Համարը 
N 2315-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.12.25-2024.01.07 Պաշտոնական հրապարակման օրը 28.12.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
28.12.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.02.2024
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 2 ամիս հետո:


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2315-Ն

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 2 ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

28.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

դեկտեմբերի 28-ի N 2315-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու և դրա գործողությունը դադարեցնելու ընթացակարգերը:

2. Կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում միջազգային համագործակցությունն իրականացվում է միջազգային պայմանագրերի, այդ թվում՝ Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի դրույթների, ինչպես նաև «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 25-րդ և 26-րդ հոդվածներով սահմանված կարգավորումների համաձայն:

 

2. ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

3. Համատեղ արտադրության կարգավիճակը տրամադրում և այն դադարեցնում է մշակութային հիմնադրամը (այսուհետ՝ ազգային մարմին):

4. Համատեղ արտադրության նախնական կարգավիճակ ստանալու համար, ֆիլմի նկարահանումն իրականացնելուց առնվազն 1 ամիս առաջ ֆիլմարտադրողն ազգային մարմին է ներկայացնում համապատասխան հայտ (Ձև N 1)՝ ներառյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, համաձայն «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-7-րդ կետերի պահանջների:

5. Համատեղ արտադրության վերջնական կարգավիճակ ստանալու համար ֆիլմի արտադրության ավարտից հետո՝ 2 ամսվա ընթացքում, ֆիլմարտադրողն ազգային մարմին է ներկայացնում համապատասխան հայտ (Ձև N 1)՝ ներառյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը, համաձայն «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-7-րդ կետերի պահանջների, ինչպես նաև ավարտուն ֆիլմը (պաշտպանիչ շերտով՝ թվային կրիչով):

6. Օտարալեզու փաստաթղթերի հետ ներկայացվում է նաև դրանց հայերեն՝ որակավորված թարգմանչի կողմից կատարված թարգմանությունը:

7. Ֆիլմարտադրողի ներկայացրած փաստաթղթային փաթեթն ուսումնասիրելուց հետո, ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ազգային մարմինը ֆիլմարտադրողին տրամադրում է համատեղ արտադրության նախնական և (կամ) վերջնական կարգավիճակը հաստատող հավաստագիր (Ձև N 2):

8. Համատեղ արտադրության նախնական և (կամ) վերջնական կարգավիճակի տրամադրման հայտում թերությունների հայտնաբերման դեպքում ազգային մարմինը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է (Ձև N 3) ուղարկում հայտատուին՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում թերությունները շտկելու և (կամ) բացակայող փաստաթղթերը ներկայացնելու պահանջով:

9. Համատեղ արտադրության նախնական և (կամ) վերջնական կարգավիճակի տրամադրման հայտը մերժվում է «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված պահանջների խախտման դեպքում՝ հայտը ստանալու օրվանից հետո, ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում (Ձև N 4):

10. Մերժված հայտերը՝ լրամշակված փաստաթղթային փաթեթով, կրկին կարող են ներկայացվել ազգային մարմին մերժման օրվանից ոչ ուշ, քան 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. Միևնույն հայտը ազգային մարմին կարող է ներկայացվել առավելագույնը 2 անգամ:

12. Համատեղ արտադրության կարգավիճակը դադարեցվում է «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-2-րդ կետերով սահմանված դեպքերում, որի վերաբերյալ ազգային մարմինը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է հայտատուին (Ձև N 5):

 

Ձև N 1

 

«Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու

և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության «-» «---» 2023 թ. N -- որոշման

 

ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

«Ազգային մարմին»

հիմնադրամի տնօրենին

 

«________» ընկերությունը սկսում է «________» խաղարկային (վավերագրական, անիմացիոն) լիամետրաժ (կարճամետրաժ) ֆիլմի համատեղ արտադրությունը «________» (երկիր) և «________» (երկիր) ընկերությունների հետ.

«________» ֆիլմը __________________________________________________________________

հակիրճ բովանդակություն

_________________________________________________________________________________

 

Նախագծում կողմերի ֆինանսական մասնակցությունը բաշխված է հետևյալ կերպ.

 

Ընկերություն

Ընկերություն

Ընկերություն

Հայաստան

երկիր

երկիր

_____%

_____%

_____%

 

Խնդրում ենք դիտարկել նշված ֆիլմին համատեղ արտադրության _______________ կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը՝ համաձայն

նախնական, վերջնական _______________________________________________________________

նշել ՀՀ համապատասխան միջազգային իրավական

_____________________________________________________________________________________

ակտի (երի) անվանումը

 

___________________________________________________ պահանջվող փաստաթղթերը կցվում են:

Իրավական ակտի (երի) անվանումը

 

«_______» տնօրեն՝ _________________ ____________________ «-» «------» 202   թ.

ստորագրություն ԿՏ                    ԱԱՀ                                                                            

 

Ձև N 2

 

«Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու

և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության «-» «---» 2023 թ. N -- որոշման

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ

 

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

 

Տնտեսավարող սուբյեկտ ____________________________________________________________________

Անվանումը և իրավաբանական հասցեն

 

Ֆիլմարտադրող ____________________________________________________________________________

Ֆիլմարտադրողի ԱԱՀ, քաղաքացիություն

 

Ֆիլմի անվանումը և տեսակը _________________________________________________________________

 

Հեղինակներ _______________________________________________________________________________

Ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ, կոմպոզիտոր

 

«Ազգային մարմին» հիմնադրամը, համաձայն __________________________________________________

                             նշել ՀՀ համապատասխան միջազգային իրավական ակտի (երի) անվանումը

 

Համատեղ արտադրության կարգավիճակ է տրամադրում Հայաստանի, (երկիր, երկիր)

երկրների համատեղ արտադրության «_____________» ֆիլմին (ռեժ.՝ )

 

Ֆիլմի հաստատված բյուջեն կազմում է ____________ ՀՀ դրամ (նշել բյուջեի թիվը նաև արտարժույթով $, €), հետևյալ համամասնությամբ.

 

Տնտեսավարող սուբյեկտի
անվանումը

Երկրները

Մասնաբաժինը

 

Հայաստան

% և գումար (ՀՀ դրամ, $, €)

     
     

 

«Ազգային մարմին» հիմնադրամի տնօրեն՝ ___________ __________«-» «------» 202   թ.

Ստորագրություն ԿՏ     ԱԱՀ                    

 

Ձև N 3

 

«Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու

և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության «-» «---» 2023 թ. N -- որոշման

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու համար հայտադիմումի թերությունները շտկելու և (կամ) բացակայող փաստաթղթերը ներկայացնելու վերաբերյալ

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

_____________________________

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՍՑԵ՝

_____________________________

 

Տեղեկացնում ենք, որ ազգային մարմին ներկայացված «________» (ֆիլմի անվանումը) ֆիլմի համար համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու հայտում և (կամ) կից ներկայացված փաստաթղթերում առկա են հետևյալ թերությունները, և (կամ) բացակայում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

 

Համաձայն կարգի 8-րդ կետի՝ անհրաժեշտ է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում «*» շտկել առկա թերությունները և (կամ) համալրել բացակայող փաստաթղթերը և անձամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել ազգային մարմին:

 

«Ազգային մարմին» հիմնադրամի տնօրեն՝ ___________ __________«-» «------» 202   թ.

Ստորագրություն ԿՏ     ԱԱՀ                    

 

____________________

«*» Հայտատուն համարվում է ծանուցված՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Ձև N 4

 

«Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու

և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության «-» «---» 2023 թ. N -- որոշման

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու հայտը մերժելու վերաբերյալ

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

_____________________________

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՍՑԵ՝

_____________________________

 

Տեղեկացնում ենք, որ ազգային մարմին ներկայացված «________» ֆիլմի համար համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու հայտը համաձայն կարգի 9-րդ կետի մերժվում է՝ «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ______ կետի (երի) պահանջը (ները) խախտելու պատճառով:

 

«Ազգային մարմին» հիմնադրամի տնօրեն՝ ___________ __________«-» «------» 202   թ.

Ստորագրություն ԿՏ     ԱԱՀ                    

 

____________________

«*» Հայտատուն համարվում է ծանուցված՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Ձև N 5

 

«Համատեղ արտադրության կարգավիճակ տրամադրելու

և դրա գործողությունը դադարեցնելու կարգը հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության «-» «---» 2023 թ. N -- որոշման

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Համատեղ արտադրության կարգավիճակը դադարեցնելու վերաբերյալ

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝

_____________________________

 

ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՀԱՍՑԵ՝

_____________________________

 

Հիմք ընդունելով «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի _______ կետը (երը).

Ազգային մարմինը որոշում է դադարեցնել՝ «________» ֆիլմին «-» «------» 202 թ. տրված համատեղ արտադրության կարգավիճակի տրամադրման գործընթացը:

 

Սույն ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում «*» «________» ֆիլմին «-» «------» 202 թ. տրված համատեղ արտադրության կարգավիճակի հավաստագրի բնօրինակը պետք է վերադարձվի ազգային մարմին՝ պատվիրված նամակով կամ ազգային մարմին անձամբ ներկայանալու միջոցով:

 

«Ազգային մարմին» հիմնադրամի տնօրեն՝ ___________ __________«-» «------» 202   թ.

Ստորագրություն ԿՏ     ԱԱՀ                    

 

____________________

«*» Հայտատուն համարվում է ծանուցված՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

28.12.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 28 դեկտեմբերի 2023 թվական: