված հավելվածներին համապատասխան:

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից կատարված վերաբաշխումների ուղղությունների և չափերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ըստ բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման և հատկացումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության առանձին որոշումների, թվային մասում ներկայացվում է առանձին տեղեկանքով:

20. Հաշվետվության կազմման համար հիմք են ծառայում սույն հրահանգի համաձայն ԲԳԿ-ների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված` հիմնարկների ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված հատկացումների օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություններում ներառված, ինչպես նաև պաշտոնական այլ աղբյուրներից ստացված վերլուծական և թվային տեղեկատվությունը:

 

IV. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

21. Համայնքի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունն իրենից ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում համայնքի բյուջեի կատարման մասին թվային և վերլուծական տեղեկատվություն (հաշվետվություն):

22. Հաշվետու մարմիններ են հանդիսանում տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու դրանց ենթակայությամբ գործող հիմնարկները:

23. Հաշվետու մարմնի կողմից հաշվետվությունը կազմվում, ամփոփվում և համապատասխան մարմնին է ներկայացվում եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ:

24. Հաշվետվության կազմման, ամփոփման և ներկայացման համար գործում են Ընդհանուր պայմանների` համանման (եռամսյակային և տարեկան) հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված պահանջները, ընդ որում՝ հաշվետվությունները ներկայացվում են Ընդհանուր պայմանների 19-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:

25. Համայնքի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության վերլուծական մասը ներառում է`

1) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար համայնքի բյուջեի եկամուտների վերլուծությունը, որտեղ ներկայացվում է բյուջեով նախատեսված յուրաքանչյուր եկամտատեսակի գծով համապատասխան ցուցանիշների վերլուծությունը,

2) հաշվետու ժամանակաշրջանի համար համայնքի բյուջեի ծախսերի վերլուծությունը, որտեղ ներկայացվում է համայնքի բյուջեի ծախսերի գծով համապատասխան ցուցանիշների վերլուծությունը՝ ըստ դրանց տնտեսագիտական և գործառական դասակարգման համապատասխան տարրերի,

3) տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածում համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին՝ համապատասխան հիմնավորումներով,

4) տեղեկություններ՝ հաշվետու ժամանակահատվածում բյուջեի պարտքերի և դրանց սպասարկման վերաբերյալ,

5) այլ տեղեկություններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում համայնքի բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու համար:

26. Սույն հրահանգի 26-րդ կետում նշված վերլուծական տեղեկատվությունը կազմվում և ներկայացվում է Ընդհանուր պայմանների 8-ից 10-րդ կետերին համապատասխան:

27. Հաշվետվության թվային մասը ներկայացվում է Ընդհանուր պայմանների 5-ից 7-րդ կետերին համապատասխան` օրինակելի ձև Հ-9-ով, ընդ որում՝ թվային մասը ներկայացվում է տվյալ տարվա համայնքի բյուջեի հավելվածներին համապատասխան:

28. Համայնքի պահուստային ֆոնդից կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի վերաբերյալ հաշվետվությունը թվային մասում ներկայացվում է առանձին տեղեկանքով:

 

Օրինակելի ձև Հ-1

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

01.01.20____ թ. - ____ .20____ թ. ժամանակահատվածի համար

 

1. Եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու մարմնի անվանումը`

 
   

2. Եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու մարմնի դասիչը՝

 
   

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
   

4. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Բյուջետային եկամուտների դասակարգման տարրերի անվանումները

Տարեսկզբին հաստատված տարեկան ծրագրային ցուցանիշը

Փոփոխություններ տարեկան ծրագրային ցուցանիշներում

Տարեկան ճշտված ծրագրային ցուցանիշներ

Ստացված եկամուտներ

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ

       

այդ թվում՝

       

-----------------------

       

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ՝

       

այդ թվում՝

       

-----------------------

       

ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

       

այդ թվում՝

       

-----------------------

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

       

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

 Օրինակելի ձև Հ-1-ի

 

Օրինակելի ձև Հ-1-ը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 

1. Տիտղոսային մասի՝ «1. Եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու մարմնի անվանումը`» և «2. Եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու մարմնի դասիչը`» դաշտերին կից դատարկ դաշտերում լրացվում են բյուջետային եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատու վերադաս պետական մարմնի անվանումը և գերատեսչական դասակարգման դասիչը:

2. Աղյուսակի «Ա» սյունակում լրացվում են բյուջետային եկամուտների դասակարգման համապատասխան տարրերի անվանումները` հաշվետու տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համապատասխան հավելվածով հաստատված եկամուտների անվանումներին համապատասխան: Հաշվետվության մեջ կարող են չներառվել այն տարրերը, որոնց գծով տվյալ հիմնարկի գծով եկամուտներ չեն նախատեսվել և չեն ստացվել: Դրա հետ մեկտեղ, աղյուսակում հանրագումարային տողերի լրացումը՝ այդ աղյուսակում դրանց վերաբերող լրացված տարրերի առկայության դեպքում պարտադիր է:

3. Աղյուսակի «Ե» սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ (տարեսկզբից աճողական կարգով) պետական բյուջե մուտքագրված փաստացի եկամուտները:

 

Օրինակելի ձև Հ-2

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
   

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝

 
 

6. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

7. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

8. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի

Տարե-սկզբին հաս-տատված
տարեկան նախա-հաշիվ

Փոփոխություններ տարեկան նախահաշվում

Տարեկան ճշտված նախա-հաշիվ

Ֆինան-սա-վորում

Դրամ-արկ-ղային ծախս

Փաս-տացի ծախս

Վճարման ենթակա, սակայն չիրականացված վճարումներ (պարտքեր)

Դրամ-արկղի մնացորդ

անվանումները

NN

ՀՀ օրենք (համայնքի ավա-գանու
որոշում)

ՀՀ կառավ. կողմից (հա-մայնքի ղեկա-վարի որոշում)

Վերա-դասի կողմից

Ընդա-մենը

Որոնցից 30 օրից անց պարտքեր

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

Զ

Է

Ը=Դ+Ե+Զ+է

Թ

Ժ

ԺԱ

ԺԲ

ԺԳ

ԺԴ

1100000

Ընթացիկ ծախսեր

X

                     
 

այդ թվում՝

                       

-----

-------

                       

4000000

Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ (տող 1200000 - տող 1300000)

X

                     
 

այդ թվում՝

                       

1200000

Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր

X

                     
 

այդ թվում

                       

-----

-------

                       

1300000

Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր

X

                     
 

այդ թվում՝

                       

………

………

                     

1000000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 1100000+տող 4000000)

x

                     

1500000

Ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով ծախսեր

X

                     
 

այդ թվում՝

                       

………

………

                     

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

 Օրինակելի ձև Հ-2-ի

 

Օրինակելի ձև Հ-2-ը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 

1. Տիտղոսային մասի «5. Ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝» դաշտին կից դատարկ դաշտում լրացվում է «1» թվանշանը` ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծախսերի դեպքում և «2» թվանշանը` համայնքի բյուջեից ֆինանսավորվող ծախսերի դեպքում:

2. Աղյուսակի «Գ» սյունակում լրացվող տողի համարը պետք է կազմված լինի նույն աղյուսակի «Բ» սյունակում նշվող բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրին համապատասխանող՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվար 9-ի N 5-Ն հրամանով հաստատված N 5, N 6, N 7 և N 9 հավելվածների ծախսերի անվանումներով և դրանց թվային ցուցանիշներով (մինչև սինթետիկ հաշիվ): Օրինակ` «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» տարրի առջև պետք է գրվի 411100 թիվը՝ որտեղ առաջին 4-ը՝ դասի, երկրորդ 1-ը՝ կատեգորիայի, 1-ը՝ խմբի, 0-ն` սինթետիկ մասի համարներն են: Համանման՝ «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» տարրի դիմաց պետք է գրվի 511300 թիվը և այլն:

3. Աղյուսակի «Բ» սյունակում լրացվում են բյուջետային ծախսերի դասակարգման համապատասխան տարրերի անվանումը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի հունվար 9-ի N 5-Ն հրամանով հաստատված N 5, N 6, N 7 և N 9 հավելվածների համաձայն: Հաշվետվության մեջ կարող են չներառվել վերոհիշյալ դասակարգման այն տարրերը, որոնց գծով տվյալ ծրագրի շրջանակներում ծախսեր չեն կատարվել: Դրա հետ մեկտեղ, աղյուսակում հանրագումարային տողերի (օրինակ՝ «Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում», «Պայմանագրային ծառայությունների ձեռքբերում», «Սուբսիդիաներ», «Հիմնական միջոցներ» և այլն) լրացումը՝ այդ աղյուսակում դրանց վերաբերող լրացված տարրերի առկայության դեպքում պարտադիր է:

4. Աղյուսակի «Դ» սյունակում լրացվում են տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքով (համայնքների դեպքում` համայնքի բյուջեով) նախատեսված տարեկան հատկացումներն ըստ ծրագրային դասակարգման, իսկ այդ ցուցանիշների բացվածքն ըստ գործառական և տնտեսագիտական դասակարգումների՝ տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի կատարումն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված համապատասխան ցուցանիշները՝ բացառելով նույն որոշման առանձին հավելվածով հաստատված վերաբաշխումները:

5. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հաշվետվություններն ընդգրկում են նաև տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի նախահաշվի վերաբերյալ, որը հաստատվում է տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի կատարումն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ (համայնքների դեպքում` համայնքի ղեկավարի որոշմամբ), ինչպես նաև դրանում կատարված փոփոխությունների և ճշտված նախահաշվի վերաբերյալ:

6. Աղյուսակի «Թ» սյունակում լրացվում են ծրագրի պատասխանատու մարմնի գանձապետական հաշվից միջոցառումը կատարող մարմնի գանձապետական հաշվին հաշվետու ժամանակահատվածում փոխանցված գումարները։

7. Աղյուսակի «Ժ» սյունակում լրացվում են միջոցառումը կատարող մարմնի գանձապետական հաշվից, բացառությամբ ավանդային հաշիվների, հաշվետու ժամանակահատվածում ելքագրված գումարները։

8. ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 706-Ն որոշման 31-րդ և 48-րդ կետերում նախատեսված դեպքերում ծրագրի պատասխանատու մարմնի գանձապետական հաշվից ելքագրված գումարները համարվում են տվյալ միջոցառումների գծով ֆինանսավորում և դրամարկղային ծախսեր:

9. Աղյուսակի «ԺԱ» սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնարկի՝ համապատասխան փաստաթղթերով ձևակերպված իրական ծախսերը, ներառյալ կրեդիտորների չվճարված հաշիվները, հաշվարկված աշխատավարձի ու կրթաթոշակների գծով կատարված ծախսերը։

10. Աղյուսակի «ԺԲ» սյունակում լրացվում են տարեսկզբից, աճողական կարգով, մինչև հաշվետու ամսվա վերջին օրն ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալ հիմնարկին՝ նրա կրեդիտորների կողմից ներկայացված վճարման պահանջագրերով պահանջվող հատկացումները՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկի գումարը: Պահանջվող հատկացումները համարվում են վճարման ենթակա՝ վճարման պահանջագրերով այդ վճարումների իրականացման համար նախատեսված ժամկետի վերջին օրվանից սկսած: Կրեդիտորների կողմից ներկայացված վճարման պահանջագրերը համարվում են վավերական այն պահից, երբ տվյալ հիմնարկը ընդունում է պահանջագրին համապատասխան վճարումները իրականացնելու իր պարտավորվածությունը: Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հետևյալ տարրերի գծով (պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ, ծառայողական գործուղումներ, կրթաթոշակներ, կենսաթոշակներ, նպաստներ) նախատեսված հատկացումները համարվում են վճարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ վճարումներն իրականացնելու համար նախատեսված օրվանից սկսած:

11. Աղյուսակի «ԺԳ» սյունակում լրացվում են տարեսկզբից, աճողական կարգով, մինչև հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ տվյալ հիմնարկին՝ նրա կրեդիտորների կողմից վճարման պահանջագրերով ներկայացված, սակայն վճարման վերջին օրվանից երեսուն օրից ավելի չվճարված պարտավորությունները:

12. «1300000 Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր» տողում ցուցանիշները լրացվում են բացասական նշանով:

 

Օրինակելի ձև Հ-3

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Արտաբյուջետային հաշվի բացման իրավական հիմքը՝

ՀՀ կառավարության «___» «___________» _______թ. N _____ որոշում

 

6. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

7. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

8. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Տողերի NN

 Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման աղբյուրների և դրանց հաշվին իրականացվող ելքերի (ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի)

Տարեսկզբին հաստատված տարեկան նախահաշիվ

Տարեկան նախահաշվում կատարված փոփոխու-թյունները (ավելացումը`/+/, պակասեցումը
/-/)

Տարեկան ճշտված նախահաշիվ(սյուն 1 + սյուն 2)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանի ճշտված նախահաշիվ

Փաստացի

անվանումները

Տնտեսա-գիտական ծածկագրի համարը (սինթետիկ հաշիվ)

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

2000000

I. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 2111000+ տող 2112000+տող 2113000 )

x

         
 

այդ թվում՝

 

2111000

1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ

x

         

2112000

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

2112100

2.1. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից

x

         

2112110

2.1.1 ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից

731100

         

2112120

2.1.2 կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից

731200

         

2112200

2.2 Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից

x

         

2112210

2.2.1 ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից

732100

         

2112220

2.2.2 կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից

732200

         

2112300

2.3 Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից

x

         

2112310

2.3.1 ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից

733100

         

2112320

2.3.2 կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից

733200

         

2113000

 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

2113100

3.1 Եկամուտներ սեփականությունից

x

         

2113110

3.1.1 տոկոսներ

741100

         

2113120

3.1.2 շահաբաժիններ

741200

         

2113130

3.1.3 գույքի վարձակալություն

741500

         

2113200

3.2 Եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից

x

         

2113210

3.2.1 Եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից

742100

         

2113240

3.2.2 վարչական գանձումներ

742200

         

2113241

3.2.2.1 մաքսավճար

x

         

2113242

3.2.2.2 այլ վարչական գանձումներ

x

         

2113300

3.3 Եկամուտներ տույժերից, տուգանքներից

x

         

2113400

3.4 Ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ

x

         

2113410

3.4.1 ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ

744100

         

2113420

3.4.2 կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ

744200

         

2113500

3.5 Այլ եկամուտներ

x

         

1000000

II. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 1100000 + տող 4000000)

X

         
 

այդ թվում`

           

1100000

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ (տող 1110000+ տող 1120000+տող 1130000+տող 1140000+տող 1150000+տող 1160000+տող 1170000)

x

         
 

այդ թվում`

           

1110000

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (տող 1111000+ տող 1112000+տող 1113000+տող 1114000+տող 1115000+տող 1116000+տող 1117000)

x

         

1111000

- Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

 411100

         

1112000

- Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

 411200

         

1113000

- Քաղաքացիական, դատական և պետական այլ ծառայողների պարգևատրում

411300

         

1114000

- Հարկային և մաքսային մարմինների աշխատողների պարգևատրում

411400

         

1115000

- Այլ վարձատրություններ

411500

         

1116000

- Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

412100

         

1120000

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
(տող 1121000+ տող 1122000 + տող 1123000+ տող 1124000+ տող 1125000+ տող 1126000)

x

         
 

այդ թվում`

           

1121000

2.1. Շարունակական ծախսեր

x

         

1121100

- Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր

421100

         

1121200

- Էներգետիկ ծառայություններ

421200

         

1121300

- Կոմունալ ծառայություններ

421300

         

1121400

- Կապի ծառայություններ

421400

         

1121500

- Ապահովագրական ծախսեր

421500

         

1121600

- Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

421600

         

1121700

-Արտագերատեսչական ծախսեր

421700

         

1122000

2.2. Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր

x

         

1122100

- Ներքին գործուղումներ

422100

         

1122200

- Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

422200

         

1122300

- Այլ տրանսպորտային ծախսեր

422900

         

1123000

2.3. Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

x

         

1123100

- Վարչական ծառայություններ

423100

         

1123200

- Համակարգչային ծառայություններ

423200

         

1123300

- Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

423300

         

1123400

- Տեղեկատվական ծառայություններ

423400

         

1123500

- Կառավարչական ծառայություններ

423500

         

1123600

- Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

423600

         

1123700

- Ներկայացուցչական ծախսեր

423700

         

1123800

- Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

423900

         

1124000

2.4. Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

x

         

1124100

- Մասնագիտական ծառայություններ

424100

         

1125000

2.5. Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

x

         

1125100

- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

425100

         

1125200

- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

425200

         

1126000

2.6. Նյութեր (ապրանքներ)

x

         
 

այդ թվում`

           

1126100

- Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

426100

         

1126200

- Գյուղատնտեսական ապրանքներ

426200

         

1126300

- Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների զարգացման)

426300

         

1126400

- Տրանսպորտային նյութեր

426400

         

1126500

- Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

426500

         

1126600

- Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

426600

         

1126700

- Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

426700

         

1126800

- Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

426900

         

1130000

3. ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1130100

- Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

441100

         

1130200

- Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

441200

         

1130300

- Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

442100

         

1130400

- Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

442200

         

1131000

Փոխառությունների հետ կապված վճարներ

x

         

1131200

- Տույժեր

443200

         

1131300

- Փոխառությունների գծով տուրքեր

443300

         

1140000

4. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1141000

- Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին

451100

         

1142000

- Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին

451200

         

1143000

- Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին

452100

         

1144000

- Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին

452200

         

1150000

5. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1151000

Դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

x

         

1151100

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

461100

         

1151200

- Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

461200

         

1152000

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

x

         

1152100

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

462100

         

1152200

- Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

462200

         

1153000

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

x

         

1153100

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

463100

         

1153200

- Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

463200

         

1153300

- Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ

463300

         

1153400

- Օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցում

463400

         

1153500

- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

463500

         

1153600

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

463700

         

1153700

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

463800

         

1153800

- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

463900

         

1154000

 Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

x

         

1154100

- Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

465100

         

1154200

- Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին

465200

         

1154300

- Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ համայնքներին

465300

         

1154400

- Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

465500

         

1154500

- Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

465600

         

1154600

-Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ

465700

         

1160000

6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1161000

6.1. Սոցիալական ապահովության նպաստներ

x

         

1161100

- Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ

471100

         

1161200

- Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

471200

         

1162000

6.2. Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

x

         

1162100

- Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

472100

         

1162200

- Մայրության նպաստներ բյուջեից

472200

         

1162300

- Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

472300

         

1162400

- Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

472400

         

1162500

- Կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային նպաստներ բյուջեից

472500

         

1162600

-Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

472600

         

1162700

- Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

472700

         

1162800

- Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

472800

         

1162900

- Այլ նպաստներ բյուջեից

472900

         

1163000

6.3. Կենսաթոշակներ

x

         

1163100

- Կենսաթոշակներ

474100

         

1170000

7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1171000

7.1. Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

x

         

1171100

- Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

481100

         

1171200

- Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

481900

         

1172000

7.2. Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

x

         

1172100

- Աշխատավարձի ֆոնդ

482100

         

1172200

- Այլ հարկեր

482200

         

1172300

- Պարտադիր վճարներ

482300

         

1172400

- Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր

482400

         

1173000

7.3. Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

x

         

1173100

- Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

483100

         

1174000

7.4. Բնական աղետներից կամ այլ բնական պատճառներով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնում

x

         

1174100

- Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

484100

         

1174200

- Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում

484200

         

1175000

7.5. Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասների կամ վնասվածքների վերականգնում

x

         

1175100

- Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

485100

         

1176000

7.6. Այլ ծախսեր

x

         

1176100

- Այլ ծախսեր

486100

         

1177000

7.7. Պահուստային միջոցներ

x

         

1177100

- Պահուստային միջոցներ

489100

         

4000000

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 1200000 + 1300000)

x

         
 

այդ թվում`

           

1200000

ԲԱ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

1210000

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

1211000

- Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում

511100

         

1212000

- Շենքերի և շինությունների շինարարություն

511200

         

1213000

- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

511300

         

1214000

- Տրանսպորտային սարքավորումներ

512100

         

1215000

- Վարչական սարքավորումներ

512200

         

1216000

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

512900

         

1217000

- Աճեցվող ակտիվներ

513100

         

1218100

- Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

513200

         

1218200

- Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

513300

         

1218300

- Նախագծահետազոտական ծախսեր

513400

         

1220000

2. ՊԱՇԱՐՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

1221000

- Ռազմավարական պաշարներ

521100

         

1222000

- Նյութեր և պարագաներ

522100

         

1223000

- Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ

523100

         

1224000

- Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

524100

         

1230000

3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

1231000

- Բարձրարժեք ակտիվներ

531100

         

1240000

4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

         
 

որից`

           

1241000

- Հող

541100

         

1242000

- Ընդերքային ակտիվներ

542100

         

1243000

- Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

543100

         

1244000

- Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

544100

         

1300000

ԲԲ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

x

         
 

որից`

           

1311000

- Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր

x

         

1312000

- Պաշարների իրացումից մուտքեր

x

         

1313000

- Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր

x

         

1314000

- Ոչ արտադրական ակտիվների իրացումից մուտքեր

x

         

3000000

III. ԴԵՖԻՑԻՏ ԿԱՄ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴ (տող 1000000 - 2000000)

x

         

5000000

IV. ԴԵՖԻՑԻՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (տող 5100000 + 5200000)

x

         

այդ թվում`

5100000

 Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

5110000

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

         

այդ թվում`

5111000

 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)

x

         
 

որից`

           

5111100

- թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9111

         

5111200

- հիմնական գումարի մարում

6111

         

5112000

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)

x

         
 

այդ թվում`

           

5112100

1.2.1 Վարկեր

X

         
 

որից`

           

5112110

- վարկերի ստացում

9112

         

5112120

- ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում

6112

         

5112200

1.2.2 Փոխատվություններ

X

         
 

որից`

           

5112210

- փոխատվությունների ստացում

9112

         

5112220

- ստացված փոխատվությունների մարում

6112

         

5120000

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

5121000

2.1. Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցություն

x

         
 

որից`

           

5121100

- իրացումից մուտքեր

9213

         

5121200

- ձեռքբերում

6213

         

5122000

2.2. Փոխատվություններ

           
 

որից`

           

5122100

- նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9212

         

5122200

- փոխատվությունների տրամադրում

6212

         

5123000

2.3. Վարկեր

X

         
 

այդ թվում`

           

5123100

- տրամադրված վարկերի մարումներից մուտքեր

9212

         

5123200

- վարկերի տրամադրում

6212

         

5124000

2.4. Արտաբյուջետային հաշվի ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող հաշվի տարեսկզբի միջոցներ

x

         

5125000

2.5. Արտաբյուջետային հաշվից համապատասխան բյուջե փոխանցվող միջոցներ

x

         

5126000

2.6. Արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն

x

         

5127000

2.7. Արտաբյուջետային հաշվի ժամանակավորապես ազատ միջոցներ

x

         

5200000

 Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

5210000

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

         

այդ թվում`

5211000

1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)

x

         
 

որից`

           

5211100

- թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9121

         

5211200

- հիմնական գումարի մարում

6121

         

5212000

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)

x

         
 

այդ թվում`

           

5212100

1.2.1 Վարկեր

x

         
 

 որից`

           

5212110

- վարկերի ստացում

9122

         

5212120

- ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում

6122

         

5212200

1.2.2 Փոխատվություններ

X

         
 

 որից`

           

5212210

- փոխատվությունների ստացում

9122

         

5212220

- ստացված փոխատվությունների մարում

6122

         

5220000

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

         
 

այդ թվում`

           

5221000

2.1. Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցություն

x

         
 

որից`

           

5221100

- իրացումից մուտքեր

9223

         

5221200

- ձեռքբերում

6223

         

5222000

2.2. Փոխատվություններ

X

         
 

որից`

           

5222100

- նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9222

         

5222200

- փոխատվությունների տրամադրում

6222

         

5223000

2.3. Վարկեր

X

         
 

այդ թվում`

           

5223100

- տրամադրված վարկերի մարումներից մուտքեր

9222

         

5223200

- վարկերի տրամադրում

6222

         

5224000

2.4. Արտաբյուջետային հաշվի ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող հաշվի տարեսկզբի միջոցներ

x

         

5225000

2.5. Արտաբյուջետային հաշվից համապատասխան բյուջե փոխանցվող միջոցներ

x

         

5226000

2.6. Արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն

x

         

5227000

2.7. Արտաբյուջետային հաշվի ժամանակավորապես ազատ միջոցներ

x

         

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի ազատ մնացորդի ստացման հաշվարկ

 

   

Ներքին ֆինանսավորման աղբյուր

Արտաքին ֆինանսավորման աղբյուր

ա.

Արտաբյուջետային հաշվի տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

   

բ.

Արտաբյուջետային հաշվի ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող հաշվի տարեսկզբի միջոցներ

   

բա.

այդ թվում`
Արտաբյուջետային հաշվի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` ձևավորված բացառապես նախորդ տարիներին արտաբյուջետային հաշվից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների)` հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից

   

գ.

