Համարը 
N 145-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.06.01/14(191) Հոդ.150
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.04.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.04.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 1-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 մայիսի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05005183

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

12 ապրիլի 2005 թ.

N 145-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 1-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ, 22-րդ և 23-331-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել բանկային գործունեության լիցենզիայի (այսուհետև՝ լիցենզիա) միասնական ձևը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի փետրվարի 19-ի ««Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը (նոր խմբագրությամբ) հաստատելու մասին» թիվ 49 որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի մայիսի 4-ի ««Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի լուծարման դեպքում ուժը կորցրած ճանաչված բանկային գործունեության լիցենզիան Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ վերադարձնելու կարգը» հաստատելու մասին» թիվ 112 որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից:

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ
 

Տ. Սարգսյան


2005 թ. ապրիլի 19
Երևան

 

Հավելված 1


Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի ապրիլի 12-ի
թիվ 145-Ն որոշմամբ

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  1

 

ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

Գ լ ու խ  1

 

Ընդհանուր դրույթներ եվ սահմանումներ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հիմնադրման, գրանցման (ներառյալ փոփոխությունների գրանցման) և լիցենզավորման, բանկերի տարածքային ստորաբաժանումների՝ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման ու գրանցման, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորման և գրանցման, ինչպես նաև վերոնշյալ հարցերի հետ կապված օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերությունները:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող բանկերի, դրանց մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև սույն կանոնակարգով սահմանված այլ անձանց վրա:

3. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝ առկա է կամ հնարավոր է բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացում, եթե.

ա) բանկի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը (CAMELS) ցածր է 3 (երեք) միավորից, կամ

բ) բանկը խախտել է կամ կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները), կամ

գ) բանկի մոտ հավանական է անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

4. Սույն կանոնակարգի իմաստով բանկի ղեկավարներ են համարվում բանկի խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը, խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալները, բանկի վարչության նախագահը և անդամները, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կառավարիչը, բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, նրա տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները, բանկի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները (մասնաճյուղի կառավարիչը և գլխավոր հաշվապահը), ներքին հսկող խմբի ղեկավարը (վերահսկիչը, հսկիչը):
 

Գ լ ու խ  2

 

Լիցենզիա ստանալու նախնական հավանությունը

 

5. Լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության համար նախաձեռնող անձանց կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) նախաձեռնող անձանց կամ օտարերկրյա բանկի միջնորդագիրը համաձայն ենթահավելվածներ 1 կամ 2-ի,

բ) ստեղծվող բանկի կանոնադրության նախագիծը, իսկ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի համար՝ օտարերկրյա բանկի հիմնադիր փաստաթղթերը և մասնաճյուղի կանոնադրության նախագիծը,

գ) գործունեության առաջիկա երեք տարիների համար ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը համաձայն ենթահավելված 3-ի,

դ) եթե նախաձեռնող անձինք կամ օտարերկրյա բանկը հանդես են գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

ե) ստեղծվող բանկի մասնակիցների վերաբերյալ սույն կանոնակարգի 9-րդ գլխով նախատեսված փաստաթղթերը,

զ) օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի դեպքում՝ իր երկրի վերահսկող մարմնի համաձայնությունը օտարերկրյա մասնաճյուղ բացելու վերաբերյալ: Եթե օտարերկրյա բանկի երկրի վերահսկող մարմնի կանոններով վերջինիս համաձայնությունը օտարերկրյա մասնաճյուղ բացելու համար տրվում է միայն այլ երկրում օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ ստեղծելու համար լիցենզիայի նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո, ապա սույն կետով նշված փաստաթուղթը չի ներկայացվում նախնական հավանություն ստանալու փուլում:

6. Սույն կանոնակարգի 5-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերն ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկը լիցենզիա ստանալու նախնական հավանություն տալու համար քննում է դրանք և օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում որոշում կայացնում: Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել միջնորդագիրը, եթե՝

ա) ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեությունը կհակասի օրենքներին կամ այլ իրավական ակտերին,

բ) բանկի կանոնադրական հիմնադրամում ապագա մասնակիցների միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ առաջացել են կասկածներ, համաձայն «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,

գ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ձևին և հետևյալ չափանիշներով հիմնավորված՝ Կենտրոնական բանկի կարծիքով բանկը, գործելով ծրագրին համապատասխան, ի վիճակի չի լինի բնականոն բանկային գործունեություն իրականացնել կամ տնտեսական ծրագիրն անիրատեսական է.

- նոր հիմնադրվող բանկի կապիտալի մեծությունը համարժեք չէ գործունեության
սկզբնական շրջանում ծագող բանկային ռիսկերին (այդ թվում՝ շուկայական, տոկոսային, վարկային և այլն) դիմակայելու համար, կամ հավանական է կորուստների, վնասների ի հայտ գալը կամ հիմնական տնտեսական նորմատիվների խախտումը: Սույն չափանիշը չի տարածվում այն հիմնադրվող բանկերի վրա, որոնց նախաձեռնող անձինք Կենտրոնական բանկ են ներկայացրել բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու պատրաստակամության վերաբերյալ պարտավորագիրը,

- տնտեսական ծրագրում առկա է ներկայացված տվյալների անհամապատասխանություն կամ անարժանահավատություն, կամ ծրագրում կատարված էական կանխատեսումներն անիրատեսական են,

- բանկի առաջարկվող ներքին կազմակերպական կառուցվածքը կամ գործառնական համակարգը բավարար չեն բանկի ռիսկերի կառավարման համար,

- բանկի տնտեսական ծրագրով հստակ չեն տարանջատվում բանկի կառավարման մարմինների կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները և պարտականությունները,

- բանկի առաջարկվող ներքին հսկողության համակարգը բավարար չէ բանկի տնտեսական ծրագրի պահանջների իրականացման և բանկի ռիսկերի կառավարման համար, ինչպես նաև չի բավարարում բանկերում ներքին հսկողության համակարգի նկատմամբ առկա Կենտրոնական բանկի պահանջներին,

- ծրագրում ճիշտ չեն գնահատված բանկի առջև ծառացող հնարավոր ռիսկերը, կամ տնտեսական ծրագրում չեն ներկայացված ռիսկերի վերլուծության և գնահատման իրականացման համար օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրները,

- տնտեսական ծրագրում չեն ներկայացված նպատակային շուկաների վերլուծության և տարբեր տիպի կանխատեսումների և ենթադրությունների իրականացման համար օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրները,

- պոտենցիալ հաճախորդներին ներկայացնելուց բանկը չի ներկայացրել բավարար հիմնավորումներ այդ անձանց կողմից բանկի հաճախորդը դառնալու մտադրության կամ շարժառիթների (շահագրգռվածության) վերաբերյալ,

- ծրագրում սխալ կամ ոչ ամբողջական են ներկայացված բանկի հիմնական և պոտենցիալ մրցակիցները,

- մարքետինգային ծրագրով նախատեսված միջոցառումները բավարար չեն տնտեսական ծրագրի պահանջները իրականացնելու համար,

- իրատեսական չէ բանկի կապիտալիզացիայի ռազմավարությունը,

դ) օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի դեպքում՝ օտարերկրյա բանկն իրավասու չէ բանկային գործունեություն իրականացնել իր գրանցման և հիմնական գործունեության վայրի երկրում կամ Կենտրոնական բանկը գտնում է, որ օտարերկրյա բանկի գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում բանկային վերահսկողության պետական մարմինը տվյալ բանկի և նրա մասնաճյուղերի՝ որպես միասնական համակարգի, գործունեության նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացնում:

7. Որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար, Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ, միջնորդագրի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության վերսկսման որոշման պահից ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

8. Նոր ստեղծվող բանկի մասնակիցներին նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունը տրամադրվում է սույն կանոնակարգի 9-րդ գլխով սահմանված կարգով և ժամկետներում:
 

Գ լ ու խ  3

 

Բանկերի եվ օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումը

 

9. Բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) գրանցման դիմումի համաձայն ենթահավելվածներ 5 և 6-ի, բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ կառավարման իրավասու այլ մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կանոնադրությունը հաստատելու և բանկի ղեկավարներ ընտրելու (նշանակելու) վերաբերյալ,

բ) ստեղծվող բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք համաձայն ենթահավելված 4-ի,

գ) բանկի հիմնադիր պայմանագիրը և կանոնադրությունը կամ օտարերկրյա բանկի կողմից հաստատված օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կանոնադրությունը,

դ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների ցուցակը, վավերացված ստորագրության նմուշները,

ե) բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց համար՝ հայտարարագիր «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին համաձայն ենթահավելված 17-1 կամ 17-2-ի,

զ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

է) օտարերկրյա ներդնողի իրավական կարգավիճակը հաստատող համազոր փաստաթուղթ,

ը) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ֆիրմային անվանման գրանցման փաստաթղթի պատճենը:

10. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար գրանցման դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել անորոշ ժամկետով: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության վերսկսման որոշման պահից ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

11. Բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը գրանցվում է միայն Կենտրոնական բանկում բացված համապատասխան հաշվում Կենտրոնական բանկի սահմանած բանկերի կանոնադրական հիմնադրամի նվազագույն չափով միջոցների առկայության դեպքում:

12. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, մերժում է բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 3 կետով նշված հիմքերով:

13. Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշում ընդունելուց հետո, եռօրյա (աշխատանքային) ժամկետում, հիմնադիրներին տալիս է բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գրանցման վկայական համաձայն ենթահավելվածներ 9 և 10-ի:
 

Գ լ ու խ  4

 

Բանկային գործունեության լիցենզիայի տրամադրումը

 

14. Բանկը պարտավոր է Կենտրոնական բանկի նախնական հավանությունն ստանալու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում լիցենզիա ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ: Դիմումը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը գրանցված բանկին կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղին լիցենզիա է տալիս, եթե բավարարվել են հետևյալ պայմանները և ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթերը.

ա) Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ բանկերի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի լրիվ համալրումը,

բ) Կենտրոնական բանկի վերահսկողների կողմից տեղերում ստուգման արդյունքում հաստատվել է, որ բանկային գործունեության համար ձեռք բերված կամ վարձակալված տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կարգի 13-րդ գլխով սահմանած պահանջներին և բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագրին,

գ) ստեղծվել են բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը և գործառնական համակարգը,

դ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների, բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների որակավորումը, մասնագիտական համապատասխանությունը բավարարում են սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության պահանջներին,

ե) օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի համար՝ առկա է նաև օտարերկրյա բանկի գրանցման կամ հիմնական գործունեության վայրի երկրում բանկային վերահսկողության պետական մարմնի համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային գործունեություն իրականացնելու համար: Եթե համաձայնությունը Կենտրոնական բանկ ներկայացվել է լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության փուլում, սույն կարգի 5-րդ կետի «է» ենթակետի համաձայն, ապա լիցենզիա տրամադրելու ժամանակ այն չի ներկայացվում,

զ) բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը բավարար են բանկի տնտեսական ծրագրի պահանջների իրականացման և բանկի ռիսկերի կառավարման համար, ինչպես նաև բավարարում են բանկերում ներքին հսկողության համակարգի նկատմամբ առկա Կենտրոնական բանկի պահանջներին,

է) բավարարված են բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի տնտեսական ծրագրի բոլոր այլ պայմանները,

ը) վճարվել է լիցենզիա ստանալու պետական տուրքը:

15. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու համար՝ որոշակի այլ պայմանների բավարարման համար լիցենզիա տալու դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության վերսկսման որոշման պահից ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

16. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել բանկին լիցենզիայի տրամադրումը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 3 կետով նշված հիմքերով:

17. Նոր ստեղծվող բանկի ղեկավարները գրանցվում են սույն կանոնակարգի 11-րդ և 12-րդ գլուխներով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

 

Գ լ ու խ  5

 

Բանկի լուծարման դեպքում լիցենզիան Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու կարգը

 

18. Օրենքով սահմանված հիմքերով բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման պատճենը և դրա կայացման հիմքերը ստանալով՝ բանկը կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը կից գրությամբ բանկային գործունեության լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

19. Բանկային գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկային գործունեության լիցենզիան չվերադարձնելու համար:

 

Գ լ ու խ  6

 

Բանկի մասնաճյուղերի գրանցումը եվ գրանցման մերժումը

 

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի մասնաճյուղերը հիմնադրվում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով: Այլ պետությունների տարածքներում բանկերի մասնաճյուղերը հիմնադրվում են տվյալ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

21. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից՝ Կենտրոնական բանկ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ կառավարման իրավասու այլ մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղ բացելու մասին,

բ) բանկի միջնորդագիրը,

գ) մասնաճյուղի կանոնադրությունը (3 օրինակ),

դ) ստեղծվող մասնաճյուղի ղեկավարների աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք համաձայն ենթահավելված 4-ի,

ե) ստեղծվող մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը համաձայն ենթահավելված 11-ի,

զ) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը կամ համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագիր: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

է) մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածությանը սույն կարգի 13-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը՝ կազմված Կենտրոնական բանկի վերահսկողների կողմից տեղերում տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության ստուգման արդյունքների հիման վրա,

ը) բանկի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

թ) ստեղծվող մասնաճյուղի ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության և որակավորման վկայականների պատճենները,

ժ) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը:

22. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղեր ստեղծելիս ստանում են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը՝ ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 21-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը, բացառությամբ մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենի:

23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղեր ստեղծելիս համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այլ երկրում գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց, արտոնագրվելուց) հետո հաշվառվում են Կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

24. Բանկի կողմից բանկի մասնաճյուղի գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո՝ օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկի կողմից՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, մասնաճյուղը գրանցվում է, և տրվում է բանկի մասնաճյուղի գրանցման վկայական համաձայն ենթահավելված 12-ի:

25. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, կարող է մերժել բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը կամ համաձայնություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղի ստեղծմանը, եթե՝

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի,

գ) բանկի մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի 13-րդ գլխով նախատեսված պահանջներին,

դ) բանկի մասնաճյուղի ղեկավարների մասնագիտական գիտելիքները կամ որակավորումը չեն համապատասխանում Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին,

ե) մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահի դրությամբ և ներկայացնելու պահին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում բանկը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվները,

զ) բանկի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը (CAMELS) ցածր է Կենտրոնական բանկի սահմանած չափից,

է) մասնաճյուղի բացումը կհանգեցնի բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը,

ը) ՀՀ տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու դեպքում բանկը չի ապացուցում տվյալ երկրում մասնաճյուղ բացելու անհրաժեշտությունը և Կենտրոնական բանկի կարծիքով, ծրագրավորում է շրջանառել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցները,

թ) ՀՀ տարածքից դուրս մասնաճյուղ ստեղծելու դեպքում Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով տվյալ պետության բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու մարմինը պատշաճ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում տվյալ պետությունում գրանցված բանկերի գործունեության նկատմամբ, կամ տվյալ պետությունը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն չի ընձեռում վերստուգել կամ պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել ստեղծվելիք մասնաճյուղերի նկատմամբ,

ժ) մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի պահանջներին,

ժա) տնտեսական ծրագրում առկա է ներկայացված տվյալների անհամապատասխանություն կամ անարժանահավատություն, կամ ծրագրում կատարված էական կանխատեսումներն անիրատեսական են,

ժբ) մասնաճյուղի առաջարկվող ներքին կազմակերպական կառուցվածքը և գործառնական համակարգը բավարար չեն բանկի ռիսկերի կառավարման համար,

ժգ) մասնաճյուղի առաջարկվող ներքին հսկողության համակարգը բավարար չէ մասնաճյուղի տնտեսական ծրագրի պահանջների իրականացման և մասնաճյուղի ռիսկերի կառավարման համար, ինչպես նաև չի բավարարում բանկերում ներքին հսկողության համակարգի նկատմամբ առկա Կենտրոնական բանկի պահանջներին,

ժդ) տնտեսական ծրագրում ճիշտ չեն գնահատված մասնաճյուղի առջև ծառացող հնարավոր ռիսկերը, կամ չեն ներկայացված ռիսկերի վերլուծության և գնահատման իրականացման համար օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրները,

ժե) ծրագրում սխալ կամ ոչ ամբողջական են ներկայացված մասնաճյուղի հիմնական և պոտենցիալ մրցակիցները,

ժզ) տնտեսական ծրագրում չեն ներկայացված նպատակային շուկաների վերլուծության և տարբեր տիպի կանխատեսումների և ենթադրությունների իրականացման համար օգտագործվող տեղեկատվության աղբյուրները,

ժէ) պոտենցիալ հաճախորդներին ներկայացնելուց բանկը չի ներկայացրել բավարար հիմնավորումներ այդ անձանց կողմից բանկի հաճախորդը դառնալու մտադրության կամ շարժառիթների (շահագրգռվածության) վերաբերյալ:

26. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով գրանցման դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության վերսկսման որոշման պահից ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:
 

Գ լ ու խ  7

 

Բանկի ներկայացուցչությունների գրանցումը եվ գրանցման մերժումը

 

27. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և օտարերկրյա բանկերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացուցչություններ գրանցելու համար բանկերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) հիմնադիր բանկի միջնորդագիրը,

բ) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

գ) հիմնադիր բանկի կանոնադրության պատճենը,

դ) ներկայացուցչության կանոնադրությունը,

ե) բանկի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ներկայացուցչություն բացելու մասին,

զ) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը կամ համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագիր: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

է) ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը:

28. Ներկայացուցչությունը գրանցելու միջնորդագիրը ներկայացնելուց հետո՝ օրենքով սահմանված մեկամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, ներկայացուցչությունը գրանցվում է, և դրան տրվում է գրանցման վկայական համաձայն ենթահավելված 15-ի:

29. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ներկայացուցչություններ ստեղծելիս ստանում են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը՝ ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 27-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը, բացառությամբ ներկայացուցչության գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի:

30. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ներկայացուցչություններ ստեղծելիս՝ համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց, արտոնագրվելուց) հետո հաշվառվում են Կենտրոնական բանկում՝ ներկայացնելով գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթ:

31. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, կարող է մերժել բանկի կամ օտարերկրյա բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման միջնորդագիրը կամ համաձայնություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծվող ներկայացուցչության ստեղծմանը, եթե՝

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի,

գ) Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչության բացումը կհանգեցնի բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը (Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի համար),

դ) Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները բավարար չեն:

32. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու նպատակով գրանցման դիմումի քննության մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության վերսկսման որոշման պահից ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:
 

Գ լ ու խ  8

 

Մասնաճյուղերի եվ ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցման, ներառյալ ժամանակավոր դադարեցման կարգը եվ պայմանները

 

33. Բանկը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան 1 տարի ժամանակով:

34. Բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու համար բանկը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիր՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

բ) բանկի իրավասու մարմնի որոշումը՝ բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին,

գ) բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,

դ) բանկի մասնաճյուղերի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթ:

35. Կենտրոնական բանկը, Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, կարող է մերժել մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ժամանակավոր դադարեցումը, եթե.

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի,

գ) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով՝ բանկի հաճախորդների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ,

դ) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է բանկային ծառայությունների մատուցումը որևէ բանկի կողմից (մասնաճյուղերի համար):

36. Սույն գլխով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո՝ 20-օրյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկը տալիս է իր համաձայնությունը բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին կամ մերժում՝ մերժման հիմքերի մասին տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնելով բանկին: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար բանկի տարածքային ստորաբաժանման գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դիմումի քննության 20-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 20-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

Կենտրոնական բանկի կողմից 20-օրյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին բանկին չտեղեկացնելու դեպքում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է ժամանակավորապես դադարեցված:

37. Բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում բանկը պարտավոր է տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակել առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ ներկայացնել այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը:

38. Բանկի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցման դեպքում բանկը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու մասին միջնորդագիր` բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

բ) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման մասին իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունը,

գ) բանկի մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,

դ) բանկի փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից)՝ անհրաժեշտության դեպքում,

ե) բանկի մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթ,

զ) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայականը:

39. Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել կամ հետաձգել բանկի մասնաճյուղի գործունեության դադարեցման գրանցումը, եթե՝

ա) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

բ) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի,

գ) Կենտրոնական բանկի կարծիքով՝ բանկի հաճախորդների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ,

դ) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է բանկային ծառայությունների մատուցումը որևէ բանկի կողմից (մասնաճյուղերի համար):

40. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, գրանցում է մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը, եթե բանկի մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից վեց ամսվա ընթացքում չի սկսել բանկային գործունեության իրականացում:

41. Տարածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի որոշումն ստանալուց հետո բանկը եռօրյա ժամկետում պարտավոր է տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակել առնվազն երկու հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ ներկայացնել այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը:
 

Գ լ ու խ  9

 

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունենալուն նախնական համաձայնություն տալը եվ ներկայացվող փաստաթղթերը

 

42. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ բանկերի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձ-մասնակիցը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար, դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) իրավաբանական անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար իրավաբանական անձի միջնորդագիրը,

բ) բանկի միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց համաձայնություն տալու համար՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված բանկի կնիքով (միայն գործող բանկերի համար),

գ) բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի (իսկ նորաստեղծ բանկերի համար՝ նախաձեռնող անձանց) որոշումը մասնակցի ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին (բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերությունների),

դ) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,

ե) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի հիմնադիր պայմանագիրը և կանոնադրությունը՝ մինչև գրանցման պահը կատարված փոփոխություններով,

զ) բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ համապատասխան կշիռներով,

է) տեղեկանք՝ բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն ենթահավելված 7-ի,

ը) իրավաբանական անձի՝ վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ՝

- հաշվապահական հաշվեկշիռը,

- ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,

- դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,

- սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը,

թ) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքին (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին) համապատասխան,

ժ) տեղեկանք պետական լիազորված մարմնի կողմից՝ դատարանի որոշմամբ սնանկ կամ անվճարունակ ճանաչված չլինելու վերաբերյալ (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ տեղեկանք տվյալ երկրի իրավասու մարմնից),

ժա) տեղեկանք իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),

ժբ) հայտարարագիր՝ բանկի այլ մասնակիցների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ,

ժգ) իր (նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձ-մասնակցի) դիրքորոշումը՝ բանկի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրի և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 421 նախատեսված բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի վերաբերյալ,

ժդ) հայտարարագիր «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին՝ համաձայն ենթահավելված 17-2-ի:

43. Եթե բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 42 կետի «ա», «բ», «գ», «դ», «ե», «ը», «թ» և «ժգ» ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ (ճանաչում) և Ստանդարտ և Փուրզ կամ Մուդիզ վարկանիշային գործակալությունների կողմից սահմանված «Ա-» կամ «Ա3» և բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

44. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձ-մասնակիցը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար, դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) ֆիզիկական անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում,

բ) բանկի միջնորդությունը՝ անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված բանկի կնիքով (միայն գործող բանկերի համար),

գ) բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի (իսկ նորաստեղծ բանկերի համար՝ նախաձեռնող անձանց) որոշումը մասնակիցների ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին (բացառությամբ բաց բաժնետիրական ընկերությունների),

դ) տեղեկանք բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն ենթահավելված 8-ի,

ե) հայտարարագիր՝ բանկի այլ մասնակիցների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ,

զ) հայտարարագիր՝ չմարված և չներված պարտավորությունների բացակայության մասին,

է) իր (նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձ-մասնակցի) դիրքորոշումը՝ բանկի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրի և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 421  նախատեսված բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի վերաբերյալ,

ը) հայտարարագիր «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին՝ համաձայն ենթահավելված 17-1-ի:

45. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար, դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից դիմում բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար,

բ) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը,

գ) բանկի միջնորդությունը՝ անձի կողմից բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձանց համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված բանկի կնիքով,

դ) բանկի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշումը մասնակիցների ներգրավմանը կամ առկա մասնակցության ավելացմանը համաձայնություն տալու մասին,

ե) իր (նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության) դիրքորոշումը՝ բանկի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրի և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 421 նախատեսված բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի վերաբերյալ:

46. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում իրար հետ փոխկապակցված անձանց կողմից, կամ բանկի մասնակցի հետ փոխկապակցված անձանց կողմից, ապա սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից:

Բանկի մասնակից չհանդիսացող այն անձինք, որոնք հնարավորություն ունեն կանխորոշել տվյալ բանկի կառավարման մարմինների որոշումները, կամ էապես ազդել նրանց որոշումների կայացման կամ կիրառման վրա, կամ կանխորոշել տվյալ բանկի գործունեության ուղղությունները, ոլորտները` տվյալ բանկի նկատմամբ իրենց ունեցած պահանջի իրավունքի ուժով, Կենտրոնական բանկի պետք է ներկայացնեն իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնակարգի 42 կետի «ը», «թ», «ժ», «ժա», «ժբ», «ժդ» ենթակետերով, իսկ ֆիզիկական անձանց համար՝ կանոնակարգի 44 կետի «ե», «զ», «ը» ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:

47. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

48. Կենտրոնական բանկը մերժում է բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալի մասնակցություն ձեռք բերելու դիմումը՝ համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ մասի, «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի:

49. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնություն տալու Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ է ընդունման պահից եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ տվյալ որոշմամբ: Գործարքի (կամ գործարքների) իրականացումը հաստատող հիմքերը (փաստաթղթերը) պետք է ներկայացվեն կենտրոնական բանկ: Եթե որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը (կամ գործարքները) չեն իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:
 

Գ լ ու խ  10

 

Բանկի ղեկավար պաշտոններում աշխատելու համար թեկնածուների որակավորման եվ մասնագիտական համապատասխանության ստուգումը, վկայականների տրամադրումը

 

50. Որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգումը, այդ թվում՝ որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննությունն (այսուհետև՝ քննություն) անցկացվում է թեկնածուների և հավակնորդների համար:

Սույն կանոնակարգի իմաստով թեկնածու են համարվում բանկի կողմից որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը ներկայացված այն անձինք, որոնց բանկը մտադիր է նշանակել բանկի ղեկավարների պաշտոններից որևէ մեկում (բացառությամբ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների):

Սույն կանոնակարգի իմաստով հավակնորդ են համարվում այն անձինք, որոնք անձնական նախաձեռնությամբ դիմում են անցնելու որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգում:

Թեկնածուների ու հավակնորդների որակավորումը և մասնագիտական համապատասխանության ստուգումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի (այսուհետև՝ հանձնաժողով) կողմից կամ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ՝ այլ կազմակերպության կողմից:

51. Քննությանը թեկնածուների կամ հավակնորդների մասնակցության համար Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) բանկի միջնորդագիրը (թեկնածուի համար) կամ դիմում (հավակնորդի համար)՝ համաձայն ենթահավելվածներ 14 կամ 15-ի, ընդ որում բանկը չի կարող միաժամանակ ներկայացնել մի քանի թեկնածու մեկ պաշտոնում աշխատելու համար,

բ) բարձրագույն (միջնակարգ մասնագիտական) կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը,

գ) գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն ենթահավելված 4-ի,

դ) Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննության անցկացման համար սահմանված գումարի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,

ե) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը,

զ) անձնագրի պատճենը,

է) ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշումը՝ բանկի թեկնածուների համար (բացառությամբ բանկի խորհրդի նախագահի, խորհրդի անդամի, բանկի գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) և գլխավոր հաշվապահի):

Եթե անձը բանկի միջնորդությամբ մասնակցել է որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը, ստացել է համապատասխան որակավորման վկայական, սակայն բանկի կողմից չի ներկայացվել Կենտրոնական բանկ գրանցմանը, և բանկը միևնույն պաշտոնի համար առաջարկում է նոր թեկնածուի, ապա սույն կետով նշված փաստաթղթերի հետ միասին բանկը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի նոր թեկնածուի առաջարկման հիմնավորումը:

52. Քննությունն անցկացվում, և որակավորման վկայական տրվում է հետևյալ պաշտոններում որպես ղեկավար աշխատելու համար.

ա) բանկի գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ), գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության անդամ, օտարերկյա բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ,

բ) բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, ներքին հսկող խմբի ղեկավար (վերահսկիչ, հսկիչ),

գ) բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ,

դ) բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ:

53. Բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը կարող է լինել նաև տվյալ բանկի վարչության անդամ՝ առանց վարչության անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

Բանկի գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի), գործադիր տնօրենի տեղակալի, վարչության անդամի, օտարերկրյա մասնաճյուղի կառավարչի վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ:

Բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի, բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի, ներքին հսկող խմբի ղեկավարի (վերահսկիչ, հսկիչ) վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ:

Բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել բանկի այլ աշխատակից:

Բանկի ներքին հսկող խմբի ղեկավարը (վերահսկիչ, հսկիչ) չի կարող բանկում իրականացնել նաև այնպիսի պարտականություններ, որի վերահսկողությունը իրականացնում է ինքը կամ իր ստորաբաժանումը:

54. Բանկի մասնաճյուղը կարող է չունենալ գլխավոր հաշվապահ, եթե մասնաճյուղն ապահովված է այնպիսի համակարգչային ծրագրերով, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլումը բանկի հաշվեկշռում:

Եթե սույն կետի համաձայն բանկի մասնաճյուղը չունի գլխավոր հաշվապահ և մասնաճյուղը իրականացնում է «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի «ե» և «ժ» ենթակետերով նախատեսված ֆինանսական գործառնություններից բացի այլ գործառնություններ, ապա այդ մասնաճյուղերը պետք է ունենան կառավարիչ և այդ կառավարիչը չի կարող միաժամանակ հանդիսանալ նաև այլ մասնաճյուղերի կառավարիչ:

55. Բանկի խորհրդի նախագահը, խորհրդի անդամները որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման համար անցնում են հարցազրույց Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում: Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հարցազրույցի արդյունքներով որոշում է խորհրդի նախագահի, խորհրդի նախագահի տեղակալի և խորհրդի անդամների համապատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին:

56. Թեկնածուների ու հավակնորդների քննությունն անցկացվում է գրավոր (տեստային ձևով), իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք համաձայն իրենց կանոնադրության իրականացնելու են միայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի «ե» և «ժ» ենթակետերով նախատեսված ֆինանսական գործառնությունները, մասնաճյուղի կառավարչի ու մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի քննությունն անցկացվում է բանավոր (հարցազրույցի ձևով):

57. Գրավոր (տեստային) քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով: Քննության ընթացքին կարող են հետևել հանձնաժողովի անդամները, ինչպես նաև հանձնաժողովի համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակիցներ:

Տեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է նախապես հրապարակված թեմաների ցանկի հիման վրա: Թեմաների ցանկը հաստատում է Կենտրոնական բանկի խորհուրդը:

Տեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Տեստերը վերանայվում են ոչ պակաս, քան տարին 1 անգամ:

Բանկի ղեկավարների քննության տեստերը կազմվում են ստուգելու թեկնածուի կամ հավակնորդի իմացությունը բանկային գործի, հաշվապահական հաշվառման, բանկային գործունեության կարգավորման ու վերահսկողության, հարկային օրենսդրության, դրամավարկային քաղաքականության, ընդհանուր տնտեսագիտության ոլորտներում:

Տեստերը և դրանցում պարունակվող հարցերի թիվը տարբերակվում են ըստ քննություն հանձնող ղեկավարների թեկնածուների և հավակնորդների (ելնելով նրանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից) հետևյալ խմբերի՝

ա) բանկի գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության անդամ, օտարերկյա բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ (120 հարց),

բ) բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, ներքին հսկող խմբի ղեկավար (վերահսկիչ, հսկիչ) (100 հարց),

գ) բանկի մասնաճյուղի կառավարիչ (100 հարց),

դ) բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ (100 հարց):

Տեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին (հավակնորդին) հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

Տեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է չորս պատասխան, որոնցից մեկն է ճիշտ:

Տեստի հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը՝ զրո միավոր:

Հայերեն լեզվին չտիրապետող ղեկավարների գրավոր քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում, հանձնաժողովի անդամներից մեկի կամ համաձայնությամբ՝ Կենտրոնական բանկի այլ աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է:

58. Թեկնածուներին և հավակնորդներին թույլատրվում է մասնակցել տեստային քննությանը՝ անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում: Գրավոր քննության ժամանակ թեկնածուներին (հավակնորդին), ինչպես նաև հանձնաժողովի անդամներին արգելվում է օգտվել օրենսդրական, ենթաօրենսդրական ակտերից և այլ նյութերից, մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատուներից, երկխոսության մեջ մտնել մյուսների հետ:

Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն կամ հավակնորդը զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից, և նրա վերաբերյալ տրվում է բացասական եզրակացություն:

59. Տեստերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝

- թեկնածուի (հավակնորդի) կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում արձանագրում է բացասական եզրակացություն,

- թեկնածուի (հավակնորդի) կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում հանձնաժողովն արձանագրում է դրական եզրակացություն, և նրան տրվում է որակավորման վկայական:

60. Տեստերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է հանձնաժողովը:

61. Թեկնածուները (հավակնորդները) կարող են բողոքարկել անցկացված քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ: Դիմումը պետք է ուսումնասիրվի ղեկավարների որակավորման ստուգման և գրանցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվի հանձնաժողովի քննարկմանը:

62. Անցկացված քննության արդյունքներով և հանձնաժողովի դրական կարծիքի հիման վրա Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, թեկնածուին (հավակնորդին) տրվում է որակավորման վկայական՝ համաձայն ենթահավելված 16-ի:

63. Բանկի ղեկավարների որակավորման վկայականները տրվում են դրանց տրամադրման պահից հաշված 3 (երեք) տարի ժամկետով:

64. Կենտրոնական բանկի նախագահը կարող է բանկի վարչության նախագահի, գործադիր տնօրենի, որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգել ևս 3 (երեք) տարով՝ առանց սույն գլխով նախատեսված որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման, եթե սույն կետով նշված ղեկավարների պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում բանկը չի իրականացրել այնպիսի գործունեություն, որը կվտանգեր բանկի ավանդատուների և մասնակիցների շահերը:

65. Բանկի ղեկավարները, ինչպես նաև հավակնորդները որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Կորցրած վկայականը հանձնաժողովի կողմից համարվում է անվավեր, իսկ դրա փոխարեն դիմումն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում տրվում է որակավորման նոր վկայական՝ «Կրկնօրինակ» նշագրումով:

66. Տրված որակավորման վկայականների հաշվառման մատյանում գրառվում են վկայական ստացած անձանց անունը, ազգանունը, հասցեն, Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշման համարը և ամսաթիվը, հանձնաժողովի արձանագրության համարը և ամսաթիվը, որակավորման վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:

67. Հավակնորդը կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ՝ նաև մեկից ավելի ղեկավարների համար նախատեսված քննություններին մասնակցելու և համապատասխան վկայականներ ստանալու համար:

Բանկը որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին չբավարարած թեկնածուներին կարող է ներկայացնել ևս մեկ անգամ միայն Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված համապատասխան գումարի վճարման պայմանով:

68. Այն մասնաճյուղերի համար, որոնք համաձայն իրենց կանոնադրության իրականացնելու են միայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի «ե» և «ժ» ենթակետերով նախատեսված ֆինանսական գործառնությունները, մասնաճյուղի ղեկավարների թեկնածուները կամ հավակնորդները անցնում են հարցազրույց հանձնաժողովի նիստում, որի արդյունքներով հանձնաժողովը տալիս է դրական կամ բացասական եզրակացություն:

69. Սույն կարգի 68 կետում նշված մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորման վկայականում նշվում է «սահմանափակ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղի» արտահայտությունը»:

70. Հանձնաժողովը գրավոր քննությունը կամ հարցազրույցը անցկացնում է թեկնածուի կամ հավակնորդի կողմից փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելու (Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելու) պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 

Գ լ ու խ  11

 

Բանկի ղեկավարների գրանցումը

 

71. Բանկի ղեկավարներին կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ղեկավարին գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին բանկի միջնորդագիրը՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված բանկի կնիքով,

բ) իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի գրանցման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին,

գ) բանկի ղեկավարների ընդհանուր ցուցակը՝ կատարված փոփոխություններով,

դ) գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք համաձայն ենթահավելված 4-ի, եթե որակավորման վկայականի ստացման ժամանակ Կենտրոնական բանկ ներկայացված տեղեկանքում տեղի են ունեցել փոփոխություններ,

ե) որակավորման վկայականի պատճենը,

զ) այլ կազմակերպությունում աշխատելու դեպքում՝ տվյալ կազմակերպության գրավոր համաձայնությունը,

է) բարձրագույն (միջնակարգ մասնագիտական) կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենը,

ը) աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բացառությամբ օտարերկրյա քաղաքացիների:

72. Բանկի ղեկավարի թեկնածուի գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց՝ հանձնաժողովի նիստում:

73. Որպես որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշ սահմանվում է, որ գրանցման պահին բանկի ղեկավարը պետք է իրազեկ լինի ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես՝ բանկերի գործունեությունը կարգավորող օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև բանկի (կամ բանկի մասնաճյուղի) տնտեսական ծրագրին և բանկի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին: Բացի այդ.

ա) բանկի խորհրդի նախագահը, բանկի գործադիր տնօրենը (վարչության նախագահը), բանկի գլխավոր հաշվապահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն և առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 2 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,

բ) խորհրդի անդամները, բանկի գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալը, վարչության անդամները, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կառավարիչը, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները, ներքին հսկող խմբի ղեկավարը, բանկի կամ օտարերկրյա բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,

գ) բանկի մասնաճյուղի կառավարիչը և գլխավոր հաշվապահը պետք է ունենան.

- բարձրագույն կրթություն և առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,

- բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում՝ միջնակարգ մասնագիտական
կրթություն և առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

74. Բանկի ղեկավարների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ, եթե ղեկավարների թեկնածուները՝

ա) ունեն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար դատվածություն,

բ) դատարանի կողմից զրկված են ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից,

գ) սնանկ են ճանաչվել և ունեն չմարված (չներված) պարտավորություններ,

դ) Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2003 թվականի մարտի 25-ի թիվ 114-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու ուղեցույցին» համապատասխան չեն կարող զբաղեցնել այդ պաշտոնը,

ե) քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ,

զ) ունեն բացասական գործարար համբավ բանկային համակարգում,

է) չեն համապատասխանում սույն կարգի 73-րդ կետով սահմանված չափանիշին:

75. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ բանկի ղեկավարը հանվում է գրանցումից, եթե.

ա) որակավորման վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է, և ղեկավարը չի ստացել որակավորման նոր վկայական,

բ) ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

գ) բանկը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ:

76. Բանկի միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)՝ բանկի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված բանկի կնիքով,

բ) իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

77. Սույն կանոնակարգի իմաստով բանկի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում են բանկի ղեկավարի պարտականություններ:

78. Բանկի գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ բանկի գործադիր տնօրենի տեղակալը, վարչության նախագահի տեղակալը, վարչության անդամը:

79. Բանկի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը, կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող բանկի այլ աշխատակիցը:

80. Ղեկավարի պաշտոններում առանց որակավորման վկայականի (բացառությամբ բանկի գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատարների, որոնց համար որակավորման վկայականը պարտադիր է), որպես ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի կողմից չգրանցված անձինք (բացառությամբ բանկի գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարների, որոնց համար Կենտրոնական բանկում գրանցումը պարտադիր է) կարող են աշխատել որպես ղեկավարի պաշտոնակատար ոչ ավելի, քան 3 ամիս:

81. Նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնին նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն՝ միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

82. Նշված եռամսյա ժամկետում բանկի կողմից նշանակված որակավորման վկայական չունեցող բանկի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պետք է սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկում անցնի որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննություն և գրանցվի Կենտրոնական բանկում:
 

Գ լ ու խ  12

 

Փոփոխությունների գրանցումը

 

83. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղերը պարտավոր են Կենտրոնական բանկ գրանցման ներկայացնել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա) բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի, բանկի տարածքային ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների) կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները,

բ) ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները:

Բանկը ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կարգի 11-րդ գլխով սահմանված կարգով:

84. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ՝ մեկամսյա ժամկետում, գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը:

Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

85. Բանկի և օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի, բանկի տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար բանկերը ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ բանկի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված բանկի կնիքով,

բ) բանկի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի, բանկի տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

գ) բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի, կամ բանկի տարածքային ստորաբաժանման փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից):

86. Բանկի կամ բանկի տարածքային ստորաբաժանման գործունեության վայրի փոփոխությունը գրանցելու ժամանակ սույն կանոնակարգի 85-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև.

ա) տարածքի սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը կամ համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագիր: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

բ) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածությանը սույն կարգի 13-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը:

87. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում բանկի փոփոխված կանոնադրության գրանցման համար բանկը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 85 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական բանկի համար):

88. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում, անկախ բանկի կազմակերպական-իրավական տեսակից, մինչև բանկի փոփոխված կանոնադրության գրանցումը, բանկը կանոնադրական հիմնադրամը համալրելու նպատակով Կենտրոնական բանկում բացում է կուտակման հաշիվ և Կենտրոնական բանկ ներկայացնում կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պատճենները: 

 

Գ լ ու խ  13

 

Բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի եվ բանկի տարածքային ստորաբաժանումների տարածքի եվ տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները

 

89. Բանկը, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը կամ բանկի տարածքային ստորաբաժանումը պետք է ունենա՝

ա) բանկին (իսկ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի դեպքում՝ հիմնադիր բանկին) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով վերցված առանձնացված տարածք,

բ) կանխիկ դրամով և այլ արժեքներով գործառնություններ կատարելու, հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի ու այլ արժեքների հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց՝ առանձնացված բանկի կառուցվածքային մյուս ստորաբաժանումներից, որի մեջ մտնում են՝

- կանխիկ դրամի և այլ արժեքների, գրավադրված և ի պահ ընդունված արժեքների պահպանության հիմնական դրամապահոց՝ իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու այլ բանկ կամ այլ բանկի տարածքային ստորաբաժանում:

Դրամապահոցը կառուցվում է առանց պատուհանների և պետք է ունենա մեկ զրահապատ, չհրկիզվող դուռ: Դրամապահոցը չպետք է ունենա ընդհանուր պատ կամ առաստաղ շենքի արտաքին կամ նույն շենքում այլ անձին սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող տարածքների պատերի կամ հատակի հետ: Դրամապահոցը շենքի արտաքին կամ նույն շենքում այլ անձին սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող տարածքների պատերին կամ հատակին կից կամ դրամապահոցը շենքի վերջին հարկում կառուցելու դեպքում պետք է լինի դիտողական միջանցք, որը հնարավորություն կտա դիտել դրամապահոցի պատերի ամբողջականությունը (հսկել անվտանգությունը):

Դրամապահոցի տակ նկուղային հարկերի կամ այլ անձին սեփականության, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող տարածքների առկայությունն անթույլատրելի է:

- Գործառնական դրամարկղեր, հաճախորդներից ստացված դրամի և այլ արժեքների վերահաշվարկման, ինկասատորներից կանխիկ դրամի ընդունման և նրանց կանխիկ դրամի հանձնման, բանկի աշխատակցի հսկողության ներքո հաճախորդի կողմից ստացված գումարի վերահաշվարկման համար համապատասխան պայմաններով ապահովված տարածքներ:

Եթե բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կամ տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությամբ նախատեսված է, որ վերջինս «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով, ապա դրամարկղային հանգույցի առկայությունը պարտադիր չէ,

գ) պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Բանկի, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կամ բանկի տարածքային ստորաբաժանման տարածքի, ինչպես նաև դրամարկղային հանգույցի արտաքին և ներքին տարածքի շուրջօրյա պահպանությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ անվտանգության ահազանգման համակարգը պետք է միացված լինի ոստիկանության հետ,

դ) բանկը, օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղը կամ բանկի տարածքային ստորաբաժանումը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող համակարգչային ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի գրանցվելուց հետո՝ մասնաճյուղի գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք ըստ սույն կանոնակարգի 54 կետի կարող են չունենալ գլխավոր հաշվապահ՝ համակարգչային ցանցը պետք է միացվի մասնաճյուղին վերջինիս գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման պահին:

90. Բանկի արտասահմանյան տարածքային ստորաբաժանման տարածքի և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապատասխանի Կենտրոնական բանկի և արտասահմանյան վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջներից ամենախիստին:


 

Գ լ ու խ  14

 

Պատասխանատվությունը

 

91. Եթե լիցենզավորման տարբեր փուլերում սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով և սույն կարգի 3, 4, 7, 8, 11, 17-1 և 17-2 ենթահավելվածներով ներկայացված տեղեկատվությունը փոխվել է, բանկը պարտավոր է մեկշաբաթյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ վերաներկայացնել փոփոխման ենթակա փաստաթուղթը:

92. Սույն կանոնակարգով սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերը, ինչպես նաև դրանց ղեկավարները կրում են պատասխանատվություն՝ համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:


 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
1

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳՐԻ ՁԵՎ

(բանկ հիմնադրելու համար)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _______________

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր


     

Հարգելի պարոն __________________

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, որոշում ենք ընդունել
_____________________________________________________ բանկ ստեղծելու մասին:

բանկի կազմակերպական-իրավական տեսակը և անվանումը

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ցանկը և փաստաթղթերը ____ էջ):

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Խնդրում ենք բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախնական հավանությունը:

 

Միջնորդագիրը ներկայացնող նախաձեռնող անձինք

 

Ստորագրություն

Անուն, ազգանուն

Սոցիալական քարտի համարը


(բացակայության դեպքում՝
անձնագրի սերիան, համարը
/ում կողմից և երբ է տրված/)

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

_____  _________________ 200  թ.

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
2

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳՐԻ ՁԵՎ

(օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ հիմնադրելու համար)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _______________

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

     

Հարգելի պարոն ________________

 

________________________________________________________ բանկի

օտարերկրյա բանկի անվանումը

 

__________________________________________________ որոշում է ընդունել

կառավարման իրավասու մարմնի անվանումը

 

ՀՀ տարածքում մասնաճյուղ ստեղծելու վերաբերյալ:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու նախնական հավանության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ցանկը և փաստաթղթերը ____ էջ):

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Խնդրում ենք բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախնական հավանությունը:

 

Օտարերկրյա բանկի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

_________________________________

________________


____ ______________ 20  թ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
3

Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագրի ձեվ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր դրույթներ

Բաժին 2. Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումներ

Բաժին 3. Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

Բաժին 4. Միջոցների ներգրավման հիմնական գործիքներ

Բաժին 5. Մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդներ

Բաժին 6. Բանկի ներքին կազմակերպական կառուցվածք և կառավարման սկզբունքներ

Բաժին 7. Կապիտալ, եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ

Բաժին 8. Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

Բաժին 9. Խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

Բաժին 10. Այլընտրանքային տնտեսական ծրագիրը (պարտադիր չէ, ներկայացվում է Կենտրոնական Բանկի պահանջով)

Բաժին 11. Այլ դրույթներ

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն:

 

1. Ընդհանուր դրույթներ

 

Բանկի կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի (այսուհետև՝ բանկ) գործունեության
տնտեսական ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով հիմնավորված, ծրագրի ներկայացմանը հաջորդող երեք լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված, բանկի տնտեսական գործունեությունը և ներքին կազմակերպական կառուցվածքը նկարագրող և հիմնավորող փաստաթուղթ է:

Բանկի գործունեության տնտեսական ծրագրի ընդհանուր դրույթներում պետք է նշվեն՝

1. ստեղծվող բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը,

2. նախաձեռնող անձանց կողմից նոր բանկի ստեղծման նախադրյալները,

3. բանկի առաքելությունը,

4. բանկի նպատակները, 

5. բանկի կազմակերպաիրավական տեսակը (օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի համար հիմնադիր բանկի կազմակերպաիրավական տեսակը),

6. բանկի մասնակիցների կազմը և մասնակցության չափը,

7. բանկի առաջարկվող ղեկավարների ցանկը:

 

2. Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումներ

 

1. բանկի գործունեության հիմնական ուղղությունները, նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունների ցանկը և դրանց համառոտ նկարագիրը,

2. բանկի կողմից ֆինանսական շուկայում նոր տիպի ծառայությունների ներդրումը (առկայության դեպքում),

3. բանկի հնարավոր դուստր կազմակերպությունները, դրանց կողմից իրականացվող գործառնությունները,

4. բանկի շուկայում հնարավոր դերը, մասնաբաժինը, սպասարկման տարածքը,

5. բանկի պոտենցյալ հաճախորդների բնութագիրը և ենթադրվող թիվը, խոշոր հաճախորդների անունները,

6. բանկի նախատեսվող մասնաճյուղերի ցանցը, նրանց տեղակայվածությունը (միայն ՀՀ բանկերի համար),

7. բանկի զարգացման և ընդլայնման հեռանկարները, ներառյալ լրացուցիչ մասնաճյուղերի բացումը, այլ կազմակերպությունների հետ միացումը և/կամ դրանց ձեռք բերումը (միայն ՀՀ բանկերի համար),

8. բանկի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց գործունեությունը, դրանց կազմակերպական կառուցվածքը, բանկի և նրա հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց փոխհարաբերությունները,

9. բանկի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց գործարքները (օրինակ՝ բանկի կողմից փոխկապակցված անձանց ֆինանսավորումը), եթե այդպիսիք նախատեսվում են,

10. նկարագրել միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), տալ դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները, գնահատել բանկի մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից,

11. նկարագրել բանկի վարկավորման ծրագրերը (օրինակ՝ հիպոթեքային վարկավորման ծրագիր և այլն): Տեղեկացնել բանկի կողմից ռիսկային վարկավորում (անբարեխիղճ վարկառուներ, բլանկային վարկերի տրամադրում, այլ) իրականացնելու մտադրության մասին, առկայության դեպքում նկարագրել գործընթացը,

12. եթե բանկային գործառույթների իրականացմանը ներգրավված են լինելու միջնորդ կազմակերպությունները (օրինակ՝ խանութներ, ավտոդիլերներ և այլ), նկարագրել այդ տիպի գործարքների իրականացման գործընթացը, դրանց շրջանակները, նախատեսվող ծավալները՝ գումարային արտահայտությամբ, վարկավորման պայմանները, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

 

3. Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

 

Կանխատեսվող շուկաների վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի թվային շարքերի և այլ փաստացի ցուցանիշների վրա: Տեղեկատվության աղբյուրները, տնտեսական, մրցակցային և այլ բնույթի ենթադրությունների և կանխատեսումների հիմքերը և նախապայմանները նույնպես պետք է նշվեն ծրագրում.

1. նկարագրել ֆինանսական այն շուկաները (նպատակային շուկաները), որոնցում բանկը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը, մասնավորապես.

- շուկաների տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները,

- շուկաներում (օրինակ՝ փոխատվական կապիտալի, վարկավորման, արժեթղթերի) բանկի գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը,

- շուկայի տարածքային ընդգրկվածությունը,

- բանկի կողմից շուկայում նոր տիպի գործիքների կիրառման, ծառայությունների ներդրման հնարավորությունները (եթե նախատեսվում է),

2. բանկի նպատակային շուկաների և կանխատեսվող հաճախորդների կախվածությունը տնտեսության այլ ճյուղերից, այդ ճյուղերի զարգացման միտումները,

3. ներկայացնել երեք տարվա կտրվածքով տնտեսական միջավայրի փոփոխման կանխատեսումները, մասնավորապես՝ սղաճ, գործազրկություն, տոկոսադրույքների մակարդակը, ֆիսկալ և դրամավարկային քաղաքականությունը: Ծրագիրը պետք է ներառի տնտեսական միջավայրի փոփոխման առավել հավանական սցենարները և գնահատի հնարավոր տնտեսական անկումները, դրանց ազդեցությունը բանկի վրա,

4. ծրագիրը պետք է նկարագրի, թե ինչպես տնտեսության մեջ հնարավոր փոփոխությունները կարող են ազդել բանկի նպատակային շուկաների վրա, ինչպես նաև բանկի կողմից իրականացվող գործառույթների և մատուցվող ծառայությունների վրա:

 

4. Միջոցների ներգրավման հիմնական գործիքներ

 

1. Նկարագրել միջոցների ներգրավման հիմնական գործիքները (ավանդներ, դեպոզիտներ և այլն), տալ դրանց բնութագիրը (հնարավորության դեպքում՝ ըստ միջին մեծության և ժամկետայնության), միջոցների ներգրավման պայմանները (տոկոսադրույքներ և այլն), գնահատել բանկի մրցունակությունը միջոցների ներգրավման տեսանկյունից,

2. նկարագրել փոխառությունների ներգրավման հիմնական աղբյուրները և մեթոդները, ներկայացնել փոխատվական կապիտալի շուկայում մրցակցության գնահատումը, դրան դիմակայելու մեթոդները,

3. նկարագրել ինտերնետի միջոցով ծառայությունների տրամադրման ծրագրերը,

4. նկարագրել բանկի գովազդային ռազմավարությունը (գովազդելու հաճախականությունը, տեսակները և այլն), որն ուղղված է նպատակային շուկան գրավելուն, ապրանքանիշի ստեղծմանը և այլն,

5. նկարագրել անհրաժեշտ մարկետինգային ծախսերը նպատակային շուկան գրավելու համար: 

 

5. Մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդներ

 

1. Համեմատել նպատակային շուկայում(-րում) բանկի տրամադրվող ծառայությունները և մարքետինգային ռազմավարությունը, այդ շուկայում բանկի հիմնական մրցակիցների հետ,

2. նկարագրել բանկի հիմնական մրցակիցների նկատմամբ բանկի հարաբերական առավելությունը և թերությունները (օրինակ՝ գնային քաղաքականություն, համբավ, շուկայի մասնաբաժին և այլն), հիմնավորել բանկի մրցունակությունը,

3. նկարագրել մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,

4. նկարագրել նպատակային շուկայում բանկի պոտենցիալ մրցակիցներին:

 

6. Բանկի ներքին կազմակերպական կառուցվածք եվ կառավարման սկզբունքներ

 

1. Ներկայացնել բանկի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ծառայությունների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները, բանկի ղեկավարների և աշխատակիցների քանակը,

2. հիմնավորել վերը նկարագրված կազմակերպական կառուցվածքը բանկի կողմից սույն տնտեսական ծրագրի իրականացման տեսանկյունից,

3. ներկայացնել բանկի կառավարման մարմինները (մասնակիցների ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը, գործադիր մարմինը, վարչությունը), դրանց միջև փոխհարաբերությունները, կառավարման մարմինների իրավասությունները և պարտականությունները (միայն ՀՀ բանկերի համար),

4. նշել կառավարման մարմինների մոտավոր կազմը,

5. նկարագրել բանկի խորհրդի կողմից ստեղծվող կոմիտեների (օրինակ՝ ներդրումային, վարկային և այլն) գործունեությունը, դրանց իրավասություններն ու պարտականությունները,

6. նկարագրել աշխատանքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, էթիկական պահանջները,

7. նշել բանկի խորհրդի անդամների փոխհատուցման նախատեսվող չափը և ձևը (միայն ՀՀ բանկերի համար),

8. նշել բանկի գործադիր ղեկավարների և այլ աշխատակիցների աշխատավարձերը՝ ըստ հաստիքների,

9. նկարագրել բանկի կառավարման և անձնակազմի աշխատանքների որակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերը, մասնավորապես անձնակազմի վերապատրաստման և այլ ծրագրերը,

10. նկարագրել բանկի ներքին  հսկողության համակարգը, հաշվապահական և վճարահաշվարկային համակարգերի, ներառյալ էլեկտրոնային-տեղեկատվական համակարգերի ներդրման ծրագրերը,

11. նկարագրել տեխնիկական վերազինման, բանկային տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցառումների ծրագիրը,  

12. նկարագրել բանկի ներսում տեղեկատվական հոսքերը՝ հաշվետվական համակարգը ներառյալ,

13. նկարագրել ներքին աուդիտի գործառույթները, նկարագրությունում պետք է ամրագրված լինի այդ ստորաբաժանման անկախության ապահովման ուղիները, աուդիտի աշխատանքների շրջանակները և հաճախականությունը,

14. նկարագրել ներքին աուդիտի անձնակազմի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, կրթվածությունը և աշխատանքային փորձը ներառյալ,

15. նկարագրել այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու բանկի գործունեության համապատասխանեցումը ՀՀ օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև բանկի գործունեությունը կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին,

16. նկարագրել բանկի հաճախորդների բողոքներին արձագանքելու միջոցառումները,

17. նկարագրել անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրման սկզբունքները:

 

7. Կապիտալ, եկամուտների եվ ծախսերի հաշվարկ

 

1. Նկարագրել բանկի կապիտալի նպատակային մեծությունը և կառուցվածքը, դրանց հասնելու ուղիները, ինչպես նաև նորմատիվային կապիտալի պահանջների բավարարման հետ կապված ծրագրերը,

2. նկարագրել բանկի կապիտալիզացիայի ռազմավարությունը (ներառյալ՝ ընդհանուր կապիտալի նախատեսվող մեծության ապահովումը արտաքին և ներքին աղբյուրների հաշվին, կապիտալի համարժեքության ապահովմանն ուղղվող հիմնական միջոցառումները,

3. նկարագրել եկամտաբերության նախանշված մակարդակը, ակտիվների եկամտաբերության, զուտ տոկոսային մարժայի կամ շահութաբերության այլ չափանիշներին հասնելու ռազմավարությունները,

4. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար՝ հիմնված շուկայի վերլուծության արդյունքների վրա (Հավելված 1, Ենթահավելված 3, ձև 3),

5. ֆինանսական կանխատեսումներից ելնելով գնահատել ներքին և արտաքին ռիսկերի ազդեցությունը կապիտալի համարժեքության վրա,

6. նկարագրել շահաբաժինների բաշխման վերաբերյալ քաղաքականությունը:

 

8. Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

 

8.1 Վարկային ռիսկ

 

1. Ներկայացնել բանկի վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը (օրինակ՝ ճյուղային և ժամկետային կառուցվածքը, այլ), վարկային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելու մակարդակը,

2. նկարագրել բանկի վարկերի գնահատման ծրագրերը, մասնավորապես անձնակազմի անաչառության և հմտության ապահովման տեսանկյունից,

3. նկարագրել վարկային պորտֆելի որակի ստուգման գործընթացը, հաճախականությունը և շրջանակները,

4. նկարագրել վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման հիմնական սկզբունքները,

5. նկարագրել վարկառուի վարկունակության գնահատման մեթոդաբանությունը:

 

8.2 Իրացվելիության ռիսկ

 

1. Նկարագրել բանկի իրացվելիության (ակտիվների և պասիվների կառավարման) ռազմավարությունը,

2. նկարագրել բանկի իրացվելիության ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3. նկարագրել բանկի կողմից բանկի հետ փոխկապակցված անձանցից (մասնակից չհանդիսացող) միջոցների ներգրավման նկատմամբ մոտեցումները, ներառյալ դրանց ծավալների, տոկոսադրույքների ընդունելի մակարդակը և այլ պայմանները,

4. նկարագրել նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքը ըստ ժամկետայնության,

5. ներկայացնել ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների ժամկետայնության ճեղքվածքի կառավարման մեթոդները (GAP):

 

8.3 Շուկայական ռիսկ

 

1. Նկարագրել ներդրումային (ինվեստիցիոն) քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (պետական և ոչ պետական արժեթղթերում, պարտատոմսերում և այլն), շուկայական ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

2. նկարագրել արտարժութային գործառնությունները, արտարժութային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3. նկարագրել բանկի շուկայական ռիսկի նկատմամբ զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների պորտֆելը և քննարկել գների հնարավոր փոփոխությունների ազդեցությունը եկամտաբերության, կապիտալի և պորտֆելի զուտ արժեքի վրա,

4. նկարագրել բանկի կողմից հեջավորման գործիքների կիրառումը (օրինակ՝ ֆյուչերս, օպցիոն, տոկոսադրույքի սվոպ և այլն):

 

8.4. Բանկի համար կարևոր այլ ռիսկեր

 

9. Խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

 

1. Նկարագրել բանկի խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրի իրագործմանը հետևելու գործընթացը,

2. նկարագրել բանկի խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

 

10. Այլընտրանքային տնտեսական ծրագիրը (պարտադիր չէ. ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի պահանջով)

 

Այլընտրանքային տնտեսական ծրագիրը պետք է նկարագրի բանկի գործողությունները շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում: Այլընտրանքային տնտեսական ծրագիրը պետք է ընդգրկի ռիսկերի կառավարման առավել խիստ գործընթացներ: Ծրագիրը պետք է ներառի ապագայում անհրաժեշտության դեպքում բանկի կապիտալի մեծացման վերաբերյալ մոտեցումներ, ինչպես նաև բանկի արտակարգ իրավիճակների համար պահուստների ձևավորման և օգտագործման կարգը: Ծրագրում պետք է նկարագրված լինի  անսպասելի կորուստների առաջացման դեպքում բանկի ֆինանսական պաշտպանվածության ապահովման ուղիները:

 

11. Այլ դրույթներ

 

1. Բանկի տնտեսական ծրագիրը պետք է վերանայվի միջավայրի փոփոխություններին համարժեք:

2. Տեղեկություններ, որոնց վերաբերյալ սույն կանոնակարգով պահանջվող ձևեր սահմանված չեն, կարող են ներկայացվել ազատ ոճով:

3. Խրախուսվում է, որպեսզի բանկերը ֆինանսական ծրագրավորման ժամանակ, հիմնական կանխատեսումները իրականացնելիս կիրառեն նաև ստրես տեստեր:

4. Բանկի լիցենզավորման պահի դրությամբ բանկի գործունեության համար անհրաժեշտ ձեռք բերված կամ վարձակալված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկարագրություն:

5. Տնտեսական ծրագիրը կարող է պարունակել նաև այնպիսի տեղեկություն, որը չի պահանջվում սույն կանոնակարգով, սակայն կարևորվում է նախաձեռնող անձանց կողմից:

 

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն

 

Տնտեսական ծրագրին կցվում են.

- բանկի կապիտալի հաշվարկը առաջիկա  երեք ֆինանսական տարվա համար (Հավելված 1, Ենթահավելված 3, ձև 1),

- հաշվեկշռի հաշվարկային նախագծերը գործունեության առաջին երեք ֆինանսական տարիների համար (Հավելված 1, Ենթահավելված 3, ձև 2),

- եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար (Հավելված 1, Ենթահավելված 3, ձև 3),

- բանկի ապագա ղեկավարների ցուցակը, կրճատ կենսագրական տվյալներ,

- հայտարարագրեր բանկի ապագա ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ստանձնած բոլոր ֆինանսական և գույքային պարտավորությունների, այդ թվում՝ ժամկետանց և վերաձևակերպված պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
3

Ձև 1

ԲԱՆԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
(կանխատեսումը)

(հազ. դրամ)

ԿԱՊԻՏԱԼ

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

Հիմնական կապիտալ

 

 

 

Կանոնադրական հիմնադրամ

 

 

 

Գլխավոր պահուստ

 

 

 

Չբաշխված շահույթ

 

 

 

Ընդամենը՝ հիմնական կապիտալ

 

 

 

 

 

 

 

Լրացուցիչ կապիտալ

 

 

 

Վերագնահատման պահուստներ

 

 

 

Հաշվեկշռի կոնսոլիդացիայի ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ

 

 

 

Այլ պահուստներ

 

 

 

Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ

 

 

 

Ընդամենը՝ լրացուցիչ կապիտալ

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ

 

 

 

(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)

 

 

 

 

 

 

 

Որակական գնահատականներ

 

 

 

1. Հարաբերակցությունը հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև (%)

 

 

 

2. Հարաբերակցությունն ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև (%)

 

 

 

3. Հարաբերակցությունը հիմնական կապիտալի և միջին ընդհանուր ակտիվների միջև

 

 

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
3

Ձև 2

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
(կանխատեսումներ)

 

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական միջոցներ

 

 

 

Մնացորդներ ՀՀ կենտրոնական բանկում

 

 

 

Թղթակցային հաշիվներ

 

 

 

Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներ

 

 

 

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆին. կազմակերպությունների նկատմամբ

 

 

 

Ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 

 

 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

 

 

 

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ, այդ թվում՝

 

 

 

Ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ

 

 

 

Ֆինանսական վարձակալություն

 

 

 

Ստացվելիք շահաբաժիններ

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ

 

 

 

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

 

 

 

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական  կապիտալներում

 

 

 

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը)

 

 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը)

 

 

 

Այլ ակտիվներ

 

 

 

Ընդամենը՝ ակտիվներ

 

 

 

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

 

 

 

Պարտավորություններ

 

 

 

Պարտավորություններ ՀՀ կենտրոնական բանկի նկատմամբ

 

 

 

Բանկերից ներգրաված ավանդներ և ստացված վարկեր

 

 

 

Թղթակցային հաշիվներ

 

 

 

Պարտավորություններ այլ ավանդատուների նկատմամբ

 

 

 

Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր և տարանցիկ հաշիվներ

 

 

 

Պահուստներ

 

 

 

Այլ պարտավորություններ

 

 

 

Ստորադաս փոխառություններ

 

 

 

ԿԱՊԻՏԱԼ

 

 

 

Կանոնադրական հիմնադրամ

 

 

 

Գլխավոր պահուստ

 

 

 

Եկամուտների պահուստներ

 

 

 

Վերագնահատման պահուստներ

 

 

 

Այլ պահուստներ

 

 

 

Ընդամենը՝ պասիվներ

 

 

 

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված
3

Ձև 3

Եկամուտների ԵՎ ծախսերի նախահաշվարկներ
(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 

 

Առաջիկա տարիներ

 

 

1-ին

2-րդ

3-րդ

1.

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1.

Թղթակցային հաշիվներից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.2.

ՀՀ ԿԲ-ում տեղաբաշխված միջոցներից

 

 

 

1.3.

Բանկերում և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.4.

Տեղաբաշխված վարկերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.5.

Օվերդրաֆտից, օվերնայթից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.6.

Վարկային քարտերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.7.

Բանկի հետ կապված անձանց և աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

 

 

 

1.8.

Պետական գանձապետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ, այդ թվում՝ հետգնման պայմանագրերով տնօրինվող արժեթղթերից 

 

 

 

1.9.

Այլ արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.10.

Լիզինգից և ֆակտորինգից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.11.

Այլ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

Ընդամենը՝ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Թղթակցային հաշիվների, ցպահանջ ավանդների և այլ ցպահանջ պարտավորությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.2.

ՀՀ ԿԲ-ից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.3.

Հետգնման պայմանագրերի գծով պարտավորությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.4.

Բանկերից և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.5.

Ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.6.

Միջազգային ֆին. կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.7.

Օվերդրաֆտի, օվերնայթի դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.8.

Տոկոսային ծախսեր բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով        

 

 

 

2.9.

Լիզինգի դիմաց  վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.10.

Տոկոսային ծախսեր ավանդների ապահովագրության դիմաց

 

 

 

2.11.

Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.12.

Այլ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Ընդամենը՝ տոկոսային ծախս

 

 

 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

 

 

 

3.2.

Երաշխիքներից, ակրեդիտիվներից, հավատարմագրային կառավարումից ստացված եկամուտներ

 

 

 

3.3.

Գանձապետարանի սպասարկումից ստացված եկամուտներ

 

 

 

3.4.

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.5.

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

 

 

 

3.6.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.7.

Հետգնման պայմանագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.8.

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.9.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

 

 

 

3.10.

Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.11.

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.12.

Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.13.

Արտասովոր եկամուտներ

 

 

 

3.14.

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

 

 

 

3.15.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

Ընդամենը՝ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Աշխատավարձ և դրան  հավասարեցված այլ վճարումներ

 

 

 

4.2.

Գործուղման ծախսեր

 

 

 

4.3.

Հատկացումներ ՀՀ  սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

 

 

 

4.4.

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր  վճարներ

 

 

 

4.5.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

 

 

 

4.6.

Բանկի շենքի և այլ հիմնական  միջոցների վարձակալության վճար

 

 

 

4.7.

Շենքերի տնտեսական պահպանության ծախսեր

 

 

 

4.8.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման  ծախսեր

 

 

 

4.9.

Գովազդային, ներկայացուցչական  ծախսեր

 

 

 

4.10.

Աուդիտային և խորհրդատվական  ծառայությունների գծով ծախսեր

 

 

 

4.11.

Համակարգչային ծրագրերի, սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

 

 

 

4.12.

Տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

4.13.

Կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով ծախսեր

 

 

 

4.14.

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

 

 

 

4.15.

Ուսուցման ծախսեր

 

 

 

4.16.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Ընդամենը՝ ոչ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր  պահուստին

 

 

 

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

 

 

 

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

 

 

 

Ընդամենը՝ հատկացումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ

x

x

x

6.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստից

 

 

 

6.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

 

 

 

6.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստից

 

 

 

Զուտ մասհանումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

Շահույթ՝ մինչև հարկվելը

 

 

 

Շահութահարկ

 

 

 

Զուտ շահույթ

 

 

 

Հաշվարկված շահաբաժիններ

 

 

 

այդ թվում՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

 

 

 

սովորական բաժնետոմսերի գծով

 

 

 

Չբաշխված շահույթ

 

 

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 4

Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

1. Անձնական տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _________________________________

1.2. Սեռը ___________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը

_______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը

_______________________________________

1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

______________

______________


1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)


1.8. Հեռախոսահամար


____________


1.9. E-mail հասցե


_________

1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը.

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________________
Անձնագրի սերիան և

Կրելու  ժամանակաշրջանը

_______________
օր/ամիս/տարի

համարը

_______________

2. Բանկի (որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք) տվյալներ
Լրացվում է միայն թեկնածուների կողմից

2.1. Բանկի անվանումը

_______________________________________

2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3. Հեռախոսահամար

______________

2.4. Ֆաքսի համար ________________

ՀՀ բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը:

3. Ղեկավար պաշտոնը
Լրացվում է միայն թեկնածուների կողմից

3.1. Առաջադրվող պաշտոնը

 ______________________________    

3.2. Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր
պաշտոնակատար: Եթե «այո» նշել նշանակման ամսաթիվը:

__________
օր/ամիս/տարի

3.3. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր դերը, իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.
Դուք կարող են օգտագործել լրացուցիչ թերթեր մանրամասն նկարագիրը ներկայացնելու համար և կցել դրանք սույն հավելվածին:

 

4. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 2-րդ մասերով նշված հիմքերի բացակայության մասին.
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղ չի հերիքում՝ օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

4.1. Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

Այո c 

Ոչ c 

4.2. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական,       
բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,
իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

Այո c

Ոչ c 

4.3. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.4. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ
մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես
կասկածյալ, մեղադրյալ կամ  ամբաստանյալ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.5. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ
պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:                                                   
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 

 Ոչ c 

Նախկինում կամ ներկայումս ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.6-ից 4.15 հարցերին

Նախկինում կամ ներկայումս նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.6-ից 4.8 հարցերին

4.6. Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում գործող բանկերում (կամ վարկային կազմակերպություններում) Ձեր պաշտոնավարման կամ  գործունեության ընթացքում, բանկը (կամ վարկային կազմակերպությունը) հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով բանկի (կամ վարկային կազմակերպության) ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի  կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.7. Արդյո՞ք այլ պետությունների բանկերում կամ այլ ֆինանսական հաստատություններում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով բանկը կամ ֆինանսական այլ հաստատությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.8. Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.9. Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից՝ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի
1-ին մասով սահմանված հիմքերով:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.10. Արդյո՞ք «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված  հիմքերով 1 տարվա ընթացքում 3 և ավել անգամ ենթարկվել են պատասխանատվության:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.11. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում միտումնավոր կերպով խախտել եք օրենքները և այլ իրավական ակտերը:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.12. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ  վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վարել եք անհիմն և վտանգավոր գործունեություն, խոչընդոտել եք վերահսկողություն իրականացնելու կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների գործողությունները:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.13. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ  վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք այնպիսի գործողություններ, որոնց հետևանքով բանկը (վարկային կազմակերպությունը) կրել է կամ կարող էր կրել զգալի ֆինանսական կամ այլ վնաս:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.14. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք անձնական շահերից բխող այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են բանկի (վարկային կազմակերպության) կամ բանկի (վարկային կազմակերպության) հաճախորդների շահերին:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.15. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք են դրսևորել Ձեր ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում՝ բանկի և բանկի հաճախորդների նկատմամբ ստանձնած պարտականությունների նկատմամբ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

4.16. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով բանկի կամ վարկային կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չեք կատարել Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել եք Կենտրոնական բանկի նախազգուշացումը:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 

 Այո c 

 Ոչ c 

5. Կրթություն, որակավորում

5.1. Ուսումնական հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Հաճախումների ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում: ____________________________________

6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ռեզյումեն, որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը

Կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, եռախոսը, երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականությունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապվածություն
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 7.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

7.1. Նշեք այն բանկը (բանկերը), վարկային կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում ունեք կամ ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Նշեք այն բանկը (բանկերը), վարկային կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական հիմնա-դրամում Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Նշեք Ձեր հետ փոխկապակցված ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Դրամային (կամ այլ) պարտավորությունները

8.1. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն բանկի նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ նախկինում ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող բանկի կամ վարկային կազմակերպության հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք անցյալում դիմել եք Կենտրոնական բանկ ղեկավարի որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը մասնակցելու նպատակով:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի):

 Այո c 

 Ոչ c 

9.2. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ կետ 7.3 կետում նշված անձանց).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Անվանումը

 

Իրավաբանական
հասցեն

 

Գտնվելու վայրը/
հեռախոս

1.

 

 

2.

9.4. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 5

ԲԱՆԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

 

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _______________

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Հարգելի պարոն ________________

 

Մենք՝ _____________________________________________________

բանկի անվանումը և կազմակերպական-իրավական տեսակը

 

նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս, _________________________ստացել ենք բանկային

օր/ամիս/տարի

գործունեության լիցենզիայի նախնական հավանությունը:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք բանկի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ցանկը և փաստաթղթերը ____ էջ):

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Խնդրում ենք գրանցել բանկը:

 

Բանկի ստեղծման նախաձեռնող անձինք՝

 

Ստորագրություն

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան, ում կողմից և
երբ է տրված, առկայության
դեպքում նաև սոցիալական
քարտի համարը

 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

_____  _________________ 200  թ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 6

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

 

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _______________

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Հարգելի պարոն ________________

 

____________________________________
օտարերկրյա բանկի անվանումը

բանկը

______________________
օր/ամիս/տարի

 

ստացել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղ հիմնադրելու համար բանկային գործունեության լիցենզիայի նախնական հավանություն:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք բանկի մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ցանկը և փաստաթղթերը էջ):

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Խնդրում ենք գրանցել բանկի մասնաճյուղը:

 

Օտարերկրյա բանկի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը   

_________________________________

________________


____ ______________ 20  թ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 7

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ

1. Իրավաբանական անձ մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը __________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը/ Հասցեն/ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար)

 

1.3. Գրանցման ամսաթիվը

______________
օր/ամիս/տարի

վայրը

_________________


1.4. Բանկի անվանումը, որտեղ մասնակիցը ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից
մասնակցություն. _________________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ  շուկայական արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ լրացնել 3.3. կետը
1.

2.
3.
 
 
 
 

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը

________________________

բ) Գտնվելու վայրը/Հասցեն/ ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար) կամ սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

գ) Վարկի/ փոխառության

 

դ) Գրավի

 

գումարը

________________

առարկան

________________________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ____________________

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե բորսայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը  (%)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. և 4.2. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

 

4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (փայերի) համար`

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ձայնի իրավունք չտվող բաժնետոմսերի համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Անվանական
արժեքը
(դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 5.1. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
5.1. Նշանակալից մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն կետով նշված անձանց համար լրացնել սույն տեղեկանքի 1, 4, 5, 6, 8, և 9 կետերը:
Տեղեկությունները կազմակերպություններում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ պետք է բացահայտվեն այնքան մինչև տեղի չունենա վերջին օղակի ֆիզիկական անձ մասնակիցների բացահայտումը:
Սույն կետով նշված անձանց համար վերոնշյալ պահանջը կարող է չգործել միայն, եթե մասնակիցը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ենթահավելված 18-ով սահմանված հայտարարագիրը:
5.2. Նշանակալից մասնակցություն ունեցող ֆիզիկական անձինք.

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Հասցե

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն կետով նշված անձանց համար լրացնել նաև ենթահավելված 8-ի 1, 4, 6, 9, 10 և 11 կետերը
 
5.3. Ձայնի իրավունք ունեցող այլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար),
անձի անունը, անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Հասցե

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (կառավարման մարմինների անդամների և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որպեսզի կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև ենթահավելված 4-ը (բանկի նշանակալից մասնակից հանդիսացող իրավաբանական անձի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար ենթահավելված 4-ը պարտադիր է)

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

 Պաշտոն

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից նշված պաշտոնում)

 

Հասցե

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր ակնկալիքները տվյալ ներդրումից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղ չի հերիքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

 

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունը անցյալում լրացրել է այս հարցաշարը:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել հարցաշարի լրացման ամսաթիվը:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

8.2. Արդյոք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ և 40 հոդվածի 2-րդ մասերի, ինչպես
նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական կետերով
սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 

 Այո c 

 Ոչ c 

8.3. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

 

 

9. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Տնօրենի անունը, ազգանունը  ___________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

Կ. Տ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 8

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

բանկի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ

1. Ֆիզիկական անձ մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

1.2. Սեռը 

 

_________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ____________________________________________
1.5. Քաղաքացիությունը _______________________________________
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը ___ 

_______________

_____________

Սոցիալական քարտի համարը
(³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)

_______________

_____________

1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9. E-mail հասցե

_________

1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը.

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

 

_________________________________
_________________________________

Կրելու ժամանակաշրջանը

_____________
օր/ամիս/տարի

Անձնագրի սերիան և համարը

_________

1.10. Բանկի անվանումը, որտեղ մասնակիցը ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից
մասնակցություն. ________________________________________
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ լրացնել 3.3. կետը
1.

2.
3.
 
 
 

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անուն/
անվանումը    _______________________________

 

բ) Գտնվելու վայրը /Հասցեն/ ՀՎՀՀ (ռեզիդենտների համար) կամ սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

 

գ) Վարկի/ փոխառության

 

դ) Գրավի

 

գումարը

________________

առարկան

________________________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի:

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե բորսայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը
(անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա
բաժնետոմսերի
քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը (%)

1.

 

 

2.

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. և 4.2. կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (փայերի) համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ձայնի իրավունք չտվող բաժնետոմսերի համար՝

Կազմակերպության
անվանումը, ՀՎՀՀ
(ռեզիդենտների համար)

 

Գտնվելու վայրը

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Անվանական
արժեքը
(դրամով)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Կրթություն, որակավորում

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(___թ-ից մինչև ___թ.)

 

Գիտական
աստիճան

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում ______________________________________
6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը
6.1. Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա կտրվածքով

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը,
եռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի
ընդունման և
ազատման
ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականությունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր դերը և պատասխանատվության ոլորտը որպես բանկի մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

 

 

8. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր ակնկալիքները տվյալ ներդրումից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

 

 

9. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

9.1. Փոխկապակցված անձինք, որոնք ունեն նշանակալից մասնակցություն այլ կազմակերպություններում՝

 

 

Անձնագրի N
Սոցիալական քարտի N
(առկայության դեպքում)

________________

___________________
Անուն, ազգանուն

________________

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Նշեք Ձեր հետ փոխկապակցված ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները.

Անուն, ազգանուն,
անձնագրի համար,
սոցիալական քարտի համար
(առկայության դեպքում)

 

Աշխատանքի
վայրը,
պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն բանկի նկատմամբ,
որի կանոնադրական հիմնադրամում մտադիր եք ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.4. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձը) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող բանկի կամ վարկային կազմակերպության հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

10. Այլ տեղեկատվություն

10.1. Արդյո՞ք Դուք անցյալում լրացրել եք այս հարցաշարը:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել հարցաշարի լրացման ամսաթիվը:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

10.2. Արդյոք Ձեր մոտ բացակայում են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ և 40 հոդվածի 2-րդ մասերի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

10.3. Այլ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի


 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 9


ՀՀ զինանշան

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՆԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

 

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
___ թվականի թիվ ____որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

_________________________________ բանկին

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը)

 

______________________________

(բանկի հասցեն)

 

Գրանցման համարը ________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ____ _____

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________

 

___ ______________ 200  թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 10


ՀՀ զինանշան

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

 

 

 

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
___ թվականի թիվ ____որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

___________________________ օտարերկրյա բանկին

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը)

_______________________________ մասնաճյուղ:

(օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի հասցեն)

 

Գրանցման համարը _________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _____ _____

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________

 

___ ______________ 200  թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 11

Բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագրի ձեվ

Բաժին 1. Ընդհանուր դրույթներ

Բաժին 2. Նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունները և գործունեության հիմնական ուղղությունները

Բաժին 3. Նպատակային շուկաների նկարագրություն, մրցունակություն

Բաժին 4. Մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածք

Բաժին 5. Բանկի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

Բաժին 6. Այլ դրույթներ

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն:

 

1. Ընդհանուր դրույթներ

 

Բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով հիմնավորված, ծրագրի ներկայացմանը հաջորդող երկու լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված, տնտեսական գործունեությունը և ներքին կազմակերպական կառուցվածքը նկարագրող և հիմնավորող փաստաթուղթ է:

Բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագիրը հաստատվում է հիմնադիր բանկի իրավասու մարմնի կողմից:

Բանկի մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական ծրագրի ընդհանուր դրույթներում պետք է նշվեն՝

1. ստեղծվող մասնաճյուղի անվանումը և գտնվելու վայրը,

2. հիմնադիր բանկի կողմից նոր մասնաճյուղի ստեղծման նախադրյալները, նպատակները,

3. այն շուկաների նկարագիրը, որոնցում մասնաճյուղը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը,

4. տեղեկություններ մասնաճյուղին տարածք տրամադրելու և նրա տեխնիկական հագեցվածության մասին,

5. մասնաճյուղի առաջարկվող ղեկավարների ցանկը:

 

2. Նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունները եվ գործունեության հիմնական ուղղությունները


1. մասնաճյուղի գործունեության հիմնական ուղղությունները, նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունների ցանկը և դրանց համառոտ նկարագիրը,

2. մասնաճյուղի կողմից ֆինանսական շուկայում նոր տիպի ծառայությունների ներդրումը,

3. մասնաճյուղի պոտենցիալ հաճախորդների բնութագիրը և ենթադրվող թիվը, խոշոր հաճախորդների անունները, սպասարկման տարածքը,

4. մասնաճյուղի զարգացման հեռանկարները:

 

3. Նպատակային շուկաների նկարագրություն, մրցունակություն

 

Կանխատեսվող շուկաների վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի թվային շարքերի և այլ փաստացի ցուցանիշների վրա: Տեղեկատվության աղբյուրները, տնտեսական, մրցակցային և այլ բնույթի ենթադրությունների և կանխատեսումների հիմքերը և նախապայմանները նույնպես պետք է նշվեն ծրագրում:

1. Նկարագրել միջոցների ներգրավման հիմնական գործիքները (ավանդներ, դեպոզիտներ և այլն), տալ դրանց բնութագիրը (հնարավորության դեպքում՝ ըստ միջին մեծության և ժամկետայնության), գնահատել մասնաճյուղի մրցունակությունը իր սպասարկման տարածքում՝ միջոցների ներգրավման տեսանկյունից,

2. նկարագրել միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), տալ դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները, գնահատել մասնաճյուղի մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից,

3. նկարագրել մասնաճյուղի վարկավորման ծրագրերը,

4. նկարագրել ակտիվների ու պասիվների կազմը և կառուցվածքը առաջիկա երկու ֆինանսական տարվա կտրվածքով, հիմնական միջոցների, եկամտաբեր ակտիվների տեսակարար կշիռը,

5. նկարագրել մասնաճյուղը գովազդելուն ուղղված միջոցառումները (գովազդելու հաճախականությունը, տեսակները և այլն), անհրաժեշտ մարկետինգային ծախսերը,

6. նկարագրել այն տարածքը/շուկաները, որոնցում մասնաճյուղը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը, մասնավորապես.

7. սպասարկման տարածքում բնակչության խտությունը, նոր բնակելի, առևտրային կամ մշակութային օբյեկտների կառուցումը, մասնաճյուղի հասանելիություն,

8. մասնաճյուղի գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը,

9. մասնաճյուղի կողմից շուկայում նոր տիպի գործիքների կիրառման, ծառայությունների ներդրման հնարավորությունները,

10. համեմատել նպատակային շուկայում մասնաճյուղի ապրանքային ռազմավարությունը, այդ շուկայում մասնաճյուղի հիմնական մրցակիցների հետ,

11. նկարագրել մասնաճյուղի հիմնական մրցակիցների նկատմամբ մասնաճյուղի հարաբերական առավելությունը և թերությունները (օրինակ՝ սպասարկման որակ, մատուցվող ծառայությունների ցանկ և այլն), հիմնավորել մասնաճյուղի մրցունակությունը,

12. նկարագրել մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,

13. նկարագրել նպատակային շուկայում մասնաճյուղի պոտենցիալ մրցակիցներին:

 

4. Մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածք

 

1. ներկայացնել մասնաճյուղի ներքին կազմակերպական կառուցվածքը, ստորաբաժանումների և ծառայությունների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները, մասնաճյուղի աշխատակիցների քանակը,

2. մասնաճյուղի ղեկավարների (կառավարիչ, գլխավոր հաշվապահ) իրավունքներն ու պարտականությունները,

3. նշել մասնաճյուղի ղեկավարների և այլ աշխատակիցների աշխատավարձերը՝ ըստ հաստիքների,

4. նկարագրել մասնաճյուղի ներքին հսկողության համակարգը,

5. նկարագրել տեխնիկական վերազինման, բանկային տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցառումների ծրագիրը,

6. նկարագրել բանկի գլխամասի և մասնաճյուղի միջև տեղեկատվական հոսքերը՝ հաշվետվական համակարգը ներառյալ,

7. նկարագրել մասնաճյուղերում ներքին աուդիտի իրականացման հաճախականությունը և շրջանակները,

8. նկարագրել այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու մասնաճյուղի գործունեության համապատասխանեցումը ՀՀ օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև բանկի (կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի) գործունեությունը կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին,

9. նկարագրել մասնաճյուղի հաճախորդների բողոքներին արձագանքելու միջոցառումները:

 

5. Բանկի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

 

1. նկարագրել բանկի կողմից տնտեսական ծրագրի իրագործմանն հետևելու գործընթացը,

2. նկարագրել խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

 

6. Այլ դրույթներ

 

1. Մասնաճյուղի տնտեսական ծրագիրը պետք է վերանայվի միջավայրի փոփոխություններին համարժեք:

2. Տեղեկություններ, որոնց վերաբերյալ սույն կանոնակարգով պահանջվող ձևեր սահմանված չեն, կարող են ներկայացվել ազատ ոճով:

3. Խրախուսվում է, որպեսզի բանկերը ֆինանսական ծրագրավորման ժամանակ, հիմնական կանխատեսումները իրականացնելիս կիրառեն նաև ստրես տեստեր:

4. Մասնաճյուղի գրանցման պահի դրությամբ բանկի գործունեության համար անհրաժեշտ ձեռք բերված կամ վարձակալված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկարագրություն:

5. Տնտեսական ծրագիրը կարող է պարունակել նաև այնպիսի տեղեկություն, որը չի պահանջվում սույն կանոնակարգով, սակայն կարևորվում է նախաձեռնող անձանց կողմից:

 

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն

 

Տնտեսական ծրագրին կցվում են.

- հաշվեկշռի նախագիծը գործունեության առաջին երկու ֆինանսական տարվա համար (ձև 1),

- եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին 2 տարվա համար (ձև 2),

- մասնաճյուղի ղեկավարների առաջարկվող թեկնածուների ցուցակը, կրճատ կենսագրական տվյալներ,

- հայտարարագրեր մասնաճյուղի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ստանձնած բոլոր ֆինանսական և գույքային պարտավորությունների, այդ թվում՝ ժամկետանց և վերաձևակերպված պարտավորությունների վերաբերյալ:

Ձև 1

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական  միջոցներ

 

 

 

Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև

 

 

 

Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներ

 

 

 

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆին. կազմակերպությունների նկատմամբ

 

 

 

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 

 

 

Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

 

 

 

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ, այդ թվում՝

 

 

 

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ

 

 

 

Մինչև մարման ժամկետը  պահվող  ներդրումներ

 

 

 

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը)

 

 

 

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած  մաշվածքը)

 

 

 

Այլ ակտիվներ

 

 

 

Ընդամենը՝ ակտիվներ

 

 

 

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

 

 

 

Բանկերից ներգրաված ավանդներ և  ստացված վարկեր

 

 

 

Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև

 

 

 

Պարտավորություններ այլ ավանդատուների նկատմամբ

 

 

 

Կրեդիտորական պարտքեր և տարանցիկ հաշիվներ

 

 

 

Պահուստներ

 

 

 

Այլ պարտավորություններ

 

 

 

Եկամուտների պահուստներ

 

 

 

Վերագնահատման պահուստներ

 

 

 

Այլ պահուստներ

 

 

 

Ընդամենը՝ պասիվներ

 

 

 

Ձև 2

Եկամուտների եվ ծախսերի նախահաշվարկներ
(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 

 

Առաջիկա տարիներ

 

 

1-ին

2-րդ

3-րդ

1.

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1.

Բանկերում և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.2.

Տեղաբաշխված վարկերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.3.

Օվերդրաֆտից, օվերնայթից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.4.

Վարկային քարտերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.5.

Բանկի հետ կապված անձանց և աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

 

 

 

1.6.

Արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

 

 

 

1.7.

Այլ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Թղթակցային հաշիվների, ցպահանջ ավանդների և այլ ցպահանջ պարտավորությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.2.

Հետգնման պայմանագրերի գծով պարտավորությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.3.

Բանկերից և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.4.

Ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց վճարված տոկոսներ

 

 

 

2.5.

Այլ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Ընդամենը տոկոսային ծախս

 

 

 

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

 

 

 

3.2.

Երաշխիքներից, ակրեդիտիվներից, հավատարմագրային կառավարումից ստացված եկամուտներ

 

 

 

3.3.

Գանձապետարանի սպասարկումից ստացված եկամուտներ

 

 

 

3.4.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.5.

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.6.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

 

 

 

3.7.

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

 

 

 

3.8.

Արտասովոր եկամուտներ

 

 

 

3.9.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Աշխատավարձ և դրան  հավասարեցված այլ վճարումներ

 

 

 

4.2.

Գործուղման ծախսեր

 

 

 

4.3.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

 

 

 

4.4.

Մասնաճյուղի շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

 

 

 

4.5.

Շենքերի տնտեսական պահպանության ծախսեր

 

 

 

4.6.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման  ծախսեր

 

 

 

4.7.

Տրանսպորտային ծախսեր

 

 

 

4.8.

Կապի և հաղորդակցական  միջոցների գծով ծախսեր

 

 

 

4.9.

Ուսուցման ծախսեր

 

 

 

4.10.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

 

 

 

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

 

 

 

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

 

 

 

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

 

 

 

Ընդամենը հատկացումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ

x

x

x

6.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր  պահուստից

 

 

 

6.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

 

 

 

6.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստից

 

 

 

Զուտ մասհանումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

Շահույթ (եկամուտների և ծախսերի տարբերություն)

 

 

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 12


ՀՀ զինանշան

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
___ թվականի թիվ ____որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

_________________________________ բանկին

 

______________________________ մասնաճյուղ:

 

Գործունեության հասցեն ______________________

(բանկի մասնաճյուղի հասցեն)

 

Գրանցման համարը _____________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________

 

___ ______________ 200  թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 13


ՀՀ զինանշան

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՆԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
___ թվականի թիվ ____որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ___

 

Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

_________________________________ բանկին

 

______________________________ ներկայացուցչությունը:

 

Գործունեության հասցեն ______________________

(բանկի ներկայացուցչության հասցեն)

 

Գրանցման համարը _________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________

 

___ ______________ 200  թ.

 

Կ.Տ.

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 14

Որակավորման ԵՎ մասնագիտական համապատասխանության քննությանը բանկի ղեկավարների թեկնածուների մասնակցության համար

 

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _________

 

Հարգելի պարոն ___________

 

Խնդրում եմ թույլատրել ________________________________________-ին

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

 

մասնակցել բանկի ____________________________ պաշտոնում (պաշտոններում)

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

աշխատելու համար որակավորման քննությանը:

 

Միջնորդ բանկի լիազորված անձ՝

______________________
անուն, ազգանուն, պաշտոն

__________________
ստորագրություն

 

____ ____________ 200  թ.

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 15

Որակավորման ԵՎ մասնագիտական համապատասխանության քննությանը հավակնորդների մասնակցության համար

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն _________

 

Հարգելի պարոն ___________

 

Խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցել բանկի ____________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման քննությանը:

 

Դիմող՝

______________________
անուն, ազգանուն, պաշտոն

__________________
ստորագրություն

 

____ ____________ 200  թ.

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 16


ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

Հիմք ընդունելով որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության մասին Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը
(___ _____________ 200 թ. թիվ ____ արձանագրություն)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի
___ _____________ 200 թ. թիվ ____ որոշմամբ սույն վկայականը տրվում է

 

_______________________-ին
Անուն, ազգանուն 

_______________________
անձնագրի համար,
սոցիալական քարտի համար
(առկայության դեպքում)

 

բանկի __________________________________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև ____ ____________________200  թ.:

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _____________________

____ __________ 200  թ.

 

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 17-1

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

Ես`

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

հայտարարում են, որ

1.

Ես չունեմ դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն կատարելու համար.

 

c

2.

Ես օրինական ուժի մեջ մտած վճռով կամ դատավճռով չեմ զրկվել ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից.

 


c

3.

Ես չեմ ճանաչվել սնանկ և չունեմ չմարված (չներված) պարտավորություններ.

 

c

4.

Իմ գործողությունները նախկինում չեմ հանգեցրել բանկի կամ այլ անձի սնանկացմանը.

 

c

5.

Ես Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցագործությունների համար չեմ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության.

 

c

6.

Ես այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործությունների համար չեմ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության.

 

c

7.

Ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում հանդիսացել են ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իմ պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում բանկը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ, և բանկի ֆինանսական վիճակը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, չի վատթարացել.

Եթե 7-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

8.

Ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում չեմ հանդիսացել ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 8-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

9.

Ես այլ պետությունների բանկերում կամ ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատություններում հանդիսացել են ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իմ պաշտոնավարման ընթացքում բանկը, ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատությունը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ.

Եթե 9-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

10.

Ես այլ պետությունների բանկերում կամ ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատություններում չեմ հանդիսացել ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 10-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

11.

Ես Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում հանդիսացել են ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իմ պաշտոնավարման ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ.

Եթե 11-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

12.

Ես Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում չեմ հանդիսացել ղեկավար կամ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 12-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

13.

Ես այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից ներգրավված չեն որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ.

 

c

14.

Ես կամ իմ հետ փոխկապակցված անձը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկի կամ վարկային կազմակերպության հանդեպ չունի ժամկետանց (կետանցված) պարտավորություն.

c

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Եթե պնդումը ճիշտ է, կատարել նշում համապատասխան վանդակում

 

Ենթահավելված 17-2

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

 

Կազմակերպության անվանումը

հայտարարում է, որ

1.     

Օրինական ուժի մեջ մտած վճռով կամ դատավճռով չի զրկվել ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից.

 

c

2.

Չի ճանաչվել սնանկ և չունեմ չմարված (չներված) պարտավորություններ.

 

c

3.

Իր գործողությունները նախկինում չեմ հանգեցրել բանկի կամ այլ անձի սնանկացմանը.

 

c

4.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում հանդիսացել է նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իր գործունեության ընթացքում բանկը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ, և բանկի ֆինանսական վիճակը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, չի վատթարացել.

Եթե 4-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

5.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում չի հանդիսացել նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 5-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

6.

Այլ պետությունների բանկերում կամ ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատություններում հանդիսացել է նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իր գործունեության ընթացքում բանկը, ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատությունը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ.

Եթե 6-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

7.

Այլ պետությունների բանկերում կամ ֆինանսական կամ ֆինանսավարկային հաստատություններում չի հանդիսացել նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 7-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

8.

Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում հանդիսացել է նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ, և իր գործունեության ընթացքում տվյալ կազմակերպությունը չի հայտարարվել անվճարունակ կամ սնանկ.

Եթե 8-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

9.

Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված կազմակերպությունում չի հանդիսացել նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ.

Եթե 9-րդ կետը կիրառելի չէ, ապա վանդակում նշել «Կ/Չ»:

 

c

14.

Կազմակերպությունը կամ իր հետ փոխկապակցված անձը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկի կամ վարկային կազմակերպության հանդեպ չունի ժամկետանց (կետանցված) պարտավորություն.

c

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը __________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

Եթե պնդումը ճիշտ է, կատարել նշում համապատասխան վանդակում:

 

Հավելված 1-ի
Ենթահավելված 18


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

Ես՝ ____________________________________________________________

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

հայտարարում եմ, որ իմ մասնակցությամբ, իմ գործարար համբավով և հեղինա-
կությամբ ես հնարավորություն ունեմ կանխորոշել

 

______________________________________________________ կազմակերպության

(Կազմակերպության անվանումը)

 

կառավարման մարմինների որոշումները, էապես ազդել նրանց որոշումների կայացման և կիրառման վրա, կանխորոշել տվյալ կազմակերպության գործունեության ուղղությունները, ոլորտները:

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

Հավելված 2

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի ապրիլի 12-ի
թիվ 145-Ն որոշմամբ

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՁԵՎ

 

Հայաստանի Հանրապետության
Կենտրոնական բանկի նախագահ
___________________

____ __________ 20  թ.

 

 

Բանկային գործունեության  լիցենզիա թիվ  ___

 

Սույն լիցենզիան տրվում է ____________________________________________

(բանկի անվանումը և կազմակերպական-իրավական տեսակը,
օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի անվանումը)

 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով և արտարժույթով բանկային գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար:

 

Գրանցման թիվը ________________