Համարը 
N 808-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.07.29/38(704) Հոդ.895
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.07.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.07.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.08.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
22.09.22 N 1480-Ն որոշումն ունի անցումային դրույթ:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ի N 372 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

9 հուլիսի 2009 թվականի N 808-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ի N 372 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ, «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ և «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) նախադպրոցական կրթական ծրագրի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

2.1) նախադպրոցական կրթական ծրագրի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 2.1 հավելվածի.

2.2) նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 2.2 հավելվածի.

3) տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան, տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան, տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան, տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան, տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

5) հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան, հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան, հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան, հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան, հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) (ենթակետն ուժը կորցրել է 27.05.10 N 646-Ն)

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 27.05.10 N 646-Ն)

11) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացման, լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 11 հավելվածի.

12) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացման, լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 12 հավելվածի.

13) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 13 հավելվածի.

14) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի ձևը՝ համաձայն N 14 հավելվածի.

15) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.08.12 N 1107-Ն)

16) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.08.12 N 1107-Ն)

17) բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 17 հավելվածի.

18) բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 18 հավելվածի.

19) մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 19 հավելվածի.

20) մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի ձևը` համաձայն N 20 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, լրաց., փոփ. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական գործունեության լիցենզավորման, ինչպես նաև միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ու դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգերը հաստատելու մասին» N 372 որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ 

Տ. Սարգսյան

 

2009 թ. հուլիսի 21

Երևան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է նախադպրոցական կրթական ծրագրի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

2. Նախադպրոցական կրթական ծրագիր և նախադպրոցական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու և նախադպրոցական տարիքային խմբերով (վաղ մանկության տարիքի առաջին խումբ՝ 0-ից մինչև 1 տարեկան հասակը, վաղ մանկության տարիքի երկրորդ խումբ՝ 1-ից մինչև 2 տարեկան հասակը, կրտսեր առաջին խումբ՝ 2-ից մինչև 3 տարեկան հասակը, կրտսեր երկրորդ խումբ՝ 3-ից մինչև 4 տարեկան հասակը, միջին՝ 4-ից մինչև 5 տարեկան հասակը, ավագ՝ 5-ից մինչև 6 տարեկան հասակը) գործունեության թույլտվության և համակազմի սահմանային տեղերի թվի փոփոխության մասին որոշումն ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա:

(3-րդ կետը խմբ. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն, փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Ուսումնական հաստատության մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. (կետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

5.3. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.3-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Նախադպրոցական կրթական ծրագրի և նախադպրոցական ծառայության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, ուսուցման տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների համար համակազմի սահմանային նախատեսվող թիվը` ըստ նախադպրոցականի տարիքային փուլերի (համակազմի սահմանային նախատեսվող թիվը հայտատուի կողմից հաշվարկվում է, հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, ուսումնադիդակտիկ պարագաների, նյութերի, գույքի, գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը: Այլընտրանքային կրթական ծրագրեր և նախադպրոցական ծառայություններ իրականացնող կենտրոնների համար տարածքի նկատմամբ իրավունքի նպատակային նշանակությունը կարող է լինել բնակելի.

5) տեղեկանք մանկավարժական կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է մանկավարժների անունը, ազգանունը, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք նախադպրոցական կրթական ծրագիր և նախադպրոցական ծառայություն իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների մակերեսների, այդ թվում՝ խմբասենյակի, խաղասենյակի, ննջասենյակի, հանդերձարանի, բուֆետային մասի, զուգարանի, մարզադահլիճի, երաժշտական պարապմունքների դահլիճի, մեթոդկաբինետի վերաբերյալ (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (ուսումնադիդակտիկ, ուսումնադիտողական պարագաներ, տեխնիկական միջոցներ) (ձև N 4).

8) նախադպրոցական կրթական ծրագով և նախադպրոցական ծառայությամբ նախատեսված շաբաթական պարապմունքների ժամանակացույցը, ուսուցանվող առարկայական ծրագրի ցանկը, օրվա ռեժիմը.

9) երեխաների ընդունելության կարգը:

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

 (6-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ., խմբ. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հաստատության մանկավարժական կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված՝ ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին, բացառությամբ նախադպրոցական այլընտրանքային կրթական ծրագրերով և նախադպրոցական ծառայություններով դասավանդող մանկավարժական կազմի, որոնց պահանջները հաստատվում են նախարարի հրամանով հաստատված համապատասխան կրթական ծրագրերով մանկավարժական կազմի առնվազն 80%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր.

3) ուսումնական տարածքի ապահովվածության պահանջի մասով`

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ խմբասենյակի, խաղասենյակի, ննջասենյակի, հանդերձարանի, բուֆետային մասի, զուգարանի, մարզադահլիճի, հանդիսությունների դահլիճի, մեթոդկաբինետի, բակային տարածքի) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հաստատված N 95-Ն հրամանով հաստատված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շինարարական նորմերով սահմանված նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տարածքների նորմատիվների պահանջներին, տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. խմբասենյակի, խաղասենյակի, ննջասենյակի, հանդերձարանի, բուֆետային մասի, մարզադահլիճի, հանդիսությունների դահլիճի, մեթոդկաբինետի՝ ուսումնադիդակտիկ պարագաներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչի պահանջներին, բացառությամբ նախադպրոցական այլընտրանքային կրթական ծրագրեր և նախադպրոցական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների խմբասենյակի, խաղասենյակի, ննջասենյակի, հանդերձարանի, բուֆետային մասի, մարզադահլիճի, հանդիսությունների դահլիճի, մեթոդկաբինետի՝ ուսումնադիդակտիկ պարագաներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության, որոնց պահանջները հաստատվում են նախարարի հրամանով հաստատված համապատասխան կրթական ծրագրերով.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով՝

ա. ուսումնական հաստատության ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույցի, նախատեսված դասընթացների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչի պահանջներին: Նախադպրոցական ծառայությունների և այլընտրանքային կրթական ծրագրերը հաստատվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով՝ հիմք ընդունելով նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչի պահանջները,

բ. սաների ընդունելության կարգի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ի N 76-Ն հրամանի պահանջներին.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնադիդակտիկ, ուսումնազննական, մեթոդական, գեղարվեստական, մասնագիտական, տեղեկատվական և այլ գրականության հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված չափաքանակների պահանջներին:

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

8.1. Երեխայի խնամքի, հոգածության, առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանը միտված ծառայությունների համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշման, ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 857, 2013 թվականի օգոստոսի 12-ի N 42-Ն հրամանների պահանջներին:

(8.1-ին կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)

_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

NN
ը/կ

Կրթական ծրագիրը

Հաստատու-թյան տեսակը

Նախադպրոցականի տարիքային
խմբերը

Համակազմի սահմանային թիվը

Կրթու-թյան ձևը

Ուսուցման տևողությունը

Ուսուցման լեզուն

Ավարտական փաստաթուղթը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

վաղ մանկության տարիքի առաջին խումբ՝
0-ից մինչև 1 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

վաղ մանկության տարիքի երկրորդ խումբ՝
1-ից մինչև 2 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

կրտսեր առաջին խումբ՝ 2-ից մինչև 3 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

կրտսեր երկրորդ խումբ՝ 3-ից մինչև 4 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

միջին խումբ՝ 4-ից մինչև 5 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

ավագ խումբ՝ 5-ից մինչև 6 տարեկան հասակը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն, փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության տեսակը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

 

 

Տնօրեն __________________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

 

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը,
այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է

 

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
վարչական/ մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

   

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Խմբասենյակ

 

 

 

Խաղասենյակ

 

 

 

Ննջասենյակ

 

 

 

Հանդերձարան

 

 

 

Բուֆետային մաս

 

 

 

Զուգարան

 

 

 

Երաժշտական պարապմունքների դահլիճ

 

 

 

Մեթոդկաբինետ

 

 

 

Մարմնամարզական պարապմունքների դահլիճ

 

 

 

Բակային տարածք      

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) խմբասենյակների, խաղասենյակների, մեթոդկաբինետի, բակային տարածքի հագեցվածության ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

   

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Գործունեության տեսակը ____________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը _________ , որից՝ ուսումնական ձեռնարկներ_________,

 

ծրագրային (մանկական) գեղարվեստական __________, ուսումնամեթոդական _______________ ,

 

ուսումնաօժանդակ ___________________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ______________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

(հավելվածը լրաց. փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, խմբ. 04.04.13 N 320-Ն, խմբ., լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

 (գործունեության իրականացման վայրը)

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

Նախադպրոցական կրթական ծրագիր

 

Նախարար     ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

 

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2.1

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

N 0000

 

ՍԵՐԻԱ Ա

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

______________________________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

______________________________________________________________

(գտնվելու վայրը)

 

______________________________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

իրավունք ունի իրականացնելու

 

նախադպրոցակն կրթական ծրագիր և նախադպրոցական ծառայություն

 

____________________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)


 Նախարար

____________________ 
(ստորագրությունը)

____________________ 
(անունը, ազգանունը)

     
 Կ.Տ.  

 ___ _________ ___ թ.

 

Սերիա 000 N 000000

(հավելվածը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

(22.09.22 N 1480-Ն որոշումն ունի անցումային դրույթ)

 

 

Հավելված N 2.2

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

N 0000

 

ՍԵՐԻԱ Ա

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_________________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

________________________________________________

(գտնվելու վայրը)

 

________________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

իրավունք ունի իրականացնելու

 

նախադպրոցական ծառայություն

 

_________________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

 

 Նախարար

____________________ 
(ստորագրությունը)

____________________ 
(անունը, ազգանունը)

     
 Կ.Տ.  

 ___ _________ ___ թ.

 

Սերիա 000 N 000000

(հավելվածը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

(22.09.22 N 1480-Ն որոշումն ունի անցումային դրույթ)

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան, տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան, տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան, տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան, տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Տարրական ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն) 

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Նման որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

(3-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.2-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան, տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան, տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների համար համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը, (համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը հայտատուի կողմից հաշվարկվում է, հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, դասասենյակների, դասարան-խաղասենյակների, հանգստի սենյակի, ձեռքի աշխատանքի սենյակի, մարզադահլիճի, գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

5) տեղեկանք մանկավարժական կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է մանկավարժների անունը, ազգանունը, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի (հիմնական կամ համատեղության) մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք տարրական ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների մակերեսների, այդ թվում՝ դասարան-խաղասենյակի, հանգստի սենյակի, ձեռքի աշխատանքի (մոդելավորման, տեխնիկական խաղալիքների և կիրառական արվեստի) սենյակի, համապիտանի դասասենյակների (երկարօրյա խմբերի համար), մեթոդական կաբինետ-ուսուցչանոցի, հանդիսությունների դահլիճի, մարզադահլիճի վերաբերյալ (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) (ձև N 4).

8) կրթական ծրագրի ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրի ցանկը.

9) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, ավարտական քննությունների կազմակերպման կարգերը:

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(6-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործո նեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական մանկավարժական կազմի պահանջի մասով՝ մանկավարժական կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին, մանկավարժական կազմի առնվազն 80%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով`

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասարան-խաղասենյակի, հանգստի սենյակի, ձեռքի աշխատանքի` մոդելավորման, տեխնիկական խաղալիքների և կիրառական արվեստի սենյակի, համապիտանի դասասենյակների` երկարօրյա խմբերի համար, մեթոդական կաբինետ-ուսուցչանոցի, հանդիսությունների դահլիճի, մարզադահլիճի), ըստ կրթական ծրագրի, համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. դասասենյակների, դասարան-խաղասենյակների, հանգստի սենյակի, ձեռքի աշխատանքի սենյակի, մարզադահլիճի՝ ուսումնադիդակտիկ պարագաներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված չափաքանակների պահանջներին.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ուսումնական պլանի, ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների առարկայական ծրագրի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության հաստատած հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին,

բ. սովորողների անձնական գործերի, աշակերտների շարժի մատյանների, աշակերտների հրամանագրքերի, սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման կարգերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1640-Ն, 2011 թվականի հունվարի 18-ի N 23-Ն, 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանների պահանջներին.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է հագեցված լինի մեկ սովորողի հաշվարկով յուրաքանչյուր դասագրքից առնվազն 1-ական օրինակ, ինչպես նաև ուսումնադիդակտիկ, ուսումնազննական, մեթոդական, գեղարվեստական, մասնագիտական, տեղեկատվական և այլ գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն:

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Տարրական ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)
_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

NN
ը/կ

 

Կրթական ծրագիրը

 

Կրթության ձևը

Համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը

 

Ուսուցման տևողությունը

 

Ուսուցման լեզուն

 

Ավարտական փաստաթուղթը

 

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության տեսակը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

 

Տնօրեն _________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը, այն բուհի անվանումը, որն ավարտել է

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական) մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն,  լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

   

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյու-րի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

 Դասարան

 

 

 

 Դասարան-խաղասենյակ

 

 

 

 Հանգստի սենյակ

 

 

 

Ձեռքի աշխատանքի, մոդելավորման, տեխնիկական խաղալիքների և կիրառական արվեստի սենյակ

 

 

 

Համապիտանի դասասենյակներ (երկարօրյա խմբերի համար)

 

 

 

Մեթոդական կաբինետ-ուսուցչանոց

 

 

 

Մարզական դահլիճ

 

 

 

Հանդիսությունների դահլիճ

 

 

 

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) դասարանների, դասարան-խաղասենյակների, հանգստի սենյակի, ձեռքի աշխատանքի սենյակի գույքի, անհրաժեշտ նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Գործունեության տեսակը ____________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը _______________ , որից՝ դասագրքեր _______________,

 

ծրագրային գեղարվեստական ___________ , ուսումնամեթոդական _______________ ,

 

ուսումնաօժանդակ _________________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական _________ ,

 

քարտեզ ______________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, լրաց., փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ___________________ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
(ծրագրի անվանումը)

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

տարրական ____________________ հանրակրթական ծրագիր (ծրագրի անվանումը)                

 

ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

 

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

 

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան, հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան, հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է հիմնական ընդհանուր կրթության բնագավառի ծրագրի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Նման որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

(3-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.2-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան, հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան, հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների համար համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը (համակազմի նախատեսվող թիվը հայտատուի կողմից հաշվարկվում է, հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3)(ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

5) տեղեկանք մանկավարժական կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է մանկավարժների անունը, ազգանունը, կրթությունը, այն բուհի անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի (հիմնական կամ համատեղության) մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների մակերեսների, այդ թվում՝ դասասենյակի, ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատորիայի, առարկայական կաբինետի, արհեստանոցի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ տարածքների (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) վերաբերյալ (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) (ձև N 4).

8) կրթական ծրագրի ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրի ցանկը.

9) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, ավարտման և քննությունների կազմակերպման կարգերը:

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(6-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործո նեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական մանկավարժական կազմի պահանջի մասով՝ հաստատության մանկավարժական կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին, և մանկավարժական կազմի առնվազն 80%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով`

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատորիայի, առարկայական կաբինետի, արհեստանոցի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ տարածքների (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված չափաքանակների պահանջները բավարարող սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով, գույքով.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ուսումնական պլանը, ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների առարկայական ծրագրի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության հաստատած հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին,

բ. սովորողների անձնական գործերի, աշակերտների շարժի մատյանների, աշակերտների հրամանագրքերի, շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի, սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտման և քննությունների կազմակերպման կարգերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 և 2004 թվականի մարտի 31-ի N 414-Ն որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն, 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1640-Ն, 2011 թվականի հունվարի 18-ի N 23-Ն և 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանների պահանջներին.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է հագեցված լինի մեկ սովորողի հաշվարկով յուրաքանչյուր դասագրքից առնվազն 1-ական օրինակ, ինչպես նաև ուսումնադիդակտիկ, ուսումնազննական, մեթոդական, գեղարվեստական, մասնագիտական, տեղեկատվական և այլ գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն:

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)
_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

NN
ը/կ

 

Կրթական ծրագիրը

 

Կրթության ձևը

Համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը

 

Ուսուցման տևողությունը

 

Ուսուցման լեզուն

 

Ավարտական փաստաթուղթը

 

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության տեսակը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

 

Տնօրեն _________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը, այն բուհի անվանումը, որն ավարտել է

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական) մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Դասասենյակ

 

 

 

Լաբորատորիա

 

 

 

Առարկայական կաբինետ

 

 

 

Արհեստանոց

 

 

 

Սպորտդահլիճ (մարզադահլիճ)

 

 

 

Գրադարան-ընթերցասրահ

 

 

 

Համակարգչային սենյակ

 

 

 

Օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն)

 

 

 

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Գործունեության տեսակը ____________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը ___________ , որից՝ դասագրքեր ____________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական _______ , ուսումնամեթոդական ___________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ ______________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ____________ ,

 

քարտեզ ______________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, լրաց., փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ __________________ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
(ծրագրի անվանումը)        

 

 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ       

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

Հիմնական _______________________հանրակրթական ծրագիր
(ծրագրի անվանումը)              

 

ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

 

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

 

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Նման որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

(3-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.2-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, այդ թվում` միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան, միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը (համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը հայտատուի կողմից հաշվարկվում է, հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

5) տեղեկանք մանկավարժական կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է մանկավարժների անունը, ազգանունը, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք միջնակարգ ընդհանուր կրթական ծրագիր իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների մակերեսների, այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, արհեստանոցի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) տարածքների վերաբերյալ (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) (ձև N 4).

8) կրթական ծրագրի ուսումնական պլանները, առարկայական ծրագրի ցանկը.

9) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, ավարտման և քննությունների կազմակերպման կարգերը:

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(6-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործո նեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական մանկավարժական կազմի պահանջի մասով՝ մանկավարժական կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին, մանկավարժական կազմի առնվազն 80%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով.

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, արհեստանոցի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլ տարածքներ), ըստ կրթական ծրագրի, համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատած չափաքանակների պահանջներին.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ուսումնական պլանի, ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների առարկայական ծրագրի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության հաստատած հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջներին,

բ. սովորողների անձնական գործերի, աշակերտների շարժի մատյանների, աշակերտների հրամանագրքերի, շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի, սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտման և քննությունների կազմակերպման կարգերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 և 2004 թվականի մարտի 31-ի N 414-Ն որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն, 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1640-Ն, 2011 թվականի հունվարի 18-ի N 23-Ն և 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-Ն հրամանների պահանջներին.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է հագեցված լինի մեկ սովորողի հաշվարկով յուրաքանչյուր դասագրքից առնվազն 1-ական օրինակ, ինչպես նաև ուսումնադիդակտիկ, ուսումնազննական, մեթոդական, գեղարվեստական, մասնագիտական, տեղեկատվական և այլ գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն:

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)
_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

(վերնագիրը փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

NN
ը/կ

 

Կրթական ծրագիրը

 

Կրթության ձևը

Համակազմի նախատեսվող սահմանային թիվը

 

Ուսուցման տևողությունը

 

Ուսուցման լեզուն

 

Ավարտական փաստաթուղթը

 

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության տեսակը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

 

Տնօրեն _________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը, այն բուհի անվանումը, որն ավարտել է

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական) մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

(վերնագիրը փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Դասասենյակ

 

 

 

Լաբորատորիա

 

 

 

Առարկայական կաբինետ

 

 

 

Սպորտդահլիճ (մարզադահլիճ)

 

 

 

Գրադարան-ընթերցասրահ

 

 

 

Համակարգչային սենյակ

 

 

 

Արհեստանոց

 

 

 

Օժանդակ (բակ, մարզահրա-պարակ, պահեստային մակերես և այլն)

 

 

 

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Գործունեության տեսակը ____________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը ___________ , որից՝ դասագրքեր ____________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական _______ , ուսումնամեթոդական ___________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ ______________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ____________ ,

 

քարտեզ ______________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, լրաց., փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ______________ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ

(ծրագրի անվանումը)

 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

Միջնակարգ ______________հանրակրթական ծրագիր

(ծրագրի անվանումը)              

 

ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

 

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը փոփ., լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՏՈՒԿ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 27.05.10 N 646-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՀԱՏՈՒԿ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 27.05.10 N 646-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ
(վերնագիրը լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն)

2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու և մասնագիտությունների գծով` ըստ կուրսերի սովորողների նախատեսվող սահմանային տեղերի թվի փոփոխության, ըստ ուսուցման ձևերի, կրթության հիմքերի, որակավորման աստիճանների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվության) մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.2-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

5.3. Օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվություն կարող է տրվել միայն տվյալ մասնագիտության գծով լիցենզավորված ուսումնական հաստատություններին:

(5.3-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի, (սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի հայտատուի կողմից հաշվարկվում է` հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազայի), գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները, ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազան), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

5) տեղեկանք մանկավարժական, դասախոսական և արտադրական ուսուցման վարպետների կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է մանկավարժների, դասախոսների և արտադրական ուսուցման վարպետների անունը, ազգանունը, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների, այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) տարածքների (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) (ձև N 4).

8) տեղեկանք ուսումնական և արտադրական, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի համար կլինիկական պրակտիկայի ապահովվածության վերաբերյալ, ընդ որում, սեփական կլինիկական բազաների բացակայության դեպքում ներկայացվում է համապատասխան այլ բազաներից օգտվելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքված պայմանագրերի պատճենները.

9) կրթական ծրագրերի մասնագիտությունների ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը.

10) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (քննությունների) կարգերը:

11) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(6-րդ կետը լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործո նեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված լիցենզիայի պայմաններին և պահանջներին հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջներն ու պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական մանկավարժական, դասախոսական և արտադրական ուսուցման վարպետների կազմի պահանջի մասով՝ հաստատության մանկավարժական, դասախոսական և արտադրական ուսուցման վարպետների կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված` ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերի պահանջներին, մանկավարժական կազմի առնվազն 50%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր, իսկ օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպող ուսումնական հաստատությունը` տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ապահովում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1295-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետի պահանջները.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր բազայի ապահովվածության պահանջի մասով`

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. լաբորատորիաները, արհեստանոցները, մարզադահլիճը հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատած չափաքանակների պահանջներին: Հեռավար ձևով կրթություն կազմակերպելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 1028-Ն որոշմամբ հաստատված Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման կարգին համապատասխան ուսուցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային կապի միջոցների և անհրաժեշտ այլ սարքավորումների առկայությունը.

գ. բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև` կլինիկական ամբիոնի (բազայի) գործող լիցենզիաների պատճենների առկայությունը.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ըստ կրթության ձևերի ուսումնական պլանի, ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների առարկայական ծրագրերի համապատասխանությունը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության պետական չափորոշչի պահանջներին,

բ. քննական թերթերի և տեղեկագրերի, շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի, սովորողների ընդունելության, վերականգնման, քննությունների անցկացման կարգի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հուլիսի 21-ի N 638-Ն, 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն, 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1278-Ն, 2012 թվականի ապրիլի 5-ի N 254-Ն հրամանների պահանջներին.

գ. օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում հաստատության կողմից իրականացվող համապատասխան օտար լեզվով ուսումնական ծրագրերի և պլանների առկայությունը.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է ներառի մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական, աուդիո-վիդեո և մուլտիմեդիա ուսումնական նյութեր, իսկ օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում՝ նաև օտարալեզու մասնագիտական արդիական գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն.

6) ուսումնաարտադրական և կլինիկական պրակտիկայի բազայի մասով՝ համապատասխան բնագավառի բազային հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերի (պրակտիկա անցնողների քանակի նշումով) առկայությունը:

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)

_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

NN
ը/կ

 

Դասիչը

 

Մասնագի-
տությունը

 

Կրթու-թյան ձևը

Սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման տևողու-թյունը

Ուսուցման
ավարտին տրվող որակավորումը

Ավարտական փաստաթուղթը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կ.Տ.

     
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

(ձևը փոփ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

Կ.Տ.

Տնօրեն (ռեկտոր) _________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը, այն բուհի անվանումը, որն ավարտել է

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական) մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

 

Կ.Տ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Դասասենյակ

 

 

 

Լաբորատորիա

 

 

 

Վիվարիում      
Կլինիկական ամբիոն (բազա)      

Առարկայական կաբինետ

 

 

 

Արհեստանոց

 

 

 

Սպորտդահլիճ (մարզադահլիճ)

 

 

 

Գրադարան - ընթերցասրահ

 

 

 

Համակարգչային սենյակ

 

 

 

Օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն)

 

 

 

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների, գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազա) հագեցվածության ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

Կ.Տ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը ___________ , որից՝ դասագրքեր ____________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական _______ , ուսումնամեթոդական ___________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ ______________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ____________ ,

 

քարտեզ ______________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(հավելվածը լրաց., փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, լրաց. 19.08.10 N 1049-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

 (գործունեության իրականացման վայրը)

 

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր

 

ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

 

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և կարգավորում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում է, դադարեցնում կամ դադարեցման մասին դատարան դիմում է ներկայացնում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու և մասնագիտությունների գծով` ըստ կուրսերի սովորողների նախատեսվող սահմանային տեղերի թվի փոփոխության, ըստ ուսուցման ձևերի, կրթության հիմքերի, որակավորման աստիճանների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվության) մասին որոշումն ընդունվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով: Լիցենզիա տալու (մերժելու), լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումն ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

5.1. Լիցենզավորված անձանց` լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը:

(5.1-ին կետը լրաց. 27.05.10 N 646-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

5.2. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

(5.2-րդ կետը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

5.3. Օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվություն կարող է տրվել միայն տվյալ մասնագիտության գծով լիցենզավորված ուսումնական հաստատություններին:

(5.3-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

6. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ստանալու համար «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան` հայտատուն ներկայացնում է հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

1) հայտ (ձև N 1), որում նշվում է իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ուսուցման ավարտին տրվող որակավորումը, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի (սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի հայտատուի կողմից հաշվարկվում է` հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազայի), գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները, ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազան), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

4) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

5) տեղեկանք դասախոսական կազմի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է դասախոսների անունը, ազգանունը, կրթությունը, ավարտած ուսումնական հաստատությունը, որակավորումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական), տարակարգը (ձև N 2).

6) տեղեկանք միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար զբաղեցրած տարածքների, այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) տարածքների (ձև N 3).

7) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական ապահովվածության վերաբերյալ (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) (ձև N 4).

8) տեղեկանք ուսումնական և արտադրական, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով` կլինիկական պրակտիկայի ապահովվածության վերաբերյալ.

9) կրթական ծրագրերի մասնագիտությունների ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը.

10) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (քննությունների) կարգերը:

11) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(6-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

6.1. Հայտատուն լիցենզիա ստանալու համար սույն կարգով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(6.1-ին կետը լրաց. 24.03.11 N 536-Ն)

6.2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործո նեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 6-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(6.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

8. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջներն ու պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական մանկավարժական և դասախոսական կազմի պահանջի մասով՝ դասախոսական կազմի համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված` պրոֆեսորադասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներին, հաստատության դասախոսական կազմի և արտադրական ուսուցման վարպետների 50%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հանդիսանում է հիմնական աշխատավայր, իսկ օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպող ուսումնական հաստատությունը` տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ապահովում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1295-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետի պահանջները.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով`

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային սենյակի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (uեփականության, վարձակալության, անհատույց oգտագործման) հաuտատող փաuտաթղթերի առկայությունը,

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի հագեցվածության համապատասխանությունը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատած չափաքանակների պահանջներին: Հեռավար ձևով կրթություն կազմակերպելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» N 1028-Ն որոշմամբ հաստատված Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման կարգին համապատասխան ուսուցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային կապի միջոցների և անհրաժեշտ այլ սարքավորումների առկայությունը.

գ. բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև կլինիկական ամբիոնի (բազայի) գործող լիցենզիաների պատճենների առկայությունը.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ըստ կրթության ձևի ուսումնական պլանի, ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների առարկայական ծրագրերի համապատասխանությունը միջին մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր և մասնագիտությունների պետական չափորոշիչների պահանջներին,

բ. քննական թերթերի և տեղեկագրերի, շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերի, սովորողների ընդունելության, վերականգնման, քննությունների անցկացման կարգի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320 որոշման, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հուլիսի 21-ի N 638-Ն, 2010 թվականի հունիսի 22-ի N 609-Ն, 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1278-Ն, 2012 թվականի ապրիլի 5-ի N 254-Ն հրամանների պահանջներին.

գ. օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում հաստատության կողմից իրականացվող համապատասխան օտար լեզվով ուսումնական ծրագրերի և պլանների առկայությունը.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է ներառի մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական, աուդիո-վիդեո և մուլտիմեդիա ուսումնական նյութեր, իսկ օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում՝ նաև օտարալեզու մասնագիտական արդիական գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն.

6) ուսումնաարտադրական կամ կլինիկական պրակտիկայի բազայի մասով բնագավառի բազային հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերի (պրակտիկա անցնողների քանակի նշումով) առկայությունը:

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, 24.03.11 N 536-Ն,  լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

9. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողության կասեցումը և դադարեցումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

10. Օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը լիցենզավորված անձը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

_________________________________ -ին

_____________________________________ - ից

  (հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)

_____________________________________________________

(գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

_____________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

 

NN
ը/կ

 

Դասիչը

 

Մասնագի-
տությունը

 

Կրթու-թյան ձևը

Սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման տևողու-թյունը

Ուսուցման
ավարտին տրվող որակավորումը

Ավարտական փաստաթուղթը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____ ___________ __ թ. Դիմող՝ _____________

 _____________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Ձև N 2

 

______ _______________ թ.

 

__________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

 

Տնօրեն (ռեկտոր) _________________

_______________

(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը, բուհը ավարտած

Որակավո-րումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական) մանկավարժական

Տարակարգը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

Ձև N 3

 

_______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

Կազմակերպության անվանումը _____________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________ _______________

(ստորագրությունը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը ____________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մետր, որից`

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մետր)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Լսարան

 

 

 

Լաբորատորիա

 

 

 

Վիվարիում      
Կլինիկական ամբիոն (բազա)      

Առարկայական կաբինետ

 

 

 

Արհեստանոց

 

 

 

Սպորտդահլիճ (մարզադահլիճ)

 

 

 

Գրադարան-ընթերցասրահ

 

 

 

Համակարգչային սենյակ

 

 

 

Օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն)

 

 

 

Այլ նշանակության

 

 

 

 

Կից ներկայացվում են`

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազա) հագեցվածության ցուցակը.

2) մարզագույքի ցուցակը:

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, լրաց. 04.06.14 N 588-Ն)

 

Ձև N 4

 

______ _______________ թ.

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________

 

Գործունեության տեսակը ____________________________________________

 

Տնօրեն ___________________________

___________________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը ___________ , որից՝ դասագրքեր ____________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական _______ , ուսումնամեթոդական ___________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ ______________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ____________ ,

 

քարտեզ ______________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(ձևը փոփ. 17.02.11 N 140-Ն)

(հավելվածը լրաց., փոփ. 27.05.10 N 646-Ն, փոփ. 17.02.11 N 140-Ն, խմբ. 02.06.11 N 741-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 24.03.11 N 536-Ն, լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ., լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն)

 

 

Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

ՍԵՐԻԱ Ա

N 0000

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

_____________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

_____________________________________________

(գտնվելու վայրը)

_____________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

Իրավունք ունի իրականացնելու

 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ    ______________

________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

____ __________ _____ թ.

 

Կ.Տ.

 

_______________________

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 15

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 30.08.12 N 1107-Ն)

 

 

 

Հավելված N 16

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ)

(հավելվածն ուժը կորցրել է 30.08.12 N 1107-Ն)

 

 

 

Հավելված N 17

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիան (այսուհետ` լիցենզիա) տալիս (մերժում) կամ դրա գործողությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու) կամ դրա գործողությունը դադարեցնելու և մասնագիտությունների գծով` ըստ կուրսերի սովորողների նախատեսվող սահմանային տեղերի թվի փոփոխության, ըստ ուսուցման ձևերի, կրթության հիմքերի, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվության մասին որոշումն ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ` նախարար) հրամանով: Լիցենզիա տալու (մերժելու) կամ դրա գործողությունը դադարեցնելու մասին որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա:

(3-րդ կետը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումը, ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա, իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

6. Լիցենզավորված անձանց լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է նախարարը:

(6-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

8. Լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն, «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի ու 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, ներկայացնում է հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

1) հայտ՝ համաձայն N 1 ձևի, որում նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, շնորհվող որակավորումը, Որակավորումների ազգային շրջանակում (այսուհետ՝ ՈԱՇ) համապատասխան մակարդակը, սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվ՝ ըստ կուրսերի (հայտատուի կողմից սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվը՝ ըստ կուրսերի, հաշվարկվում է` հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազայի), գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները, ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազան), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

3) տեղեկանք պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասին, որում նշվում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների անունները, ազգանունները, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, գիտական աստիճանը կամ կոչումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական) ՝ համաձայն N 2 ձևի.

4) տեղեկանք բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման համար զբաղեցրած տարածքների (այդ թվում՝ լսարանային, լաբորատոր, արհեստանոցային, առարկայական կաբինետային, ամբիոնների, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային լաբորատորիաների, օժանդակ) մասին՝ համաձայն N 3 ձևի.

5) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական հագեցվածության (գրադարան, ընթերցասրահ, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) մասին՝ համաձայն N 4 ձևի.

6) տեղեկանք ուսումնական և արտադրական, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով` կլինիկական պրակտիկաների բազաներով ապահովվածության մասին.

7) կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը, կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները և դրանց համապատասխանությունը ՈԱՇ-ի վերջնարդյունքներին.

8) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (քննությունների), դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանության կարգերը.

9) տեղեկանք օտարերկրյա ուսանողների ուսումնական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման պայմանների ապահովվածության մասին (այդ թվում` նախապատրաստական բաժինների, դեկանատների, այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և համապատասխան մասնագետների առկայության մասին):

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն, լրաց., խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

8.1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 8-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(8.1-ին կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

8.2. Օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվություն կարող է տրվել միայն տվյալ մասնագիտության գծով լիցենզավորված ուսումնական հաստատություններին:

(8.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

9. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

10. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի պահանջի մասով`

ա. ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի առնվազն 50 տոկոսի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը պետք է հանդիսանա հիմնական աշխատավայր,

բ. ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասախոսների առնվազն 60 տոկոսը պետք է ունենա պետական լիազորված մարմնի կողմից ճանաչված գիտական աստիճան (կամ), կոչում, այդ թվում` յուրաքանչյուր մասնագիտության մասնագիտական առարկաների գծով` 3-ը, իսկ արվեստի, ֆիզիկական կուլտուրայի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նմանատիպ ֆակուլտետների և ամբիոնների դեպքում պետք է ունենա պետական լիազորված մարմնի կողմից ճանաչված գիտական աստիճան (կամ), կոչում (կամ), բնագավառին հատուկ պետական կոչումներ (կամ), պարգևներ (կամ), գիտական հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկներ և այլն,

գ. ուսումնական հաստատությունում բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացումը պետք է ապահովվի գիտամանկավարժական կադրերով, ովքեր ունեն դասավանդվող դասընթացի ուղղվածությանը համապատասխանող բազային կրթություն` առնվազն դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորման աստիճանով, նույն կրթական ծրագրի մասնագիտական դասընթացների վարման համար, պետք է ներգրավված լինեն գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում (բացառությամբ արվեստի, ֆիզիկական կուլտուրայի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նմանատիպ ֆակուլտետների և ամբիոնների) կամ համապատասխան գործունեության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող գիտամանկավարժական կադրեր,

դ. օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպող ուսումնական հաստատությունը տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 700-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի պահանջները.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով՝

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, ամբիոնների, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային լաբորատորիայի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման) հաստատող փաստաթղթերի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով` կլինիկական ամբիոնի (բազայի) գործող լիցենզիաների պատճենների առկայությունը,

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության համապատասխանությունը նախարարի հրամանով հաստատված չափաքանակների պահանջներին: Հեռավար ձևով կրթություն կազմակերպելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հեռավար կրթության կարգին համապատասխան ուսուցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային և այլ կապի միջոցների, անհրաժեշտ սարքավորումների առկայությունը.

գ. բժշկական մասնագիտությունների գծով`

ամբիոնները պետք է ունենան տեխնիկական և տեխնոլոգիական հագեցվածություն. անատոմիայի ամբիոնում պարտադիր է ունենալ նաև սեկցիոն սենյակ և դիակային նյութեր` կմախքներ, ոսկրեր, թաց պրեպարատներ, կաղապարվածքներ (մուլյաժներ), իսկ դատական բժշկության և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնների համար` նաև դիահերձարաններ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշմամբ նախատեսված տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման իրավունքով օգտագործվող տարածքներում), համաձայն տվյալ առարկայի ծրագրի` համապատասխան ամբիոններում (կենսաբանության, հյուսվածքաբանության, ախտաբանական անատոմիայի, մանրէաբանության և այլն) ուսումնական խմբի առնվազն 2 ուսանողին պետք է հատկացվի մեկ մանրադիտակ, հյուսվածաբանության ամբիոնում` համապատասխան միկրոպրեպարատների, իսկ ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնում` համապատասխան մակրո և միկրոպրեպարատների հավաքածուներ, դեղագործության կառավարում առարկայից. դասասենյակ՝ դեղատան մակետով (կահավորված դեղատան նման), ֆարմակոգնոզիա առարկայից՝ յուրաքանչյուրին 1 մանրադիտակ, դասասենյակ՝ 1 գազահեղուկային քրոմատոգրաֆով,

բոլոր մասնագիտական ամբիոններում պարտադիր է ունենալ առնվազն 2 ուսումնական լաբորատոր սենյակներ,

ստոմատոլոգիական ամբիոն հաճախող խմբերի յուրաքանչյուր 3-4 ուսանողի պետք է տրամադրվի մեկ ստոմատոլոգիական բազկաթոռ, իսկ բուժական ֆակուլտետի յուրաքանչյուր ուսանողի` տվյալ կլինիկական բաժանմունքում` 1-2 մահճակալ.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով ուսումնական հաստատության՝

ա. ըստ կրթության ձևի՝ կրթական ծրագրերի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրերին (ուսուցման արդյունքների և մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ընդհանրական նկարագրերին).

բ. անձնական գործի, ընդունելության քննություններին առնչվող և շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերը, կրեդիտային համակարգի, քննությունների անցկացման կարգի, սովորողների, ընդունելության, շարժունության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320, 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2307-Ն, 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1240-Ն, 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1242-Ն հրամանի պահանջներին.

գ. օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցումը (այդ թվում՝ նախապատրաստական բաժիններում) նախատեսված է կանոնադրությամբ և ուսուցման կարգի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցման կարգին.

դ. օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում հաստատության կողմից իրականացվող համապատասխան օտար լեզվով ուսումնական ծրագրերի և պլանների առկայությունը.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է ներառի մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական, աուդիո-վիդեո և մուլտիմեդիա ուսումնական նյութեր, իսկ օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում՝ նաև օտարալեզու մասնագիտական արդիական գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն.

6) ուսումնաարտադրական կամ կլինիկական պրակտիկայի բազայի մասով՝ բնագավառի բազային հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերի (պրակտիկա անցնողների թվի նշմամբ) առկայությունը.

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(10-րդ կետը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ., լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն, խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄԸ, ՏՈՒԳԱՆՔԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

11. Կրթական ծրագրով գործունեության իրականացման լիցենզիայի պահանջների խախտման համար նախազգուշացումը, տուգանքը, լիցենզիայի գործողության դադարեցումն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

12. Լիցենզավորված անձն օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

------------------------------------------------------ -ին

(անունը, ազգանունը)               

----------------------------------------------------------------------------------------- - ից

(հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail)                           

________________________________________________________________________________

(գործունեության վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))                 

 

Հ Ա Յ Տ

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին

 

NN
ը/կ

Դասիչը

Մասնա-գիտությունը

Կրթու-
թյան ձևը

Սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման տևողու-թյունը

Ուսուցման
ավարտին տրվող որակավորումը ՈԱՇ-ի մակարդակը 

Ավարտական փաստաթուղթը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

1

2

3

4

5

         
                           
                           
                           

 

_____ ________________ 20 թ.

Դիմող ________________ _____________________

(ստորագրությունը)                     (անունը, ազգանունը)

(ձևը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 26.01.23 N 81-Ն)

 

Ձև N 2

 

_____ ________________ 20 թ.

________________________________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

Տնօրեն (ռեկտոր) ___________________

(անունը, ազգանունը)

________________________

(ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասին

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը,
ավարտած բուհը

Որակա-վորումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատե-ղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական/ մանկա-վարժական)

Գիտական աստիճանը կամ կոչումը

               
               
               
               
               
               
               
               

(ձևը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

Ձև N 3

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության բակալավրի կրթական ծրագրԻ իրականացման համար զբաղեցՐած տարածքների մասին

 

Կազմակերպության անվանումը ________________________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _______________ ____________ ______________

 

Գործունեության իրականացման վայրը ________________________________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը _____________________________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը _________ քառ. մ, որից՝

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մ)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Լսարան

     

Լաբորատորիա

     
Վիվարիում    
Կլինիկական ամբիոն (բազա)      

Առարկայական կաբինետ

     

Արհեստանոց

     

Մարզադահլիճ

     

Գրադարան – ընթերցասրահ

     

Համակարգչային լաբորատորիա

     
Ամբիոններ      

Օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն)

     

Այլ նշանակության

     

 

Կից ներկայացվում են ՝

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազա), ամբիոնների հագեցվածության ցանկը,

2) մարզագույքի ցանկը:

(ձևը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, 20.09.18 N 1047-Ն)

 

Ձև N 4

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական հագեցվածության մասին

 

Կազմակերպության անվանումը ____________________________________________________

 

Գործունեության տեսակը _______________________________________________________________

 

Ռեկտոր ______________

 _______________________

                  (անունը, ազգանունը)

             (ստորագրությունը)

 

Գրքերի ընդհանուր թիվը _______________________ , որից՝ դասագրքեր ____________________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական ___________________ , ուսումնամեթոդական _________________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ _______________________________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական ______________ ,

 

քարտեզ ________________________________________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

 

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ., լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն, լրաց., խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 18

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Ձև

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  N 0000

 

ՍԵՐԻԱ Բ

 

Սույնով վավերացվում է, որ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(գտնվելու վայրը)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

իրավունք ունի իրականացնելու Բակալավրի կրթական ծրագիր։

 

ՆԱԽԱՐԱՐ ----------------------------------

(ստորագրությունը)         

---------------------------------------

(անունը, ազգանունը)

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Կ. Տ.

 

-------------------------------------------------

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)            

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 04.04.13 N 320-Ն, 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 19

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(վերնագիրը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն)

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման գործընթացը և լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիան (այսուհետ` լիցենզիա) տալիս (մերժում) կամ դրա գործողությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն):

(2-րդ կետը փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն)

3. Լիցենզիա տալու (մերժելու) կամ դրա գործողությունը դադարեցնելու և մասնագիտությունների գծով` ըստ կուրսերի սովորողների նախատեսվող սահմանային տեղերի թվի փոփոխության, ըստ ուսուցման ձևերի, կրթության հիմքերի, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվության) մասին որոշումն ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ` նախարար) հրամանով: Լիցենզիա տալու (մերժելու) կամ դրա գործողությունը դադարեցնելու մասին որոշումներն ընդունվում են նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունների հիման վրա:

(3-րդ կետը փոփ. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, 22.09.22 N 1480-Ն)

4. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի կրթական գործունեության լիցենզավորումը, ուսումնական հաստատության հայտի հիման վրա, իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: Մասնաճյուղի համար լիցենզիան տրվում է մասնաճյուղ ունեցող ուսումնական հաստատությանը:

5. Լիցենզիա տալու մասին որոշումներն ընդունվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սույն կարգին համապատասխան:

6. Լիցենզավորված անձանց լիցենզիայի հետ միասին տրամադրվում է լիցենզիայի ներդիր, որը համարվում է լիցենզիայի անբաժանելի մասը: 3-րդ կետով նախատեսված կրթական ծրագրի մասով արված ցանկացած փոփոխություն սահմանվում է լիցենզիայի ներդիրում, և յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում տրվում է հերթական ներդիր: Լիցենզիայի ներդիրի ձևը հաստատում է նախարարը:

(6-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

7. Լիցենզավորված անձինք լիցենզավորող մարմին են ներկայացնում լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող հաշվետվություն, որի ձևը հաստատում է նախարարը: Հաշվետվությունները ներկայացվում են լիցենզիան ստանալու հաջորդ տարվանից՝ տարեկան մեկ անգամ, և դրանք ներկայացնելու ժամկետ է համարվում լիցենզիան ստանալու հաջորդ օրը:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

8. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն, «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասի ու 28-րդ հոդվածի և «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, ներկայացնում է հետևյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝

1) հայտ՝ համաձայն N 1 ձևի, որում նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարը, իրականացվելիք կրթական ծրագրի անվանումը, կրթության ձևը, տևողությունը, ուսուցման լեզուն, ավարտական փաստաթղթի անվանումը, շնորհվող որակավորումը, Որակավորումների ազգային շրջանակում (այսուհետ՝ ՈԱՇ) համապատասխան մակարդակը, սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվը՝ ըստ կուրսերի (սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվը՝ ըստ կուրսերի, հայտատուի կողմից հաշվարկվում է` հաշվի առնելով մեկ սովորողի հաշվով ուսումնական տարածքի նորմատիվների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով նաև վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազայի), գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի հագեցվածության չափաքանակները, ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազան), լիցենզիայի գործողության ժամկետը.

2) լիցենզավորվող գործունեության տեսակի իրականացման համար նախատեսվող հասարակական շինությունների նպատակային նշանակությանը համապատասխան տարածքի նկատմամբ իրավունքի (սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման) գրանցման վկայականի պատճենը.

3) տեղեկանք պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասին, որում նշվում են պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների անունները, ազգանունները, կրթությունը, այն ուսումնական հաստատության անվանումը, որն ավարտել է, որակավորումը, գիտական աստիճանը կամ կոչումը, պաշտոնը, առարկան, որը դասավանդելու է, տեղեկություն աշխատանքի հիմնական կամ համատեղության մասին, ստաժը (վարչական/մանկավարժական)՝ համաձայն N 2 ձևի.

4) տեղեկանք բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման համար զբաղեցրած տարածքների (այդ թվում՝ լսարանային, լաբորատոր, արհեստանոցային, առարկայական կաբինետային, ամբիոնների, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային լաբորատորիաների, օժանդակ) մասին՝ համաձայն N 3 ձևի.

5) տեղեկանք ուսումնական գործընթացի գրադարանային, դասագրքային, էլեկտրոնային-տեղեկատվական) հագեցվածության մասին՝ համաձայն N 4 ձևի.

6) տեղեկանք ուսումնական և արտադրական, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով` կլինիկական պրակտիկաների բազաներով ապահովվածության մասին.

7) կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ուսումնական պլանը, առարկայական ծրագրերի ցանկը, կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները և դրանց համապատասխանությունը ՈԱՇ-ի վերջնարդյունքներին.

8) սովորողների ընդունելության, փոխադրման, տեղափոխման, ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման (քննությունների) և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կարգերը.

9) տեղեկանք օտարերկրյա ուսանողների ուսումնական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման պայմանների ապահովվածության մասին (այդ թվում` նախապատրաստական բաժինների, դեկանատների, կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների և համապատասխան մասնագետների առկայության մասին):

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(8-րդ կետը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, 20.09.18 N 1047-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն, լրաց., խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

8.1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության վայրի փոփոխման կամ այդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակով նոր վայրում գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզավորված անձինք ներկայացնում են 8-րդ կետի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթեր:

(8.1-ին կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

8.2. Օտարերկրյա քաղաքացիների օտար լեզվով ուսուցում իրականացնելու գործունեության թույլտվություն կարող է տրվել միայն տվյալ մասնագիտության գծով լիցենզավորված ուսումնական հաստատություններին:

(8.2-րդ կետը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

9. Հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը պարզելու և լիցենզավորման մասին եզրակացություն տալու նպատակով իրականացվում է ուսումնասիրություն: Անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրությունները կարող են իրականացվել հայտատուի մոտ:

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

10. Լիցենզավորման պարտադիր պահանջները և պայմաններն են՝

1) ներկայացված հայտի (N 1 ձև) ձևի համապատասխանությունը սույն կարգով հաստատված հայտի (N 1 ձև) ձևին և դրանում ներկայացված տեղեկությունների համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին.

2) հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի պահանջի մասով`

ա. ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի առնվազն 50 տոկոսի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը պետք է հանդիսանա հիմնական աշխատավայր,

բ. ուսումնական հաստատության պրոֆեսորադասախոսական կազմի դասախոսների առնվազն 60 տոկոսը պետք է ունենա պետական լիազորված մարմնի կողմից ճանաչված գիտական աստիճան (կամ), կոչում, այդ թվում` յուրաքանչյուր մասնագիտության մասնագիտական առարկաների գծով` 3-ը, իսկ արվեստի, ֆիզիկական կուլտուրայի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նմանատիպ ֆակուլտետների և ամբիոնների դեպքում պետք է ունենա պետական լիազորված մարմնի կողմից ճանաչված գիտական աստիճան (կամ), կոչում (կամ), բնագավառին հատուկ պետական կոչումներ (կամ), պարգևներ (կամ), գիտական հոդվածներ, ուսումնական ձեռնարկներ և այլն,

գ. ուսումնական հաստատությունում մագիստրոսի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացումը պետք է ապահովվի գիտամանկավարժական կադրերով, ովքեր ունեն գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում կամ դասընթացների ուղղվածությանը համապատասխանող բազային կրթություն` առնվազն դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորման աստիճանով, և համապատասխան գործունեության ոլորտում հետազոտական աշխատանքի փորձ (բացառությամբ արվեստի, ֆիզիկական կուլտուրայի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նմանատիպ ֆակուլտետների և ամբիոնների),

դ. օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպող ուսումնական հաստատությունը` տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 700-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետի պահանջները.

3) ուսումնական տարածքի և լաբորատոր ապահովվածության պահանջի մասով՝

ա. զբաղեցրած ուսումնական տարածքների (այդ թվում՝ դասասենյակի, լաբորատորիայի, արհեստանոցի, առարկայական կաբինետի, ամբիոնների, մարզադահլիճի, գրադարան-ընթերցասրահի, համակարգչային լաբորատորիայի, օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն) համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 14-ի N 532 և մայիսի 3-ի N 379 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1490-Ն որոշմամբ սահմանված նորմատիվների պահանջներին, ուսումնական տարածքների նկատմամբ իրավունքը (սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման) հաստատող փաստաթղթերի, իսկ բժշկական կրթական ծրագրերի մասով` կլինիկական ամբիոնի (բազայի) գործող լիցենզիաների պատճենների առկայությունը,

բ. լաբորատորիաների, արհեստանոցների, մարզադահլիճի՝ սարքերով, սարքավորումներով, նյութերով, գույքով հագեցվածության համապատասխանությունը նախարարի հրամանով հաստատված չափաքանակների պահանջներին: Հեռավար ձևով կրթություն կազմակերպելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հեռավար կրթության կարգին համապատասխան ուսուցում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային և այլ կապի միջոցների, անհրաժեշտ սարքավորումների առկայությունը.

գ. բժշկական մասնագիտությունների գծով`

ամբիոնները պետք է ունենան տեխնիկական և տեխնոլոգիական հագեցվածություն. անատոմիայի ամբիոնում պարտադիր է ունենալ նաև սեկցիոն սենյակ և դիակային նյութեր` կմախքներ, ոսկրեր, թաց պրեպարատներ, կաղապարվածքներ (մուլյաժներ), իսկ դատական բժշկության և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնների համար` նաև դիահերձարաններ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշմամբ նախատեսված տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, սեփականության, վարձակալության, անհատույց օգտագործման իրավունքով օգտագործվող տարածքներում), համաձայն տվյալ առարկայի ծրագրի` համապատասխան ամբիոններում (կենսաբանության, հյուսվածքաբանության, ախտաբանական անատոմիայի, մանրէաբանության և այլն) ուսումնական խմբի առնվազն 2 ուսանողին պետք է հատկացվի մեկ մանրադիտակ, հյուսվածաբանության ամբիոնում` համապատասխան միկրոպրեպարատների, իսկ ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնում` համապատասխան մակրո և միկրոպրեպարատների հավաքածուներ, դեղագործության կառավարում առարկայից. դասասենյակ՝ դեղատան մակետով (կահավորված դեղատան նման), ֆարմակոգնոզիա առարկայից՝ յուրաքանչյուրին 1 մանրադիտակ, դասասենյակ՝ 1 գազահեղուկային քրոմատոգրաֆով,

բոլոր մասնագիտական ամբիոններում պարտադիր է ունենալ առնվազն 2 ուսումնական լաբորատոր սենյակներ,

ստոմատոլոգիական ամբիոն հաճախող խմբերի յուրաքանչյուր 3-4 ուսանողի պետք է տրամադրվի մեկ ստոմատոլոգիական բազկաթոռ, իսկ բուժական ֆակուլտետի յուրաքանչյուր ուսանողի` տվյալ կլինիկական բաժանմունքում` 1-2 մահճակալ.

4) ուսումնամեթոդական ապահովվածության պահանջի մասով՝ ուսումնական հաստատության՝

ա. ըստ կրթության ձևի՝ կրթական ծրագրերի համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրերին (ուսուցման արդյունքների և մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ընդհանրական նկարագրերին).

բ. անձնական գործի, ընդունելության քննություններին առնչվող և շրջանավարտների ավարտական փաստաթղթերը, կրեդիտային համակարգի, քննությունների անցկացման կարգի, սովորողների, ընդունելության, շարժունության համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 15-ի N 320, 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2307-Ն, 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1240-Ն, 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 1242-Ն հրամանի պահանջներին.

գ. օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցումը (այդ թվում՝ նախապատրաստական բաժիններում) նախատեսված է կանոնադրությամբ, և ուսուցման կարգի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցման կարգին.

դ. օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում հաստատության կողմից իրականացվող համապատասխան օտար լեզվով ուսումնական ծրագրերի և պլանների առկայությունը.

5) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգի պահանջի մասով` ուսումնական հաստատությունն իր տարածքի սահմաններում պետք է ապահովված լինի գրադարանային ֆոնդով, որը պետք է ներառի մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական, աուդիո-վիդեո և մուլտիմեդիա ուսումնական նյութեր, իսկ օտարերկրացիների համար օտար լեզուներով ուսուցում կազմակերպելու դեպքում՝ նաև օտարալեզու մասնագիտական արդիական գրականությամբ: Ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ նաև էլեկտրոնային գրականություն.

6) ուսումնաարտադրական կամ կլինիկական պրակտիկայի բազայի մասով՝ բնագավառի բազային հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերի (պրակտիկա անցնողների թվի նշմամբ) առկայությունը:

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.09.22 N 1480-Ն)

(10-րդ կետը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, խմբ., լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն, խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄԸ, ՏՈՒԳԱՆՔԸ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

11. Կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի համար նախազգուշացումը, տուգանքը, լիցենզիայի գործողության դադարեցումն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:

12. Լիցենզավորված անձն օրենքներով և սույն կարգով նախատեսված լիցենզիայի պարտադիր պահանջների կամ պայմանների խախտումները վերացնելու մասին համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացնում է նախարարություն:

 

Ձև N 1

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

------------------------------------------------------ -ին

(անունը, ազգանունը)                                    

 

----------------------------------------------------------------------------------------- - ից

(հայտատուի լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, պետական գրանցման համարը)                          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))                                       

 

_____________________________________________________________________________________

(գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը (e-mail))                                                        

 

Հ Ա Յ Տ

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին

 

NN
ը/կ

Դասիչը

Մասնա-գիտությունը

Կրթու-
թյան ձևը

Սովորողների նախատեսվող սահմանային թիվն ըստ կուրսերի

Ուսուցման լեզուն

Ուսուցման տևողությունը

Ուսուցման
ավարտին տրվող որակավորումը ՈԱՇ-ի մակարդակը

Ավար-տական փաստա-թուղթը

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

1

2

3

4

5

         
                           
                           
                           

 

ԴԻՄՈՂ ________________________

(ստորագրությունը)                  

 

_____ ________________ 20 թ.

 

 

________________________

(անունը, ազգանունը)

(ձևը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց. 26.01.23 N 81-Ն)

Ձև N 2

 

_____ ________________ 20 թ.

 

__________________________________________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը)

 

Տնօրեն (ռեկտոր) ______________________

 _______________________

                                               (անունը, ազգանունը)

             (ստորագրությունը)

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասին

 

NN
ը/կ

Անունը, ազգանունը

Կրթությունը,
ավարտած բուհը

Որակավորումը

Պաշտոնը, դասավանդած առարկան

Աշխատանքը (հիմնական, համատեղությամբ), աշխատանքային պայմանագրի համարը, կնքման տարեթիվը և գործողության ժամկետը: Սոցիալական քարտի կամ նույնականացման քարտի համարը

Ստաժը
(վարչական/ մանկավարժական)

Գիտական աստիճանը կամ կոչումը

               
               
               
               
               
               
               
               
               

(ձևը լրաց. 22.09.22 N 1480-Ն)

Ձև N 3

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության մագիստրոսի կրթական ծրագրԻ իրականացման համար զբաղեցՐած տարածքների մասին

 

Կազմակերպության անվանումը ____________________________________________________

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը _________________ ______________ _____________

 

Գործունեության իրականացման վայրը _______________________________________________________

 

Շինության տիպը՝ տիպային, հարմարեցված (ընդգծել), այլ

 

Շինության նկատմամբ իրավունքի տեսակը __________________________________________________

 

Շինության ընդհանուր մակերեսը՝ _________ քառ. մ, որից՝

 

Անվանումը

Քանակը

Յուրաքանչյուրի մակերեսը
(քառ. մ)

Տարածքի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Լսարան

     

Լաբորատորիա

     
Վիվարիում    
Կլինիկական ամբիոն (բազա)      

Առարկայական կաբինետ

     

Արհեստանոց

     

Մարզադահլիճ

     

Գրադարան – ընթերցասրահ

     

Համակարգչային լաբորատորիա

     
Ամբիոններ      

Օժանդակ (բակ, մարզահրապարակ, պահեստային մակերես և այլն)

     

Այլ նշանակության

     

 

Կից ներկայացվում են ՝

1) լաբորատորիաների, արհեստանոցների գույքի, նյութերի, սարքերի ու սարքավորումների վիվարիումի, կլինիկական ամբիոնի (բազա), ամբիոնների հագեցվածության ցանկը,

2) մարզագույքի ցանկը:

(ձևը լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց. 20.09.18 N 1047-Ն)

 

Ձև N 4

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Կազմակերպության ուսումնական գործընթացի գրադարանային-տեղեկատվական հագեցվածության մասին

 

Կազմակերպության անվանումը ___________________________________________

 

Գործունեության տեսակը _____________________________________________________

 

Ռեկտոր ______________________

 _______________________

                                      (անունը, ազգանունը)

             (ստորագրությունը)

Գրքերի ընդհանուր թիվը _______________________ , որից՝ դասագրքեր ______________________________,

 

ծրագրային գեղարվեստական ___________________ , ուսումնամեթոդական __________________________ ,

 

ուսումնաօժանդակ _______________________________ , էլեկտրոնային-տեղեկատվական _____________ ,

 

քարտեզ _______________________________________________________________________________ ,

 

այլ ___________________ :

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ., լրաց. 04.06.14 N 588-Ն, լրաց., խմբ. 20.09.18 N 1047-Ն, փոփ. 17.12.20 N 2089-Ն, լրաց., փոփ. 22.09.22 N 1480-Ն, լրաց., խմբ. 26.01.23 N 81-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 20

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման

 

Ձև

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  N  0000

 

ՍԵՐԻԱ Մ

 

Սույնով վավերացվում է, որ ------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության լրիվ անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(գտնվելու վայրը)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(գործունեության իրականացման վայրը)

 

իրավունք ունի իրականացնելու մագիստրոսի կրթական ծրագիր։

 

ՆԱԽԱՐԱՐ ----------------------------------

(ստորագրությունը)              

---------------------------------------

(անունը, ազգանունը)

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Կ. Տ.

 

-------------------------------------------------------------

(լիցենզիայի գործողության ժամկետը)  

Սերիա 000 N 000000

 

(հավելվածը լրաց. 30.08.12 N 1107-Ն, փոփ. 04.04.13 N 320-Ն, 04.06.14 N 588-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.20 N 2089-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան