Համարը 
թիվ 15
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Արձանագրություն
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Հրապարակվել է միասնական կայքում
Ընդունման վայրը 
Ստրասբուրգ
Ընդունող մարմինը 
Պայմանավորվող կողմեր
Ընդունման ամսաթիվը 
24.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
Պայմանավորվող կողմեր
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.06.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ ՓՈՓՈԽՈՂ 15-ՐԴ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ ՓՈՓՈԽՈՂ 15-ՐԴ

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Նախաբան

 

Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները և 1950 թվականի նոյեմբերի 4-ին Հռոմում ստորագրված՝ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» Կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) մյուս Բարձր պայմանավորվող կողմերը` սույն Արձանագրությունը ստորագրողները,

հաշվի առնելով 2012 թվականի ապրիլի 19-ին և 20-ին Բրայթոնում կայացած՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ապագային նվիրված Բարձր մակարդակի համաժողովում ընդունված հռչակագիրը, ինչպես նաև 2010 թվականի փետրվարի 18-ին և 19-ին Ինտերլակենում և 2011 թվականի ապրիլի 26-ին և 27-ին Իզմիրում կայացած համաժողովներում ընդունված հռչակագրերը,

հաշվի առնելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից 2013 թվականի ապրիլի 26-ին ընդունված հմ. 283 (2013) կարծիքը,

նկատի ունենալով, որ անհրաժեշտ է ապահովել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ` Դատարան) շարունակի խաղալ Եվրոպայում մարդու իրավունքների պաշտպանության իր առաջատար դերը,

 

համաձայնեցին հետևյալի մասին.

 

Հոդված 1

 

Կոնվենցիայի նախաբանի վերջում ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր դրույթ.

«հաստատելով, որ Բարձր պայմանավորվող կողմերը, սուբսիդիարության սկզբունքին համապատասխան, կրում են սույն Կոնվենցիայով և դրան կից արձանագրություններով սահմանված իրավունքները և ազատություններն ապահովելու առաջնային պատասխանատվությունը և այդ անելիս նրանք օգտվում են հայեցողության իրավունքից, որը ենթակա է սույն Կոնվենցիայով հիմնված Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերահսկողությանը,»:

 

Հոդված 2

 

1. Կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2-րդ պարբերությամբ.

«2. Թեկնածուների տարիքը չպետք է գերազանցի 65-ը` այն օրվա դրությամբ, երբ Խորհրդարանական վեհաժողովը պահանջել է երեք թեկնածուների ցուցակը՝ համաձայն 22-րդ հոդվածի:»:

2. Կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերը վերահամարակալել, համապատասխանաբար, որպես 21-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետեր:

3. Հանել Կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետը: 23-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերը վերահամարակալել, համապատասխանաբար, որպես 23-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետեր:

 

Հոդված 3

 

Կոնվենցիայի 30-րդ հոդվածից հանել «, եթե կողմերից ոչ մեկը չի առարկում» բառերը:

 

Հոդված 4

 

Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի «վեց ամսվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «չորս ամսվա ընթացքում» բառերով:

 

Հոդված 5

 

Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետից հանել «, և պայմանով, որ այս հիմքով ոչ մի գործ չի մերժվի, որը պատշաճ կարգով չի քննվել ներպետական դատարանի կողմից» բառերը:

 

Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ

 

Հոդված 6

 

1. Սույն Արձանագրությունը բաց է Կոնվենցիայի Բարձր պայմանավորվող կողմերի կողմից ստորագրման համար, որոնք կարող են դրանով պարտավորված լինելու մասին իրենց համաձայնությունը արտահայտել.

ա. ստորագրության միջոցով` առանց վավերացման, ընդունման կամ հաստատման նկատմամբ վերապահման, կամ

բ. ստորագրման միջոցով` վավերացման, ընդունման կամ հաստատման պայմանով, որին կհաջորդի վավերացումը, ընդունումը կամ հաստատումը:

2. Վավերագրերը, ընդունման կամ հաստատման մասին փաստաթղթերն ի պահ են հանձնվում Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարին:

 

Հոդված 7

 

 Սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում 6-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն Կոնվենցիայի բոլոր Բարձր պայմանավորվող կողմերի կողմից Արձանագրությամբ պարտավորված լինելու մասին իրենց համաձայնությունը հայտնելու օրվան հաջորդող երեք ամիսը լրանալուն հաջորդող ամսվա առաջին օրը:

 

Հոդված 8

 

1. Սույն Արձանագրության 2-րդ հոդվածում ներկայացված փոփոխությունները կիրառվում են միայն սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո Բարձր պայմանավորվող կողմերի կողմից Կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածի համաձայն Խորհրդարանական վեհաժողով ցանկով ներկայացված թեկնածուների նկատմամբ:

2. Սույն Արձանագրության 3-րդ հոդվածում ներկայացված փոփոխությունը չի կիրառվում որևէ քննվող գործի նկատմամբ, որում կողմերից մեկը մինչև սույն Արձանագրության ուժի մեջ մտնելը առարկել է Մեծ պալատի օգտին ընդդատությունից հրաժարվելու` Դատարանի պալատի առաջարկին:

3. Սույն Արձանագրության 4-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում սույն Արձանագրության ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամիս ժամկետը լրանալուց հետո: Սույն Արձանագրության 4-րդ հոդվածը չի կիրառվում այն դիմումների նկատմամբ, որոնց մասով վերջնական որոշումը, Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի իմաստով, կայացվել է մինչև սույն Արձանագրության 4-րդ հոդվածի ուժի մեջ մտնելու օրը:

4. Սույն Արձանագրության մյուս բոլոր դրույթները կիրառվում են այն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 7-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն:

 

Հոդված 9

 

Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարը ծանուցում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին և Կոնվենցիայի մյուս Բարձր պայմանավորվող կողմերին.

ա. յուրաքանչյուր ստորագրման,

բ. յուրաքանչյուր վավերագիր, ընդունման կամ հաստատման մասին փաստաթուղթ ի պահ հանձնելու,

գ. 7-րդ հոդվածին համապատասխան` սույն Արձանագրության ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի և

դ. սույն Արձանագրությանը վերաբերող ցանկացած այլ ակտի, ծանուցման կամ հաղորդման մասին:

 

Ի հաստատումն որի` ներքոստորագրյալները, այդ նպատակով պատշաճ կերպով լիազորված լինելով, ստորագրեցին սույն Արձանագրությունը:

 

 Կատարված է Ստրասբուրգում 2013 թվականի հունիսի 24-ին, անգլերենով և ֆրանսերենով (ընդ որում՝ երկու տեքստերն էլ հավասարազոր են), մեկ բնօրինակով, որն ի պահ է հանձնվում Եվրոպայի խորհրդի արխիվին: Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարը դրա հաստատված պատճենները փոխանցում է Եվրոպայի խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ պետության և Կոնվենցիայի մյուս Բարձր պայմանավորվող կողմերին: