Համարը 
N 8-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.01.24-2022.02.06 Պաշտոնական հրապարակման օրը 27.01.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.01.2022
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.01.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.02.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ  ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

27 հունվարի 2022 թ.
ք. Երևան

N 8-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 50-րդ հոդվածի 1.1-ին մասով, 7-րդ մասով և 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 15-րդ կետով` Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է.

 

1. Սահմանել ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում վերահաշվարկ իրականացնելու նպատակով վիճակահանություններ անցկացնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ

Տ. Մուկուչյան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2022 թ. հունվարի 27-ի N 8-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՒՄ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքով (այսուհետ՝ Ընտրական օրենսգիրք) սահմանված դեպքերում վերահաշվարկ իրականացնելու նպատակով ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից վիճակահանություններ անցկացնելու կարգը:

2. Քվեարկությունից հետո երկրորդ օրը՝ ժամը 11:00-ին հրավիրված նիստում, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը սույն կարգի համաձայն իրականացված վիճակահանությամբ պատահականության սկզբունքով ընտրում է իր սպասարկման տարածքում գտնվող երեք, իսկ 10-ից պակաս ընտրական տեղամասերի առկայության դեպքում՝ մեկ ընտրական տեղամաս, որոնց քվեարկության արդյունքները պետք է վերահաշվարկվեն առաջին հերթին:

3. Համապատասխան թվով ընտրական տեղամաս ընտրելու նպատակով ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ ընտրում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր պետք է վիճակահանությամբ ընտրեն համապատասխան թվով ընտրական տեղամասերը: Այդ նպատակով ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստում է վիճակահանությանը մասնակցող հանձնաժողովի անդամների թվին հավասար թվով իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնցից՝

1) երեք ընտրական տեղամաս ընտրելու դեպքում մեկ թերթիկի վրա նշում է «1», երկրորդի վրա՝ «2», երրորդի վրա՝ «3» թվերը,

2) մեկ ընտրական տեղամաս ընտրելու դեպքում՝ մեկ թերթիկի վրա նշում է «1» թիվը:

Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը բոլոր թերթիկները (նաև նշում չպարունակող) ծալում է այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորում է վիճակահանության արկղի մեջ: Հանձնաժողովի անդամները ազգանունների, իսկ ազգանունները համընկնելու դեպքում՝ անունների (հայրանունների) այբբենական հերթականությամբ վիճակահանության արկղից հանում են մեկական թերթիկ:

4. Ընտրական տեղամասերն ընտրելու համար ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում պատրաստվում են տվյալ ընտրության անցկացման նպատակով կազմավորված ընտրական տեղամասերի թվին հավասար թվով, իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնց վրա նշվում են բոլոր ընտրական տեղամասերի համարները: Բոլոր թերթիկները ծալվում են այնպես, որ միմյանցից չտարբերվեն և տեղավորում վիճակահանության արկղի մեջ:

5. Վիճակահանության արդյունքներով ընտրված հանձնաժողովի անդամները թերթիկների վրա նշված թվերի հերթականությամբ վիճակահանության արկղից հանում են մեկական թերթիկ: Մեկ ընտրական տեղամաս ընտրելու դեպքում հանվում է մեկ թերթիկ:

Առաջին հերթում ընտրական տեղամասերը վերահաշվարկվում են վիճակահանության արդյունքներով ընտրված հանձնաժողովի անդամներին բաժին ընկած համարների հերթականությամբ:

6. Սույն կարգի 5-րդ կետով սահմանված վիճակահանության արդյունքներն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում գրառելուց հետո ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն ուսումնասիրում է վերահաշվարկի մասին Ընտրական օրենսգրքի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումները և հանձնաժողովի գրանցամատյանում արձանագրում այն ընտրական տեղամասերի համարները, որոնցում պահանջվում է կատարել վերահաշվարկ: Վերահաշվարկի դիմումներով և վիճակահանության արդյունքով ընտրված ընտրական տեղամասերի համընկնման դեպքում լրացուցիչ վիճակահանություն չի իրականացվում:

Ընտրական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 7-րդ մասով պահանջների համապատասխան սեփական նախաձեռնությամբ վերահաշվարկ իրականացնելու մասին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է որոշում:

7. Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ իրականացվող, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացված դիմումներով պահանջվող ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները վերահաշվարկելու հերթականությունը որոշելու համար ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում պատրաստվում են սույն կարգի 6-րդ կետում նշված ընտրական տեղամասերի թվին հավասար թվով, իրարից չտարբերվող թերթիկներ, որոնց վրա նշում են վեահաշվարկվող ընտրական տեղամասերի համարները:

Հանձնաժողովի անդամները ազգանունների, իսկ ազգանունները համընկնելու դեպքում՝ անունների (հայրանունների) այբբենական հերթականությամբ վիճակահանության արկղից հանում են մեկական թերթիկ, և հանձնաժողովի գրանցամատյանում արձանագրվում է հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, դիմումներով պահանջվող ընտրական տեղամասերի համարները՝ որոշելով երկրորդ և երրորդ հերթերում վերահաշվարկվող ընտրական տեղամասերի հերթականությունը:

8. Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում անցկացվող բոլոր վիճակահանությունների արդյունքները գրառվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 27 հունվարի 2022 թվական: