Համարը 
ՀՕ-58-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.04.16/22(321) Հոդ.519
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.03.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.04.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.04.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2004 թվականի մարտի 16-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի (6 դեկտեմբերի 1985 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 189.2-րդ հոդվածի «վեցապատիկից մինչև տասներկուապատիկի» բառերը փոխարինել «ութսունապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերով, «տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով, «տասներկուապատիկից մինչև քսանապատիկի» բառերը` «հարյուրքսանապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով, «քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի» բառերը` «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի» բառերով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 189.3-րդ հոդվածի «հնգապատիկից մինչև տասնապատիկի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկից մինչև ութսունապատիկի» բառերով, «տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի» բառերով, «տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի» բառերը` «ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով, «քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի» բառերը` «երկուհարյուրապատիկից մինչև երեքհարյուրապատիկի» բառերով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 189.4-րդ հոդվածի «հնգապատիկից մինչև տասնապատիկի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի» բառերով, «ութապատիկից մինչև տասնհինգապատիկի» բառերը` «ութսունապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով, «տասնապատիկից մինչև տասնհինգապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով, «տասնհինգապատիկից մինչև քսանհինգապատիկի» բառերը` «հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի» բառերով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենսգրքի 189.5-րդ հոդվածի «տասնապատիկից մինչև քսանապատիկի» բառերը փոխարինել «երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի» բառերով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենսգրքի 189.6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ՀՈԴՎԱԾ 189.6.

ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻՆ ՉՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻՆ ՉՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ

 

Պաշտոնատար անձանց հայերենին չտիրապետելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:

Սպասարկման առանձին ոլորտներում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայերենին չտիրապետելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով:»:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2004 թ. ապրիլի 12
Երևան
ՀՕ-58-Ն