Համարը 
N 363-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 10.05.20-10.18.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 16.10.2020
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
14.10.2020
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.10.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.10.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 308-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

14 հոկտեմբերի 2020 թվականի
ք. Երևան

N 363-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 6-Ի N 308-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի հունիսի 6-ի «Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» N 308-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի՝ էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ տեխնիկատնտեսական տեղեկատվության ներկայացման կարգի՝

1) 1-ին կետում «2-17» թվերից հետո լրացնել «,2-18, 2-19» թվերը.

2) 1.1 կետում «բաշխման,» բառից հետո լրացնել «մատակարարման» բառը.

3) 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «,2-11» թվերից հետո լրացնել «,2-19» թվերը.

4) 4-րդ ենթակետում «2-15» թվերից հետո լրացնել «,2-18» թվերը, իսկ «ձևով» բառը փոխարինել «ձևերով» բառով.

5) 3-րդ կետում «փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում» բառերը փոխարինել «էլեկտրակայաններում» բառով, իսկ «փոքր հիդրոէլեկտրակայանի» բառերը՝ «էլեկտրակայանի» բառով .

6) N 1 հավելվածի աղյուսակի 7-րդ, 8-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետերում և 10-րդ սյունակի վերնագրում «բաշխման» բառից հետո լրացնել «(երաշխավորված մատակարարման)» բառերը.

7) N 1 հավելվածի աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 16-րդ և 17-րդ կետերով.

 

16.

Տեղեկատվություն սակագների հաշվարկում ներառված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երաշխիքով ստացված արտոնյալ վարկերի սպասարկման և մարման, ինչպես նաև «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության համար՝ վառելիքային, «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության համար՝ նորոգման ծախսերի մասին (Հավելված N 2, Ձև 2-18)

-

-

-

-

17.

Տեղեկատվություն ընկերության հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների սկզբնական և հաշվեկշռային արժեքների մասին (Հավելված N 2, Ձև 2-19)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

8) N 1 հավելվածը՝ աղյուսակից հետո, լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետով.

«3. 16-րդ կետում նշված տեղեկատվությունը (Ձև 2-18) ներկայացնում են այն ընկերությունները, որոնց սակագների հաշվարկում ներառված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երաշխիքով ստացված արտոնյալ վարկերի սպասարկման և մարման ծախսեր՝ այդպիսի վարկերի սպասարկման կամ մարման 1-ին վճարման եռամսյակից սկսած։».

9) N 2 հավելվածի՝ 2-1 ձևի աղյուսակի 8-րդ, 2-2 ձևի աղյուսակի 5-րդ, 2-3 ձևի աղյուսակի 7-րդ, 2-4 ձևի աղյուսակի 7-րդ կետերում «բաշխման» բառը փոխարինել «մատակարարման (այդ թվում՝ երաշխավորված մատակարարման) և էլեկտրական էներգիայի մեծածախ առևտրի» բառերով, իսկ 2-5 ձևի աղյուսակի 1.1 և 4-րդ կետերում՝ «մատակարարման (այդ թվում՝ երաշխավորված մատակարարի)» բառերով.

10) N 2 հավելվածի՝

ա. 2-2 ձևի աղյուսակի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին և 2.2-րդ կետերով.

 

«

2.

Էլեկտրական էներգիայի
օգտակար առաքումը
(տ.1-(տ.3.1+տ4.1)),
այդ թվում՝

hազ. կՎտժ

                 

2.1

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»
փակ բաժնետիրական ընկերությանը

                   

2.2

Այլ անձանց

                   
»,

 

 բ. 2-2 ձևը՝ աղյուսակից հետո, լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ կետով.

«2. Սույն ձևի 5-րդ կետով սահմանված էլեկտրական էներգիան մեկից ավելի սակագներով ձեռք բերելու դեպքում ներկայացվում է ըստ այդ սակագների (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)՝ առանձին տողերով։».

11) N 2 հավելվածի 2-5 ձևի աղյուսակի՝

ա. 1.1.5 կետում «Որոտանի ՀԷԿՀ» բառերը փոխարինել «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրոկասկադ» բառերով․

բ. 1.1.6 կետում «Ձորա ՀԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից» բառերը փոխարինել «30 ՄՎտ և ավելի հզորությամբ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից, այդ թվում`» բառերով․

գ. 1.1.7 կետում «վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ աշխատող կայաններից, ընդամենը, այդ թվում`» բառերը փոխարինել «այլ աղբյուրներից» բառերով․

դ․ 1.1.5.1, 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.1.7.2.1, 1.1.8, 1.1.8.1 կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

12) N 2 հավելվածի 2-6 ձևի աղյուսակի՝

ա. 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից» բառերը փոխարինել «մինչև 30 ՄՎտ հզորությամբ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ աշխատող կայաններից» բառերով․

բ. 4-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերի «բ» պարբերություններում «հաշվառքի» բառերից հետո լրացնել «սարքի» բառերը․

գ. 5-9-րդ կետերում «վաճառքը» բառը փոխարինել «առաքումը» բառով․

դ. 20-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

20.

Ընդամենը սպառիչների (հաշվիչների) քանակը, այդ թվում `

հատ

   

1)

110 կՎ լարման ցանցերից սնվող

-"-

   

ա.

Ինդուկցիոն հաշվիչներ

-"-

   

բ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ առանց Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման

-"-

   

գ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման հնարավորություն ունեցող

-"-

   

2)

35 կՎ լարման ցանցերից սնվող

-"-

   

ա.

Ինդուկցիոն հաշվիչներ

-"-

   

բ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ առանց Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման

-"-

   

գ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման հնարավորություն ունեցող

-"-

   

3)

6 կՎ լարման ցանցերից սնվող

-"-

   

ա.

Ինդուկցիոն հաշվիչներ

-"-

   

բ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ առանց Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման

-"-

   

գ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման հնարավորություն ունեցող

-"-

   

4)

0.38 կՎ լարման ցանցերից սնվող բնակչության մոտ տեղադրված հաշվիչներ

-"-

   

ա.

Ինդուկցիոն հաշվիչներ

-"-

   

բ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ առանց Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման

-"-

   

գ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման հնարավորություն ունեցող

-"-

   

5)

0.38 կՎ լարման ցանցերից սնվող այլ սպառողների մոտ տեղադրված հաշվիչներ

     

ա.

Ինդուկցիոն հաշվիչներ

-"-

   

բ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ առանց Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման

-"-

   

գ.

Էլեկտրոնային հաշվիչներ՝ Էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգին միացման հնարավորություն ունեցող

-"-

   
».

 

13) N 2 հավելվածի 2-6 ձևի աղյուսակից հետո 3-րդ կետում «սակագները» բառից հետո լրացնել «՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը» բառերը․

14) N 2 հավելվածի 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11 ձևերում «Կ.Տ.» բառերից հետո լրացնել «(առկայության դեպքում)» բառերը.

15) N 2 հավելվածի 2-7 ձևի N3 աղյուսակի, 2-8, 2-13 ձևերի վերնագրերում «բաշխման» բառից հետո լրացնել «(երաշխավորված մատակարարի)» բառերը.

16) N 2 հավելվածի 2-12 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի։

17) N 2 հավելվածը լրացնել նոր՝ 2-18 և 2-19 ձևերով՝ համաձայն համապատասխանաբար N 2 և N 3 հավելվածների։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի

N 363-Ն որոշման

____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

____________________________________________________

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

հ/հ

Սպառման ուղղությունները

Բաժանորդների քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ (բաժանորդ)

Ֆինանսական վիճակը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում (հազար դրամ)

Իրացված էլեկտրական էներգիա (հազար կՎտժ)

Ընդամենը իրացված էլեկ-տրական էներգիա

այդ թվում

Ընդամենը

Էլեկտրական էներգիայի ծախս ունեցող

Դեբիտոր

Կան-խավճար

Տույժի մնացորդը հաշվետու ժամանա-կաշրջանի սկզբում

Ավե-լացված արժեքի հարկ վճարող բաժա-նորդներ (միա-ցումներ)

«0» % դրույ-քաչափով ավելացված արժեքի հարկ վճարող բաժա-նորդներ (միա-ցումներ)

Ավե-լացված արժեքի հարկից ազատ-ված բաժա-նորդներ (միա-ցումներ)

Վերա-հաշ-վարկ

Ընդամենը

Ժամկե-տային

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                     

2.

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱ

                     

1)

Բնակչություն, այդ թվում՝

                     

ա.

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին վաճառվող

                     

2)

Բյուջետային կազմակերպություններ

                     

3)

Արդյունաբերություն

                     

4)

Տրանսպորտ,այդ թվում՝

                     

ա.

Երկաթուղի

                     

բ.

Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտ

                     

գ.

Մետրոպոլիտեն

                     

դ.

Օդանավակայաններ

                     

ե.

Այլ տրանսպորտ

                     

5)

Ոռոգում,այդ թվում՝

                     

ա.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն

                     

բ.

Ջրօգտագործող ընկերություններ

                     

գ.

Այլ

                     

6)

«Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն, այդ թվում՝ ըստ լարումների ու գիշերային և ցերեկային սակագների

                     

ա.

                       

բ.

                       

7)

Խմելու ջրի այլ մատակարարներ

                     

8)

Էլեկտրական էներգիա արտադրող 30 ՄՎտ և ավելի հզորություն ունեցող և էլեկտրաէներգետիկական համակարգին ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կողմից գնվող էլեկտրական էներգիա, այդ թվում ըստ ընկերությունների և լարումների ու գիշերային և ցերեկային սակագների՝

                     

ա.

________________________________

                   

բ.

________________________________

                   

9)

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն, այդ թվում՝ ըստ լարումների ու գիշերային և ցերեկային սակագների

                     

ա.

________________________________

                     

բ.

________________________________

                     

10)

«Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այդ թվում՝ ըստ լարումների ու գիշերային և ցերեկային սակագների

                     

ա.

________________________________

                     

բ.

________________________________

                     

11)

Այլ սպառողներ

                     

12)

Էլեկտրական էներգիայի սեփական կարիքների ծախսը արտադրական և վարչական նպատակներով, այդ թվում՝

                     

ա.

Արտադրական ծախսեր

                     

բ.

Վարչական ծախսեր

                     

3.

ԱՐՏԱՀՈՍՔ,ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝

                     

1)

«Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերություն

                     

2)

Այլ երկրներ

                     

4.

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝

                     

1)

_________________________________

                     

2)

_________________________________

                     

5.

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

                     

Միջին սակագին

Հասույթ (հազար դրամ)

Հաշվետու ժամանա-կաշրջանում հաշվարկված տույժ

Ֆինանսական միջոցների մուտքեր (հազար դրամ)

Ֆինանսական վիճակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (հազար դրամ)

Ընդամենը հասույթ

այդ թվում

Ավելացված արժեքի հարկ վճարող բաժանորդներ (միացումներ)

«0» % դրույքաչափով ավելացված արժեքի հարկ վճարող բաժանորդներ (միացումներ)

Ավելացված արժեքի հարկից ազատված բաժանորդներ (միացումներ)

Վերա-հաշվարկ

Ընդամենը

այդ թվում՝ տույժի մարում

Դեբիտոր

Կան-խավճար

Տույժի մնացորդը հաշվետու ժամանա-կաշրջանի վերջում

Ընդամենը

Ժամ-կետային

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

1. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ամսական կտրվածքով և աճողական (ընթացիկ տարվա սկզբից)՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը:

2. Սույն ձևում դրամական արտահայտությամբ մեծությունները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը:

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

______________________________

(անունը, ազգանունը)

   

 

Կ.Տ.

(առկայության դեպքում)

   

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի

N 363-Ն որոշման

 

Ձև 2-18

 

_____________________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

202.... թ. ..........................................-ից 202.... թ. .......................................... –ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՎԱՐԿԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ և ՄԱՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ, «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

N

Ծախսային հոդվածը

Մնացորդը հաշվետու եռամսյակի սկզբում
(մլն դրամ)

Սակագնով նախատեսված գումարը
(մլն դրամ)

Փաստացի ծախսի գումարը

Մնացորդը հաշվետու եռամսյակի վերջում
(մլն դրամ)

արտարժույթով (նշել արժույթը)

Հայաստանի Հանրապե-տության դրամով

1.

Վարկի սպասարկման և մարման ծախսեր

         

2.

Վառելիքային ծախսեր

         

3.

Նորոգման ծախսեր

         

 

1. 1-ին և 2-րդ կետերով պահանջվող տեղեկատվությունը հաշվետու եռամսյակի ընթացքում մեկից ավելի վճարումներով իրականացնելու դեպքում տեղեկատվությունը ներկայացնել ըստ այդ վճարումների առանձին-առանձին։

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

______________________________

(անունը, ազգանունը)

   

 

Կ.Տ.

(առկայության դեպքում)

   

Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի

N 363-Ն որոշման

Ձև 2-19

 

_____________________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

202.... թ. ..........................................-ից 202.... թ. .......................................... –ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

հ/հ

Լարումներ

Համախառն հաշվեկշռային արժեք _________թվականի դրությամբ (ֆինանսական)

Հաշվեկշռային արժեք __________թվականի դրությամբ (ֆինանսական)

1.

110 կՎ լարում

   

2.

35 կՎ լարում

   

3.

6/10 կՎ լարում

   

4.

0,4 կՎ լարում

   

5.

Ըստ լարումների չառանձնացված

   
 

Ընդամենը

   
 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

 

______________________________

(անունը, ազգանունը)

   

 

Կ.Տ.

(առկայության դեպքում)

   
»

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 հոկտեմբերի 2020 թվական: