Համարը 
N 374-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2019.10.15/25(661) Հոդ.240
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
09.10.2019
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.10.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

9 հոկտեմբերի 2019 թվականի
ք. Երևան

N 374-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 29‑րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել էլեկտրական էներգիայի մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

 ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի

պարտականությունները կատարող՝

 Ս. Աղինյան

 

Հավելված

Սահմանված է

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ի

N 374-Ն որոշմամբ

 

_________________________________________________
(լիցենզավորված անձի անվանումը)

 

Ձև 1-1

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

առ 1______________ 20.. թվականի

 

(հազար դրամ)

NN

Տնտեսական հոդվածները

Ցուցանիշները

1

2

3

1.

Հասույթ կարգավորվող գործունեությունից, այդ թվում՝

 

1)

Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասնակիցներին էլեկտրական էներգիայի վաճառքից,
այդ թվում՝

 

ա․

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց

 
 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

 
 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

 

բ․

Էլեկտրական էներգիայի մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձանց

 

գ․

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա ունեցող անձանց

 

դ․

Էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարի լիցենզիա ունեցող անձին

 

ե․

Որակավորված սպառողներին

 

2)

Էլեկտրական էներգիայի արտահանումից

 

3)

Իրացումից հասույթի ճշգրտում

 

2.

Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք,
այդ թվում՝

 

1)

Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասնակիցներից ձեռք բերված էլեկտրական էներգիայի արժեքը, այդ թվում՝

 

ա․

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանցից

 
 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

 
 

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

 

բ․

Էլեկտրական էներգիայի մեծածախ առևտրի լիցենզիա ունեցող անձանցից

 

գ․

Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա ունեցող անձանցից

 

դ․

Էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարի լիցենզիա ունեցող անձից

 

ե․

Որակավորված սպառողներից

 

2)

Ինքնավար էներգաարտադրողներից

 

3)

Ներկրված էլեկտրական էներգիայի արժեքը

 

4)

Նյութական ծախսեր

 

5)

Ընթացիկ նորոգման ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա.

Աշխատանքի վճարման ծախսեր

 

բ.

Նյութական ծախսեր

 

գ.

Նորոգման այլ ծախսեր

 

դ.

Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված նորոգման ծառայությունների գծով ծախսեր

 

6)

Աշխատանքի վճարման ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին

 

7)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

8)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

9)

Կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մատուցված ծառայություններ կամ կատարված աշխատանքներ

 

10)

Վարձակալության ծախսեր

 

11)

Այլ ծախսեր

 

3.

Իրացման ծախսեր

 

1)

Աշխատանքի վճարման ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին

 

2)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

3)

Հիմնական միջոցների նորոգում

 

4)

Հիմնական միջոցների սպասարկում

 

5)

Մարկետինգի և գովազդի ծախսեր

 

6)

Նյութական ծախսեր

 

7)

Իրացման այլ ծախսեր

 

4.

Վարչական ծախսեր

 

1)

Աշխատանքի վճարման ծախսեր

 

ա

մասհանումներ աշխատավարձի պահուստին

 

2)

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

 

3)

Հիմնական միջոցների նորոգում

 

4)

Հիմնական միջոցների սպասարկում

 

5)

Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 

6)

Գործուղման ծախսեր

 

7)

Ներկայացուցչական ծախսեր

 

8)

Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա․

Գրասենյակային ծախսեր

 

բ․

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

 

գ․

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծախսեր

 

դ․

Այլ կոմունալ ծախսեր

 

9)

Փոստի և հեռահաղորդակցության ծախսեր

 

10)

Աուդիտորական ծախսեր

 

11)

Խորհրդատվական ծախսեր

 

12)

Բանկային ծառայությունների ծախսեր

 

13)

Ապահովագրության ծախսեր

 

14)

Տուրքեր, այդ թվում՝

 

ա․

Լիցենզիայի տուրք

 

բ․

Այլ պետական տուրքեր

 

15)

Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա․

Գույքահարկ

 

բ․

Հողի հարկ

 

գ․

Չփոխհատուցվող այլ հարկեր

 

16)

Վարչական այլ ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա․

Նյութեր

 

բ․

Վարձակալական ծախսեր

 

գ․

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար

 

դ․

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար

 

ե․

Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր

 

զ․

Այլ ծախսեր

 

5

Հիմնական գործունեությունից արդյունք (տող1-տող2-տող3-տող4)

 

6

Գործառնական այլ գործունեության արդյունք

 

1)

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝

 

ա․

Այլ պաշարների օտարումից եկամուտներ

 

բ․

Պաշարների արժեքի փոփոխությունից, դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) հակադարձումից, դուրս գրված դեբիտորական պարտքերի մուտքագրումից եկամուտներ

 

գ․

Գործառնական վարձակալությունից եկամուտներ

 

դ․

Եկամուտներ տույժերից, տուգանքներից

 

ե․

Նյութական վնասի փոխհատուցումից եկամուտներ

 

զ․

Գործառնական այլ եկամուտներ

 

2)

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում՝

 

ա․

Այլ պաշարների վաճառքից (օտարումից) ծախսեր

 

բ․

Պաշարների արժեքի փոփոխությունից ծախսեր, վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով ծախսեր

 

գ․

Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսեր

 

դ․

Ծախսեր տույժերից, տուգանքներից

 

ե․

Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ, արտադրական ծախսերի սովորական (նորմալ) մակարդակը գերազանցող ծախսեր

 

զ․

Հետազոտության և մշակման ծախսեր

 

է․

Հիմնական միջոցների լուծարման ծախսեր

 

ը․

Գործառնական այլ ծախսեր

 

7.

Շարունակվող գործունեության արդյունք

 

1)

Շարունակվող գործունեության այլ եկամուտներ, այդ թվում`

 

ա․

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից) եկամուտներ

 

բ․

Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների օտարումից եկամուտներ

 

գ․

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների վերաչափումից օգուտներ

 

դ․

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ

 

ե․

Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկման (անհավաքագրելիության) հակադարձումից եկամուտներ

 

զ․

Շահաբաժիններից եկամուտներ

 

է․

 Տոկոսային եկամուտներ

 

ը․

Ֆինանսական վարձակալությունից եկամուտներ

 

թ․

Շնորհներից և անհատույց ստացումներից եկամուտներ

 

ժ․

Այլ եկամուտներ

 

2)

Շարունակվող գործունեության այլ ծախսեր

 

ա․

Ոչ ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

բ․

Ընթացիկ ակտիվների օտարումից ծախսեր

 

գ․

Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների վերաչափումից կորուստներ

 

դ․

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից կորուստներ

 

ե․

Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և արժեզրկումից (անհավաքագրելիությունից) կորուստներ

 

զ․

Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր

 

է․

Կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր

 

ը․

Անհատույց տրված ակտիվների գծով ծախսեր

 

թ․

Այլ ծախսեր

 

8.

Չլիցենզավորված (չկարգավորվող) գործունեության արդյունք, այդ թվում՝

 

1)

Չլիցենզավորված (չկարգավորվող) գործունեության եկամուտներ

 

2)

Չլիցենզավորված (չկարգավորվող) գործունեության ծախսեր

 

9

Հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթ

 

10

Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում), այդ թվում`

 

ա․

Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

 

բ․

Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

 

11.

Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ (վնաս)

 

 

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

2. Սույն ձևում լրացվող դրամային ցուցանիշները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը։

3. Սույն ձևի 1-7-րդ կետերում լրացվում են միայն լիցենզավորված (կարգավորվող) գործունեության գծով ցուցանիշները։

_______________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

___________________________________________

(անուն, ազգանուն)

     

Կ.Տ.

(առկայության դեպքում)

   

_________________________________________________
(լիցենզավորված անձի անվանումը)

 

Ձև 1-2

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

առ 1 ______________ 20 .. թվականի

(հազար դրամ)

N

Աշխատողների խմբերը

Աշխատողների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (մարդ), այդ թվում՝

 Ընթացիկ ծախսերում ներառված աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարներ

 Կապիտալ ծախսերում ներառված աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարներ

 Ընդամենը աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարներ

1

2

3

4

5

6

1

Ընդհանուր անձնակազմ

       

2

Վարչական անձնակազմ

       

3

Ոչ ցուցակային անձնակազմ

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

       

 

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

2. Սույն ձևում լրացվում են միայն լիցենզավորված (կարգավորվող) գործունեության գծով ցուցանիշները։

 

_____________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

_______________________________________

(անուն, ազգանուն)

     

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

   

 

_________________________________________________
(լիցենզավորված անձի անվանումը)

 

Ձև 1-3

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ

առ 1 _____________________ 20 .... թվականի

Հ

Վարկա-տուի (փոխա-ռուի) անվա-նումը

Պարտա-վորության տեսակը (վարկ, վարկային գիծ, փոխա-ռություն)

Պայմա-նագրի համարը, կնքման ամսա-թիվը և գործո-ղության ժամկետը

Վարկի (վարկային գծի) կամ փոխա-ռության ստացման ամսա-թիվը

Վարկի (վար-կային գծի) կամ փոխա-ռության մարման ամսա-թիվն ըստ պայմա-նագրի

Վարկի (վար-կային գծի) կամ փոխա-ռության տոկոսա-դրույքը

Վարկի (վար-կային գծի) կամ փոխա-ռության արժույթը

Վարկի (վար-կային գծի) կամ փոխա-ռության հիմ-նական գումարի չափը տվյալ արժույ-թով (հազար պայմա-նական միավոր)

Հիմ-նական գումարի մնացորդն արտա-հայտված տվյալ վարկի (վար-կային գծի) կամ փոխա-ռության արժույ-թով (հազար պայմա-նական միավոր)

Հիմնական գումարի մնացորդն արտա-հայտված Հայաս-տանի Հանրա-պետու-թյան դրամով (հազար դրամ)

Տոկո-սային պարտքն արտա-հայտված տվյալ վարկի (վարկային գծի) կամ փոխա-ռության արժույթով (հազար պայմա-նական միավոր)

Տոկոսային պարտքն արտա-հայտված Հայաս-տանի Հանրա-պետության դրամով (հազար դրամ)

Ընդամենը հիմնական գումարի մնացորդը և տոկոսային պարտքն արտա-հայտված Հայաստանի Հանրա-պետության դրամով (հազար դրամ) (սյունակ14=
սյունակ11+
սյունակ13)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանում հաշվե-գրված տոկոսա-վճարներ արտա-հայտված տվյալ արժույթով Ֆինան-սական հաշվառման նպատակով (հազար պայմա-նական միավոր)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանում հաշվե-գրված տոկոսա-վճարներ արտա-հայտված Հայաստանի Հանրա-պետության դրամով, ֆինան-սական հաշվառման նպատակով (հազար դրամ)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանում հաշվե-գրված տոկոսա-վճարներ արտա-հայտված տվյալ արժույթով, հարկային հաշվառման նպատակով (հազար պայմա-նական միավոր)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանում հաշվե-գրված տոկոսա-վճարներ արտա-հայտված Հայաստանի Հանրա-պետության դրամով, հարկային հաշվառման նպատակով (հազար դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Կարճաժամկետ պարտավորություններ

                         

1

                                 

2

                                 

                                 
 

Ընդամենը կարճա-ժամկետ պարտա-վորութ-յուններ

                               

Երկարաժամկետ պարտավորություններ

                         

1

                                 

2

                                 

                                 
 

Ընդամենը երկարա-ժամկետ պարտա-վորութ-յուններ

                               

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

               

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը:

2. Սույն ձևի հետ ներկայացվում է նաև վարկային պայմանագրի (պայմանագրերի) պատճենը։

 

_____________________________________

 /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

 

_______________________________________

/անուն, ազգանուն/

     

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)

   

 

_________________________________________________
(լիցենզավորված անձի անվանումը)
 

 

Ձև 1-4

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

առ 1 ______________ 20 . . թվականի

(հազար դրամ)

Դասի անվանումը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի
սկզբի մնացորդը

Ավելացում

Նվազեցում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջի մնացորդը

1

2

3

4

5

Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ

Շենքեր

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Կառուցվածքներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Փոխանցող հարմարանքներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Մեքենաներ և սարքավորումներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Տրանսպորտային միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Այլ հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ

Շահագործման չհանձնված հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ժամանակավորապես շահագործումից հանված հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Շահագործումից հանված և օտարման նպատակով պահվող հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Հողամասեր

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

Ընդամենը հիմնական միջոցներ

Սկզբնական արժեք

       

 Կուտակված մաշվածություն

       

 Կուտակված արժեզրկում

       

 Հաշվեկշռային արժեք

       

 

1. Սույն ձևը ներկայացվում է տարեկան արդյունքներով՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 20-ը։

2. Սույն ձևում լրացվող դրամային ցուցանիշները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը։

3. Սույն ձևում լրացվում են միայն լիցենզավորված (կարգավորվող) գործունեության գծով ցուցանիշները։

 

_____________________________________

 /ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/

 

_______________________________________

/անուն, ազգանուն/

     

Կ.Տ.
(առկայության դեպքում)