Արտաբյուջետային հաշվի ժամանակավորապես ազատ միջոցներ կամ միջոցների փոփոխություն

   
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի ազատ մնացորդ (ա - բ + բա + գ)

 -

 -


____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

 օրինակելի ձև Հ-3-ի

 

1. «Բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին» հաշվետվությունը լրացվում է «Բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշվի օրինակելի ձևի» լրացման պահանջներին համապատասխան:

2. Հաշվետվության «5»-րդ սյունակում եկամուտների մասով ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի համար փաստացի ստացված արտաբյուջետային եկամուտները, իսկ ծախսերի մասով՝ դրամարկղային ծախսերը:

3. Նախորդ տարիների Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ համայնքի բյուջեներից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների) վերադարձից մուտքերն արտացոլվում են արտաբյուջետային հաշվի ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող հաշվի տարեսկզբի միջոցներ տողի 5-րդ սյունակում՝ դրական նշանով:

4. Աղյուսակի 5-րդ սյունակում արտաբյուջետային հաշվի ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող հաշվի տարեսկզբի միջոցների և արտաբյուջետային հաշվի ժամանակավորապես ազատ միջոցներ (արտաբյուջետային հաշվի միջոցների փոփոխություն) տողերը կարող են միաժամանակ լրացվել, եթե առկա են նախորդ տարիների արտաբյուջետային հաշվից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների) վերադարձից մուտքեր:

5. «Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի ազատ մնացորդի ստացման հաշվարկ» աղյուսակի ցուցանիշները լրացվում են դրական նշանով հետևյալ կերպ`

1) աղյուսակի «ա» տողում լրացվում է նախորդ տարիներից աճողական կարգով գոյացած տարեսկզբի ազատ մնացորդը,

2) աղյուսակի «բ» տողում լրացվում են հաշվետվության 5124000 և 5224000 տողերի ցուցանիշները,

3) աղյուսակի «բա» տողում լրացվում են նախորդ տարիներին արտաբյուջետային հաշվից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների) հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից մուտքերը,

4) աղյուսակի «գ» տողում եռամսյակային հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում լրացվում են հաշվետվության 5127000 և 5227000 տողերի ցուցանիշները, իսկ տարեկան հաշվետվության դեպքում՝ 5126000 և 5226000 տողերի ցուցանիշները:

 

Օրինակելի ձև Հ-4

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ, ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝

 
 

6. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

7. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

8. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի

Դեբիտորական պարտքեր

Կրեդիտորական պարտքեր

անվանումները

NN

տարեսկիզբ

տարեվերջ

տարեսկիզբ

տարեվերջ

ընդամենը

ն/թ բյուջեից

ընդամենը

ն/թ բյուջեից

ընդամենը

ն/թ բյուջեից

ընդամենը

ն/թ բյուջեից

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

1100000

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ,

x

               

1110000

1. ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ,
այդ թվում՝

x

               

1110000

1.1 Աշխատանքի վարձատրություն

x

               

1111000

 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

411100

               

1112000

 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

 411200

               

1113000

 - Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում

411300

               

1114000

- ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատողների պարգևատրում

411400

               

1115000

 - Այլ վարձատրություններ

411500

               

1116000

 - Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

412100

               
 

 - Բնեղեն աշխատավարձերին և հավելավճարներին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

412100*

               

1120000

2 Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում

x

               

1121000

2.1 Շարունակական ծախսեր

                 

1121100

 - գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր

421100

               

1121200

 - էներգետիկ ծառայություններ

421200

               
 

 - էներգետիկ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

421200*

               

1121300

 - Կոմունալ ծառայություններ

421300

               
 

 - Կոմունալ ծախսերին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

421300*

               

1121400

 - Կապի ծառայություններ

421400

               

1121500

 - Ապահովագրական ծախսեր

421500

               

1121600

 - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

421600

               

1121700

 - Արտագերատեսչական ծախսեր

421700

               

1122000

2.2. Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր

x

               

1122100

 - Ներքին գործուղումներ

422100

               

1122200

 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

422200

               

1122300

 - Այլ տրանսպորտային ծախսեր

422900

               

1123000

2.3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում

x

               

1123100

 - Վարչական ծառայություններ

423100

               
 

 - Վարչական ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423100*

               

1123200

 - Համակարգչային ծառայություններ

423200

               
 

 - Համակարգչային ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423200*

               

1123300

 - Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

423300

               
 

 - Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423300*

               

1123400

 - Տեղեկատվական ծառայություններ

423400

               
 

 - Տեղեկատվական ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423400*

               

1123500

 - Կառավարչական ծառայություններ

423500

               
 

 - Կառավարչական ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423500*

               

1123600

 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

423600

               
 

 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423600*

               

1123700

 - Ներկայացուցչական ծախսեր

423700

               
 

 - Ներկայացուցչական ծախսերին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423700*

               

1123800

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

423900

               
 

 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններին ուղղված պահեստավորված միջոցներ

423900*

               

1124000

2.4 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում

x

               

1124100

 - Մասնագիտական ծառայություններ

424100

               
 

Մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերման արդյունքում առաջացած պահեստավորված միջոցներ

424100*

               

1125000

2.5 Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

x

               

1125100

 - Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

425100

               
 

- Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով պահեստավորված միջոցներ

425100*

               

1125200

 - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

425200

               
 

- Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման գծով պահեստավորված միջոցներ

425200*

               

1126000

2.6 Նյութեր (ապրանքներ)

x

               

1126100

 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

426100

               
 

 - Պահեստավորված գրասենյակային նյութեր և հագուստ

426100*

               

1126200

 - Գյուղատնտեսական ապրանքներ

426200

               
 

 - Պահեստավորված գյուղատնտեսական ապրանքներ

426200*

               

1126300

 - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների զարգացման)

426300

               
 

 - Պահեստավորված վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր

426300*

               

1126400

 - Տրանսպորտային նյութեր

426400

               
 

 - Պահեստավորված տրանսպորտային նյութեր

426400*

               

1126500

 - Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

426500

               
 

 - Պահեստավորված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

426500*

               

1126600

 - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

426600

               
 

 - Պահեստավորված առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

426600*

               

1126700

 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

426700

               
 

 - Պահեստավորված կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

426700*

               

1126800

 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

426900

               
 

 - Պահեստավորված հատուկ նպատակային այլ նյութեր

426900*

               

1130000

3 Տոկոսավճարներ

x

               

1130100

 - Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

441100

               

1130200

 - Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

441200

               

1130300

 - Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

442100

               

1130400

 - Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

442200

               

1131000

Փոխառությունների հետ կապված վճարներ

x

               

1131100

 - Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն

443100

               

1131200

 - Տույժեր

443200

               

1131300

 - Փոխառությունների գծով տուրքեր

443300

               

1140000

4. Սուբսիդիաներ

x

               

1141000

 - Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական կազմակերպություններին

451100

               

1142000

 - Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին

451200

               

1143000

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին

452100

               

1144000

 - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին

452200

               

1150000

5. Դրամաշնորհներ

x

               

1151000

Դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

x

               

1151100

Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

461100

               

1151200

Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

461200

               

1152000

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

x

               

1152100

Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

462100

               

1152200

Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

462200

               

1153000

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

x

               

1153100

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

463100

               

1153200

Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին

463200

               

1153300

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ

463300

               

1153400

Օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցում

463400

               

1153500

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

463500

               

1153700

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

463700

               

1153800

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

463800

               

1153900

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

463900

               

1154000

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

x

               

1154100

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

465100

               

1154200

Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին

465200

               

1154300

Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ համայնքներին

465300

               

1154500

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

465500

               

1154600

Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

465600

               

1154700

Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ

465700

               

1160000

6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

x

               

1161000

6.1 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ

x

               

1161100

 - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ

471100

               

1161200

 -Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

471200

               
 

 - Պահեստավորված սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

471200*

               

1162000

6.2 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ)

x

               

1162100

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

472100

               

1162200

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

472200

               

1162300

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

472300

               

1162400

 - Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

472400

               

1162500

 - Կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային նպաստներ բյուջեից

472500

               

1162600

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

472600

               

1162700

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

472700

               

1162800

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

472800

               

1162900

 - Այլ նպաստներ բյուջեից

472900

               

1163000

6.3 Կենսաթոշակներ

X

               

1163100

- Կենսաթոշակներ

474100

         

1170000

7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

x

               

1171000

7.1 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ

x

               

1171100

 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

481100

               
 

 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվությունների գծով պահեստավորված միջոցներ

481100*

               

1171200

 - Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

481900

               
 

 - Պահեստավորված միջոցներ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին տրվող նվիրատվությունների գծով

481900*

               

1172000

7.2 ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

x

               

1172100

 - Աշխատավարձի ֆոնդ

482100

               

1172200

 - Այլ հարկեր

482200

               

1172300

 - Պարտադիր վճարներ

482300

               

1172400

 - Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր

482400

               

1173000

7.3 ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ

x

               

1173100

 - Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

483100

               

1174000

7.4 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

x

               

1174100

 - Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

484100

               

1174200

 - Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում

484200

               

1175000

7.5 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

x

               

1175100

 - Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

485100

               

1176000

7.6 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

x

               

1176100

 - Այլ ծախսեր

486100

               
 

 - Այլ ծախսերի գծով պահեստավորված միջոցներ

486100*

               

1177000

7.7 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

               

1177100

 -Պահուստային միջոցներ

489100

               

1200000

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

x

               

1210000

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

               

1211000

 - Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում

511100

               
 

 - Շենքերի և շինությունների ձեռք բերման գծով պահեստավորված միջոցներ

511100*

               

1212000

 - Շենքերի և շինությունների կառուցում

511200

               
 

- Շենքերի և շինությունների կառուցման գծով պահեստավորված միջոցներ

511200*

               

1213000

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

511300

               
 

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման գծով պահեստավորված միջոցներ

511300*

               

1214000

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

512100

               
 

- Տրանսպորտային սարքավորումների գծով պահեստավորված միջոցներ

512100*

               

1215000

 - Վարչական սարքավորումներ

512200

               
 

- Վարչական սարքավորումների գծով պահեստավորված միջոցներ

512200*

               

1216000

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

512900

               
 

- Այլ մեքենաներ և սարքավորումների գծով պահեստավորված միջոցներ

512900*

               

1217000

 - Աճեցվող ակտիվներ

513100

               
 

- Աճեցվող ակտիվների գծով պահեստավորված միջոցներ

513100*

               

1218100

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

513200

               
 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցների գծով պահեստավորված միջոցներ

513200*

               

1218200

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

513300

               
 

- Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսերի գծով պահեստավորված միջոցներ

513300*

               

1218300

- Նախագծահետազոտական ծախսեր

513400

               
 

- Նախագծահետազոտական ծախսերի գծով պահեստավորված միջոցներ

513400*

               

1220000

2. ՊԱՇԱՐՆԵՐ

x

               

1221000

- Ռազմավարական պաշարներ

521100

               
 

- Ռազմավարական պաշարների գծով պահեստավորված միջոցներ

521100*

               

1222000

- Նյութեր և պարագաներ

522100

               
 

- Նյութերի և պարագաների գծով պահեստավորված միջոցներ

521100*

               

1223000

- Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ

523100

               
 

- Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքների գծով պահեստավորված միջոցներ

523100*

               

1224000

- Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

524100

               
 

- Սպառման նպատակով պահվող պաշարների գծով պահեստավորված միջոցներ

524100*

               

1230000

3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

               

1231000

- Բարձրարժեք ակտիվներ

531100

               

1240000

4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

x

               

1241000

- Հող

541100

               

1242000

- Ընդերքային ակտիվներ

542100

               

1243000

- Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

543100

               

1244000

- Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

544100

               

1000000

Ընդամենը ծախսեր (տող1200000+ տող1000000)

                 
 

 այդ թվում

                 
 

Ընդամենը դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր

                 
 

Ընդամենը պահեստավորված միջոցներ

                 

 

*ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Նշված տողերը լրացվում են պահեստավորված միջոցների առկայության դեպքում

 

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

Օրինակելի ձև Հ-5

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

6. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

7. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Ցուցանիշներ

տողի ծածկագիրը

տարեսկզբի մնացորդը

տարեվերջի մնացորդը

ծախսվել է տարվա ընթացքում հիմնարկի կարիքների համար

Գիտական, ուսումնական և այլ նպատակների նյութեր (060)

010

     
 

020

     
 

030

     
 

040

     

Սննդամթերք (061)

050

     

Դեղորայք և վիրակապային նյութեր (062)

060

     

Տնտեսական նյութեր և գրասենյակային պիտույքներ (063)

070

     

այդ թվում շինանյութեր ընթացիկ և կապիտալ շինարարության համար

080

     

Վառելիք, հեղուկ վառելանյութ և քսայուղեր (064)

090

     

Անասնակեր և ֆուրաժ (065)

100

     

Տարա (066)

110

     

Այլ նյութեր (067)

120

     

Նյութեր Ճանապարհին (068)

130

     

Մեքենաների և սարքավորումների պահեստամասեր (069)

140

     

Ընդամենը նյութեր և սննդամթերք (060-069)

150

     

Ցուցանիշներ

տողի ծածկագիր

գումար

Ցուցանիշներ

տողի ծածկագիր

գումար

Ստացվել է - ընդամենը

160

 

Դուրս է բերվել ընդամենը

180

 

այդ թվում անհատույց

190

 

դուրս է գրվել տարերային աղետների վնասումից

200

 

այդ թվում ստացվել է անհատույց

170

 

Դուրսգրված է հափշտակումից և տեղ չհասցնելուց

   

հիմնարկի հաշվին

210

 

մեղավորների հաշվին

220

 

Ստուգողական թիվ

980

   

980

 
           

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

Օրինակելի ձև Հ-6

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

6. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

7. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

Ցուցանիշներ

տողի ծածկագիրը

տարեսկզբի մնացորդը

տարեվերջի մնացորդը

Շենքեր (010)

010

   

այդ թվում բնակելի շենքեր

020

   

Շինություններ (011)

030

   

Փոխանցող հարմարանքներ (012)

040

   

Մեքենաներ և սարքավորումներ (013)

050

   

Սպիտակեղեն, անկողնու պարագաներ, հագուստ և կոշկեղեն (014)

060

   

Տրանսպորտային միջոցներ (015)

070

   

Գործիքներ, արտադրական (ներառյալ պարագաները) ու տնտեսական գույք (016)

080

   

Բանող և մթերատու անասուններ (017)

090

   

Գրադարանային ֆոնդ (018)

100

   

Այլ հիմնական միջոցներ (019)

110

   

Ընդամենը հիմնական միջոցներ

120

   

Ստուգողական թիվ

980

   

Ցուցանիշներ

տողի ծածկագիրը

Գումար (հիմնական միջոցներ)

Ստացվել է-ընդամենը

130

 

այդ թվում

   

բյուջեից ֆինանսավորման հաշվին

140

 

հատուկ միջոցների հաշվին

150

 

անհատույց տրված միջոցների հաշվին

160

 
 

170

 
     

Դուրս է բերվել- ընդամենը

180

 

այդ թվում

   

դուրսգրված է տեղ չհասնելու հիմքով հիմնարկի հաշվին

190

 

դուրսգրված է տեղ չհասնելու հիմքով մեղավորների հաշվին

200

 

անհատույց տրված միջոցներից

210

 
     

փտման, մաշվածության, և անպետք կամ ավել ունեցվածքի իրացումից

220

 
 

230

 

Ստուգողական թիվ

980

 

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

Օրինակելի ձև Հ-7

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

6. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

7. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

ԱԿՏԻՎ

տողի ծածկագիր

տարեսկիզբ

տարեվերջ (եռամսյակ)

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

     

Հիմնական միջոցներ (010-019)

010

   

2. ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐ

     

Արտադրական (ուսումնական) արհեստանոցների շինվածք (030)

020

   

Օժանդակ գյուղատնտեսական արտադրանք (031)

030

   

Երկարատև օգտագործման նյութեր գիտական հետազոտությունների և լաբորատոր փորձարկումների համար (042)

040

   

Հատուկ սարքավորում պայմանագրային գիտահետազոտական աշխատանքների համար (044)

050

   

Կենդանիներ, մատղաշ և գիրացման մեջ գտնվող կենդանիներ (050)

060

   

Նյութեր և սննդամթերք (060-069)

070

   

3. ՍԱԿԱՎԱՐԺԵՔ ԵՎ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

     

Սակավարժեք արագամաշ առարկաներ (070, 071)

080

   

4. ԾԱԽՔԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ

     

Արտադրական (ուսումնական) արհեստանոցների ծախքեր (080)

090

   

Օժանդակ (ուսումնական) գյուղատնտեսական ծախքեր (081)

100

   

Ծախքեր պայմանագրով կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների վրա (082)

110

   

Ծախքեր փորձագիտական հարմարանքների պատրաստման վրա (083)

120

   

Ծախքեր նյութերի մթերման և վերամշակման վրա (084)՝

130

   

5. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

     

Բացված վարկեր հիմնարկի ծախսերի համար (090, 091)

140

   

Բացված վարկեր կապիտալ ներդրումների համար ( 093)

150

   

Բացված վարկեր ուրիշ բյուջեների հաշվին (096)

160

   

Ընթացիկ հաշիվներ ինքնավար հանրապետությունների հանրապետական և համայնքների բյուջեների գծով (100, 101)

170

   

Պատվիրատուի միջոցները բանկի հատուկ հաշվում՝ կապիտալ շինարարության գծով կապալառուի հետ հաշվարկներ կատարելու համար (109)

180

   

Ընթացիկ հաշիվ ըստ հանձնարարությունների գումարի (110)

190

   

Ընթացիկ հաշիվ հատուկ միջոցների գծով (111)

200

   

Ընթացիկ հաշիվ այլ արտաբյուջետային միջոցների գծով (112)

210

   

Հաշվարկային հաշիվ (113)

211

   

Ընթացիկ հաշիվ արտաբյուջետային ֆոնդերի գծով (114)

212

   

Դրամարկղ (120)

220

   

Այլ դրամական միջոցներ (130-133)

230

   

6. ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

     

Հաշվարկներ բյուջետային թեմատիկայի գծով փորձարարական-կոնստրուկտորական մշակումների պատվերների մասնակի վճարման գծով (152)

240

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարված աշխատանքների և ծառայությունների համար (153)

241

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ վճարման ենթակա գիտահետազոտական աշխատանքների գծով (154)

250

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ գիտահետազոտական աշխատանքների համար ստացված կանխավճարների գծով (155)

251

   

Հաշվարկներ գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար ներգրավված համակատարողների հետ (156)

260

   

Հաշվարկներ գնորդների և պատվիրատուների հետ (157)

261

   

Հաշվարկներ առհաշիվ անձանց հետ (160)

270

   

Հաշվարկներ պակասորդների գծով (170)

280

   

Հաշվարկներ սոցիալական ապահովության գծով (171)

290

   

Հաշվարկներ վճարումների հատուկ տեսակների գծով (172)

300

   

Հաշվարկներ այլ դեբիտորների հետ (178)

310

   

Հաշվարկներ պլանային վճարումների կարգով (179)

320

   

Հաշվարկներ ապահովագրական վճարումների գծով թոշակային ֆոնդի հետ (198)

321

   

7. ԾԱԽՍԵՐ

     

Ծախսեր բյուջեի գծով հիմնարկի պահպանման և մյուս միջոցառումների վրա (200)

330

   

Ծախսեր ուրիշ բյուջեների հաշվին (202)

340

   

Բաշխման ենթակա ծախսեր (210)

350

   

Ծախսեր հատուկ միջոցների գծով (211)

360

   

Ծախսեր այլ միջոցների գծով (213)

370

   

Ծախսեր հիմնարկի պահպանման համար տնտեսվարման նոր կարգի պայմաններում (214)

371

   

Ծախսեր արտաբյուջետային ֆոնդերի հաշվին (215)

372

   

Ծախսեր արտաբյուջետային ֆոնդերի հաշվին կապիտալ ներդրումների համար (216)

373

   

Ծախսեր արտադրական գործունեության միջոցների հաշվին (217)

374

   

8. ՎՆԱՍՆԵՐ

     

Վնասներ (410)

380

   

9. ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

     

Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ (040)

390

   

Շինարարական նյութեր կապիտալ շինարարության համար (041)՝

400

   

Հաշվարկներ մատակարարների և կապալառուների հետ (150)

410

   

Ծախսեր բյուջեից կապիտալ շինարարության վրա (203)

420

   

Ծախսեր հատուկ միջոցների գծով կապիտալ շինարարության և սարքավորման ձեռքբերման վրա (212)

430

   

Հաշվեկշիռ

440

   

ՊԱՍԻՎ

տողի ծածկագիր

տարեսկիզբ

տարեվերջ (եռամսյակ)

1. Ֆինանսավորում

     

Ֆինանսավորում բյուջեից հիմնարկի ծախսերի և մյուս միջոցառումների համար (230, 140)

450

   

Ֆինանսավորում ուրիշ բյուջեների հաշվին (232, 142)

460

   

Ծնողների միջոցներ մանկական հիմնարկների պահպանման համար (236)

470

   

Այլ միջոցներ հիմնարկի պահպանման համար (238)

480

   

Բանկի երկարատև վարկ (248)

490

   

Միջոցներ ստացված բանկից դեկտեմբերի երկրորդ կեսի աշխատավարձի ժամկետից շուտ վճարելու համար (245)

500

   

2. ՖՈՆԴԵՐ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

     

Նյութական խրախուսման ֆոնդ (240)

510

   

Աշխատանքի վարձատրության միասնական ֆոնդ (241)

511

   

Արտադրական և սոցիալական զարգացման ֆոնդ (246)

520

   

Նյութական և դրան հավասարեցված ծախսեր (249)

521

   

Հիմնական միջոցների միասնական ֆոնդ (250)

530

   

Ֆինանսական միջոցների միասնական ֆոնդ (270)

531

   

Կենտրոնացված ֆոնդեր և ֆինանսական ռեզերվներ (271)

532

   

Արտաբյուջետային ֆոնդեր (272)

533

   

Հիմնական միջոցների մաշվածություն (020)

540

   

Սակավարժեք արագամաշ առարկաների ֆոնդ (260)

550

   

3.ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

     

Հաշվարկներ բյուջետային թեմատիկայի գծով փորձարարական-կոնստրուկտորական մշակումների պատվերների մասնակի վաճառման գծով (152)

551

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ արտաբյուջետային միջոցների գծով կատարված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների համար (153)

552

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ վճարման ենթակա գիտահետազոտական աշխատանքների գծով (154)

553

   

Հաշվարկներ պատվիրատուների հետ գիտահետազոտական աշխատանքների համար ստացված կանխավճարների գծով (155)

560

   

Հաշվարկներ գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար ներգրավված համակատարողների հետ (156)

570

   

Հաշվարկներ գնորդների և պատվիրատուների հետ (157)

571

   

Հաշվարկներ սոցիալական ապահովության գծով (171)

580

   

Հաշվարկներ վճարումների հատուկ տեսակների գծով (172)

590

   

Հաշվարկներ բյուջե կատարվող վճարումների գծով (173)

600

   

Հաշվարկներ դեպոզիտային գումարների գծով (174)

610

   

Հաշվարկներ ըստ հանձնարարությունների ծախսերի համար ստացված միջոցների գծով (176)

620

   

Հաշվարկներ դեպոնենտների հետ (177)

630

   

Հաշվարկներ այլ կրեդիտորների հետ (178)

640

   

Հաշվարկներ բանվորների և ծառայողների հետ (180)

650

   

Հաշվարկներ կրթաթոշակառուների հետ (181)

660

   

Հաշվարկներ բանվորների և ծառայողների հետ անկանխիկ փոխանցումների գծով (182-187)

670

   

Այլ հաշվարկներ կատարված աշխատանքների գծով (189)

680

   

Հաշվարկներ ապահովագրական վճարումների գծով ՀՀ թոշակային ֆոնդի հետ (198)

681

   

4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

     

Արտադրական (ուսումնական) արհեստանոցների արտադրանքի իրացում (280)

690

   

Օժանդակ (ուսումնական) գյուղատնտեսության արտադրանքի իրացում (281)

 700

   

Պայմանագրերով կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների իրացում (282)

710

   

Եկամուտներ հատուկ միջոցների գծով (400)

720

   

Եկամուտներ պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական ուսումնարանների արտադրական գործունեությունից (402)

721

   

Շահույթ (410)

730

   

5. ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

     

Հաշվարկներ մատակարարների և կապալառուների հետ (150)

740

   

Կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորում բյուջեից (231,143)

750

   

Հաշվեկշիռ

760

   

ԵՏՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

     

Անվճարունակ դեբիտորների դուրս գրված պարտք (5)

770

   

Փոխատվություններ տրված այգեգործական ընկերությունների (կոոպերատիվների) անդամ բանվորներին ու ծառայողներին (13)

780

   

Տարադրամային մասհանումների ֆոնդ (14)

781

   

Ընդհանուր գումար

790

   

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 230 ԵՎ 231 (140,143) ԵՆԹԱՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ

 

Դեբետ

տողի ծածկա-գիրը

գումար

Կրեդիտ

տողի ծածկա-գիրը

գումար

ծախսերի նախահաշվով

կապ. ներդրումներ և այլ միջոցառումներ

ծախսերի նախահաշվով

կապ.ներդրումներ և այլ
միջոցառումներ

Տեղափոխվել է 173 հաշվին // հաշվարկներ բյուջեին կատարվող վճարումների գծով

800

   

Տարեսկզբի մնացորդ

890

   

Անհուսալի պարտքերի դուրսգրում

810

   

Բացված է վարկ տարվա սկզբից (եռամսյակից) հաշվի առած փակված և հետ կանչված վարկերը

900

   

Հիմնարկի հաշվին նյութերի պակասորդների դուրսգրում

820

   

Մուտքագրվել է նյութերի ավելցուկը

910

   

Չօգտագործված վարկերի մնացորդների փակում բանկի կողմից դեկտեմբերի 31-ին

830

   

Վճարումներ կատարված կենտրոնացված կարգով վերադաս վարկի կարգադրիչի կողմից ի հաշիվ տվյալ նախարարության նախահաշվի

920

   

Դուրս է գրվել ավարտված և շահագործման հանձնված շինարարական օբյեկտների ծախսերը

840

   

Փոխանցված է հիմնական միջոցների և սակավարժեք առարկաների հաշվից նյութերի հաշվին

930

   

Դուրս է գրվել ծախսերը հաշվետու տարում

850

     

940

   
 

860

     

950

   
 

870

     

960

   

Ընդամենը

880

   

Ընդամենը

970

   
       

Տարեվերջի մնացորդը հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում

980

   

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

Օրինակելի ձև Հ-8

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

01.01.20____թ. --___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար

 

 

1. Ծրագրի պատասխանատու մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

2. Միջոցառումը կատարող մարմնի

Անվանումը`

 

Դասիչը՝

 
 

3. Հիմնարկի անվանումը՝

 
 

4. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

5. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին N

 

Խումբ N

 

Դաս N

 
 

6. Ծրագրային դասակարգման

Ծրագրի անվանումը

 

Ծրագրի դասիչը

 

Միջոցառման անվանումը

 

Միջոցառման դասիչը

 
 

7. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

 

Տարեկան պլանային ցուցանիշը

Հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային ցուցանիշը

Փաստացի ցուցանիշը հաշվետու ժամանա-կահատվածում

Հաշվետու ժամանա-կահատվածի պլանային (ճշտված) և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը

Տարբերության
պատճառը

Ծրագրի դասիչը՝

 

Տարեսկզբին հաստատված

Ճշտված

Տարեսկզբին հաստատված

Ճշտված

Միջոցառման դասիչը՝

 

1

2

3

4

5

6

7

Միջոցառման անվանումը՝

 

x

x

x

 

x

x

x

Միջոցառման նկարագրությունը՝

 

x

x

x

 

x

x

x

Միջոցառման տեսակը

 

x

x

x

X

x

x

x

Միջոցառումն իրականացնողի անվանումը՝

 

x

x

x

 

x

x

x

Արդյունքի չափորոշիչներ

 
               
               

....

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազար դրամ)

             

____ _________ 20__թ.

 

Առաջին կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ. Տ.

           
   

Երկրորդ կարգի ստորագրություն

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

Օրինակելի ձև Հ-8 -ի

 

Օրինակելի ձև Հ-8-ը լրացվում է հետևյալ կերպ.

1. Աղյուսակում կարող են լրացվել կամ փոփոխվել միայն սպիտակ գույնով ներկված դաշտերը: Գունավորված կամ «x»-ով նշված դաշտերը չի կարելի փոփոխել:

2. Աղյուսակում չի կարելի միավորել կամ բաժանել միավորված դաշտերը:

3. Աղյուսակում արդյունքի չափորոշիչների (ֆինանսական և/կամ ոչ ֆինանսական) գծով ցուցանիշները, ինչպես նաև միջոցառման վրա կատարվող ծախսերը պետք է ներկայացվեն տարեսկզբից աճողական կարգով:

4. Եթե աղյուսակում արդյունքի չափորոշիչների, ինչպես նաև միջոցառման վրա կատարվող ծախսերի վերաբերյալ պլանային ցուցանիշները ներկայացված են միայն տարեկան կտրվածքով, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ տվյալ չափորոշիչի համար նպատակահարմար չի եղել սահմանել եռամսյակային բաշխում (օրինակ ժամկետայնության կամ որակական որոշ ցուցանիշների դեպքում), ապա հաշվետվության մեջ պետք է լրացնել միայն համապատասխան չափորոշիչի ցուցանիշի տարեկան սյունակները, իսկ եռամսյակային պլանային ցուցանիշին համապատասխանող սյունակները թողնել դատարկ:

5. Ձևաչափի աղյուսակից չի կարելի ջնջել այն տողերը, որոնք կխախտեն աղյուսակով միջոցառման վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվության ամբողջականությունը: Այդ առումով, աղյուսակում կարող են ավելացվել կամ ջնջվել միայն արդյունքի չափորոշիչներին վերաբերվող համապատասխան տողերը: Անկախ միջոցառման տեսակից, աղյուսակի մյուս բոլոր տողերը և սյուները աղյուսակային ձևաչափում պետք է պահպանվեն ամբողջական տեսքով:

6. Եթե հաշվետվությունը հանդիսանում է Ծրագրի պատասխանատու մարմնի (ԲԳԿ-ի) մակարդակում ներկայացվող ամփոփ հաշվետվություն, ապա տիտղոսային մասում միջոցառումը կատարող պետական մարմնին և Հիմնարկին վերաբերող դաշտերը չեն լրացվում (տիտղոսային մասի 2-րդ և 3-րդ կետեր)։

7. Աղյուսակի «Ծրագրի դասիչը», «Միջոցառման դասիչը», «Միջոցառման անվանումը», «Միջոցառման նկարագրությունը» և «Միջոցառման տեսակը» դաշտերում նշված տեղեկատվությունը լրացվում է այդ դաշտերին աջից կից՝ դատարկ դաշտերում:

8. Ծառայություն հանդիսացող միջոցառումների դեպքում «Միջոցառումը իրականացնողի անվանումը» դաշտը մնում է անփոփոխ, Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումների դեպքում այդ դաշտում լրացվում է «Ակտիվն օգտագործող կազմակերպության(ների) անվանում(ներ)ը» արտահայտությունը, իսկ Տրանսֆերտների դեպքում՝ այդ դաշտում լրացվում է «Շահառուների ընտրության չափանիշները» արտահայտությունը, իսկ դրան կից դատարկ դաշտում լրացվում է համապատասխան տեղեկատվությունը:

9. Տվյալ միջոցառման գծով սահմանված արդյունքի (ֆինանսական և ոչ ֆինանսական) չափորոշիչների անվանումները և դրանց չափման միավորները ներկայացվում են աղյուսակի «Արդյունքի չափորոշիչներ» տողին հաջորդող դատարկ դաշտերում: Ընդ որում, յուրաքանչյուր չափորոշիչ ներկայացվում է առանձին տողով, որի նպատակով աղյուսակում կարող են ավելացվել անհրաժեշտ քանակության տողեր:

10. Աղյուսակի 1-ին և 2-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխան միջոցառման գծով սահմանված արդյունքի չափորոշիչների, ինչպես նաև միջոցառման վրա կատարվող ծախսերի տարեկան պլանային ցուցանիշները՝ տարեսկզբի դրությամբ հաստատված և ճշտված մեծություններով: Տարեսկզբին հաստատված հատկացումներ են հանդիսանում տվյալ տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի կատարումն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված համապատասխան ցուցանիշները՝ բացառելով նույն որոշման առանձին հավելվածով հաստատված վերաբաշխումները:

11. Աղյուսակի 3-րդ և 4-րդ սյունակներում լրացվում է համապատասխան միջոցառման գծով սահմանված արդյունքի չափորոշիչների, ինչպես նաև միջոցառման վրա կատարվող ծախսերի՝ հաշվետու ժամանակահատվածի պլանային ցուցանիշները՝ տարեսկզբի դրությամբ հաստատված և ճշտված մեծություններով (տարեսկզբից աճողական կարգով):

12. Եթե հաշվետու ժամանակահատվածում փոփոխություն է կատարվել միջոցառման անվանման, նկարագրության կամ միջոցառումն իրականացնողի անվանման մեջ, ապա հաշվետվության 4-րդ սյունակում ներկայացվում է համապատասխան ճշտված կամ փոփոխված անվանումը կամ նկարագրությունը:

13. Աղյուսակի 5-րդ սյունակում ներկայացվում է հաշվետու ժամանակահատված փաստացի ցուցանիշը (արդյունքի ոչ ֆինանսական չափորոշիչների դեպքում՝ փաստացի կատարված և ընդունված ցուցանիշը, իսկ միջոցառման վրա կատարվող ծախսերի դեպքում` դրամարկղային ծախսը):

 

Օրինակելի ձև Հ-9

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(01.01.20____թ. ___. ___.20____թ. ժամանակահատվածի համար)

 

 

1. Համայնքի անվանումը՝

 
 

2. Փոստային հասցեն՝

 
 

3. Համայնքի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը՝

 
 

4. Ֆինանսական ցուցանիշների չափման միավորը՝

 

____ _________ 20__թ.

 

Համայնքի ղեկավար՝

 

 ________________

 

_____________________________

   

 

 

(ստորագրություն)

 

(Ա.Հ.Ա.)

Կ.Տ.

           

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(01.01.20  թ. - 01. -- 20  թ. ժամանակահատվածի համար)

 

 

Տողի NN

Եկամտատեսակները

Հոդվածի
NN

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Փաստացի

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.8+ս.9)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.11+ս.12)

այդ թվում`

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական
մաս

ֆոն-դային մաս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ(տող 1100 + տող 1200+տող 1300) այդ թվում`

                   

1100

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
(տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1140 + տող 1150),
այդ թվում`

7100

   

X

   

X

   

X

1110

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111+ տող 1112),
այդ թվում`

7131

   

X

   

X

   

X

1111

Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

     

X

   

X

   

X

1112

Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար

     

X

   

X

   

X

1120

1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից,
այդ թվում`

7136

   

X

   

X

   

X

1121

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

     

X

   

X

   

X

1130

1.3 Տեղական տուրքեր
(տող 11301 + տող 11302 + տող 11303 + տող 11304 + տող 11305 + տող 11306 + տող 11307 + տող 11308 + տող 11309 + տող 11310 + տող 11311 + տող 11312 + տող 11313 + տող 11314 + տող 11315 + տող 11316 + տող 11317 + տող 11318 + տող 11319), այդ թվում`

7145

   

X

   

X

   

X

11301

Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11302

Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11303

Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11304

Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում, խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11305

Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում գտնվող մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11306

 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի՝ որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11307

Համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11308

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11309

Համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11310

Համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11311

Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ, սահմանված կարգին համապատասխան, տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11312

Ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, բացառությամբ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների (բացառությամբ Երևան քաղաքի)

     

X

   

X

   

X

11313

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների խորհրդանիշները (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11314

Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11315

Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11316

Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11317

 Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11318

Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

11319

Այլ տեղական տուրքեր

     

X

   

X

   

X

1140

1.4 Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր
(տող 1141 + տող 1142),
այդ թվում`

 7146

   

X

   

X

   

X

1141

Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար

     

X

   

X

   

X

1142

Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար

     

X

   

X

   

X

1150

 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ
(տող 1151 + տող 1155), այդ թվում`

7161

   

X

   

X

   

X

1151

Օրենքով պետական բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ համայնքների բյուջեներ (տող 1152 + տող 1153 + տող 1154), որից`

     

X

   

X

   

X

1152

Եկամտային հարկ

     

X

   

X

   

X

1153

Շահութահարկ

     

X

   

X

   

X

1154

Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ

     

X

   

X

   

X

1155

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր, տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ

     

X

   

X

   

X

1200

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
(տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260), այդ թվում`

7300

                 

1210

2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, այդ թվում`

7311

   

X

   

X

   

X

1211

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

     

X

   

X

   

X

1220

2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, այդ թվում`

7312

 

X

   

X

   

X

 

1221

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

   

X

   

X

   

X

 

1230

2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից,
այդ թվում`

7321

   

X

   

X

   

X

1231

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

     

X

   

X

   

X

1240

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից,
այդ թվում`

7322

 

X

   

X

   

X

 

1241

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

   

X

   

X

   

X

 

1250

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից
(տող 1251 + տող 1252 + տող 1255 + տող 1256 + տող 1257),
որից`

7331

   

X

   

X

   

X

1251

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

     

X

   

X

   

X

1252

Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1253+ տող 1254), այդ թվում`

     

X

   

X

   

X

1253

Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից փոխհատուցվող գումարներ

     

X

   

X

   

X

1254

Այլ դոտացիաներ

     

X

   

X

   

X

1255

Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

     

X

   

X

   

X

1256

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

     

X

   

X

   

X

1260

2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից (տող 1261 + տող 1262),
այդ թվում`

7332

 

X

   

X

   

X

 

1261

Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

   

X

   

X

   

X

 

1262

ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ

   

X

   

X

   

X

 

1300

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390),
այդ թվում`

7400

                 

1310

3.1 Տոկոսներ,
այդ թվում`

7411

 

X

   

X

   

X

 

1311

Օրենքով նախատեսված դեպքերում բանկերում համայնքի բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված տոկոսավճարներ

   

X

   

X

   

X

 

1320

3.2 Շահաբաժիններ,
այդ թվում`

7412

   

X

   

X

   

X

1321

Բաժնետիրական ընկերություններում համայնքի մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե կատարվող մասհանումներ (շահաբաժիններ)

     

X

   

X

   

X

1330

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ
(տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334),
այդ թվում`

7415

   

X

   

X

   

X

1331

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

     

X

   

X

   

X

1332

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

     

X

   

X

   

X

1333

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ

     

X

   

X

   

X

1334

Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր

     

X

   

X

   

X

1340

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից
(տող 1341 + տող 1342 + տող 1343),
այդ թվում`

7421

   

X

   

X

   

X

1341

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր

     

X

   

X

   

X

1342

Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ

     

X

   

X

   

X

1343

Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ

     

X

   

X

   

X

1350

3.5 Վարչական գանձումներ
(տող 1351 + տող 1352 + տող 1353),
այդ թվում`

7422

   

X

   

X

   

X

1351

Տեղական վճարներ (տող 13501 + տող 13502 + տող 13503 + տող 13504 + տող 13505 + տող 13506 + տող 13507 + տող 13508 + տող 13509 + տող 13510+ տող 13511 + տող 13512 + տող 13513 + տող 13514 + տող 13515 + տող 13516 + տող 13517 + տող 13518 + տող 13519+ տող 13520), այդ թվում`

     

X

   

X

   

X

13501

Համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար

     

X

   

X

   

X

13502

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված՝ շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար

     

X

   

X

   

X

13503

Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար

     

X

   

X

   

X

13504

Համայնքի տնօրինության և օգտագործման տակ գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում անհրաժեշտ փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար

     

X

   

X

   

X

13505

Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար

     

X

   

X

   

X

13506

Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար

     

X

   

X

   

X

13507

Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար

     

X

   

X

   

X

13508

Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար

     

X

   

X

   

X

13509

Կենտրոնացված ջեռուցման համար

     

X

   

X

   

X

13510

Ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն ջրմուղ-կոյուղու ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների սպասարկման տարածքներում

     

X

   

X

   

X

13511

Ոռոգման ջրի մատակարարման համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման տարածքներում

     

X

   

X

   

X

13512

Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար

     

X

   

X

   

X

13513

Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար

     

X

   

X

   

X

13514

Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համար

     

X

   

X

   

X

13515

Համայնքի վարչական տարածքում, սակայն համայնքի բնակավայրերից դուրս գտնվող՝ ավագանու որոշմամբ հանրային հանգստի վայր սահմանված և համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով որպես հանրային հանգստի վայր կահավորված տարածքում ընտանեկան կամ գործնական միջոցառումներ անցկացնելու համար

     

X

   

X

   

X

13516

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և համայնքային ենթակայության թանգարանների մուտքի համար

     

X

   

X

   

X

13517

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում (բացառությամբ բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների) ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար

     

X

   

X

   

X

13518

Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար

     

X

   

X

   

X

13519

Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց

     

X

   

X

   

X

13520

Այլ տեղական վճարներ

     

X

   

X

   

X

1352

Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ

     

X

   

X

   

X

1353

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ վարչական գանձումներ

     

X

   

X

   

X

1360

3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից
(տող 1361 + տող 1362),
այդ թվում`

7431

   

X

   

X

   

X

1361

Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ

     

X

   

X

   

X

1362

Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից

     

X

   

X

   

X

1370

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ
(տող 1371 + տող 1372), այդ թվում`

7441

   

X

   

X

   

X

1371

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից

     

X

   

X

   

X

1372

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից

     

X

   

X

   

X

1380

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ
(տող 1381 + տող 1382),
այդ թվում՝

7442

 

X

   

X

   

X

 

1381

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից

   

X

   

X

   

X

 

1382

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի իրականացման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից

   

X

   

X

   

X

 

1390

3.9 Այլ եկամուտներ
(տող 1391 + տող 1392 + տող 1393), այդ թվում`

7452

                 

1391

Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր

   

X

   

X

   

X

 

1392

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր

   

X

   

X

   

X

 

1393

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ

                   

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(գործառական դասակարգմամբ)

 

(01.01.20 թ. - 01. -- 20 թ. ժամանակահատվածի համար)

 

 Տողի NN

Բա-ժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
և դասերի անվանումները

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Փաստացի

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

(ս.7+ս8)

վարչա-կան բյուջե

ֆոնդա-յին բյուջե

(ս.10+ս11)

վարչա-կան բյուջե

ֆոնդա-յին բյուջե

(ս.13+ս14)

վարչա-կան բյուջե

ֆոնդա-յին բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2000

X

X

X

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 2100 + տող 2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող 2500 + տող 2600 + տող 2700 + տող 2800 + տող 2900 + տող 3000 + տող 3100)

                 

2100

01

0

0

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(տող 2110 + տող 2120 + տող 2130 + տող 2140 + տող 2150 + տող 2160 + տող 2170 + տող 2180)

                 
       

այդ թվում`

                 

2110

01

1

0

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

                 
       

որից`

                 

2111

01

1

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

                 

2112

01

1

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

                 

2113

01

1

3

Արտաքին հարաբերություններ

                 

2120

01

2

0

Արտաքին տնտեսական օգնություն

                 
       

որից`

                 

2121

01

2

1

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

                 

2122

01

2

2

Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

                 

2130

01

3

0

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2131

01

3

1

Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

                 

2132

01

3

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

                 

2133

01

3

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

                 

2140

01

4

0

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

                 
       

որից`

                 

2141

01

4

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

                 

2150

01

5

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2151

01

5

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2160

01

6

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2161

01

6

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2170

01

7

0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

                 
       

որից`

                 

2171

01

7

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

                 

2180

01

8

0

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

                 
       

որից`

                 

2181

01

8

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

                 
       

որից`

                 

2182

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին

                 

2183

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

                 

2200

02

0

0

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2210 + տող 2220 + տող 2230 + տող 2240 + տող 2250)

                 
       

այդ թվում`

                 

2210

02

1

0

Ռազմական պաշտպանություն

                 
       

որից`

                 

2211

02

1

1

Ռազմական պաշտպանություն

                 

2220

02

2

0

Քաղաքացիական պաշտպանություն

                 
       

որից`

                 

2221

02

2

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

                 

2230

02

3

0

Արտաքին ռազմական օգնություն

                 
       

որից`

                 

2231

02

3

1

Արտաքին ռազմական օգնություն

                 

2240

02

4

0

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

                 
       

որից`

                 

2241

02

4

1

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

                 
       

որից`

                 

2250

02

5

0

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2251

02

5

1

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2300

03

0

0

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2310 + տող 2320 + տող 2330 + տող 2340 +տող 2350 + տող 2360 + տող 2370)

                 
       

այդ թվում`

                 

2310

03

1

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

                 
       

որից`

                 

2311

03

1

1

Ոստիկանություն

                 

2312

03

1

2

Ազգային անվտանգություն

                 

2313

03

1

3

Պետական պահպանություն

                 

2320

03

2

0

Փրկարար ծառայություն

                 
       

որից`

                 

2321

03

2

1

Փրկարար ծառայություն

                 

2330

03

3

0

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

                 
       

որից`

                 

2331

03

3

1

Դատարաններ

                 

2332

03

3

2

Իրավական պաշտպանություն

                 

2340

03

4

0

Դատախազություն

                 
       

որից`

                 

2341

03

4

1

Դատախազություն

                 

2350

03

5

0

Կալանավայրեր

                 
       

որից`

                 

2351

03

5

1

Կալանավայրեր

                 

2360

03

6

0

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

                 
       

որից`

                 

2361

03

6

1

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

                 

2370

03

7

0

Նախաքննություն

                 
       

որից`

                 

2371

03

7

1

Նախաքննություն

                 

2380

03

8

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2381

03

8

1

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2400

04

0

0

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ(տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող 2440 +տող 2450 + տող 2460 + տող 2470 + տող 2480 + տող 2490)

                 
       

այդ թվում`

                 

2410

04

1

0

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

                 
       

որից`

                 

2411

04

1

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

                 

2412

04

1

2

Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

                 

2420

04

2

0

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

                 
       

որից`

                 

2421

04

2

1

Գյուղատնտեսություն

                 

2422

04

2

2

Անտառային տնտեսություն

                 

2423

04

2

3

Ձկնորսություն և որսորդություն

                 

2424

04

2

4

Ոռոգում

                 

2430

04

3

0

Վառելիք և էներգետիկա

                 
       

որից`

                 

2431

04

3

1

Քարածուխ և այլ կարծր բնական վառելիք

                 

2432

04

3

2

Նավթամթերք և բնական գազ

                 

2433

04

3

3

Միջուկային վառելիք

                 

2434

04

3

4

Վառելիքի այլ տեսակներ

                 

2435

04

3

5

Էլեկտրաէներգիա

                 

2436

04

3

6

Ոչ էլեկտրական էներգիա

                 

2440

04

4

0

Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

                 
       

որից`

                 

2441

04

4

1

Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

                 

2442

04

4

2

Արդյունաբերություն

                 

2443

04

4

3

Շինարարություն

                 

2450

04

5

0

Տրանսպորտ

                 
       

որից`

                 

2451

04

5

1

ճանապարհային տրանսպորտ

                 

2452

04

5

2

Ջրային տրանսպորտ

                 

2453

04

5

3

Երկաթուղային տրանսպորտ

                 

2454

04

5

4

Օդային տրանսպորտ

                 

2455

04

5

5

Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

                 

2460

04

6

0

Կապ

                 
       

որից`

                 

2461

04

6

1

Կապ

                 

2470

04

7

0

Այլ բնագավառներ

                 
       

որից`

                 

2471

04

7

1

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում

                 

2472

04

7

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

                 

2473

04

7

3

Զբոսաշրջություն

                 

2474

04

7

4

Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր

                 

2480

04

8

0

Տնտեսական հարաբերությունների գծով
հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2481

04

8

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2482

04

8

2

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2483

04

8

3

Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2484

04

8

4

Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2485

04

8

5

Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2486

04

8

6

Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2487

04

8

7

Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2490

04

9

0

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2491

04

9

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2500

05

0

0

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2510 + տող 2520 + տող 2530 + տող 2540 + տող 2550 + տող 2560)

                 
       

այդ թվում`

                 

2510

05

1

0

Աղբահանում

                 
       

որից`

                 

2511

05

1

1

Աղբահանում

                 

2520

05

2

0

Կեղտաջրերի հեռացում

                 
       

որից`

                 

2521

05

2

1

Կեղտաջրերի հեռացում

                 

2530

05

3

0

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

                 
       

որից`

                 

2531

05

3

1

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

                 

2540

05

4

0

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

                 
       

որից`

                 

2541

05

4

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

                 

2550

05

5

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2551

05

5

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2560

05

6

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2561

05

6

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2600

06

0

0

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 3610 + տող 3620 + տող 3630 +տող 3640 + տող 3650 + տող 3660)

                 
       

այդ թվում`

                 

2610

06

1

0

Բնակարանային շինարարություն

                 
       

որից`

                 

2611

06

1

1

Բնակարանային շինարարություն

                 

2620

06

2

0

Համայնքային զարգացում

                 
       

որից`

                 

2621

06

2

1

Համայնքային զարգացում

                 

2630

06

3

0

Ջրամատակարարում

                 
       

որից`

                 

2631

06

3

1

Ջրամատակարարում

                 

2640

06

4

0

Փողոցների լուսավորում

                 
       

որից`

                 

2641

06

4

1

Փողոցների լուսավորում

                 

2650

06

5

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2651

06

5

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2660

06

6

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2661

06

6

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2700

07

0

0

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2710 + տող 2720 + տող 2730 +տող 2740 + տող 2750 + տող 2760)

                 
       

այդ թվում`

                 

2710

07

1

0

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

                 
       

որից`

                 

2711

07

1

1

Դեղագործական ապրանքներ

                 

2712

07

1

2

Այլ բժշկական ապրանքներ

                 

2713

07

1

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

                 

2720

07

2

0

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2721

07

2

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

                 

2722

07

2

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

                 

2723

07

2

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

                 

2724

07

2

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

                 

2730

07

3

0

Հիվանդանոցային ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2731

07

3

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

                 

2732

07

3

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

                 

2733

07

3

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

                 

2734

07

3

4

Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

                 

2740

07

4

0

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2741

07

4

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

                 

2750

07

5

0

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2751

07

5

1

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2760

07

6

0

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2761

07

6

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

                 

2762

07

6

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2800

08

0

0

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
(տող 2810 + տող 2820 + տող 2830 +տող 2840 + տող 2850 + տող 2860)

                 
       

այդ թվում`

                 

2810

08

1

0

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2811

08

1

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

                 

2820

08

2

0

Մշակութային ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2821

08

2

1

Գրադարաններ

                 

2822

08

2

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

                 

2823

08

2

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

                 

2824

08

2

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

                 

2825

08

2

5

Արվեստ

                 

2826

08

2

6

Կինեմատոգրաֆիա

                 

2827

08

2

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

                 

2830

08

3

0

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների
հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2831

08

3

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

                 

2832

08

3

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

                 

2833

08

3

3

Տեղեկատվության ձեռքբերում

                 

2840

08

4

0

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2841

08

4

1

Երիտասարդական ծրագրեր

                 

2842

08

4

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

                 

2843

08

4

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

                 

2850

08

5

0

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2851

08

5

1

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2860

08

6

0

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2861

08

6

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

2900

09

0

0

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2910 + տող 2920 + տող 2930 + տող 2940 +
տող 2950 + տող 2960 + տող 2970 + տող 2980)

                 
       

այդ թվում`

                 

2910

09

1

0

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

                 
       

որից`

                 

2911

09

1

1

Նախադպրոցական կրթություն

                 

2912

09

1

2

Տարրական ընդհանուր կրթություն

                 

2920

09

2

0

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

                 
       

որից`

                 

2921

09

2

1

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

                 

2922

09

2

2

Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն

                 

2930

09

3

0

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

                 
       

որից`

                 

2931

09

3

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

                 

2932

09

3

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

                 

2940

09

4

0

Բարձրագույն կրթություն

                 
       

որից`

                 

2941

09

4

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

                 

2942

09

4

2

Հետբուհական մասնագիտական կրթություն

                 

2950

09

5

0

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

                 
       

որից`

                 

2951

09

5

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

                 

2952

09

5

2

Լրացուցիչ կրթություն

                 

2960

09

6

0

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

                 
       

որից`

                 

2961

09

6

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

                 

2970

09

7

0

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

2971

09

7

1

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 

2980

09

8

0

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

2981

09

8

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

3000

10

0

0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 + տող 3040 + տող 3050 +տող 3060 + տող 3070 + տող 3080 + տող 3090)

                 
       

այդ թվում`

                 

3010

10

1

0

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

                 
       

որից`

                 

3011

10

1

1

Վատառողջություն

                 

3012

10

1

2

Անաշխատունակություն

                 

3020

10

2

0

Ծերություն

                 
       

որից`

                 

3021

10

2

1

Ծերություն

                 

3030

10

3

0

Հարազատին կորցրած անձինք

                 
       

որից`

                 

3031

10

3

1

Հարազատին կորցրած անձինք

                 

3040

10

4

0

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

                 
       

որից`

                 

3041

10

4

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

                 

3050

10

5

0

Գործազրկություն

                 
       

որից`

                 

3051

10

5

1

Գործազրկություն

                 

3060

10

6

0

Բնակարանային ապահովում

                 
       

որից`

                 

3061

10

6

1

Բնակարանային ապահովում

                 

3070

10

7

0

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

3071

10

7

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 

3080

10

8

0

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

3081

10

8

1

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

                 
       

որից`

                 

3090

10

9

0

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 
       

որից`

                 

3091

10

9

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

                 

3092

10

9

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

                 

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ
(տող 3110)

                 
       

այդ թվում`

                 

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

                 
       

որից`

                 

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

                 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(տնտեսագիտական դասակարգմամբ)

 

(01.01.20  թ. - 01. -- 20  թ. ժամանակահատվածի համար)

 

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Փաստացի

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.8+ս.9)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.11+ս.12)

այդ թվում`

անվանումները

NN

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 4050 + տող 5000 + տող 6000)

                   
 

այդ թվում`

                   

4050

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝
(տող 4100 + տող 4200 + տող 4300 +տող 4400 + տող 4500 + տող 4600 + տող 4700)

x

   

x

   

x

   

x

 

այդ թվում`

                   

4100

1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 4110 + տող 4120 + տող 4130)

x

   

x

   

x

   

x

 

այդ թվում`

                   

4110

ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ
(տող 4111 + տող 4112 + տող 4114)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4111

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4111

   

 X

   

 X

   

 X

4112

 -Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

4112

   

 X

   

 X

   

 X

4114

 -Այլ վարձատրություններ

4115

   

 X

   

 X

   

 X

4120

ԲՆԵՂԵՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4121)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4121

 -Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4121

   

 X

   

 X

   

 X

4200

1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ
(տող 4210 + տող 4220 + տող 4230 + տող 4240 + տող 4250 + տող 4260)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4210

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 4211 + տող 4212 + տող 4213 + տող 4214 + տող 4215 + տող 4216 + տող 4217)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4211

 -Գործառնական և բանկային
ծառայությունների ծախսեր

4211

   

 X

   

 X

   

 X

4212

 -Էներգետիկ ծառայություններ

4212

   

 X

   

 X

   

 X

4213

 -Կոմունալ ծառայություններ

4213

   

 X

   

 X

   

 X

4214

 -Կապի ծառայություններ

4214

   

 X

   

 X

   

 X

4215

 -Ապահովագրական ծախսեր

4215

   

 X

   

 X

   

 X

4216

 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

4216

   

 X

   

 X

   

 X

4217

 -Արտագերատեսչական ծախսեր

4217

   

 X

   

 X

   

 X

4220

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 4221 + տող 4222 + տող 4223)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4221

 -Ներքին գործուղումներ

4221

   

 X

   

 X

   

 X

4222

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

4222

   

 X

   

 X

   

 X

4223

 -Այլ տրանսպորտային ծախսեր

4229

   

 X

   

 X

   

 X

4230

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ
(տող 4231 + տող 4232 + տող 4233 + տող 4234 + տող 4235 + տող 4236 + տող 4237 + տող 4238)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4231

 -Վարչական ծառայություններ

4231

   

 X

   

 X

   

 X

4232

 -Համակարգչային ծառայություններ

4232

   

 X

   

 X

   

 X

4233

 -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

4233

   

 X

   

 X

   

 X

4234

 -Տեղեկատվական ծառայություններ

4234

   

 X

   

 X

   

 X

4235

 -Կառավարչական ծառայություններ

4235

   

 X

   

 X

   

 X

4236

 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

4236

   

 X

   

 X

   

 X

4237

 -Ներկայացուցչական ծախսեր

4237

   

 X

   

 X

   

 X

4238

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

4239

   

 X

   

 X

   

 X

4240

 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ (տող 4241)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4241

 -Մասնագիտական ծառայություններ

4241

   

 X

   

 X

   

 X

4250

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր)
(տող 4251 + տող 4252)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4251

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4251

   

 X

   

 X

   

 X

4252

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4252

   

 X

   

 X

   

 X

4260

 ՆՅՈՒԹԵՐ
(տող 4261 + տող 4262 + տող 4263 + տող 4264 + տող 4265 + տող 4266 + տող 4267 + տող 4268)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4261

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

4261

   

 X

   

 X

   

 X

4262

 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

4262

   

 X

   

 X

   

 X

4263

 -Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների վերապատրաստում)

4263

   

 X

   

 X

   

 X

4264

 -Տրանսպորտային նյութեր

4264

   

 X

   

 X

   

 X

4265

 -Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

4265

   

 X

   

 X

   

 X

4266

 -Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

4266

   

 X

   

 X

   

 X

4267

 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267

   

 X

   

 X

   

 X

4268

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269

   

 X

   

 X

   

 X

4300

1.3 ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ
(տող 4310 + տող 4320 + տող 4330)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4310

ՆԵՐՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ
(տող 4311 + տող 4312)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4311

 -Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

4411

   

 X

   

 X

   

 X

4312

 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

4412

   

 X

   

 X

   

 X

4320

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4321 + տող 4322)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4321

 -Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

4421

   

 X

   

 X

   

 X

4322

 -Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

4422

   

 X

   

 X

   

 X

4330

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ
(տող 4331 + տող 4332 + տող 4333)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4331

 -Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն

4431

   

 X

   

 X

   

 X

4332

 -Տույժեր

4432

   

 X

   

 X

   

 X

4333

 -Փոխառությունների գծով տուրքեր

4433

   

 X

   

 X

   

 X

4400

1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ
(տող 4410 + տող 4420)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4410

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
(տող 4411 + տող 4412)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4411

 -Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4511

   

 X

   

 X

   

 X

4412

 -Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4512

   

 X

   

 X

   

 X

4420

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4421 + տող 4422)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4421

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին

4521

   

 X

   

 X

   

 X

4422

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ֆինանսական կազմակերպություններին

4522

   

 X

   

 X

   

 X

4500

1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ
(տող 4510 + տող 4520 + տող 4530 + տող 4540)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4510

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
(տող 4511 + տող 4512)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4511

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4611

   

 X

   

 X

   

 X

4512

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4612

   

 x

   

x

   

x

4520

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
(տող 4521 + տող 4522)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4521

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

4621

   

 X

   

 X

   

 X

4522

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

4622

   

 x

   

 x

   

 x

4530

ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ
(տող 4531 + տող 4532 + տող 4533)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

     

 X

   

 X

   

 X

4531

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4637

   

 X

   

 X

   

 X

4532

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

4638

   

 X

   

 X

   

 X

4533

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ
(տող 4534 + տող 4535 + տող 4536)

4639

   

 X

   

 X

   

 X

4534

այլ համայնքներին

     

 X

   

 X

   

 X

4535

 - ՀՀ պետական բյուջեին

     

 X

   

 X

   

 X

4536

 - այլ

     

 X

   

 X

   

 X

4540

ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ
(տող 4541 + տող 4542 + տող 4543)

x

   

x

   

x

   

x

 

որից`

                   

4541

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4655

   

 X

   

 X

   

 X

4542

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

4656

   

 X

   

 X

   

 X

4543

 -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ
(տող 4544 + տող 4545 + տող 4546)

4657

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4544

 - ՀՀ այլ համայնքներին

     

 X

   

 X

   

 X

4545

 - ՀՀ պետական բյուջեին

     

 X

   

 X

   

 X

4546

 - այլ

     

x

   

x

   

x

4600

1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
(տող 4610 + տող 4630 + տող 4640)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

այդ թվում`

                   

4610

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ

     

X

   

X

   

X

 

այդ թվում`

                   

4610

 - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ

4711

   

 X

   

 X

   

 X

4620

 - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

4712

   

 X

   

 X

   

 X

4630

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) (տող 4631 + տող 4632 + տող 4633 + տող 4634)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4631

 -Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

4726

   

 X

   

 X

   

 X

4632

 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

4727

   

 X

   

 X

   

 X

4633

 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

4728

   

 X

   

 X

   

 X

4634

 -Այլ նպաստներ բյուջեից

4729

   

 X

   

 X

   

 X

4640

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող 4641)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4641

 -Կենսաթոշակներ

4741

   

 X

   

 X

   

 X

4700

1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 4710 + տող 4720 + տող 4730 + տող 4740 + տող 4750 + տող 4760 + տող 4770)

x

                 
 

այդ թվում`

                   

4710

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4711 + տող 4712)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4711

 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

4811

   

 X

   

 X

   

 X

4712

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

4819

   

 X

   

 X

   

 X

4720

ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
(տող 4721 + տող 4722 + տող 4723 + տող 4724)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4721

 -Աշխատավարձի ֆոնդ

4821

   

 X

   

 X

   

 X

4722

 -Այլ հարկեր

4822

   

 X

   

 X

   

 X

4723

 -Պարտադիր վճարներ

4823

   

 X

   

 X

   

 X

4724

 -Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր

4824

   

 X

   

 X

   

 X

4730

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
(տող 4731)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4731

 -Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

4831

   

 X

   

 X

   

 X

4740

ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (տող 4741 + տող 4742)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4741

 -Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4841

   

 X

   

 X

   

 X

4742

 -Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում

4842

   

 X

   

 X

   

 X

4750

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
(տող 4751)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4751

 -Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4851

   

 X

   

 X

   

 X

4760

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4761)

x

   

 X

   

 X

   

 X

 

որից`

                   

4761

 -Այլ ծախսեր

4861

   

 X

   

 X

   

 X

4770

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 4771)

x

                 
 

որից`

                   

4771

 -Պահուստային միջոցներ

4891

                 

4772

այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ

x

                 

5000

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 5100 + տող 5200 + տող 5300 + տող 5400)

x

 

 X

   

 X

   

 X

 
 

այդ թվում`

                   

5100

1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5110 + տող 5120 + տող 5130)

x

 

 X

   

 X

   

 X

 
 

այդ թվում`

                   

5110

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(տող 5111 + տող 5112 + տող 5113)

x

 

x

   

x

   

x

 
 

որից`

                   

5111

 - Շենքերի և շինությունների ձեռք բերում

5111

 

 X

   

 X

   

 X

 

5112

 - Շենքերի և շինությունների կառուցում

5112

 

 X

   

 X

   

 X

 

5113

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

5113

 

 X

   

 X

   

 X

 

5120

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
(տող 5121 + տող 5122 + տող 5123)

x

 

x

   

x

   

x

 
 

որից`

                   

5121

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

5121

 

 X

   

 X

   

 X

 

5122

 - Վարչական սարքավորումներ

5122

 

 X

   

 X

   

 X

 

5123

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5129

 

 X

   

 X

   

 X

 

5130

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
(տող 5131+տող 5132+տող 5133+ տող 5134)

x

 

x

   

x

   

x

 
 

որից`

                   

5131

 -Աճեցվող ակտիվներ

5131

 

 X

   

 X

   

 X

 

5132

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

5132

 

 X

   

 X

   

 X

 

5133

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

5133

 

x

   

x

   

x

 

5134

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

5134

 

x

   

x

   

x

 

5200

1.2 ՊԱՇԱՐՆԵՐ
(տող 5211 + տող 5221 + տող 5231 + տող 5241)

x

 

 X

   

 X

   

 X

 
 

այդ թվում`

                   

5211

 - Համայնքային նշանակության ռազմավարական պաշարներ

5211

 

 X

   

 X

   

 X

 

5221

 - Նյութեր և պարագաներ

5221

 

 X

   

 X

   

 X

 

5231

 - Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ

5231

 

 X

   

 X

   

 X

 

5241

 -Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

5241

 

 X

   

 X

   

 X

 

5300

1.3 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 5311)

x

 

 X

   

 X

   

 X

 
 

այդ թվում`

                   

5311

 -Բարձրարժեք ակտիվներ

5311

 

 X

   

 X

   

 X

 

5400

1.4 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ(տող 5411 + տող 5421 + տող 5431 + տող 5441)

x

 

 X

   

 X

   

 X

 
 

այդ թվում`

                   

5411

 -Հող

5411

 

 X

   

 X

   

 X

 

5421

 -Ընդերքային ակտիվներ

5421

 

 X

   

 X

   

 X

 

5431

 -Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

5431

 

 X

   

 X

   

 X

 

5441

 -Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

5441

 

 X

   

 X

   

 X

 

6000

Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ
(տող 6100 + տող 6200 + տող 6300 + տող 6400)

x

 

X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում`

                   

6100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ
(տող 6110 + տող 6120 + տող 6130)

x

 

 X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում`

                   

6110

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8111

 

x

   

x

   

x

 

6120

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8121

 

x

   

x

   

x

 

6130

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8131

 

 X

   

X

   

X

 

6200

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ
(տող 6210 + տող 6220)

x

 

X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում`

                   

6210

 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8211

 

 X

   

X

   

X

 

6220

ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6221 + տող 6222 + տող 6223)

x

 

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

6221

 - Արտադրական պաշարների իրացումից մուտքեր

8221

 

x

   

x

   

x

 

6222

 - Վերավաճառքի համար ապրանքների իրացումից մուտքեր

8222

 

X

   

X

   

X

 

6223

 - Սպառման համար նախատեսված պաշարների իրացումից մուտքեր

8223

 

X

   

X

   

X

 

6300

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ
(տող 6310)

x

 

X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում`

                   

6310

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8311

 

X

   

X

   

X

 

6400

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ`
(տող 6410 + տող 6420 + տող 6430 + տող 6440)

x

 

X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում`

                   

6410

ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8411

 

X

   

X

   

X

 

6420

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8412

 

X

   

X

   

X

 

6430

ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8413

 

X

   

X

   

X

 

6440

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8414

 

X

   

X

   

X

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(01.01.20 թ. - 01. -- 20 թ. ժամանակահատվածի համար)

 

Տողի NN

 

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Փաստացի

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

Ընդամենը

այդ թվում

(ս.4 + ս5)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.7 + ս8)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.10+ս11)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

                 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(01.01.20  թ. - 01. -- 20  թ. ժամանակահատվածի համար)

 

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Տարեկան հաստատված պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Փաստացի

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.8+ս.9)

այդ թվում`

Ընդամենը (ս.11+ս.12)

այդ թվում`

անվանումները

NN

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

վար-չական մաս

ֆոն-դային մաս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`
(տող 8100+տող 8300),
(տող 7000 հակառակ նշանով)

                   
 

այդ թվում`

                   

8100

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(տող 8110+ տող 8160), (տող 8000 - տող 8300)

                   
 

այդ թվում`

                   

8110

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
(տող 8111
+ տող 8120)

                   
 

այդ թվում`

                   

8111

Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)
(տող 8112 + տող 8113)

   

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8112

- թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9111

 

X

   

X

   

X

 

8113

- հիմնական գումարի մարում

6111

 

X

   

X

   

X

 

8120

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)
(տող 8121 + տող 8140)

                   
 

այդ թվում`

                   

8121

1.2.1. Վարկեր (տող 8122 + տող 8130)

   

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8122

- վարկերի ստացում (տող 8123+ տող 8124)

9112

 

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8123

պետական բյուջեից

   

X

   

X

   

X

 

8124

այլ աղբյուրներից

   

X

   

X

   

X

 

8130

- ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում (տող 8131+ տող 8132)

6112

 

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8131

ՀՀ պետական բյուջեին

   

X

   

X

   

X

 

8132

այլ աղբյուրներին

   

X

   

X

   

X

 

8140

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8141+ տող 8150)

                   
 

որից`

                   

8141

- բյուջետային փոխատվությունների ստացում (տող 8142+ տող 8143)

9112

                 
 

որից`

                   

8142

ՀՀ պետական բյուջեից

     

X

   

X

   

X

8143

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից

                   

8150

- ստացված փոխատվությունների գումարի մարում (տող 8151+ տող 8152)

6112

                 
 

որից`

                   

8151

ՀՀ պետական բյուջեին

     

X

   

X

   

X

8152

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

                   

8160

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
(տող 8161 + տող 8170 + տող 8190 + տող 8201 + տող 8202 + տող 8203)

                   
 

այդ թվում`

                   

8161

2.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն (տող 8162 + տող 8163 + տող 8164)

   

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8162

- համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր

9213

 

X

   

X

   

X

 

8163

- իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում՝ անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր

9213

 

X

   

X

   

X

 

8164

- բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում

6213

 

X

   

X

   

X

 

8170

2.2. Փոխատվություններ (տող 8171+ տող 8172)

                   
 

որից`

                   

8171

- նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9212

                 

8172

- փոխատվությունների տրամադրում

6212

                 

8190

2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը
(տող 8191 + տող 8196 - տող 8193)

                   
 

այդ թվում`

                   

8191

2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ
(տող 8194 + տող 8195)

9320

   

X

   

X

   

X

 

որից`

                   

8192

- ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի վարչական մասից նախորդ տարում ֆինանսավորման ենթակա, սակայն չֆինանսավորված` առկա պարտավորությունների կատարմանը

     

X

   

X

   

X

8193

- ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի ֆոնդային մաս
(տող 8191 - տող 8192)

     

X

   

X

   

X

8194

2.3.1.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

9321

   

X

   

X

   

X

8195

2.3.1.2. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա համայնքի բյուջեի վարչական մասի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների)` հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից

9322

   

X

   

X

   

X

8196

2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ
(տող 8197 + տող 8200)

9330

 

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8197

- առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարի (տող 8198 + տող 8199)

   

X

   

X

   

X

 
 

այդ թվում՝

                   

8198

Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

9331

 

X

   

X

   

X

 

8199

Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի տարեսկզբի ազատ մնացորդ` ձևավորված բացառապես նախորդ տարվա համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված գումարների (բացառությամբ փոխառու միջոցների)` հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից

9332

 

X

   

X

   

X

 

8200

- վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարը (տող 8193)

   

X

   

X

   

X

 

8201

2.4. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս

 

 X

X

X

X

X

X

X

   

8202

2.5. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս

 

 X

   

X

   

X

   

8203

2.6. Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում
(տող 8010 - տող 8110 - տող 8161 - տող 8170 - տող 8190 - տող 8201 - տող 8202 - տող 8310)

                   

8204

որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը

   

X

   

X

       

8300

Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(տող 8310)

                   
 

այդ թվում`

                   

8310

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
(տող 8
311 + տող 8320)

                   
 

այդ թվում`

                   

8311

Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության)
(տող 8312 + տող 8313)

   

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8312

- թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9121

 

X

   

X

   

X

 

8313

- հիմնական գումարի մարում

6121

 

X

   

X

   

X

 

8320

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում)
(տող 8321 + տող 8340)

                   
 

այդ թվում`

                   

8321

1.2.1. Վարկեր (տող 8322 + տող 8330)

   

X

   

X

   

X

 
 

որից`

                   

8322

- վարկերի ստացում

9122

 

X

   

X

   

X

 

8330

- ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում

6122

 

X

   

X

   

X

 

8340

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8341 + տող 8350)

                   
 

որից`

                   

8341

- փոխատվությունների ստացում

9122

                 

8350

- ստացված փոխատվությունների գումարի մարում

6122

                 

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

 Օրինակելի ձև Հ-9 -ի

 

Օրինակելի ձև Հ-9-ի առանձին բաժինները լրացվում են հետևյալ կերպ.

 

1. Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության.

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելու դեպքում 1000-րդ, 1300-րդ և 1390-րդ տողերի 5-րդ և 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է համապատասխանաբար գերազանցեն նշված տողերի 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշներին` 1392-րդ տողի 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ սյունակներում նշված գումարների չափով:

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով կանխատեսվող գումարներն արտացոլվում են Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության աղյուսակի 1111-րդ, 1112-րդ և 1121-րդ տողերում արտահայտվող գումարների կազմում` ըստ պատկանելության, եթե այդ տույժերն ու տուգանքները հաշվարկված են չվճարված հարկի գումարի նկատմամբ: Հարկային օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված` հարկային օրենսդրությամբ սահմանված այլ տույժերն ու տուգանքները, որոնք հաշվարկված չեն հարկի գումարի նկատմամբ, ենթակա են հաշվառման նույն աղյուսակի 1165-րդ տողում` որպես այլ հարկային եկամուտներ:

2. Համայնքի բյուջեի գործառական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության.

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելիս 2000-րդ, 3100-րդ, 3110-րդ և 3112-րդ տողերի 7-րդ և 8-րդ, 10-րդ և 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է գերազանցեն համապատասխանաբար նշված տողերի 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ սյունակում ներառված ցուցանիշներին՝ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարի չափով (տես Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 1392-րդ տողի 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ սյունակները).

2000-րդ տողի սյունակներում արտացոլված ցուցանիշները համապատասխանաբար պետք է հավասար լինեն Համայնքի բյուջեի տնտեսագիտական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 4000-րդ տողի սյունակներում արտացոլված ցուցանիշներին:

3. Համայնքի բյուջեի տնտեսագիտական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության.

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելու դեպքում աղյուսակի 4000-րդ, 4050-րդ, 4700-րդ, 4770-րդ և 4771-րդ տողերի 5-րդ և 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է համապատասխանաբար գերազանցեն նշված տողերի 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշներին` վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարի չափով (տես Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 1392-րդ տողի 6-րդ, 9-րդ, 12-րդ սյունակները).

4000-րդ տողի սյունակներում արտացոլված ցուցանիշները համապատասխանաբար պետք է հավասար լինեն Համայնքի բյուջեի գործառական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 2000-րդ տողի սյունակներում արտացոլված ցուցանիշներին.

Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերին վերաբերող տողերում (6000-րդ տողից 6440-րդը) ցուցանիշները պետք է ներկայացվեն բացասական նշանով:

4. Համայնքի բյուջեի հավելուրդի կամ պակասուրդի (դեֆիցիտի) կատարման վերաբերյալ հաշվետվության.

8000-րդ տողի սյունակներում լրացվող ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն Համայնքի բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 1000-րդ տողի համապատասխան սյունակներում նշված ցուցանիշներին և Համայնքի բյուջեի գործառական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 2000-րդ (կամ Համայնքի բյուջեի տնտեսագիտական դասակարգմամբ ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 4000-րդ) տողի համապատասխան սյունակներում նշված ցուցանիշների միջև տարբերությանը: Հավելուրդը ներկայացվում է դրական նշանով, իսկ դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ բացասական նշանով:

5. Համայնքի բյուջեի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունների կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների կատարման վերաբերյալ հաշվետվության.

8010-րդ տողի սյունակներում լրացվող ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն Համայնքի բյուջեի հավելուրդի կամ պակասուրդի (դեֆիցիտի) կատարման վերաբերյալ հաշվետվության 8000-րդ տողի համապատասխան սյունակներում արտացոլված ցուցանիշին` հակառակ նշանով.

N 8202-րդ տողը լրացվում է այն դեպքում, երբ ֆոնդային մասից վարչական մաս միջոցներն ուղղելու տարում ֆոնդային մասի միջոցների վերականգնումը վարչական մասի միջոցների հաշվին չի իրականացվել:

8203-րդ տողում բյուջեի հաշվում դրամական միջոցների մնացորդների ավելացումը պետք է ներկայացվի բացասական նշանով, իսկ պակասեցումը (օգտագործումը)՝ դրական նշանով.

8113-րդ, 8130-րդ, 8131-րդ, 8132-րդ, 8150-րդ, 8151-րդ, 8152-րդ, 8164-րդ, 8172-րդ, 8201-րդ (12-րդ սյունակներում), 8202-րդ, (5-րդ, 8-րդ և 11-րդ սյունակներում), 8313-րդ, 8330-րդ և 8350-րդ տողերում ցուցանիշները ներկայացվում են բացասական նշանով:

6. Համայնքների բյուջեների կատարման մասին ամփոփ հաշվետվություններում այլ համայնքներից ստացված և այլ համայնքներին տրամադրված դրամաշնորհների գումարները չեն ներառվում եկամուտների և ծախսերի համապատասխան հանրագումարներում: