Համարը 
N 327-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.10.16/29(598) Հոդ.339
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.09.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ, ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 հոկտեմբերի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417399

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

25 սեպտեմբերի 2017 թ.

ք. Երևան

N 327-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ, ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 289-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասերը և 290-րդ հոդվածի 5-րդ մասը`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել`

1) անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) նոտարներին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի,

4) Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի,

5) Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի ձևը, լրացման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի,

6) հարկ վճարողի հաշվառման վկայականի ձևը` համաձայն N 6 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԴԻՄՈՒՄ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԵՎ ՆՈՏԱՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ

 

1. Ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն, հայրանունը _________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

2. Ֆիզիկական անձի հաշվառման վայրը, հեռ. _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

3. Ֆիզիկական անձի բնակության վայրը, հեռ.______________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

4. Ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն _______________________________________

_________________________________________________________________________________

 

5. Ֆիզիկական անձի գործունեության իրականացման վայրը, հեռ. ______________________________

_________________________________________________________________________________

 

6. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

7. Կցվող փաստաթղթերը _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 Ֆիզիկական անձ ____________________________________________________

 (ստորագրությունը)

 

ԿԱՐԳ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԵՎ ՆՈՏԱՐ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին տողում լրացվում են անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի (այսուհետ` ֆիզիկական անձ) անուն, ազգանուն, հայրանունը:

2. Դիմումի 2-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի հաշվառման վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

3. Դիմումի 3-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

4. Դիմումի 4-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրված տեղեկանքի համարը:

5. Դիմումի 5-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի գործունեության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

6. Դիմումի 6-րդ տողում լրացվում է դիմումի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին:

7. Դիմումին կցվում են անձնագրի կամ նույնականացման քարտի և հանրային ծառայությունների համարանիշի, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին լիազոր մարմնի տրամադրած տեղեկանքի պատճենները:

 

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԴԻՄՈՒՄ

ՆՈՏԱՐՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ

 

1. Նոտարի անուն, ազգանուն, հայրանունը _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

2. Նոտարական տարածքը _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

3. Նոտարական գրասենյակը, հեռ. _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

4. Նոտարի անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

5. Նոտարի վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը _______________________________________

_________________________________________________________________________________

 

6. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

7. Կցվող փաստաթղթերը _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Նոտար ______________________________________________________

(ստորագրությունը)

 

ԿԱՐԳ

ՆՈՏԱՐՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. Նոտարներին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին տողում լրացվում են նոտարի անուն, ազգանուն, հայրանունը:

2. Դիմումի 2-րդ տողում լրացվում է նոտարական տարածքի անվանումը:

3. Դիմումի 3-րդ տողում լրացվում են նոտարական գրասենյակի գտնվելու վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

4. Դիմումի 4-րդ տողում լրացվում են նոտարի անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրված տեղեկանքի համարը:

5. Դիմումի 5-րդ տողում լրացվում են նոտարի ծառայողական վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:

6. Դիմումի 6-րդ տողում լրացվում է դիմումի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին:

7. Դիմումին կցվում են անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, հանրային ծառայությունների համարանիշի, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության մասին լիազոր մարմնի տրամադրած տեղեկանքի և նոտարի պաշտոնի նշանակման մասին հրամանի կամ որոշման պատճենները:

 

 

Հավելված N 3

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ

 

1. Կազմակերպության անվանումը ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

2. Կազմակերպության կարգավիճակը/հավատարմագրումը հաստատող փաստաթուղթը

_______________________________________________________________________________________

 

3. Կազմակերպության մշտական ներկայացուցչության գտնվելու վայրը, հեռ. ________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

4. Կազմակերպության լիազորված պաշտոնատար անձի անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն _____________

_______________________________________________________________________________________

 

5. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

6. Կցվող փաստաթղթերը __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Պաշտոնատար անձ ____________________________________________

(ստորագրությունը)

 

ԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻՆ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և հյուպատոսական հիմնարկներին, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպություններին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ կազմակերպություն) անվանումը:

2. Դիմումի 2-րդ տողում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրամադրված` կազմակերպության կարգավիճակը (հավատարմագրումը) հավաստող փաստաթղթի (տեղեկանքի) համարը և տրման ամսաթիվը:

3. Դիմումի 3-րդ տողում լրացվում են կազմակերպության մշտական ներկայացուցչության (մասնավորապես՝ նստավայր, գրասենյակ) գտնվելու վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

4. Դիմումի 4-րդ տողում լրացվում են կազմակերպության լիազորված պաշտոնատար անձի անուն, ազգանունը, անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրված տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում):

5. Դիմումի 5-րդ տողում լրացվում է դիմումի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին:

6. Դիմումին կցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների կարգավիճակը (հավատարմագրումը) հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

 

 

Հավելված N 4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ

 

1. Ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն, հայրանունը ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

2. Ֆիզիկական անձի ռեզիդենտության երկիրը ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

3. Ֆիզիկական անձի անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն __________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

4. Ֆիզիկական անձի բնակության վայրը, հեռ. ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

5. Ֆիզիկական անձի գործունեության իրականացման վայրը, հեռ. __________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

6. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

7. Կցվող փաստաթղթերը _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Ֆիզիկական անձ ______________________________________________

(ստորագրությունը)

 

ԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) 1-ին տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց (այսուհետ` ֆիզիկական անձ) անուն, ազգանուն, հայրանունը:

2. Դիմումի 2-րդ տողում լրացվում է ֆիզիկական անձի ռեզիդենտության երկրի անվանումը:

3. Դիմումի 3-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրված տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում):

4. Դիմումի 4-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

5. Դիմումի 5-րդ տողում լրացվում են ֆիզիկական անձի գործունեության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

6. Դիմումի 6-րդ տողում լրացվում է դիմումի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին:

7. Դիմումին կցվում է անձնագրի պատճենը:

 

 

Հավելված N 5

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ԴԻՄՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ

 

1. Մշտական հաստատություն ունեցող կազմակերպության անվանումը ___________________________

____________________________________________________________________________________

 

1.1. Մշտական հաստատություն չունեցող կազմակերպության անվանումը _____________________________________________________________________________

 

2. Կազմակերպության ռեզիդենտության երկիրը _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

3. Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթի տվյալները ______________________________________

____________________________________________________________________________________

 

4. Կազմակերպության գործունեության վայրը, հեռ. ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

5. Կազմակերպության լիազորված պաշտոնատար անձի անձնագրային տվյալները, ՀԾՀ-ն ____________

____________________________________________________________________________________

 

6. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

7. Կցվող փաստաթղթերը ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Պաշտոնատար անձ _____________________________________________

(ստորագրությունը)

(ձևը փոփ., լրաց. 13.12.21 N 1276-Ն)

 

ԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին հարկ վճարողի հաշվառման համար տրամադրելու և հաշվառման կանգնելու դիմումը (այսուհետ՝ դիմում) ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների (այսուհետ` կազմակերպություն) կողմից: Դիմումի 1-ին տողում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն ունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության, իսկ դիմումի 1.1-ին տողում` Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության անվանումը:

(1-ին կետը խմբ. 13.12.21 N 1276-Ն)

2. Դիմումի 2-րդ տողում լրացվում է կազմակերպության ռեզիդենտության երկրի անվանումը:

3. Դիմումի 3-րդ տողում լրացվում են կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթի գրանցման ամսաթիվը:

4. Դիմումի 4-րդ տողում լրացվում են կազմակերպության` մշտական հաստատություն ունենալու դեպքում գործունեության վայրի հասցեն և հեռախոսահամարը:

(4-րդ կետը փոփ. 13.12.21 N 1276-Ն)

5. Դիմումի 5-րդ տողում լրացվում են կազմակերպության լիազորված պաշտոնատար անձի անուն, ազգանունը, անձնագրի սերիան և համարը կամ նույնականացման քարտի համարը, հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ դրա բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության վերաբերյալ լիազոր մարմնի տրամադրված տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում):

6. Դիմումի 6-րդ տողում լրացվում է դիմումի ներկայացման օրը, ամիսը, տարին:

7. Դիմումին կից ներկայացվում է կազմակերպության ռեզիդենտության երկրում գրանցումը հավաստող հիմնադիր փաստաթղթի պատճենը:

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 13.12.21 N 1276-Ն)

 

 

Հավելված N 6

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2017 թ. սեպտեմբերի 25-ի

N 327-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

 

_____________________________________________________________________
(Ֆիզիկական անձի (ոչ ռեզիդենտ)/նոտարի անուն ազգանունը կամ դիվանագիտական ներկայացուցչության, հյուպատոսական հիմնարկի, միջազգային կազմակերպության/ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության անվանումը)

  ՀՎՀՀ-ն _________________________________________________________________

  Հաշվառման է վերցված ___________________________________________________

  հարկային մարմնի կողմից` 201  թ. _____________ _____ -ին։

  հարկային մարմնի պաշտոնատար անձ _____________________________________

_________________________________________________________________________
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (ՊԵԿ ծրագրային սերվերի ստորագրություն)