Համարը 
N 67-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.06.08/14.1  Հոդ.163.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
31.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.03.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
14.11.2013

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է»

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

20 ապրիլի 2005 թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10305168

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

31 մարտի 2005 թ.
ք. Երևան

 

N 67-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ) կետով և հաշվի առնելով Ստանդարտացման Գիտատեխնիկական Խորհրդի որոշումը (արձանագրություն N 7 առ 13 դեկտեմբերի 2004 թ.)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել «Հիվանդությունների դասակարգիչ. Մաս 1. Դասակարգում» ՀԴ 007.1-2003` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ Գ. Բադալյանին:

 

 

Կ. Ճշմարիտյան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

ՀԴ 007.1-2003

(ՀՄԴ-10)

________________________________________________________________

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

Մ ա ս 1

Դ ա ս ա կ ա ր գ ու մ

 

Բովանդակություն

 

  Ներածություն

1

Կիրառման ոլորտը
2 Նշանակումներ և համառոտագրություններ
3 Ընդհանուր դրույթներ
4 Դասակարգչի կառուցման և կոդավորման սկզբունքներ
5 Դասակարգում
Դաս I Վարակիչ և մակաբուծական որոշ հիվանդություններ
Դաս II Նորագոյացություններ
Դաս III Արյան և արդյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, առանձին խանգարումներ` իմունային մեխանիզմների ներգրավմամբ
Դաս IV Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սննդային և նյութափոխանակության խանգարումներ
Դաս V Հոգեկան խանգարումներ, վարքի խանգարումներ
Դաս VI Նյարդային համակարգի հիվանդություններ
Դաս VII Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ
Դաս VIII Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ
Դաս IX Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ
Դաս X Շնչառական օրգանների հիվանդություններ
Դաս XI Մարսողական օրգանների հիվանդություններ
Դաս XII Մաշկային և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ
Դաս XIII Ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ
Դաս XIV Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ
Դաս XV Հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան
Դաս XVI Պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ
Դաս XVII Բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ
Դաս XVIII Կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ
Դաս XIX Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ
Դաս XX Հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները
Դաս XXI Բնակչության առողջական վիճակի վրա ազդող գործոնները և դիմելիությունը` առողջապահական հիմնարկներ

 

Ներածություն

 

Դեռևս 1856 թվականին համաշխարհային հայտնի վիճակագիր Վիլյամ Ֆառը սահմանել է «դասակարգում» հասկացությունը, որն ընդհանրացման մեթոդ է, որոնցով տարբեր մասնագետներ (բուժող բժիշկ, պաթանատոմ, իրավաբան և այլն) կարող են հիվանդությունները և մահվան ուսումնասիրության պատճառները հիմնավորված դասակարգել այնպես, որ այդ դասակարգումն առավելագույնը նպաստի խնդրի և ընդհանուր եզրակացության դուրսբերմանը:

Հիվանդությունների այս խմբավորումը պահպանված է նաև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հիվանդությունների միջազգային դասակարգչի 10-րդ վերանայված տարբերակում, որը կիրառել է Վ. Ֆառի կողմից առաջարկված խմբավորման մեթոդոլոգիան:

Կարևոր է տարանջատել հիվանդությունների անվանակարգային և վիճակագրական դասակարգումներ հասկացությունները: Անվանակարգային դասակարգման նպատակն է կազմել ներկայում գոյություն ունեցող բոլոր հիվանդությունների անվանացանկը` յուրաքանչյուր մարմնակազմական միավորը ներկայացնելով հնարավորին չափ մեկ անունով, իսկ վիճակագրական դասակարգումը` խմբավորելով մոտ հիվանդությունները` դրանց նշանակությանը համապատասխան:

ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչը բաժանված է 21 դասի: Նշված դասակարգչի 10-րդ վերանայման ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման ավանդական կառուցվածքը պահպանված է, փոփոխված է միայն կոդավորման թվային համակարգը, այն փոխարինվել է տառաթվայինով: Առաջին նշանը անգլերենի այբուբենի տառ է, իսկ 2-րդ և 3-րդ նշանները` թվային են: ՀՄԴ 10-ում կոդերի հնարավոր համարները ձգվում են A00.0-ից մինչև Z99.9: Ս00-Ս49 նախատեսված է նոր, անհայտ ծագման հիվանդությունների ժամանակավոր ընդգրկման, իսկ Ս50-Ս99` գիտական հետազոտությունների նպատակների համար:

Հիվանդությունների դասակարգումը կարելի է բնորոշել որպես խմբերի համակարգ, որտեղ առանձին ախտաբանական վիճակները խմբավորվում են որոշակի չափանիշներին համապատասխան: Գոյություն ունեն դասակարգման բազմաթիվ եղանակներ և, հետևաբար, կան նաև տարբեր տեսակի դասակարգումներ (վիճակագրական, մորֆոլոգիական, կլինիկական և այլն): Հաճախ դասակարգման դասավորությունը կախված է վիճակագրական տվյալների հավաքագրման նպատակներից: Հիվանդությունների և խնդիրների (կապված առողջության հետ) միջազգային դասակարգման ՀՄԴ 10-րդ վերանայված դասակարգիչը վերջինն է բժշկական դասակարգումների բազմաթիվ վերանայումների շարքում: Առաջինը ձևավորվել է 1893 թ. և հայտնի է որպես Բերթիլյոնի դասակարգում կամ Մահվան պատճառների միջազգային ցանկ, որը ժամանակին կիրառվել է միայն մահվան պատճառների կոդավորման համար:

Հիվանդությունների դասակարգման մշակման և ներդրման գործընթացներում կարևորագույն դեր է կատարում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը: Դեռևս Միջազգային VI կոնֆերանսից (1948 թ.) Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ստանձնել է ՀՄԴ վերանայումների պատասխանատվությունը: Նշված տարեթվին Բերթիլյոնի մահվան պատճառների դասակարգումը վերանվանվել է որպես «Հիվանդությունների և մահվան պատճառների միջազգային ցանկի վերանայում»: Նույն ժամանակ նաև հավանության է արժանացել մահվան պատճառների և հիվանդությունների կոդավորման համապարփակ ցանկի ստեղծման գաղափարը: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է համարվում ՀՄԴ 10-ի հեղինակային իրավունքի կրողը: Դասակարգումը հավանության է արժանացել 1989 թ. Ժնևում և ընդունվել է Առողջապահության համաշխարհային ընդհանուր ժողովի (ասամբլեայի) 43-րդ նստաշրջանի բանաձևում: ՀՄԴ-ն հրատարակվել է 1992 թվականին, իսկ ներդրումն առաջարկվել է սկսել 1993 թվականից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

__________________________________________________________________

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

Մ ա ս 1.

Դասակարգում

__________________________________________________________________

Գործարկման թվականը 2004-01-01

 

1. Կիրառման ոլորտը

 

Սույն դասակարգչով սահմանվում են հիվանդությունների տեսակները համապատասխան կոդերով:

Հիվանդությունների դասակարգիչը (այսուհետև` դասակարգիչ) հնարավորություն է տալիս անցկացնել նպատակաուղղված բժշկագիտական դիտարկումներ, աջակցում է բնակչության առողջության վիճակի գնահատմանը և առողջապահության քաղաքականության մեթոդական մոտեցումների մշակմանը:

Դասակարգչի դրույթները ենթակա են կիրառման շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք իրականացնում են հիվանդությունների ախտորոշման և առողջապահական այլ գործընթացներ, ինչպես նաև վիճակագրական գործունեություններ:

 

2. Նշանակումներ ԵՎ համառոտագրություններ

 

Սույն դասակարգչում կիրառված նշանակումները և համառոտագրությունները.

+ (խաչի նշան)` հիմնական հիվանդության կոդ

* (աստղանիշ)` ֆակուլտատիվ, լրացուցիչ կոդ, վերաբերում է հիվանդության դրսևորմանը

() կլոր փակագիծ`

ա) կլոր փակագծի ներսում գրվում են բացառություններին վերաբերող կոդեր

բ) կիրառվում է կրկնակի կոդավորման ժամանակ: Նման դեպքերում, աստղանիշով խմբերում կլոր փակագծերի ներսում նշվում են խաչի նշանով կոդերը, իսկ խաչի նշանով խմբերում` աստղանիշով կոդերը

[ ] քառակուսի փակագիծ` օգտագործվում են հոմանիշներ, այլընտրանքային բանաձևեր կամ բացատրական արտահայտություններ ներառելու համար

: երկու կետ` դրվում են «ներառյալ» և «բացառությամբ» տերմիններից հետո, ներառված կամ բացառված տերմինների թվարկման ժամանակ, երբ դրանց նախորդող բառերն ավարտված ձևակերպումներ չեն, բայց անհրաժեշտ է դրանք ներառել տվյալ խմբերում

ԱՀՃ (առանց հավելյալ ճշտումների)` օգտագործվում է հիշեցման համար, որ ախտաբանական վիճակը հավելյալ ճշտումներ չունի

ՉԴԱԽ (չեն դասակարգված այլ խմբերում)` այլ բաժիններում նշված խմբերը չեն դասակարգված

«և» շաղկապ` կիրառվում է և´ «և»-ի, և´ «կամ»-ի իմաստով

.- կետ, գծիկ` գոյություն ունի քառանիշ կոդը և այն պետք է փնտրել համապատասխան խմբերում

ԴՆԹ` դեզոքսիռիբոնուկլեինաթթու

ՀՄԴ` հիվանդությունների միջազգային դասակարգում

ՁԻԱՀ` ձեռք բերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ

ՄԻԱՎ` մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

 

3. Ընդհանուր դրույթներ

 

3.1 Սույն դասակարգիչը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկատնտեսական և սոցիլական տեղեկատվական դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգի (ՏՏՍՏ ԴԿ ՄՀ) կազմի մեջ:

3.2 Դասակարգման օբյեկտներն են հիվանդությունների տեսակները, որոնց ողջ բազմությունը բաժանվում է դասերի, խմբերի և ենթախմբերի:

 

4. Դասակարգչի կառուցման ԵՎ կոդավորման սկզբունքները

 

4.1 Համաճարակաբանական և գործնական նպատակների համար օգտագործվող հիվանդությունների վիճակագրական դասակարգումը խմբավորվել է հետևյալ կերպ.

- համաճարակային հիվանդություններ,

- կառուցվածքային կամ ընդհանուր հիվանդություններ,

- տեղային հիվանդություններ` խմբավորված ըստ անատոմիական տեղայնացման,

- զարգացման հետ կապված հիվանդություններ,

- վնասվածքներ:

4.2 Դասակարգիչը բաժանված է 21 դասերի (լատինական տառերով) (A-Z):

4.3 Դասերը ստորաբաժանվում են եռանիշ խմբերի, որոնք նշված են լատինական տառերով (A-Z) և երկնիշ թվերով:

4.4 Եռանիշ խմբերը կարող են ստորաբաժանված լինել 10 ենթախմբերի (4 նիշով):

Եթե խումբը ստորաբաժանում չունի, օգտագործվում է «X» տառը չորրորդ նիշը լրացնելու նպատակով, որը կարգավորում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը:

4.5 Դասակարգիչը բաղկացած է հիվանդության տեսակների անվանումներից, համապատասխան կոդերից և համառոտ պարզաբանումից:

 

5. Դասակարգում

 

Դ Ա Ս  I

 

ՎԱՐԱԿԻՉ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(A00-B99)

 

Ներառյալ` փոխանցվող և տարափոխիկ հիվանդությունները

Բացառությամբ` գրիպ և այլ սուր շնչառական վարակիչ հիվանդությունները (J00-J22), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդյան շրջանը բարդացնող վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (բացառությամբ մանկաբարձական փայտացումը և մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդությունները) (ՄԻԱՎ) (Օ98.-), շուրջծննդային (պերինատալ) շրջանին բնորոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (բացառությամբ շուրջծննդային փայտացումը, բնածին սիֆիլիսը, շուրջծննդային գոնոկոկային վարակները և մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդությունները) (ՄԻԱՎ) (P35-P39), որոշ տեղային վարակներ, տես` օրգան-համակարգերին վերաբերող դասերը, վարակիչ հիվանդությունների հարուցչակիրները կամ կասկածելիները (Z22.-)

 

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(A00-A09)

 

A00  Խոլերա

A00.0  Խոլերայի վիբրիոն 01, բիովար cholerae-ից առաջացած խոլերա

A00.1  Խոլերայի վիբրիոն 01, բիովար eltor-ից առաջացած խոլերա

A00.9 Չճշտված խոլերա

A01  Տիֆ և պարատիֆեր

A01.0  Որովայնային տիֆ

A01.1  Պարատիֆ A

A01.2  Պարատիֆ B

A01.3  Պարատիֆ C

A01.4  Չճշտված պարատիֆ

A02 Այլ սալմոնելոզային վարակներ

Ներառյալ` վարակները (կամ սննդային թունավորումները)` առաջացած Salmonella-ի ցանկացած շճատիպից, որը տարբերվում է s. typhi-ից և s. paratyphi-ից

A02.0  Սալմոնելյոզային էնտերիտ (աղեբորբ)

A02.1  Սալմոնելյոզային արյան վարակում

A02.2+  Սալմոնելյոզային տեղակայված վարակ

A02.8  Սալմոնելյոզային ճշտված այլ վարակ

A02.9  Սալմոնելյոզային չճշտված վարակ

A03  Շիգելյոզ

A03.0  Շիգելյոզ` Shigella dysenteriae-ից առաջացած

A03.1  Շիգելյոզ` Shigella flexneri-ից առաջացած

A03.2  Շիգելյոզ` Shigella boydii-ից առաջացած

A03.3  Շիգելյոզ` Shigella sonnei-ից առաջացած

A03.8  Այլ շիգելյոզ

A03.9  Չճշտված շիգելյոզ

A04  Այլ մանրէական աղիքային վարակներ

Բացառությամբ` մանրէային սննդային թունավորումները (A05.-), պալարախտային աղեբորբը (էնտերիտը) (A18.3)

A04.0  Էնտերոպաթոգեն վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած

A04.1  Էնտերոպաթոգեն վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած

A04.2  Էնտերոինվազիային վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած

A04.3  Էնտերոհեմոռագիկ վարակ` Escherichia coli-ից առաջացած

A04.4  Այլ աղիքային վարակներ` Escherichia coli-ից առաջացած

A04.5  Էնտերիտ` Campylobacter-ներից առաջացած

A04.6  Էնտերիտ` Yersinia enterocolitica-ից առաջացած

Բացառությամբ` էքստրաինտեստինալ իերսինիոզ (A28.2)

A04.7  Էնտերոկոլիտ` Clostridium difficile-ից առաջացած

A04.8  Այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ

A04.9  Մանրէային չճշտված աղիքային վարակներ

A05  Այլ մանրէային սննդային թունավորումներ

Բացառությամբ` վարակները` Escherichia coli-ից առաջացած (A04.0-A04.4), լիստերիոզը (A32-), սալմոնելյոզային սննդային թունավորումները և վարակները (A02-), թունավոր սննդամթերքների թունավոր ազդեցությունը (T61-T62),

A05.0  Ստաֆիլոկոկային սննդային թունավորում

A05.1  Բոտուլիզմ

A05.2  Սննդային թունավորում` Clostridium perfringens (Clostridium welchii)-ից առաջացած

A05.3  Սննդային թունավորումներ` Vibrio parahaemolyticus-ից առաջացած

A05.4  Սննդային թունավորումներ` Bacillus cereus-ից առաջացած

A05.8  Ճշտված այլ մանրէային սննդային թունավորումներ

A05.9  Չճշտված այլ սննդային թունավորումներ

A06  Ամեոբիազ

Ներառյալ` Entamoeba histollytica-ից առաջացած վարակները

Բացառությամբ` այլ կենդանախտային (պրոտոզոային) աղիքային հիվանդությունները (A07-)

A06.0  Սուր ամեոբային արնալուծ (դիզենտերիա)

A06.1  Քրոնիկ աղիքային ամեոբիազ

A06.2  Ամեոբային ոչ արնալուծ (դիզենտերիային) կոլիտ

A06.3  Աղիքների ամեոբոմա

A06.4  Լյարդի ամեոբային թարախակույտ

A06.5+  Թոքի ամեոբային թարախակույտ (J99.8 *)

A06.6+  Գլխուղեղի ամեոբային թարախակույտ (G07 *)

A06.7  Մաշկային ամեոբիազ

A06.8  Ամեոբային վարակ, այլ տեղակայման

A06.9  Չճշտված ամեոբիազ

A07  Նախակենդանիներից առաջացած այլ աղիքային հիվանդություններ

A07.0  Բալանտիդիազ

A07.1  Ժիարդիազ (Լյամբլիոզ)

A07.2  Կրիպտոսպորիդիոզ

A07.3  Իզոսպորոզ

A07.8  Նախակենդանիներից առաջացած ճշտված աղիքային այլ հիվանդություններ

A07.9  Նախակենդանիներից առաջացած աղիքային չճշտված հիվանդություններ

A08  Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ

Բացառությամբ` գրիպը` ստամոքս-աղիքային ուղու ներգրավմամբ (J10.8, J11.8)

A08.0  Ռոտավիրուսային (աղեբորբ) էնտերիտ

A08.1  Նորվոլկ հարուցչից առաջացած սուր գաստրոէնտերոպաթիա

A08.2  Ադենովիրուսային էնտերիտ

A08.3  Վիրուսային այլ էնտերիտներ

A08.4  Վիրուսային աղիքային վարակ, չճշտված

A08.5  Ճշտված այլ աղիքային վարակներ

A09 Ենթադրյալ վարակային ծագմամբ կասկածով դիարեա և գաստրոէնտերիտ

Ծանոթություն: Այն դեպքերում, երբ A09 խորագրում թվարկած ախտանունները` չճշտման դեպքում, դիտվում են որպես ոչ վարակային, պետք է դասակարգվեն K52.9 խորագրում

Բացառությամբ` մանրէներից, վիրուսներից և այլ ճշտված վարակային ազդակներից առաջացած հիվանդությունները` (A00-A08) [ոչ վարակային դիարեաները (K52.9), նորածնայինը (P78.3)]

 

ՊԱԼԱՐԱԽՏ (ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ)

(A15-A19)

 

Ներառյալ` վարակները, հարուցված` micobacterium tuberculiosis և micobacterium bovis

Բացառությամբ` բնածին պալարախտը (P37.0), պալարախտի հետ կապված պնևմոկոնիոզը (J65), պալարախտի հետևանքները (B90-), քարապալարախտը (J65)

A15  Շնչառական օրգանների պալարախտ մանրէաբանորեն, հյուսվածքաբանորեն հաստատված

A15.0  Թոքերի պալարախտ` հաստատված մանրէաբանորեն կուլտուրայի աճի առկայությամբ կամ բացակայությամբ

A15.1  Թոքերի պալարախտ` հաստատված միայն կուլտուրայի աճի առկայությամբ

A15.2  Թոքերի պալարախտ` հաստատված հյուսվածքաբանորեն

A15.3  Թոքերի պալարախտ` հաստատված չճշտված մեթոդներով

A15.4  Ներկրծքային ավշահանգույցների պալարախտ` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն (A15.7)

Բացառությամբ` եթե հաստատված է որպես առաջնային (A15.7)

A15.5  Կոկորդի, շնչափողի, բրոնխների պալարախտ` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

A15.6  Պալարախտային պլևրիտ, կրծքամզաբորբ` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

Բացառությամբ` տուբերկուլյոզային պլևրիտ շնչական օրգանների առաջնային պալարախտի դեպքում` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն (A15.7)

A15.7  Շնչառական օրգանների առաջնային տուբերկուլյոզ` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

A15.8  Շնչառական այլ օրգանների պալարախտ` հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

A15.9  Շնչառական օրգանների պալարախտ` չճշտված տեղակայումով, հաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

A16  Շնչառական օրգանների պալարախտ` չհաստատված մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն

A16.0  Թոքերի պալարախտ` մանրէաբանական և հյուսվածքաբանական հետազոտությունների բացասական արդյունքով

A16.1  Թոքերի պալարախտ` մանրէաբանորեն և հյուսվածքաբանորեն չհետազոտված

A16.2  Թոքերի պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական հաստատմամբ

A16.3  Ներկրծքային ավշահանգույցների պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական հաստատմամբ

Բացառությամբ` ներկրծքային ավշահանգույցների պալարախտ (A16.7)

A16.4  Կոկորդի, շնչափողի և բրոնխների պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական հաստատմամբ

A16.5  Պալարախտային պլևրիտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական հաստատմամբ

Բացառությամբ` պալարախտային պլևրիտը շնչական օրգանների առաջնային պալարախտի ժամանակ (A16.7)

A16.7  Շնչառական օրգանների առաջնային պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական ախտորոշման մասին

A16.8  Այլ օրգանների պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական ախտորոշմամբ

A16.9  Շնչառական օրգանների անհայտ տեղակայմամբ պալարախտ` չնշված մանրէաբանական կամ հյուսվածքաբանական ախտորոշմամբ

A17+ Նյարդային համակարգի պալարախտ

A17.0+  Պալարախտային մենինգիտ (G01 *)

A17.1+  Մենինգիտային տուբերկուլյոմա (G07 *)

A17.8+  Պալարախտ` նյարդային համակարգի այլ տեղակայմամբ

A17.9+  Նյարդային համակարգի չճշտված պալարախտ

A18  Այլ օրգանների պալարախտ

A18.0+  Ոսկրերի և հոդերի պալարախտ

A18.1+  Միզասեռական օրգանների պալարախտ

A18.2  Պալարախտային ծայրամասային լիմֆադենոպաթիա

Բացառությամբ` ավշահանգույցների տուբերկուլյոզը` [միջընդերային և հետորովայնամիզային (A18.3), ներկրծքային (A15.4, A16.3)], պալարախտային տրախեոբրոնխային ադենոպաթիա (գեղձախտություն) (A15.4, A16.3)

A18.3  Աղիքների, որովայնի և ճարպոնի լիմֆատիկ հանգույցների պալարախտ

A18.4  Մաշկի, ենթամաշկային բջջանքի պալարախտ

Բացառությամբ` կարմիր գայլախտը (L93-), սիստեմային (M32.-)

A18.5+  Աչքի պալարախտ

Բացառությամբ` կոպի սովորական գայլախտը (A18.4)

A18.6+  Ականջի պալարախտ

Բացառությամբ` պալարախտային մաստոիդիտը (A18.0+)

A18.7+  Մակերիկամի պալարախտ (E35.1 *)

A18.8+  Այլ ճշտված օրգանների պալարախտ

A19 Միլիար պալարախտ

Ներառյալ` պալարախտը` գեներալիզացված (ընդհանրացված), տարածված պալարախտային բազմաշճաթաղանթաբորբը (պոլիսերոզիտ)

A19.0  Սուր միլիար պալարախտ` մեկ հաստատված տեղակայումով

A19.1  Սուր միլիար պալարախտ` բազմակի տեղակայմամբ

A19.2  Սուր միլիար պալարախտ` չճշտված տեղակայմամբ

A19.8  Միլիար պալարախտի այլ ձևեր

A19.9  Միլիար պալարախտ` չճշտված տեղակայմամբ

 

ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ (ԿԵՆԴԱՆԱԽՏԵՐ)

(A20-A28)

 

A20 Ժանտախտ

Ներառյալ` Yersinia pestis-ից առաջացած վարակ

A20.0  Բուբոնային ժանտախտ

A20.1  Բջջամաշկային ժանտախտ

A20.2  Թոքային ժանտախտ

A20.3  Ժանտախտային մենինգիտ

A20.7  Սեպտիկ ժանտախտ

A20.8  Ժանտախտի այլ ձևեր

A20.9  Չճշտված ժանտախտ

A21  Տուլյարեմիա

Ներառյալ` Francisella tularensis-ից առաջացած վարակը [ճագարային տենդը, եղջերուի ճանճի տենդը]

A21.0  ՈՒլցերոգ լանդուլյարային տուլյարեմիա

A21.1  Ակնագեղձային (օկուլոգլանդյուլյար) տուլյարեմիա

A21.2  Թոքային տուլյարեմիա

A21.3  Աղեստամոքսային տուլյարեմիա

A21.7  Ընդհանրացված տուլյարեմիա

A21.8  Տուլյարեմիայի այլ ձևեր

A21.9  Չճշտված տուլյարեմիա

A22  Սիբիրյան խոց

Ներառյալ` Bacillus anthracis-ից առաջացած սիբիրյան խոց

A22.0  Սիբիրյան խոցի մաշկային ձևը

A22.1  Սիբիրյան խոցի թոքային ձևը

A22.2  Սիբիրյան խոցի աղեստամոքսային ձևը

A22.7  Սիբիրյան խոցի սեպտիցեմիա

A22.8  Սիբիրյան խոցի այլ ձևեր

A22.9  Չճշտված սիբիրյան խոց

A23 Բրուցելյոզ

Ներառյալ` տենդը [մալթայան, միջերկրածովային]

A23.0  Brucella melitensis-ից առաջացած բրուցելյոզ

A23.1  Brucella abortus-ից առաջացած բրուցելյոզ

A23.2  Brucella suis-ից առաջացած բրուցելյոզ

A23.3  Brucella canis-ից առաջացած բրուցելյոզ

A23.8  Բրուցելյոզի այլ ձևեր

A23.9  Չճշտված բրուցելյոզ

A24  Սապ և մելիոիդոզ

A24.0  Սապ-խլնախտ

A24.1  Սուր կամ կայծակնային մելիոիդոզ

A24.2  Ենթասուր և քրոնիկ մելիոդիոզ

A24.3  Այլ ճշտված մելիոիդոզ

A24.4  Չճշտված մելիոիդոզ

A25 Առնետների կծածից առաջացած տենդ

A25.0  Սպիրիլյոզ

A25.1  Ստրեպտոբացիլյոզ

A25.9  Առնետի կծելուց առաջացած չճշտված տենդ

A26  Էրիզիպելոիդ

A26.0  Մաշկային էրիզիպելոիդ

A26.7  Erysipelothrix-ից առաջացած սեպտիցեմիա

A26.8  Էրիզիպելոիդի այլ ձևեր

A26.9  Չճշտված էրիզիպելոիդ

A27  Լեպտոսպիրոզ

A27.0  Դեղնահեմոռագիկ լեպտոսպիրոզ

A27.8  Լեպտոսպիրոզի այլ ձևեր

A27.9  Չճշտված լեպտոսպիրոզ

A28  Մանրէային այլ կենդանախտեր (զոոնոզներ)` չդասակարգված այլ խորագրերում

A28.0  Պաստերելյոզ

A28.1  Կատուների ճանկռոտումից առաջացած տենդ

A28.2  Էքստրաինտեստինալ իերսինիոզ

Բացառությամբ` ժանտախտը (A20.-), Yersinia enterocolitica-ից առաջացած էնտերիտը (A04.6)

A28.8  Ճշտված այլ մանրէային կենդանախտեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ խմբերում

A28.9  Չճշտված մանրէային կենդանախտեր

 

ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(A30-A49)

 

A30 Լեպրա (Բոր) (Հանսենի հիվանդություն)

Ներառյալ` Mucobacterium-ից առաջացած վարակը

Բացառությամբ` լեպրայի հեռավոր հետևանքները (B92)

A30.0  Չտարբերակված լեպրա

A30.1  Պալարախտային լեպրա

A30.2  Սահմանային պալարախտային լեպրա

A30.3  Սահմանային լեպրա

A30.4  Սահմանային լեպտոմատոզ լեպրա

A30.5  Լեպտոմատոզ լեպրա

A30.8  Լեպրայի այլ ձևեր

A30.9  Չճշտված լեպրա

A31  Վարակներ` առաջացած այլ սնկամանրէներից

Բացառությամբ` լեպրա (A30.-), պալարախտ (A15-A19)

A31.0  Micobacterium-ից առաջացած թոքային վարակ

A31.1  Micobacterium-ից առաջացած մաշկային վարակ

A31.8  Micobacterium-ից առաջացած այլ վարակներ

A31.9  Micobacterium-ից առաջացած չճշտված այլ վարակ

A32  Լիստերիոզ

Ներառյալ` լիստերիոզային սննդային վարակ

Բացառությամբ` նորածնային (դիսեմինացված) լիստերիոզը (P37.2)

A32  Մաշկային լիստերիոզ

A32.1+  Լիստերիոզային մենինգիտ և մենինգոէնցեֆալիտ

A32.7  Լիստերիոզային սեպտիցեմիա

A32.8  Լիստերիոզի այլ ձևեր

A32.9  Չճշտված լիստերիոզ

A33  Նորածնի պրկախտ

A34  Մանկաբարձական պրկախտ

A35  Պրկախտի ձևեր

Բացառությամբ` պրկախտը` մանկաբարձական (A34), նորածնի (A33)

A36  Դիֆթերիա

A36.0  Ըմպանի դիֆթերիա

A36.1  Քիթըմպանի դիֆթերիա

A36.2  Կոկորդի դիֆթերիա

A36.3  Մաշկի դիֆթերիա

Բացառությամբ` էրիթրազման (L08.1)

A36.8  Այլ դիֆթերիա

A36.9  Չճշտված դիֆթերիա

A37  Կապույտ հազ

A37.0  Bordetella pertussis-ից առաջացած կապույտ հազ

A37.1  Bordetella parapertussis-ից առաջացած կապույտ հազ

A37.8  Bordetella-ի տիպի այլ ճշտված հարուցչից առաջացած կապույտ հազ

A37.9  Չճշտված կապույտ հազ

A38  Քութեշ

Բացառությամբ` ստրեպտոկոկային անգինան (բկացավը) (J02.0)

A39  Մենինգոկոկային վարակ

A39.0  Մենինգոկոկային մենինգիտ (G01 *)

A39.1+  ՈՒոտերխաուս-ֆրիդերիկսենի համախտանիշ (E35.1 *)

A39.2  Սուր մենինգոկոկեմիա

A39.3  Քրոնիկ մենինգոկոկեմիա

A39.4  Չճշտված մենինգոկոկեմիա

A39.5+  Սրտի մենինգոկոկային հիվանդություն

A39.8  Մենինգոկոկային այլ վարակներ

A39.9  Չճշտված մենինգոկոկային վարակ

A40  Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա (արնանեխություն)

Բացառությամբ` ծննդաբերական շրջանը (Օ75.3), շուրջծննդաբերականը (P36.0-P36.1), հետծննդյանը, որպես հետևանք վիժումը, արտարգանդային կամ այլ հղիությունը (Օ03-Օ07,Օ08.0) [պատվաստումը (T88.0), ներարկումը, փոխներարկումը կամ բուժական ներարկումը (T80.2)], հետծննդայինը (Օ85), հետպրոցեդուրային (T81.4)

A40.0  Ա խմբի ստրեպտոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A40.1  Բ խմբի ստրեպտոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A40.2  Դ խմբի ստրեպտոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A40.3  Streptococcus pneumonia-ից առաջացած սեպտիցեմիա

A40.8  Այլ ստրեպտոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A40.9  Չճշտված ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա

A41  Այլ սեպտիցեմիա

Բացառությամբ` բակտերիեմիան ԱՀՃ (A49.9), ծննդաբերության շրջանում (Օ75.3), որպես հետևանք` [վիժումների, արտարգանդային կամ մոլյար (արտատեղային) հղիության (Օ33-Օ07,Օ08.0), պատվաստումը (T88.0), ներարկումը, փոխներարկումը և բուժական ներարկումը (T80.2)], սեպտիցեմիա (առաջացած)` [շողասնկային (ակտինոմիկոզային) (A42.7), տենդաբշտիկային վիրուսից (հերպեսի վիրուսից (B00.7), գոնոկոկային (A54.8), սնկային (B37.7), լիստերիոզային (A32.7), մենինգոկոկային (A39.2-A39.4), նորածնային (P36.-), հետծննդյան (Օ85), հետպրոցեդուրային (T81.4), սիբիրախոցային (A22.7), ստրեպտոկոկային (A40.-), տուլյարեմիային (21.7), էքստրաինտեստինային իերսինիոզային (A28.2), Erysipelothrix (A26.7)], սեպտիցեմիային [մելիոիդոզ (A24.1), ժանտախտ (A20.7)], տոքսիկ շոկի համախտանիշ (A48.3)

A41.0  Staphylococus aureus-ից առաջացած սեպտիցեմիա

A41.1  Այլ ճշտված ստաֆիլոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A41.2  Չճշտված ստաֆիլոկոկերից առաջացած սեպտիցեմիա

A41.3  Haemophilus influenzae-ից առաջացած սեպտիցեմիա

A41.4  Անաէրոբներից առաջացած սեպտիցեմիա

Բացառությամբ` գազային գանգրենան (A48.0)

A41.5  Այլ գրամբացասական մանրէներից առաջացած սեպտիցեմիա

A41.8  Այլ ճշտված արունանեխություն

A41.9  Չճշտված արունանեխություն

A42 (Ակտինոմիկոզ) շողասնկախտ

Բացառությամբ` ակտինոմիցետոման (B47.1)

A42.0  Թոքային շողասնկախտ

A42.1  Որովայնային շողասնկախտ

A42.2  Պարանոցադիմային շողասնկախտ

A42.7  Շողասնկախտային սեպտիցեմիա

A42.8  Այլ շողասնկախտներ

A42.9  Չճշտված շողասնկախտներ

A43 Նոկարդիոզ շողասնկախտներ

A43.0  Թոքային նոկարդիոզ

A43.1  Մաշկի նոկարդիոզ

A43.8  Նոկարդիոզի այլ ձևեր

A43.9  Չճշտված նոկարդիոզ

A44 Բարթոնելյոզ

A44.0  Համակարգային բարթոնելյոզ

A44.1  Մաշկային և մաշկալորձաթաղանթային բարթոնելյոզ

A44.8  Այլ բարթոնելյոզներ

A44.9  Չճշտված բարթոնելյոզ

A46  Կարմիր քամի

Բացառությամբ` ծննդաբերական կամ հետծննդային շրջանի կարմիր քամին (Օ86.8)

A48  Այլ մանրէական հիվանդություններ` չդասակարգված այլ խմբերում

Բացառությամբ` ակտինոմիկոզային միցետոման (B47.1)

A48.0   Գազային գանգրենա

A48.1  Լեգիոների հիվանդություն

A48.2  Լեգիոների հիվանդություն` առանց թոքաբորբի (Պոնտիակի տենդ)

A48.3  Տոքսիկ շոկի համախտանիշ

Բացառությամբ` սեպտիցեմիա ԱՀՃ (A41.9) [էնդոտոքսիկ շոկ ԱՀՃ (A57.8)]

A48.4  Բրազիլական պուրպուրային տենդ

A48.8  Ճշտված այլ մանրէային հիվանդություններ

A49  Չճշտված տեղակայմամբ մանրէային վարակներ

Բացառությամբ` հիվանդությունների պատճառ հանդիսացող մանրէային ազդակները, որոնք դասակարգված են այլ դասերում (B95-B96),

ռիկկեցիաներից առաջացած վարակը ԱՀՃ (A79.9),

սպիրոխետներից առաջացած վարակը ԱՀՃ (A69.9),

խլամիդիաներից առաջացած վարակը ԱՀՃ (A74.9),

մենինգոկոկային վարակը ԱՀՃ (A39.9)

A49.0  Չճշտված ստաֆիլոկոկային վարակ

A49.1  Չճշտված ստրեպտոկոկային վարակ

A49.2  Haemophilus influenzqe-ից առաջացած չճշտված վարակ

A49.3  Միկոպլազմայից առաջացած չճշտված վարակ

A49.8  Չճշտված տեղակայմամբ այլ մանրէային վարակներ

A49.9  Չճշտված մանրէային վարակներ

 

ԱՌԱՎԵԼԱՊԵՍ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

(A50-A64)

 

Բացառությամբ` մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդություններ (ՄԻԱՎ)(B20-B24), Ռեյտերի հիվանդությունը (M02.3), ոչ առանձնահատուկ և ոչ գոնոկոկային ուրեթրիտ (N34.1)

A50  Բնածին սիֆիլիս

A50.0  Վաղ բնածին սիֆիլիս` ախտանիշներով

A50.1  Վաղ բնածին գաղտնի սիֆիլիս

A50.2  Չճշտված վաղ բնածին սիֆիլիս

A50.3  Ուշացած բնածին աչքի սիֆիլիսային ախտահարում

Բացառությամբ` Գետչինսոնի պատանեկան (տրիադա) եռանշանի (A50.5)

A50.4  Ուշացած բնածին նյարդային սիֆիլիս (պատանեկան նյարդային սիֆիլիս)

Բացառությամբ` Գետչինսոնի պատանեկան (տրիադային) եռանշանի (A50.5)

A50.5  Ուշացած բնածին սիֆիլիսի այլ ձևեր` ախտանիշներով

A50.6  Ուշացած բնածին գաղտնի սիֆիլիս

A50.7  Չճշտված ուշացած բնածին սիֆիլիս

A50.9  Չճշտված բնածին սիֆիլիս

A51  Վաղ սիֆիլիս

A51.0  Սեռական օրգանների առաջնային սիֆիլիս

A51.1  Հետանցքի շրջանի առաջնային սիֆիլիս

A51.2  Առաջնային սիֆիլիս` այլ տեղակայմամբ

A51.3  Մաշկի և լորձաթաղանթների երկրորդային սիֆիլիս

A51.4  Երկրորդային սիֆիլիսի այլ ձևեր

A51.5  Վաղ գաղտնի սիֆիլիս

A51.9  Վաղ չճշտված սիֆիլիս

A52  Ուշացած սիֆիլիս

A52.0+  Սիրտանոթային համակարգի սիֆիլիս

A52.1  Նյարդային սիֆիլիս` ախտանիշներով

A52.2  Առանց ախտանիշների նյարդային սիֆիլիս

A52.3  Չճշտված նյարդային սիֆիլիս

A52.7  Ուշացած սիֆիլիսի այլ ախտանիշներ

A52.8  Ուշացած գաղտնի սիֆիլիս

A52.9  Ուշացած չճշտված սիֆիլիս

A53 Սիֆիլիսի այլ և չճշտված ձևեր

A53.0  Գաղտնի սիֆիլիս` չճշտված որպես վաղ կամ ուշացած

A53.9  Չճշտված սիֆիլիս

Բացառությամբ` սիֆիլիսը ԱՀՃ, որը մահվան պատճառ է մինչև 2տ հասակը (A50.2)

A54 Գոնոկոկային վարակ

A54.0  Միզասեռական ուղու ստորին հատվածների գոնոկոկային վարակ` առանց հարմիզուկային կամ հարակից գեղձերի թարախակալման

Բացառությամբ` միզասեռական գեղձերի թարախակալման հետ (A54.1), հարմիզուկային թարախակալման հետ (A54.1)

A54.1  Միզասեռական ուղու ստորին հատվածների գոնոկոկային վարակ` հարմիզուկային և հարակից գեղձերի թարախակալմամբ

A54.2+  Գոնոկոկային պելվիոպերիտոնիտ և միզասեռական օրգանների այլ գոնոկոկային վարակ

Բացառությամբ` որովայնամզի գոնոկոկային բորբոքումը (A54.8)

A54.3  Աչքի գոնոկոկային վարակ

A54.4  Ոսկրամկանային համակարգի գոնոկոկային վարակ

A54.5  Գոնոկոկային ֆարինգիտ (ըմպանաբորբ)

A54.6  Հետանցքաղիքային շրջանի գոնոկոկային վարակ

A54.8  Այլ գոնոկոկային վարակներ

Բացառությամբ` գոնոկոկային պելվիոպերիտոնիտը (կոնքաորովայնամզաբորբը) (A54.2)

A54.9  Չճշտված գոնոկոկային վարակ

A55  Խլամիդային լիմֆոգրանուլեմա (վեներական)

A56  Սեռական ուղիով փոխանցվող այլ խլամիդային վարակներ

Ներառյալ` Clamidia trachomatis-ից առաջացած, սեռական ուղիով փոխանցվող հիվանդությունները

Բացառությամբ` խլամիդային [լիմֆոգրանուլեման (A55)], նորածնային կոնյուկտիվիտը (եղջերաթաղանթի բորբոքում) (P39.1) [թոքաբորբ (P23.1)], A74 խորագրերում դասակարգված վիճակներ

A56.0  Միզասեռական համակարգի ստորին հատվածի խլամիդային վարակներ

A56.1+  Փոքր կոնքի և այլ միզասեռական օրգանների խլամիդային վարակներ

A56.2  Միզասեռական համակարգի չճշտված խլամիդային վարակ

A56.3  Հետանցքաղիքային շրջանի խլամիդային վարակ

A56.4  Խլամիդային ֆարինգիտ

A56.8  Սեռական ուղիով փոխանցվող այլ տեղակայմամբ խլամիդային վարակներ

A57  Շանկրոիդ (փափուկ շանկր)

A58  Աճուկային գրանուլեմա

A59  Տրիխոմոնոզ

Բացառությամբ` աղիքային տրիխոմոնոզը (A07.8)

A59.0  Միզասեռական տրիխոմոնոզ

A59.8  Այլ տեղակայմամբ տրիխոմոնոզ

A59.9  Չճշտված տրիխոմոնոզ

A60  Հետանցքասեռական հերպեսային վիրուսային վարակ (herpes simpex)

A60.0  Սեռական օրգանների և միզասեռական ուղու հերպեսային վարակ

A60.1  ՈՒղիղ աղիքի և շուրջհետանցքային մաշկային ծածկույթների հերպեսային վարակներ

A60.9  Հետանցքասեռական շրջանի չճշտված հերպեսային վարակ

A63  Առավելապես սեռական ուղիով փոխանցվող այլ հիվանդություններ, որոնք դասակարգված չեն այլ խմբերում

Բացառությամբ` շփումային մոլյուսկը (B08.1), արգանդի վզիկի պապիլոման (D26.0)

A63.0  Հետանցքասեռական (վեներական) գորտնուկներ (կոնդիլոմաներ)

A63.8  Առավելապես սեռական ուղիով փոխանցվող ճշտված այլ հիվանդություններ

A64  Սեռական ուղիով փոխանցվող չճշտված հիվանդություններ

 

ՍՊԻՐՈԽԵՏԱՆԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(A65-A69)

 

Բացառությամբ` լեպտոսպիրոզը (A27.-), սիֆիլիսը (A50-A53)

A65  Ոչ վեներական սիֆիլիս

A66  Ֆրամբեզիա

Ներառյալ` բոուբան, պիանը, ֆրամբեզիան (արևադարձային)

A66.0  Առաջնային ֆրամբեզիային ախտահարում

A66.1  Ներբանի բազմաթիվ պապիլոմաներ և պիանոմաներ

A66.2  Այլ վաղ մաշկային ֆրամբեզիային ախտահարում

A66.3  Ֆրամբեզիային հիպերկերատոզ

A66.4  Ֆրամբեզիային վարակակոշտուկներ (գումմա) և խոցեր

A66.5  Գանգոզա

A66.6  Ոսկրերի և հոդերի ֆրամբեզիային ախտահարում

A66.7  Ֆրամբեզիաների այլ դրսևորում

A66.8  Գաղտնի ֆրամբեզիա

A66.9  Չճշտված ֆրամբեզիա

A67  Պինտա (կարատե)

A67.0  Առաջնային ախտահարում պինտայի ժամանակ

A67.1  Միջանկյալ ախտահարում պինտայի ժամանակ

A67.2  ՈՒշացած ախտահարում պինտայի ժամանակ

A67.3  Խառը ախտահարում պինտայի ժամանակ

A67.9  Չճշտված պինտա

A68  Հետադարձ տենդեր

Ներառյալ` հետադարձ տիֆ

Բացառությամբ` Լայմայի հիվանդություն (A69.2)

A68.0  Ոջլային հետադարձ տենդ

A68.1  Համաճարակային հետադարձ տիֆ

A68.9  Չճշտված հետադարձ տենդ

A69  Սպիրոխետաներից առաջացած այլ վարակներ

A69.0  Քայքայվող, խոցային ստոմատիտ

A69.1  Վենսանի այլ վարակներ

A69.2  Լայմայի հիվանդություն

A69.8  Ճշտված այլ սպիրոխետային վարակներ

A69.9  Չճշտված սպիրոխետային վարակ

 

ԽԼԱՄԻԴԻԱՆԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(A70-A74)

 

A70  Chlamydia psittaci-ից առաջացած վարակ

A71  Տրախոմա

Բացառությամբ` տրախոմայի հետևանքները (B94.0)

A71.0  Տրախոմայի սկզբնափուլ

A71.1  Տրախոմայի ակտիվ փուլ

A71.9  Չճշտված տրախոմա

A74  Խլամիդիաներից առաջացած այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` նորածնային խլամիդիային` կոնյունկտիվիտ (P39.1), թոքաբորբ (P23.1), խլամիդիաներից առաջացած սեռական ուղիով փոխանցվող հիվանդությունները (A55-A56), խլամիդիական թոքաբորբը (J16.0)

A74.0+  Եղջերաթաղանթի խլամիդիային բորբոքում (կոնյունկտիվիտ) (H13.1 *)

A74.8  Խլամիդիային այլ հիվանդություններ

A74.9  Չճշտված խլամիդիային վարակ

 

ՌԻԿԵՏՑԻՈԶՆԵՐ

(A75-A79)

 

A75  Բծավոր տիֆ

Բացառությամբ` Ehrlichia sennetsu-ից առաջացած ռիկետցիոզ (A79.8)

A75.0  Rickettsia prowasekii-ից առաջացած համաճարակային ոջլային տիֆ

A75.1  Կրկնվող տիֆ (Բրիլլի հիվանդություն)

A75.2  Rickettsia typhi-ից առաջացած տիֆ

A75.3  Rickettsia tsutsugamushi-ից առաջացած տիֆ

A75.9  Չճշտված բծավոր տիֆ

A77  Բծավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզ)

A77.0  Բծավոր տենդ` առաջացած Rickettsia richettsii-ից

A77.1  Բծավոր տենդ` առաջացած Rickettsia conorii-ից

A77.2  Բծավոր տենդ` առաջացած Rickettsia siberica-ից

A77.3  Բծավոր տենդ` առաջացած Rickettsia austtralisi-ից

A77.8  Այլ բծավոր տենդեր

A77.9  Չճշտված բծավոր տենդեր

A78  Կու տենդ

A79  Այլ ռիկետցիոզներ

A79.0  Խրամատային տենդ

A79.1  Ծաղկատիպ ռիկետցիոզ` առաջացած Rickettsia akari-ից

A79.8  Այլ ճշտված ռիկետցիոզներ

A79.9  Չճշտված ռիկետցիոզներ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

(A80-A89)

 

Բացառությամբ` հետևանքները` վիրուսային էնցեֆալիտի (B94.1), պոլիոմիելիտի (B91)

A80  Սուր պոլիոմիելիտ

A80.0  Պատվաստանյութով զուգորդված սուր պոլիոմիելիտ` կաթվածահարությամբ

A80.1  Սուր կաթվածահարությամբ պոլիոմիելիտ` առաջացած բերովի` վայրի վիրուսից

A80.2  Սուր կաթվածահարությամբ պոլիոմիելիտ` առաջացած բնական` վայրի վիրուսից

A80.3  Չճշտված և այլ սուր կաթվածահարությամբ պոլիոմիելիտ

A80.4  Սուր` ոչ կաթվածահարությամբ պոլիոմիելիտ

A80.9  Չճշտված սուր պոլիոմիելիտ

A81  Կենտրոնական նյարդային համակարգի դանդաղընթաց վիրուսային վարակ

A81.0  Կրեյտցֆելդտ-Յակոբի հիվանդություն

A81.1  Ենթասուր սկլերոզացվող պանէնցեֆալիտ

A81.2  Զարգացող (աճող) բազմօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա

A81.8  Կենտրոնական նյարդային համակարգի դանդաղընթաց այլ վիրուսային վարակներ

A81.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի դանդաղընթաց չճշտված վիրուսային վարակներ

A82  Կատաղություն

A82.0  Անտառային կատաղություն

A82.1  Քաղաքային կատաղություն

A82.9  Չճշտված կատաղություն

A83  Մոծակավիրուսային էնցեֆալիտ

Ներառյալ` մոծակավիրուսային մենինգոէնցեֆալիտ

Բացառությամբ` վենեսուելյան ձիու էնցեֆալիտ (A92.2)

A83.0  Ճապոնական էնցեֆալիտ

A83.1  Հարավային ձիու էնցեֆալիտ

A83.2  Արևելյան ձիու էնցեֆալիտ

A83.3  Սենտ-Լուիսի էնցեֆալիտ

A83.4  Ավստրալիական էնցեֆալիտ

A83.5  Կալիֆոռնիական էնցեֆալիտ

A83.6  Հիվանդություն` առաջացած Ռոցիոյի վիրուսից

A83.8  Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ

A83.9  Չճշտված մոծակավիրուսային էնցեֆալիտ

A84  Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ

Ներառյալ` տզային վիրուսային մենինգոէնցեֆալիտ

A84.0  Հեռավորարևելյան տզային էնցեֆալիտ (ռուսական գարնան-ամառային էնցեֆալիտ)

A84.1  Կենտրոնական եվրոպական տզային էնցեֆալիտ

A84.8  Տզային այլ վիրուսային էնցեֆալիտ

A84.9  Չճշտված տզավիրուսային էնցեֆալիտ

A85  Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում

Ներառյալ` ճշտված վիրուսային. մենինգոէնցեֆալիտ ՉԴԱԽ, էնցեֆալոմիելիտ ՉԴԱԽ

Բացառությամբ` բարորակ միալգիկ էնցեֆալոմիելիտը (G93.3), լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտը (A87.2), էնցեֆալիտը առաջացած` [հերպեսի վիրուսից (herpes simplex) (B00.4), կարմրուկի վիրուսից (B05.0), գոտկավորող որքինի վիրուսից (B02.0), պոլիոմիելիտի վիրուսից (A80.-), էպիդեմիկ պարոտիտի վիրուսից (B26.2)]

A85.0+  Էնտերովիրուսային էնցեֆալիտ (G05.1 *)

A85.1+  Ադենովիրուսային էնցեֆալիտ (G05.1 *)

A85.2  Հոդվածոտանիներից փոխանցվող` չճշտված վիրուսային էնցեֆալիտ

A85.8  Այլ ճշտված վիրուսային էնցեֆալիտներ

A86  Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ

A87  Վիրուսային մենինգիտ

Բացառությամբ` մենինգիտ` առաջացած [հերպեսի վիրուսից (herpes simplex) (B00.3), կարմրուկի վիրուսից (B05.1), գոտկավորող որքինի վիրուսից (B02.1), պոլիոմիելիտի վիրուսից (A80.-), համաճարակային պարոտիտի վիրուսից (B26.1)]

A87.0+  Էնտերովիրուսային մենինգիտ (G02.0 *)

A87.1+  Ադենովիրուսային մենինգիտ (G02.0 *)

A87.2  Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ

A87.8  Վիրուսային այլ մենինգիտ

A87.9  Չճշտված վիրուսային մենինգիտ

A88  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ վիրուսային վարակներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` վիրուսային [մենինգիտը ԱՀՃ (A87.9), էնցեֆալիտը ԱՀՃ (A86)]

A88.0  Էնտերովիրուսային էքզանթեմատոզ տենդ (բոստոնյան էքզանթեմա)

A88.1  Համաճարակային գլխապտույտ

A88.8  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ ճշտված վիրուսային վարակներ

A88  Կենտրոնական նյարդային համակարգի չճշտված վիրուսային վարակներ

 

ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՏԵՆԴԵՐ ԵՎ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՏԵՆԴԵՐ (A90-A99)

 

A90  Դենգեի տենդ (դենգեի դասական տենդ)

Բացառությամբ` Դենգեի վիրուսից առաջացած հեմոռագիկ տենդը (A91)

A91  Դենգեի վիրուսից առաջացած հեմոռագիկ տենդ

A92  Մոծակային այլ վիրուսային տենդեր

Բացառությամբ` Ռոսս գետի հիվանդությունը (B33.1)

A92.0  Չիկունգունյա վիրուսից առաջացած հիվանդություն

A92.1  ՕԺ Նյոնգ-Նյոնգի տենդ

A92.2  Վենեսուելյան ձիու տենդ

A92.3  Արևմտյան Նիլի տենդ

A92.4  Ռիֆտ-Վալլի հովտատենդ

A92.8  Այլ ճշտված մոծակային վիրուսային տենդ

A92.9  Մոծակային վիրուսային տենդ, չճշտված

A93  Հոդվածոտանիներով փոխանցվող այլ վիրուսային տենդեր, չդասակարգված այլ խորագրերում

A93.0  Օրոպուշ վիրուսից առաջացած հիվանդություն

A93.1  Մլակային տենդ

A93.2  Կոլորադյան տզային տենդ

A93.8  Հոդվածոտանիներով փոխանցվող ճշտված այլ վիրուսային տենդեր

A94  Հոդվածոտանիներով փոխանցվող չճշտված վիրուսային տենդեր

A95  Դեղին տենդ

A95.0  Անտառային դեղին տենդ

A95.1  Քաղաքային դեղին տենդ

A95.9  Չճշտված դեղին տենդ

A96  Արենավիրուսային հեմոռագիկ տենդ

A96.0  Խունին հեմոռագիկ տենդ

A96.1  Մաչուպոյի հեմոռագիկ տենդ

A96.2  Լասսի տենդ

A96.8  Այլ արենովիրուսային հեմոռագիկ տենդ

A96.9  Արենովիրուսային չճշտված հեմոռագիկ տենդ

A98  Վիրուսային այլ հեմոռագիկ տենդեր, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Չիկունգունի հեմոռագիկ տենդը (A92.0), Դենգեի հեմոռագիկ տենդը (A91)

A98.0  Ղրիմի հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսից առաջացած)

A98.1  Օմսկի հեմոռագիկ տենդ

A98.2  Կյասանուրյան անտառային հիվանդություն

A98.3  Մարբուրգ վիրուսից առաջացած հիվանդություն

A98.4  Էբոլի վիրուսից առաջացած հիվանդություն

A98.5  Հեմոռագիկ տենդ` երիկամային համախտանիշով

A98.8  Ճշտված այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր

A99  Չճշտված վիրուսային հեմոռագիկ տենդ

 

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (B00-B09)

 

B00  Հերպեսի վիրուսից (herpes simplex) առաջացած վարակներ

Բացառությամբ` հետանցքասեռական շրջանի հերպեսային վիրուսային վարակը (A60.-), բնածին հերպեսային վիրուսային վարակը (P35.2), գամմահերպեսավիրուսային մոնոնուկլեոզը (B27.0), հերպեսային անգինան (B08.5)

B00.0  Հերպեսային էքզեմա

B00.1  Հերպեսային վեզիկուլյար մաշկաբորբ

B00.2  Հերպեսային գինգիվոստոմատիտ և ֆարինգոտոնզիլիտ

B00.3+  Հերպեսային մենինգիտ (G02.0 *)

B00.4+  Հերպեսային էնցեֆալիտ (G05.1 *)

B00.5+  Աչքի հերպեսային հիվանդություն

B00.7  Դիսսեմինացված հերպեսային հիվանդություն

B00.8  Հերպեսային վարակի այլ ձևեր

B00.9  Չճշտված հերպեսային վարակ

B01  Ջրծաղիկ (Varicella)

B01.0+  Ջրծաղիկ` մենինգիտի հետ (G02.0 *)

B01.1+  Ջրծաղիկ` էնցեֆալիտի հետ (G05.1 *)

B01.2+  Ջրծաղիկ` թոքաբորբի հետ (J17.1 *)

B01.8  Ջրծաղիկ` այլ բարդություններով

B01.9  Ջրծաղիկ ` առանց բարդությունների

B02  Գոտկավորող որքին` (herpes zoster)

Ներառյալ`  Գոտկավորող հերպես zona

B02.0+  Գոտկավորող որքին` էնցեֆալիտի հետ (G05.1 *)

B02.1+  Գոտկավորող որքին` մենինգիտի հետ (G02.0 *)

B02.2+  Գոտկավորող որքին `նյարդային համակարգի այլ բարդություններով

B02.3+  Գոտկավորող որքին `աչքի բարդություններով

B02.7  Դիսսեմինացված գոտկավորող որքին

B02.8  Գոտկավորող որքին` այլ բարդություններով

B02.9  Գոտկավորող որքին` առանց բարդությունների

B03  Ծաղիկ

B04  Վարակ` առաջացած կապկի ծաղկի վիրուսից

B05  Կարմրուկ

Ներառյալ` morbilli

Բացառությամբ` ենթասուր կարծրացնող պանէնցեֆալիտը (A81.1)

B05.0+  Կարմրուկ` բարդացած էնցեֆալիտով (G05.1 *)

B05.1+  Կարմրուկ` բարդացած մենինգիտով (G02.0 *)

B05.2+  Կարմրուկ` բարդացած թոքաբորբով (J17.1 *)

B05.3+  Կարմրուկ` բարդացած միջին ականջաբորբով (H67.1 *)

B05.4  Կարմրուկ` աղիքային բարդություններով

B05.8  Կարմրուկ` այլ բարդություններով

B05.9  Կարմրուկ` առանց բարդությունների

B06  Կարմրախտ (գերմանական կարմրուկ)

Բացառությամբ` բնածին կարմրախտը (P35.0)

B06.0+  Կարմրախտ` նյարդային բարդություններով

B06.8  Կարմրախտ` այլ բարդություններով

B09.9  Կարմրախտ` առանց բարդությունների

B07  Վիրուսային գորտնուկներ

Բացառությամբ` հետանցքասեռական (վեներական) շրջանի գորտնուկները (A63.0), պապիլոմա` կոկորդի (D14.1), միզապարկի (D41.4), արգանդի վզիկի (D26.0)

B08  Վիրուսային այլ վարակներ` բնութագրվող մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահարմամբ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` վեզիկուլյար ստոմատիտի վիրուսից առաջացած հիվանդությունը (A93.8)

B08.0  Orthօpօxvirսs-ից առաջացած այլ վարակներ

Բացառությամբ` կապկի ծաղիկ հիվանդությունից վիրուսից առաջացած վարակները (B04)

B08.1  Կոնտակտային մոլյուկս

B08.2  Հանկարծակի էքզանթեմա (վեցերորդ հիվանդություն)

B08.3  Վարակային էրիթեմա (հինգերորդ հիվանդություն)

B08.4  Էնտերովիրուսային վեզիկուլյար ստոմատիտ էկզանթեմայով

B08.5  Էնտերովիրուսային վեզիկուլյար ֆարինգիտ

B08.8  Այլ ճշտված վարակներ` բնութագրվող մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահարումներով

B09  Մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահարումով բնութագրվող` չճշտված վիրուսային վարակներ

 

 ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏ

(B15-B19)

 

Բացառությամբ` հերպեսավիրուսային (herpes simplex) հեպատիտը (լյարդաբորբը) (B00.8), վիրուսային հեպատիտի հետևանքները (B94.2), ցիտոմեգալովիրուսային հեպատիտը (B25.1)

B15  Սուր հեպատիտ

A B15.0  Հեպատիտ A` լյարդային կոմայով

B15.9  Հեպատիտ A` առանց լյարդային կոմայի

B16  Սուր հեպատիտ B

B16.0  Սուր հեպատիտ B` դելտա-ագենտով (կովարակ) և լյարդային կոմայով

B16.1  Սուր հեպատիտ B` դելտա-ագենտով (կովարակ) առանց լյարդային կոմայի

B16.2  Սուր հեպատիտ B` առանց դելտա-ագենտի, լյարդային կոմայով

B16.9  Սուր հեպատիտ B` առանց դելտա-ագենտի և լյարդային կոմայի

B17  Այլ սուր վիրուսային հեպատիտներ

B17.0  Հեպատիտ B վիրուսակրի սուր դելտա (սուպեր) վարակ

B17.1  Սուր հեպատիտ C

B17.2  Սուր հեպատիտ E

B17.8  Այլ ճշտված սուր վիրուսային հեպատիտներ

B18  Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ

B18.0  Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ B` դելտա-ագենտով

B18.1  Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ B` առանց դելտա-ագենտի

B18.2  Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ C

B18.8  Այլ քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ

B18.9  Քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ չճշտված

B19  Չճշտված վիրուսային հեպատիտ

B19.0  Չճշտված վիրուսային հեպատիտ կոմայով

B19.9  Չճշտված վիրուսային հեպատիտ առանց երիկամային կոմայի

 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԻԱՎ) (B20-B24)

 

Բացառությամբ` մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած առանց ախտանիշների վարակը ՄԻԱՎ (Z21)

B20  Հիվանդություն` առաջացած մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ)` վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների դրսևորումներով

Բացառությամբ` սուր վարակիչ համախտանիշը` առաջացած ՄԻԱՎ-ից (B23.0)

B20.0  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` միկոբակտերիալ վարակի դրսևորմամբ

B20.1  Հիվանդություն` առաջացած` ՄԻԱՎ-ից` այլ մանրէային վարակների դրսևորմամբ

B20.2  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` ցիտոմեգալովիրուսային վարակի դրսևորմամբ

B20.3  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` այլ վիրուսային վարակների դրսևորմամբ

B20.4  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` կանդիդոզի դրսևորմամբ

B20.5  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` այլ միկոզների դրսևորմամբ

B20.6  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` Pneumocystis carinii-ից առաջացած թոքաբորբի դրսևորմամբ

B20.7  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից

B20.8  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` այլ վարակիչ և մակաբուծական վարակների դրսևորմամբ

B20.9  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` չճշտված վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների դրսևորմամբ

B21  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ

B21.0  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` սարկոմա Կապոշիի դրսևորմամբ

B21.1  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` Լիմֆոմա Բերկիտայի դրսևորմամբ

B21.2  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` այլ ոչ հոջկինային լիմֆոմայի դրսևորմամբ

B21.3  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` ավշային, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքների այլ չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ

B21.7  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` բազմաքանակ չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ

B21.8  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` չարորակ այլ նորագոյացությունների դրսևորմամբ

B21.9  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` չճշտված չարորակ նորագոյացությունների դրսևորմամբ

B22  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` այլ ճշտված հիվանդությունների դրսևորմամբ

B22.0  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` էնցեֆալոպաթիայի դրսևորմամբ

B22.1  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` ավշային ինտեստիցիալ պնևմանիտի դրսևորմամբ

B22.2  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` հյուծող համախտանիշի դրսևորմամբ

B22.7  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` բազմաքանակ հիվանդությունների դրսևորմամբ, որոնք դասակարգված են այլ խորագրերում

Ծանոթություն: Այս խմբից օգտվելու ժամանակ պետք է հիմնվել հիվանդացության և մահացության կոդավորման հրահանգների վրա:

B23  Հիվանդություն` առաջացած մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ)` այլ վիճակների դրսևորմամբ

B23.0  Սուր ՄԻԱՎ-ի վարակային համախտանիշ

B23.1  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից (պերսիստենտային (մշտական) գեներալիզացված` լիմֆադենոպաթիայի դրսևորմամբ

B23.2  Հիվանդություն` առաջացած ՄԻԱՎ-ից` արյունաբանական և իմունաբանական խանգարումների դրսևորմամբ, չդասակարգված այլ խորագրերում.

B23.8  Հիվանդություն` ՄԻԱՎ-ից առաջացած` ճշտված այլ վիճակների դրսևորմամբ

B24  Հիվանդություն` ՄԻԱՎ-ից առաջացած` չճշտված

 

ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(B25-B34)

 

B25  Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն

Բացառությամբ` բնածին ցիտոմեգալովիրուսային վարակը (P35.1), ցիտոմեգալովիրուսային մոնոնուկլեոզը (B27.1)

B25.0+  Ցիտոմեգալովիրուսային պնևմանիտ (J17.1 *)

B25.1+  Ցիտոմեգալովիրուսային հեպատիտ (K77.0 *)

B25.2+  Ցիտոմեգալովիրուսային պանկրեատիտ (K87.1 *)

B25.8  Ցիտոմեգալովիրուսային այլ հիվանդություններ

B25.9  Ցիտոմեգալովիրուսային չճշտված հիվանդություն

B26  Համաճարակային պարոտիտ (խոզակ)

Ներառյալ` պարոտիտ` վարակային, համաճարակային

B26.0+  Պարոտիտային օրխիտ (N51.1 *)

B26.1+  Պարոտիտային մենինգիտ (G02.0 *)

B26.2+  Պարոտիտային էնցեֆալիտ (G05.1 *)

B26.3+  Պարոտիտային պանկրեատիտ (K87.1 *)

B26.8  Էպիդեմիկ պարոտիտ այլ բարդություններով

B26.9  Էպիդեմիկ պարոտիտ չբարդացված

B27  Վարակային մոնոնուկլեոզ

Ներառյալ` Պֆեյֆֆերի հիվանդությունը, գեղձային տենդը, մոնոցիտար անգինան

B27.0  Մոնոնուկլեոզ` առաջացած գամմա-հերպեսային վիրուսից

B27.1  Ցիտոմեգալովիրուսային մոնոնուկլեոզ

B27.8  Այլ վարակային մոնոնուկլեոզ

B27.9  Վարակային մոնոնուկլեոզ` չճշտված

B30  Վիրուսային կոնյունկտիվիտ

Բացառությամբ` աչքի հիվանդությունը` առաջացած վիրուսից` հերպեսի (herpes simplex) (B00.5), գոտկավորվող որքինի (B02.3)

B30.0+  Կերատոկոնյունկտիվիտ` առաջացած ադենովիրուսից (H19.2 *)

B30.1+  Կոնյունկտիվիտ` առաջացած ադենովիրուսից (H13.1 *)

B30.2  Վիրուսային ֆարինգոկոնյունկտիվիտ

B30.3+  Սուր համաճարակային հեմոռագիկ կոնյունկտիվիտ (էնտերովիրուսային) (H13.1 *)

B30.8+  Վիրուսային այլ կոնյունկտիվիտ (H13.1 *)

B30.9  Վիրուսային կոնյունկտիվիտ` չճշտված

B33  Այլ վիրուսային հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

B33.0  Համաճարակային միալգիա

B33.1  Ռոսս-Ռիվերի հիվանդություն

B33.2  Վիրուսային կարդիտ

B33.3  Ռետրովիրուսային վարակներ` չդասակարգված այլ խորագրերում

B33.8  Վիրուսային այլ ճշտված հիվանդություններ

B34  Վիրուսային վարակ` չճշտված տեղակայումով

Բացառությամբ` վիրուսները` որպես հիվանդության պատճառ, որոնք դասակարգված են այլ խորագրերում (B97.-), վարակը` առաջացած հերպեսի վիրուսից (herpex simplex), ԱՀՃ (B00.9), ռետրովիրուսային վարակը ԱՀՃ (B33.3), ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդությունը ԱՀՃ (B25.9)

B34.0  Ադենովիրուսային վարակ` չճշտված

B34.1  Էնտերովիրուսային վարակ` չճշտված

B34.2  Կորոնավիրուսային վարակ` չճշտված

B34.3  Պարվովիրուսային վարակ` չճշտված

B34.4  Պապովիրուսային վարակ` չճշտված

B34.8  Վիրուսային այլ վարակներ` չճշտված տեղակայմամբ

B34.9  Վիրուսային վարակ` չճշտված

 

ՄԻԿՈԶՆԵՐ (սնկախտներ)

(B35-B49)

 

Բացառությամբ` հիպերսենսիտիվ պնևմոնիտը` առաջացած օրգանական փոշուց (J67.-), սնկանման միկոզը (C84.0)

B35  Դերմատոֆիթիա

Ներառյալ` վարակները` առաջացած Epidermophyton, Microsporum ս Tichophyton տեսակի սնկերից ֆավուս, ֆավուս` ցանկացած տիպի` բացառությամբ B36.-խմբում նշվածների

B35.0  Մորուքի և գլխի միկոզ

B35.1  Եղունգների միկոզ

B35.2  Ձեռքերի միկոզ

B35.3  Ոտնաթաթերի միկոզ

B35.4  Մարմնի միկոզ

B35.5  Կղմինդրանման միկոզ

B35.6  Էպիդեմոֆիթիա աճուկային

B35.8  Այլ դերմոֆիթիաների

B35.9  Դերմոֆիթիա չճշտված էպիդերմոֆիթիա ԱՀՃ

B36  Այլ մակերեսային միկոզներ

B36.0  Բազմերանգ որքին

B36.1  Սև միկոզ

B36.2  Սպիտակ պյեդրա

B36.3  Սև պյեդրա

B36.8  Այլ ճշտված մակերեսային միկոզ

B36.9  Մակերեսային չճշտված միկոզ

B37  Կանդիդոզ

Ներառյալ` կանդիդիազը, մոնիլիազը

Բացառությամբ` նորածնային կանդիդոզը (P37.5)

B37.0  Կանդիդոզային ստոմատիտ

B37.1  Թոքային կանդիդոզ

B37.2  Կանդիդոզ մաշկի և եղունգների

Բացառությամբ` բարուրային դերմատիտ (L22)

B37.3+  Կանդիդոզ ամոթույքի և հեշտոցի (N77.1 *)

B37.4+  Կանդիդոզ` միզասեռական այլ օրգանների տեղակայմամբ

B37.5+  Կանդիդոզային մենինգիտ (G02.1 *)

B37.6+  Կանդիդոզային էնդոկարդիտ (I39.8 *)

B37.7  Կանդիդոզային սեպտիցեմիա

B37.8  Կանդոզ` այլ տեղակայմամբ

B37.9  Կանդիդոզ` չճշտված

B38  Կոկցիդիոիդոմիկոզ

B38.0  Թոքային սուր կոկցիդիոիդոմիկոզ

B38.1  Քրոնիկ թոքային կոկցիդիոիդոմիկոզ

B38.2  Թոքային կոկցիդիոիդոմիկոզ չճշտված

B38.3  Մաշկային կոկցիդիոիդոմիկոզ

B38.4+  Կոկցիդիոիդոմիկոզային մենինգիտ (G02.1 *)

B38.7  Դիսսեմինացված կոկցիդիոիդոմիկոզ

B38.8  Կոկցիդիոիդոմիկոզի այլ ձևեր

B38.9  Կոկցիդիոիդոմիկոզ չճշտված

B39  Հիստոպլազմոզ

B39.0  Սուր թոքային վարակ` առաջացած Histoplasma capsulatum-ից

B39.1  Քրոնիկ թոքային վարակ` առաջացած Histoplasma capsulatum-ից

B39.2  Թոքային չճշտված հիստոպլազմոզ

B39.3  Դիսսեմինացված հիստոպլազմոզ

B39.4  Հիստոպլազմոզ չճշտված

B39.5  Վարակ` առաջացած Histoplasma duboisil-ից

B39.9  Հիստոպլազմոզ չճշտված

B40  Բլաստոմիկոզ

Բացառությամբ` բրազիլական բլաստոմիկոզը (B41.-), կելոդիային բլաստոմիկոզը (B48.0)

B40.0  Սուր թոքային բլաստոմիկոզ

B40.1  Քրոնիկ թոքային բլաստոմիկոզ

B40.2  Թոքային բլաստոմիկոզ չճշտված

B40.3  Մաշկային բլաստոմիկոզ

B40.7  Դիսսեմինացված բլաստոմիկոզ

B40.8  Բլաստոմիկոզի այլ ձևեր

B40.9  Բլաստոմիկոզ չճշտված

B41  Պարակոկցիդիոիդոմիկոզ

Ներառյալ` Լյուտցի հիվանդությունը, բրազիլական բլաստոմիկոզը

B41.0  Թոքային պարակոկցիդիոիդոմիկոզ

B41.7  Դիսսեմինացված պարակոկցիդիոիդոմիկոզ

B41.8  Պարակոկցիդիոիդոմիկոզի այլ ձևեր

B41.5  Պարակոկցիդիոիդոմիկոզ չճշտված

B42  Սպորոտրիխոզ

B42.0+  Թոքային սպորոտրիխոզ (J99.8 *)

B42.1  Մաշկաավշային սպորոտրիխոզ

B42.7  Դիսսեմինացված սպորոտրիխոզ

B42.8  Սպորոտրիխոզի այլ ձևեր

B42.9  Սպորոտրիխոզ չճշտված

B43  Քրոմոմիկոզ և ֆեոմիկոտիկային թարախակույտ

B43.0  Մաշկային քրոմոմիկոզ

B43.1  ՈՒղեղի ֆեոմիկոտային թարախակույտ

B43.2  Ենթամաշկային ֆեոմիկոտային թարախակույտ և բուշտ

B43.8  Քրոմոմիկոզի այլ ձևեր

B43.9  Քրոմոմիկոզ չճշտված

B44  Ասպերգիլյոզ Ներառյալ` ասպերգիլյոման

B44.0  Մակաբուծային թոքային ասպերգիլյոզ

B44.1  Թոքային ասպերգիլյոզի այլ ձևեր

B44.2  Նշագեղձային ասպերգիլյոզ

B44.7  Դիսսեմինացված ասպերգիլյոզ

B44.8  Ասպերգիլյոզի այլ ձևեր

B44.9  Ասպերգիլյոզ չճշտված

B45  Կրիպտոկոկկոզ

B45.0  Թոքային կրիպտոկոկկոզ

B45.1  Ուղեղային կրիպտոկոկկոզ

B45.2  Մաշկային կրիպտոկոկկոզ

B45.3  Ոսկրային կրիպտոկոկկոզ

B45.7  Դիսսեմինացված կրիպտոկոկկոզ

B45.8  Կրիպտոկոկկոզի այլ ձևեր

B45.9  Կրիպտոկոկկոզ չճշտված

B46  Զիգոմիկոզ

B46.0  Թոքային մուկորոմիկոզ (բորբոսասնկախտ)

B46.1  Քթաուղեղային մուկորոմիկոզ

B46.2  Աղեստամոքսային մուկորմիկոզ

B46.3  Մաշկային մուկորմիկոզ

B46.4  Դիսսեմինացված մուկորմիկոզ

B46.5  Մուկորոմիկոզ` չճշտված

B46.8  Այլ զիգոմիկոզներ

B46.9  Զիգոմիկոզ չճշտված

B47  Միցետոմա (սնկախտի ծանր տեսակ)

B47.0  Իսկական միցետոմա

B47.1  Ակտինոմիցետոմա

B47.9  Միցետոմա չճշտված

B48  Այլ միկոզներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

B48.0  Լոբոմիկոզ

B48.1  Ռինոսպորիդիոզ

B48.2  Ալլեշերոզ

Բացառությամբ` իսկական միցետոման (B47.0)

B48.3  Գեոտրիխոզ

B48.4  Պենիցիլյոզ

B48.7  Օպորտունիստական միկոզներ

B48.8  Ճշտված այլ միկոզներ

B49  Միկոզ` չճշտված

 

ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ (ՊՐՈՏՈԶՈԱՅԻՆ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(B50-B64)

 

Բացառությամբ` ամյոբիազը (A06.-), այլ նախակենդանական աղիքային վարակները (A07.-)

B50  Մալարիա (ճանճատենդ)` առաջացած Plasmodium falciparum-ից

Ներառյալ` խառը վարակները առաջացած Plasmodium falciparum-ի, խառնված մալարիայի պլազմոդեմների այլ ձևերի հետ

B50.0  Մալարիա` առաջացած plasmodium falciparum-ից, գլխուղեղային բարդություններով

B50.8  Մալարիայի այլ ծանր և բարդացած տեսակներ` առաջացած plasmodium falciparum-ից

B50.9  Մալարիա` չճշտված, առաջացած plasmodium falciparum-ից

B51  Մալարիա` առաջացած plasmodium vivax-ից

Ներառյալ` խառը վարակներ առաջացած plasmodium vivax-ից և պլազմոդիումների այլ տեսակների հետ միասին, բացառությամբ` plasmodium falciparum-ի

Բացառությամբ` plasmodium falciparum-ի հետ խառը վարակները (B50.-)

B51.0  Մալարիա` առաջացած plasmodium falciparum-ից, բարդացած փայծաղի պատռվածքով

B51.8  Մալարիա` առաջացած plasmodium vivax-ից, այլ բարդություններով

B51.9  Մալարիա` առաջացած plasmodium vivax-ից, առանց բարդությունների

B52  Մալարիա` առաջացած plasmodium malariae-ից

Ներառյալ` խառը վարակները, առաջացած plasmodium malariae-ից և այլ տեսակի plasmodium-ներից միասին` բացի plasmodium falciparum-ից և plasmodium vivax-ից

Բացառությամբ` դեպքերը` խառնված plasmodium [falciparum-ի (B50.-) հետ, vivax-ի (B51.-) հետ]

B52.0  Մալարիա` առաջացած plasmodium malariae-ից նեֆրոպաթիայով

B52.8  Մալարիա` առաջացած plasmodium malariae-ից, այլ բարդություններով

B52.9  Մալարիա` առաջացած plasmodium malariae-ից, առանց բարդությունների

B53  Մալարիայի` մակաբուծաբանորեն հաստատված այլ տեսակներ

B53.0  Մալարիա` առաջացած plasmodium ovale-ից

Բացառությամբ` խառը դեպքեր plasmodium [falciparum-ի (B50.-), malariae-ի (B52.-), ovale-ի (B53.0), vivax-ի (B51.-) հետ]

B53.1  Մալարիա` առաջացած կապկի պլազմոդիումներից

Բացառությամբ` խառը դեպքերը plasmodium (հետ) [falciparum-ի (B50), malariae-ի (B52.-), ovale-ի (B53.0), vivax-ի (B51.-) հետ]

B53.8  Մալարիայի` մակաբուծաբանորեն հաստատված այլ տեսակներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

B54  Մալարիա` չճշտված

B55  Լեյշմանիոզ

B55.0  Որովայնային լեյշմանիոզ

B55.1  Մաշկային լեյշմանիոզ

B55.2  Մաշկալորձաթաղանթային լեյշմանիոզ

B55.9  Լեյշմանիոզ չճշտված

B56  Աֆրիկական տրիպանոսոմոզ

B56.0  Գամբիական տրիպանոսոմոզ

B56.1  Ռոդեզիական տրիպանոսոմոզ

B56.9  Աֆրիկական չճշտված տրիպանոսոմոզ

B57  Շագասի հիվանդություն

Ներառյալ` ամերիկական տրիպանոսոմոզը, վարակը` առաջացած Trypanosoma cruzi-ից

B57.0+  Շագասի հիվանդության սուր ձևը` սրտի ախտահարմամբ (I41.2 *, I98.1 *)

B57.1  Շագասի հիվանդության սուր ձևը` առանց սրտի ախտահարման

B57.2+  Շագասի հիվանդություն (քրոնիկ)` սրտի ախտահարմամբ (I41.2 *, I98 *. 1 *)

B57.3  Շագասի հիվանդություն (քրոնիկ)` աղեստամոքսային համակարգի ախտահարմամբ

B57.4  Շագասի հիվանդություն (քրոնիկ)` նյարդային համակարգի ախտահարմամբ

B57.5  Շագասի հիվանդություն (քրոնիկ)` այլ օրգանների ախտահարմամբ

B58  Տոքսոպլազմոզ

Ներառյալ` վարակը` առաջացած Toxoplazma gondii-ից

Բացառությամբ` բնածին տոքսոպլազմոզը (P37.1)

B58.0+  Տոքսոպլազմոզային օկուլոպաթիա

B58.1+  Տոքսոպլազմոզային հեպատիտ (K77.0 *)

B58.2+  Տոքսոպլազմոզային մենինգոէնցեֆալիտ (G05.2 *)

B58.3+  Թոքային տոքսոպլազմոզ (J17.3 *)

B58.8  Տոքսոպլազմոզ` այլ օրգանների ախտահարումով

B58.9  Տոքսոպլազմոզ` չճշտված

B59  Պնևմոցիստոզ

B60  Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` իզոսպորոզը (A07.3), կրիպտոսպորիդոզը (A07.2)

B60.0  Բաբեզիոզ

B60.1  Ականտամեբիազ

B60.2  Նեգլերիազ

B60.8  Նախակենդանիների առաջացրած այլ ճշտված հիվանդություններ

B64  Նախակենդանիների առաջացրած չճշտված հիվանդություն

 

ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ (ՃԻՃՎԱԽՏՆԵՐ)

(B65-B83)

 

B65  Շիստոսոմոզ (բիլգարցիոզ)

Ներառյալ` խխունջային տենդը

B65.0  Շիստոսոմոզ` առաջացած Schistisoma haematobium-ից (միզասեռական շիստոսոմոզ)

B65.1  Շիստոսոմոզ` առաջացած Schistisoma mansoni-ից (աղիքային շիստոսոմոզ)

B65.2  Շիստոսոմոզ` առաջացած Schistisoma japonicum-ից

B65.3  Ցերկարիալ դերմատիտ

B65.8  Այլ շիստոսոմոզներ

B65.9  Շիստոսոմոզ չճշտված

B66  Այլ տրեմատոդոզներ

B66.0  Օպիստորխոզ

B66.1  Կլոնորխոզ

B66.2  Դիկրոցելիոզ

B66.3  Ֆասցիոլյոզ

B66.4  Պարագոնիմոզ

B66.5  Ֆասցիոլոպսիդոզ

B66.8  Ինվազիա` առաջացած այլ երկբեղիկավորներից

B66.9  Ինվազիա` երկբեղիկավորներից` չճշտված

B67  Էխինոկոկկոզ

Ներառյալ` միախոռոչ (հիդատիդոզային) էխինոկոկկոզը

B67.0  Լյարդի ինվազիա` առաջացած Echinococcus granulosus-ից

B67.1  Թոքի ինվազիա` առաջացած Echinococcus granulosus-ից

B67.2  Ոսկրի ինվազիա` առաջացած Echinococcus granulosus-ից

B67.3  Ինվազիա այլ տեղակայման և բազմաքանակ էխինոկոկկոզ` առաջացած Echinococcus granulosus-ից

B67.4  Ինվազիա չճշտված` առաջացած Echinococcus granulosus-ից

B67.5  Լյարդի ինվազիա` առաջացած Echinococcus multilocularis-ից

B67.6  Ինվազիա այլ տեղակայման և բազմաքանակ էխինոկոկկոզ` առաջացած Echinococcus multilocularis-ից

B67.7  Ինվազիա չճշտված` առաջացած Echinococcus multilocularis-ից

B67.8  Լյարդի էխինոկոկկոզ` չճշտված

B67.9  Այլ օրգանների էխինոկոկկոզ, չճշտված

B68  Տենիոզ

Բացառությամբ` ցիստիցերկոզը (B69.-)

B68.0  Ինվազիա, առաջացած Taenia solium-ից

B68.1  Ինվազիա, առաջացած Taenia saginata-ից

B68.9  Տենիոզ` չճշտված

B69  Ցիստիցերկոզ

Ներառյալ` ցիստիցերկոզը` առաջացած խոզի երիզորդի թրթուրային ձևից (Taenia solium)

B69.0  Կենտրոնական նյարդային համակարգի ցիստիցերկոզ

B69.1  Աչքի ցիստիցերկոզ

B69.8  Այլ տեղակայումով ցիստիցերկոզ

B69.9  Ցիստիցերկոզ, չճշտված

B70  Դիֆիլլոբոտրիոզ և սպարգանոզ

B70.0  Դիֆիլլոբոտրիոզ

Բացառությամբ` թրթուրային դիֆիլլոբոտրիոզը (B70.1)

B70.1  Սպարգանոզ

B71  Այլ ինվազիաներ` առաջացած ցեստոդներով

B71.0  Հիմենոլեպիդոզ

B71.1  Դիպիլիդիոզ

B71.8  Ինվազիա` առաջացած այլ ճշտված ցեստոդներով

B71.9  Ինվազիա` առաջացած ցեստոդներով` չճշտված

B72  Դրակունկուլյոզ

B73  Օնխոցերկոզ

B74  Ֆիլյարիատոզ

Բացառությամբ` օնխոցերկոզը (B73), արևադարձային (թոքային) էոզինոֆիլիան ԱՀՃ (J82)

B74.0  Ֆիլյարիատոզ` առաջացած Wuchereria bancrofti-ից

B74.1  Ֆիլյարիատոզ` առաջացած Brugia malayi-ից

B74.2  Ֆիլյարիատոզ` առաջացած Brugia timori-ից

B74.3  Լոաոզ

B74.4  Մանսոնելյոզ

B74.8  Ֆիլյարիատոզի այլ տեսակներ

B74.9  Ֆիլյարիատոզ չճշտված

B75  Տրիխինելյոզ

B76  Անկիլոստոմիդոզ

Ներառյալ` ունցինարոզը

B76.0  Անկիլոստոմոզ

B76.1  Նեկատորոզ

B76.8  Այլ անկիլոստոմիդոզներ

B76.9  Անկիլոստոմիդոզ չճշտված

B77  Ասկարիդոզ

Ներառյալ` ասկարիդոզը, կլոր որդի ինվազիան

B77.0  Ասկարիդոզ` աղիքային բարդություններով

B77.8  Ասկարիդոզ` այլ բարդություններով

B77.9  Ասկարիդոզ` չճշտված

B78  Ստրոնգիլոիդոզ

Բացառությամբ` տրիխոստրոնգիլոիդոզը (B81.2) B78.0 Աղիքային ստրոնգիլոիդոզ

B78.1  Մաշկային ստրոնգիլոիդոզ

B78.7  Դիսսեմինացված ստրոնգիլոիդոզ

B78.9  Չճշտված ստրոնգիլոիդոզ

B79  Տրիխուրոզ

B80  Էնտերոբիոզ

B81  Աղիքային այլ հելմինթոզներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` անգիոստրոնգիլոիդոզը` առաջացած Parastrongylus cantonensis-ից (B83.2)

B81.0  Անիզակիոզ

B81.1  Աղիքային կապիլյարիոզ

Բացառությամբ` լյարդի կապիլյարիոզը (B83.8)

B81.2  Տրիխոստրոնգիլոիդոզ

B81.3  Աղիքային անգիոստրոնգիլոիդոզ

B81.4  Աղիքային ճճվակրություն` խառը էթիոլոգիայի

B81.4  Աղիքային ճճվակրության այլ ճշտված ձևեր

B82  Չճշտված աղիքային մակաբույծներ

B82.0  Աղիքային հելմինթոզներ` չճշտված

B82.9  Աղիքային մակաբույծներ` չճշտված

B83  Այլ հելմինթոզներ

Բացառությամբ` կապիլյարիոզը` ԱՀՃ (B81.1), աղիքային (B81.1) B83.0 Հիվանդության որովայնային ձևը` առաջացած հելմինթների տեղաշարժվող թրթուրներից (որովայնային Larva migrans)

B83.1  Գնատոստոմոզ

B83.2  Անգիոստրոնգիլոիդոզ` առաջացած Parastrongylus cantonensis-ից

Բացառությամբ` աղիքային անգիոստրոնգիլոիդոզը (B81.3)

B83.3  Սինգամիոզ

B83.4  Ներքին գիրուդինոզ

Բացառությամբ` արտաքին գիրուդինոզը (B88.3)

B83.8  Այլ ճշտված հելմինթոզներ

B83.9  Չճշտված հելմինթոզներ

Բացառությամբ` աղիքային հելմինթոզները ԱՀՃ (B82.0)

 

ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԿԱՐԻԱԶ ԵՎ ԱՅԼ ԻՆՖԵՍՏԱՑԻԱՆԵՐ

(B85-B89)

 

B85  Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ

B85.0  Ոջլոտություն` առաջացած Pediculus humanus capitis-ից

B85.1  Ոջլոտություն` առաջացած Pediculus humanus corporis-ից

B85.2  Չճշտված ոջլոտություն

B85.3  Ֆտիրիոզ

B85.4  Խառը ոջլոտություն

B86 Քոս

B87  Միազ

Ներառյալ` ճանճերի թրթուրների ինֆեստացիան

B87.0  Մաշկային միազ

B87.1  Վերքային միազ

B87.2  Աչքի միազ

B87.3  Քիթըմպանային միազ

B87.4  Ականջի միազ

B87.8  Միազ` այլ տեղակայմամբ

B87.9  Միազ` չճշտված

B88  Այլ ինֆեստացիաներ

B88.0  Այլ ակարիազ

Բացառությամբ` քոսը (B86)

B88.1  Տունգիոզ (արևադարձային ավազային լուերի վարակ)

B88.2  Հոդվածոտանիների այլ ինֆեստացիաներ

B88.3  Արտաքին գիրուդինոզ

Բացառությամբ` Ներքին գիրուդինոզ (B83.4)

B88.8  Այլ ճշտված ինֆեստացիաներ

B88.9  Չճշտված ինֆեստացիա

B89  Չճշտված մակաբուծական հիվանդություն

 

ՎԱՐԱԿԻՉ ԵՎ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

(B90-B94)

 

Ծանոթություն: Այս խմբերը պետք է օգտագործել A00-B89 խորագրերում ցույց տված վիճակները նշելու համար` որպես պատճառի հետևանքներ: «Հետևանքներ» հասկացությունը ներառում է վիճակներ` ճշտված որպես այդպիսին, ինչպես նաև հիվանդությունների մնացորդային երևույթներ` դասակարգված վերոհիշյալ խորագրերում, եթե ակնառու է, որ պատճառային հիվանդությունը տվյալ ժամանակահատվածում բացակայում է:

B90  Պալարախտի հետևանքներ

B90.0  Կենտրոնական նյարդային համակարգի պալարախտի հեռավոր հետևանքներ

B90.1  Միզասեռական օրգանների պալարախտի հեռավոր հետևանքներ

B90.2  Ոսկրերի և հոդերի պալարախտի հեռավոր հետևանքներ

B90.8  Այլ ճշտված օրգանների պալարախտի հեռավոր հետևանքներ

B90.9  Շնչառական օրգանների և չճշտված պալարախտի հեռավոր հետևանքներ

B91  Պոլիոմիելիտի հետևանքներ

B92  Լեպրայի հետևանքներ

B94  Այլ և չճշտված վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հեռավոր հետևանքներ

B94.0  Տրախոմայի հեռավոր հետևանքներ

B94.1  Վիրուսային էնցեֆալիտի հեռավոր հետևանքներ

B94.2  Վիրուսային հեպատիտի հեռավոր հետևանքներ

B94.8  Այլ ճշտված վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հեռավոր հետևանքներ

B94.9  Չճշտված վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների հեռավոր հետևանքներ

 

ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ, ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐ

(B95-B97)

 

Ծանոթություն: Այս խումբը չպետք է օգտագործել առաջնային կոդավորման ժամանակ: Սրանք սահմանված են լրացուցիչ կոդավորման համար, երբ նպատակահարմար է նույնացնել այլ խմբերում դասակարգված հիվանդությունների հարուցիչները:

B95  Ստրեպտոկոկերը և ստաֆիլոկոկերը` որպես այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդությունների հարուցիչներ

B95.0  Ա խմբի ստրեպտոկոկեր

B95.1  Բ խմբի ստրեպտոկոկեր

B95.2  Դ խմբի ստրեպտոկոկեր

B95.3  Streptococcus pneumoniae

B95.4  Այլ ստրեպտոկոկեր

B95.5  Չճշտված ստրեպտոկոկեր

B95.6  Staphylococcus aureus

B95.7  Այլ ստաֆիլոկոկեր

B95.8  Չճշտված ստաֆիլոկոկեր

B96  Այլ մանրէային ազդակներ որպես այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդությունների հարուցիչներ

B96.0  Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae)

B96.1  Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)

B96.2  Escherichia coli (E. coli)

B96.3  Haemophilus influenzae (H. influenazae)

B96.4  Proteus (mirabilis) (morganii)

B96.5  Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei)

B96.6  Bacillus fragilis (B. fragilis)

B96.7  Clostridium perfringens (C. perfringens)

B96.8  Այլ ճշտված մանրէային ազդակներ

B97  Վիրուսային ազդակներ` որպես այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդությունների հարուցիչներ

B97.0  Ադենովիրուսներ

B97.1  Էնտերովիրուսներ

B97.2  Կորոնավիրուսներ

B97.3  Ռետրովիրուսներ

B97.4  Ռեսպիրատոր-սինցիթիալ վիրուսներ

B97.5  Ռեովիրուսներ

B97.6  Պարվովիրուսներ

B97.7  Պապիլոմավիրուսներ

B97.8  Վիրուսային այլ ազդակներ

 

ԱՅԼ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(B99)

 

B99  Այլ վարակիչ հիվանդություններ, չճշտված

 

Դ Ա Ս  II

 

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C00-D48)

 

Ծանոթագրություն: C76-C80 սյունակներում ներառվում են չարորակ նորագոյացությունները` ոչ ճիշտ նշանակությամբ, առաջնային տեղադրումով, կամ նրանք, որոնք հաստատված են ինչպես «քայքայված», «ցրված» կամ «տարածված»` առանց ցուցումի առաջնային տեղադրումով: Երկու դեպքում առաջնային տեղադրումը ուսումնասիրվում է ինչպես անծանոթ:

Եթե անհրաժեշտ է ճշտել ֆունկցիոնալ ակտիվությունը` զուգակցելով այս կամ այն նորագոյացություններով, կարելի է օգտագործել լրացուցիչ կոդ IV դասից:

Հյուսվածաբանական տիպի նորագոյացությունները սույն դասակարգչի III մասում նույնացնել ցանկացողների համար, բերված է նորագոյացությունների հյուսվածքաբանությունը կոդավորված անվանացուցակը:

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այս դասի` 8 նշանով խմբի օգտագործման վրա: Այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է առանձնացնել խմբում «այլ» խմբի համար, սովորաբար օգտագործում են խումբ 7-ը:

Նորագոյացությունը, որն ընդգրկում է երկու կամ ավելի խառնված տեղակայում, եռանիշ խմբի ներսում, և տեղը հայտնվելը չի կարող որոշվել, պետք է դասակարգել 4-րդ խմբում` «8» նշանով, եթե այդպիսի կոմբինացիան հատուկ չի ցուցակագրվում այլ խմբերում: «Վերոնշյալ մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից դուրս եկող ախտահարում» հասկացությունը ենթադրում է, որ ներգրավված ոլորտները սահմանակից են (մեկը մյուսին շարունակում է):

Արտատեղային հյուսվածքների չարորակ նորագոյացությունները անհրաժեշտ է կոդավորել` համաձայն վերը նշված տեղակայման:

Կոդավորման ընթացքում նորագոյացությունները, ի լրացում նրանց տեղակայման, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ձևաբանությունը և հիվանդության ընթացքի բնույթը: Եվ ամենից առաջ անհրաժեշտ է ձևաբանական նկարագրումը:

 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C00-C97)

 

ՇՐԹՈՒՆՔԻ, ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԵՎ ԸՄՊԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C00-C14)

 

C00  Շրթունքների չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` շրթունքների մաշկի (C43.0, C44.0)

C00.0  Վերին շրթունքի արտաքին մակերեսի

C00.1  Ստորին շրթունքի արտաքին մակերեսի

C00.2  Շրթունքների արտաքին մակերեսի, չճշտված

C00.3  Վերին շրթունքի ներքին մակերեսի

C00.4  Ստորին շրթունքի ներքին մակերեսի

C00.5  Շրթունքների ներքին մակերեսի, չճշտված

C00.6  Շրթունքների կպումների

C00.8  Շրթունքի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C00.9  Շրթունքների չճշտված մասի

C01  Լեզվի արմատի չարորակ նորագոյացություններ

C02  Լեզվի չարորակ նորագոյացություններ` այլ և չճշտված մասերի

C02.0  Լեզվի (քմային մակերեսի)

Բացառությամբ` լեզվի արմատի վերին մակերեսի (C01)

C02.1  Լեզվի կողմնային մակերեսի

C02.2  Լեզվի ստորին մակերեսի

C02.3  Լեզվի առաջնային 2/3 չճշտված մասի

C02.4  Լեզվանշիկների

Բացառությամբ` նշիկները ԱՀՃ (C09.9)

C02.8  Լեզվի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C02.9  Լեզվի չճշտված մասերի

C03  Լնդերի չարորակ նորագոյացություն

Ներառյալ` լնդի լորձաթաղանթի ալվեոլյար մակերեսի (gingiva)

Բացառությամբ` չարորակ օդոնտոգեն նորագոյացությունները (C41.0-C41.1)

C03.0  Վերին ծնոտի լնդերի

C03.1  Ստորին ծնոտի լնդերի

C03.9  Լնդերի, չճշտված

C04  Բերանի խոռոչի հատակի չարորակ նորագոյացություն

C04.0  Բերանի խոռոչի հատակի առաջնային մասի

C04.1  Բերանի խոռոչի հատակի կողմնային մասի

C04.8  Բերանի խոռոչի հատակի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C04.9  Բերանի խոռոչի հատակի, չճշտված

C05  Քիմքի չարորակ նորագոյացություն

C05.0  Կարծր քիմքի

C05.1  Փափուկ քիմքի

Բացառությամբ` փափուկ քիմքի քիթըմպանային մակերեսի (C11.3)

C05.2  Լեզվակի

C05.8  Քիմքի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C05.9  Քիմքի, չճշտված

C06  Բերանի մասերի այլ և չճշտված չարորակ նորագոյացություն

C06.0  Թշի լորձաթաղանթի

C06.1  Բերանի նախադռան

C06.2  Հետաղորիքային շրջանի

C06.8  Բերանի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C06.9  Բերանի, չճշտված

C07  Հարականջային թքագեղձերի չարորակ նորագոյացություններ

C08  Մեծ թքագեղձերի այլ և չարորակ նորագոյացություն, չճշտված

Բացառությամբ` փոքր թքագեղձերի չարորակ նորագոյացությունները ԱՀՃ (C06.9), փոքր թքագեղձերի ճշտված չարորակ նորագոյացություններ, որոնք դասակարգվում են հարականջային թքագեղձի անատոմիական տեղակայմանը համապատասխան (C07)

C08.0  Ենթաստործնոտային գեղձի

C08.1  Ենթալեզվային գեղձի

C08.8  Մեծ թքագեղձերի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C08.9  Մեծ թքագեղձերի տեղակայում` չճշտված

C09  Նշագեղձի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` ըմպանային նշագեղձը (C11.1), լեզվային նշագեղձը (C02.4)

C09.0  Նշագեղձային փոսիկների

C09.1  Քմային նշագեղձերի աղեղներ (առաջնային) (հետին) C09.8 Նշագեղձի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C09.9  Նշագեղձ, չճշտված

C10  Բերանաըմպանի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` նշագեղձը (C09.-) C10.0 Մակկոկորդի փոսիկի

C10.1  Մակկոկորդի առաջային մակերեսի

Բացառությամբ` մակկոկորդը (կորճային) ստորենթալեզվային ոսկրի հատվածը (ԱՀՃ) (C32.1)

C10.2  Բերանաըմպանի կողմնային պատերի

C10.3  Բերանաըմպանի հետին պատի

C10.4  Խռիկային ճեղքերի

C10.8  Բերանաըմպանի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C10.9  Բերանաըմպանի չճշտված

C11  Քիթըմպանի չարորակ նորագոյացություն

C11.0  Քիթըմպանի վերին պատի

C11.1  Քիթըմպանի հետին պատի

C11.2  Քիթըմպանի կողմնային պատի

C11.3  Քիթըմպանի առաջային պատի

C11.8  Քիթըմպանի ախտահարումներ, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C11.9  Քիթըմպանի ախտահարում` չճշտված

C12  Չարորակ նորագոյացություններ` տանձաձև գրպանիկի

C13  Չարորակ նորագոյացություններ` ըմպանի ստորին մասում

Բացառությամբ` տանձաձև գրպանիկի (C12)

C13.0  Հետմանյակաձևային շրջանի

C13.1  Ըմպանի ստորին մասի շերեփամակկոկորդային ծալքի

Բացառությամբ` շերեփամակկոկորդային ծալքը` կոկորդային հատվածում (C32.1)

C13.2  Ըմպանի հետին պատի ստորին հատվածի

C13.8  Ըմպանի ստորին հատվածի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C13.9  Ըմպանի ստորին հատվածի, չճշտված

C14  Շրթունքի, բերանի խոռոչի և ըմպանի չարորակ նորագոյացություններ` այլ և չճշտված նշումով տեղակայմամբ

Բացառությամբ` բերանի խոռոչի ԱՀՃ (C06.9)

C14.0  Ըմպանի, չճշտված

C14.2  Վալդեյերի ըմպանային օղակի

C14.8  Շրթունքի, բերանի խոռոչի և ըմպանի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

 

ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C15-C26)

 

C15  Կերակրափողի չարորակ նորագոյացություն

Ծանոթություն: Առաջարկվում է երկու այլընտրանքային ենթադասակարգում

.0-.2  ըստ անատոմիական տեղակայման նկարագրի

.3-.5  ըստ օրգանի երրորդականի

C15.0  Կերակրափողի պարանոցային հատված

C15.1  Կերակրափողի կրծքային հատված

C15.2  Կերակրափողի որովայնային հատված

C15.3  Կերակրափողի վերին երրորդականի

C15.4  Կերակրափողի միջին երրորդականի

C15.5  Կերակրափողի ստորին երրորդականի

C15.8  Կերակրափողի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C15.9  Կերակրափողի` չճշտված

C16  Ստամոքսի չարորակ նորագոյացություններ

C16.0  Ստամոքսամուտքի

C16.1  Ստամոքսի հատակի

C16.2  Ստամոքսի մարմնի

C16.3  Ստամոքսաելքի նախադռան

C16.4  Ստամոքսաելքի

C16.5  Ստամոքսի փոքր կորության չճշտված մասի

C16.6  Ստամոքսի մեծ կորության չճշտված մասի

C16.8  Ստամոքսի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերոհիշյալ տեղակայումների սահմաններից

C16.9  Ստամոքսի չճշտված տեղակայմամբ

C17  Բարակ աղիքի չարորակ նորագոյացություն

C17.0  12-մատնյա աղիքի

C17.1  Աղիճաղիքի

C17.2  Զստաղիքի

Բացառությամբ` իլեոցեկալ փականը (C18.0.)

C17.3  Մեկկել դիվերտիկուլի (ծոցակ)

C17.8  Բարակ աղիքի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C17.9  Բարակ աղիքի` չճշտված տեղակայմամբ

C18  Հաստ աղիքի չարորակ նորագոյացություն

C18.0  Կույր աղիքի

C18.1  Որդանման ելունի (ապենդիքսի)

C18.2  Վերել հաստ աղիքի

C18.3  Լյարդային ծալվածքի, ծռվածքի

C18.4  Լայնական հաստ աղիքի

C18.5  Փայծաղային ծալվածքի

C18.6  Վայրէջ հաստ աղիքի

C18.7  Սիգմայաձև աղիքի

Բացառությամբ` ուղիղաղիքասիգմայաձև միացության(C19.)

C18.8  Հաստ աղիքի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C18.9  Հաստ աղիի` չճշտված տեղակայմամբ

C19  Ուղիղաղիքասիգմայաձև միացության չարորակ նորագոյացություն

C20  Ուղիղ աղիքի չարորակ նորագոյացություն

C21 Հետանցքի (անուս) և հետանցքային խողովակի չարորակ նորագոյացություն

C21.0  Հետանցքի` չճշտված տեղակայմամբ

Բացառությամբ` հետանցքային հատվածի, մաշկի (C43.5,C44.5), եզրի (C43.5, C44.5), մաշկի շուրջհետանցքային շրջանի (C43.5, 44.5)

C21.1  Հետանցքային խողովակի

C21.2  Կլոագենային գոտու

C21.8  Ուղիղ աղիքի, հետանցքի և հետանցքային խողովակի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C22  Ներլյարդային լեղուղիների և լյարդի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` լյարդի երկրորդային չարորակ նորագոյացության (C78.7), լեղուղիների ԱՀՃ (C24.9)

C22.0  Լյարդաբջջային քաղցկեղ

C22.1  Ներլյարդային լեղուղիների քաղցկեղ

C22.2  Լյարդի հեպատոբլաստոմա

C22.3  Լյարդի անոթասարկոմա

C22.4  Լյարդի այլ սարկոմաներ

C22.7  Լյարդի այլ ճշտված քաղցկեղներ

C22.9  Լյարդի չճշտված չարորակ նորագոյացություններ

C23  Լեղապարկի չարորակ նորագոյացություն

C24  Լեղուղիների այլ չճշտված մասերի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` ներլյարդային լեղուղիների

C24.0  Արտալյարդային լեղածորանի

C24.1  Ֆատերյան պտկիկ ամպուլայի

C24.8  Լեղուղիների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C24.9  Լեղուղիների` չճշտված

C25  Ենթաստամոքսային գեղձի չարորակ նորագոյացություն

C25.0  Ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի

C25.1  Ենթաստամոքսային գեղձի մարմնի

C25.2  Ենթաստամոքսային գեղձի պոչի

C25.3  Ենթաստամոքսային գեղձի ծորանի

C25.4  Ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների

C25.7  Ենթաստամոքսային գեղձի այլ մասերի

C25.8  Ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C25.9  Ենթաստամոքսային գեղձ` չճշտված

C26  Այլ և ոչ հստակ նշված մարսողական օրգանների չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` որովայնամզի և հետորովայնամզային տարածության (C48.-)

C26.0  Աղիների չճշտված մասի

C26.1  Փայծաղի

Բացառությամբ` Հոջկինի հիվանդության (C81), ոչ Հոջկինյան լիմֆոման (C82-C85)

C26.8  Մարսողական օրգանների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

Բացառությամբ` կերակրափողի ստամոքսամուտքային մասի (C16.0)

C26.9  Մարսողական համակարգի սահմաններում ոչ հստակ նշումով տեղակայմամբ

 

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C30-C39)

 

Ներառյալ` միջին ականջը

Բացառությամբ` մեզոթելիոման (C45.-)

C30  Քթի խոռոչի և միջին ականջի չարորակ նորագոյացություն

C30.0  Քթի խոռոչի

Բացառությամբ` քթի միջնորմի և խոանների հետին եզրի (C11.3), քթի մաշկի (C43.3, C44.3), քթոսկրերի (C41.0), քթի ԱՀՃ (C76.0), հոտառական կոճղեզի (C72.2)

C30.1  Միջին ականջի

Բացառությամբ` արտաքին ականջի մաշկի (C43.2, C44.2), լսողական անցուղու ոսկրերի (C41.0), արտաքին լսողական անցուղու (C43.2, C44.2), ականջի աճառի (C49.0)

C31  Հարքթային ծոցերի չարորակ նորագոյացություն

C31.0  Վերին ծնոտային ծոցի

C31.1  Մաղոսկրի խորշիկների

C31.2  Ճակատային ծոցի

C31.3  Սեպաձև ծոցի

C31.8  Հարքթային ծոցերի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C31.9  Հավելյալ ծոցերի` չճշտված

C32  Կոկորդի չարորակ նորագոյացություն

C32.0  Ձայնային սեփական ապարատի

C32.1  Ձայնային սեփական ապարատից վեր

Բացառությամբ` մակկոկորդի առաջային մակերեսի (C10.1), շերեփամակկոկորդային ծալքի` ԱՀՃ (C13.1), եզրային գոտին (C13.1), ստորըմպանային մասի (C13.1)

C32.2  Սեփական ձայնային ապարատից վար

C32.3  Կոկորդի աճառների

C32.8  Կոկորդի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C32.9  Կոկորդի` չճշտված

C33  Շնչափողի չարորակ նորագոյացություն

C34  Թոքերի և բրոնխների չարորակ նորագոյացություն

C34.0  Գլխավոր բրոնխների

C34.1  Բրոնխների կամ թոքերի վերին բլթի

C34.2  Բրոնխների կամ թոքերի միջին բլթի

C34.3  Բրոնխների կամ թոքերի ստորին բլթի

C34.8  Բրոնխների կամ թոքերի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C34.9  Բրոնխների կամ թոքերի չճշտված տեղակայմամբ

C37  Ուրցագեղձի (թիմուսի) չարորակ նորագոյացություն

C38  Սրտի, միջնորմի և կրծքամզի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` մեզոթելիոման (C45.-)

C38.0  Սրտի

Բացառությամբ` խոշոր անոթները (C49.3)

C38.1  Առաջային միջնորմի

C38.2  Հետին միջնորմի

C38.3  Միջնորմի չճշտված մասի

C38.4  Կրծքամզիի

C38.8  Սրտի, միջնորմի և կրծքամզի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C39  Շնչառական և ներկրծքային օրգանների

Բացառությամբ` կրծքավանդակը ԱՀՃ (C76.1), ներկրծքայինը ԱՀՃ (C76.1)

C39.0  Վերին շնչառական ուղիների չճշտված մասի

C39.8  Շնչառական և ներկրծքային օրգանների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C39.9  Շնչառական օրգանների սահմաններում ոչ հստակ նշումով տեղակայմամբ

 

ՈՍԿՐԵՐԻ ԵՎ ՀՈԴԱՃԱՌՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C40-41)

 

Բացառությամբ` ոսկրածուծը ԱՀՃ (C96.7), ձուսպաթաղանթը (C49.-)

C40  Վերջույթների ոսկրերի և հոդաճառների չարորակ նորագոյացություն

C40.0  Թիակի և վերին վերջույթի երկար ոսկրերի

C40.1  Վերին վերջույթի կարճ ոսկրերի

C40.2  Ստորին վերջույթի երկար ոսկրերի

C40.3  Ստորին վերջույթի կարճ ոսկրերի

C40.8  Վերջույթների ոսկրերի և հոդաճառների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C40.9  Վերջույթների ոսկրերի և հոդաճառների չճշտված տեղակայմամբ

C41  Ոսկրերի և հոդաճառների չարորակ նորագոյացություններ այլ և ճշտված տեղակայմամբ

Բացառությամբ` վերջույթների ոսկրերը (C40.-), աճառները` կոկորդի (32.3), վերջույթների (C40.-), քթի (C30.0), ականջի (C49.0)

C41.0  Գանգի և դիմային ոսկրերի

Բացառությամբ` ցանկացած տիպի քաղցկեղը (կարցինոմա) բացի ատամնածին և ներոսկրային վերին ծնոտի (C03.0), վերին ծնոտային ծոցի (C31.0), ծնոտի (ստորին) ոսկրային մասի (C41.1)

C41.1  Ստորին ծնոտի

Բացառությամբ` վերին ծնոտի ոսկրային մասը (C41.0), կարցինոմա բոլոր տեսակների, բացի ներոսկրային կամ ատամնածնային` ծնոտի ԱՀՃ (C03.9), ստորին (C03.1)

C41.2  Ողնաշարի

Բացառությամբ` սրբոսկրի և պոչուկի (C41.4)

C41.3  Կողերի, կրծոսկրի և անրակի

C41.4  Կոնքոսկրերի, սրբոսկրի և պոչուկի

C41.8  Ոսկրերի և հոդաճառների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C41.9  Ոսկրերի և հոդաճառների` չճշտված

 

ՄԵԼԱՆՈՄԱ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ԱՅԼ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C43-C44)

 

C43  Մաշկի չարորակ մելանոմա

Բացառությամբ` սեռական օրգանների մաշկի մելանոման (C51-C52, C60.-, C63.-)

C43.0  Շրթունքի չարորակ մելանոմա

Բացառությամբ` շրթունքի կարմիր երիզի (C00.0-C00.2)

C43.1  Կոպի չարորակ մելանոմա, ներառյալ կոպի կպուկը

C43.2 Ականջի և արտաքին լսողական անցուղու չարորակ մելանոմա

C43.3  Դեմքի այլ և չճշտված մասերի չարորակ մելանոմա

C43.4  Գլխի մազածածկ մասի և պարանոցի չարորակ մելանոմա

C43.5  Իրանի չարորակ մելանոմա

Բացառությամբ` հետանցքի ԱՀՃ (C21.0)

C43.6  Վերին վերջույթների չարորակ մելանոման, ներառյալ ուսահոդի շրջանը

C43.7  Ստորին վերջույթների չարորակ մելանոմա, ներառյալ կոնքազդրային հոդի շրջանը

C43.8  Մաշկի չարորակ մելանոմա, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C43.9  Մաշկի չարորակ մելանոմա, չճշտված

C44  Մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններ

Ներառյալ` քրտնագեղձերի և ճարպագեղձերի չարորակ նորագոյացությունները

Բացառությամբ` մաշկի չարորակ մելանոման (C43.-), սեռական օրգանների մաշկը (C51-C52, C60.-, C63.-), Կապոշի սարկոման (C46.-)

C44.0  Շրթունքի մաշկի

Բացառությամբ` շրթունքի չարորակ նորագոյացությունը (C00.-)

C44.1  Կոպի մաշկի, ներառյալ կոպի կպուկները

Բացառությամբ` Կոպի շարակցական հյուսվածքի (C49.0)

C44.2  Ականջի և արտաքին լսողական անցուղու մաշկի

Բացառությամբ` ականջի շարակցական հյուսվածքը (C49.0)

C44.3  Դեմքի մաշկի այլ և չճշտված մասերի

C44.4  Դեմքի մազածածկ մասի և պարանոցի մաշկի

C44.5  Իրանի մաշկի

Բացառությամբ` հետանցքի ԱՀՃ (C21.0)

C44.6  Վերին վերջույթի մաշկի, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

C44.7  Ստորին վերջույթի մաշկի, ներառյալ կոնքազդրային գոտու շրջանը

C44.8  Մաշկի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C44.9  Չարորակ նորագոյացություններ` մաշկի ճշտված շրջանի

 

ՄԵԶՈԹԵԼԻԱՅԻՆ ԵՎ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C45-C49)

 

C45  Մեզոթելիոմա

Ներառյալ` ձևաբանական ծածկագիրը M905 նորագոյացության ծածկագրի /3 բնութագրով C45.0 Կրծքամզի մեզոթելիոմա

Բացառությամբ` կրծքամզի այլ չարորակ նորագոյացությունները (C38.4)

C45.1  Որովայնամզի մեզոթելիոմա

Բացառությամբ` որովայնամզի այլ չարորակ նորագոյացությունները (C48.-)

C45.2  Սրտապարկի մեզոթելիոմա

Բացառությամբ` սրտապարկի այլ չարորակ նորագոյացությունները (C38.0)

C45.7  Այլ տեղակայման մեզիոթելիոմաներ

C45.9  Չճշտված մեզոթելիոմա

C46  Կապոշի կարծրուռուցք (սարկոմա)

Ներառյալ` ձևաբանական ծածկագիր M9140, նորագոյացության ծածկագրային բնութագիրը /3

C46.0  Մաշկի Կապոշի կարծրուռուցք

C46.1  Փափուկ հյուսվածքների Կապոշի սարկոմա

C46.2  Քիմքի Կապոշի սարկոմա

C46.3  Ավշային հանգույցների Կապոշի սարկոմա

C46.7   Կապոշի սարկոմա այլ տեղակայման

C46.8  Բազմաթիվ օրգանների Կապոշի սարկոմա

C46.9  Չճշտված տեղակայման Կապոշի սարկոմա

C47  Ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի չարորակ նորագոյացություն

Ներառյալ` սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ հանգույցների նյարդերը

C47.0  Դեմքի, պարանոցի և գլխի ծայրամասային նյարդերի

Բացառությամբ` ակնակապճի ծայրամասային նյարդերը (C69.6)

C47.1  Վերին վերջույթների ծայրամասային նյարդերի, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

C47.2  Ստորին վերջույթների ծայրամասային նյարդերի, ներառյալ կոնքազդրային շրջանը

C47.3  Կրծքավանդակի ծայրամասային նյարդերի

C47.4  Որովայնի ծայրամասային նյարդերի

C47.5  Կոնքի ծայրամասային նյարդերի

C47.6  Իրանի չճշտված ծայրամասային նյարդերի

C47.8  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի և ծայրամասային նյարդերի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C47.9  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի և ծայրամասային նյարդերի չճշտված տեղակայման

C48  Հետորովայնամզային տարածության և որովայնամզի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` մեզոթելիոման (C45.-), Կապոշի սարկոման (C46.1)

C48.0  Հետորովայնամզային տարածություն

C48.1  Որովայնամզի ճշտված մասերի

C48.2  Որովայնամզի չճշտված մասերի

C48.8  Հետորովայնամզային տարածության և որովայնամզի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C49  Շարակցական և փափուկ հյուսվածքների չարորակ նորագոյացություն (այլ տեսակի)

Ներառյալ` ճարպային հյուսվածքը, արյունատար անոթը, ավշային անոթը, մկանները, կապանները, բացի արգանդային, սինովիալ թաղանթները, հոդապարկը, ջլերը, փակեղները, աճառները

Բացառությամբ` որովայնամիզի (C48.-), հետորովայնամզային տարածությունը (C48.0), մեզոթելիոման (C45.1), ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգը (C47.-), Կապոշի սարկոման (C46.-), Կրծքագեղձի շարակցական հյուսվածքի (C50.-), աճառները` կոկորդի (C32.3), քթի (C30.0), հոդերի (C40-C41)

C49.0  Գլխի, դեմքի և պարանոցի շարակցական և փափուկ հյուսվածքների

Բացառությամբ` ակնակապճի շարակցական հյուսվածքը (C69.6)

C49.1  Վերին վերջույթների շարակցական և փափուկ հյուսվածքների, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

C49.2  Ստորին վերջույթների շարակցական և փափուկ հյուսվածքների, ներառյալ կոնքազդրային շրջանը

C49.3  Կրծքավանդակի շարակցական և փափուկ հյուսվածքների

Բացառությամբ` ուրցագեղձի (թիմուսի) (C37), կրծքագեղձի (C50.-), սրտի (C38.0), միջնորմի (C38.1-C38.3)

C49.4  Որովայնի շարակցական և փափուկ հյուսվածքներ

C49.5  Կոնքի շարակցական և փափուկ հյուսվածքներ

C49.6  Իրանի չճշտված տեղակայման շարակցական և փափուկ հյուսվածքների

C49.8  Շարակցական և փափուկ հյուսվածքների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C49.9  Չճշտված տեղակայմամբ շարակցական և փափուկ հյուսվածքի

 

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C50)

 

C50  Կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացություն

Ներառյալ` կրծքագեղձի շարակցական հյուսվածքը

Բացառությամբ` կրծքագեղձի մաշկի (C43.5, C44.5)

C50.0  Պտուկի և շուրջպտկային շրջանի

C50.1  Կրծքագեղձի կենտրոնական մասի

C50.2  Կրծքագեղձի վերին ներսային քառորդի

C50.3  Կրծքագեղձի ստորին ներսային քառորդի

C50.4  Կրծքագեղձի վերին դրսային քառորդի

C50.5  Կրծքագեղձի ստորին դրսային քառորդի

C50.6  Կրծքագեղձի անութային հետին մասի

C50.8  Կրծքագեղձի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C50.9  Կրծքագեղձի ճշտված մասի

 

ԿԱՆԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C51-C58)

 

Ներառյալ` կանանց սեռական օրգանների մաշկը

C51  Ամոթույքի չարորակ նորագոյացություն

C51.0  Ամոթույքի մեծ շրթի

C51.1  Ամոթույքի փոքր շրթի

C51.2  Ծլիկի

C51.8 Ամոթույքի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C51.9  Ամոթույքի չճշտված մասի

C52  Հեշտոցի չարորակ նորագոյացություն

C53  Արգանդի վզիկի չարորակ նորագոյացություն

C53.0  Ներքին մասի

C53.1  Արտաքին մասի

C53.8  Արգանդի վզիկի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C53.9  Արգանդի վզիկի, չճշտված տեղակայման

C54  Արգանդի մարմնի չարորակ նորագոյացություն

C54.0  Արգանդի ենթավզիկի

C54.1  Արգանդի լորձենու

C54.2  Միոմեթրիայի

C54.3  Արգանդի հատակի

C54.8  Արգանդի մարմնի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C54.9  Արգանդի մարմնի` չճշտված տեղակայման

C55  Արգանդի, չճշտված տեղակայմամբ չարորակ նորագոյացություն

C56  Ձվարանի չարորակ նորագոյացություն

C57  Կանացի այլ սեռական օրգանների չարորակ նորագոյացություն, չճշտված

C57.0  Ֆալլոպյան փողերի

C57.1  Լայն կապանի

C57.2  Կլոր կապանի

C57.3  Պարամեթրիայի (հարարգանդային բջջանքի)

C57.4  Արգանդի հավելումների, չճշտված

C57.7  Կանացի ճշտված, այլ սեռական օրգանների

C57.8  Կանացի սեռական օրգանների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C57.9  Կանացի սեռական օրգանների, չճշտված տեղակայմամբ

C58  Ընկերքի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` բշտիկային զանգված` ԱՀՃ (Օ01.9), չարորակ (D39.2), ինվազիվ (D39.2), թավկենու գեղձուռուցք խորիոն ադենոմա (դեստրուկտիվ) (D39.2)

 

ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C60-C63)

 

Ներառյալ` տղամարդու սեռական օրգանների մաշկը

C60  Սեռական անդամի չարորակ նորագոյացություն

C60.0  Թլիփի

C60.1  Սեռական անդամի գլխիկի

C60.2  Սեռական անդամի մարմնի

C60.8  Սեռական անդամի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C60.9  Սեռական անդամի չճշտված տեղակայմամբ

C61  Շագանակագեղձի չարորակ նորագոյացություն

C62  Ամորձու չարորակ նորագոյացություն

C62.0  Չիջած ամորձու (գաղտամորձություն)

C62.1  Իջած ամորձու

C62.9  Ամորձու` չճշտված

C63  Տղամարդու այլ սեռական օրգանների չարորակ նորագոյացություն, չճշտված

C63.0  Մակամորձու

C63.1  Սերմնալարի

C63.2  Ամորձապարկի

C63.7  Տղամարդու սեռական այլ օրգանների, ճշտված

C63.8  Տղամարդու սեռական օրգանների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C63.9  Տղամարդու սեռական օրգանների չճշտված տեղակայման

 

ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C64-C68)

 

C64  Երիկամի չարորակ նորագոյացություն` բացի երիկամային ավազանից

Բացառությամբ` երիկամի ավազանի, բաժակների (C65)

C65  Երիկամի ավազանի չարորակ նորագոյացություն

C66  Միզածորանի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` միզապարկի միզածորանային բացվածքի (C67.6)

C67  Միզապարկի չարորակ նորագոյացություն

C67.0  Միզապարկի եռանկյունու

C67.1  Միզապարկի (թաղի)

C67.2  Միզապարկի կողմնային պատի

C67.3  Միզապարկի առաջային պատի

C67.4  Միզապարկի հետին պատի

C67.5  Միզապարկի վզիկի

C67.6  Միզածորանային բացվածքի

C67.7  Առաջնային միզային ծորանի

C67.8  Միզապարկի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C67.9  Միզապարկի չճշտված մասի

C68  Չարորակ նորագոյացություն` այլ և չճշտված միզային օրգանների

Բացառությամբ` միզասեռական ուղու ԱՀՃ` կանանց մոտ (C57.9), տղամարդկանց մոտ (C63.9)

C68.0  Միզուկի

Բացառությամբ` միզապարկի միզուկային բացվածքի (C67.5)

C68.1  Հարմիզուկային գեղձերի (կուպերյան գեղձերի)

C68.8  Միզային օրգանների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C68.9  Միզային օրգանների` չճշտված

 

ԱՉՔԻ, ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (C69-C72)

 

C69  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի չարորակ նորագոյացություններ

Բացառությամբ` կոպի (մաշկը) (C43.1, C44.1), տեսողական նյարդի (C72.3), կոպի շարակցական հյուսվածքի (C49.0)

C69.0  Շաղկապենու

C69.1  Եղջրենու

C69.2  Ցանցենու

C69.3  Անոթաթաղանթի

C69.4  Թարթչային մարմնի

C69.5  Արցունքագեղձի և ծորանի

C69.6  Ակնակապճի

Բացառությամբ` ակնակապճի ոսկրերի (C41.0)

C69.8  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C69.9  Աչքի չճշտված մասի

C70  Ուղեղի թաղանթների չարորակ նորագոյացություն

C70.0  Գլխուղեղի թաղանթների

C70.1  Ողնուղեղի թաղանթների

70.9  ՈՒղեղի թաղանթների` չճշտված

C71  Գլխուղեղի չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` հետկոճղեզային հյուսվածքի (C69.6), գանգային նյարդերի (C72.2-C72.5)

C71.0  Մեծ ուղեղի, բացի բլթերից և փորոքներից

C71.1  Ճակատային բլթի

C71.2  Քունքային բլթի

C71.3  Գագաթային բլթի

C71.4  Ծոծրակային բլթի

C71.5  Ուղեղի փորոքի

Բացառությամբ` չորրորդ փորոքի (C71.7.)

C71.6  Ուղեղիկի

C71.7  ՈՒղեղի ցողունի

C71.8  Գլխուղեղի ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C71.9  Գլխուղեղի` չճշտված տեղակայմամբ

C72  Ողնուղեղի, կենտրոնական նյարդային համակարգի, գանգային նյարդերի և այլ հատվածների չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` ուղեղի թաղանթների (C70.-), ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի (C47.-)

C72.0  Ողնուղեղի

C72.1  Ձիու պոչի

C72.2  Հոտառական նյարդի

C72.3  Տեսողական նյարդի

C72.4  Լսողական նյարդի

C72.5  Չճշտված և այլ գանգային նյարդերի

C72.8  Գլխուղեղի և կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ հատվածների ախտահարում, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C72.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի չճշտված հատվածի

 

ՎԱՀԱՆԱԳԵՂՁԻ ԵՎ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԳԵՂՁԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(C73-C75)

 

C73  Վահանագեղձի չարորակ նորագոյացություն

C74  Մակերիկամի չարորակ նորագոյացություն

C74.0  Մակերիկամի կեղևի

C74.1  Մակերիկամի միջուկային շերտի

C74.9  Մակերիկամի, չճշտված մասերի

C75  Ներզատական այլ գեղձերի և համանման գոյացությունների չարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` ուրցագեղձի (C37), մակերիկամի (C74.-), ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների (C25.4), վահանագեղձի (C73), ամորձու (C62.-), ձվարանի (C56)

C75.0  Հարվահանագեղձի

C75.1  Հիպոֆիզի

C75.2  Գանգըմպանային ծորանի

C75.3  Էպիֆիզի

C75.4  Քներակային կծիկի

C75.5  Աորտային կծիկի և այլ (քնային զարկերակի կծիկի) հարհանգույցների

C75.8  Մեկից ավելի ներզատական գեղձերի ախտահարում, չճշտված

Ծանոթություն: Եթե բազմաթիվ ախտահարումների տեղակայումը հայտնի է, նրանք պետք է գաղտնագրել առանձին-առանձին

C75.9 Էնդոկրին գեղձերի, չճշտված

 

ՈՉ ՀՍՏԱԿ ՆՇՈՒՄՈՎ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԵՎ ՉՃՇՏՎԱԾ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՄԲ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (C76-C80)

 

C76  Չարորակ նորագոյացություն այլ և ոչ հստակ նշումով տեղակայմամբ

Բացառությամբ` արյունաստեղծ ավշանման և նրանց համանման հյուսվածքների չարորակ նորագոյացությունը (C81-C95), միզասեռական ուղին` կանանց մոտ (C57.9), տղամարդկանց մոտ (C63.9), չճշտված տեղակայմամբ (C80)

C76.0  Գլխի, դեմքի և պարանոցի

C76.1  Կրծքավանդակի

C76.2  Որովայնի

C76.3  Կոնքի

C76.4  Վերին վերջույթների

C76.5  Ստորին վերջույթների

C76.7  Չճշտված այլ տեղակայմամբ

C76.8  Ախտահարում և այլ սխալ նշանակությամբ տեղակայմամբ, որոնք դուրս են գալիս վերը նշված մեկ և ավելի տեղակայումների սահմաններից

C77  Երկրորդային և չճշտված չարորակ նորագոյացություններ` ավշահանգույցների

Բացառությամբ` չարորակ նորագոյացությունները, ավշահանգույցների` ճշտված ինչպես առաջնային (C81-C88, C96.-)

C77.0  Գլխի, դեմքի և պարանոցի ավշային հանգույցների

C77.1  Ներկրծքային ավշային հանգույցների

C77.2  Ներորովայնամիզային ավշային հանգույցների

C77.3  Անութային փոսի և վերին վերջույթների ավշային հանգույցների

C77.4  Աճուկային շրջանի և ստորին վերջույթների ավշային հանգույցների

C77.5  Ներկոնքային ավշային հանգույցների

C77.8  Բազմակի տեղակայմամբ ավշային հանգույցների

C77.9  Չճշտված տեղակայմամբ ավշային հանգույցների

C78  Երկրորդային չարորակ նորագոյացություններ` շնչառական և մարսողական օրգանների

C78.0  Թոքերի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.1  Միջնորմի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.2  Կրծքամզի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.3  Այլ և չճշտված շնչառական օրգանների և երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.4  Բարակ աղիքի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.5  Հաստ և ուղիղ աղիքների երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.6  Հետորովայնամզային տարածքի և որովայնամզի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.7  Լյարդի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C78.8  Մարսողական օրգանների երկրորդային չարորակ նորագոյացություն և այլ չճշտված

C79  Երկրորդային չարորակ նորագոյացություն այլ տեղակայմամբ

C79.0  Երիկամի և ավազանի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.1  Միզապարկի այլ և չճշտված միզային օրգանների երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.2  Մաշկի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.3  Գլխուղեղի և ուղեղի թաղանթի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.4  Նյարդային համակարգի այլ երկրորդային չարորակ նորագոյացություն, չճշտված

C79.5  Ոսկրի և ոսկրածուծի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.6  Ձվարանի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.7  Մակերիկամի երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C79.8  Այլ և չճշտված տեղակայմամբ երկրորդային չարորակ նորագոյացություն

C80  Չարորակ նորագոյացություն` առանց ճշտված տեղակայմամբ

 

ԱՎՇԱՆՄԱՆ, ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (C81-C96)

 

Բացառությամբ` ավշահանգույցների երկրորդային և չճշտված նորագոյացություններ (C77.-)

C81  Հոջկինի հիվանդություն (լիմֆոգրանուլոմատոզ)

Ներառյալ` մորֆոլոգիական ծածկագրերը M956-M966 նորագոյացությունների բնութագիր կոդով 3

C81.0  Ավշային գերակշռություն

C81.1  Բշտիկային սկլերոզ

C81.2  Խառը բջջային տարբերակ

C81.3  Ավշային հյուծում

C81.7  Հոջկինի հիվանդության այլ ձևեր

C81.9  Հոջկինի հիվանդություն, չճշտված

C82  Բշտիկային ավշուռուցք (ոչ հոջկինային)

Ներառյալ` բշտիկային ոչ հոջկինյան ավշուռուցքը, սփռված կտորներով

C82.0  Մանրաբջիջ, երկատված կորիզներով, բշտիկային

C82.1  Խառը, մանրաբջիջ, երկատված կորիզներով և խոշոր բջիջային, բշտիկային

C82.2  Խոշոր բջջային, բշտիկային

C82.7  Այլ տիպի բշտիկային ոչ Հոջկինային ավշաուռուցք

C82.9  Բշտիկային ոչ հոջկինային ավշուռուցք, չճշտված

C83  Տարածուն ոչ հոջկինային ավշուռուցք

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդեր M9593, M9595, M967-M968 նորագոյացությունների կոդով /3

C83.0  Մանր բջջային (դիֆուզ)

C83.1  Մանր բջջային, երկատված կորիզներով (դիֆուզ)

C83.2  Խառը, մանր և խոշոր բջջային (դիֆուզ)

C83.3  Խոշորաբջջային (դիֆուզ)

C83.4  Իմունոբլաստային (դիֆուզ)

C83.5  Լիմֆոբլաստային (դիֆուզ)

C83.6  Չտարբերակված (դիֆուզ)

C83.7  Բերկիտտի ուռուցք

C83.8  Դիֆուզ ոչ հոջկինային ավշուռուցքի այլ ձևեր

C83.9  Դիֆուզ ոչ հոջկինային ավշուռուցք, չճշտված

C84  Ծայրամասային և մաշկային T-բջջային ավշուռուցքներ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդ M970 նորագոյացությունների բնութագիր կոդով /3

C84.0  Սնկանման սնկախտ

C84.1  Սեզարի հիվանդություն

C84.2  T-գոտու ավշուռուցք

C84.3  Լիմֆոէպիթելիոիդային ավշուռուցք

C84.4  Ծայրամասային T-բջջային ավշուռուցք

C84.5  Այլ և չճշտված T-բջջային ավշուռուցքներ

Ծանոթություն` Եթե T-վանդակավոր գոյացությունը կամ ախտահարումը հիշեցվում է ճշտված ավշուռուցքի կապակցությամբ, անհրաժեշտ է կոդավորել առավել ճիշտ նկարագրությունը

C85  Այլ և չճշտված ձևեր ոչ Հոջկինյան ավշուռուցքներ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական ծածկագիր կոդ M9590-M9592, M9594, M971, նորագոյացություններ բնութագրի ծածկագիր /3

C85.0  Ավշակարծրուռուցք

C85.1  Չճշտված B-վանդակավոր ավշուռուցք

Ծանոթություն: Եթե B-վանդակավոր գոյացությունը կամ ախտահարումը հիշեցվում է ճշտված ավշուռուցքի կապակցությամբ` անհրաժեշտ է կոդավորել առավել ճիշտ նկարագրությունը

C85.7  Ոչ հոջկինյան ավշուռուցքի այլ ճշտված ձևեր

C85.9  Ոչ հոջկինյան ավշուռուցքի չճշտված ձևեր

C88  Չարորակ իմունոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական ծածկագիր կոդ M 976 նորագոյացության բնութագրի ծածկագիր /3

C88.0  Վալդենստրեմի մակրոգլոբուլինեմիա

C88.1  Ալֆա-ծանր շղթաների հիվանդություն

C88.2  Գամմա-ծանր շղթաների հիվանդություն

C88.3  Բարակ աղիքում իմունոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն

C88.7  Այլ չարորակ իմունոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն

C88.9  Չարորակ իմունոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ` չճշտված

C90  Բազմակի միելոմա և չարորակ պլազմաբջջային նորագոյացություններ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդ M973, M9830 ծածկագրի նորագոյացության բնութագիրը /3

C90.0  Բազմակի միելոմա

Բացառությամբ` միայնակ միելոմա (C90.2)

C90.1  Պլազմաբջջային լեյկոզ

C90.2  Պլազմոցիտոմա արտաուղեղային «ոսկրածուծային»

C91  Ավշանման լեյկոզ (լիմֆոլեյկոզ)

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդեր M982, M9940-M9941 նորագոյացության ծածկագրային բնութագիրը /3

C91.0  Սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ

Բացառությամբ` քրոնիկական լիմֆոցիտային լեյկոզի սրացումը (C91.1)

C91.1  Քրոնիկական լիմֆոցիտային լեյկոզ

C91.2  Ենթասուր լիմֆոցիտային լեյկոզ

C91.3  Պրոլիմֆոցիտար լեյկոզ

C91.4  Մազաբջջային լեյկոզ

C91.5  Մեծահասակների T-բջջային լեյկոզ

C91.7  Ավշանման այլ ճշտված լեյկոզ

C91.9  Ավշանման չճշտված լեյկոզ

C92  Միելոիդ լեյկոզ (միելոլեյկոզ)

Ներառյալ` լեյկոզ` գրանուլոցիտար, միելոգեն, մորֆոլոգիական կոդեր M986-M988, M9930, նորագոյացության կոդային բնութագիրը /3, C92.0, Սուր միելոիդ լեյկոզ

Բացառությամբ` քրոնիկական միելոիդ լեյկոզի սրացումը (C92.1)

C92.1  Քրոնիկական միելոիդ լեյկոզ

C92.2  Ենթասուր միելոիդ լեյկոզ

C92.3  Միելոիդ կարծրուռուցք

C92.4  Սուր պրոլմիելոցիտար լեյկոզ

C92.5  Սուր միելոմոնոցիտար լեյկոզ

C92.7  Այլ միելոիդ լեյկոզ

C92.9  Միելոիդ լեյկոզ, չճշտված

C93  Մոնոցիտար լեյկոզ

Ներառյալ` մոնոցիտանման լեյկոզը, մորֆոլոգիական կոդ M989 նորագոյացության կոդային բնութագիրը /3

C93.0  Սուր մոնոցիտային լեյկոզ

Բացառությամբ` քրոնիկական մոնոցիտար լեյկոզի սրացումը (C93.1)

C93.1  Քրոնիկ մոնոցիտար լեյկոզ

C93.2  Ենթասուր մոնոցիտար լեյկոզ

C93.7  Այլ մոնոցիտար լեյկոզ

C93.9  Չճշտված մոնոցիտար լեյկոզ

C94  Ճշտված բջջային տիպի այլ լեյկոզ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդեր M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 նորագոյացության ծածկագրային բնութագիրը /3

Բացառությամբ` լեյկեմիկ ցանցավոր` էնդոթելիոզը (C91.4.), պլազմաբջջային լեյկոզը (C90.1)

C94.0  Սուր էրիթրեմիա և էրիթրոլեյկոզ

C94.1  Քրոնիկական էրիթրեմիա

C94.2  Սուր մեգակարիոբլաստային լեյկոզ

C94.3  Փքուն բջջային լեյկոզ

C94.4  Սուր պանմիելոզ

C94.5  Սուր միելոֆիբրոզ

C94.7  Այլ ճշտված լեյկոզ

C95  Բջջային տիպի լեյկոզ, չճշտված

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդ M980 նորագոյացության ծածկագրային բնութագիրը /3

C95.0  Սուր լեյկոզ չճշտված բջջային տիպի

Բացառությամբ` չճշտված քրոնիկական լեյկոզի սրացումը (C95.1)

C95.1  Չճշտված բջջային տիպի քրոնիկական լեյկոզ

C95.2  Չճշտված բջջային տիպի ենթասուր լեյկոզ

C95.7  Չճշտված բջջային տիպի այլ լեյկոզ

C95.9  Չճշտված լեյկոզ

C96  Ավշանման, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքների չճշտված և այլ չարորակ նորագոյացություններ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդ M972, M974 նորագոյացության կոդային բնութագիրը /3

C96.0  Լետտերերա-Սիվեյի հիվանդություն

C96.1  Չարորակ հիստիոցիտոզ

C96.2  Չարորակ փքուն բջջային ուռուցք

Բացառությամբ` մաշկի մաստոցիտոզը (Q82.2) փքուն բջջային լեյկոզի (C94.3)

C96.3  Իսկական հյուսվածաբջջային ավշաուռուցք

C96.7  Ավշանման, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքների այլ ճշտված չարորակ նորագոյացություններ

C96.9  Ավշանման, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքների չարորակ նորագոյացություն `չճշտված

 

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ (ԱՌԱՋՆԱԿԻ) ԲԱԶՄԱԿԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (C97)

 

C97  Ինքնուրույն (առաջնակի) բազմակի տեղակայման չարորակ նորագոյացություններ

Ծանոթություն: Այս դասից օգտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել մահացության կոդավորման օրենքներով և գրքի II մասում շարադրված հրահանգներով

 

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ in situ

(D00-D09)

 

Ծանոթություն: Շատ նորագոյացություններ in situ դիտվում են որպես նպատակամղված մորֆոլոգիական փոփոխություններ դիսպլազային և ինվազիվային քաղցկեղների միջև: Ինտրաէպիթելային նորագոյացության III աստիճանի նկարագրումը, նշելով կամ առանց նշելու ծանր զարգացման խանգարման մասին, ներկայացված է այդ խմբում: I և II աստիճանավորումը դասակարգվում է որպես զարգացման խանգարումներ` ընդգրկված օրգան համակարգերում և պետք է գաղտնագրվեն ըստ դասերի` հիշյալ օրգան համակարգերին համապատասխան

Ներառյալ` Բոուենի հիվանդությունը, մորֆոլոգիական կոդեր, նորագոյացության բնութագրի ծածկագիրը /2, էրիտրոպլազիան, Կեյրի Էրիտապլազիան

D00  բերանի խոռոչի, կերակրափողի և ստամոքսի կարցինոմա in situ

Բացառությամբ` մելանոման in situ (D03.-)

D00.0  Շրթունքների, բերանի խոռոչի և ըմպանի

Բացառությամբ` շրթունքների մաշկը (D03.0, D04.0), մակկոկորդը` ԱՀՃ (D02.0), ենթալեզվային կորճոսկրը (D02.0), շերեփամակկոկորդային ծալքը, կոկորդային մասը (D02.0)

D00.1  Կերակրափողի

D00.2  Ստամոքսի

D01  Կարցինոմա in situ և մարսողական այլ չճշտված օրգաններ

Բացառությամբ` մելանոման in situ(D03.-)

D01.0  Հաստ աղիքի

Բացառությամբ` ուղիղաղիքսիգմայաձև միացությունը (D01.1)

D01.1  Ուղիղաղիքսիգմայաձև միացության

D01.2  Ուղիղ աղիքի

D01.3  Հետանցքի և հետանցքային խողովակի

Բացառությամբ` հետանցքային բաժինը, մաշկը (D03.5, D04.5), եզրերը (D03.5, D04.5), հետանցքի շրջանի մաշկը (D03.5, D04.5)

D01.4  Չճշտված և այլ աղիքների մասերի

Բացառությամբ` ֆաթերյան լայնույթը, պտկիկը (D01.5)

D01.5  Լյարդի, լեղապարկի, լեղուղիների

D01.7  Ճշտված մարսողական այլ օրգանների

D01.9  Մարսողական չճշտված օրգանների

D02  միջին ականջի և շնչառական օրգանների կարցինոմա in situ

Բացառությամբ` մելանոման in situ (D03.-)

D02.0  Կոկորդի

Բացառությամբ` շերեփամակկոկորդային ծալքերը` 26 ԱՀՃ (D00.0), եզրային գոտին (D00.0), ստորկոկորդային մասը (D00.0)

D02.1  Շնչափողի

D02.2  Բրոնխի և թոքի

D02.3  Շնչառական օրգանների այլ մասերի

Բացառությամբ` քթի` ԱՀՃ (D09.7), մաշկի (D03.3, D04.3), ականջի (արտաքին), մաշկի (D03.2, D04.2)

D02.4  Շնչառական օրգանների` չճշտված

D03  Մելանոմա in situ

Ներառյալ` մորֆոլոգիական կոդեր M872-M879 նորագոյացության կոդային բնութագիրը /2

D03.0  Շրթունքների մելանոմա in situ

D03.1  Կոպերի մելանոմա in situ, ներառյալ կոպի կպուկները

D03.2  Ականջի և արտաքին լսողական անցքուղի մելանոմա in situ

D03.3  Այլ և դեմքի չճշտված մասի մելանոմա in situ

D03.4  Գլխի մազածածկ մասի և պարանոցի մելանոմա in situ

D03.5  Իրանի մելանոմա in situ

D03.6  Վերին վերջույթների մելանոմա in situ, ներառյալ ուսային գոտու շրջանը

D03.7  Ստորին վերջույթների մելանոմա in situ, ներառյալ կոնքային շրջանը

D03.8  Այլ տեղակայումների մելանոմա in situ

D03.9  Չճշտված տեղակայումների մելանոմա in situ

D04  Մաշկի կարցինոմա in situ

Բացառությամբ` մելանոմա in situ (D03.-), Կեյրի էրիթրոպլազիան (սեռական անդամի) ԱՀՃ (D07.4)

D04.0  Շրթունքի մաշկի

Բացառությամբ` շրթունքների կարմիր երիզները (D00.0)

D04.1  Կոպերի մաշկի, ներառյալ կոպերի կպուկները

D04.2  Ականջի մաշկի և լսողական արտաքին անցուղու

D04.3  Մաշկի և դեմքի այլ չճշտված մասերի

D04.4  Գլխի մազածածկ մասի և պարանոցի մաշկի

D04.5  Իրանի մաշկի

Բացառությամբ` հետանցքի ԱՀՃ (D01.3), սեռական օրգանների մաշկի (D07.-)

D04.6  Վերին վերջույթների մաշկի, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

D04.7  Ստորին վերջույթների մաշկի, ներառյալ կոնքազդրային շրջանը

D04.8  Մաշկի այլ տեղակայումների

D04.9  Մաշկի` չճշտված տեղակայումների

D05  Կարցինոմա in situ կաթնագեղձերի

Բացառությամբ` կարցինոմա in situ կաթնագեղձերի մաշկը (D04.5), մելանոմա in situ կաթնագեղձերի մաշկը (D03.5)

D05.0  Բլթիկային քաղցկեղ in situ

D05.1  Ներծորանային քաղցկեղ in situ

D05.7  Կաթնագեղձերի այլ in situ քաղցկեղ

D05.9  Կաթնագեղձերի in situ չճշտված քաղցկեղ

D06  Արգանդի վզիկի քաղցկեղ in situ

Ներառյալ` պարանոցային ներէպիթելային նեոպլազիա CIN III, նշելով կամ առանց նշելու զարգացումախանգարման արտահայտվածության աստիճանը

Բացառությամբ` արգանդի վզիկի in situ մելանոման (D03.5), արգանդի վզիկի ծանր զարգացման խանգարում, ԱՀՃ (N.87.2)

D06.0  Ներքին մասի

D06.1  Արտաքին մասի

D06.7  Արգանդի վզիկի արտաքին մասի

D06.9  Արգանդի վզիկի չճշտված մասի

D07  Սեռական օրգանների այլ և չճշտված in situ քաղցկեղ

Բացառությամբ` մելանոման in situ (D03.5)

D07.0  էնդոմետրիա

D07.1  Շեքի

Բացառությամբ` հեշտոցի զարգացման արտահայտված խանգարումը ԱՀՃ (N90.2)

D07.2  Հեշտոցի

Բացառությամբ` հեշտոցի զարգացման արտահայտված խանգարումը ԱՀՃ (N89.2)

D07.3  Այլ և չճշտված կանացի սեռական օրգանների

D07.4  Սեռական անդամի

D07.5  Շագանակագեղձի

D07.6  Այլ և չճշտված տղամարդու սեռական օրգանների

D09  Քաղցկեղ in situ այլ և չճշտված տեղակայումներով

Բացառությամբ` մելանոման in situ (D03.-)

D09.0  Միզապարկի

D09.1  Չճշտված և այլ միզային օրգանների

D09.2  Աչքի

Բացառությամբ` կոպի մաշկի (D04.1)

D09.3  Վահանաձև և այլ ներզատական գեղձերի

Բացառությամբ` ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջները (D01.7), ամորձու (D07.6), ձվարանը (D07.3)

D09.7  Քաղցկեղ in situ, չճշտված և այլ տեղակայմամբ

D09.9  Քաղցկեղ in situ, չճշտված և այլ տեղակայում

 

ԲԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(D10-D36)

 

Ներառյալ` ձևաբանական կոդերը` նորագոյացության համապատասխան բնութագրի /0

D10  Բերանի և ըմպանի բարորակ նորագոյացություն

D10.0  Շրթունքների

Բացառությամբ` շրթունքների մաշկի (D22.0, D23.0)

D10.1  Լեզվի

D10.2  Բերանի խոռոչի հատակի

D10.3  Այլ և չճշտված բերանի մասերի

Բացառությամբ` բարորակ ատամնածին նորագոյացությունների (D16.4-D16.5), փափուկ քիմքի քիթըմպանային մակերեսի (D10.6), շրթունքի լորձաթաղանթի (D10.0)

D10.4  Նշիկների

Բացառությամբ` ըմպանային նշիկների (D10.6)` նշիկային կամարների (D10.5), փոսիկների (D10.5), լեզվային նշիկի (D10.1)

D10.5  Բերանաըմպանի այլ բաժինների

Բացառությամբ` մակկոկորդի` ԱՀՃ (D14.1), ենթալեզվային ոսկորի վերին հատված (D14.1)

D10.6  Քթաըմպանային

D10.7  Կոկորդաըմպանային

D10.9  Ըմպանի, չճշտված տեղակայման

D11  Մեծ թքագեղձերի բարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` փոքր թքագեղձերի բարորակ նորագոյացության ԱՀՃ (D10.3), ճշտված փոքր թքագեղձերի բարորակ նորագոյացությունները, որոնք դասակարգվում են համապատասխան իրենց անատոմիական տեղակայման

D11.0  Հարականջային թքագեղձերի

D11.7  Այլ մեծ թքագեղձերի

D11.9  Մեծ թքագեղձերի, չճշտված

D12  Հաստ աղիքի, ուղիղ աղիքի, հետանցքի և հետանցքային խողովակի բարորակ նորագոյացություն

D12.0  Կույր աղիքի

D12.1  Որդանման ելունի (ապենդիքսի)

D12.2  Վերել հաստ աղիքի

D12.3  Լայնաձիգ խթաղիքի

D12.4  Վայրէջ հաստ աղիքի

D12.5  Սիգմայաձև աղիքի

D12.6  Հաստ աղիքի չճշտված մասի

D12.7  Ուղիղաղիքասիգմայաձև միացություն

D12.8  Ուղիղ աղիքի

D12.9  Հետանցքի (անուսի) և հետանցքային խողովակի

Բացառությամբ` հետանցքային բաժնի` մաշկի (D22.5, D23.5), եզրի (D22.5, D23.5) շուրջհետանցքային շրջանի մաշկը (D22.5, D23.5)

D13  Մարսողական օրգանների այլ և չճշտված բարորակ նորագոյացություններ

D13.0  Կերակրափողի

D13.1  Ստամոքսի

D13.2  12-մատնյա աղիքի

D13.3  Բարակ աղիքների այլ և չճշտված բաժինների

D13.4  Լյարդի

D13.5  Լեղածորանների

D13.6  Ենթաստամոքսային գեղձի

Բացառությամբ` ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների (D13.7)

D13.7  Ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների

D13.9  Ոչ ստույգ նշանակված տեղակայումների, մարսողական համակարգի սահմաններում

D14  Միջին ականջի և շնչառական օրգանների բարորակ նորագոյացություն

D14.0  Միջին ականջի, քթի խոռոչի, հավելյալ ծոցերի

Բացառությամբ` քթի միջնորմի հետին եզրը և խոանի (D10.6), ոսկրերի` քթի (D16.4.), ականջի (D16.4), քթի` ԱՀՃ (D36.7), մաշկի (D22.3, D23.3), հոտառական կոճղեզների (D33.3), պոլիպ` քթային (խոռոչի) (J33.-), հավելյալ ծոցերի (J33.8), ականջի (միջին) (H74.4.), լսողական արտաքին ուղու (D22.2, D23.2), ականջի (արտաքին), (մաշկ) (D22.2, D23.2), ականջի աճառների (D21.0)

D14.1  Կոկորդի

Բացառությամբ` մակկոկորդի առաջային մասը (D10.5), լսողական ծալքը և կոկորդի պոլիպը (J38.1)

D14.2  Շնչափողի

D14.3  Բրոնխի և թոքի

D14.4  Չճշտված տեղակայման շնչառական համակարգի

D15  Կրծքավանդակի այլ և չճշտված օրգանների բարորակ նորագոյացություններ

Բացառությամբ` մեզոթելային հյուսվածքների (D19.-)

D15.0  Ուրցագեղձի (թիմուսի)

D15.1  Սրտի

Բացառությամբ` խոշոր անոթների (D21.3)

D15.2  Միջնորմի

D15.7  Կրծքավանդակի այլ ճշտված օրգանների

D15.9  Կրծքավանդակի օրգանները, չճշտված

D16  Ոսկրերի և հոդաճառների բարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` շարակցական հյուսվածքները` կոպերի (D21.0), կոկորդի (D14.1), քթի (D14.0), ականջի (D21.0), ձուսպաթաղանթի (D21.-)

D16.0  Թիակների և վերին վերջույթների երկար ոսկրերի

D16.1  Վերին վերջույթների կարճ ոսկրերի

D16.2  Ստորին վերջույթների երկար ոսկրերի

D16.3  Ստորին վերջույթների կարճ ոսկրերի

D16.4  Գանգի և դիմային ոսկրերի

Բացառությամբ` ստորին ծնոտի ոսկրային մասի (D16.5)

D16.5  Ստորին ծնոտի ոսկրային մասի

D16.6  Ողնաշար

Բացառությամբ` սրբոսկրի և պոչուկի (D16.8)

D16.7  Կողոսկրերի, կրծոսկրի և անրակի

D16.8  Կոնքոսկրերի, սրբոսկրի և պոչուկի

D16.9  Ոսկրերի և հոդաճառների` չճշտված

D17  Ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություն

Ներառյալ` ձևաբանական կոդեր M885-M888 նորագոյացությունների բնույթի կոդի հետ

D17.0  Ճարպային հյուսվածքի մաշկի և գլխի, դեմքի և պարանոցի ենթամաշկային բջջանքի բարորակ նորագոյացություններ

D17.1  Ճարպային հյուսվածքի մաշկի և իրանի ենթամաշկային բջջանքի բարորակ նորագոյացություններ

D17.2  Ճարպային հյուսվածքի և վերջույթների մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի բարորակ նորագոյացություններ

D17.3  Բարորակ նորագոյացություններ` մաշկի ճարպային հյուսվածքների և մաշկային բջջանքի այլ և չճշտված տեղակայումների

D17.4  Կրծքավանդակի օրգանների ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություններ

D17.5  Ներորովայնային օրգանների ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություններ

Բացառությամբ` որովայնամիզը և հետորովայնամզային տարածությունները (D17.7)

D17.6  Սերմնալարի ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություններ

D17.7  Ճարպային հյուսվածքների այլ տեղակայումների բարորակ նորագոյացություններ

D17.9  Չճշտված տեղակայումների ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություններ

D18  Ցանկացած տեղակայման արյունաուռուցք և ավշաուռուցք

Ներառյալ` ձևաբանական կոդ M912-M917 նորագոյացության բնույթի կոդի հետ /0

Բացառությամբ` երկնագույն կամ գունակային նեուս (խալ) (D22.-)

D18.0  Ցանկացած տեղակայմամբ արյունաուռուցք

D18.1  Ցանկացած տեղակայման ավշաուռուցք

D19  Մեզոթելային հյուսվածքի բարորակ նորագոյացություններ

Ներառյալ` ձևաբանական կոդ M905 նորագոյացության բնույթի կոդի հետ /0

D19.0  Կրծքամզի մեզոթելային հյուսվածքների

D19.1  Որովայնամզի մեզոթելային հյուսվածքների

D19.7  Այլ տեղակայումների մեզոթելային հյուսվածքների

D19.9  Չճշտված տեղակայման մեզոթելային հյուսվածքների

D20  Հետորովայնամզային տարածության և որովայնամզի փափուկ հյուսվածքների բարորակ նորագոյացություններ

Բացառությամբ` որովայնամզի և հետորովայնամզային տարածության ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացությունները (D17.7), մեզոթելային հյուսվածքները (D19.-)

D20.0  Հետորովայնամզային տարածության

D20.1  Որովայնամզի

D21  Շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների այլ բարորակ նորագոյացություններ

Ներառյալ` ճարպային հյուսվածքները, արյունատար և ավշային անոթները, մկանները, կապանները, բացի արգանդայինից, ձուսպաթաղանթը, հոդապարկը, ջլաբնոցը, փակեղները, աճառները

Բացառությամբ` որովայնամիզի (D20.1), հեմանգիոման (D20.0), լիմֆանգիոմայի (D18.1), արգանդի. լեյոմիոմայի (D25.-), ցանկացած կապանի (D28.2), ճարպային հյուսվածքի նորագոյացություն (D17.-), ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի (D36.1), կաթնագեղձի միացնող հյուսվածքի (D24), աճառի անոթային հյուսվածքի (D18.-), կոկորդի (D14.1), քթի (D14.0), հոդային (D16.-)

D21.0  Գլխի, դեմքի և պարանոցի շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքներ

Բացառությամբ` ակնակապճի շարակցական հյուսվածքները (D31.6)

D21.1  Շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների վերին վերջույթների, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

D21.2  Շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների ստորին վերջույթների, ներառյալ կոնքազդրային շրջանը

D21.3  Կրծքավանդակի շարակցական և այլ հյուսվածքների

Բացառությամբ` ուրցագեղձի (D15.0) (թիմուս), սրտի (D15.1), միջնորմի (D15.2)

D21.4  Որովայնի, շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների

D21.5  Կոնքի շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների

Բացառությամբ` արգանդի` լեյոմիոման (D25.-), ցանկացած կապանների (D28.2)

D21.6  Իրանի չճշտված մասերի շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների

D21.9  Շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների` չճշտված տեղակայումով

D22  Գունակային խալ

Ներառյալ` ձևաբանական կոդեր M872-M879, նորագոյացության կոդային բնութագիրը /0, նեուս` ԱՀՃ, մազային, երկնագույն (կապույտ), գունակային

D22.0  Շրթունքների գունակային խալ

D22.1  Կոպերի, ներառյալ կոպերի կպուկի գունակային խալը

D22.2  Ականջի և արտաքին լսողական անցուղու գունակային խալ

D22.3  Դեմքի չճշտված և այլ մասերի գունակային խալ

D22.4  Գլխի և պարանոցի մազային մասի գունակային խալ

D22.5  Իրանի գունակային խալ

D22.6  Վերին վերջույթների, ներառյալ թիկունքային գոտու բաժնի գունակային խալը

D22.7  Ներքին վերջույթների գունակային խալ, ներառյալ կոնքազդրային բաժինը

D22.9  Չճշտված գունակային խալ

D23  Մաշկի այլ բարորակ նորագոյացություններ

Ներառյալ` բարորակ նորագոյացությունները, մազային բշտիկները, քրտնագեղձերը, ճարպագեղձերը

Բացառությամբ` ճարպային հյուսվածքների բարորակ նորագոյացությունները (D17.0-D17.3), գունակային խալ (D22.-)

D23.0  Շրթունքների մաշկի

Բացառությամբ` շրթունքի կարմիր երիզները (D10.0)

D23.1  Կոպերի մաշկի, ներառյալ կոպերի կպուկը

D23.2  Ականջի և արտաքին լսողական անցուղու մաշկի

D23.3  Դեմքի այլ չճշտված մասերի մաշկի

D23.4  Գլխի մազածածկ մասերի և պարանոցի մաշկի

D23.5  Իրանի մաշկի

Բացառությամբ` հետանցքը (անուսի) ԱՀՃ (D12.9), սեռական օրգանների մաշկը (D28-D29)

D23.6  Վերին վերջույթների մաշկի, ներառյալ ուսագոտու շրջանը

D23.7  Ստորին վերջույթների մաշկի, ներառյալ կոնքազդրային շրջանը

D23.9  Մաշկի` չճշտված տեղակայման

D24  Կաթնագեղձերի բարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` կաթնագեղձերի զարգացման բարորակ խանգարումները (N60.-), կաթնագեղձերի մաշկը (D22.5, D23.5)

D25  Արգանդի լեյկոմիոմա

Ներառյալ` արգանդի բարորակ նորագոյացություն մորֆոլոգիական կոդով M889 և նորագոյացության կոդային բնութագիր /0 արգանդի ֆիբրոմիոմայի

D25.0  Արգանդի ենթալորձաթաղանթային լեյոմիոմա

D25.1  Արգանդի ներպատային լեյկոմիոմա

D25.2  Արգանդի ենթաշճային լեյկոմիոմա

D25.9  Արգանդի չճշտված լեյկոմիոմա

D26  Արգանդի այլ բարորակ նորագոյացություններ

D26.0  Արգանդի վզիկի

D26.1  Արգանդի մարմնի

D26.7  Արգանդի այլ մասերի

D26.9  Արգանդի չճշտված մասերի

D27  Ձվարանի բարորակ նորագոյացություն

D28  Բարորակ նորագոյացություն` կանացի չճշտված և այլ սեռական օրգանների

Ներառյալ` կանացի սեռական օրգանների մաշկի ադենամատոզային պոլիպ

D28.0  Շեքի

D28.1  Հեշտոցի

D28.2  Արգանդային փողի և կապանի

D28.7  Կանացի սեռական չճշտված և այլ օրգանների

D28.9  Կանացի սեռական օրգանների չճշտված տեղակայման

D29  Տղամարդկանց սեռական օրգանների բարորակ նորագոյացություն

Ներառյալ` տղամարդու սեռական օրգանների մաշկը

D29.0  Սեռական անդամի

D29.1  Շագանակագեղձի

Բացառությամբ` շագանակագեղձի գերզարգացումը, գեղձուռուցքը ադենոմատոզ (N40), շագանակագեղձի` գեղձուռուցքը (N40), գերաճումը (N40), մեծացումը (N40)

D29.2  Ամորձու

D29.3  Մակամորձու

D29.4  Ամորձապարկի

D29.7  Տղամարդու այլ սեռական օրգանների

D29.9  Տղամարդու սեռական օրգանների` չճշտված տեղակայմամբ

D30  Միզային օրգանների բարորակ նորագոյացություն

D30.0  Երիկամի

Բացառությամբ` երիկամային` ավազանի (D30.1), բաժակների (D30.1)

D30.1  Երիկամային ավազանի

D30.2  Միզածորանի

Բացառությամբ` միզապարկի միզածորանային բացվածքի (D30.3)

D30.3  Միզապարկի

D30.4  Միզարձակման խողովակի (փող)

Բացառությամբ` միզապարկի միզուկային բացվածքի (D30.3)

D30.7  Միզային այլ օրգանների

D30.9  Միզային չճշտված օրգանների

D31  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի բարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` տեսողական նյարդի (D33.3), կոպի մաշկի (D22.1, D23.1), կոպի շարակցական հյուսվածքի (D21.0)

D31.0  Շաղկապենու

D31.1  Եղջերենու

D31.2  Ցանցենու

D31.3  Անոթաթաղանթի

D31.4  Թարթիչի (թարթչամարմնի)

D31.5  Արցունքագեղձի և ծորանի

D31.6  Ակնակապճի չճշտված մասի

Բացառությամբ` ակնակապճի ոսկրի (D16.4)

D31.9  Աչքերի չճշտված մասի

D32  Ուղեղային թաղանթի բարորակ նորագոյացություն

D32.0  Գլխուղեղի թաղանթների

D32.1  Ողնուղեղի թաղանթների

D32.9  Չճշտված ուղեղի թաղանթ

D33  Կենտրոնական նյարդային համակարգի և գլխուղեղի այլ բաժինների բարորակ նորագոյացություններ

Բացառությամբ` անոթաուռուցքի (D18.0), ուղեղային թաղանթի (D32.-), վեգետատիվ նյարդային համակարգի և ծայրամասային նյարդերի (D36.1), հետակնակապճային հյուսվածքի (D31.6)

D33.0  Գլխուղեղի վերուղեղային

Բացառությամբ` չորրորդ փորոքի (D33.1)

D33.1  Գլխուղեղի վերուղեղային

D33.2  Գլխուղեղի` չճշտված

D33.3  Գլխուղեղի նյարդերը

D33.4  Ողնուղեղի

D33.7  Կենտրոնական նյարդային համակարգի ճշտված այլ բաժինների

D33.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի չճշտված տեղակայմամբ

D34  Վահանագեղձի բարորակ նորագոյացություններ

D35  Ներզատական գեղձի չճշտված և այլ բարորակ նորագոյացություն

Բացառությամբ` ուրցագեղձը (թիմուս) (D15.0), ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների (D13.7), ամորձու (D29.2), ձվարանի (D27)

D35.0  Մակերիկամի

D35.1  Հարվահանագեղձի

D35.2  Հիպոֆիզի (մակուղեղի)

D35.3  Գանգըմպանային ծորանի

D35.4  Էպիֆիզի (կոնաձև մարմին)

D35.5  Քներակի կծիկի

D35.6  Աորտային կծիկի և այլ հարհանգույցների

D35.7  Ներզատական չճշտված այլ գեղձերի

D35.8  Մեկ և ավելի ներզատական գեղձերի ախտահանում

D35.9  Չճշտված ներզատական գեղձի

D36  Բարորակ նորագոյացություններ այլ և չճշտված տեղակայումների

D36.0  Ավշային հանգույցի

D36.1  Ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի

Բացառությամբ` ակնակապճի ծայրամասային նյարդերի (D31.6)

D36.7  Այլ ճշտված տեղակայմամբ

D36.9  Չճշտված տեղակայմամբ բարորակ նորագոյացություն

 

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՈՐՈՇ ԿԱՄ ԱՆՀԱՅՏ ԲՆՈՒՅԹԻ

(D37-D48)

 

Ծանոթագրություն: D37-D48 դասակարգվում են ըստ անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացության տեղակայման: Ուռուցքների ձևաբանական դասակարգման մեջ այդպիսի նորագոյացությունները կոդավորվում են ըստ իրենց բնույթի /1 կոդով

D37  Բերանի խոռոչի և մարսողական օրգանների անորոշ կամ անծանոթ բնույթի նորագոյացություն

D37.0  Շրթունքների, բերանի խոռոչի և ըմպանի

Բացառությամբ` շրթունքի մաշկը (D48.5), մակկոկորդը` ԱՀՃ-(D38.0), լեզվակային ոսկրը (D38.0), կոկորդային մասի շերեփամակկոկորդային ծալքը (D38.0)

D37.1  Ստամոքսի

D37.2  Բարակ աղիքի

D37.3  Որդանման ելունի

D37.4  Հաստ աղիքի

D37.5  Ուղիղ աղիքի

D37.6  Լյարդի, լեղապարկի, լեղածորանի

D37.7  Մարսողական այլ օրգանների

Բացառությամբ` հետանցքային բաժնի` մաշկը (D48.5), եզրը (D48.5), շուրջհետանցքային շրջանի մաշկի (D48.5)

D37.9  Չճշտված մարսողական օրգաններ

D38  Անորոշ կամ անծանոթ նորագոյացության բնութագիր` միջին ականջի, շնչառական օրգանների և կրծքավանդակի

Բացառությամբ` սրտի (D48.7)

D38.0  Կոկորդի (գորտանի)

Բացառությամբ` մակկոկորդի ծալքը` ԱՀՃ (D37.0), եզրային գոտու (D37.0), ներքին (ներ) ըմպանային մասի (D37.0)

D38.1  Շնչափողի, բրոնխի և թոքերի

D38.2  Կրծքամզի

D38.3  Միջնորմի

D38.4  Ուրցագեղձի (թիմուս)

D38.5  Շնչառական այլ օրգանների

Բացառությամբ` քթի` ԱՀՃ (D48.7), մաշկը (D48.5), ականջը (արտաքին) (մաշկը) D48.5)

D38.6  Շնչառական չճշտված օրգանների

D39  Կանացի սեռական օրգանների անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացություններ

D39.0  Արգանդի

D39.1  Ձվարանի

D39.2  Ընկերքի

Բացառությամբ` բշտիկային զանգվածի (ԱՀՃ) (Օ01.9)

D39.7  Կանացի սեռական այլ օրգանների

D39.9  Կանացի սեռական ճշտված օրգանների

D40  Տղամարդկանց սեռական օրգանների անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացություն

D40.0  Շագանակագեղձի

D40.1  Ամորձու

D40.7  Տղամարդու սեռական այլ օրգանների

D40.9  Տղամարդու սեռական չճշտված օրգանների

D41  Միզային օրգանների անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացություն

D41.0  Երիկամի

Բացառությամբ` երիկամի ավազանի (D41.1)

D41.1  Երիկամային ավազանի

D41.2  Միզածորանի

D41.3  Միզուկի

D41.4  Միզապարկի

D41.7  Միզային այլ օրգանների

D41.9  Միզային չճշտված օրգանների

D42  Ուղեղաթաղանթի նորագոյացություն անորոշ կամ անհայտ բնույթի

D42.0  Գլխուղեղի թաղանթի

D42.1  Ողնուղեղային թաղանթի

D42.9  Գլխուղեղի չճշտված թաղանթի

D43  Գլխուղեղի և կենտրոնական նյարդային համակարգի անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացություն

Բացառությամբ` ծայրամասային նյարդերը և վեգետատիվ նյարդային համակարգը (D48.2)

D43.0  Գլխուղեղի վերուղեղային ցանցի

Բացառությամբ` չորրորդ փորոքը (D43.1)

D43.1  Գլխուղեղի ստորուղեղային ցանցի

D43.2  Գլխուղեղի` չճշտված

D43.3  Գանգուղեղային նյարդերի

D43.4  Ողնուղեղի

D43.7  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ բաժինների

D43.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի չճշտված բաժինների

D44  Ներզատական գեղձերի անորոշ կամ անհայտ բնույթի նորագոյացություն

Բացառությամբ` ուրցագեղձի (թիմուս) (D38.4), ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների (D37.7), ձվարանի (D39.1), ամորձու (D40.1)

D44.0  Վահանագեղձի

D44.1  Մակերիկամի

D44.2  Հարվահանագեղձի

D44.3  Հիպոֆիզի

D44.4  Գանգըմպանային ծորանի

D44.5  Էպիֆիզի

D44.6  Քնային զարկերակի կծիկի

D44.7  Աորտային կծիկի և այլ պարագանգլիոնների (հարհանգույցների)

D44.8  Մեկ և ավելի ներզատական գեղձերի ախտահարում

D44.9  Չճշտված ներզատական գեղձի

D45  Իսկական պոլիցիտեմիա

D46  Միելոդիսպլաստիկ համախտանիշներ

Ներառյալ` ձևաբանական կոդը M998 նորագոյացության բնութագիր կոդը /1

D46.0  Անշրջելի սակավարյունություն` առանց սիդերոբլաստի նման նշանակման

D46.1  Դրդելիության սակավարյունություն` սիդերոբլաստի

D46.2  Դրդելիության սակավարյունություն` բլաստների ավելցուկով

D46.3  Դրդելիության սակավարյունություն` բլաստի ավելցուկով ձևափոխությամբ

D46.4  Դրդելիության սակավարյունություն` չճշտված

D46.7  Այլ միելոդիսպլաստիկ համախտանիշներ

D46.9  Չճշտված միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ

D47  Այլ նորագոյացության անորոշ կամ անհայտ բնույթի լիմֆոիդ` արյունաստեղծ, համանման հյուսվածքների

Ներառյալ` ձևաբանական կոդեր M974, M976, M996-M997 նորագոյացության բնութագրի կոդը/1

D47.0  Հյուսվածքաբջջային և փքունբջջային ուռուցք` անորոշ կամ անհայտ բնույթի

Բացառությամբ` մաստոցիտոման (մաշկային) (Q82.2)

D47.1  Միելոպրոլիֆերատիվային քրոնիկական հիվանդություն

D47.2  Մոնոկլոնալ գամապաթիա

D47.3  Անհայտ էտիոլոգիայի արյունահոսող տրոմբոցիտարյունություն

D47.7  Ճշտված այլ նորագոյացության անորոշ կամ անհայտ բնույթի լիմֆոիդ, արյունաստեղծ և ազգակցական հյուսվածքները

D47.9  Նորագոյացության անորոշ կամ անհայտ բնույթի լիմֆոիդ, արյունաստեղծ և համանման հյուսվածքները չճշտված

D48  Նորագոյացության անորոշ կամ անհայտ բնույթի այլ չճշտված տեղակայումների

Բացառությամբ` նեյրոֆիբրոմատոզը (բարորակ) (Q85.0)

D48.0  Ոսկրերի և հոդաճառների

Բացառությամբ` ձուսպաթաղանթի (D48.1), կոպի շարակցական հյուսվածքի (D48.1),աճառի` կոկորդի (D38.0), քթի (D38.5), ականջի (D48.1)

D48.1  Շարակցական և այլ փափուկ հյուսվածքների

Բացառությամբ` կաթնագեղձի շարակցական հյուսվածքը (D48.6), աճառը` կոկորդի (D38.0), քթի (D38.5), հոդի (D48.5)

D48.2  Ծայրամասային նյարդերի և վեգետատիվ նյարդային համակարգի

Բացառությամբ` ակնակապճի ծայրամասային նյարդերը (D48.7)

D48.3  Հետորովայնամզային տարածության

D48.4  Որովայնամզի

D48.5  Մաշկի Բացառությամբ` հետանցքի ԱՀՃ (D37.7), սեռական օրգանների մաշկի (D39.7, D40.7), շրթունքների կարմիր երիզների (D37.0)

D48.6  Կաթնագեղձի

Բացառությամբ` կաթնային գեղձերի մաշկը (D48.5)

D48.7  Այլ ճշտված տեղակայման

Բացառությամբ` կոպերի մաշկի (D48.5), շարակցական հյուսվածքների (D48.1)

D48.9  Անհայտ կամ անորոշ բնույթի չճշտված նորագոյացություն

Բացառությամբ` աուտոիմունային (սիստեմային) հիվանդությունը ԱՀՃ (M35.9), հիվանդությունը` առաջացած մարդու իմունոդեֆիցիտի վարակով (ՄԻԱՎ) (B20-B24), բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ (Q00-Q99), նորագոյացությունները (C00-D48), հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), պերինատալշրջանում առաջացող առանձին վիճակներ (P00-P96), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-T98), ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ (E00-E90)

 

Դ Ա Ս  III

 

ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ` ԻՄՈՒՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՄԲ

(D50-D89)

 

ՍՆՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(D50-D53)

 

D50  Երկաթդեֆիցիտային սակավարյունություն

Ներառյալ` սակավարյունություն` հիպոխրոմ, սիդերոպենիկ

D50.0  Երկաթդեֆիցիտային երկրորդային սակավարյունություն` արյան կորստի (քրոնիկ) հետևանքով

Բացառությամբ` բնածին սակավարյունություն` պտղի արյան կորստի հետևանքով (P61.3), սուր արյունահոսական սակավարյունություն (D62)

D50.1  Սիդերոպենիկ կլման խանգարում

D50.8  Երկաթդեֆիցիտային այլ սակավարյունություններ

D50.9  Երկաթդեֆիցիտային չճշտված սակավարյունություն

D51  Վիտամին B12-դեֆիցիտային սակավարյունություն

Բացառությամբ` B12-վիտամինի դեֆիցիտը (E53.8)

D51.0  Վիտամին B12-դեֆիցիտային սակավարյունություն` ներքին գործոնի դեֆիցիտի հետևանքով

D51.1  Վիտամին B12-ի դեֆիցիտային սակավարյունություն` վիտամին B12 պրոտեինամիզության հետ ներծծման ընտրողական խախտման հետևանքով

D51.2  Տրանսկոբոլամինի II դեֆիցիտ

D51.3  Այլ վիտամին B12-դեֆիցիտային սակավարյունություն կապված սննդի հետ

D51.8  Այլ վիտամին B12-դեֆիցիտային սակավարյունություններ

D51.9  Վիտամին B12-դեֆիցիտային սակավարյունություն` չճշտված

D52  Ֆոլադեֆիցիտային սակավարյունություն

D52.0  Ֆոլադեֆիցիտային սակավարյունություն, կապված սննդի հետ

D52.1  Դեղորայքային ֆոլադեֆիցիտային սակավարյունություն

Դեղամիջոցի նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ ծածկագիր արտաքին պատճառներից (դաս XX)

D52.8  Այլ ֆոլադեֆիցիտային սակավարյունություններ

D52.9  Ֆոլադեֆիցիտային չճշտված սակավարյունություն

D53  Այլ սակավարյունություններ` կապված սննդի հետ

Ներառյալ` մեգալոբլաստիկ սակավարյունությունը վիտամին B12-ով կամ ֆոլատներով չբուժվող

D53.0  Սակավարյունություն` սպիտակուցի անբավարարության հետևանքով

Բացառությամբ` Լեշ-Նիխենի համախտանիշը (E79.1)

D53.1  Այլ մեգալոբլաստային սակավարյունություն, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Դի Գուլյելմոյի հիվանդությունը (C94.0)

D53.2  Սակավարյունություն` պայմանավորված ցինգայով

Բացառությամբ` ցինգան (E54)

D53.8  Այլ ճշտված սակավարյունություններ` կապված սննդի հետ

Բացառությամբ` սննդի անբավարարությունը` առանց հիշատակելու սակավարյունության մասին, ինչպիսին են` պղնձի դեֆիցիտը (E61.0), մոլիբդենի դեֆիցիտը (E61.5), ցինկի դեֆիցիտը (E60)

D53.9  Սակավարյունություն կապված սննդի հետ` չճշտված

Բացառությամբ` սակավարյունությունը ԱՀՃ (D64.9)

 

ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(D55-D59)

 

D55  Սակավարյունություն` ֆերմենտային խախտման հետևանքով

Բացառությամբ` ֆերմենտադեֆիցիտային սակավարյունություն` առաջացած դեղորայքից (D59.2)

D55.0  Սակավարյունություն` գլյուկոզի 6-ֆոսֆատդեհիդրոգենազայի (Գ-6-ՖԴ) անբավարարության հետևանքով

D55.1  Սակավարյունություն` գլուտատինի այլ խախտումների հետևանքով

D55.2  Սակավարյունություն` գլիկոլիզային ֆերմենտների խախտման հետևանքով

D55.3  Սակավարյունություն` նուկլեոտիդների նյութափոխանակման խախտման հետևանքով

D55.8  Ֆերմենտային խախտումների հետևանքով առաջացած այլ սակավարյունություններ

D55.9  Սակավարյունություն` առաջացած ֆերմենտային խախտման հետևանքով` չճշտված

D56  Տալասսեմիա

D56.0  Ալֆա-տալասսեմիա

Բացառությամբ` պտղի ջրգողությունը` պայմանավորված հեմոլիզային հիվանդությամբ (P56.-)

D56.1  Բետա-տալասսեմիա

D56.2  Դելտա-բետա-տալասսեմիա

D56.3  Տալասսեմիայի հատկանիշի կրող

D56.4  Սաղմնային հեմոգլոբինի Ժառանգական հարատևություն (ՍՀԺՀ)

D56.8  Այլ տալասսեմիաներ

D56.9  Չճշտված տալասսեմիա

D57  Մանգաղաբջջային խախտումներ

Բացառությամբ` այլ հեմոգլոբինախտները (D58.-) մանգաղաբջջային բետա-տալասսեմիա (D56.1)

D57.0  Մանգաղաբջջային սակավարյունություն կրիզով (նոպայով)

D57.1  Մանգաղաբջջային սակավարյունություն առանց կրիզի (նոպայի)

D57.2  Կրկնակի հետերոզիգոտ մանգաղաբջջային խախտումներ

D57.3  Մանգաղաբջջային հատկանիշի կրողություն

D57.8  Մանգաղաբջջային այլ խախտումներ

D58  Ժառանգական այլ հեմոլիտիկ սակավարյունություններ

D58.0  Ժառանգական սֆերոցիտոզ

D58.1  Ժառանգական էլիպտոցիտոզ

D58.2  Այլ հեմոգլոբինախտություններ

Բացառությամբ` Hb-M հիվանդության (D74.0) մեթհեմոգլոբինեմիան (P74.-), սաղմնային հեմոգլոբինի ժառանգական հարատևության (D56.4), բազմաբջջարյունության` կապված բարձրության հետ (D75.1), ընտանեկան բազմաբջջարյունության (D75.0)

D58.8  Այլ ճշտված ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունություններ

D58.9  Ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարունություն, չճշտված

D59  Ձեռքբերովի հեմոլիտիկ սակավարյունություն

D59.0  Դեղորայքային ինքնաիմունային հեմոլիտիկ սակավարյունություն

Դեղամիջոցի նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ ծածկագիր արտաքին պատճառներից (դաս XX)

D59.1  Այլ ինքնաիմունային հեմոլիտիկ սակավարյունություններ

Բացառությամբ` պտղի կամ նորածնի հեմոլիտիկ հիվանդությանը (P55.-) նոպայական հեմոգլոբինամիզության (D59.6) Էվանսի համախտանիշ (D69.3)

D59.2  Դեղորայքային ոչինքնաիմունային հեմոլիտիկ սակավարյունություն

D59.3  Հեմոլիտիկա-միզարյունային համախտանիշ

D59.4  Այլ ոչինքնաիմունային հեմոլիտիկ սակավարյունություններ

Դեղամիջոցի նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ ծածկագիր արտաքին պատճառներից (դաս XX)

D59.5  Նոպայական գիշերային հեմոգլոբինամիզություն (Մարկիաֆավի-Միկելի)

Բացառությամբ` հեմոգլոբինամիզությունը ԱՀՃ (R82.3)

D59.6  Հեմոգլոբինամիզություն հեմոլիզի հետևանքով առաջացած այլ արտաքին պատճառներից

Բացառությամբ` հեմոգլոբինամիզությունը ԱՀՃ (R82.3)

D59.8  Ձեռքբերովի հեմոլիտիկ այլ սակավարյունություններ

D59.9  Ձեռքբերովի չճշտված հեմոլիտիկ սակավարյունություն

 

ԱՊԼԱՍՏԻԿ ԵՎ ԱՅԼ ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(D60-D64)

 

D60  Ձեռքբերովի մաքուր կարմրաբջջային զարգացման խանգարում (էրիթրոբլաստների քչացում)

Ներառյալ` կարմրաբջջային զարգացման խանգարում (մեծահասակների) (ձեռքբերովի) (տիմոմայի հետ)

D60.0  Քրոնիկ ձեռքբերովի մաքուր կարմրաբջջային զարգացման խանգարում

D60.1  Անցողիկ ձեռքբերովի մաքուր կարմրաբջջային զարգացման խանգարում

D60.8  Այլ ձեռքբերովի մաքուր կարմրաբջջային զարգացման խանգարումներ

D60.9  Ձեռքբերովի մաքուր կարմրաբջջային զարգացման խանգարում, չճշտված

D61  Այլ ապլաստիկ սակավարյունություններ

Բացառությամբ` ագրանուլոցիտոզի (D70)

D61.0  Մարմնակազմական ապլաստիկ սակավարյունություն

D61.1  Դեղորայքային ապլաստիկ սակավարյունություն

D61.2  Այլ արտաքին գործոններով պայմանավորված ապլաստիկ սակավարյունություն

D61.3  Հոգեծին ապլաստիկ սակավարյունություն

D61.8  Ճշտված այլ ապլաստիկ սակավարյունություն

D61.9  Չճշգրտված ապլաստիկ սակավարյունություն

D62  Հետարյունահոսական սուր սակավարյունություն

Բացառությամբ` պտղի արյան կորստի հետևանքով առաջացած բնածին սակավարյունություն (P61.3)

D63*  Սակավարյունություն քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ, այլ խորագրերում դասակարգված

D63.0*  Սակավարյունություն` ուռուցքների ժամանակ (C00-D48+)

D63.8*  Այլ քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ` առաջացած սակավարյունություն, դասակարգված այլ խորագրերում

D64  Այլ սակավարյունություններ

Բացառությամբ` անընկալ սակավարյունությունը`

ԱՀՃ (D46.4), առանց սիդերոբլաստների (D46.0), ավելցուկ բլաստերով (D46.2), սիդերոբլաստերով (D46.1), տրանսֆորմացիայով (D46.3)

D64.0  Ժառանգական սիդերոբլաստային սակավարյունություն

D64.1  Երկրորդային սիդերոբլաստային սակավարյունություն, կապված այլ հիվանդությունների հետ

Հիվանդության նմանակարգման անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում են լրացուցիչ գաղտնագիրը

D64.2  Երկրորդային սինդերոբլաստային սակավարյունություն, առաջացած թունավոր նյութերից կամ դեղորայքային պատրաստուկներից

D64.3  Այլ սիդերոբլաստային սակավարյունություններ

D64.4  Բնածին դիզէրիթրոպոետիկ սակավարյունություն

Բացառությամբ` Դի Գուլյելմոյի հիվանդության (C94.0), Բլեկֆեն-Դայեմոնդի համախտանիշի (D61.0)

D64.8  Այլ ճշտված սակավարյունություններ

D64.9  Չճշտված սակավարյունություն

 

ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՊՈՒՐՊՈՒՐԱ (ԾԻՐԱՆԱՑԱՆ) ԵՎ ԱՅԼ ՀԵՄՈՌԱԳԻԿ ՎԻՃԱԿՆԵՐ

(D65-D69)

 

D65  Ցրված ներանոթային մակարդում (դեֆիբրինացնող համախտանիշ)

Բացառությամբ` դեֆիբրինացնող համախտանիշը (բարդացնող)` վիժումը, արտարգանդային կամ մոլյար հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.1), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդյան շրջանը (Օ45.0, Օ46.0, Օ67.0, Օ72.3)` նորածնի մոտ (P60)

D66  VIII գործոնի բնածին պակասորդ

Բացառությամբ` VIII գործոնի պակասորդ` անոթային խանգարմամբ (D68.0)

D67  IX գործոնի բնածին պակասորդ

D68  Մակարդելիության այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` բարդացնող` վիժումը, արտարգանդային կամ մոլյար հղիությունը (Օ00-Օ007, Օ08.1), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդային շրջանը (Օ45.0, Օ46.0, Օ67.0, Օ72.3)

D68.0  Վիլլեբրանդի հիվանդություն

Բացառությամբ` VIII գործոնի պակասորդի` ԱՀՃ (D66), ֆունկցիոնալ խանգարումներով (D66), ժառանգական մազանոթների ժառանգական փխրունություններ (D69.8)

D68.1  XI գործոնի բնածին պակասորդ

D68.2  Այլ մակարդելիության գործոնների բնածին պակասորդ

D68.3  Արյունահոսական խանգարումներ, պայմանավորված արյան մեջ շրջող հակամակարդիչով

Անհրաժեշտության դեպքում նույնացնելու պատճառը օգտագործում են լրացուցիչ կոդ արտաքին պատճառների (դաս XX)

D68.4  Մակարդելիության գործոնի ձեռքբերովի պակասորդ

Բացառությամբ` K վիտամինի անբավարարությունը նորածնի մոտ (P53)

D68.8  Մակարդելիության այլ ճշտված խանգարումներ

D68.9  Մակարդելիության չճշտված խանգարումներ

D69  Պուրպուրա և այլ հեմոռագիկ վիճակներ

Բացառությամբ` բարորակ հիպերգամագլոբուլինային ծիրանացան (պուրպուրա) (D89.0), իդիոպատիկ տրոմբոցիտեմիա (D47.3), կրիոգլոբուլինեմիկ կարմրացան (D89.1), կայծակնային ծիրանացան (պուրպուրա) (D65), թրոմբոցիտախցանումային կարմրացան (M31.1),

D69.0  Ալերգիկ ծիրանացան

D62.1  Տրոմբոցիտի որակական թերություններ

Բացառությամբ` Վիլլեբրանդի հիվանդությունը (D68.0)

D69.2  Այլ ոչ թրոմբոցիտոպենիական ծիրանացան

D69.3  Ինքնածին թրոմբոցիտոպենիկական ծիրանացան

D69.4  Այլ առաջնային թրոմբոցիտոպենիաներ

Բացառությամբ` անցողիկ նորածնային թրոմբոցիտոպենիան (P61.0), Վիսկոտտ-Օլդրիչի համախտանիշը (D82.0), թրոմբոցիտոպենիան, ճաճանչոսկրի բացակայությամբ (Q87.2)

D69.5  Երկրորդային թրոմբոցիտոպենիա

Անհրաժեշտության դեպքում նույնացնելու պատճառը օգտագործում են լրացուցիչ կոդ արտաքին պատճառների (դաս XX)

D69.6  Չճշտված թրոմբոցիտոպենիա

D69.8  Այլ ճշտված արյունահոսական վիճակներ

D69.9  Չճշտված արյունահոսական վիճակ

 

ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(D70-D77)

 

D70  Ագրանուլոցիտոզ

Անհրաժեշտության դեպքում նույնացնելու դեղորայքը, առաջ բերելով հիվանդություններ, օգտագործում են արտաքին պատճառների կոդ (դաս XX)

Բացառությամբ` անցողիկ նորածնային նեյտրոպենիան (P61.5)

D71  Բազմաձև-միջուկային նեյտրոֆիլների ֆունկցիոնալ խախտումներ

D72  Արյան սպիտակ բջիջների այլ խախտումներ

Բացառությամբ` հիմնասիրությունը (բազոֆիլիա) (D75.8), իմուն խախտումները (D80-D89), նեյտրոպենիան (D70), նախալեյկոզը (համախտանիշը) (D46.9)

D72.0  Լեյկոցիտների գենետիկ անոմալիա

Բացառությամբ` Չեդիակ-Հիգասի համախտանիշ (-Ստեյնբրինկի) (E70.3)

D72.1  Էոզինոֆիլություն

D72.8  Արյան սպիտակ բջիջների այլ ճշտված խախտումներ

D72.9  Արյան սպիտակ բջիջների չճշտված խախտումներ

D73  Փայծաղի հիվանդություններ

D73.0  Հիպոսպլենիզմ (թերփայծաղություն)

Բացառությամբ` ասպլենիան (փայծաղի բացակայությունը (ի ծնե)) (Q89.0)

D73.1  Հիպերսպլենիզմ (գերփայծաղություն)

Բացառությամբ` գերփայծաղությունը` ԱՀՃ (R16.1), բնածին (Q89.0)

D73.2  Քրոնիկական լճացած գերփայծաղություն

D73.3  Փայծաղի թարախակույտ

D73.4  Փայծաղի բշտաուռուցք

D73.5  Փայծաղի ինֆարկտ

Բացառությամբ` փայծաղի վնասվածքային խզումը (S36.0)

D73.8  Փայծաղի այլ հիվանդություններ

D73.9  Փայծաղի չճշտված հիվանդություն

D74  Մեթհեմոգլոբինեմիա

D74.0  Բնածին մեթհեմոգլոբինեմիա

D74.8  Այլ մեթհեմոգլոբինեմիաներ

D74.9  Չճշտված մեթհեմոգլոբինեմիա

D75  Արյան և արյունաստեղծ օրգանների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` գերգամագլոբուլինեմիան ԱՀՃ (D89.2) ավշային գեղձաբորբը` ԱՀՃ (I88.9), սուր (L04.-), քրոնիկական (I88.1), ավշային հանգույցի մեծացում (R59.-), միջընդերային (սուր) քրոնիկական (I88.0)

D75.0  Ընտանեկան էրիտրոցիտոզ

Բացառությամբ` ժառանգական օվալոցիտոզը (D58.1)

D75.1  Կրկնակի (երկրորդային) պոլիցիտեմիա

Բացառությամբ` պոլիցիտեմիան` իրական (առույգ) (D45), նորածնի (P61.1)

D75.2  Էսսենցիալ թրոմբոցիտոզ

Բացառությամբ` էսսենցիալ (արյունահոսական) տրոմբոցիտեմիան (D47.3)

D75.8  Արյան և արյունաստեղծ օրգանների այլ ճշտված հիվանդություններ

D75.9  Արյան և արյունաստեղծ օրգանների չճշտված հիվանդություն

D76  Առանձին հիվանդություններ, որոնք ընթանում են լիմֆոռետիկուլյար հյուսվածքների և ռետիկուլոհիստիցիտային համակարգերի ներգրավումով

Բացառությամբ` Լիտտերերա-Սիվեի հիվանդությունը (C96.0), չարորակ հյուսվածքաբջիջներ հիստիոցիտներ) (C96.1), ռետիկուլոէնդոտելիոզ կամ ռետիկուլային` հիստոցիտարային ուղեղային (ոսկրածուծային) (C96.1), չարորակ (C85.7), սպիտակարյունություն (C91.4), լիպոմելանոզային (I89.8), ոչ ճարպային (C96.0)

D76.0  Հյուսվածքաբջիջներ Լանգերգանսի բջիջներից, չդասակարգված այլ խմբերում

D76.1  Հեմոֆագոցիտային լիմֆոհիստիոցիտոզ

D76.2  Հեմոֆագոցիտային համախտանիշ, կապված վարակի հետ

Անհրաժեշտության դեպքում նույնացնելու վարակի հարուցիչը կամ հիվանդությունը օգտագործում են լրացուցիչ գաղտնագիր

D76.3  Հյուսվածաբջջային այլ ախտանիշներ

D77*  Արյան և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդությունների այլ խանգարումներ` դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ` ԻՄՈՒՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՄԲ

(D80-D89)

 

Ներառյալ` կոմպլեմենտի համակարգի թերությունները (դեֆեկտ), իմունոդեֆիցիտային խանգարումը, բացառությամբ հիվանդության, առաջացած մարդու իմունոդեֆիցիտային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ), սարկոիդոզը

Բացառությամբ` աուտոիմունային հիվանդությունը (համակարգային) ԱՀՃ (M35.9), հիվանդությունը` առաջացած մարդու իմունոդեֆիցիտային անբավարարության վիրուսից (ՄԻԱՎ) (B20-B24), ֆունկցիոնալ խանգարումներ բազմաձև կորիզավոր նեյտրոֆիլների (D71)

D80  Իմունոդեֆիցիտային անբավարարություններ, առավելապես հակամարմինների անբավարարությամբ

D80.0  Ժառանգական թերգամագլոբուլինեմիա

D80.1  Ընտանեկան թերգամագլոբուլինեմիա

D80.2  Ընտրական պակաս A [IgA] իմունոգլոբուլինի

D80.3  Ընտրական պակաս G [IgG] իմունոգլոբուլինի ենթադասերի

D80.4  Ընտրական պակաս M [IgM] իմունոգլոբուլինի

D80.5  Իմունոդեֆիցիտային անբավարարություն` M [IgM] իմունոգլոբուլինի բարձր պարունակությամբ

D80.6  Հակամարմինների անբավարարվածություն` իմունոգլոբուլինի կամ գերիմունոգլոբուլինի մակարդակին մոտ

D80.7  Մանկական անցողիկ հիպոգամագլոբուլինեմիա

D80.8  Այլ իմունոդեֆիցիտային անբավարարություններ` առավելապես հակամարմինների անբավարարությամբ

D80.9  Իմունոդեֆիցիտային անբավարարություններ` առավելապես հակամարմինների չճշտված անբավարարությամբ

D81  Կոմբինացված իմունիդեֆիցիտային անբավարարություններ

Բացառությամբ` աուտոսոմայի անհետացման գամագլոբուլինեմիան (շվեյցարական տիպ) (D80.0)

D81.0  Ծանր համակցված իմունոպակասորդ` ցանցակային զարգացումախանգարումով

D81.1  Ծանր համակցված իմունոպակասորդ` T-և B-բջիջների ցածր պարունակությամբ

D81.2  Համակցված ծանր իմունոպակասորդ` B-բջիջների ցածր և նորմալ պարունակությամբ

D81.3  Ադենոզինդեզամինազայի պակասորդ

D81.4  Նեզելոֆի համախտանիշ

D81.5  Պուրիննուկլեոզիդֆոսֆորիլազի պակասորդ

D81.6  Հիստոհամաստեղծման համալիրի I դասի մոլեկուլների պակասորդ

D81.7  Հիստոհամատեղության համալիրի II դասի մոլեկուլների պակասորդ

D81.8  Այլ համակցված իմունոդեֆիցիտներ

D81.9  Համակցված իմունոդեֆիցիտ, չճշտված

D82  Իմունոդեֆիցիտներ, կապված այլ նշանակալի թերությունների հետ

Բացառությամբ` ատակտիկ տելեանգիէկտազիա [Լուի-Բար] [G11.3]

D82.0  Վիսկոտտ-Օլդրիչի համախտանիշ

D82.1  Դի Գեորգի համախտանիշ

D82.2  Գաճաճությամբ իմունոդեֆիցիտ, կարճ վերջույթների հաշվին

D82.3  Իմունոդեֆիցիտ` ժառանգական դեֆեկտի հետևանքով, Էպշտեյն-Բարի վիրուսից առաջացած

D82.4  E[lgE] հիպերիմունոգլոբուլինի համախտանիշ

D82.8  Իմունոդեֆիցիտ, կապված այլ ճշտված նշանակալից արատներով

D82.9  Իմունոդեֆիցիտ, կապված այլ որոշակի նշանակալից արատների հետ, չճշտված

D83  Սովորական փոփոխական իմունոպակասորդ

D83.0  Ընդհանուր փոփոխման իմունոպակասորդ, գերակշռող քանակությամբ շեղումներով և բջիջների ֆունկցիոնալ ակտիվությամբ

D83.1  Ընդհանուր փոփոխման իմունոպակասորդ, իմունոկարգավորիչների գերակշռող T-բջիջների խախտումներով

D83.2  Ընդհանուր իմունոպակասորդ B-կամ T-բջիջների ինքնահակամարմիններով

D83.8  Ընդհանուր այլ փոփոխական իմունոպակասորդներ

D83.9  Ընդհանուր փոփոխական իմունոպակասորդ, չճշտված

D84  Այլ իմունոպակասություններ

D84.0  Լիմֆոցիտների ֆունկցիոնալ հակամարմին-1-ի [LFA-1] պակասորդ

D84.1  Կոմպլիմենտի համակարգում պակասորդ

D84.8  Այլ ճշտված իմունոպակասության խախտումներ

D84.9  Չճշտված իմունոպակասություն

D86  Սարկոիդոզ

D86.0  Թոքերի սարկոիդոզ

D86.1  Ավշային հանգույցների սարկոիդոզ

D86.2  Թոքերի և ավշային հանգույցների սարկոիդոզ

D86.3  Մաշկի սարկոիդոզ

D86.8  Այլ սարկոիդոզ` ճշտված և համակցված տեղակայմամբ

D86.9  Չճշտված սարկոիդոզ

D89  Այլ խանգարումներ, ներգրավելով իմունային մեխանիզմը, չդասակարգված այլ խմբերում

Բացառությամբ` գերգլոբուլինեմիան ԱՀՃ (R77.1), մոնոկլոնային գամմապատիան (D47.2), փոխպատվաստուկի անաճումը և անջատումը (T86.-)

D89.0  Բազմակլոնալ գերգամմագլոբուլինեմիա

D89.1  Կրիոգլոբուլինեմիա

D89.2  Գերգամմագլոբուլինեմիա, չճշտված

D89.8  Իմունային մեխանիզմի ներգրավմամբ այլ ճշտված խանգարումներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

D89.9  Խախտումներ` իմունային մեխանիզմի ներգրավումով, չճշտված

 

Դ Ա Ս  IV

 

ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(E00-E90)

 

Ծանոթություն: Համապատասխան կոդերը այս դասում անհրաժեշտության դեպքում կարելի է օգտագործել որպես լրացուցիչ կոդեր, նույնացման համար, ինչպես ֆունկցիոնալ ակտիվ նորագոյացությունների և արտատեղային ներզատական հյուսվածքի, այնպես էլ ներզատական գեղձերի հիպերֆունկցիայի և հիպոֆունկցիայի` կապված նորագոյացությունների և այլ խախտումների հետ` չդասակարգված այլ խմբերում:

Բացառությամբ` հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), անցողիկ ներզատական խախտումները և նյութափոխանակության խախտումները` սպեցիֆիկ պտղի և նորածնի համար (P70-P74), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-T98)

 

ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(E00-E07)

 

E00  Յոդի բնածին անբավարարության ախտանիշ

Ներառյալ` էնդեմիկ տեղաճարակային վիճակները` կապված շրջակա միջավայրում յոդի պակասության հետ` ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ մոր օրգանիզմում յոդի անբավարարության հետևանքով: Այս վիճակներից մի քանիսը չի կարելի համարել իրական հիպոթիրեոզ: Դրանք համարվում են զարգացող պտղի թիրեոիդ հորմոնների անադեկվատ հյութազատության (սեկրեցիայի) հետևանք և կարող են կապված լինել բնածին խպիպային գործոնների հետ:

Բացառությամբ` ենթակլինիկական թերթիրեոզը` յոդի անբավարարության հետևանքով (E02)

E00.0  Յոդի բնածին անբավարարության ախտանիշ, նևրոլոգիական ձև

E00.1  Յոդի բնածին անբավարարության ախտանիշ, միկսեդեմատոզային ձև

E00.2  Յոդի բնածին անբավարարության ախտանիշ, խառը ձև

E00.9  Յոդի բնածին անբավարարության ախտանիշ, չճշտված

E01  Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ` կապված յոդի անբավարարության հետ, և համանման վիճակներ

Բացառությամբ` յոդի բնածին անբավարարության համախտանիշը (E00.-), ենթակլինիկական հիպոթիրեոզ` յոդի անբավարարության հետևանքով (E02)

E01.0  Դիֆֆուզ (էնդեմիկ) խպիպ` կապված յոդի անբավարարության հետ

E01.1  Բազմահանգույց խպիպ, կապված յոդի անբավարարության հետ

E01.2  Տեղաճարակային խպիպ, կապված յոդի անբավարարության հետ

E01.8  Վահանագեղձի տարբեր հիվանդություններ, կապված յոդի անբավարարության հետ, և համանման վիճակներ

E02  Ենթակլինիկական թերթիրեոզ` յոդի անբավարարության հետևանքով

E03  Հիպոթիրեոզի այլ ձևեր

Բացառությամբ` հիպոթիրեոզը, առաջացած բժշկական պրոցեդուրաներից հետո (E89.0), հիպոթիրեոզը, կապված յոդի անբավարարության հետ (E00-E02)

E03.0  Բնածին հիպոթիրեոզ դիֆուզ խպիպով

Բացառությամբ` վաղանցիկ բնածին խպիպը նորմալ ֆունկցիայով (P72.0)

E03.1  Բնածին հիպոթիրեոզ առանց խպիպի

E03.2  Բնածին հիպոթիրեոզ, առաջացած դեղորայքից և այլ արտածին (էկզոգեն) նյութերից

E03.3  Հետվարակիչ հիպերթիրեոզ

E03.4  Վահանաձև գեղձի ատրոֆիա (ապաճում) (ձեռքբերովի)

Բացառությամբ` վահանաձև գեղձի բնածին ատրոֆիան (E03.1)

E03.5  Միքսեդեմատոզ կոմա

E03.8  Ճշտված այլ հիպոթիրեոզներ

E03.9  Չճշտված հիպոթիրեոզ

E04  Ոչ թունավոր խպիպի այլ ձևեր

Բացառությամբ` բնածին խպիպ` ԱՀՃ (E03.0), դիֆուզ (սփռուն) (E03.0), պարենխիմային (E03.0), խպիպ, կապված յոդի անբավարարության հետ (E00-E02)

E04.0  Ոչ տոքսիկ դիֆուզ խպիպ (սփռուն)

E04.1  Ոչ տոքսիկ միահանգուցային խպիպ

E04.2  Ոչ տոքսիկ բազմահանգուցային խպիպ

E04.8  Ոչ տոքսիկ խպիպի այլ ճշտված ձևեր

E04.9  Ոչ տոքսիկ խպիպ, չճշտված

E05  Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ)

Բացառությամբ` նորածնային թիրեոտոքսիկոզ (P72.1), քրոնիկ թիրեոիդիտ անցողիկ թիրեոտոքսիկոզով (E06.2)

E05.0  Թիրեոտոքսիկոզ դիֆուզ խպիպով

E05.1  Թիրեոտոքսիկոզ տոքսիկ միահանգուցային խպիպով

E05.2  Թիրեոտոքսիկոզ տոքսիկ բազմահանգուցային խպիպով

E05.3  Թիրեոտոքսիկոզ թիրեոիդային հյուսվածքի էկտոպիայով

E05.4  Թիրեոտոքսիկոզ արհեստական

E05.5  Թիրեոիդ կրիզ (նոպա) կամ կոմա

E05.8  Թիրեոտոքսիկոզի այլ ձևեր

E05.9  Չճշտված թիրեոտոքսիկոզ

E06  Թիրեոիդիտ (վահանագեղձաբորբ)

Բացառությամբ` հետծննդյան թիրեոիդիտ (Օ90.5)

E06.0  Սուր թիրեոիդիտ

E06.1  Ենթասուր թիրեոիդիտ

Բացառությամբ` ինքնաանընկալ թիրեոիդիտ (E06.3)

E06.2  Քրոնիկ թիրեոիդիտ վաղանցիկ թիրեոտոքսիկոզով

E06.3  Ինքնաանընկալ թիրեոիդիտ

E06.4  Դեղորայքային թիրեոիդիտ

E06.5  Քրոնիկ այլ թիրեոիդիտ

E06.9  Չճշտված թիրեոիդիտ

E07  Վահանագեղձի այլ հիվանդություններ

E07.0  Կալցիտոնինի գերհյութազատություն

E07.1  Հորմոնոխանգարման խպիպ

Բացառությամբ` վաղանցիկ բնածին խպիպ նորմալ ֆունկցիայով (P72.0)

E07.8  Վահանագեղձի այլ ճշտված հիվանդություններ

E07.9  Վահանագեղձի հիվանդություն, չճշտված

 

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ

(E10-E14)

 

Անհրաժեշտության դեպքում շաքարային դիաբետ առաջացնող դեղանյութերի պատրաստուկը նույնացնելիս օգտվում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդից (դաս XX):

Հաջորդ 4-րդ նշանները օգտագործվում են E10-E14 խմբերի տակ

.0 Կոմայով (անոթակաթվածով)

.1 Կետոացիդոզով (կետոնի թթվագարությամբ)

.2+ Երիկամների ախտահարումով

.3+ Աչքերի ախտահարումով

.4+ Նյարդային բարդություններով

.5 Ծայրամասային արյան շրջանառության խանգարումներով

.6 Այլ ճշտված բարդություններով

.7 Բազմակի բարդություններով

.8 Չճշտված բարդություններով

.9 Առանց բարդությունների

E10  Ինսուլինակախյալ շաքարային դիաբետ

Ներառյալ` շաքարային դիաբետը (շաքարային)` անկայուն, հակվածությամբ դեպի կետոզ, սկիզբը երիտասարդ տարիքում, I տիպ

Բացառությամբ` շաքարամիզությունը` ԱՀՃ (R81), երիկամային (E74.8), գլյուկոզայի նկատմամբ դիմացկունության խանգարումը (R73.0), հետվիրահատական հիպոինսուլինեմիան (E89.1), շաքարային դիաբետը` նորածինների (P70.2), հղիության, ծննդաբերության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում (Օ24.-), կապված սննդի անբավարարության հետ (E12.-)

E11  Ինսուլինանկախ շաքարային դիաբետ

Ներառյալ` դիաբետը (առանց ճարպակալման)` առանց հակվածության կետոզին, սկիզբը հասուն տարիքում, հաստատուն, II տիպ (ձև)

Բացառությամբ` շաքարամիզությունը` ԱՀՃ (R81), երիկամային (E74.8), գլյուկոզայի նկատմամբ տանելիության (տոլերանտության) խանգարում (R73.0), հետվիրահատական հիպոինսուլինեմիա (E89.1), շաքարային դիաբետը` նորածինների (P70.2), հղիության, ծննդաբերության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում (Օ24.-), կապված սննդի անբավարարության հետ (E12.-)

E12  Շաքարային դիաբետ, կապված սննդի անբավարարության հետ

Ներառյալ` շաքարային դիաբետը, կապված սննդի անբավարարության հետ` ինսուլինակախյալ, ինսուլինանկախ

Բացառությամբ` շաքարամիզությունը` ԱՀՃ (R81), երիկամային (E74.8), գլյուկոզայի տանելիության խանգարում (R73.0), հետվիրահատական հիպոինսուլինեմիա (E89.1), շաքարային դիաբետը` նորածինների (P70.2), հղիության, ծննդաբերության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում (Օ24.-)

E13  Շաքարային դիաբետի ճշտված այլ ձևեր

Բացառությամբ` շաքարամիզությունը` ԱՀՃ (R81), երիկամային (E74.8), գլյուկոզայի տանելիության (տոլերանտության) խանգարում (R73.0), հետվիրահատական հիպոինսուլինեմիա (E89.1), շաքարային դիաբետը` ինսուլինակախյալ (E10.-), ինսուլինանկախ (E11.-), նորածինների (P70.2), հղիության, ծննդաբերության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում (Օ24.-), կապված սննդի խանգարման հետ (E12.-)

E14  Չճշտված շաքարային դիաբետ

Ներառյալ` շաքարային դիաբետը ԱՀՃ

Բացառությամբ` շաքարամիզությունը` ԱՀՃ (R81), երիկամային (E74.8), դիմացկունության խանգարում գլյուկոզայի նկատմամբ (R73.0), հետվիրահատական թերինսուլինարյունություն (E89.1), շաքարային դիաբետը` ինսուլինակախվածություն (E10.-), ինսուլինաանկախվածություն (E11.-), նորածնի մոտ (P70.2), հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան ընթացքում (Օ24.-), կապված սննդի անբավարարության հետ (E12.-)

 

ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀՅՈՒԹԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(E15-E16)

 

E15  Ոչ դիաբետիկ թերշաքարարյունային կոմա

E16  Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական այլ խանգարումներ

E16.0  Դեղորայքային թերշաքարարյունություն առանց կոմայի

E16.1  Թերշաքարարյունության այլ ձևեր

E16.2  Թերշաքարարյունություն` չճշտված

E16.3  Գլյուկոգենի հյութազատության ավելացում

E16.8  Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական այլ խանգարումներ

E16.9  Ենթաստամոքսային գեղձի ներզատական չճշտված այլ խանգարում

 

ԱՅԼ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(E20-E35)

 

Բացառությամբ` կաթնահոսությունը (N64.3), կնաստինքությունը (գինեկոմաստիա) (N62)

E20  Թերհարվահանագեղձություն (հիպոպարաթիրեոզ)

Բացառությամբ` հիպոպարաթիրեոզը, ծագած բժշկական արարողությունից հետո (E89.2), Դի Գեորգի ախտանիշը (D82.1), տետանիան ԱՀՃ (R29.0), նորածնի անցողիկ թերհարվահանագեղձությունը (P71.4)

E20.0  Ինքնածին թերհարվահանագեղձություն

E20.1  Կեղծ թերհարվահանագեղձություն

E20.8  Թերհարվահանագեղձության տարբեր ձևեր

E20.9  Թերհարվահանագեղձություն, չճշտված

E21  Հարվահանագեղձերի թերհարվահանագեղձություն և այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` ոսկրափափկումը` մանկական և պատանեկան հասակում (E55.0), մեծահասակների մոտ (M83.-)

E21.0  Առաջնային թերհարվահանագեղձություն

E21.1  Երկրորդական թերհարվահանագեղձություն, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` երկրորդական հանագեղձությունը երիկամային ծագումով (N25.8)

E21.2  Թերհարվահանագեղձության այլ ձևեր

Բացառությամբ` ընտանեկան թերկալցիումական գերկալցիումարյունությունը (E83.5)

E21.3  Թերհարվահանագեղձություն` չճշտված

E21.4  Հարվահանագեղձերի այլ ճշտված խախտումներ

E21.5  Հարվահանագեղձերի չճշտված հիվանդություն

E22  Հիպոֆիզի գերֆունկցիա

Բացառությամբ` գերհյութազատությունը` ադրենոկորտիկոտրոպային հորմոնի (ԱԿՏՀ), չկապված Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշի հետ (E27.0)` հիպոֆիզի (ԱԿՏՀ) (E24.0), թիրեոխթանիչ հորմոնի (E05.8), Իցենկո-Կուշինի համախտանիշը (E24.-), Նելսոնի համախտանիշը (E24.1)

E22.0  Վերջույթների գերաճ և հիպոֆիզային հսկայություն

Բացառությամբ` գերհյութազատություն թողարկիչ հորմոնը, աճի հորմոնը (E16.8), մարմնակազմվածքային` բարձր հասակը (E34.4), հսկայությունը (E34.4)

E22.1  Գերպրոլակտինեմիա

E22.2  Հակամիզամուղային հորմոնի անհամապատասխան հյութազատության ախտանիշ

E22.8  Հիպոֆիզի գերֆունկցիայի այլ վիճակներ

E22.9  Հիպոֆիզի գերֆունկցիա, չճշտված

E23  Գերֆունկցիա և հիպոֆիզի այլ խանգարումներ

Ներառյալ` թվարկված վիճակները` հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի հիվանդություններից առաջացած

Բացառությամբ` հիպոպիտուիտարիզմ, առաջացած բժշկական միջամտությունից հետո (E89.3)

E23.0  Հիպոպիտուիտարիզմ

E23.1  Դեղորայքային հիպոպիտուիտարիզմ

E23.2  Ոչ շաքարային դիաբետ

Բացառությամբ` նեֆրոգեն ոչ շաքարային դիաբետը (N25.1)

E23.3  Հիպոթալամուսի ֆունկցիայի խանգարում, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Պրադերա-Վիլլի համախտանիշ (Q87.1), Ռասսելա-Սիլվերի համախտանիշ (Q87.1)

E23.6  Հիպոֆիզի այլ հիվանդություններ

E23.7  Հիպոֆիզի հիվանդություն, չճշտված

E24  Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշ

E24.0  Իցենկո-Կուշինգի հիվանդություն` հիպոֆիզային ծագումով

E24.1  Նելսոնի համախտանիշ

E24.2  Իցենկո-Կուշինգի դեղորայքային համախտանիշ

E24.3  Արտատեղային ԱԿՏՀ-համախտանիշ

E24.4  Ալկոհոլից առաջացած Կուշինգոիդային համախտանիշ

E24.8  Այլ վիճակներ, բնութագրվող Կուշինգոիդային համախտանիշով

E24.9  Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշ, չճշտված

E25  Ադրենասեռային խանգարումներ

Ներառյալ` ադրենասեռային համախտանիշները, այրականացումը կամ կանացիացումը, ձեռքբերված կամ պայմանավորված մակերիկամի գերաճով, որը հորմոնների սինթեզում համարվում է բնածին ֆերմենտատիվ արատների հետևանք, այրականացում (կանացի) կանացի` ադրենալային կեղծ հերմաֆրոդիտիզմը, տարասեքսուալային վաղաժամ կեղծ սեռական հասունացումը, արական` համասեքսուալային վաղաժամ կեղծ սեռական հասունացումը, վաղաժամ սեռական հասունացումը մակերիկամի գերաճով, վաղ մակրոգենիտոսոմիան

E25.0  Բնածին ադրենասեռային խախտումներ, կապված ֆերմենտի պակասության հետ

E25.8  Այլ ադրենասեռային խանգարումներ

E25.9  Ադրենասեռային չճշտված խանգարում

E26  Գերալդոստերոնիզմ

E26.0  Առաջնային գերալդոստերոնիզմ

E26.1  Երկրորդական գերալդոստերոնիզմ

E26.8  Այլ ձևերի գերալդոստերոնիզմ

E26.9  Գերալդոստերոնիզմ, չճշտված

E27  Մակերիկամների այլ խանգարումներ

E27.0  Այլ տիպի գերհյութազատություն մակերիկամի կեղևներում

Բացառությամբ` Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշը (E24.-)

E27.1  Առաջնային անբավարարություն մակերիկամի կեղևում

Բացառությամբ` ամիլոիդոզը (E85.-), Ադդիսոնի հիվանդությունը պալարախտային ծագումով (A18.7), Ուոտերհաուս-Ֆրիդերիկսենի համախտանիշը (A39.1)

E27.2  Ադդիսոնի նոպա

E27.3  Դեղորայքային անբավարարություն մակերիկամի կեղևում

E27.4  Մակերիկամի կեղևի այլ և չճշտված անբավարարություն

Բացառությամբ` ադրենոլեյկոդիստրոֆիան [Ադդիսոն-Շիլդերի] (E71.3), Ուոտերհաուս-Ֆրիդերիկսենի համախտանիշը (A39.1)

E27.5  Մակերիկամի միջուկային շերտի գերֆունկցիա

E27.8  Մակերիկամի այլ չճշտված խանգարումներ

E27.9  Մակերիկամի հիվանդություն, չճշտված

E28  Ձվարանի ֆունկցիայի խանգարում

Բացառությամբ` մեկուսացված սեռահակը (գոնադոտրոպ) անբավարարությունը (E23.0), ձվարանի անբավարարությունը, առաջացած բժշկական միջամտությունից հետո (E89.4)

E28.0  Էստրոգենների (կտղուցածինների) ավելցուկ

E28.1  Այրածինների (անդրոգենների) ավելցուկ

E28.2  Ձվարանի պոլիկիստոզի համախտանիշ

E28.3  Առաջնային ձվարանային անբավարարություն

Բացառությամբ` մենադադար և կանանց դաշտանադադարային վիճակը (N95.1), Թերների համախտանիշը (Q96.-), մաքուր սեռագեղձային դիսգենեզը (Q99.1)

E28.8  Ձվարանի այլ տիպի ֆունկցիայի խանգարումներ

E28.9  Ձվարանի ֆունկցիայի խանգարում, չճշտված

E29  Ամորձու ֆունկցիայի խանգարում

Բացառությամբ` անկենդանասերմությունը (ազոոսպերմիա) կամ սակավասերմությունը ԱՀՃ (N46), ամորձու հիպոֆունկցիան, առաջացած բժշկական միջամտությունից հետո (E89.5), մեկուսացված սեռահակային անբավարարությունը (E23.0), այրածին դիմադրողականության համախտանիշը (E34.5), Կլայնֆելտերի համախտանիշը (Q98.0-Q98.2, Q98.4), ամորձային կանացիացման համախտանիշը (E34.5)

E29.0  Ամորձու գերֆունկցիա

E29.1  Ամորձու հիպոֆունկցիա

E29.8  Ձվարանի ֆունկցիայի խանգարման այլ տեսակներ

E29.9  Ձվարանի ֆունկցիայի խանգարում, չճշտված

E30  Սեռական հասունացման խանգարումներ չդասակարգված այլ խորագրերում

E30.0  Սեռական հասունացման ուշացում

E30.1  Սեռական վաղաժամ հասունացում

Բացառությամբ` մակերիկամի բնածին գերզարգացումը (E25.0), կանացի տարասեքսուալ անժամանակ կեղծ սեռական հասունացումը (E25.-), արական նույնասեքսուալ անժամանակ կեղծ սեռական հասունացումը (E25.-), անժամանակ սեռական զարգացում կենտրոնական ծագումով (E22.8), Օլբրայտի (-Մակ-Կյունի) (-Շտերնբերգի) համախտանիշը (Q78.1)

E30.8  Սեռական հասունացման այլ խախտումներ

E30.9  Սեռական հասունացման խանգարում, չճշտված

E31  Բազմագեղձային ֆունկցիոնալ խանգարում (դիսֆունկցիա)

Բացառությամբ` մկանալարման դիստրոֆիան (G71.1), կեղծ հիպոպարաթիրեոզը (E20.1), տելեանգիէկտատիկ ատակսիան [G11.3]

E31.0  Ինքնաիմունային բազմագեղձային անբավարարություն

E31.1  Բազմագեղձային հիպերֆունկցիա

Բացառությամբ` բազմակի ներզատական ադենոմատոզը (D44.8)

E31.8  Այլ բազմագեղձային ֆունկցիոնալ խանգարում

E31.9  Բազմագեղձային ֆունկցիոնալ խանգարում, չճշտված

E32  Ուրցագեղձի հիվանդություններ

Բացառությամբ` անզարգացումը կամ թերզարգացումը` իմունոպակասությամբ (D82.1), myasthenia gravis (G70.0)

E32.0  Ուրցագեղձի կայուն գերբազմացում

E32.1  Ուրցագեղձի թարախակույտ

E32.8  Ուրցագեղձի այլ հիվանդություններ

E32.9  Ուրցագեղձի հիվանդություն, չճշտված

E34  Ներզատիչ այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` կեղծ թերվահանագեղձությունը (E20.1)

E34.0  Կարցինոիդային համախտանիշ

Ծանոթություն: Անհրաժեշտության դեպքում` նույնացնելու ֆունկցիոնալ ակտիվությունը, կապված կարցինոիդային ուռուցքի հետ, կարելի է օգտագործել լրացուցիչ կոդ:

E34.1  Գերզատման հորմոնների այլ վիճակներ

E34.2  Արտատեղային հորմոնային հյութարտազատություն` չդասակարգված այլ խմբերում

E34.3  Ցածրահասակություն (թզուկություն), չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` ցածրահասակությունը` սննդային (E45), ախոնդրոպլաստիկային (Q77.4), հիպոֆիզային (E23.0), թերաճառապլաստիկային (Q77.4), երիկամային (N25.0), սպեցիֆիկ դիսմորֆիկ համախտանիշի դեպքում (կոդավորել այդ համախտանիշերը` տես այբբենական ցանկը), պրոգերիան (E34.8), Ռասսել-Սիլվերի համախտանիշը (Q87.1), վերջույթների կարճացումը իմունոպակասությամբ (D82.2)

E34.4  Կազմվածքային բարձրահասակություն

E34.5  Այրածին (անդրոգեն) դիմադրողականության ախտանիշ

E34.8  Այլ ճշտված ներզատիչ խանգարումներ

E34.9  Ներզատիչ խանգարում` չճշտված

E35*  Ներզատիչ գեղձերի խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

E35.0*  Վահանագեղձի խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

E35.1*  Մակերիկամների խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

E35.8*  Այլ ներզատիչ գեղձերի խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

(E40-E46)

 

Բացառությամբ` սննդային սակավարյունությունը (D50-D53), քաղցածությունը (T73.0), հյուծվածության հիվանդությունը (B22.2), աղիքների ներծծման խանգարումը (K90.-), սպիտակուցաէներգետիկական անբավարարությունը (E64.0)

E40  Կվաշիորկոր (սպիտակուցային խոր սնուցախանգարում` հյուծվածության ծանր վիճակ)

Բացառությամբ` հյուծանքային կվաշիորկորը (E42)

E41  Սննդային հյուծանք

Բացառությամբ` հյուծանքային կվաշիորկորը (E42)

E42  Հյուծանքային կվաշիորկոր

E43  Ծանր սպիդ-էներգետիկ անբավարարություն չճշտված

E44  Սպիտակուցաէներգիական բավարարություն` չափավոր և թույլ աստիճանի

E44.0  Չափավոր սպիտակուցաէներգիական անբավարարություն

E44.1  Թեթև սպիտակուցաէներգիական անբավարարություն

E45  Զարգացման ուշացում, պայմանավորված սպիտակուցաէներգիական անբավարարության հետ

E46  Սպիտակուցաէներգիական անբավարարություն, չճշտված

 

ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

(E50-E64)

 

Բացառությամբ` սննդային անեմիաները (D50-D53)

E50  Վիտամին A-ի անբավարարություն

Բացառությամբ` վիտամին A-ի անբավարարության հետևանքները (E64.1)

E50.0  Վիտամին A-ի անբավարարություն շաղկապենու քսերոզով (չորությամբ)

E50.1  Վիտամին A-ի անբավարարություն Բիտոյի թիթեղիկներով (հատուկ) և շաղկապենու քսերոզով

E50.2  Վիտամին A-ի անբավարարություն եղջերենու քսերոզով (չորությամբ)

E50.3  Վիտամին A-ի անբավարարություն եղջերենու խոցոտմամբ և քսերոզով

E50.4  Վիտամին A-ի անբավարարություն կերատոմալյացիայով

E50.5  Վիտամին A-ի անբավարարություն հավի կուրությամբ

E50.6  Վիտամին A-ի անբավարարություն եղջերենու չորաչքության սպիով (գանյակ, կտրիչ)

E50.7  Վիտամին A-ի անբավարարություն ակնային այլ երևույթներ

E50.8  Վիտամին A-ի անբավարարության այլ երևույթներ

E50.9  Վիտամին A-ի անբավարարություն, չճշտված

E51  Թիամինի անբավարարություն

Բացառությամբ` թիամինի անբավարարության հետևանքները (E64.8)

E51.1  Բերի-Բերի

E51.2  Վեռնիկեի էնցեֆալոպաթիա

E51.8  Թիամինի անբավարարության այլ երևույթներ (արտահայտումներ)

E51.9  Թիամինի անբավարարություն, չճշտված

E52  Նիկոտինաթթվի անբավարարություն

Բացառությամբ` նիկոտինաթթվի անբավարարության հետևանքները (E64.8)

E53  B-խմբի այլ վիտամինների անբավարարություն

Բացառությամբ` վիտամին B12-դեֆիցիտային անեմիան (D51.-), B վիտամինի դեֆիցիտի հետևանքը (E64.8)

E53.0  Ռիբոֆլավինի անբավարարություն

E53.1  Պիրիդոքսինի անբավարարություն

Բացառությամբ` պիրիդոքսինահակազդիչ սիդերոբլաստային անեմիան (D64.3)

E53.8  B խմբի այլ ճշտված վիտամինների անբավարարություն

E53.9  B խմբի վիտամինների անբավարարություն, չճշտված

E54  Ասկորբինաթթվի անբավարարություն (վիտամին C)

Բացառությամբ` անեմիան, պայմանավորված ցինգայով (D53.2), վիտամին C-ի անբավարարության հետևանքները (E64.2)

E55  Վիտամին D-ի անբավարարություն

Բացառությամբ` ոսկրափափկում մեծահասակների մոտ (M83.-), ռախիտի հետևանքները (E64.3), օստեոպորոզը (M80-M81)

E55.0  Ակտիվ ռախիտ

Բացառությամբ` ռախիտը` վիտամին-D դիմադրողական (E83.3), աղիքային (K90.0), Կրոնի (K50.-), ոչ ակտիվ (E64.3), երիկամային (N25.0)

E55.9  D վիտամինի անբավարարություն, չճշտված

E56  Այլ վիտամինների անբավարարություն

Բացառությամբ` այլ վիտամինների անբավարարության հետևանքները (E64.8)

E56.0  Վիտամին E-ի անբավարարություն

E56.1  Վիտամինի K-ի անբավարարություն

Բացառությամբ` վիտամին K-ի անբավարարությունը նորածնի մոտ (P53), արյան մակարդման գործոնի անբավարարությունը` վիտամին K-ի դեֆիցիտի հետևանքով (D68.4)

E56.8  Այլ վիտամինների անբավարարություն

E56.9  Վիտամինների անբավարարություն, չճշտված

E58  Կալցիումի սննդային անբավարարություն

Բացառությամբ` կալցիումի փոխանակման խանգարումը (E83.5), կալցիումի անբավարարության հետևանքները (E64.8)

E59  Սելենի սննդային անբավարարություն

Բացառությամբ` սելենի անբավարարության հետևանքները (E64.8)

E60  Ցինկի սննդային անբավարարություն

E61  Սննդի այլ էլեմենտների անբավարարություն

Բացառությամբ` հանքային փոխանակման խախտումները (E83.-), վահանագեղձի ֆունկցիայի խախտումները կապված յոդի անբավարարության հետ (E00-E02), սնուցման և այլ սննդային նյութերի անբավարարության հետևանքները (E64.-)

E61.0  Պղնձի անբավարարություն

E61.1  Երկաթի անբավարարություն

Բացառությամբ` երկաթադեֆիցիտային անեմիան (D50.-)

E61.2  Մագնեզիումի անբավարարություն

E61.3  Մանգանի անբավարարություն

E61.4  Քրոմի անբավարարություն

E61.5  Մոլիբդենի անբավարարություն

E61.6  Վանադիումի անբավարարություն

E61.7  Սննդի շատ տարրերի անբավարարություն

E61.8  Սննդի այլ ճշտված տարրերի անբավարարություն

E61.9  Սննդի տարրերի անբավարարություն` չճշտված

E63  Սննդի անբավարարության այլ տեսակներ

Բացառությամբ` աճի խանգարումը (R62.8), ջրազրկումը (E86), նորածնի կերակրման պրոբլեմները (P92.-), հետևանքները սննդի և այլ սննդային նյութերի անբավարարության (E64.-)

E63.0  Անբավարարություն անփոխարինելի ճարպաթթվի

E63.1  Սննդային նյութերի ընդունման անհավասարակշռում

E63.8  Սննդի անբավարարության այլ ճշտված տեսակներ

E63.9  Սննդի անբավարարություն, չճշտված

E64  Սննդի և սննդի այլ նյութերի անբավարարության հետևանքներ

E64.0  Սպիտակուցաէներգետիկ անբավարարության հետևանքներ

Բացառությամբ` զարգացման ուշացումը սպիտակուցաէներգետիկ անբավարարության հետևանքով (E45)

E64.1  Վիտամին A-ի անբավարարության հետևանքներ

E64.2  Վիտամին C-ի անբավարարության հետևանքներ

E64.3  Ռախիտի հետևանքներ

E64.8  Այլ վիտամինների անբավարարության հետևանքներ

E64.9  Սննդային նյութերի չճշտված, անբավարարության հետևանքներ

 

ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՍՆՄԱՆ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

(E65-E68)

 

E65  Ճարպի տեղակայված կուտակում

E66  Ճարպակալում

Բացառությամբ` ճարպասեռային սնուցախախտումը (E23.6), լիպոմատոզը` ԱՀՃ (E88.2), հիվանդոտ [Դերկումի հիվանդություն] (E88.2), Պրադեր-Վիլլիի համախտանիշը (Q87.1)

E66.0  Ճարպակալում` պայմանավորված էներգապաշարի ավել ընդունմամբ

E66.1  Ճարպակալում` կապված դեղորայքի հետ (ընդունմամբ)

E66.2  Ճարպակալման ծայրահեղ աստիճան` ուղեկցվող թոքաբշտիկային թերօդափոխությամբ

E66.8  Ճարպակալման այլ ձևեր

E66.9  Ճարպակալում, չճշտված

E67  Գերսնման այլ ձևեր

Բացառությամբ` չափից ավելի սնունդը ԱՀՃ (R63.2), առատ սննդի հետևանքները (E68)

E67.0  Գերվիտամինոզ A

E67.1  Գերկարոտինեմիա

E67.2  Մեգադոզ վիտամին B6-ի համախտանիշ

E67.3  Գերվիտամինոզ D

E67.8  Սննդի առատության այլ ճշտված ձևեր

E68  Գերսնուցման հետևանքներ

 

ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(E70-E90)

 

Բացառությամբ` մակերիկամների բնածին գերզարգացումը (E25.0), արյունալուծական անեմիաները` պայմանավորված ֆերմենտային խանգարումներով (D55.-), 5-ալֆա-վերականգնիչի անբավարարությունը (E29.1), այրածին դիմադրողականության ախտանիշը (E34.5), Մարֆանի ախտանիշը (Q87.4), Էլերս-Դանլոյի ախտանիշը (Q79.6)

E70  Արոմատիկ (բուրավետ) ամինոթթվի փոխանակման խանգարումներ

E70.0  Դասական ֆենիլկետոնամիզություն

E70.1  Գերֆենիլալանինեմիայի այլ տեսակներ

E70.2  Թիրոզինի փոխանակման խանգարումներ

E70.3  Լսնամաշկություն (ալբինիզմ)

E70.8  Բուրավետ ամինաթթվի փոխանակման այլ խանգարումներ

E70.9  Բուրավետ ամինաթթվի փոխանակման խանգարում, չճշտված

E71  Ամինաթթուների ճյուղավորված շղթայով փոխանակման և ճարպաթթուների փոխանակության խանգարումներ

E71.0  «Թղկենահյութ» հիվանդություն

E71.1  Ամինաթթվի ճյուղավորված շղթայով խանգարման այլ ձևեր

E71.2  Ամինաթթվի ճյուղավորված շղթայով փոխանակման խանգարում, չճշտված

E71.3  Ճարպաթթվի փոխանակման խանգարումներ

Բացառությամբ` Ռեֆսումի հիվանդությունը (G60.1), Շիլդերի հիվանդությունը (G37.0), Զելվեգերի ախտանիշը (Q87.8)

E72  Ամինաթթվի փոխանակման այլ խախտումներ

Բացառությամբ` խախտումները` ճյուղավորված շղթայով ամինաթթվի փոխանակման (E71.0-E71.2), բուրավետ ամինաթթվի փոխանակման (E70.-), ճարպաթթվի փոխանակման (E71.3), պուրինների և պիրիմիդինների փոխանակման (E79.-), նորմայի խանգարումը, առանց հիվանդության հանդես գալը (R70-R89), պոդագրան (M10.-)

E72.0  Ամինաթթուների տրանսպորտի խանգարումներ

Բացառությամբ` տրիպտոֆանի նյութափոխանակության խախտումները (E70.8)

E72.1  Ծծումբ պարունակող ամինաթթուների փոխանակության խանգարումներ

Բացառությամբ` տրանսկոբալամին II-ի անբավարարություն (D51.2)

E72.2  Միզանյութի շրջափուլի փոխանակության խանգարումներ

Բացառությամբ` օրնիտինի նյութափոխանակության խանգարումները (E72.4)

E72.3  Լիզինի և հիդրոլիզինի փոխանակման խանգարումներ

E72.4  Օրնիտինի փոխանակման խանգարումներ

E72.5  Գլիցինի փոխանակման խանգարումներ

E72.8  Ամինաթթվի փոխանակման այլ ճշտված խանգարումներ

E72.9  Ամինաթթվի փոխանակման խանգարում, չճշտված

E73  Կաթնաշաքարի անտանելիություն

E73.0  Կաթնաշաքարի բնածին անբավարարություն

E73.1  Կաթնաշաքարի կրկնակի անբավարարություն

E73.8  Կաթնաշաքարի անտանելիության այլ տեսակներ

E73.9  Կաթնաշաքարի անտանելիություն, չճշտված

E74  Ածխաջրերի փոխանակման այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` թերշաքարարյունությունը ԱՀՃ (E16.2), մուկոպոլիսախարիդոզը (E76.0-E76.3), շաքարային դիաբետը (E10-E14), գլյուկագոնի հյութազատության ավելացումը (E16.3)

E74.0  Գլիկոգենի կուտակման հիվանդություններ

E74.1  Ֆրուկտոզի փոխանակման խանգարումներ

E74.2  Գալակտոզի փոխանակման խանգարումներ

E74.3  Աղիքներում ածխաջրերի ներծծման այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` կաթնաշաքարի անտանելիությունը (E73.-)

E74.4  Պիրուվատի և գլիկոնեոգենեզի փոխանակության խանգարումներ

Բացառությամբ` անեմիայովը (D55.-)

E74.8  Ածխաջրերի փոխանակման այլ ճշտված խանգարումներ

E74.9  Ածխաջրերի փոխանակման խանգարում, չճշտված

E75  Սֆինգոլիպիդների փոխանակման խանգարումներ և լիպիդների կուտակման այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` Ռեֆսումի հիվանդությունը (G60.1), մուկոլիպիդոզ I-III տիպի (E77.0-E77.1)

E75.0  Գանգլիոզիդոզ-GM2

E75.1  Այլ գանգլիոզիդոզներ

E75.2  Այլ սֆինգոլիպիդոզներ

Բացառությամբ` ադրենոլեյկոդիստրոֆիան (Ադիսոն-Շիլդերի) (E71.3)

E75.3  Սֆինգոլիպիդոզ, չճշտված

E75.4  Նյարդաբջիջների լիպոֆուսցինոզ

E75.5  Լիպիդների կուտակման այլ խանգարումներ

E75.6  Լիպիդների կուտակման հիվանդություն, չճշտված

E76  Գլիկոզամինոգլիկանների փոխանակման խանգարումներ

E76.0  Մուկոպոլիսախարիդոզ, I տիպ

E76.1  Մուկոպոլիսախարիդոզ, II տիպ

E76.2  Այլ մուկոպոլիսախարիդոզեր

E76.3  Մուկոպոլիսախարիդոզ, չճշտված

E76.8  Գլյուկոզամինոգլիկանների փոխանակման այլ խանգարումներ

E76.9  Գլյուկոզամինոգլիկանների փոխանակման խանգարում, չճշտված

E77  Շաքարապրոտեինների փոխանակման խանգարում

E77.0  Լիզոսոմային ֆերմենտների հետփոխարձակման ձևափոխության թերություններ (դեֆեկտ)

E77.1  Շաքարապրոտեիդների դեգրադացիայի դեֆեկտներ

E77.8  Շաքարապրոտեիդների փոխանակման այլ խանգարումներ

E77.9  Շաքարապրոտեիդների փոխանակման խանգարում, չճշտված

E78  Լիպոպրոտեիդների փոխանակման խանգարում և այլ լիպիդեմիաներ

Բացառությամբ` սֆինգոլիպիդոզը (E75.0-E75.3)

E78.0  Մաքուր գերխոլեստերինարյունություն

E78.1  Մաքուր գերգլիցերիդեմիա (գերճարպարյունություն)

E78.2  Խառնված ճարպարյունություն

Բացառությամբ` ցերեբրոտենդինոզային խոլեստերոզը [Վան-Բոգարտ-Շերեր-Էպշտեյնի] (E75.5)

E78.3  Գերխիլոմիկրոնեմիա

E78.4  Այլ ճարպարյունություններ

E78.5  Ճարպարյունություն, չճշտված

E78.6  Լիպոպրոտեիդների անբավարարություն

E78.8  Լիպոպրոտեիդների փոխանակման այլ խանգարումներ

E78.9  Լիպոպրոտեիդների փոխանակման խանգարում, չճշտված

E79  Պուրինների և պիրիմիդների փոխանակման խանգարումներ

Բացառությամբ` երիկամի քարը (N20.0), համակցված իմունոպակասորդը (D81.-), օրոտացիդուրային սակավարյունությունը (D53.0), գունակային (պիգմենտ) կսերոդերմիան (Q82.1), պոդագրան (հոդատապը) (M10.-)

E79.0  Հիպերիրուկեմիա առանց բորբոքական հոդաբորբի և պոդագրայի հանգույցների

E79.1  Լեշա-Նիխենի համախտանիշ

E79.8  Փոխանակության պուրինների և պիրիմիդինների այլ խանգարումներ

E79.9  Չճշտված պուրինային և պիրիմիդային փոխանակության խանգարումներ

E80  Բիլիռուբինայի և պորֆիրինի փոխանակության խանգարումներ

Ներառյալ` կատալազի և պերոկսիդազի դեֆեկտներ

E80.0  Ժառանգական էրիտրոպոէտիկ պորֆիրիա

E80.1  Մաշկի դանդաղ պորֆիրիա

E80.2  Այլ պորֆիրիաներ

E80.3  Կատալազի և պերոկսիդազի դեֆեկտներ

E80.4  Հիլբերտի համախտանիշ

E80.5  Կրիգլեր-Նայարայի համախտանիշ

E80.6  Բիլիռուբինի փոխանակության այլ խանգարումներ

E80.7  Բիլիռուբինի փոխանակության չճշտված խանգարումներ

E83  Հանքային փոխանակության խանգարում

Բացառությամբ` հանքանյութերի սննդային անբավարարությունը (E58-E61), հարվահանագեղձերի անբավարարությունը (E20-E21), վիտամին D-ի անբավարարությունը (E55.-)

E83.0  Պղնձի փոխանակության խանգարումներ

E83.1  Երկաթի փոխանակության խանգարումներ

Բացառությամբ` սակավարյունությունը` երկաթապակասային (D50.-), սիդերոբլաստային (D64.0-D64.3)

E83.2  Ցինկի փոխանակության խանգարումներ

E83.3  Ֆոսֆորի փոխանակության խանգարումներ

Բացառությամբ` մեծահասակների ոսկրափափկումըԽ(M83.-), օստեոպորոզը (M80-M81)

E83.4  Մագնեզիումի փոխանակման խանգարումներ

E83.5  Կալցիումի փոխանակման խանգարումներ

Բացառությամբ` հիպերպարաթիրոիդիզմը (E21.0-E21.3), խոնդրոկալցինոզը (M11.1-M11.2)

E83.8  Հանքային փոխանակության այլ խանգարումներ

E83.9  Հանքային փոխանակության չճշտված խանգարում

E84  Բշտիկային թելքախտ (ֆիբրոզ)

Ներառյալ` մուկովիսցիդոզը

E84.0  Կիստոֆիբրոզ` թոքային դրսևորումներով

E84.1  Կիստոֆիբրոզ` աղիքային դրսևորումներով

E84.8  Կիստոֆիբրոզ այլ դրսևորումներով

E84.9  Կիստոզային ֆիբրոզ, չճշտված

E85  Ամիլոիդոզ

Բացառությամբ` Ալցհեյմերի հիվանդությունը (G30.-)

E85.0  Ժառանգական ընտանեկան ամիլոիդոզ (պարբերական հիվանդություն) առանց նեֆրոպաթիայի

E85.1  Ընտանեկան ժառանգական նևրոտիկ ամիլոիդոզ

E85.2  Ժառանգական ընտանեկան ամիլոիդոզ, չճշտված

E85.3  Երկրորդական համակարգային ամիլոիդոզ

E85.4  Սահմանափակ ամիլոիդոզ

E85.8  Ամիլոիդոզի այլ ձևեր

E85.9  Ամիլոիդոզ, չճշտված

E86  Հեղուկի ծավալի փոքրացում

Բացառությամբ` արյունաքչացման (հիպովոլեմիկ) ցնցակաթված (շոկ)` ԱՀՃ (R57.1), հետվիրահատական (T81.1), վնասվածքային (T79.4), նորածնի ջրազրկումը (P74.1)

E87  Ջրաղային և թթվալկալիական հավասարակշռության այլ խախտումներ

E87.0  Գերձյութականություն և գերնատրիումարյունություն

E87.1  Թերձյութականություն և թերնատրիումարյունություն

Բացառությամբ` հակամիզամուղի հորմոնի արտազատական խանգարման համախտանիշը (E22.2),

E87.2  Ացիդոզ (թթվագարություն)

Բացառությամբ` դիաբետիկ ացիդոզը (E10-E14 ընդհանուր 4-րդ նշանով .1)

E87.3  Գերհիմնայնություն

E87.4  Թթվահիմնային հավասարակշռության խառը խանգարում

E87.5  Հիպերկալիեմիա (գերկալիումարյունություն)

E87.6  Հիպոկալիեմիա (թերկալիումարյունություն)

E87.7  Հիպերվոլեմիա (արյան ծավալի մեծացում)

Բացառությամբ` այտուցը (R60.-)

E87.8  Ջրաաղային հավասարակշռության այլ խանգարումներ, չդասակարգված ուրիշ խորագրերում

E88  Նյութափոխանակության այլ խախտումներ

Բացառությամբ` հիստիոցիդոզը X (քրոնիկ) (D76.0)

E88.0  Պլազմայի սպիտակուցների փոխանակության խանգարումներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Վալդենստրեմի մակրոգլոբուլինարյունությունը (C88.0), մոնոկլոնային գամմապաթիան (D47.2), լիպոպրոտեիդի փոխանակության խանգարումը (E78.-), պոլիկլոնալ հիպերգամմագլոբուլինաարյունության (D 89.0)

E88.1  Լիպոդիստրոֆիա, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Ուիպպլի հիվանդությունը (K90.8)

E88.2  Լիպոմատոզ, չդասակարգված այլ խորագրերում

E88.8  Նյութափոխականության այլ ճշտված խանգարումներ

E88.9  Նյութափոխականության խանգարում, չճշտված

E89  Ներզատական և նյութափոխանակային խանգարումներ, առաջացած բժշկական միջամտությունից, չդասակարգված այլ խորագրերում

E89.0  Հիպոթիրեոդիզմ, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.1  Հիպոինսուլինեմիա, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.2  Հիպոպարատիրեոդիզմ, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.3  Հիպոպիտուիտարիզմ, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.4  Ձվարանի ֆունկցիայի խանգարում, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.5  Ամորձիների հիպոֆունկցիա, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.6  Մակերիկամի կեղևի թերգործառնություն, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.8  Այլ ներզատիչ և փոխանակման խանգարումներ, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո

E89.9  Ներզատիչ և փոխանակման խանգարում, առաջացած բժշկական գործողություններից հետո, չճշտված

E90*  Սննդի խանգարումներ և նյութերի փոխանակության խանգարումներ` հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

Դ Ա Ս  V

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ, ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(F00-F99)

 

Ներառյալ` հոգեկան զարգացման խանգարումները

Բացառությամբ` Կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99)

 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՍԻՄՊՏՈՄԱԹԻԿ) ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(F00-F09)

 

F00*  Թուլամտություն (դեմենցիա) Ալցգեյմերի հիվանդության ժամանակ (G30.-+)

F00.0*  Թուլամտություն Ալցգեյմերի հիվանդության ժամանակ` վաղաժամ սկզբով (G30.0+)

F00.1*  Թուլամտություն Ալցգեյմերի հիվանդության ժամանակ` ուշ շրջանում (G30.1+)

F00.2*  Թուլամտություն Ալցգեյմերի հիվանդության ժամանակ` ոչ բնորոշ կամ խառը տիպի (G30.8+)

F00.9*  Թուլամտություն Ալցգեյմերի հիվանդության ժամանակ` չճշտված (G30.9+)

F01  Անոթային թուլամտություն

Ներառյալ` ատերոսկլերոզային թուլամտությունը

F01.0  Անոթային թուլամտություն` սուր սկզբով

F01.1  Բազմաինֆարկտային թուլամտություն

F01.2  Ենթակեղևային անոթային թուլամտություն

F01.3  Կեղևային և ենթակեղևային խառը անոթային թուլամտություն

F01.8  Անոթային այլ թուլամտություն

F01.9  Անոթային թուլամտություն, չճշտված

F02*  Թուլամտություն այլ հիվանդությունների ժամանակ դասակարգված այլ խմբերում

F02.0*  Թուլամտություն Պիկի հիվանդության ժամանակ (G31.0+)

F02.1*  Թուլամտություն Կրեյտցֆելդ-Յակոբի հիվանդության ժամանակ (A81.0+)

F02.2*  Թուլամտություն Հենտինգտոնի հիվանդության ժամանակ (G10+)

F02.3*  Թուլամտություն Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ (G20+)

F02.4*  Թուլամտություն, մարդու իմունոդեֆիցիտի վիրուսի հետ կապված (B22.0+)

F02.8*  Թուլամտություն ճշտված այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

F03  Թուլամտություն` չճշտված

Բացառությամբ` ծերունական թուլամտությունը` զառանցանքով կամ գիտակցության սուր խառնաշփոթով (F05.1) ծերությունը ԱՀՃ (R54)

F04  Օրգանական հիշակորստի համախտանիշ, որը ալկոհոլի կամ այլ հոգեակտիվ նյութերի հետևանք չէ

Բացառությամբ` հուշակորուստը` ԱՀՃ (R41.3), առաջընթացային (անտերոգրադ) (R41.1), տարանջատումային (F44.0), հետընթացային (ռետրոգրադ) (R41.2), կորսակովյան համախտանիշը` ալկոհոլային կամ չճշտված (F10.6), որպես հետևանք այլ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման (F11-F19 ընդհանուր 4-րդ նշանով .6)

F05  Զառանցանք` ոչ որպես ալկոհոլի կամ այլ հոգեակտիվ նյութերի հետևանք

Ներառյալ` սուր կամ ենթասուր` վարակիչ հոգեախտը, ուղեղային համախտանիշը, օրգանական ռեակցիան, հոգեօրգանական համախտանիշը, գիտակցության խառնաշփոթի վիճակը (ոչ ալկոհոլային պատճառի)

Բացառությամբ` սպիտակ տենդը ալկոհոլային կամ չճշտված (F10.4)

F05.0  Դելիրիում ոչ թուլամտության ֆոնի վրա, այսպես նկարագրված

F05.1  Դելիրիում թուլամտության ֆոնի վրա

F05.8  Այլ զառանցանքներ

F05.9  Դելիրիում, չճշտված

F06  Այլ հոգեկան խանգարումներ, պայմանավորված գլխուղեղի վնասվածքով և ֆունկցիայի խանգարմամբ կամ մարմնական հիվանդության պատճառով

Բացառությամբ` ալկոհոլի և այլ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետևանքով (F10-F19), կապված` զառանցանքի (դելիրիումի) հետ (F05.-), թուլամտության հետ դասակարգված F00-F03 խմբերում

F06.0  Օրգանական զառանցանքային ցնորք (հալյուցինոզ)

Բացառությամբ` ալկոհոլային զառանցանքային ցնորքը (հալյուցինոզը) (F10.5), շիզոֆրենիան (F20.-)

F06.1  Օրգանական, դիրքագամային (կատատոնիկ) վիճակ

Բացառությամբ` կատատոնիկ շիզոֆրենիան (F20.2), ընդդարմացում` ԱՀՃ (R40.1), տարանջատումային (F44.2)

F06.2  Օրգանական զառանցական (շիզոֆրենանման) խանգարում

Բացառությամբ` խախտումը` սուր կամ անցողիկ հոգեկան (F23.-), հոգեկան, կապված դեղորայք ընդունելու հետ (F11-F19 ընդհանուր 4-րդ նշանով .5), կայուն զառանցանքային (F22.-), շիզոֆրենիա (F20.-)

F06.3  Տրամադրության օրգանական խանգարում (գերգրգռվածության)

Բացառությամբ` տրամադրության ոչ օրգանական կամ չճշտված խանգարումները (F30-F39)

F06.4  Օրգանական տագնապային խանգարում

Բացառությամբ` տագնապային խանգարումները ոչ օրգանական կամ չճշտված (F41.-)

F06.5  Օրգանական տալուծական խանգարում

Բացառությամբ` փեղեկման (կոնվերսիոն), խախտումները ոչ օրգանական կամ չճշտված (F44.-)

F06.6  Օրգանական հուզական անկայուն (ասթենիկ) խախտում

Բացառությամբ` ոչ օրգանական կամ չճշտված սոմատոֆորմ խանգարումները (F45.-)

F06.7  Թեթև կոգնիտիվ խանգարում

F06.8  Այլ ճշտված հոգեկան խանգարումներ, պայմանավորված գլխուղեղի վնասվածքների և ֆունիկցիդի խանգարմամբ կամ մարմնական հիվանդությամբ

F06.9  Հոգեկան խանգարում, կապված գլխուղեղի վնասվածքի և ֆունկցիայի խանգարման հետ կամ մարմնական չճշտված հիվանդությամբ

F07  Անձի և վարքի խանգարումներ, կապված հիվանդության, վնասվածքի կամ գլխուղեղի ֆունկցիայի խանգարման հետ

F07.0  Օրգանական ծագման անձի խանգարումներ

Բացառությամբ` հետսալջարդի համախտանիշը (F07.2), հետէնցեֆալիտային համախտանիշը (F07.1), անձի յուրահատուկ խանգարումները (F60.-), անձի կայուն խանգարումները` աղետային ապրումներից հետո (F62.0), հոգեկան հիվանդությունից հետո (F62.1)

F07.1  Հետէնցեֆալիտային համախտանիշ

Բացառությամբ` օրգանական ծագման անձի խանգարումները (F07.0)

F07.2  Հետկոնտուզիոնային համախտանիշ

F07.8  Անձի և վարքի այլ օրգանական խանգարումներ, պայմանավորված գլխուղեղի հիվանդությամբ, վնասվածքով և ֆունկցիայի խանգարումով

F07.9  Օրգանական խանգարումներ անձի և վարքի, պայմանավորված գլխուղեղի հիվանդությամբ, վնասվածքով կամ ֆունկցիայի խանգարումով, չճշտված

F09  Չճշտված օրգանական կամ ախտանշանային հոգեկան խանգարումներ

Բացառությամբ` հոգեախտը ԱՀՃ (F29)

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ՀՈԳԵԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ

(F10-F19)

 

Բացառությամբ` կախվածություն չառաջացնող նյութերի չարաշահումը (F55), Հաջորդ չորրորդ նշանները օգտագործվում են F10-F19 խմբերում

.0  Սուր թունավորում

.1  Կործանարար գործածում

.2  Կախվածության համախտանիշ

Քրոնիկական ալկոհոլիզմ

Հարբեցամոլություն

Թմրամոլություն

.3  Ժուժկալային վիճակ

.4  Ժուժկալային վիճակ` զառանցանքներով

.5  Հոգեկան խանգարում

Բացառությամբ` ալկոհոլային կամ այլ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործումից առաջացած մնացորդային և հետաձգված հոգեկան խանգարումները (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .7)

.6  Հուշակորստային համախտանիշ

Բացառությամբ` ոչ ալկոհոլային կամ համախտանիշը (F04)

.7  Մնացորդային և ուշ շրջանի հոգեկան խանգարումներ

Բացառությամբ` ալկոհոլային կամ թմրամոլային` կորսակովյան համախտանիշը (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .6), հոգեախտածին վիճակ (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .5)

.8  Հոգեկան այլ խանգարումներ և վարքի խանգարումներ

.9  Հոգեկան խանգարում և վարքի խանգարում, չճշտված

F10.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, առաջացած ալկոհոլի օգտագործումից

F11.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, առաջացած օպիոիդների օգտագործումից

F12.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, կաննաբիոիդների օգտագործումից առաջացած

F13.- Հոգեկան և վարքի խանգարում, քնաբերների օգտագործումից առաջացած

F14.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, կոկաինի օգտագործումից առաջացած

F15.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, այլ խթանիչների օգտագործումից առաջացած (ներառյալ կոֆեինը)

F16.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, հալյուցինոգենների օգտագործումից առաջացած

F17.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, ծխախոտի օգտագործումից առաջացած

F18.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, ցնդող լուծիչների օգտագործումից առաջացած

F19.- Հոգեկան և վարքի խանգարումներ, առաջացած միաժամանակ և այլ հոգեակտիվ նյութերի և մի քանի թմրադեղերի օգտագործումից

Ներառյալ` թմրադեղերի չարաշահումը ԱՐՃ

 

ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ, ՇԻԶՈՏԻՊԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ ԵՎ ԶԱՌԱՆՑԱՆՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(F20-F29)

 

F20  Շիզոֆրենիա

Բացառությամբ` շիզոտիպիկ խանգարումը (F21), շիզոֆրենային ռեակցիան (F23.2), շիզոֆրենիան` սուր (չտարբերակված) (F23.2), ցիկլային (F25.2)

F20.0  Խելացնոր զառանցանքային շիզոֆրենիա

Բացառությամբ` հետաճող պարանոիդային վիճակը (F22.8), պարանոյան (F22.0)

F20.1  Պատանեկան շիզոֆրենիա

F20.2  Դիրքագամային շիզոֆրենիա

F20.3  Չտարբերակված շիզոֆրենիա

Բացառությամբ` սուր շիզոֆրենանման հոգեածին խանգարումները (F23.2), հետշիզոֆրենային ընկճվածությունը (դեպրեսիան) (F20.4), քրոնիկական չտարբերակվող շիզոֆրենիան (F20.5)

F20.4  Հետշիզոֆրենային ըկճվածություն

F20.5  Մնացորդային շիզոֆրենիա

F20.6  Շիզոֆրենիայի հասարակ ձև

F20.8  Շիզոֆրենիայի այլ ձև

Բացառությամբ` կարճատև շիզոֆրենաձև խանգարումը (F23.2)

F20.9  Շիզոֆրենիա, չճշտված

F21  Շիզոտիպային խանգարում

Բացառությամբ` Ասպերհերի համախտանիշը (F84.5), շիզոիդային անձի խանգարումը (F60.1)

F22  Քրոնիկական զառանցանքային խանգարումներ

F22.0  Զառանցանքային խանգարում

Բացառությամբ` պարանոիդային` հոգեծին հոգեախտը (F23.3), անձի խանգարումը (F60.0), ռեակցիան (F23.3), շիզոֆրենիան (F20.0)

F22.8  Այլ քրոնիկական զառանցանքային խանգարումներ

F22.9  Քրոնիկական զառանցանքային խանգարում, չճշտված

F23  Սուր և անցողիկ հոգեկան խանգարումներ

F23.0  Սուր բազմաձև հոգեկան խանգարում, առանց շիզոֆրենիայի ախտանիշների

F23.1  Սուր բազմաձև հոգեկան խանգարում` շիզոֆրենիայի ախտանիշներով

F23.2  Սուր շիզոֆրենանման հոգեկան խանգարումներ

Բացառությամբ` օրգանական զառանցանքային [շիզոֆրենանման] խանգարումը (F06.2), շիզոֆրենաձև խանգարումը ԱՀՃ (F20.8)

F23.3  Այլ սուր, առավելապես զառանցանքային հոգեկան խանգարում

F23.8  Այլ տիպի սուր և անցողիկ հոգեկան խանգարում

F23.9  Սուր և անցողիկ հոգեկան խանգարում, չճշտված

F24  Այլ տիպի զառանցանքային խանգարումներ

F25  Շիզոգերհուզական խանգարումներ

F25.0  Շիզոգերհուզական խանգարում, մանիակալ (մոլուցքային) տիպ

F25.1  Շիզոգերհուզական խանգարում, ընկճված տիպ

F25.2  Շիզոգերհուզական խանգարում, խառը տիպի

F25.8  Այլ շիզոգերհուզական խանգարումներ

F25.9  Շիզոգերհուզական խանգարում, չճշտված

F28  Այլ անօրգանական հոգեկան խանգարումներ

F29  Անօրգանական հոգեախտ, չճշտված

Բացառությամբ` օրգանական կամ ախտանշական հոգեախտը ԱՀՃ (F09), հոգեկան խանգարումը ԱՀՃ (F99)

 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ [ԳԵՐԱԳՐԳԻՌ (ԱՖԵԿՏԻՎ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]

(F30-F39)

 

F30  Մոլուցքային (մանիակալ) դեպք (էպիզոդ)

Ներառյալ` երկբևեռ խանգարումը, միայնակ մոլուցքային (մանիակալ) էպիզոդը

F30.0  Թերմոլություն

F30.1  Մոլություն առանց հոգեկան ախտանիշների

F30.2  Մոլություն` հոգեկան ախտանիշներով

F30.8  Այլ մոլական դեպքեր

F30.9  Մոլական դեպք, չճշտված

F31  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում

Ներառյալ` մոլական-ընկճվածային` հիվանդությունը, հոգեախտը, հակազդումը

Բացառությամբ` երկբևեռ խանգարումը, միակ մոլական դեպքը (F30.-), ցիկլոթիմիան (F34.0)

F31.0  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ թերմոլության դեպք

F31.1  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ մոլության դեպք, առանց հոգեկան ախտանիշների

F31.2  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ մոլության դեպք, հոգեկան ախտանիշներով

F31.3  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ թեթև կամ չափավոր ընկճվածության դեպք

F31.4  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ ծանր ընկճվածության դեպք, առանց հոգեկան խանգարման ախտանիշների

F31.5  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ ծանր ընկճվածության դեպք, հոգեկան խանգարման ախտանիշներով

F31.6  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ խառը բնույթի դեպք

Բացառությամբ` միայնակ գերհուզական դեպքը, խառը բնույթի (F38.0)

F31.7  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, ընթացիկ նվազումով

F31.8  Այլ երկբևեռ գերհուզական խանգարումներ

F31.9  Երկբևեռ գերհուզական խանգարում, չճշտված

F32  Ընկճվածության դեպք

Ներառյալ` միայնակ դեպքը` ընկճվածային ռեակցիայի, հոգեծին ընկճվածության, հակազդիչ ընկճվածության

Բացառությամբ` ընկճվածային դեպքը, կապված վարքի խանգարումով, դասակարգված F91.-(F92.0) խմբերում, հարմարողական հակազդման խանգարում (F43.2), հետադարձ ընկճվածության խանգարում (F33.-)

F32.0  Ընկճվածության դեպք` թեթև աստիճանի

F32.1  Ընկճվածության դեպք` միջին աստիճանի

F32.2  Ընկճվածության դեպք` ծանր աստիճանի, առանց հոգեկան ախտանիշների

F32.3  Ընկճվածության դեպք` ծանր աստիճանի, հոգեկան ախտանիշներով

F32.8  Այլ ընկճվածության դեպքեր

F32.9  Ընկճվածության դեպք, չճշտված

F33  Հարաճուն ընկճվածության խանգարում

Ներառյալ` կրկնվող դեպքերը` ընկճվածության հակազդման, հոգեծին ընկճվածության, ռեակտիվ ընկճվածության, սեզոնային ընկճվածության խանգարումը

Բացառությամբ` հարաճուն կարճ ընկճվածության դեպքերը (F38.1)

F33.0  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, ընթացիկ դեպք` թեթև աստիճանի

F33.1  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, ընթացիկ դեպք` միջին աստիճանի

F33.2  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, ընթացիկ դեպք` ծանր աստիճանի, առանց հոգեկան խանգարման ախտանիշների

F33.3  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, ընթացիկ դեպք ծանր աստիճանի` հոգեկան խանգարման ախտանիշներով

F33.4  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, ընթացիկ թուլացման վիճակով

F33.8  Այլ հետադարձ ընկճվածության խանգարումներ

F33.9  Հետադարձ ընկճվածության խանգարում, չճշտված

F34  Տրամադրության հաստատուն խանգարումներ [գերհուզական խանգարում]

F34.0  Ցիկլոթիմիա

F34.1  Դիսթիմիա

Բացառությամբ` անհանգստացնող ընկճվածությունը (թեթև կամ ոչ կայուն) (F41.2)

F34.8  Տրամադրության այլ կայուն խանգարումներ (գերհուզական)

F34.9  Տրամադրության կայուն խանգարում (գերհուզական), չճշտված

F38  Տրամադրության այլ խանգարումներ [գերհուզական]

F38.0  Տրամադրության այլ միայնակ խանգարումներ [գերհուզական]

F38.1  Տրամադրության այլ հետադարձ խանգարումներ [գերհուզական]

F38.8  Տրամադրության այլ ճշտված խանգարումներ [գերհուզական]

F39  Տրամադրության խանգարումներ [գերհուզական], չճշտված

 

ՆՅԱՐԴԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱՁԵՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ԳԵՐՀՈՒՅԶԻ (ՍՏՐԵՍԻ) ՀԵՏ (F40-F48)

 

Բացառությամբ` կապված վարքի խանգարումների հետ, դասակարգված F91.-(F92.8) խմբերում

F40  Վախային անհանգստացնող խանգարումներ

F40.0  Ագորաֆոբիա

F40.1  Սոցիալական վախեր

F40.2  Սպեցիֆիկ (մեկուսացված) վախ

Բացառությամբ` հիվանդության երկյուղը (նոզոֆոբիան) (F45.2), դիսմորֆոֆոբիան (ոչ զառանցանքային) (F45.2)

F40.8  Այլ երկյուղային տագնապային խանգարումներ

F40.9  Երկյուղային տագնապային խանգարում, չճշտված

F41  Այլ տագնապային խանգարումներ

F41.0  Խուճապային խանգարում [էպիզոդիկ, նոպայական տագնապ]

Բացառությամբ` խուճապային խանգարումը ագորաֆոբիայի հետ (F40.0)

F41.1  Ընդհանրացված տագնապային խանգարում

Բացառությամբ` նևրասթենիան (F48.0)

F41.2  Խառը տագնապային և ընկճվածային խանգարումներ

F41.3  Այլ տիպի խառը տագնապային խանգարումներ

F41.8  Ճշտված այլ տագնապային խանգարումներ

F41.9  Տագնապային խանգարում, չճշտված

F42  Օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային խանգարում

Ներառյալ` անանկաստիական նևրոզը օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային նևրոզը

Բացառությամբ` օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային անձը (խանգարումը) (F60.5)

F42.0  Առավելապես ձանձրացնող մտքեր կամ մտորումներ

F42.1  Առավելապես կոմպուլսիվային գործողություն [ձանձրացնող արարողություն]

F42.2  Խառը ձանձրացնող մտքեր և գործողություններ

F42.8  Այլ օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային խանգարումներ

F42.9  Օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային խանգարում, չճշտված

F43  Ծանր ստրեսի ռեակցիա և հարմարման խանգարում

F43.0  Գերհույզի (ստրեսի) սուր ռեակցիա

F43.1  Հետվնասվածքային գերհույզի (ստրեսային) խանգարում

F43.2  Հարմարվելուն հակազդող խանգարում

Բացառությամբ` երեխաների տագնապալի խանգարումը` բաժանումից առաջացած (F93.0)

F43.8  Ծանր գերհույզի այլ ռեակցիաներ

F43.9  Ծանր գերհույզի հակազդում, չճշտված

F44  Դիսսոցիատիվ [կոնվերսիոն] խանգարումներ

Ներառյալ` հիստերիկ հոգեախտը, հիստերիան կոնվերսիոնային` հիստերիան, հակազդումը

Բացառությամբ` կեղծում [գիտակցված կեղծում] (Z76.5)

F44.0  Դիսսոցիատիվ հուշակորուստ (ամնեզիա)

Բացառությամբ` հուշակորուստը` ԱՀՃ (R41.3), առաջընթացային (R41.1), հետընթացային (R52.1), հիշակորուստը էպիլեպսիայի նոպայից հետո (G40.-), հիշակորուստը, առաջացած ալկոհոլի կամ այլ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործումից (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .6), ոչ ալկոհոլային օրգանական հիշակորստի համախտանիշը (F04)

F44.1  Դիսսոցիատիվ փորակ (հանկարծակի կարճատև մկանային գործողություն)

Բացառությամբ` փորակը էպիլեպսիայի նոպայից հետո (G40.-)

F44.2  Դիսսոցիատիվ ընդարմացում

Բացառությամբ` օրգանական կատատոնիկ (դիրքագամային) խանգարումը (F06.1), ընդարմացումը` ԱՀՃ (R40.1), ընկճվածային (F31-F33), կատատոնիկ (F20.2), մոլական (F30.2)

F44.3  Տրանսմոլագարություն

Բացառությամբ` վիճակը, կապված` թունավորումով, առաջացած հոգեակտիվ նյութերի օգտագործումից (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .0), սուր կամ անցողիկ հոգեկան խանգարումներով (F23.-), հետկոնտուզիոն համախտանիշով (F07.2), անձի խանգարում օրգանական ախտապատճառով (F07.0), շիզոֆրենիայով (F20.-)

F44.4  Դիսսոցիատիվ շարժական խանգարումներ

F44.5  Դիսսոցիատիվ կոնվուլսիաներ

F44.6  Դիսսոցիատիվ անզգայացում կամ զգացողության ընկալման կորուստ

F44.7  Խառը դիսսոցիատիվ խանգարումներ

F44.8  Այլ դիսսոցիատիվ խանգարումներ

F44.9  Դիսսոցիատիվ խանգարում` չճշտված

F45  Մարմնաձևային խանգարումներ

Բացառությամբ` մազերի պոկումը (F98.4), մանկական խոսքի ձևը [թոթովանքը] (F80.0), դիսսոցիատիվ խանգարումները (F44.-), եղունգների կրծոտումը (F98.8), հոգեբանական և վարքային գործոնները, կապված խախտումների կամ հիվանդությունների հետ, դասակարգված այլ խմբում (F54), սեքսուալ ֆունկցիայի խանգարումը, չպայմանավորված օրգանական խանգարումներով կամ հիվանդություններով (F52.-), դե լա Տուրետտի համախտանիշը (F95.2), մատի ծծումը (F98.8), սվսվացումը (F80.8), դիմամկանունքի ջղաձգությունը (մանկական և պատանեկան հասակում) (F95.-), տրիխոտիլլոմանիան (F63.3)

F45.0  Մարմնաձևային խանգարում

Բացառությամբ` կեղծում (գիտակցական կեղծում) (Z76.5)

F45.1  Չտարբերակվող մարմնաձևային խանգարում

F45.2  Մելամաղձային խանգարում

Բացառությամբ` զառանցանք, սևեռված սեփական մարմնի արտաքին տեսքի կամ գործառնության վրա (F22.-), զառանցանքային դիսմորֆոֆոբիան (F22.8)

F45.3  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի մարմնաձևային ֆունկցիայի խանգարում

Բացառությամբ` հոգեբանական և վարքային գործոնները, կապված խախտումների կամ հիվանդությունների հետ` դասակարգված այլ խորագրերում (F54)

F45.4  Հաստատուն մարմնաձևային ցավային խանգարում

Բացառությամբ` ցավը` ԱՀՃ (R52.9), անվերանալի (R52.1), սուր (R52.0), քրոնիկական (R52.2), ցավ մեջքում ԱՀՃ (M54.9), գլխացավ լարված տիպի (G44.2)

F45.8  Այլ մարմնաձևային խանգարումներ

F45.9  Մարմնաձևային խանգարում` չճշտված

F48  Այլ նյարդային խանգարումներ

F48.0  Նևրասթենիա

Բացառությամբ` թուլությունը ԱՀՃ (R53), տկարությունը և հոգնածությունը (R53), հոգեկան անկարությունը (պսիխասթենիան) (F48.8), հոգնածության համախտանիշը, անցկացրած վիրուսային հիվանդությունից հետո (G93.3), կենսական ուժի հյուծման վիճակ (Z73.0)

F48.1  Ապաանհատականացման-իրականության զգացման կորստի (դեռեալիզացիայի) համախտանիշ

F48.8  Ճշտված նյարդային այլ խանգարումներ

F48.9  Նյարդային խանգարում, չճշտված

 

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

(F50-F59)

 

F50  Սննդի ընդունման խանգարումներ

Բացառությամբ` ախորժակազրկությունը ԱՀՃ (R63.0), շատակերությունը (R63.2), սննդի ընդունման խանգարումը վաղ մանկական և մանկական տարիքում (F98.2) կերակրման դժվարությունը և սննդի ներմուծումը (R63.3)

F50.0  Նյարդային ախորժակազրկություն

Բացառությամբ` ախորժակի կորուստը (R63.0)` հոգեծինը (F50.8)

F50.1  Նյարդային ոչ սովորական ախորժակազրկություն

F50.2  Նյարդային շատակերություն

F50.3  Ոչ սովորական նյարդային շատակերություն

F50.4  Չափից ավելի ուտելը, պայմանավորված հոգեբանական այլ խանգարումներով

Բացառությամբ` ճարպակալում (E66.-)

F50.5  Փսխում, պայմանավորված հոգեբանական այլ խանգարումներով

Բացառությամբ` փսխումը ԱՀՃ (R11), սրտխառնուկը (R11)

F50.8  Սննդի ընդունման այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` անուտելի սննդի ընդունումը, մանուկների և երեխաների աղավաղված ախորժակը (F98.3)

F50.9  Սննդի ընդունման խանգարում, չճշտված

F51  Քնի խանգարում ոչ օրգանական ախտապատճառի

Բացառությամբ` քնի խանգարումը (օրգանական ախտապատճառի) (G47.-)

F51.0  Անքնություն ոչ օրգանական ախտապատճառի

Բացառությամբ` անքնությունը (օրգանական ախտապատճառի) (G47.0)

F51.1  Քնկոտություն [գերքնկոտություն] ոչ օրգանական ախտապատճառի

Բացառությամբ` գերքնկոտությունը (օրգանական ախտապատճառի) (G47.1), նարկոլեպսիան (G47.4)

F51.2  Քնի ռեժիմի և առույգության խանգարում ոչ օրգանական ախտապատճառի

Բացառությամբ` քնի ցիկլային և առույգության խանգարումները (օրգանական ախտապատճառի) (G47.2)

F51.3  Քնած վիճակում քայլելը [քնաքայլ]

F51.4  Սարսափներ քնի ժամանակ [գիշերային սարսափներ]

F51.5  Մղձավանջներ

F51.8  Քնի այլ խանգարումներ, ոչ օրգանական ախտապատճառի

F51.9  Քնի խանգարումներ ոչ օրգանական ախտապատճառի, չճշտված

F52  Սեքսուալ ֆունկցիայի խանգարում, չպայմանավորված օրգանական խանգարումներով կամ հիվանդություններով

Բացառությամբ` Դատայի համախտանիշը (F48.8)

F52.0  Սեքսուալ հրապուրանքի բացակայություն կամ կորուստ

F52.1  Զզվանք սեռական հարաբերություններից և սեռական հաճույքի բացակայություն

F52.2  Անբավարարություն` սեռական օրգանների ռեակցիայի

Բացառությամբ` օրգանական ծագման իմպոտենցիան (N48.4)

F52.3  Հեշտանքային ֆունկցիայի խանգարում

F52.4  Վաղաժամ արտավիժում

F52.5  Անօրգանական ծագման վագինիզմ

Բացառությամբ`  վագինիզմը (օրգանական) (N94.2)

F52.6  Դիսպարեունիա անօրգանական ծագումով

Բացառությամբ` դիսպարեունիան (օրգանական) (N94.1)

F52.7  Բարձր սեռական հրապուրանք

F52.8  Սեքսուալ ֆունկցիայի այլ խանգարում, չպայմանավորված օրգանական խանգարմամբ, կամ հիվանդությամբ

F52.9  Սեքսուալ ֆունկցիայի խանգարում, չպայմանավորված օրգանական խանգարումներով կամ հիվանդությամբ, չճշտված

F53  Հոգեկան խանգարումներ և վարքի խանգարումներ, հետծննդյան շրջանում, չդասակարգված այլ խորագրերում

F53.0  Թեթև հոգեկան խանգարումներ և վարքի խանգարումներ, հետծննդյան շրջանում, չդասակարգված այլ խորագրերում

F53.1  Ծանր հոգեկան խանգարումներ և վարքի խանգարումներ, հետծննդյան շրջանում, չդասակարգված այլ խորագրերում

F53.8  Հոգեկան այլ խանգարումներ և վարքի խանգարումներ, հետծննդյան շրջանում, չդասակարգված այլ խորագրերում

F53.9  Հետծննդյան հոգեկան խանգարում, չճշտված

F54  Հոգեբանական և վարքային գործոններ, կապված խանգարումների կամ հիվանդությունների հետ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` գլխացավը լարվածության տիպի (G44.2)

F55  Նյութերի չարաշահումներ, կախվածություն չառաջացնող

Բացառությամբ` հոգեակտիվ նյութերի չարաշահումը (F10-F19)

F59  Վարքային համախտանիշներ, կապված ֆիզիոլոգիական խանգարումների և ֆիզիկական գործոնների հետ, չճշտված

 

ԱՆՁԻ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՍՈՒՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

(F60-F69)

 

F60  Անձի սպեցիֆիկ խանգարում

F60.0  Անձի պարանոիդային (խելացնորական) խանգարում

Բացառությամբ` պարանոիդային` հոգեախտը (պսիխոզը) (F22.0), վիճակը (F22.0), շիզոֆրենիան (F20.0), պարանոիդը` (F22.0), կվերուլյանտային (դատամոլական) (F22.8)

F60.1  Անձի շիզոիդային խանգարում

Բացառությամբ` զառանցանքային խանգարումը (F22.0), Ասպերգերի համախտանիշը (F84.5), շիզոիդային խանգարումը մանկական տարիքում (F84.5), շիզոտիպային խանգարումները (F21), շիզոֆրենիան (F20.-)

F60.2  Անձի ապասոցիալական խանգարում

Բացառությամբ` վարքի խանգարումը (F91.-) անձի էմոցիոնալ ոչ հաստատուն խանգարումը (F60.3)

F60.3  Անձի հուզմունքային անկայուն խանգարում

Բացառությամբ` անձի ապասոցիալական խանգարում (F60.2)

F60.4  Անձի հիստերիկ խանգարում

F60.5  Անձի անանկաստիական խանգարում

Բացառությամբ` օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային խանգարումը (F42.-)

F60.6  Անձի տագնապալի (խուսափողական) խանգարում

F60.7  Անձի կախվածության տիպի խանգարում

F60.8  Անձի այլ սպեցիֆիկ խանգարումներ

F60.9  Անձի խանգարում, չճշտված

F61  Անձի խառը և այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` անձի շեշտված գծերը (Z73.1)

F62  Անձի կայուն փոփոխություններ, չկապված գլխուղեղի խանգարման կամ հիվանդության հետ

Բացառությամբ` անձի և վարքի խանգարումը, պայմանավորված հիվանդությամբ, խանգարումով կամ գլխուղեղի ֆունկցիայի խանգարումով (F07.-)

F62.0  Կայուն փոփոխություններ, վթարի ապրումներից հետո

Բացառությամբ` հետվնասվածքային ստրեսային խանգարումը (F43.1)

F62.1  Կայուն փոփոխություն անձի, հոգեկան հիվանդություններից հետո

F62.8  Անձի կայուն այլ փոփոխություններ

F62.9  Անձի կայուն փոփոխություն, չճշտված

F63  Սովորությունների և ձգտումների խանգարումներ

Բացառությամբ` սովորական, չափից դուրս ալկոհոլի կամ հոգեակտիվ նյութերի օգտագործումը (F10-F19), ձգտումների և սովորությունների խանգարումը, ընդգրկելով սեքսուալ վարքը (F65.-)

F63.0  Ախտաբանական ձգտումներ մոլախաղերի նկատմամբ

Բացառությամբ` մոլության էպիզոդով անձանց հակումը մոլախաղերի (F30.-), հակվածությունը ազարտային խաղերի և գրազի նկատմամբ ԱՀՃ (Z72.6), հակվածությունը մոլախաղերի նկատմամբ, անձի ապասոցիալական խանգարման դեպքում (F60.2)

F63.1  Ախտաբանական ձգտումներ հրկիզման նկատմամբ [հրամոլություն]

Բացառությամբ` տարիքով մարդու կողմից` անձի ապասոցիալական խանգարմամբ (F60.2), որպես պատրվակ հոգեկան խանգարման մեջ կասկածվող անձին հետևելու համար (Z03.2), թունավորում ալկոհոլով կամ հոգեակտիվ նյութերով (F10-F19 ընդհանուր չորրորդ նշանով .0), հոգեկան օրգանական խանգարումները (F00-F09), վարքի խանգարումները (F91-), շիզոֆրենիան (F20.-)

F63.2  Գողության ախտաբանական ձգտումներ [գողամոլություն, կլեպտոմանիա]

Բացառությամբ` ընկճումային խանգարումը գողությունով (F31-F33), խանութի կողոպուտը, որպես առիթ` հոգեկան խանգարմամբ կասկածվող անձին հետևելու համար (Z03.2), օրգանական հոգեկան խանգարումները (F00-F09)

F63.3  Տրիխոտիլլոմանիա

Բացառությամբ` նույնատիպային շարժական խանգարումը մազերի պոկումով (F98.4)

F63.8  Սովորությունների և ձգտումների այլ խանգարումներ

F63.9  Սովորությունների և ձգտումների չճշտված խանգարում

F64  Սեռական նույնացման խանգարում

F64.0  Տրանսսեքսուալիզմ

F64.1  Տրանսվեստիզմ երկակի դերով

Բացառությամբ` ֆետիշային տրանսվեստիզմը (F65.1)

F64.2  Մանկական հասակում սեռական ճանաչման խանգարում

Բացառությամբ` սեքսուալ կազմավորման խանգարումը (F66.0), էգոդիստոնիկական սեռական կողմնորոշումը (F66.1)

F64.8  Սեռական ճանաչման այլ խանգարումներ

F64.9  Սեռական ճանաչման խանգարում, չճշտված

F65  Սեքսուալ նախապատվության խանգարում

Ներառյալ` պարաֆիլիաները

F65.0  Ֆետիշիզմ

F65.1  Ֆետիշային տրանսվեստիզմ

F65.2  Էսգիբիցիոնիզմ (ցուցադրամոլություն)

F65.3  Վուայերիզմ (դիտամոլություն)

F65.4  Պեդոֆիլիա (մանկամոլություն)

F65.5  Սադոմազոխիզմ (դաժանաստորամոլություն)

F65.6  Սեքսուալ նախապատվության բազմակի խանգարումներ

F65.8  Սեքսուալ նախապատվության այլ խանգարումներ

F65.9  Սեքսուալ նախապատվության չճշտված խանգարում

F66  Սեռական հասունացման և կողմնորոշման հետ կապված հոգեբանական և վարքային խանգարումներ

Ծանոթություն: Սեքսուալ կողմնորոշումը ինքնըստինքյան չի դիտվում որպես խանգարում:

F66.0  Սեքսուալ հասունացման խանգարում

F66.1  Էգոդիստոնիկ սեռական կողմնորոշում

F66.2  Սեքսուալ հարաբերությունների խանգարում

F66.8  Հոգեսեքսուալ զարգացման այլ խանգարումներ

F66.9  Հոգեսեքսուալ զարգացման խանգարում, չճշտված

F68  Հասուն տարիքում անձի և վարքի այլ խանգարումներ

F68.0  Մարմնական ախտանիշների չափազանցում հոգեբանական պատճառներով

F68.1  Դիտավորյալ առաջացրած ախտանիշների, ինչպես նաև ֆիզիկական կամ հոգեբանական հաշմանդամության բնույթի կեղծում (սարքովի խանգարումներ)

Բացառությամբ` արհեստական դերմատիտը (L98.1), հիվանդությունը կեղծող անձ (ակնառու դրդապատճառով) (Z76.5)

F68.8  Հասուն տարիքում անձի և վարքի ճշտված այլ խանգարումներ

F69  Հասուն տարիքում անձի և վարքի խանգարում, չճշտված

 

ՄՏԱՎՈՐ ՀԵՏԱՄՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

(F70-F79)

 

Մտավոր հետամնացության աստիճանը նույնացնելու համար F70-F79 խորագրերը օգտագործվում են հետևյալ չորրորդ նշանով:

.0  Ցույց տալով վարքի խանգարման թույլ արտահայտությունը կամ բացակայությունը

.1  Խնամք և բուժում պահանջող վարքի զգալի խանգարում

.8  Վարքի այլ խանգարումներ

.9  Առանց ցուցմունքի վարքի խանգարման

F70  Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացություն

Ներառյալ` թեթև արտահայտված մտավոր ենթաբնականությունը, թուլամորթությունը

F71  Մտավոր ծանր հետամնացություն

Ներառյալ` միջին ծանրության մտավոր ենթաբնականությունը

F72  Ծանր մտավոր հետամնացություն

Ներառյալ` կտրուկ արտահայտված մտավոր հետամնացությունը

F73  Խորը մտավոր հետամնացություն

Ներառյալ` խորը մտավոր ենթաբնականությունը

F78  Այլ ձևերի մտավոր հետամնացություններ

F79  Չճշտված մտավոր հետամնացություն

Ներառյալ` մտավոր` անբավարարությունը ԱՀՃ, ենթաբնականությունը ԱՀՃ

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(F80-F89)

 

F80  Լեզվի և խոսքի զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ

F80.0  Խոսքի արտասանության յուրահատուկ խանգարումներ

Բացառությամբ` խոսքի արտասանության անբավարարություն ապրաքսիան (R 48.2), անխոսությունը [աֆազիան] ԱՀՃ (R 47.0), հետևանքով` լսողության կորստի (H90-H91), մտավոր հետամնացության (F70-F79), զուգակցված` կապված լեզվի զարգացման խանգարման հետ` ընկալչական ձև (F80.1), արտահայտչական ձև (F80.1)

F80.1  Խոսքի արտահայտչական խանգարում

Բացառությամբ` խոսքի խանգարումը և անխոսությունը ԱՀՃ (R 47.0), պերվազիվ խախտումները` կապված զարգացման հետ (F84.-), ընկնավորությամբ ձեռքբերված անխոսությունը [Լանդաու-Կլեֆների] (F80.3), կապված խոսելախանգարման կամ անխոսության ընկալչական ձևի հետ (F80.2), մտավոր հետամնացությունը (F70-F79), ընտրողական համրությունը (F94.0)

F80.2  Ընկալչական խոսքի խանգարում

Բացառությամբ` ինքնամփոփվածությունը (F84.0-F84.1), խոսելախանգարումը և անխոսությունը` ԱՀՃ (R 47.0), արտահայտչական տիպի (F80.1), ձեռք բերված անխոսությունը ընկնավորության ընթացքում [Լանդաու-Կլեֆների] (F80.3), մտավոր հետամնացությունը (F70-F79), ընտրովի համրությունը (F94.0), լեզվային ուշացումը խլության հետևանքով (H90-H91)

F80.3  Ձեռք բերված անխոսություն ընկնավորությամբ [Լանդաու-Կլեֆների]

Բացառությամբ` անխոսությունը` ԱՀՃ (R 47.0), մանուկ հասակում չտարբերակվող խախտումների հետևանքով (F84.2-F84.3), ինքնամփոփվածության ընթացքում (F84.0-F84.1)

F80.8  Խոսքի և լեզվի զարգացման այլ խանգարումներ

F80.9  Խոսքի և լեզվի զարգացման չճշտված խանգարումներ

F81  Ուսումնական հմտությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ

F81.0  Կարդալու յուրահատուկ խանգարում

Բացառությամբ` անընթերցողությունը ԱՀՃ (R 48.0), ընթերցախանգարումը ԱՀՃ (R 48.0), կարդալու դժվարությունները երկրորդական բնույթի` հուզական խանգարումներով մարդկանց մոտ (F93-)

F81.1  Արտասանության յուրահատուկ խանգարում

Բացառությամբ` ագրաֆիան ԱՀՃ (R 48.8), արտասանման դժվարությունները` անհամապատասխան ուսուցման հետևանքով (Z55.8), կապված կարդալու խախտմամբ (F81.0)

F81.2  Թվաբանական հմտությունների յուրահատուկ խանգարում

Բացառությամբ` անհաշվողունակությունը ԱՀՃ (R 48.8), հաշվելու դժվարությունները` դպրոցում անհամապատասխան ուսուցման հետևանքով (Z55.8), կապված ընթերցանության կամ արտասանության խանգարման հետ (F81.3)

F81.3  Ուսումնական հմտությունների խառը խանգարում

Բացառությամբ` յուրահատուկ` թվաբանական հմտությունների խանգարումը (F81.2), արտասանման խանգարումը (F81.1), ընթերցանության խախտումը (F81.0)

F81.8  Ուսումնական հմտությունների զարգացման այլ խանգարումներ

F81.9  Ուսումնական հմտությունների զարգացման չճշտված խանգարում

F82  Շարժիչային գործառության զարգացման սպեցիֆիկ [յուրահատուկ] խանգարումներ

Բացառությամբ` համաձայնեցման խանգարումները (R 27-)` երկրորդային մտավոր հետամնացության համեմատությամբ (F70-F79), քայլվածքի և շարժունակության խախտումը (R 26.-)

F83  Հոգեբանական զարգացման խառը յուրահատուկ խախտումներ

F84  Հոգեբանական զարգացման ընդհանուր խախտումներ

F84.0  Մանկական ինքնամփոփվածություն

Բացառությամբ` ինքնամփոփական փսիխոպաթիա (F84.5)

F84.1  Անբնորոշ ինքնամփոփվածություն

F84.2  Ռետտի համախտանիշ

F84.3  Մանկական հասակի այլ չտարբերակված խախտում

Բացառությամբ` Ռետտի համախտանիշը (F84.2)

F84.4  Գերակտիվ խանգարում` զուգակցված մտավոր հետամնացության և նույնատիպ շարժումների հետ

F84.5  Ասպերգերի համախտանիշ

F84.8  Զարգացման այլ ընդհանուր խանգարումներ

F84.9  Ընդհանուր զարգացման չճշտված խանգարում

F88  Հոգեբանական զարգացման այլ խանգարումներ

F89  Հոգեբանական զարգացման չճշտված խանգարում

 

ՍՈՎՈՐԱԲԱՐ ՄԱՆՈՒԿ ԿԱՄ ԴԵՌԱՀԱՍ ՏԱՐԻՔՈՒՄ ՍԿՍՎՈՂ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (F90-F98)

 

F90  Գերշարժումային խանգարումներ

Բացառությամբ` հոգեբանական զարգացման ընդհանուր խանգարումները (F84.-), տրամադրության [գերհուզական] խանգարումները (F30-F39), տագնապալի խանգարումները (F41.-), շիզոֆրենիան (F20.-)

F90.0  Ակտիվության և ուշադրության խանգարումներ

Բացառությամբ` գերշարժումային խանգարումները, կապված վարքի խանգարման հետ (F90.1)

F90.1  Վարքի գերշարժումային խանգարումներ

F90.8  Այլ գերշարժումային խանգարումներ

F90.9  Չճշտված գերշարժումային խանգարում

F91  Վարքի խանգարումներ

Բացառությամբ` զարգացման ընդհանուր խանգարումները (F84.), տրամադրության խանգարումները [գերհուզական] (F30-F39), վարքի խանգարումները, կապված` գերշարժումային խանգարումների հետ (F90.1), հուզական խանգարումների հետ (F92.-), շիզոֆրենիայի հետ (F20.-)

F91.0  Ընտանիքի շրջանակում սահմանափակվող վարքի խանգարումներ

F91.1  Վարքի ոչ սոցիալականացված խանգարումներ

F91.2  Վարքի սոցիալականացված խանգարումներ

F91.3  Հանգեցնող ընդդիմադիր խանգարումների

F91.8  Վարքի այլ խանգարումներ

F91.9  Վարքի չճշտված խանգարում

F92  Վարքի և հույզի խառը խանգարումներ

F92.0  Վարքի ընկճված խանգարումներ

F92.8  Վարքի և հույզի այլ խառը խանգարումներ

F92.9  Վարքի և հույզի չճշտված խառը խանգարում

F93  Հուզական խանգարումներ, որոնց սկիզբը յուրահատուկ է մանկական տարիքին

Բացառությամբ` կապված վարքի խանգարումների հետ (F92.-)

F93.0  Երեխաների տագնապալի խանգարումներ բաժանման հետևանքով

Բացառությամբ` նևրոտիկ խանգարումները (F40-F48), տրամադրության խանգարումները [գերհուզական խանգարումները] (F30-F39), սոցիալական տագնապալի խանգարումները մանուկ հասակում (F93.2), վախի տագնապալի խանգարումները մանուկ հասակում (F93.1)

F93.1  Վախի տագնապալի խանգարումներ` մանկական տարիքում

Բացառությամբ` համատարած տագնապալի խանգարումները (F41.1)

F93.2  Սոցիալական տագնապալի խանգարում` մանկական տարիքում

F93.3  Սիբլինգային մրցակցության խանգարում

F93.8  Հուզական այլ խանգարումներ` մանկական տարիքում

Բացառությամբ` սեռական նույնանման խանգարումները մանկական տարիքում (F64.2)

F93.9  Հուզական խանգարում մանկական տարիքում, չճշտված

F94  Սոցիալական գործառման խանգարումներ, որոնց սկիզբը բնորոշ է մանկական և դեռահաս տարիքին

F94.0  Ընտրողական համրություն (էլեկտիվ մուտիզմ)

Բացառությամբ` հոգեբանական զարգացման ընդհանուր խախտումները (F84.-), վաղ տարիքի երեխաների անցումային համրությունը` որպես բաժանման վախի բաղադրիչ մաս (F93.0), լեզվի և խոսքի զարգացման յուրահատուկ խանգարումները (F80.1), շիզոֆրենիան (FF20.1)

F94.1  Կապվածության հակազդիչ խանգարումները մանկական տարիքում

Բացառությամբ` կապվածության խանգարումները մանկական տարիքում ապարգելակման ձևով (F94.2), սեռական կամ ֆիզիկական բռնությունը մանկական տարիքում, որը հանգեցված է սոցիալահոգեբանական խնդիրներին (Z61.4-Z61.6), Ասպերգերի համախտանիշը (F84.5), կոպիտ վարվելու համախտանիշը (T74.-)

F94.2  Կապվածության խանգարումներ մանկական տարիքում` ապարգելակման ձևով

Բացառությամբ` գերշարժումային խանգարումները (F90.-), երեխաների հոսպիտալացում (F43.2), կապվածության հակազդիչ խանգարումները մանկական տարիքում (F94.1), Ասպերգերի համախտանիշը (F84.5)

F94.8  Սոցիալական գործառման այլ խանգարումներ` մանկական տարիքում

F94.9  Սոցիալական գործառման չճշտված խանգարում` մանկական տարիքում

F95  Տիկ (դիմամկանունքի ակամա կծկումներ)

F95.0  Անցողիկ տիկեր

F95.1  Քրոնիկ շարժիչային տիկեր կամ վոկալիզմ

F95.2  Կոմբինացված վոկալիզմ և բազմաթիվ շարժիչային տիկեր [դե լա Տուրետտայի համախտանիշ]

F95.8  Այլ տիկեր

F95.9  Չճշտված տիկեր

F98  Այլ հուզական խանգարումներ և վարքի խանգարումներ, սովորաբար մանկական և դեռահաս տարիքում սկսվող

Բացառությամբ` օբսեսսիվ-կոմպուլսիվային խանգարումները (F42.-), շնչառության ընդհատումների նոպան (R 06.8), սեռական նույնանման շեղումները` մանկական տարիքում (F64.2), քնի խանգարումները հուզական պատճառների հետևանքով (F51.-), Կլեյնե-Լևինի համախտանիշը (G47.8)

F98.0  Անմիզապահություն անօրգանական բնույթի

Բացառությամբ` անմիզապահությունը ԱՀՃ (R32) (ակամակղարտադրություն)

F98.1  Էնկոպրեզ անօրգանական բնույթի

Բացառությամբ` էնկոպրեզը ԱՀՃ (R15) (ակամակղարտադրություն)

F98.2  Սննդի ընդունման խանգարումներ` նորածնային և մանկական տարիքում

Բացառությամբ` նյարդային ախորժազրկությունը և սննդի ընդունման այլ խանգարումները (F50), անուտելի սննդի ընդունումը փոքրիկների և երեխաների կողմից (F98.3), նորածինների խնդիրները (P92), կերակրման և սննդի ներմուծման դժվարությունները (R 63.3)

F98.3  Անուտելի սննդի ընդունումը փոքրիկների և երեխաների կողմից

F98.4  Նույնատիպության շարժողական խանգարումներ

Բացառությամբ` ակամա անկանոն շարժումները (R 25.-), օրգանական բնույթի շարժողական խանգարումները (G20-G25), քիթը քչփորելը (F98.8), եղունգները կրծոտելը (F98.8), մատը ծծելը (F98.8), նույնատիպությունները, որոնք հաճախ առավել խոր հիվանդության մաս են (F00-F95), տիկերը (դիմամկանունքի ակամա կծկումներ) (F95.-), տրիխոտիլլոմանիան (մազապոկման սովորությունը) (F63.3)

F98.5  Կակազություն

Բացառությամբ` շնչահատ խոսքը (F98.6), տիկերը (F95.-)

F98.6  Շնչահատ խոսք

Բացառությամբ` կակազությունը (F98.5), տիկերը (F95-)

F98.8  Այլ ճշտված հուզական և վարքի խանգարումներ` սովորաբար սկսվող մանկական և դեռահաս տարիքում

F98.9  Հուզական խանգարում և վարքի խանգարում` սովորաբար սկսվող մանկական և դեռահաս տարիքում` չճշտված

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ՉՃՇՏՎԱԾ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(F99)

 

F99  Հոգեկան խանգարում` առանց լրացուցիչ ճշտումների

Բացառությամբ` հոգեկան օրգանական խանգարումը ԱՀՃ (F06.9)

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ (E00-E90), հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ (P00-P96), բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-S98)

 

Դ Ա Ս  VI

 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(G00-G99)

 

Ծանոթություն: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդ (դաս XX):

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(G00-G09)

 

G00  Մանրէական մենինգիտ /ուղեղաթաղանթային/ չդասակարգված այլ խորագրերում

Ներառյալ` ուղեղի ոստայնաթաղանթի բորբոքումը, արախնոիդիտ, մանրէական լեպտոմենինգիտը, մենինգիտ, պախիմենինգիտ

Բացառությամբ` բակտերիալ` մենինգոմիելիտը (G04.2), մենինգոէնցեֆալիտը (G04.2)

G00.0  Գրիպային մենինգիտ

G00.1  Թոքակոկային մենինգիտ

G00.2  Ստրեպտոկոկային մենինգիտ

G00.3  Ստաֆիլոկոկային մենինգիտ

G00.8  Մենինգիտ, առաջացած այլ մանրէներից

G00.9  Մանրէական մենինգիտ` չճշտված

G01*  Մանրէածին հիվանդությունների մենինգիտ` դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` մենինգոէնցեֆալիտը և մենինգոմիելիտը` մանրէածին հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (G05.0 *)

G02*  Այլ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից առաջացած մենինգիտ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` մենինգոէնցեֆալիտը և մենինգոմիելիտը, վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (G05.1-G05.2 *)

G02.0*  Վիրուսային գրիպից առաջացած մենինգիտ, դասակարգված այլ խորագրերում

G02.1*  Սնկախտից առաջացած մենինգիտ

G02.8*  Այլ ճշտված վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից առաջացած մենինգիտ, դասակարգված այլ խորագրերում

G03  Մենինգիտ, պայմանավորված այլ և չճշտված պատճառներով

Ներառյալ` ուղեղի ոստայնաթաղանթի բորբոքումը, արախնոիդիտ }

լեպտոմենինգիտը } այլ և չճշտված

մենինգիտը } պատճառների հետևանքով

պախիմենինգիտը }

Բացառությամբ` մենինգոմիելիտը (G04.-), մենինգոէնցեֆալիտը (G04.-)

G03.0  Մենինգիտ` ոչ թարախածին

G03.1  Քրոնիկ մենինգիտ

G03.2  Բարորակ կրկնվող մենինգիտ [Մոլլարե]

G03.8  Այլ ճշտված հարուցիչներից առաջացած մենինգիտ

G03.9  Չճշտված մենինգիտ

G04  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ

Ներառյալ` մենինգոմիելիտը, մենինգոէնցեֆալիտը, սուր աճող միելիտը

Բացառությամբ` մկանացավային բարորակ ուղեղաբորբը (G93.3), միելիտը` լայնակի սուր (G37.3), սուր մեռուկացնող (G37.4), ցրված սկլերոզը (G35), էնցեֆալոպատիան` ԱՀՃ (G93.4), ալկոհոլային ծագմամբ (G31.2), թունավոր (G92)

G04.0  Տարածված սուր էնցեֆալիտ

G04.1  Տրոպիկական սպաստիկ պարապլեգիա

G04.2  Մանրէական մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ` չդասակարգված այլ խորագրերում

G04.8  Այլ էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ

G04.9  Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ էնցեֆալոմիելիտ, չճշտված

G05*  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

Ներառյալ` մենինգոէնցեֆալիտը և մենինգոմիելիտը հիվանդության ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G05.0*  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ մանրէական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G05.1*  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ, վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G05.2*  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտը այլ վարակային և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G05.8*  Էնցեֆալիտ, միելիտ և էնցեֆալոմիելիտ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G06  Ներգանգային և ներողնաշարային թարախակույտ և գրանուլեմա

Վարակի հարուցիչը ճշտելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է լրացուցիչ ծածկագիր (B95-B97)

G06.0  Ներգանգային թարախակույտ և գրանուլեմա

G06.1  Ներողնաշարային թարախակույտ և գրանուլեմա

G06.2  Արտակարծրենային և ենթակարծրենային թարախակույտ` չճշտված

G07*  Ներգանգային և ներողնաշարային թարախակույտ և գրանուլեմա հիվանդության ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G08  Ներգանգային և ներողնաշարային ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

Բացառությամբ` ներգանգային ֆլեբիտը և թրոմբոֆլեբիտը` ոչ թարախային ծագման (I67.6), բարդացնող` վիժումը, արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.7), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդաբերական շրջանը (Օ22.5, Օ87.3), ոչ թարախային ներողնաշարային ֆլեբիտները և թրոմբոֆլեբիտները (G95.1)

G09  Կենտրոնական նյարդային համակարգի բորբոքային հիվանդությունների հետևանքներ

Ծանոթություն: Այս խորագրերում անհրաժեշտ է օգտագործել` նշանակելու այն վիճակները, որոնք սկզբնապես դասակարգված են եղել G00-G08 խորագրերում (բացառությամբ նրանց, որոնք նշված են *` ով) որպես հետևանքների պատճառ, որոնք ինքնին վերաբերում են այլ խորագրերի:

«Հետևանք» հասկացությունը ներառում է վիճակներ որպես այդպիսին կամ որպես ուշ դրսևորում կամ հետևանք` գոյություն ունեցող տարվա ընթացքում կամ վիճակն առաջացնող սկզբից ավելի ուշ:

 

ՍԻՍՏԵՄԱՅԻՆ ԱՏՐՈՖԻԱՆԵՐ` ԳԵՐԱԶԱՆՑԱՊԵՍ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՄԲ

(G10-G13)

 

G10  Գենտինգտոնի հիվանդություն

G11  Ժառանգական ատաքսիա

Բացառությամբ` մանկական գանգուղեղային կաթվածը (G80.-), նյութափոխանակության խանգարումները (E70-E90), ժառանգական և ինքնածին նյարդախտը (G60.-)

G11.0  Ի ծնե չառաջադիմող ատաքսիա

G11.1  Ուղեղիկային վաղ ատաքսիա

Ծանոթություն: Սկսվում է սովորաբար 20 տարեկանից փոքր անձանց մոտ

G11.2  Ուղեղիկային ուշ ատաքսիա

Ծանոթություն: Սկսվում է սովորաբար 20 տարեկանից բարձր անձանց մոտ

G11.3  Ուղեղիկային ատաքսիա` ԴՆԹ-ի վերականգնման խանգարումներով

Բացառությամբ` գունակային քսերոդերմիան (Q82.1), Կոկկեյնի համախտանիշը (Q87.1)

G11.4  Ժառանգական սպաստիկ զույգլուծանք

G11.8  Ժառանգական այլ ատաքսիա

G11.9  Ժառանգական չճշտված ատաքսիա

G12  Մեջքի մկանների ապաճում և կից համախտանիշներ

G12.0  Մանկական մեջքի մկանների ապաճում I-ին տիպ [Վերդինգ-Հոֆֆմանի]

G12.1  Մեջքի մկանների այլ ժառանգական ապաճում

G12.2  Շարժիչ նյարդաբջջի հիվանդություն

G12.8  Մեջքի մկանների ապաճում և համանման համախտանիշներ

G12.9  Մեջքի մկանների ապաճում, չճշտված

G13*  Համակարգային ապաճումներ ախտահարող առավելապես կենտրոնական նյարդային համակարգը այլ հիվանդության ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G13.0*  Պարանեոպլաստիկ նևրոմիոպաթիա և նևրոպաթիա

G13.1*  Համակարգային այլ ատրոֆիաներ, ազդելով առավելապես կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա` ուռուցքային հիվանդության ժամանակ

G13.2*  Համակարգային ապաճում միքսեդեմի ժամանակ, ազդելով առավելապես կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա (E00.1+, E03.-+)

G13.8*  Համակարգային ապաճում, ազդելով առավելապես կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խմբերում

 

ԱՐՏԱԲՐԳԱՅԻՆ (ԷՔՍՏՐԱՊԻՐԱՄԻԴԱԼ) ԵՎ ԱՅԼ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

(G20-G26)

 

G20  Պարկինսոնի հիվանդություն

G21  Կրկնակի (երկրորդային) պարկինսոնիզմ

G21.0  Չարորակ նյարդալեպտիկական համախտանիշ

G21.1  Երկրորդային պարկինսոնիզմի այլ ձևեր, դեղամիջոցներից առաջացած

G21.2  Արտաքին այլ գործոններից առաջացած երկրորդային պարկինսոնիզմ

G21.3  Պոստէնցեֆալիտիկ պարկինսոնիզմ

G21.8  Երկրորդային պարկինսոնիզմի այլ ձևեր

G21.9  Երկրորդային պարկինսոնիզմ, չճշտված

G22*  Պարկինսոնիզմ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խմբերում

G23  Հիմային նյարդային հանգույցների այլ կազմափոխական հիվանդություններ

Բացառությամբ` բազմահամակարգային կազմափոխությունը (G90.3)

G23.0  Գելլերվորդեն-Շպատցի հիվանդություն

G23.1  Առաջադիմող վերկորիզային ակնոպլեգիա [Ստիլ-Ռիչարդսոն-Օլշևսկու]

G23.2  Ստրիատոնիգրալ կազմափոխություն

G23.8  Հիմային նյարդահանգուցային այլ ճշտված կազմափոխական հիվանդություններ

G23.9  Հիմային նյարդահանգուցային չճշտված կազմափոխական հիվանդություն

G24  Դիստոնիա (լարման խանգարում)

Ներառյալ` դժվարաշարժությունը

Բացառությամբ` ատետոիդային ուղեղային կաթվածը (G80.3)

G24.0  Դիստոնիա, առաջացած դեղորայքից

G24.1  Ինքնածին ընտանեկան դիստոնիա

G24.2  Ինքնածին ոչ ընտանեկան դիստոնիա

G24.3  Սպաստիկ ծուռ պարանոց

Բացառությամբ` ծուռ պարանոցը ԱՀՃ (M43.6)

G24.4  Ինքնածին բերանադիմային դիստոնիա

G24.5  Բլեֆարոսպազմ (կոպակծկանք)

G24.8  Այլ դիստոնիաներ

G24.9  Չճշտված դիստոնիա

G25  Արտաբրգային և շարժողական այլ խանգարումներ

G25.0  Էսենցիալ դող

Բացառությամբ` դողը ԱՀՃ (R25.1)

G25.1  Դող, առաջացած դեղորայքից

G25.2  Այլ ճշտված դողի ձևեր

G25.3  Միոկլոնուս

Բացառությամբ` դիմային միոկիմիան (G51.4), միոկլոնիկական էպիլեպսիան (G40.-)

G25.4  Խորեա, առաջացած դեղամիջոցներից

G25.5  Խորեայի այլ ձևեր

Բացառությամբ` ռևմատիկ խորեան (I02.-), խորեան, ներգրավվելով սիրտը (I02.0), Հենտինգտոնի խորեան (G10), Սիդենհեմի խորեան (I02.-)

G25.6  Տիկեր, առաջացած դեղորայքից և այլ տիկեր օրգանական ծագումի

Բացառությամբ` դե լա Տուրետտի համախտանիշը (F95.2), տիկը ԱՀՃ (F95.9)

G25.8  Ճշտված այլ արտաբրգային և շարժումային խանգարումներ

G25.9  Չճշտված արտաբրգային և շարժումային խանգարումներ

G26*  Արտաբրգային և շարժումային խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱՓՈԽԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(G30-G32)

 

G30  Ալցհեյմերի հիվանդություն

Ներառյալ` ծերունական և նախածերունական ձևը

Բացառությամբ` ծերունական` գլխուղեղի կազմափոխությունը (G31.1), թուլամտությունը ԱՀՃ (F03), ծերությունը ԱՀՃ (R54)

G30.0  Ալցհեյմերի վաղ հիվանդություն

Ծանոթություն:  Սովորաբար հիվանդությունը սկսվում է մինչև 65 տարեկան անձանց մոտ:

G30.1  Ալցհեյմերի ուշ հիվանդություն

Ծանոթություն: Սովորաբար հիվանդությունը սկսվում է 65 տարեկանից բարձր անձանց մոտ:

G30.8  Ալցհեյմերի հիվանդության այլ ձևեր

G30.9  Ալցհեյմերի հիվանդություն` չճշտված

G31  Նյարդային համակարգի կազմափոխական այլ հիվանդություններ` չդասակարգված ուրիշ խորագրերում

Բացառությամբ` Ռեյեի համախտանիշը (G93.7)

G31.0  Գլխուղեղի օրգանական ատրոֆիա

G31.1  Ծերունական կազմափոխություն գլխուղեղում, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` Ալցհեյմերի հիվանդությունը (G30.-), ծերությունը ԱՀՃ (R54)

G31.2  Նյարդային համակարգի կազմափոխություն, առաջացած ալկոհոլից

G31.8  Նյարդային համակարգի այլ ճշտված կազմափոխական հիվանդություններ

G31.9  Կազմափոխական հիվանդություն նյարդային համակարգում

G32*  Նյարդային համակարգի այլ կազմափոխական խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G32.0*  Ողնուղեղի ենթասուր համակցված կազմափոխություն հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

G32.8*  Նյարդային համակարգի այլ չճշտված կազմափոխական այլ խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՊԱՄԻԵԼԻՆԱՑՆՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(G35-G37)

 

G35  Ցրված սկլերոզ

G36  Տարածված սուր ապամիելինացնող ապամիելինիզացիաի այլ ձև

Բացառությամբ` հետվարակային ուղեղաբորբը և ուղեղաողնուղեղաբորբը ԱՀՃ G04.8)

G36.0  Օպտիկոնևրոմիելիտ [Դեվիկի հիվանդություն]

Բացառությամբ` Տեսողական նյարդի նյարդաբորբը ԱՀՃ (H46)

G36.1  Սուր և ենթասուր արյունահոսող լեյկոէնցեֆալիտ [Հարստի հիվանդություն]

G36.8  Այլ ճշտված ձև սուր տարածված ապամիելինիզացում

G36.9  Չճշտված սուր տարածված ապամիելինիզացման

G37  Այլ ապամիելինացնող հիվանդություններ կենտրոնական նյարդային համակարգի

G37.0  Սփռուն (դիֆուզ) սկլերոզ (կարծրախտ)

Բացառությամբ` ադրենոլեյկոդիստրոֆիան [Ադդիսոն-Շիլդեր] (E71.3)

G37.1  Բրտամարմնի կենտրոնական ապամիելինացում

G37.2  Կենտրոնական պոնտինային միելինոլիզ

G37.3  Լայնաձիգ սուր միելիտ կենտրոնական նյարդային համակարգի ապամիելինիացող հիվանդության ժամանակ

Բացառությամբ` տեսանևրոմիելիտը [Դեվիկի հիվանդությունը] (G36.0), ցրված սկլերոզը (G35)

G37.4  Ենթասուր մեռուկային ողնուղեղաբորբ

G37.5  Կոնցենտրիկ սկլերոզ (կարծրախտ)

G37.8  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ ճշտված ապամիելինացվող հիվանդություններ

G37.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի ապամիելինացնող հիվանդություն, չճշտված

 

ՀԱԶՎԱԴԵՊ ԵՎ ՆՈՊԱՅԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(G40-G47)

 

G40  Էպիլեպսիա (ընկնավորություն)

Բացառությամբ` Տոդդի լուծանքը (պարալիչ) (G83.8), Լանդաու-Կլեֆֆների համախտանիշը (F80.3), ցնցումային նոպան ԱՀՃ (R56.8), ընկնավորության վիճակ (ստատուս) (G41.-)

G40.0  Տեղային (ֆօկալ) ինքնածին էպիլեպսիա և էպիլեպտիկ համախտանիշ ցնցումային նոպաների ֆոկալ (կիզակետային) սկզբով

G40.1  Տեղակայման (օջախային) ախտանշանային էպիլեպսիա և էպիլեպսային համախտանիշ սովորական (պարզ, պարցիալ նոպաներով)

G40.2  Տեղային (օջախային) ախտանշանային էպիլեպսիա և էպիլեպսային համախտանիշներ կոմպլեքսային պարցիալ ցնցումային նոպաների հետ

G40.3  Համընդհանուր ինքնածին էպիլեպսիա և էպիլեպտիկ համախտանիշ

G40.4  Համընդհանուր էպիլեպսիայի և էպիլեպտիկ համախտանիշի այլ ձևեր

G40.5  Հատուկ էպիլեպտիկ համախտանիշ

G40.6  Նոպա grand mal չճշտված փոքր նոպաներով [petit mal] կամ առանց նրա

G40.7  Փոքր նոպաներ [petit mal] չճշտված առանց նոպաների grand mal

G40.8  Ճշտված այլ էպիլեպսիայի ձևեր

G40.9  Էպիլեպսիա չճշտված

G41  Էպիլեպտիկ ստատուս

G41.0  Էպիլեպտիկ ստատուս grand mal (ցնցումային նոպաների)

Բացառությամբ` պարցիալային էպիլեպսիան չընդհատվող [Կոժևնիկովա] (G40.5)

G41.1  Էպիլեպտիկ ստատուս petit mal (փոքր նոպա)

G41.2  Բարդ պարցիալ էպիլեպտիկ ստատուս

G41.8  Ճշտված այլ էպիլեպտիկ ստատուս

G41.9  Էպիլեպսային վիճակ, չճշտված

G43  Միգրեն (անգար, շեկեկ)

Բացառությամբ` գլխացավը ԱՀՃ (R51)

G43.0  Միգրենը առանց աուրայի (հասարակ միգրեն)

G43.1  Միգրեն աուրայով

G43.2  Միգրենային վիճակ

G43.3  Բարդացված միգրեն

G43.8  Այլ միգրեն

G43.9  Միգրեն, չճշտված

G44  Գլխացավի այլ համախտանիշներ

Բացառությամբ` ատիպիկ դիմային ցավը (G50.1), գլխացավը ԱՀՃ (R51), եռվորյակ նյարդի ցավը (G50.0)

G44.0  «Հիստամինային» գլխացավի համախտանիշ

G44.1  Անոթային գլխացավ, չդասակարգված այլ խորագրերում

G44.2  Լարվածության ձևի գլխացավ

G44.3  Քրոնիկ հետվնասվածքային գլխացավ

G44.4  Գլխացավ, առաջացած դեղորայքից, չդասակարգված այլ խորագրերում

G44.8  Գլխացավի այլ ճշտված համախտանիշ

G45 Ուղեղային անցողիկ (տրանզիտոր) իշեմիկ նոպաներ (հարձակում) և համանման համախտանիշներ

Բացառությամբ` նորածնական ուղեղային իշեմիան (P91.0)

G45.0  Վերտեբրոբազիլյար զարկերակային համակարգի համախտանիշ

G45.1  Քնային զարկերակի համախտանիշ (կիսագնդի)

G45.2  Ուղեղային զարկերակների բազմակի և երկկողմանի համախտանիշներ

G45.3  Անցողիկ կուրություն

G45.4  Անցողիկ համատարած հիշակորուստ

Բացառությամբ` հիշակորուստը ԱՀՃ (R41.3)

G45.8  Ուղեղային այլ անցողիկ իշեմիկ ատականեր և նրանց հետ կապված համախտանիշներ

G45.9  Ուղեղային անցողիկ իշեմիկ ատակա, չճշտված

G46*  Ուղեղի անոթային համախտանիշներ ուղեղավասկուլյար հիվանդությունների ժամանակ (I60-I67+)

G46.0*  Միջին ուղեղային զարկերակի համախտանիշ (I66.0+)

G46.1*  Առջևի ուղեղային զարկերակի համախտանիշ (I66.1+)

G46.2*  Հետին ուղեղային զարկերակի համախտանիշ (I66.1+)

G46.3*  Գլխուղեղի ցողունի կաթվածի համախտանիշ (I60-I67+)

G46.4*  ՈՒղեղիկային կաթվածի համախտանիշ (I60-I67+)

G46.5*  Մաքուր (պարզ) շարժումային խորշիկային համախտանիշ (I60-I67+)

G46.6*  Մաքուր (պարզ) զգայական խորշիկային համախտանիշ (I60-I67+)

G46.7*  Խորշիկային այլ համախտանիշներ (I60-I67+)

G46.8*  Անոթային այլ համախտանիշներ գլխուղեղի հիվանդությունների ժամանակ (I60-I67+)

G47  Քնի խանգարում

Բացառությամբ` մղձավանջները (F51.5), գիշերային սարսափները (F51.4), քնի ոչ օրգանական պատճառագիտության խանգարումները (F51.-), քնի մեջ քայլելը (F51.3)

G47.0  Քնելու և քնի սատարման խանգարում (անքնություն)

G47.1  Խանգարումներ քնկոտության, բարձրացման ձևով

G47.2  Քնի և արթունության փուլային խախտումներ

G47.3  Շնչադադար քնած ժամանակ

Բացառությամբ` շնչադադարը նորածնի քնած ժամանակ (P28.3), պիկվիկային համախտանիշը (E66.2)

G47.4  Նարկոլեպսիա և կատապլեկսիա (թմրամոլության նոպա և մկանատոնսի կարճատև կորուստ)

G47.8  Քնի այլ խանգարումներ

G47.9  Քնի խանգարում, չճշտված

 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐԻ, ՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

(G50-G59)

 

Բացառությամբ` նյարդացավը ԱՀՃ (M79.2), նյարդաբորբը ԱՀՃ (M79.2), ծայրամասային նյարդաբորբը հղիության ընթացքում (Օ26.8), արմատաբորբը (ռադիկուլիտ) ԱՀՃ (M54.1), ծայրամասային նյարդերի նյարդարմատների և հյուսակների, ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումները (տես նյարդերի վնասվածքները` ըստ մարմնի շրջանների)

G50  Եռվորյակ նյարդի ախտահարում

Ներառյալ` գանգուղեղի 5-րդ նյարդի ախտահարումը

G50.0  Եռվորյակ նյարդի նյարդացավ

G50.1  Ատիպիկ դիմային ցավ

G50.8  Եռվորյակ նյարդի այլ ախտահարումներ

G50.9  Եռվորյակ նյարդի ախտահարում, չճշտված

G51  Դիմային նյարդի ախտահարում

Ներառյալ` գանգուղեղի 7-րդ նյարդի ախտահարումը

G51.0  Բելլի լուծանք

G51.1  Ծնկիկի հանգույցի բորբոքում

Բացառությամբ` հետհերպեսային (տենդբշտիկային) ծնկիկի հանգույցի բորբոքումը (B02.2)

G51.2  Ռոսսոլիմո-Մելկերսսոնի համախտանիշ

G51.3  Կլոնիկական կիսադիմային կծկանք (սպազմ)

G51.4  Դիմային միոկիմիա

G51.8  Դիմային նյարդի այլ ախտահարումներ

G51.9  Դիմային նյարդի ախտահարում, չճշտված

G52  Գանգային նյարդի այլ ախտահարումներ

Բացառությամբ` խանգարումները` տեսողական (2-րդ) նյարդի (H46, H47.0), լսողական (8-րդ) նյարդի (H93.3), նյարդի լուծանքից առաջացած լուծանքային շլություն (H49.0-H49.2)

G52.0  Հոտառական նյարդի ախտահարում

G52.1  Լեզվաըմպանային նյարդի ախտահարում

G52.2  Թափառող նյարդի ախտահարում

G52.3  Ենթալեզվային նյարդի ախտահարում

G52.7  Գանգային նյարդերի բազմակի ախտահարումներ

G52.8  Գանգային նյարդի այլ ճշտված ախտահարումներ

G52.9  Գանգային նյարդի ախտահարում, ճշտված

G53*  Գանգային նյարդի ախտահարում հիվանդության ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G53.0*  Նյարդացավ գոտևորող որքինից հետո (B02.2+)

G53.1*  Գանգային նյարդերի բազմակի ախտահարում վարակային և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (A00-B99+)

G53.2*  Գանգային նյարդերի բազմակի ախտահարումների սարկոիդոզ (D86.8+)

G53.3*  Գանգային նյարդերի բազմակի ախտահարումներ նորագոյացության ժամանակ (C00-D48+)

G53.8*  Գանգային նյարդերի ախտահարումներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G54  Նյարդարմատների և հյուսակների ախտահարումներ

Բացառությամբ` նյարդացավը կամ նյարդաբորբը ԱՀՃ (M79.2), նյարդաբորբը կամ արմատաբորբը` կրծքային ԱՀՃ (M54.1), բազկային ԱՀՃ (M54.1), գոտկասրբոսկրային ԱՀՃ (M54.1), գոտկային ԱՀՃ (M54.1), արմատաբորբը ԱՀՃ (M54.1)` արմատախտությունը ԱՀՃ (M54.1), սպոնդիլեզը (M47.-), միջողնային սկավառակի ախտահարումները (M50-M51), նյարդարմատների և հյուսակների ծայրամասային ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումը (տես` նյարդերի վնասվածքները ըստ մարմնի շրջանների)

G54.0  Բազկային հյուսակի ախտահարում

G54.1  Գոտկա-սրբոսկրային հյուսակի ախտահարում

G54.2  Պարանոցային նյարդարմատների ախտահարում, չդասակարգված այլ խորագրերում

G54.3  Կրծքային նյարդարմատների ախտահարում, չդասակարգված այլ խորագրերում

G54.4  Գոտկա-սրբոսկրային նյարդարմատների ախտահարում, չդասակարգված այլ խորագրերում

G54.5  Նյարդացավային մկանասնուցախանգարում (ամիոտրոֆիա)

G54.6  Ֆանտոմի համախտանիշ վերջույթների ցավերով

G54.7  Ֆանտոմի համախտանիշ առանց վերջույթների ցավերի

G54.8  Նյարդարմատների և հյուսակների այլ ախտահարումներ

G54.9  Նյարդարմատների և հյուսակների ախտահարումներ, չճշտված

G55*  Նյարդարմատների և հյուսակների ճնշումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G55.0*  Նյարդարմատների և հյուսակների ճնշում նորագոյացությունների ժամանակ (C00-D48+)

G55.1*  Նյարդերի արմատների և հյուսակների ճնշումներ, ողնաշարի սկավառակների խախտումների ժամանակ (M50-M51+)

G55.2*  Նյարդարմատների և հյուսակների ճնշում սպոնդիլոզի ժամանակ (M47.-+)

G55.3*  Նյարդարմատների և հյուսակների ճնշում այլ մեջքային ախտահարումների ժամանակ (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)

G55.8*  Նյարդարմատների և հյուսակների ճնշում այլ հիվանդություններից` դասակարգված այլ խորագրերում

G56  Վերին վերջույթների մոնոնևրոպաթիա

Բացառությամբ` ծայրամասային նյարդերի ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումները-տես նյարդերի ախտահարումը ըստ մարմնի շրջանների

G56.0  Դաստակային խողովակի համախտանիշ

G56.1  Միջային նյարդի այլ ախտահարումներ

G56.2  Ծղիկային նյարդի ախտահարում

G56.3  Ճաճանչային նյարդի ախտահարում

G56.4  Կաուզալգիա

G56.8  Վերին վերջույթների այլ մոնոնևրոպաթիաներ

G56.9  Վերին վերջույթների չճշտված մոննևրոպաթիա

G57  Ստորին վերջույթների մոնոնևրոպաթիաներ

Բացառությամբ` ծայրամասային նյարդերի ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումները-տես նյարդերի ախտահարումները ըստ մարմնի շրջանների

G57.0  Նստանյարդի ախտահարում

Բացառությամբ` իշիազը` ԱՀՃ (M54.3)` միջողնային սկավառակի ախտահարման հետ կապված (M51.1)

G57.1  Տարազգայության մերալգիա

G57.2  Ազդրային նյարդի ախտահարում

G57.3  Ծնկափոսային կողմնային նյարդի ախտահարում

G57.4  Ծնկափոսային միջային նյարդի ախտահարում

G57.5  Նախաթաթի խողովակի համախտանիշ

G57.6  Ներբանային նյարդի ախտահարում

G57.8  Ստորին վերջույթների մոնոնևրալգիա

G57.9  Ստորին վերջույթների մոնոնևրոպաթիա, չճշտված

G58  Այլ մոնոնևրոպաթիաներ

G58.0  Միջկողային նևրոպաթիա (նյարդաախտություն)

G58.7  Բազմակի մոնոնևրիտ

G58.8  Ճշտված մոնոնևրոպաթիայի այլ ձևեր

G58.9  Չճշտված մոնոնևրոպաթիա

G59*  Մոնոնևրոպաթիա հիվանդության ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G59.0*  Շաքարախտային մոնոնևրոպաթիա (E10-E14+ ընդհանուր 4-րդ նշանով .4)

G59.8*  Այլ մոնոնևրոպաթիաներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

(G60-G64)

 

Բացառությամբ` նյարդացավը ԱՀՃ (M79.2), նյարդաբորբը ԱՀՃ (M79.2), ծայրամասային նյարդաբորբը հղիության ժամանակ (Օ26.8), արմատաբորբը ԱՀՃ (M54.1)

G60  Ժառանգական և ինքնածին նևրոպաթիա (նյարդաախտություն)

G60.0  Ժառանգական շարժիչային և զգայական նևրոպաթիա

G60.1  Ռեֆսումի հիվանդություն

G60.2  Նևրոպաթիա, կապակցված ժառանգական ատակսիայի հետ

G60.3  Ինքնածին պրոգրեսիվվող (հարաճուն) նևրոպաթիա

G60.8  Այլ ժառանգական և ինքնածին նյարդախտություններ

G60.9  Ժառանգական և ինքնածին նյարդախտություն, չճշտված

G61  Բորբոքային բազմանյարդախտություն

G61.0  Հիյենա-Բարրեի համախտանիշ

G61.1  Շիճուկային նյարդախտ

G61.8  Այլ բորբոքային բազմանյարդախտություններ

G61.9  Բորբոքային նյարդախտություն, չճշտված

G62  Այլ բազմանյարդախտություններ

G62.0  Դեղորայքային բազմանյարդախտություններ

G62.1  Ալկոհոլային բազմանյարդախտություններ

G62.2  Բազմանյարդախտություն, առաջացած այլ թունավոր նյութերից

G62.8  Ճշտված այլ բազմանյարդախտներ

G62.9  Չճշտված բազմանյարդախտություններ

G63*  Բազմանյարդախտություններ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G63.0*  Բազմանյարդախտություններ` վարակային և լուծանքային հիվանդությունների ժամանակ` դասակարգված այլ խորագրերում

G63.1*  Բազմանյարդախտ նորագոյացությունների ժամանակ (C00-D48+)

G63.2*  Շաքարախտային բազմանյարդախտություն (E10-E14+ ընդհանուր չորրորդ նշանով .4)

G63.3*  Բազմանյարդախտություն այլ էնդոկրինային հիվանդություններից և նյութերի փոխանակության խանգարումներից (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4*  Բազմանյարդախտություն անբավարար սննդից (E40-E64+)

G63.5*  Բազմանյարդախտ շարակցահյուսվածքային համակարգի խանգարումից (ախտահարումից) (M30-M35+)

G63.6*  Բազմանյարդախտություն այլ ոսկրա-մկանային ախտահարումներից (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8*  Բազմանյարդախտություն այլ հիվանդությունների` դեպքում դասակարգված այլ խորագրերում

G64  Ծայրամասային նյարդային համակարգի այլ շեղումներ

 

ՆՅԱՐԴԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՍԻՆԱՊՍԻ ԵՎ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(G70-G73)

 

G70  Myasthenia gravis և նյարդա-մկանային սինապսի այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` բոտուլիզմը (A05.1), նորածնային անցողիկ Myasthenia gravis (P94.0)

G70.0  Myasthenia gravis (ծանր մկանաթուլություն)

G70.1  Նյարդամկանային սինապսի թունավոր խանգարումներ

G70.2  Ի ծնե կամ ձեռքբերովի մկանաթուլություն

G70.8  Նյարդամկանային սինապսի այլ խանգարումներ

G70.9  Նյարդամկանային սինապսի խանգարում, չճշտված

G71  Մկանների առաջնային ախտահարումներ

Բացառությամբ` հոդածռման (արթրոգրիպոզի) բազմաթիվ բնածին ախտահարումները (Q74.3), միոզիտը (M60.-), նյութափոխանակության խանգարումները (E70-E90)

G71.0  Մկանային սնուցախանգարում

Բացառությամբ` ի ծնե մկանային սնուցախանգարումը` ԱՀՃ (G71.2), մկանաթելի ճշգրտված ձևաբանական ախտահարումներով (G71.2)

G71.1  Մկանալարվածության խանգարումներ

G71.2  Ի ծնե միոպաթիա

G71.3  Միտոքոնդրինային միոպաթիա, չդասակարգված այլ խորագրերում

G71.8  Մկանների սկզբնական այլ ախտահարումներ

G71.9  Մկանների առաջնային ախտահարում, չճշտված

G72  Այլ միոպաթիաներ

Բացառությամբ` ի ծնե բազմակի հոդագրիպոզը (Q74.3), դեռմատոպոլիմիոզիտը (M33.-), մկանի իշեմիկ ինֆարկտը (M62.2), մկանաբորբը (M60.-) բազմամիոզիտը (պոլիմիոզիտը) (M33.2)

G72.0  Դեղերի միոպաթիա

G72.1  Ալկոհոլային միոպաթիա

G72.2  Միոպաթիա, առաջացած այլ թունավոր նյութերից

G72.3  Պարբերական լուծանք

G72.4  Բորբոքային միոպաթիա, չդասակարգված այլ խորագրերում

G72.8  Այլ ճշտված միոպաթիաներ

G72.9  Չճշտված միոպաթիա

G73*  Նյարդամկանային սինապսի վնասում և մկանների հիվանդություններ, դասակարգված այլ խորագրերում

G73.0*  Մկանաթուլության համախտանիշներ էնդոկրին հիվանդությունների ժամանակ

G73.1*  Իտոն-Լամբետի համախտանիշ (C80+)

G73.2*  Մկանաթուլության այլ համախտանիշներ ուռուցքներից ախտահարումների ժամանակ (C00-D48+)

G73.3*  Մկանաթուլության համախտանիշներ այլ հիվանդություններից, դասակարգված այլ խորագրերում

G73.4*  Ինֆեկցիոն և մակաբուծային հիվանդությունների միոպաթիա, դասակարգված այլ խորագրերում

G73.5*  Միոպաթիա էնդոկրին հիվանդությունների ժամանակ

G73.6*  Միոպաթիա նյութափոխանակման ժամանակ

G73.7*  Միոպաթիա այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԼՈՒԾԱՆՔ (ՊԱՐԱԼԻՉ) ԵՎ ԱՅԼ ԿԱԹՎԱԾԱՀԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ

(G80-G83)

 

G80  Մանկական ուղեղային լուծանք (պարալիչ)

Ներառյալ` Լիթթլի հիվանդությունը

Բացառությամբ` ժառանգական սպաստիկ զույգլուծանքը (պարապլեգիա) (G11.4)

G80.0  Սսպաստիկ ուղեղային լուծանք

G80.1  Սպաստիկ դիպլեգիա

G80.2  Մանկական միակողմանի լուծանք

G80.3  Դժվարաշարժության ուղեղային կաթված

G80.4  Ատաքսիկ ուղեղային լուծանք

G80.8  Մանկական ուղեղային լուծանքի այլ ձևեր

G80.9  Մանկական չճշտված ուղեղային լուծանք

G81  Միակողմանի լուծանք (հեմիպլեգիա)

Ծանոթություն: Սկզբնական ծածկագրման համար այս խորագիրը անհրաժեշտ է օգտագործել միայն այն ժամանակ, երբ միակողմանի լուծանքը (լրիվ) (ոչ լրիվ) հայտնվի առանց լրացուցիչ ճշգրտման կամ հաստատվի, ինչը նա պարզել է վաղուց կամ գոյություն ունի երկար ժամանակ, բայց նրա պատճառը ճշտված չէ: Այդ խորագիրը նույնպես օգտագործվում է ծածկագրման բազմաթիվ պատճառներով միակողմանի լուծանքի իդենտիֆիկացիայի ձևերով` առաջացնելով ցանկացած պատճառներ:

Բացառությամբ` բնածին և մանկական ուղեղային լուծանքը (G80.-)

G81.0  Միակողմանի թորշոմած լուծանք

G81.1  Միակողմանի սպաստիկ լուծանք

G81.9  Միակողմանի լուծանք, չճշտված

G82  Պարապլեգիա և տետրապլեգիա

Ծանոթություն: Առաջնային կոդավորումը օգտագործել միայն այն դեպքում, երբ հեմիպլեգիայի (լրիվ, ոչ լրիվ) մասին հաղորդվում է առանց լրացուցիչ պարզաբանման կամ հաստատման, որ այն ախտորոշվել է վաղուց կամ առկա է երկար ժամանակ, բայց նրա պատճառը որոշված չէ: Այս խորագիրը օգտագործում են նաև ըստ բազմաթիվ պատճառների` նույնացնելու ցանկացած պատճառից առաջացած հեմիպլեգիայի տիպերը:

Բացառությամբ` բնածին կամ մանկական ուղեղային լուծանքը (G80.-)

G82.0  Թորշոմած դիպլեգիա

G82.1  Սպաստիկ դիպլեգիա

G82.2  Դիպլեգիա, չճշտված

G82.3  Թորշոմած տետրապլեգիա

G82.4  Սպաստիկ տետրապլեգիա

G82.5  Տետրապլեգիա, չճշտված

G83  Լուծանքային այլ համախտանիշներ

Ծանոթություն` տես ծանոթագրություն G81 խմբում

Ներառյալ` լուծանքը (լրիվ) (ոչ լրիվ), բացի G80-G82 խմբում նշվածները

G83.0  Դիպլեգիա վերին վերջույթների

G83.1  Մոնոպլեգիա ստորին վերջույթների

G83.2  Միապլեգիա վերին վերջույթների

G83.3  Երկպլեգիա, չճշտված

G83.4  Ձիու պոչի համախտանիշ

Բացառությամբ` ողնուղեղային միզապարկը ԱՀՃ (G95.8)

G83.8  Ճշտված լուծանքային այլ համախտանիշներ

G83.9  Լուծանքային չճշտված համախտանիշ

 

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(G90-G99)

 

G90  Նյարդային համակարգի վեգետատիվ (ինքնավար) խանգարումներ

Բացառությամբ` նյարդային համակարգի վեգետատիվ խանգարումներ` առաջացած ալկոհոլից (G31.2)

G90.0  Ինքնածին ծայրամասային վեգետատիվ նյարդախտություն

G90.1  Ընտանեկան դիզավտոնոմիա [Ռայլի-Դեյաի]

G90.2  Գորների համախտանիշ

G90.3  Բազմահամակարգային կազմափոխություն

Բացառությամբ` օրթոստատիկ թերլարումը ԱՀՃ (I95.1)

G90.8  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի այլ խանգարումներ

G90.9  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի չճշտված խանգարում

G91  Հիդրոցեֆալիա, գլխաջրառում

Ներառյալ` ձեռքբերովի հիդրոցեֆալիան

Բացառությամբ` հիդրոցեֆալիան` բնածին (Q03.-), առաջացած բնածին տոկսոպլազմոզից (P37.1)

G91.0  Հաղորդակցվող հիդրոցեֆալիա

G91.1  Օբստրուկտիվ հիդրոցեֆալիա

G91.2  Նորմալ ճնշման հիդրոցեֆալիա

G91.3  Հետախտահարումային չճշտված հիդրոցեֆալիա

G91.8  Հիդրոցեֆալիայի այլ ձևեր

G91.9  Հիդրոցեֆալիա` չճշտված

G92  Թունավոր էնցեֆալոպաթիա

G93  Գլխուղեղի այլ ախտահարումներ

G93.0  Ուղեղային բուշտ (կիստա)

Բացառությամբ` բնածին ուղեղային բուշտը (Q04.6), նորածնի ձեռքբերովի հարփորոքային բուշտը (P91.1)

G93.1  Գլխուղեղի անթթվածնության ախտահարում չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` նորածնական անոքսիան (P21.9), բարդացնող` վիժումը, արտարգանդային կամ տարածուն հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.8), հղիությունը, ծնունդը կամ որդեծնությունը (Օ29.2, Օ74.3, Օ89.2), վիրահատական կամ բժշկական օգնությունը (T80-T88)

G93.2  Ներգանգային բարորակ հիպերթենզիա

Բացառությամբ` հիպերթենզիվ էնցիֆալոպաթիան (I67.4)

G93.3  Հոգնածության համախտանիշ, վիրուսային հիվանդություն կրելուց հետո

G93.4  Էնցեֆալոպաթիա, չճշտված

Բացառությամբ` էնցեֆալոպաթիան` ալկոհոլային (G31.2), թունավոր (G92)

G93.5  Գլխուղեղի ճնշվածք

Բացառությամբ` գլխուղեղի վնասվածքային ճնշվածքը (S06.2)` օջախային (S06.3)

G93.6  Ուղեղի այտուց

Բացառությամբ` ուղեղի այտուցը` ծննդաբերական վնասվածքի հետևանքով (P11.0), վնասվածքային (S06.1)

G93.7  Ռեյեի համախտանիշ

Անհրաժեշտության դեպքում նույնացնելու արտաքին գործոնը` օգտագործում են լրացուցիչ ծածկագիր արտաքին պատճառների (դաս XX)

G93.8  Գլխուղեղի ճշտված այլ ախտահարումներ

G93.9  Գլխուղեղի չճշտված ախտահարում

G94*  Գլխուղեղի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

G94.0*  Հիդրոցեֆալիա վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (A00-B99+)

G94.1*  Հիդրոցեֆալիաուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ (C00-D48+)

G94.2*  Հիդրոցեֆալիա այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

G94.8*  Գլխուղեղի այլ ճշտված ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

G95  Ողնուղեղի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` միելիտը (G04.-)

G95.0  Սիրինգոմելիա և սիրինգոբուլբիա

G95.1  Անոթային միելոպաթիա

Բացառությամբ` ողնուղեղային ֆլեբիտը և թրոմբոֆլեբիտը, բացի ոչ թարախածինը (G08)

G95.2  Ողնուղեղի անհայտ ծացման ճնշվածք

G95.8  Ողնուղեղի այլ ճշտված հիվանդություններ

Բացառությամբ` միզապարկի նյարդամկանային դիսֆունկցիան, առանց նշելու ողնուղեղի հիվանդությունը (N31.-), նյարդածին միզապարկը` ԱՀՃ (N31.9), կապված ձիու պոչի համախտանիշի հետ (G83.4)

G95.9  Ողնուղեղի չճշտված հիվանդություն

G96  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ խանգարումներ

G96.0  Ուղեղային հեղուկի արտահոսք (լիկվորեյա)

Բացառությամբ` ողնուղեղի ասեղնածակման ժամանակ (G97.0)

G96.1  Գլխուղեղի թաղանթի վնասվածք, չդասակարգված այլ խմբերում

G96.8  Կենտրոնական նյարդային համակարգի այլ ճշտված հիվանդություններ

G96.9  Կենտրոնական նյարդային համակարգի չճշտված ախտահարումներ

G97  Նյարդային համակարգի խանգարումները բժշկական միջամտությունից հետո

G97.0  Ուղեղի հեղուկի արտահոսք ողնուղեղի ասեղնածակման ժամանակ

G97.1  Ողնուղեղի ասեղնածակման ժամանակ այլ ռեակցիաներ

G97.2  Ներգանգային հիպերթենզիա` փորոքների զարկերակային շունտավորումից (կցահոսքից) հետո

G97.8  Նյարդային համակարգի այլ խանգարումներ` բժշկական պրոցեդուրայից հետո

G97.9  Նյարդային համակարգի չճշտված խանգարում բժշկական միջամտությունից հետո

G98  Նյարդային համակարգի այլ խանգարումներ, չդասակարգված այլ խմբերում

G99*  Նյարդային համակարգի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

G99.0*  Վեգետատիվ նյարդախտ ներզատական և նյութափոխանակության հիվանդությունների ժամանակ

G99.1*  Վեգետատիվ նյարդային համակարգի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

G99.2*  Միելոպաթիա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

G99.8*  Նյարդային համակարգի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ (E00-E90), հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ (P00-P96), բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-S98)

 

Դ Ա Ս  V II

 

ԱՉՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԱՊԱՐԱՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H00-H59)

 

ԿՈՊԵՐԻ, ԱԿՆԱԿԱՊՃԻ ԵՎ ԱՐՑՈՒՆՔՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H00-H06)

 

H00  Գորդեոլում և խալազիոն (գարիկ և կոպի կոշտուկ)

H00.0  Գորդեոլում և կոպի այլ խորը բորբոքումներ

H00.1  Խալազիոն (գարիկ)

H01  Կոպի այլ բորբոքումներ

H01.0  Բլեֆարիտ (կոպաբորբ)

Բացառությամբ` բլեֆարոկոնյուկտիվիտը (H10.5)

H01.1  Կոպի անվարակ մաշկախտ

H01.8  Կոպի բորբոքման ճշտված այլ ձևեր

H01.9  Կոպի չճշտված բորբոքում

H02  Կոպի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` կոպի զարգացման բնածին արատները (Q10.0-Q10.3)

H02.0  Կոպեզրի ներանկում (էնտրոպիոն) և կոպի տրիխիազ

H02.1  Կոպեզրի արտանկում (էկտրոպիոն)

H02.2  Լագոֆթալմ «նապաստակի աչք»

H02.3  Բլեֆարոխալազիս (կոպաթուլացում)

H02.4  Կոպի պտոզ

H02.5  Կոպի ֆունկցիայի խանգարման այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` բլեֆարոսպազմը (կոպակծկանք) (G24.5), գոցը (հոգեածին) (դիմախաղի մկանների ակամա մկանախաղը) (F95.-) - օրգանական (G25.6)

H02.6  Կոպի դեղնացում (քսանթելազմա)

H02.7  Կոպի և շուրջակնային շրջանի կազմափոխական հիվանդություններ

H02.8  Կոպի ճշտված այլ հիվանդություններ

H02.9  Կոպի չճշտված հիվանդություն

H03*  Կոպի ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խմբերում

H03.0*  Կոպի լուծանքային ցավեր հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H03.1*  Կոպի վնասվածքներ այլ վարակային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H03.8*  Կոպի վնասվածքներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H04  Արցունքային ապարատի հիվանդություններ

Բացառությամբ` արցունքային ապարատի բնածին արատները (Q10.4-Q10.6)

H04.0  Արցունքագեղձաբորբ (դակրիոադենիտ)

H04.1  Արցունքագեղձի այլ հիվանդություններ

H04.2  Էպիֆորա (թաքնված արցունքահոսություն)

H04.3  Արցունքածորանների սուր և չճշտված բորբոքում

Բացառությամբ` նորածնի դակրիոցիստիտը (P39.1)

H04.4  Արցունքածորանների քրոնիկ բորբոքում

H04.5  Արցունքածորանի նեղացում և անբավարարություն

H04.6  Արցունքածորանի այլ փոփոխություններ

H04.8  Արցունքային ապարատի այլ հիվանդություններ

H04.9  Արցունքային ապարատի չճշտված հիվանդություն

H05  Ակնակապճի հիվանդություններ

Բացառությամբ` ակնակապճի բնածին արատները (Q10.7)

H05.0  Ակնակապճի սուր բորբոքում

H05.1  Ակնակապճի քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ

H05.2  Արտակնության (էկզոֆթալմի) վիճակ

H05.3  Ակնակապճի ձևախախտում

H05.4  Ներակնություն

H05.5  Չհեռացված, վաղուց ակնակապճի մեջ հայտնված օտար մարմին, որի հետևանքով վնասվել է ակնակապիճը

H05.8  Ակնակապճի այլ հիվանդություններ

H05.9  Ակնակապճի չճշտված հիվանդություններ

H06*  Ակնակապճի հիվանդություններ և արցունքային ապարատի վնասվածքներ, դասակարգված այլ խորագրերում

H06.0*  Արցունքային ապարատի վնասվածքներ, հիվանդությունների ընթացքում, դասակարգված այլ խորագրերում

H06.1*  Ակնակապճի մակաբուծային ինվազիա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H06.2*  Արտակնություն (էկզոֆթալմ) վահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարման ժամանակ (E05-.+)

H06.3*  Ակնակապճի այլ վնասվածքներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՇԱՂԿԱՊԵՆՈՒ (ԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԱՅԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H10-H13)

 

H10  Շաղկապենաբորբ

Բացառությամբ` կերատոկոնյուկտիվիտը (H16.2)

H10.0  Լորձաթարախային շաղկապենաբորբ

H10.1  Սուր ոչ անտեղակայության շաղկապենաբորբ

H10.2  Սուր այլ շաղկապենաբորբներ

H10.3  Չճշգրտված սուր շաղկապենաբորբ

Բացառությամբ` նորածնի աչքի բորբոքումը (օֆթալմիա) (P39.1) ԱՀՃ

H10.4  Քրոնիկ շաղկապենաբորբ

H10.5  Կոպաշաղկապենաբորբ

H10.8  Այլ շաղկապենաբորբներ

H10.9  Չճշտված շաղկապենաբորբ

H11  Շաղկապենու այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` կերատոկոնյուկտիվիտը (H16.2)

H11.0  Պտերիգիա

Բացառությամբ` կեղծ պտերիգիան (H11.8)

H11.1  Շաղկապենու վերափոխում և նստվածք

H11.2  Խծապ շաղկապենաբորբ

H11.3  Շաղկապենու արյունազեղումներ

H11.4  Շաղկապենու անոթային հիվանդություններ և բշտեր

H11.8  Շաղկապենու այլ ճշտված հիվանդություններ

H11.9  Շաղկապենու հիվանդություն, չճշտված

H13*  Շաղկապենու ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H13.0*  Շաղկապենու ֆիլյարինային ինվազիա (B74.-+)

H13.1*  Շաղկապենու սուր բորբոքում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H13.2*  Շաղկապենու բորբոքում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H13.3*  Ակնային պեմֆիգոիդ (L12.-+)

H13.8*  Շաղկապենու այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԵՂՋԵՐԵՆՈՒ, ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹԻ, ԼՍՆԱՊԱՏՅԱՆԻ ԵՎ ԹԱՐԹՉԱՎՈՐ ՄԱՐՄՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (H15-H22)

 

H15  Լսնապատյանի հիվանդություններ (սկլերայի)

H15.0  Սկլերիտ

H15.1  Էպիսկլերիտ

H15.8  Լսնապատյանի այլ ախտահարումներ

Բացառությամբ` դեգեներատիվ միոպիա (P00-P96)

H15.9  Լսնապատյանի հիվանդություն, չճշտված

H16  Կերատիտ, եղջերաբորբ

H16.0  Եղջերենու խոց

H16.1  Այլ մակերեսային կերատիտներ, առանց շաղկապենու բորբոքման (կոնյուկտիվիտ)

H16.2  Կերատոկոնյուկտիվիտ

H16.3  Խորը կերատիտ

H16.4  Եղջերենու նորանոթավորում

H16.8  Կերատիտի այլ ձևեր

H16.9  Կերատիտ, չճշտված

H17  Եղջերենու սպիներ և մթագնում

H17.0  Կպչուն լեյկոմա

H17.1  Եղջերենու այլ կենտրոնական մթագնումներ

H17.8  Եղջերենու այլ սպիներ և մթագնումներ

H17.9  Սպիներ և եղջերենու մթագնումներ, չճշտված

H18  Եղջերենու այլ հիվանդություններ

H18.0  Եղջերենու գունակավորում և նստվածք

Ախտահարում առաջացնող դեղորայքային միջոցները նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում` օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ գաղտնագիրը (դաս XX):

H18.1  Բուլյոզային կերատոպատիա

H18.2  Եղջերենու այլ այտուցներ

H18.3  Եղջերենու թաղանթների ձևափոխություններ

H18.4  Եղջերենու կազմափոխություն

Բացառությամբ` Մուրենայի խոցը (H16.0)

H18.5  Եղջերենու ժառանգական սնուցախանգարումներ

H18.6  Կերատոկոնուս

H18.7  Եղջերենու այլ ձևախախտումներ

Բացառությամբ` եղջերենու բնածին զարգացման արատները (Q 13.3-Q 13.4)

H18.8  Եղջերենու այլ ճշտված հիվանդություններ

H18.9  Եղջերենու հիվանդություն, չճշտված

H19*  Լսնապատյանի (սկլերայի) և եղջերենու ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H19.0*  Սկլերիտ և էպիսկլերիտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H19.1*  Կերատիտ, պայմանավորված հասարակ տենդաբշտիկի հարուցչով, և կերատոկոնյուկտիվիտ (B 00.5+)

H19.2*  Կերատիտ և կերատոկոնյուկտիվիտ այլ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H19.3*  Կերատիտ և կերատոկոնյուկտիվիտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրում

H19.8*  Լսնապատյանի և եղջերենու այլ ախտահարումներ` հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H20  Իրիդոցիկլիտ

H20.0  Սուր և ենթասուր իրիդոցիկլիտ

H20.1  Քրոնիկ իրիդոցիկլիտ

H20.2  Իրիդոցիկլիտ, առաջացած տեսապակիներից

H20.8  Այլ իրիդոցիկլիտներ

H20.9  Իրիդոցիկլիտ, չճշտված

H21  Ծիածանաթաղանթի և թարթչավոր մարմնի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` սիմպաթիկ ուվեիտը (H44.1)

H21.0  Գիֆեմա

Բացառությամբ` վնասվածքային գիֆեման (S05.1)

H21.1  Ծիածանաթաղանթի և թարթչավոր մարմնի այլ անոթային հիվանդություններ

H21.2  Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի կազմափոխություն

H21.3  Ծիածանաթաղանթի, թարթչավոր մարմնի և առաջային խցիկի բուշտ

Բացառությամբ` բբի միոտիկ բուշտը (H21.2)

H21.4  Բբային թաղանթներ

H21.5  Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի այլ տիպի սպիներ և պատռվածքներ

Բացառությամբ` կորեկտոպիան (Q13.2)

H21.8  Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի այլ ճշտված հիվանդություններ

H21.9  Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի հիվանդություն, չճշտված

H22*  Ծիածանաթաղանթի և թարթչավոր մարմնի ախտահարումներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H22.0*  Իրեդոցիկլիտ վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H22.1*  Իրեդոցիկլիտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H22.8*  Ծիածանաթաղանթի և թարթչավոր մարմնի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՈՍՊՆՅԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H25-H28)

 

H25  Ծերունական կատարակտա

Բացառությամբ` պատիճավոր գլաուկոման ոսպնյակի կեղծ շերտազատումով (H40.1)

H25.0  Սկզբնական ծերունական կատարակտա

H25.1  Ծերունական կորիզային կատարակտա

H25.2  Ծերունական թարթչային կատարակտա

H25.8  Ծերունական այլ կատարակտաներ

H25.9  Ծերունական կատարակտա, չճշտված

H26  Այլ կատարակտաներ

Բացառությամբ` բնածին կատարակտան (Q12.0)

H26.0  Մանկական, պատանեկան և ծերունական կատարակտա

H26.1  Վնասվածքային կատարակտա

Պատճառը պարզելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդ (դաս XX):

H26.2  Բարդացված կատարակտա

H26.3  Կատարակտա, առաջացած դեղամիջոցներից

Ախտահարում առաջացնող դեղորայքը պարզելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդ (դաս XX):

H26.4  Երկրորդական կատարակտա

H26.8  Այլ ճշտված կատարակտա

H26.9  Կատարակտա, չճշտված

H27  Ոսպնյակի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` ոսպնյակի բնածին արատները (Q12.-), մեխանիկական բարդությունները, կապված ներպատվաստված ոսպնյակի հետ (T85.2), պսևդոֆակիան (Z96.1)

H27.0  Աֆակիա

H27.1  Ոսպնյակի հոդախախտ

H27.8  Ոսպնյակի այլ ճշտված հիվանդություններ

H27.9  Ոսպնյակի հիվանդություն, չճշտված

H28*  Կատարակտա և ոսպնյակի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H28.0*  Շաքարախտային կատարակտա (E10-E14+ ընդհանուր չորրորդ նշանով .3)

H28.1*  Կատարակտա, ներզատական համակարգի այլ հիվանդությունների, սննդի և նյութափոխանակության խանգարումների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H28.2*  Կատարակտա ուրիշ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H28.8*  Ոսպնյակի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ԵՎ ՑԱՆՑԵՆՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H30-H36)

 

H30  Անոթացանցենային (խորիոռետինային) բորբոքում

H30.0  Օջախային խորիոռետինային բորբոքում

H30.1  Տարածված խորիոռետինային բորբոքում

Բացառությամբ` Էկսուդատիվ ռետինոպաթիան (H35.0)

H30.2  Հետին ցիկլիտ

H30.8  Այլ խորիոռետինային բորբոքումներ

H30.9  Խորիոռետինային բորբոքում, չճշտված

H31  Աչքի անոթաթաղանթի այլ հիվանդություններ

H31.0  Խորիոռետինային սպիներ

H31.1  Աչքի անոթաթաղանթի կազմափոխություն

Բացառությամբ` անգիոիդային զոլեր (H35.3)

H31.2  Աչքի անոթաթաղանթի ժառանգական սնուցախանգարում

Բացառությամբ` օրնիտինեմիան (E72.4)

H31.3  Աչքի անոթային թաղանթի արյունազեղում և պատռվածք

H31.4  Աչքի անոթային թաղանթի շերտազատում

H31.8  Աչքի անոթաթաղանթի այլ ճշտված հիվանդություններ

H31.9  Անոթաթաղանթի հիվանդություն, չճշտված

H32*  Խորիոռետինային խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H32.0*  Խորիոռետինային բորբոքում, վարակային և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H32.8*  Այլ խորիոռետինային խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H33  Ցանցենու պատռվածք և շերտազատում

Բացառությամբ` ռենիտային պիգմենտային էպիթելիի շերտազատումը (H35.7)

H33.0  Ցանցենու շերտազատում ցանցենու պատռվածքի հետ

H33.1  Ռետինոշիզիս և ռետինալային բուշտեր

Բացառությամբ` բնածին ռետինոշիզիսը (Q14.1), ցանցենու միկրոկիստոզային կազմափոխությունը (H35.4)

H33.2  Ցանցենու շիճուկային շերտազատում

Բացառությամբ` կենտրոնական շիճուկային խորիոռետինոպաթիան (H35.7)

H33.3  Ռետինալային պատռվածքներ` առանց ցանցենու շերտազատման

Բացառությամբ` ցանցենու ծայրամասային կազմափոխությունը, առանց պատռվածքի (H35.4), շերտազատման առիթով կատարված, վիրահատությունից հետո առաջացած խորիոռետինային սպիները (H59.8)

H33.4  Ցանցենու տրակցիոնային շերտազատում

H33.5  Ցանցենու շերտազատման այլ ձևեր

H34  Ցանցենու անոթների խցանում

Բացառությամբ` անցողիկ կուրությունը (G45.3)

H34.0  Ռետինալային զարկերակային անցողիկ խցանում

H34.1  Կենտրոնական ռետինալային զարկերակային խցանում

H34.2  Ռետինալային զարկերակային այլ խցանումներ

H34.8  Ռետինալային անոթային այլ խցանումներ

H34.9  Ռետինալային անոթային խցանում, չճշտված

H35  Ցանցենու այլ հիվանդություններ

H35.0  Ֆոնային ռետինոպաթիա և ցանցենու ռետինալային անոթային կազմափոխություն

H35.1  Պրեռետինոպաթիա

H35.2  Պրոլիֆերատիվ այլ ռետինոպաթիա

Բացառությամբ` վիտրեոռետինոպաթիան ցանցենու շերտազատմամբ (H33.4)

H35.3  Դեղին բծի և հետին բևեռի կազմափոխություն

Ախտահարում առաջացնող դեղանյութերը պարզելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդ (դաս XX):

H35.4  Ծայրամասային ռետինալային կազմափոխություն

Բացառությամբ` ռետինալային պատռվածքով (H33.3)

H35.5  Ժառանգական ռետինալային կազմափոխություն

H35.6  Ռետինալային արյունազեղում

H35.7  Ցանցենու շերտերի ճեղքում

H35.8  Ճշտված ռետինալային այլ խանգարումներ

H35.9  Ցանցենու հիվանդություն, չճշտված

H36*  Ցանցենու ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H36.0*  Շաքարախտային ռետինոպաթիա (E10-E 14+ ընդհանուր չորրորդ նշանով .3)

H36.8*  Այլ ռետինալային խանգարումներ, հիվանդությունների դեպքում, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԳԼԱՈՒԿՈՄԱ

(H40-H42)

 

Երկրորդական գլաուկոմայի պատճառը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ գաղտնագիր:

H40  Գլաուկոմա

Բացառությամբ` բացարձակ գլաուկոման (H44.5), բնածին գլաուկոման (Q15.0), վնասվածքային գլաուկոման` ծննդաբերական վնասվածքի դեպքում (P15.3)

H40.0  Գլաուկոմայի կասկած

H40.1  Առաջնային բացանկյունային գլաուկոմա

H40.2  Առաջնային փականկյունային գլաուկոմա

H40.3  Երկրորդական հետվնասվածքային գլաուկոմա

H40.4  Երկրորդական գլաուկոմա, աչքի բորբոքային հիվանդության հետևանքով

H40.5  Երկրորդական գլաուկոմա, աչքի այլ հիվանդությունների հետևանքով

H40.6  Երկրորդական գլաուկոմա, առաջացած դեղորայքի ընդունումից

H40.8  Այլ գլաուկոմա

H40.9  Գլաուկոմա, չճշտված

H42*  Գլաուկոմա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H42.0*  Գլաուկոմա ներզատական համակարգի հիվանդությունների, սննդի և նյութափոխանակության խանգարումների ժամանակ

H42.8*  Գլաուկոմա այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

 

ԱՊԱԿԵՆՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ԱԿՆԱԳՆԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H43-H45)

 

H43  Ապակենման մարմնի հիվանդություններ

H43.0  Ապակենման մարմնի արտանկում (պրոլապս)

Բացառությամբ` ապակենման մարմնի համախտանիշը, կատարակտի կապակցությամբ կատարված վիրահատությունից հետո (H59.0)

H43.1  Ապակենման մարմնի արյունազեղում

H43.2  Բյուրեղային նստվածք ապակենման մարմնում

H43.3  Ապակենման մարմնի այլ մթագնումներ

H43.8  Ապակենման մարմնի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` բարդացման վիտրոեոռետինոպաթիան` ցանցենու շերտազատմամբ (H33.4)

H43.9  Ապակենման մարմնի հիվանդություն, չճշտված

H44  Ակնագնդի հիվանդություններ

Ներառյալ` աչքի բազմաբնույթ կառուցվածքներն ընդգրկող խանգարումները

H44.0  Թարախային էնդոֆթալմիտ

H44.1  Այլ էնդոֆթալմիտներ

H44.2  Կազմափոխային միոպատիա

H44.3  Ակնագնդի այլ կազմափոխային հիվանդություններ

H44.4  Աչքի հիպոտոնիա (թերճնշում)

H44.5  Ակնագնդի կազմափոխական վիճակ

H44.6  Չհեռացված (վաղուց աչքն ընկած) մագնիսական օտար մարմին

H44.7  Չհեռացված (վաղուց աչքն ընկած) ոչ մագնիսական օտար մարմին

H44.8  Ակնագնդի այլ հիվանդություններ

H44.9  Ակնագնդի հիվանդություն, չճշտված

H45*  Ապակենման մարմնի և ակնագնդի ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H45.0*  Արյունազեղում ապակենման մարմնում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H45.1*  Էնդոֆթալմիտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H45.8*  Ապակենման մարմնի և ակնագնդի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԵՎ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H46-H48)

 

H46  Տեսողական նյարդի բորբոքում

Բացառությամբ` տեսողական նյարդի իշեմիկ նևրոպաթիան (H47.0.), տեսողական նյարդի նեյրոմիելիտը [Դեվիկի հիվանդություն] (G36.0)

H47  Տեսողական [2-րդ] նյարդի և տեսողական ուղիների այլ հիվանդություններ

H47.0  Տեսողական նյարդի հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

H47.1  Տեսողական նյարդի սկավառակի չճշտված այտուց

H47.2  Տեսողական նյարդի ատրոֆիա

H47.3  Տեսողական նյարդի սկավառակի այլ հիվանդություններ

H47.4  Տեսողական նյարդի խաչվածքի ախտահարումներ

H47.5  Տեսողական ուղիների այլ հատվածների ախտահարումներ

H47.6  Տեսողական կեղևային հատվածի ախտահարումներ

H47.7  Տեսողական հաղորդական ուղիների հիվանդություններ, չճշտված

H48*  Տեսողական [2-րդ] նյարդի և տեսողական ուղիների ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H48.0*  Տեսողական նյարդի ատրոֆիա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H48.1*  Ռետրոբուլբար նյարդաբորբ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H48.8*  Տեսողական նյարդի և տեսողական ուղիների այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԱՉՔԻ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱԿՆԱԳՆԴԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՈՄՈԴԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱԲԵԿՄԱՆ (ՌԵՖՐԱԿՑԻԱՅԻ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(H49-H52)

 

Բացառությամբ` նիստագմը և աչքի այլ ակամա շարժումները (H55)

H49  Լուծանքային շլություն

Բացառությամբ` օֆտալմոպլեգիան` ներքին (N52.5.), ներկորիզային (N51.2), վերկորիզային հարաճող (G23.1)

H49.0  3-րդ [ակնաշարժ] նյարդի լուծանք

H49.1  4-րդ [ճախարակային] նյարդի լուծանք

H49.2  6-րդ [զատող] նյարդի լուծանք

H49.3  Լիարժեք (արտաքին) օֆթալմոպլեգիա

H49.4  Արտաքին հարաճող օֆթալմոպլեգիա

H49.8  Այլ լուծանքային շլություններ

H49.9  Լուծանքային շլություն, չճշտված

H50  Շլության այլ ձևեր

H50.0  Միտվող փոխգործակցող շլություն

H50.1  Տարամիտվող փոխգործակցող շլություն

H50.2  Ուղղահայաց շլություն

H50.3  Տեղափոխվող հետերոտրոպիա

H50.4  Այլ և չճշտված հետերոտրոպիաներ

H50.5  Հետերոֆորիա

H50.6  Մեխանիկական շլություն

H50.8  Շլության այլ ճշտված ձևեր

H50.9  Չճշտված շլություն

H51  Աչքի փոխօգնության շարժումների այլ խանգարումներ

H51.0  Լուծանք հայացքի

H51.1  Զուգամիտության անբավարարություն [անբավարար և ավելցուկային զուգամիտություն]

H51.2  Ներկորիզային օֆթալմոպլեգիա

H51.8  Աչքի փոխօգնող շարժումների ճշտված այլ խանգարումներ

H51.9  Աչքի փոխօգնող շարժումների խանգարում, չճշտված

H52  Լուսաբեկման (ռեֆրակցիայի) և հարմարման (ակոմոդացիայի) խանգարումներ

H52.0  Հեռատեսություն

H52.1  Կարճատեսություն

Բացառությամբ` չարորակ կարճատեսությունը (H44.2)

H52.2  Տարաբեկություն (ասիգմատիզմ)

H52.3  Անիզոմետրոպիա և անիզեյկոնիա (անհավասար չափատեսություն)

H52.4  Ծերունական հեռատեսություն

H52.5  Հարմարման (ակոմոդացիայի) խանգարումներ

H52.6  Լուսաբեկման այլ խանգարումներ

H52.7  Լուսաբեկման խանգարումներ, չճշտված

 

ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ

(H53-H54)

 

H53  Տեսողության խանգարումներ

H53.0  Երկտեսություն` անոպսիայի հետևանքով

H53.1  Տեսողական սուբյեկտիվ խանգարումներ

Բացառությամբ` տեսողական զգայախաբությունները (R44.1)

H53.2  Երկտեսություն

H53.3  Երկակնային տեսողության այլ խանգարումներ

H53.4  Տեսողական դաշտի արատներ

H53.5  Գունավոր տեսողության անկանոնություններ

Բացառությամբ` ցերեկային կուրությունը (H53.1)

H53.6  Գիշերային կուրություն

Բացառությամբ` վիտամին A-ի անբավարարության հետևանքով (E50.5)

H53.8  Տեսողական այլ խանգարումներ

H53.9  Տեսողական խանգարում, չճշտված

H54  Կուրություն և ցածր տեսողություն

Բացառությամբ` անցողիկ կուրությունը (G45.3)

H54.0  Երկու աչքերի կուրություն

H54.1  Մեկ աչքի կուրություն, մյուս աչքի տեսողության իջեցմամբ

H54.2  Երկու աչքերի տեսողության թուլացում

H54.3  Երկու աչքերի տեսողության չսահմանված կորուստ

H54.4  Մեկ աչքի կուրություն

H54.5  Մեկ աչքի թուլացած տեսողություն

H54.6  Մեկ աչքի տեսողության չսահմանված կորուստ

H54.7  Տեսողության կորուստ, չճշտված

 

ԱՉՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԱՊԱՐԱՏԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H55-H59)

 

H55  Ակնախաղ (նիստագմ) և աչքի այլ ոչ կամային շարժումներ

H57  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի այլ հիվանդություններ

H57.0  Բբի ֆունկցիայի անկանոնություններ

H57.1  Աչքի ցավ

H57.8  Աչքի և հավելյալ ապարատի այլ չճշտված հիվանդություններ

H57.9  Աչքի և հավելյալ ապարատի խանգարում, չճշտված

H58*  Աչքի և հավելյալ ապարատի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H58.0*  Բբի ֆունկցիայի անկանոնություններ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H58.1*  Տեսողության խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H58.8*  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի այլ խախտումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H59  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի ախտահարումներ, բժշկական միջամտությունից հետո

Բացառությամբ` մեխանիկական բարդությունը, առաջացած` ներակնային ոսպնյակներից (T85.2), ակնային սարքավորումից, ներպատվաստուկից և փոխպատվաստուկից (T85.3), պսեվդոֆակիա (Z96.1)

H59.0  Ապակենման մարմնի համախտանիշ, կատարակտի կապակցությամբ արված վիրահատությունից հետո

H59.8  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի այլ ախտահարումներ բժշկական միջամտություններից հետո

H59.9  Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի ախտահարում բժշկական միջամտություններից հետո, չճշտված

 

Դ Ա Ս  VIII

 

ԱԿԱՆՋԻ ԵՎ ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼՈՒՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H60-H95)

 

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդությունները, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումները (E00-E90), հղիությունը, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջանը (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակները (P00-P96), բնածին շեղումները (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաները և քրոմոսոմային խանգարումները (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խորագրերում չդասակարգված ախտանիշները, հատկանիշները և նորմայից շեղումները (R00-R99), վնասվածքները, թունավորումները և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքները (S00-S98)

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H60-H62)

 

H60  Արտաքին ականջի բորբոքում

H60.0  Արտաքին ականջի թարախակույտ

H60.1  Արտաքին ականջի խորշիկաբորբ

H60.2  Արտաքին չարորակ ականջաբորբ

H60.3  Վարակիչ արտաքին այլ ականջաբորբեր

H60.4  Արտաքին ականջի խոլեստեատոմա

H60.5  Արտաքին սուր ոչ վարակիչ ականջաբորբ

H60.8  Արտաքին այլ ականջաբորբեր

H60.9  Արտաքին ականջաբորբ, չճշտված

H61  Արտաքին ականջի այլ հիվանդություններ

H61.0  Արտաքին ականջի պերիխոնդրիտ

H61.1  Ականջախեցու ոչ վարակիչ հիվանդություններ

Բացառությամբ` ականջախեցու ձևափոխումը, առաջացած վնասվածքի և պերեխոնդրիտի հետևանքով (M95.1)

H61.2  Ծծմբային (ականջագեջի) խցան

H61.3  Արտաքին լսողական անցուղու ձեռքբերովի խցանում

H61.8  Արտաքին ականջի ճշտված այլ հիվանդություններ

H61.9  Արտաքին ականջի հիվանդություն, չճշտված

H62*  Արտաքին ականջի ախտահարում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H62.0*  Արտաքին բակտերիալ ականջաբորբ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H62.1*  Արտաքին ականջաբորբ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H62.2*  Արտաքին ականջաբորբ սնկախտի ժամանակ

H62.3*  Արտաքին ականջաբորբ այլ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H62.4*  Արտաքին ականջաբորբ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H62.8*  Արտաքին ականջի այլ ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ ուրիշ խորագրերում դասակարգված

 

ՄԻՋԻՆ ԱԿԱՆՋԻ ԵՎ ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼՈՒՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H65-H75)

 

H65  Միջին ականջի ոչ թարախային բորբոքում

Ներառյալ` թմբկաթաղանթաբորբի հետ

H65.0  Միջին ականջի սուր շճային ականջաբորբ

H65.1  Միջին ականջի այլ սուր ոչ թարախային բորբոքում

Բացառությամբ` ականջաբորբ ճնշավնասվածքից հետո (T70.0) միջին ականջաբորբը (սուր) ԱՀՃ (H66.9)

H65.2  Քրոնիկ շճային միջին ականջաբորբ

H65.3  Քրոնիկ լորձային միջին ականջաբորբ

Բացառությամբ` միջին ականջի կպուրային հիվանդությունը (H74.1)

H65.4  Միջին ականջի այլ քրոնիկ ոչ թարախային բորբոքումներ

H65.9  Միջին ականջի ոչ թարախային, բորբոքում` չճշտված

H66  Միջին ականջի չճշտված և թարախային բորբոքում

Ներառյալ` միրինգիտի հետ

H66.0  Միջին ականջի թարախային սուր բորբոքում

H66.1  Միջին ականջի փողաթմբկախոռոչային թարախային քրոնիկ բորբոքում

H66.2  Միջին ականջի վերթմբկային գրպանիկի և այրի թարախային քրոնիկ բորբոքում

H66.3  Քրոնիկական այլ թարախային միջին ականջաբորբեր

H66.4  Միջին ականջի թարախային բորբոքում, չճշտված

H66.9  Միջին ականջի բորբոքում, չճշտված

H67*  Միջին ականջաբորբ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H67.0*  Միջին ականջաբորբ բակտերիալ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H67.1*  Միջին ականջաբորբ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ դասակարգված այլ խորագրերում

H67.8*  Միջին ականջաբորբ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H68  Լսողական (եվստախյան) փողի բորբոքում և խցանում

H68.0  Լսողական (եվստախյան) փողի բորբոքում

H68.1  Լսողական (եվստախյան) փողի խցանում

H69  Լսողական (եվստախյան) փողի այլ հիվանդություններ

H69.0  Խորաբաց լսողական (եվստախյան) փող

H69.8  Եվստախյան փողի այլ ճշտված հիվանդություններ

H69.9  Լսողական (եվստախյան) փողի չճշտված հիվանդություններ

H70  Մաստոիդիտ և համանման վիճակ

H70.0  Սուր մաստոիդիտ (պտկաձևաբորբ)

H70.1  Քրոնիկ մաստոիդիտ

H70.2  Պետրոզիտ (վիմաբորբ)

H70.8  Այլ մաստոիդներ և համանման վիճակներ

H70.9  Մաստոիդիտ, չճշտված

H71  Միջին ականջի խոլեստեատոմա

Բացառությամբ` կրկնվող խոլեստեատոմա մաստոիդեկտոմիայից հետո (H95.0), արտաքին ականջի խոլեստեատոմա (H60.4)

H72  Թմբկաթաղանթի ծակվածք

Ներառյալ` թմբկաթաղանթի թափացակումը` հետբորբոքային, կայուն հետվնասվածքային

Բացառությամբ` թմբկաթաղանթի վնասվածքային պատռվածքը (S09.2) H72.0 Թմբկաթաղանթի կենտրոնական ծակվածք

H72.1  Թմբկաթաղանթի ծակվածք վերնահարկի շրջանում

H72.2  Թմբկաթաղանթի եզրային այլ ծակվածք

H72.8  Թմբկաթաղանթի այլ ծակվածք

H72.9  Թմբկաթաղանթի ծակվածք, չճշտված

H73  Թմբկաթաղանթի այլ հիվանդություններ

H73.0  Սուր միրինգիտ

Բացառությամբ` միջին ականջաբորբի հետ (H65-H66)

H73.1  Քրոնիկ միրինգիտ

Բացառությամբ` միջին ականջաբորբի հետ (H65-H66)

H73.8  Թմբկաթաղանթի ճշտված այլ հիվանդություններ

H73.9  Թմբկաթաղանթի հիվանդություն, ճշտված

H74  Միջին ականջի և պտկաձև ելունի այլ հիվանդություններ

H74.0  Տիմպանոսկլերոզ

H74.1  Միջին ականջի կպչուն հիվանդություն

Բացառությամբ` «սոսնձվող» ականջը (H65.3)

H74.2  Լսողական ոսկրիկների կոտրվածք և տեղաշարժում

H74.3  Լսողական ոսկրիկների այլ ձեռքբերովի արատներ

H74.4  Միջին ականջի պոլիպ

H74.8  Միջին ականջի և պտկաձև ելունի այլ ճշտված հիվանդություններ

H74.9  Միջին ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություն, չճշտված

H75*  Այլ ախտահարումներ` միջին ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդությունների ժամանակ այլ ախտահարումներ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

H75.0*  Մաստորիդիտ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H75.8*  Միջին ականջի և պտկաձև ելունի այլ ճշտված հիվանդություններ, ուրիշ հիվանդությունների զուգակցմամբ` դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՆԵՐՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H80-H83)

 

H80  Օտոսկլերոզ

Ներառյալ` օտոսպոնգիոզը

H80.0  Օտոսկլերոզ, ներգրավելով ձվաձև պատուհանը չխցանող

H80.1  Օտոսկլերոզ, ներգրավելով ձվաձև պատուհանը, խցանող

H80.2  Խխունջային օտոսկլերոզ

H80.8  Օտոսկլերոզի այլ ձևեր

H80.9  Օտոսկլերոզ, չճշտված

H81  Անդաստակային ֆունկցիայի խանգարում

Բացառությամբ` գլխապտույտը` ԱՀՃ (R 42), համաճարակային (A88.1)

H81.0  Մեների հիվանդություն

H81.1  Բարորակ պարակսիզմային գլխապտույտ

H81.2  Անդաստակային նեյրիտ

H81.3  Ծայրամասային այլ գլխապտույտ

H81.4  Գլխապտույտ կենտրոնական ծագումով

H81.8  Անդաստակային ֆունկցիայի այլ խանգարումներ

H81.9  Անդաստակային ֆունկցիայի խանգարումներ, չճշտված

H82*  Անդաստակային համախտանիշ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H83  Ներքին ականջի այլ հիվանդություններ

H83.0  Լաբիրինթիտ (բավղաբորբ)

H83.1  Լաբիրինթային խուղակ

H83.2  Լաբիրինթային ֆունկցիայի խանգարում

H83.3  Ներքին ականջի աղմուկի երևույթներ

H83.8  Ներքին ականջի ճշտված այլ հիվանդություններ

H83.9  Ներքին ականջի հիվանդություն չճշտված

 

ԱԿԱՆՋԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(H90-H95)

 

H90  Լսողության կոնդուկտիվային և նյարդազգայական կորուստ

Ներառյալ` բնածին խլությունը

Բացառությամբ` խլությունը ԱՀՃ (H91.9), մուտացիոն խլությունը ՉԴԱԽ (H91.3), լսողության կորուստը`-ԱՀՃ (H91.9), հանկարծակի (ինքնածին) (H91.2), աղմուկից առաջացած (H83.3), ականջաթունային (H91.0)

H90.0  Կոնդուկտիվային լսողության կորուստ երկկողմանի

H90.1  Կոնդուկտիվային լսողության կորուստ միակողմանի, հակառակ ականջի նորմալ լսողությամբ

H90.2  Լսողության կոնդուկտիվային կորուստ, չճշտված

H90.3  Լսողության նեյրոսենսորային կորուստ, երկկողմանի

H90.4  Լսողության նեյրոսենսորային կորուստ միակողմանի, հակառակ ականջի նորմալ լսողությամբ

H90.5  Լսողության նեյրոսենսորային կորուստ, չճշտված

H90.6  Խառը կոնդուկտիվային և նեյրոսենսորային ծանրալսողություն երկկողմանի

H90.7  Խառը կոնդուկտիվային և նեյրոսենսորային միակողմանի ծանրալսություն, հակառակ ականջի նորմալ լսողությամբ

H90.8  Խառը կոնդուկտիվային և նեյրոսենսորային ծանրալսողություն` չճշտված

H91  Լսողության այլ կորուստներ

Բացառությամբ` լսողության ընկալման անկանոնությունները (H93.2), լսողության կորուստը, դասակարգված H90.- խորագրում, անցողիկ իշեմիկ խլություն (H93.0), հոգեծին խլություն (F 44.6), ծծմբային խցան (H61.2), աղմուկի առաջացրած լսողության կորուստ (H83.3)

H91.0  Լսողության ականջաթունային կորուստ

Թունավոր գործոնը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են արտաքին պատճառների լրացուցիչ կոդ (դաս XX)

H91.1  Պրեսբիակուզիս

H91.2  Ինքնածին լսողության հանկարծակի կորուստ

H91.3  Մուտացիոն խլություն, չի դասակարգվում այլ խորագրերում

H91.8  Ճշտված լսողության այլ կորուստ

H91.9  Լսողության կորուստ, չճշտված

H92  Օտալգիա և արտադրություն ականջից

H92.0  Օտալգիա (ականջացավ)

H92.1  Օտորեա (ականջահոսք)

Բացառությամբ` գանգուղեղային հեղուկի արտահոսքը ականջի միջով (G96.0)

H92.2  Արյունահոսություն ականջից

Բացառությամբ` վնասվածքային արյունահոսությունը (ծածկագրվում է վնասվածքի տեսակով)

H93  Ականջի այլ հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

H93.0  Ականջի ձևափոխական և անոթային հիվանդություններ

Բացառությամբ` պրեսբիակուզիան (H91.1)

H93.1  Ականջում աղմուկ (սուբեկտիվ)

H93.2  Լսողական ընկալման այլ արատներ

Բացառությամբ` լսողական զգայախաբությունները (R 44.0)

H93.3  Լսողական նյարդի հիվանդություններ

H93.8  Ականջի այլ ճշտված հիվանդություններ

H93.9  Ականջի հիվանդություններ, չճշտված

H94*  Ականջի այլ ախտահարումներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H94.0*  Խխունջային նյարդաբորբ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների դեպքում, դասակարգված այլ խորագրերում

H94.8*  Ականջի այլ ճշտված ախտահարումներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

H95  Ականջի և պտկաձև ելունի ախտահարում, բժշկական միջամտություններից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

H95.0  Մաստոիդեկտոմայից հետո կրկնվող խոլեստեատոմա

H95.1  Այլ ախտահարումներ մաստոիդեկտոմայից հետո

H95.8  Ականջի և պտկաձև ելունի այլ ախտահարումներ բժշկական միջամտություններից հետո

H95.9  Ականջի և պտկաձև ելունի ախտահարումներ բժշկական միջամտությունից հետո, չճշտված

 

Դ Ա Ս  IX

 

ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(I00-I99)

 

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների (A00-B99), նորագոյացությունների (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդությունների, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումների (E00-E90), հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանի (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակների (P00-P96), բնածին շեղումների (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաների և քրոմոսոմային խանգարումների (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խորագրերում չդասակարգված ախտանիշների, հատկանիշների և նորմայից շեղումների (R00-R99), վնասվածքների, թունավորումների և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքների (S00-S98), շարակցական հյուսվածքի համակարգային խանգարումների (M30-M36), ուղեղային անցողիկ իշեմիկ նոպաները և համանման համախտանիշների (G45-)

 

ՍՈՒՐ ՌԵՎՄԱՏԻԿ ՏԵՆԴ

(I00-I02)

 

I00  Ռևմատիկ տենդ առանց սրտի ներգրավման մասին հիշատակման

I01  Ռևմատիկ տենդ սրտի ներգրավումով

Բացառությամբ` սրտի քրոնիկ հիվանդությունները, ռևմատիկ ծագումով (I05-I09), առանց միաժամանակյա սուր ռևմատիկ պրոցեսի զարգացման կամ առանց ակտիվացման բնույթների կամ այդ պրոցեսի ռեցիդիվի: Ռևմատիկ պրոցեսի հարաբերական ակտիվության կասկածի դեպքում (հիվանդի մահվան դեպքում) անհրաժեշտ է ղեկավարվել գրքի 2-րդ մասում շարադրված հիվանդությունների և մահվան կոդավորման կանոններով և հրահանգներով.

I01.0  Սուր ռևմատիկ պերիկարդիտ

Բացառությամբ` պերիկարդիտը, չնշագրված որպես ռևմատիկական (I30.-)

I01.1  Սուր ռևմատիկ էնդոկարդիտ

I01.2  Սուր ռևմատիկ միոկարդիտ

I01.8  Սրտի այլ սուր ռևմատիկ հիվանդություններ

I01.9  Սրտի սուր ռևմատիկ հիվանդություններ, չճշտված

I02  Ռևմատիկ խորեա

Ներառյալ` Սիդենխեմի խորեան

Բացառությամբ` խորեան` ԱՀՃ (G 25.5), Հանտինգտոնի (G10)

I02.0  Ռևմատիկ խորեա սրտի ներգրավումով

I02.9  Ռևմատիկ խորեա առանց սրտի ներգրավման

 

ՍՐՏԻ ՔՐՈՆԻԿ ՌԵՎՄԱՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(I05-I09)

 

I05  Երկփեղկ փականի ռևմատիկ հիվանդություններ

Ներառյալ` վիճակները, դասակարգված I05.0 և I05.2-I05.9 խորագրերում ճշտված կամ չճշտված որպես ռևմատիկ

Բացառությամբ` դեպքերի` ճշտված ինչպես ոչ ռևմատիկ (I34-)

I05.0  Երկփեղկ փականի նեղացում

I05.1  Երկփեղկ փականի ռևմատիկ անբավարարություն

I05.2  Երկփեղկ փականի նեղացում անբավարարությամբ

I05.8  Երկփեղկ փականի այլ հիվանդություններ

I05.9  Երկփեղկ փականի այլ հիվանդություններ, չճշտված

I06  Աորտային փականի ռևմատիկ հիվանդություններ

Բացառությամբ` դեպքերի` չճշտված որպես ռևմատիկ (I35.-)

I06.0  Աորտային ռևմատիկ նեղացում

I06.1  Աորտային փականի ռևմատիկ անբավարարություն

I06.2  Աորտային ռևմատիկ նեղացում անբավարարությամբ

I06.8  Աորտային փականի ռևմատիկ այլ հիվանդություններ

I06.9  Աորտային փականի ռևմատիկ հիվանդություն, չճշտված

I07  Եռփեղկ փականի ռևմատիկ հիվանդություններ

Ներառյալ` դեպքերը` ճշտված կամ չճշտված որպես ռևմատիկ

Բացառությամբ` դեպքերի` ճշտված որպես ոչ ռևմատիկ (136.-)

I07.0  Եռփեղկ փականային նեղացում

I07.3  Եռփեղկ փականային անբավարարություն

I08.0  Եռփեղկ փականային նեղացում անբավարարությամբ

I07.8  Եռփեղկ փականի այլ հիվանդություններ

I07.9  Եռփեղկ փականի հիվանդություն, չճշտված

I08  Մի քանի փականների ախտահարում

Ներառյալ` դեպքերը` ճշտված կամ չճշտված, որպես ռևմատիկ

Բացառությամբ` էնդոկարդի ռևմատիկ հիվանդությունները, փականը` չճշտված (I09.1.), էնդոկարդիտը, փականը` չճշտված (I38)

I08.0  Երկփեղկ և աորտային փականների կապակցված ախտահարումներ

I08.1  Երկփեղկ և եռափեղկ փականների կապակցված ախտահարումներ

I08.2  Աորտային և եռափեղկ փականների կապակցված ախտահարումներ

I08.3  Երկփեղկ, աորտային և եռափեղկ փականների կապակցված ախտահարումներ

I08.8  Փականների բազմաթիվ այլ հիվանդություններ

I08.9  Փականների բազմաթիվ ախտահարումներ, չճշտված

I09  Սրտի ռևմատիկ այլ հիվանդություններ

I09.0  Ռևմատիկ միոկարդիտ

Բացառությամբ` միոկարդիտը, չճշտված որպես ռևմատիկ (I51.4)

I09.1  Էնդոկարդի ռևմատիկ հիվանդություններ, փականը չճշտված

Բացառությամբ` էնդոկարդիտ, փականը` չճշտված (I38)

I09.2  Քրոնիկ ռևմատիկ պերիկարդիտ

Բացառությամբ` վիճակները` չճշտված ինչպես ռևմատիկ (I31.-)

I09.8  Սրտի ռևմատիկ այլ հիվանդություններ, ճշտված

I09.9  Սրտի ռևմատիկ հիվանդություններ, չճշտված

Բացառությամբ` ռևմատոիդ կարդիտի (M05.3)

 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԲՆՈՒԹԱԳՐՎԱԾ ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՄԲ

(I10-I15)

 

Բացառությամբ` թոքային գերճնշման (I27.0), նորածնային գերճնշման (P29.2), բարդացված հղիության, ծննդաբերության կամ հետծննդաբերական շրջանի (Օ10-Օ11, Օ13-Օ16), պսակաձև անոթի ներգրավումով (I20-I25)

I10  Հիմնական առաջնային գերճնշում

Բացառությամբ` անոթների ախտահարման` աչքի (N35.0), ուղեղի (I60-I69)

I11  Սրտի գերճնշումային հիվանդություն (հիպերտոնիկ հիվանդություն, առավելապես սրտի ախտահարումով)

Ներառյալ` ցանկացած վիճակը, ներկայացված խորագրերում I50.-I51.4-I51. 9, պայմանավորված գերճնշումով

I11.0  Գերճնշումային (հիպերտոնիկ) հիվանդություն, առավելապես սրտի ախտահարումով, սրտային անբավարարությամբ

I11.9  Գերճնշումային (հիպերտոնիկ) հիվանդություն, առավելապես սրտի ախտահարումով, առանց սրտային անբավարարության (կանգային)

I12  Գերճնշումային (հիպերտոնիկ) հիվանդություն, առավելապես երիկամների ախտահարումով

Ներառյալ` երիկամի զարկերակակարծրացումը, աթերոսկլերոտիկ նեֆրիտը (քրոնիկ), ցանկացած գերճնշումային նեվրոպաթիա վիճակը, ներկայացված N18.,-N19.-կամ N26. խորագրերում-համակցված ցանկացած այլ վիճակով, նշված I10 խորագրերում, նեֆրոսկլերոզը

Բացառությամբ` երկրորդային գերճնշման (I15.-)

I12.0  Գերճնշումային հիվանդություն առավելապես երիկամի ախտահարումով, երիկամային անբավարարությամբ

I12.9  Գերճնշումային հիվանդություն առավելապես երիկամի ախտահարումով, առանց երիկամային անբավարարության

I13  Գերճնշումային (հիպերտոնիկ) հիվանդություն առավելապես սրտի և երիկամի ախտահարումով

Ներառյալ` հիվանդությունը` սիրտ-երիկամային, սիրտ-անոթային երիկամային, ցանկացած վիճակ, նշված I11. խորագրում, համակցված ցանկացած այլ վիճակով, ներկայացված I12. խորագրերում

I13.0  Գերճնշումային (հիպերտոնիկ) հիվանդություն` առավելապես սրտի և երիկամի ախտահարումով (կանգային) սրտային անբավարարությամբ

I13.1  Գերճնշումային հիվանդություն` առավելապես երիկամի ախտահարումով, երիկամային անբավարարությամբ

I13.2  Գերճնշումային հիվանդություն` առավելապես սրտի և երիկամի ախտահարումով (կանգային) սրտային և երիկամային անբավարարությամբ

I13.9  Գերճնշումային հիվանդություն` առավելապես սրտի և երիկամի ախտահարումով, չճշտված

I15  Երկրորդային գերճնշում

Բացառությամբ` անոթների ներգրավման` աչքի (N 35.0), ուղեղի (I60-I69)

I15.0  Ռենովասկուլյար գերճնշում

I15.1  Երկրորդային գերճնշում, երիկամի այլ ախտահարման նկատմամբ

I15.2  Երկրորդային գերճնշում, ներզատիչ խանգարումների նկատմամբ

I15.8  Այլ երկրորդային գերճնշում

I15.9  Երկրորդային գերճնշում, չճշտված

 

ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ

(I20-I25)

 

Ներառյալ` գերճնշման մասին հիշեցումը (I10-I15)

I20  Ստենոկարդիա (կրծքահեղձուկ)

I20.0  Անկայուն ստենոկարդիա

I20.1  Ստենոկարդիա

I20.8  Ստենոկարդիայի այլ ձևեր

I20.9  Ստենոկարդիա, չճշտված

I21  Սրտամկանի սուր ինֆարկտ

Ներառյալ` միոկարդի ինֆարկտը, ճշտված որպես սուր կամ հաստատված 4-շաբաթյա (28 օր) տևողությամբ կամ պակաս սուր սկզբի առաջացումից հետո

Բացառությամբ` միոկարդի ինֆարկտը` նախկինում անցկացված (I25.2), հաջորդող (I22.-), ճշտված ինչպես քրոնիկական կամ շարունակված ավելի քան 4 շաբաթ (28 օրից ավելի) սկզբից հաշված (I25.8), որոշ ընթացիկ բարդություններ, միոկարդի սուր ինֆարկտից հետո (I23.-), հետինֆարկտային սրտամկանային համախտանիշ (I24.1)

I21.0  Սրտամկանի առաջային պատի անդրպատային սուր ինֆարկտ,

I21.1  Սրտամկանի ստորին պատի անդրպատային սուր ինֆարկտ

I21.2  Սրտամկանի անդրպատային սուր ինֆարկտ, այլ ճշտված տեղակայումով

I21.3  Սրտամկանի անդրպատային սուր ինֆարկտ չճշտված տեղակայումով

I21.4  Սրտամկանի սուր ենթաներսրտային ինֆարկտ

I21.9  Սրտամկանի սուր ինֆարկտ, չճշտված

I22  Սրտամկանի կրկնակի ինֆարկտ

Ներառյալ` սրտամկանի կրկնվող ինֆարկտը

Բացառությամբ` սրտամկանի ինֆարկտի, ճշտված որպես քրոնիկական կամ հաշված սկսվելուց հաստատված ավելի քան 4 շաբաթ (ավելի քան 28 օր) տևողությամբ` (I25.8)

I22.0  Սրտամկանի առաջային պատի կրկնվող ինֆարկտ

I22.1  Սրտամկանի ստորին պատի կրկնվող ինֆարկտ

I22.8  Սրտամկանի կրկնվող ինֆարկտ այլ ճշտված տեղակայումով

I22.9  Սրտամկանի կրկնվող ինֆարկտ չճշտված տեղակայումով

I23  Սրտամկանի սուր ինֆարկտի որոշ ընթացիկ բարդություններ

Բացառությամբ` թվարկված վիճակները չճշտված որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն (I31.-I51.-), սրտամկանի սուր ինֆարկտին ուղեկցող (I21.-I22.-)

I23.0  Արյունասրտակրանք (հերմոպերիկարդ)` որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի մոտակա բարդություն

I23.1  Միջնախասրտային խտրոցի արատ, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

I23.2  Միջփորոքային խտրոցի արատ, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

I23.3  Սրտային պատի պատռվածք առանց արյունասրտապարկի, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

Բացառությամբ` արյունասրտապարկը (I23.0)

I23.4  Ջլային լարի պատռվածք, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

I23.5  Պտկային մկանների պատռվածք, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

I23.6  Նախասրտի, ականջիկի և փորոքի թրոմբոզ, որպես սրտամկանի սուր ինֆարկտի ընթացիկ բարդություն

I23.8  Սրտամկանի սուր ինֆարկտի այլ ընթացիկ բարդություններ

I24  Սրտի սուր իշեմիկ հիվանդությունների այլ ձևեր

Բացառությամբ` սրտամկանի անցողիկ իշեմիան, նորածինների մոտ (P 29.4), ստենոկարդիան (I20.-)

I24.0  Պսակաձև անոթների թրոմբոզ, սրտամկանի ինֆարկտի չբերող

Բացառությամբ` պսակաձև անոթների քրոնիկ կամ սկսվելուց (125.8) ավելի քան 4 շաբաթ (28 օրից ավելի) անցնելուց հետո խցանումը

I24.1  Դրեսսլերի համախտանիշ

I24.8  Սրտի սուր իշեմիկ հիվանդության այլ ձևեր

I24.9  Սրտի սուր իշեմիկ հիվանդություն, չճշտված

Բացառությամբ` սրտի իշեմիկ հիվանդությունը (քրոնիկ) ԱՀՃ (I25.9.)

I25  Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն

Բացառությամբ` սիրտ-անոթային հիվանդության ԱՀՃ (I51.6)

I25.0  Սիրտ-անոթային աթերոսկլերոտիկ հիվանդություն, այդպես նկարագրված

I25.1  Սրտի աթերոսկլերոտիկ հիվանդություն

I25.2  Նախկինում սրտամկանի ինֆարկտ տարած

I25.3  Սրտի անևրիզմա (անոթալայնանք)

I25.4  Պսակաձև զարկերակի անևրիզմա

Բացառությամբ` պսակաձև (զարկերակի) բնածին անևրիզման (Q24.5)

I25.5  Իշեմիկ կարդիոմիոպաթիա

I25.6  Սրտամկանի անհամախտանիշ իշեմիա

I25.8  Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդության այլ ձևեր

I25.9  Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն, չճշտված

 

ԹՈՔԱՅԻՆ ՍԻՐՏ ԵՎ ԹՈՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(I26-I28)

 

I26  Թոքային խցանում (էմբոլիա)

Ներառյալ` թոքայինը (զարկերակների) (երակների)` ինֆարկտը, թրոմբոզը (մակարդուկախցանում), տրոմբոէմբոլիան

Բացառությամբ` բարդացված` վիժումը (Օ03-Օ07), արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.2), հղիությունը, ծննդաբերություն և հետծննդյան շրջանը (Օ88-)

I26.0  Թոքային խցանում սուր թոքային սրտի հիշատակմամբ

I26.9  Թոքային խցանում առանց սուր թոքային սրտի հիշատակման

I27  Թոքասրտային անբավարարության այլ ձևեր

I27.0  Առաջնային թոքային գերճնշում

I27.1  Սրտի կիֆոսկոլիոզային հիվանդություն

I27.8  Թոքասրտային անբավարարության այլ ճշտված ձևեր

I27.9  Թոքասրտային անբավարարություն, չճշտված

I28  Թոքային անոթների այլ հիվանդություններ

I28.0  Թոքային անոթների զարկերակաերակային խուղակ

I28.1  Թոքային զարկերակի անևրիզմա

I28.8  Թոքային անոթների այլ ճշտված հիվանդություններ

I28.9  Թոքային անոթների հիվանդություն, չճշտված

 

ՍՐՏԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(I30-I52)

 

I30  Սուր պերիկարդիտ

Ներառյալ` սուր սրտապարկային արտաքիրտը

Բացառությամբ` ռևմատիկ պերիկարդիտի (սուր) (I01.0)

I30.0  Սուր, ոչ յուրահատուկ ինքնածին պերիկարդիտ

I30.1  Ինֆեկցիոն պերիկարդիտ

I30.8  Սուր պերիկարդիտի այլ ձևեր

I30.9  Սուր պերիկարդիտ, չճշտված

I31  Պերիկարդի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` հիվանդությունների` ճշտված ինչպես ռևմատիկ (I09.2), որոշ ընթացիկ բարդությունների, սրտամկանի սուր ինֆարկտի (I23.-), հետկարդիոտոմիկ համախտանիշը (I97.0), սրտի վնասվածքի (S26.-)

I31.0  Քրոնիկական կպչուն պերիկարդիտ

I31.1  Քրոնիկական կառուցողական պերիկարդիտ

I31.2  Արյունահեմոպերիկարդ սրտակրանքում` այլ խորագրերով չդասակարգված

I31.3  Սրտակրանքային (ոչ բորբոքային) արտաքիրտ

I31.8  Սրտապարկի այլ ճշտված հիվանդություններ

I31.9  Սրտապարկի հիվանդություններ, չճշտված

I32*  Պերիկարդիտ` հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I32.0*  Պերիկարդիտ, մանրէային հիվանդությունների ժամանակ` դասակարգված այլ խորագրերում

I32.1*  Պերիկարդիտ, այլ բակտերիալ մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I32.8*  Պերիկարդիտ, այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I33  Սուր և ենթասուր էնդոկարդիտ

Բացառությամբ` ռևմատիկ սուր էնդոկարդիտը (I01.1), էնդոկարդիտը ԱՀՃ (I38)

I33.0  Սուր և ենթասուր վարակային էնդոկարդիտ

I33.9  Սուր էնդոկարդիտ, չճշտված

I34  Երկփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ ախտահարում

Բացառությամբ` երկփեղկը (փականային)` հիվանդությունը (I05.9.), անբավարարությունը (I05.8.), նեղացումը (I05.0), ախտահարումը, ճշտված որպես ռևմատիկ (I05.-), չհաստատված պատճառի դեպքում, բայց հիշատակելով (մասին)` աորտային փականի հիվանդությունների (I08.0), երկփեղկ նեղացման կամ խցանման (I05.0)

I34.0  Երկփեղկ (փականային) անբավարարություն

I34.1  Երկփեղկ փականի արտանկում

Բացառությամբ` Մարֆանի համախտանիշը (Q87.4)

I34.2  Երկփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ նեղացում

I34.8  Երկփեղկ փականի այլ ոչ ռևմատիկ ախտահարումներ

I34.9  Երկփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ ախտահարում, չճշտված

I35  Աորտային փականի ոչ ռևմատիկ ախտահարումներ

Բացառությամբ` ենթաաորտային հիպերտրոֆիկ նեղացումը, որպես ճշտված (I42.1), ռևմատիկ ախտահարումը, չպարզված պատճառի ժամանակ (I06.-), բայց հիշատակված երկփեղկ փականի հիվանդության մասին (I08.0)

I35.0  Աորտային (փականային) նեղացում

I35.1  Աորտային (փականային) անբավարարություն

I35.2  Աորտային (փականային) նեղացում` անբավարարությամբ

I35.8  Աորտային փականի այլ ախտահարումներ

I35.9  Աորտային փականի ախտահարում, չճշտված

I36  Եռփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ ախտահարումներ

Բացառությամբ` առանց պատճառի ճշտման (I07.-), ճշտված ինչպես ռևմատիկ (I07.-)

I36.0  Եռփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ նեղացում

I36.1  Եռփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ անբավարարություն

I36.2  Եռփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ նեղացում` անբավարարությամբ

I36.8  Եռփեղկ փականի այլ ոչ ռևմատիկ ախտահարումներ

I36.9  Եռփեղկ փականի ոչ ռևմատիկ ախտահարում, չճշտված

I37  Թոքային զարկերակի փականի ախտահարում

Բացառությամբ` խախտումները, ճշտված, որպես ռևմատիկ (I09.8)

I37.0  Թոքային զարկերակի փականի նեղացում

I37.1  Թոքային զարկերակի փականի անբավարարություն

I37.2  Թոքային զարկերակի փականի նեղացում, անբավարարությամբ

I37.8  Թոքային զարկերակի փականի այլ ախտահարումներ

I37.9  Թոքային զարկերակի փականի ախտահարումներ, չճշտված

I38  Էնդոկարդիտ չճշտված փականի

Բացառությամբ` դեպքերը, ճշտված որպես ռևմատիկ (I09.1), ներսրտային ֆիբրոէլաստոզը (I42.4)

I39*  Էնդոկարդիտ և սրտի փականների ախտահարում, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Ներառյալ` էնդոկարդի ախտահարումը (դեպքում), Լիմբանա-Սակսի հիվանդությունը (M32.1+), որովայնային տիֆը (A01.0+), հոնոկոկկային վարակը (A54.8.+), կանդիդոզային վարակը (B37.6.+), մենինգոկոկկային վարակը (A39.5+), ռևմատոիդ արտրիտը (M05.3+), սիֆիլիսը (A52.0+), տուբերկուլյոզը (A18.8+)

I39.0*  Երկփեղկ փականի ախտահարում, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I39.1*  Աորտային փականի ախտահարում, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I39.2*  Եռփեղկ փականի ախտահարում, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I39.3*  Թոքային զարկերակի փականի ախտահարումներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I39.4*  Բազմաթիվ փականների ախտահարումներ, հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I39.8*  Էնդոկարդիտ չճշտված փական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I40  Սուր միոկարդիտ

I40.0  Վարակային միոկարդիտ

I40.1  Մեկուսացված միոկարդիտ

I40.8  Սուր միոկարդիտի այլ ձևեր

I40.9  Սուր միոկարդիտ, չճշտված

I41*  Միոկարդիտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I41.0*  Միոկարդիտ, մանրէային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I41.1*  Միոկարդիտ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I41.2*  Միոկարդիտ, այլ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I41.8*  Միոկարդիտ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I42  Կարդիոմիոպաթիա

Բացառությամբ` իշեմիկ կարդիոմիոպաթիայի (I25.5) բարդացած կարդիոմիոպաթիան` հղիությունը (Օ99.4), հետծննդյան շրջանը (Օ90.3)

I42.0  Լայնացած կարդիոմիոպաթիա

I42.1  Օբստրուկտիվ հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա

I42.2  Այլ հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա

I42.3  Էնդոմիոկարդիալ (էոզինոֆիլային) հիվանդություն

I42.4  Էնդոկարդիալ ֆիբրոէլաստոզ

I42.5  Այլ ռեստրիկտիվային կարդիոմիոպաթիա

I42.6  Ալկոհոլային կարդիոմիոպաթիա

I42.7  Կարդիոմիոպաթիա, պայմանավորված դեղորայքի ազդեցությամբ և այլ արտաքին գործոններով

I42.8  Այլ կարդիոմիոպաթիաներ

I42.9  կարդիոմիոպաթիա, չճշտված

I43*  Կարդիոմիոպաթիա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I43.0*  Կարդիոմիոպաթիա, բակտերիալ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I43.1*  Կարդիոմիոպաթիա, նյութափոխանակության խանգարումների ժամանակ

I43.2*  Կարդիոմիոպաթիա, սնուցման խանգարումների ժամանակ

I43.8*  Կարդիոմիոպաթիա այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I44  Նախասրտափորոքային և (Հիսի) խրձի ձախ ոտիկի բլոկադա

I44.0  Նախասիրտ-փորոքային շրջափակում առաջին աստիճանի

I44.1  Նախասիրտ-փորոքային շրջափակում երկրորդ աստիճանի

I44.2  Լրիվ նախասիրտ-փորոքային շրջափակում

I44.3  Այլ և չճշտված նախասիրտ-փորոքային շրջափակում

I44.4  Խրձի ձախ ոտիկի առաջային ճյուղի շրջափակում

I44.5  Խրձի ձախ ոտիկի հետին ճյուղի շրջափակում

I44.6  Խրձիկի այլ և չճշտված բլոկադա

I44.7  Խրձիկի ձախ ոտիկի շրջափակում, չճշտված

I45  Հաղորդչականության այլ խանգարումներ

I45.0  Խրձի աջ ոտիկի շրջափակում

I45.1  Խրձի աջ ոտիկի այլ և չճշտված շրջափակում

I45.2  Երկխրձային շրջափակում

I45.3  Եռխրձային շրջափակում

I45.4  Ներփորոքային ոչ յուրահատուկ շրջափակում

I45.5  Սրտի ճշտված այլ շրջափակում

Բացառությամբ` սրտի բլոկադան ԱՀՃ (I45.9)

I45.6  Վաղաժամ դրդման համախտանիշ

I45.8  Հաղորդչականության այլ ճշտված խանգարումներ

I45.9  Հաղորդչականության խանգարումներ, չճշտված

I46  Սրտի կանգ

Բացառությամբ` սրտածին շոկը (R 57.0.), բարդացված` վիժումը, արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.8), մանկաբարձական, վիրահատական միջամտությունների և գործողությունների (Օ75.4)

I46.0  Սրտի կանգ, սրտային գործունեության հաջող վերականգնումով

I46.1  Հանկարծակի սրտային մահ, այդպես նկարագրված

Բացառությամբ` հանկարծակի մահը ԱՀՃ (R 96-), դեպքում` սրտամկանի ինֆարկտը (I21-I22), հաղորդելիության խանգարումը (I44-I45)

I46.9  Սրտի կանգ, չճշտված

I47  Նոպայական տախիկարդիա

Բացառությամբ` բարդացված` վիժումը, արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությունը (Օ00-Օ07, Օ08.8), մանկաբարձական վիրահատական միջամտությունը և գործողությունները (Օ75.4), տախիկարդիան ԱՀՃ (R00.0)

I47.0  Հետադարձ փորոքային առիթմիա

I47.1  Վերփորոքային առիթմիա

I47.2  Փորոքային առիթմիա

I47.9  Նոպայական առիթմիա, չճշտված

I48  Նախասրտի թելքախաղ և թրթռոց

I49  Սրտային ռիթմի այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` բրադիկարդիան ԱՀՃ (R00.1), սրտի ռիթմի խանգարումը, նորածինների մոտ (P29.1), վիճակները, բարդացված` վիժումը, արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությունը (Օ00-007, Օ08.8), մանկաբարձական վիրաբուժական միջամտությունը և գործողութունները (Օ75.4)

I49.0  Փորոքների թելքախաղ և թրթռոց

I49.1  Նախասրտի վաղաժամ ապաբևեռացում

I49.2  Միակցումից ծագող վաղաժամ ապաբևեռացում

I49.3  Փորոքների վաղաժամ ապաբևեռացում

I49.4  Այլ և չճշտված վաղաժամ ապաբևեռացումներ

I49.5  Ծոցային հանգույցի թուլության համախտանիշ

I49.8  Սրտի ռիթմի այլ ճշտված խանգարումներ

I49.9  Սրտի ռիթմի խանգարում, չճշտված

I50  Սրտային անբավարարություն

Բացառությամբ` սրտի վիրահատության հետևանքի կամ սրտի պրոթեզի առկայության (I97.1), սրտային անբավարարություն նորածինների (P29.0), վիճակ` պայմանավորված գերճնշումով (I11.0)` երիկամի հիվանդությամբ (I13.-), վիճակներ` բարդացված վիժմամբ, արտարգանդային կամ արտատեղային հղիությամբ (Օ00-Օ07, Օ08.8), մանկաբարձական վիրահատական միջամտությամբ և գործողությամբ (Օ75.4)

I50.0  Սրտային (կանգային) անբավարարություն

I50.1  Ձախփորոքային անբավարարություն

I50.9  Սրտային անբավարարություն, չճշտված

I51  Բարդություններ և ոչ ճիշտ նշված սրտի հիվանդություններ

Բացառությամբ` ցանկացած վիճակները, մատնանշված I51.4-I51.9 խմբերում, պայմանավորված գերճնշումով (I11.-)` երիկամի հիվանդությամբ (I13.-), սրտամկանի սուր ինֆարկտով ուղեկցվող բարդությամբ (I23.-), ճշտված որպես ռևմատիկ (I00-I09)

I51.0  Սրտի միջնապատի ձեռք բերովի արատ

I51.1  Ջլային լարի պատռվածք, չդասակարգված այլ խմբերում

I51.2  Պտկիկային մկանների պատռվածք, չդասակարգված այլ խմբերում

I51.3  Ներսրտային թրոմբոզ, չդասակարգված այլ խմբերում

I51.4  Միոկարդիտ, չճշտված

I51.5  Միոկարդի կազմափոխություն

I51.6  Սիրտ-անոթային հիվանդություն, չճշտված

Բացառությամբ` սիրտ-անոթային աթերոսկլերոտիկ հիվանդության, այդպես նկարագրված (I25.0)

I51.7  Կարդիոմեգալիա

I51.8  Սրտի ոչ ճիշտ նշված այլ հիվանդություններ

I51.9  Սրտի հիվանդություն, չճշտված

I52*  Սրտի ախտահարում այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` սիրտ-անոթային խանգարումը ԱՀՃ հիվանդության ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (I98.-*)

I52.0*  Սրտի այլ ախտահարումներ` մանրէային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I52.1*  Սրտի ախտահարումներ` այլ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I52.8*  Սրտի այլ ախտահարումներ, ուրիշ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(I60-I69)

 

Ներառյալ` գերճնշման մասին հիշեցումը (վիճակ, նշված I10 և I15-խմբերում)

Բացառությամբ` անոթային թուլամտության (F 01.-), ներգանգային վնասվածքային արյունազեղման (S06-), անցողիկ գանգուղեղային իշեմիկ նոպաների և համանման համախտանիշների (G45.-)

I60  Ենթաոստայնային (ենթաարախնոիդալ) արյունազեղում

Ներառյալ` ուղեղի անոթների անևրիզմայի պատռվածքը

Բացառությամբ` ենթաոստանային արյունազեղման հետևանքը (I69.0)

I60.0  Ենթաոստանային արյունազեղում կարոտիսյան ծոցից և բիֆուրկացիայից

I60.1  Ենթաոստայնային արյունազեղում ` միջին ուղեղային զարկերակից

I60.2  Ենթաոստայնային արյունազեղում` առաջնային միացնող զարկերակից

I60.3  Ենթաոստայնային արյունազեղում հետին կապակցող զարկերակից

I60.4  Ենթաոստայնային արյունազեղում` հիմային զարկերակից

I60.5  Ենթաոստայնային արյունազեղում` ողնաշարային զարկերակից

I60.6  Ենթաոստայնային արյունազեղում` ներգանգային այլ զարկերակից

I60.7  Ենթաոստայնային արյունազեղում` ներգանգային զարկերակներից` չճշտված

I60.8  Այլ ենթաոստայնային արյունազեղումներ

I60.9  Ենթաոստայնային արյունազեղում, չճշտված

I61  Ներուղեղային արյունազեղում

Բացառությամբ` ուղեղի արյունազեղման հետևանքների (I69.1)

I61.0  Կիսագնդի ենթակեղևային ներուղեղային արյունազեղում

I61.1  Կիսագնդի կեղևային ներուղեղային արյունազեղում

I61.2  Կիսագնդի ներուղեղային արյունազեղում, չճշտված

I61.3  Ուղեղաբնի ներուղեղային արյունազեղում

I61.4  Ուղեղիկի ներուղեղային արյունազեղում

I61.5  Ներփորոքային ներուղեղային արյունազեղում

I61.6  Ներուղեղային արյունազեղում բազմաթիվ տեղակայումով

I61.8  Ներուղեղային այլ արյունազեղումներ

I61.9  Ներուղեղային արյունազեղում, չճշտված

I62  Ոչ վնասվածքային ներուղեղային այլ արյունազեղում

Բացառությամբ` ներուղեղային արյունազեղման հետևանքը (I69.2.)

I62.0  Ենթակարծրենային արյունազեղում (սուր) (ոչ վնասվածքային)

I62.1  Ոչ վնասվածքային արտակարծրենային արյունազեղում

I62.9  Ներուղեղային արյունազեղում (ոչ վնասվածքային) չճշտված

I63  Ուղեղի ինֆարկտ

Ներառյալ` ուղեղի ինֆարկտ առաջացնող ուղեղային և նախաուղեղային զարկերակների խցանումը և նեղացումը

Բացառությամբ` ուղեղի ինֆարկտից հետո բարդությունների (I69.3)

I63.0  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած նախաուղեղային զարկերակի թրոմբոզից

I63.1  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած նախաուղեղային զարկերակի էմբոլիայից

I63.2  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած նախաուղեղային զարկերակի չճշտված խցանումից կամ նեղացումից

I63.3  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած ուղեղային զարկերակի թրոմբոզից

I63.4  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած ուղեղային զարկերակի էմբոլիայից

I63.5  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած ուղեղային զարկերակի չճշտված խցանումից կամ նեղացումից

I63.6  Ուղեղի ինֆարկտ, առաջացած ուղեղային երակների թրոմբոզից, ոչ թարախածին

I63.8  Ուղեղի այլ ինֆարկտ

I63.9  Ուղեղի չճշտված ինֆարկտ

I64  Ինսուլտ, չճշտված որպես արյունազեղում կամ ինֆարկտ

Բացառությամբ` ինսուլտի հետևանքի (I69.4)

I65  Նախաուղեղային զարկերակների խցանում կամ նեղացում, չտանելով ուղեղի ինֆարկտի

Բացառությամբ` վիճակը, առաջացնելով ուղեղի ինֆարկտ (I63.-)

I65.0  Ողնաշարային զարկերակի խցանում և նեղացում

I65.1  Հիմնային զարկերակի խցանում և նեղացում

I65.2  Քնային զարկերակի խցանում և նեղացում

I65.3  Բազմակի և երկկողմանի նախաուղեղային զարկերակի խցանում և նեղացում

I65.8  Նախաուղեղային այլ զարկերակի խցանում և նեղացում

I65.9  Նախաուղեղային զարկերակի չճշտված խցանում և նեղացում

I66  Ուղեղային զարկերակի խցանում և նեղացում, ուղեղի ինֆարկտ չառաջացնող

Ներառյալ` օբստրուկցիան (լրիվ) (մասնակի) նեղացում (միջին, առաջային, հետին զարկերակի թրոմբոզ) ուղեղային զարկերակի և ուղեղիկի զարկերակի էմբոլիա` չառաջացնելով ուղեղի ինֆարկտ

Բացառությամբ` ուղեղի ինֆարկտ առաջացնող վիճակը (I63.-)

I66.0  Միջին ուղեղային զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.1  Ուղեղային առջևի զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.2  Ուղեղային հետին զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.3  Ուղեղիկային զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.4  Բազմակի և երկկողմանի ուղեղի զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.8  Ուղեղի այլ զարկերակի խցանում և նեղացում

I66.9  Ուղեղի զարկերակի չճշտված խցանում և նեղացում

I67  Ուղեղի անոթային այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` նշված վիճակների հետևանքների (I69.8)

I67.0  Ուղեղային զարկերակի շերտազատումը առանց պատռման

Բացառությամբ` ուղեղի զարկերակի պատռման (I60.7)

I67.1  Ուղեղային շերտազատում առանց պատռման

Բացառությամբ` բնածին ուղեղային շերտազատումը առանց պատռման (Q28.3), ուղեղային պատառոտված անեվրիզմը (I60.9)

I67.2  Ուղեղային աթերոսկլերոզ

I67.3  Պրոգրեսիվող անոթային լեյկոէնցեֆալոպաթիա

Բացառությամբ` ենթակեղևային անոթային թուլամտությունը (F01.2)

I67.4  Գերճնշումային էնցեֆալոպաթիա

I67.5  Մոյամոյի հիվանդություն

I67.6  Ներգանգային երակային համակարգի ոչ թարախային թրոմբոզ

Բացառությամբ` ուղեղի ինֆարկտ առաջացնող վիճակը (I63.6)

I67.7  Ուղեղային արտերիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

I67.8  Ուղեղի անոթների այլ ճշտված ախտահարումներ

I67.9  Ուղեղի անոթային հիվանդություն` չճշտված

I68*  Ուղեղի անոթների ախտահարումներ այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ

I68.0*  Ուղեղային ամիլոիդանգիոպաթիա

I68.1*  Ուղեղի խցան վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I68.2*  Ուղեղի խցան այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I68.8*  Ուղեղի անոթների այլ ախտահարումներ, դասակարգված այլ խորագրերում

I69  Ուղեղի անոթային հիվանդությունների հետևանքները

Ծանոթություն: «Հետևանք» հասկացությունը ներառում է վիճակը` ճշտված ինչպես այդպիսին, ինչպես մնացորդային երևույթներ, կամ ինչպես վիճակներ, որոնք գոյություն ունեն տարվա ընթացքում կամ ավելի` պատճառային վիճակների պահից սկսած

I69.0  Ենթաոստայնային արյունազեղման հետևանքներ

I69.1  Ներգանգային արյունազեղման հետևանքներ

I69.2  Այլ, ոչ վնասվածքային, ներգանգային արյունազեղման հետևանքներ

I69.3  Ուղեղի ինֆարկտի հետևանքներ

I69.4  Ինսուլտի հետևանքներ, չճշտված ինչպես արյունազեղում կամ ուղեղի ինֆարկտ

I69.8  Ուղեղի անոթային այլ և չճշտված հիվանդությունների հետևանքներ

 

ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ, ՄԱՆՐ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ (ԱՐՏԵՐԻՈԼՆԵՐԻ), ԵՎ ՄԱԶԱՆՈԹՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (I70-I79)

 

I70  Աթերոսկլերոզ

Ներառյալ` արտերիոլոսկլերոզը, զարկերակասկլերոզ, անոթների հիվանդություններ, աթերոմա, կազմափոխություն` զարկերակային, զարկերականոթային, անոթային, դեֆորմացնող կամ խցանող էնդարտերիտ (ներզարկերակային), ծերունական` զարկերակաբորբ, ներզարկերակաբորբ

Բացառությամբ` միջընդերայինը (K55.1), պսակային (I25.1), թոքային (I27.0), ուղեղային (I67.2)

I70.0  Աորտայի աթերոսկլերոզ

I70.1  Երիկամի զարկերակի զարկերակասկլերոզ

Բացառությամբ` երիկամային արտերիոլոսկլերոզը (I12.-)

I70.2  Վերջույթների զարկերակների աթերոսկլերոզ

I70.8  Այլ զարկերակների աթերոսկլերոզ

I70.9  Համընդհանուր և չճշտված աթերոսկլերոզ

I71  Անևրիզմա և աորտայի շերտազատում

I71.0  Աորտայի շերտազատում (ցանկացած մասի)

I71.1  Աորտայի կրծքային հատվածի պատառոտված անևրիզմա

I71.2  Աորտայի կրծքային հատվածի անևրիզմա առանց պատռման հիշեցման

I71.3  Որովայնի աորտայի պատառոտված անևրիզմա

I71.4  Որովայնի աորտայի անևրիզմա առանց պատռման հիշեցման

I71.5  Կրծքային և որովայնի աորտայի` պատառոտված անևրիզմա

I71.6  Կրծքային և որովայնի աորտայի անևրիզմա առանց պատռման հիշեցման

I71.8  Աորտայի պատառոտված անևրիզմա չճշտված լոկալիզացիայի (տեղակայման)

I71.9  Աորտայի չճշտված տեղակայման անևրիզմա առանց պատռման հիշեցման

I72  Անևրիզմայի այլ ձևեր

Ներառյալ` անևրիզման (ճյուղավոր) (կեղծ) (պատառոտված)

Բացառությամբ` անևրիզման` աորտայի (I71.-), զարկերակաերակային (Q27.3), ձեռքբերովի (I27.0), վարիկոզային (I77.0), պսակաձև (I25.4), թոքային զարկերակի (I28.1), սրտի (I25.3), ցանցենու (H35.0), ուղեղային (առանց պատռման) (I67.1), պատառոտված (I60.-)

I72.0  Քնային զարկերակի անևրիզմա

I72.1  Վերին վերջույթների զարկերակի անևրիզմա

I72.2  Երիկամային զարկերակի անևրիզմա

I72.3  Զստային զարկերակի անևրիզմա

I72.4  Ստորին վերջույթների զարկերակի անևրիզմա

I72.8  Այլ ճշտված զարկերակի անևրիզմա

I72.9  Չճշտված տեղակայման անևրիզմա

I73  Ծայրամասային անոթների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` սարսռության (I69.1), ցրտահարության (I33-I35), ուղեղի զարկերակի սպազմի (G45.9), խրամատի ձեռք կամ ոտնաթաթի (T69.0)

I73.0  Ռեյնոյի համախտանիշ

I73.1  Խցանող թրոմբանգիտ (Բյուրգերի հիվանդություն)

I73.8  Ծայրամասային անոթների այլ ճշտված հիվանդություններ

I73.9  Ծայրամասային անոթների չճշտված հիվանդություններ

I74  Զարկերակների Էմբոլիա և թրոմբոզ

Ներառյալ` ինֆարկտը` տրոմբային, էմբոլային, արգելափակում` (խցանում), թրոմբոզային, էմբոլային

Բացառությամբ` (թրոմբոզ) զարկերակի թրոմբոզը և էմբոլիան` հիմնային (I63.0-I63.2,I65.1), միջընդերային (K55.0), պսակային (I21-I25), թոքային (I26.-), ուղեղային (I63.3-I63.5,I66.9), բարդացած, աբորտ, արտարգանդային կամ մոլյար հղիության (Օ00-Օ07, Օ08.2), հղիության և ծննդաբերության շրջան (Օ08.-), ողնաշարային (I63.0-I63.2,I65.0), երիկամային (N28.0), նախաուղեղային (I63.0-I63.2,I65.9), ռետինալ (H34.-), քնային (I63.0-I63.2,I65.2),

I74.0  Որովայնային աորտայի էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.1  Այլ և չճշտված աորտայի բաժինների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.2  Վերին վերջույթների զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.3  Ստորին վերջույթների զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.4  Չճշտված վերջույթների զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.5  Զստային զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.8  Այլ զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I74.9  Չճշտված զարկերակների էմբոլիա և թրոմբոզ

I77  Զարկերակների և մանր արտերիոլների այլ ախտահարումներ

Բացառությամբ` գերզգայուն անոթը (անգիիտ) (M31.0), կոլագենոզը (անոթներ) (M30-M36), թոքային անոթների հիվանդությունը (I28.-)

I77.0  Զարկերակային ձեռք բերովի խուղակը

Բացառությամբ` զարկերակային անևրիզմայի (Q27.3), պսակային (I25.4), վնասվածքային-տես արյունատար անոթների իրանի շրջանների (I67.1)

I77.1  Զարկերակների նեղացում

I77.2  Զարկերակների պատռում

Բացառությամբ` զարկերակի վնասվածքային պատռման-տե´ս անոթների վնասվածքը իրանի շրջանների

I77.3  Մկանային և շարակցական հյուսվածքների զարկերակների դիսպլազիա

I77.4  Սեղման (ճնշման) սինդրոմ ընդերային ցողունի որովայնաաորտայի

I77.5  Զարկերակի մեռուկացում (նեկրոզ)

I77.6  Չճշտված զարկերակաբորբ

Բացառությամբ` զարկերակաբորբը կամ ներզարկերակաբորբը` հսկայաբջիջ (M31.5-M31.6), դեֆորմացնող (I70.-), աորտայի աղեղի (Տակայասու) (M31.4), պսակային (I25.8), խցանող (I70.-), ծերունական (I70.-), ուղեղային ՉԴԱԽ (I67.7)

I77.8  Զարկերակների և արտերիոլների այլ ճշտված փոփոխություններ

I77.9  Զարկերակի և արտելիոլների չճշտված խանգարումներ

I78  Մազանոթների հիվանդություններ

I78.0  Ժառանգական արյունահոսական տելեանհիէկտազիա

I78.1  Ոչ ուռուցքային նևուս

Բացառությամբ` նևուսը` ԱՀՃ (D22.-), գորտնուկավոր (Q82.5), մազային (D22.-), երկնագույն (D22.-), խոռոչավոր (Q82.5), արյունաներկ, (բոսորագույն) (Q82.5), մելանաձև (D22.-), գունակային (D22.-), բոցավառվող (Q82.5), անոթային ԱՀՃ (Q82.5), պորտվեյնի գույնը (Q82.5)

I78.8  Մազանոթների այլ հիվանդություններ

I78.9  Մազանոթների չճշտված հիվանդություններ

I79*  Զարկերակների ախտահարումներ, արտերիոլների և մազանոթների հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I79.0*  Աորտայի անևրիզմա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I79.1*  Աորտայի բորբոքում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I79.2*  Ծայրամասային անգիոպաթիա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I79.8*  Զարկերակների այլ ախտահարումներ, արտերիոլների և մազանոթների հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԵՐԱԿՆԵՐԻ, ԱՎՇԱՅԻՆ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՉԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ԱՅԼ ԽՈՐԱԳՐԵՐՈՒՄ

(I80-I89)

 

I80  Ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

Ներառյալ` երակների բորբոքումը, թարախային երակաբորբը, ներերակաբորբը, շուրջերակաբորբը

Բացառությամբ` հետերակաբորբային համախտանիշը (I87.0), թրոմբոֆլեբիտ միգրացիոն (I82.1), ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ` ներգանգային և ողնուղեղային, սեպտիկ կամ ԱՀՃ (G08), ներգանգային ոչ թարախային (I67.6), բարդացնող, աբորտ, արտարգանդային կամ մոլյար հղիություն (Օ00-Օ07, Օ08.7), հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջան (Օ22-Օ87.-), դռներակի (K75.1), ողնուղեղային ոչ թարախածին (G95.1)

I80.0  Ստորին վերջույթների մակերեսային անոթների ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

I80.1  Ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ ազդրային երակների

I80.2  Ստորին վերջույթների այլ խորանիստ անոթների ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

I80.3  Ստորին վերջույթների չճշտված ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

I80.8  Այլ տեղակայման ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

I80.9  Չճշտված տեղակայման ֆլեբիտ և թրոմբոֆլեբիտ

I81  Դրունքային դռներակի թրոմբոզ

Բացառությամբ` դրունքային երակի ֆլեբիտը (K75.1)

I82  Այլ երակների էմբոլիա և թրոմբոզ

Բացառությամբ` երակների թրոմբոզը և խցանումը

- միջընդերային (K55.0), ներգանգային և ողնուղեղային, սեպտիկ կամ ԱՀՃ (G08), ներգանգային, ոչ թարախային (I67.6), պսակային (I21-I25), թոքային (I26.-), ուղեղային (I63.6, I67.6), ստորին վերջույթների (I80.-), բարդացած` վիժումը, արտարգանդային կամ մոլյար հղիությունը (Օ00, Օ07, Օ08.8) հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդյան շրջանի (Օ22.-, Օ87.-), դրունքային (I81), ողնուղեղային, ոչ թարախածին (G95.1)

I82.0   Բադդա-Կիարիի սինդրոմ

I82.1  Թրոմբոֆլեբիտ միգրացիոն

I82.2  Էմբոլիա և թրոմբոզ սիներակի

I82.3  Էմբոլիա և թրոմբոզ երիկամային երակի

I82.8  Էմբոլիա և թրոմբոզ այլ ճշտված երակի

I82.9  Էմբոլիա և թրոմբոզ չճշտված երակների

I83  Ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ լայնացում

Բացառությամբ` բարդացած հղիության (Օ22.0), հետծննդյան շրջանի (Օ87.8)

I83.0  Ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ լայնացում` խոցով

I83.1  Ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ լայնացում` բորբոքումով

I83.2  Ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ լայնացում` խոցով և բորբոքումով

I83.3  Ստորին վերջույթների երակների վարիկոզ լայնացում` առանց խոցի կամ բորբոքման

I84  Թութք

Ներառյալ` երակների լայնացումը հետանցքի կամ ուղիղ աղիքը, թութքային հանգույցները

Բացառությամբ` բարդացված հղիությունը (Օ22.4), ծննդյան և հետծննդյան շրջանը (Օ87.2)

I84.0  Ներքին թրոմբային թութք

I84.1  Ներքին թութք` այլ բարդություններով

I84.2  Ներքին թութք` առանց բարդությունների

I84.3  Արտաքին թրոմբոզված թութք

I84.4  Արտաքին թութք` այլ բարդություններով

I84.5  Արտաքին թութք` առանց բարդությունների

I84.6  Թութքային մնացորդային մաշկային նշաններ

I84.7  Թրոմբային թութք չճշտված

I84.8  Թութք` այլ բարդություններով, չճշտված

I84.9  Թութք` առանց բարդացումների, չճշտված

I85  Կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացում

I85.0  Կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացում` արյունահոսությամբ

I85.9  Կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացում` առանց արյունահոսության

I86  Երակների վարիկոզ լայնացում այլ տեղակայումների

Բացառությամբ` երակի վարիկոզ լայնացումը չճշտված տեղակայմանը (I83.9), ցանցենու երակների վարիկոզ լայնացում (H35.0)

I86.0  Ենթալեզվային երակի վարիկոզ լայնացում

I86.1  Ամորձապարկի երակների վարիկոզ լայնացում

I86.2  Կոնքի երակների վարիկոզ լայնացում

I86.3  Շեքի երակների վարիկոզ լայնացում

Բացառությամբ` բարդացումները` հղիությունը (Օ22.1), ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանը (Օ87.8)

I86.4  Ստամոքսի երակների վարիկոզ լայնացում

I86.8  Երակների վարիկոզ լայնացում այլ ճշտված տեղակայման

I87  Երակի այլ ախտահարումներ

I87.0  Հետֆլեբիտային համախտանիշ

I87.1  Երակի սեղմումը

Բացառությամբ` թոքայինի (I28.8)

I87.2  Երակային անբավարարություն (քրոնիկական) (ծայրամասային)

I87.8  Երակների այլ ճշտված ախտահարումներ

I87.9  Երակների չճշտված ախտահարումներ

I88  Ոչ յուրահատուկ լիմֆադենիտ

Բացառությամբ` հիվանդություն առաջացած մարդու իմունոդեֆիցիտային վիրուսից (ՄԻԱՎ), արտահայտված լիմֆադենոպաթիայով (B23.1), սուր լիմֆադենիտ, բացի միջընդերայինից (L04.-), լիմֆատիկ գեղձերի մեծացում ԱՀՃ (R59.-)

I88.0  Ոչ յուրահատուկ միջընդերային լիմֆադենիտ

I88.1  Քրոնիկ լիմֆադենիտ, բացի միջընդերայինից

I88.8  Այլ ոչ յուրահատուկ լիմֆադենիտներ

I88.9  Ոչ յուրահատուկ լիմֆադենիտ` չճշտված

I89  Ավշային անոթների և ավշային հանգույցներ այլ, ոչ յուրահատուկ հիվանդություններ

Բացառությամբ` բնածին ավշայտուցը (Q82.0), ավշային այտուցը կրծքագեղձի հեռացումից հետո (I97.2), ավշային հանգույցների մեծացում ԱՀՃ (R59.-), խիլոցելե` հեշտոցային թաղանթը ԱՀՃ (N50.8), ֆիլյարայինը (B74.-)

I89.0  Ավշային այտուց, չդասակարգված այլ խորագրերում

I89.1  Լիմֆանգիտ (ավշանոթաբորբ)

Բացառությամբ` սուր լիմֆանգիտը (L03.-)

I89.8  Լիմֆատիկ անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների ոչ վարակիչ այլ ճշտված հիվանդություններ

I89.9  Լիմֆատիկ անոթների և լիմֆատիկ հանգույցների ոչ վարակիչ հիվանդություններ` չճշտված

 

ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՅԼ ԵՎ ՉՃՇՏՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(I95-I99)

 

I95  Թերճնշում (հիպոթենզիա)

Բացառությամբ` մայրերի թերճնշումային համախտանիշը (Օ26.5), արյան ցածր ճնշման ոչ յուրահատուկ ցուցանիշ ԱՀՃ (R03.1), սրտանոթային կոլապս (R57.9)

I95.0  Իդեոպաթիկ թերճնշում

I95.1  Օրթոստատիկ թերճնշում

Բացառությամբ` օրթոստատիկ նյարդածին թերճնշումը (Շայա-Պրեյդժերա) (G90.3)

I95.2  Թերճնշում` առաջացած դեղամիջոցներից

I95.8  Թերճնշման այլ ձևեր

I95.9  Չճշտված թերճնշում

I97  Արյան շրջանառության համակարգի խանգարումներ, բժշկական միջամտություններից հետո, չդասակարգված այլ խմբերում

Բացառությամբ` հետվիրահատական շոկը (T81.1)

I97.0  Հետկարդիոտոմիկ համախտանիշ

I97.1  Այլ ֆունկցիոնալ խախտումներ` առաջացած սրտի վիրահատությունից հետո

I97.2  Հետմաստէկտոմիկ ավշային այտուցի համախտանիշ

I97.8  Արյան շրջանառության համակարգի խախտումներ բժշկական արարողությունից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

I97.9  Արյան շրջանառության համակարգի խանգարումներ բժշկական պրոցեդուրայից հետո` չճշտված

I98*  Արյան շրջանառության համակարգի խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` խանգարումները, դասակարգված այլ եռանիշ խորագրերում, այդ դասի, նշանակված աստղիկներով

I98.0*  Սրտանոթային համակարգի սիֆիլիս

I98.1*  Սրտանոթային համակարգի ախտահարում, այլ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ դասակարգված այլ խորագրերում

I98.2*  Կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

I98.8*  Արյան շրջանառության այլ ճշտված խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ` դասակարգված այլ խորագրերում

I99  Արյան շրջանառության համակարգի այլ և չճշտված խանգարումներ

 

Դ Ա Ս  X

 

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(J00-J99)

 

Ծանոթություն: Եթե շնչառական օրգանների ախտահարումը ներառում է մեկից ավելի անատոմիական շրջաններ` հատուկ չնշված, հարկ է այն դասակարգել անատոմիորեն ստորին տեղակայման ծածկագրում (օրինակ` ծածկագրված է տրախեոբրոնխիտ, կոդավորվում է ինչպես բրոնխիտ` J40 խորագրում)

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ (E00-E90), հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ (P00-P96), բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-S98)

 

ՎԵՐԻՆ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՍՈՒՐ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

(J00-J06)

 

Վարակիչ գործոնի նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ (B95-B97).

Բացառությամբ` թոքերի քրոնիկ խցանող հիվանդության սրացման ԱՀՃ (J44.1)

J00  Սուր նազոֆարինգիտ (քթարբուխ, քթըմպանաբորբ)

Բացառությամբ` ռինիտը` ԱՀՃ (J31.0), ալերգիկ (J30.1-J30.4), անոթաշարժ (J30.0), քրոնիկական (J31.0), ֆարինգիտը (ըմպանաբորբ)` ԱՀՃ (J02.9), սուր (J02.-), քրոնիկական (J31.2), քրոնիկական նազոֆարինգիտ (J31.1)

J01  Սուր սինուսիտ

Ներառյալ` աբսցեսը }

բորբոքումը } սուր (ծոցի)

ինֆեկցիան } (հավելյալ) (քթային)

թարախակալումը }

էմպիեմա }

Բացառությամբ` քրոնիկական սինուսիտը կամ ԱՀՃ (J32.-)

J01.0  Վերին ծնոտային սուր սինուսիտ

J01.1  Ճակատային սուր սինուսիտ

J01.2  Էթմոիդալ սուր սինուսիտ

J01.3  Սֆենոիդալ սուր սինուսիտ

J01.4  Սուր պանսինուսիտ

J01.8  Այլ սուր սինուսիտ

J01.9  Չճշտված սուր սինուսիտ

J02  Սուր ֆարինգիտ

Ներառյալ` acut sore throat

Բացառությամբ` աբսցեսը` հարնշիկային (J36), հետըմպանային (J39.0), ըմպանային (J39.1), սուր լարինգոֆարինգիտ (J06.0), քրոնիկ ֆարինգիտ (J31.2)

J02.0  Ստրեպտոկոկկային ֆարինգիտ

Բացառությամբ` քութեշը (A38)

J02.8  Սուր ֆարինգիտ, առաջացած այլ ճշտված հարուցիչներից

Բացառությամբ` ֆարինգիտ` առաջացած պարզ հերպեսի վիրուսից (herpes siImplex) (B00.2), գրիպոզային, գրիպի վիրուս, նույնականացված (J10.1), ոչ նույնականացված (J11.1), վարակիչ մոնոնուկլեոզի ժամանակ (B27.-), աղիքավիրուսային բշտիկային (B08.5)

J02.9  Սուր ֆարինգիտ չճշտված

J03  Սուր տոնզիլիտ (անգինա)

Բացառությամբ` հարնշիկային աբսցեսը (J36) sore throat` ԱՀՃ (J02.9), acute (J02.-), streptococca (J02.0)

J03.0  Ստրեպտոկոկկային տոնզիլիտ

J03.8  Սուր տոնզիլիտ, առաջացած այլ ճշտված հարուցիչներից

Բացառությամբ` ֆարինգոտոնզիլիտը` առաջացած պարզ հերպեսի վիրուսից (herpes s Implex) (B00.2)

J03.9  Սուր տոնզիլիտ չճշտված

J04  Սուր լարինգիտ (կոկորդաբորբ) և տրախեիտ (շնչափողի բորբոքում)

Բացառությամբ` լարինգիզմը (ստրիդոր) (J38.5), սուր օբստրուկտիվային լարինգիտ (կրուպ) և էպիգլոտիտ (J05.-)

J04.0  Սուր լարինգիտ

Բացառությամբ` գրիպային լարինգիտի, գրիպի վիրուսի` նույնականացրած (J10.1), ոչ նույնականացրած (J11.1), քրոնիկական լարինգիտի (J37.0)

J04.1  Սուր տրախեիտ

Բացառությամբ` քրոնիկական տրախեիտը (J42)

J04.2  Սուր լարինգոտրախեիտ

Բացառությամբ` քրոնիկական լարինգոտրախեիտը (J37.1)

J05  Սուր օբստրուկտիվային լարինգիտ (կրուպ) և էպիգլոտտիտ

J05.0  Սուր օբստրուկտիվային լարինգիտ (կրուպ)

J05.1  Սուր էպիգլոտտիտ

J06  Վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներ, բազմակի և չճշտված տեղակայումով

Բացառությամբ` գրիպի վիրուսի` նույնականացրած (J10.1), ոչ նույնականացրած (J11.1), սուր շնչառական վարակի ԱՀՃ (J22)

J06.0  Սուր լարինգոֆարինգիտ

J06.8  Վերին շնչառական ուղիների այլ սուր վարակներ, բազմակի տեղակայումներով

J06.9  Վերին շնչառական ուղիների սուր վարակ` չճշտված

 

ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ

(J10-J18)

 

J10  Գրիպ, առաջացած գրիպի ճշտված հարուցիչից

Բացառությամբ` առաջացած Haemophilus influenzae [H.influenzae] (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկից)` ինֆեկցիա ԱՀՃ (A49.2), մենինգիտ (G00.0), թոքաբորբ (J14)

J10.0  Գրիպ թոքաբորբի հետ, գրիպի վիրուսը ճշտված

J10.1  Գրիպ այլ շնչառական դրսևորումներով, գրիպի հարուցիչ ճշտված

J10.8  Գրիպ այլ դրսևորումներով, գրիպի հարուցիչ ճշտված

J11  Գրիպ, հարուցիչը չճշտված

Ներառյալ` վիրուսային գրիպը, հիշեցում:

նույնացման գրիպի հարուցիչը բացակայում է

Բացառությամբ` առաջացած Haemophilus influenzae [H.influenzae] (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկից)` վարակ ԱՀՃ (A49.2), մենինգիտ (G00.0), պնևմոնիա (J14)

J11.0  Գրիպ թոքաբորբի հետ, գրիպի հարուցիչը ճշտված

J11.1  Գրիպ, այլ շնչառական դրսևորումներով, վիրուսը չճշտված

J11.8  Գրիպ, այլ դրսևորումներով, հարուցիչը չճշտված

J12  Վիրուսային թոքաբորբ չդասակարգված այլ խորագրերում

Ներառյալ` բրոնխոպնևմոնիան` առաջացած ուրիշ վիրուսներից, տարբերակված գրիպի վիրուսից

Բացառությամբ` բնածին կարմրախտային պնևմոնիտ (P35.0), թոքաբորբ` ասպիրացիոն, ԱՀՃ (J96.0), նորածինների (P24.9), անզգայացման դեպքում, հետծննդյան շրջանում (Օ89.0), հղիության ժամանակ (Օ29.0), ծննդաբերության և ծննդաթույլտվության ժամանակ (Օ74.0), պինդ և հեղուկ նյութերի ներշնչման դեպքում (J69.-), բնածին (P23.0), ճարպային (J69.1), միջանկյալ ԱՀՃ (J84.9), գրիպի դեպքում (J10.0, J11.0)

J12.0  Ադենովիրուսային թոքաբորբ

J12.1  Թոքաբորբ, առաջացած շնչառական ցանցանման վիրուսից

J12.2  Թոքաբորբ` առաջացած պարագրիպի վիրուսից

J12.8  Այլ վիրուսային թոքաբորբ

J12.9  Վիրուսային թոքաբորբ, չճշտված

J13  Թոքաբորբ` առաջացած թոքաբորբային ստրեպտոկոկով (Streptococcus pneumoniae)

Բացառությամբ` բնածին թոքաբորբը` առաջացած թոքաբորբային ստրեպտոկոկից (P23.6), թոքաբորբ` առաջացած այլ ստրեպտոկոկերից (J15.3-J15.4)

J14  Թոքաբորբ` առաջացած (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկից) միջոցով

Բացառությամբ` բնածին թոքաբորբը` առաջացած ինֆուլենցիա հարուցիչից (H. Influenzae) (P23.6)

J15  Բակտերիալ թոքաբորբ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Ներառյալ` բրոնխոպնևմոնիան` առաջացած S.pneumoniae և H.influenzae-ից տարբերվող հարուցիչից

Բացառությամբ` լեգիոներների հիվանդության (A48.1), բնածին թոքաբորբ(P23.-), թոքաբորբ` առաջացած խլամիդամերից (J16.0)

J15.0  Թոքաբորբ` առաջացած klebsiIella թոքաբորբային հարուցիչից

J15.1  Թոքաբորբ` առաջացած կապտաթարախային ցուպիկից

J15.2  Թոքաբորբ` առաջացած ստաֆիլոկոկից

J15.3  Թոքաբորբ` առաջացած «B» խմբի ստրեպտոկոկից

J15.4  Թոքաբորբ` առաջացած այլ ստրեպտոկոկկերից

Բացառությամբ` թոքաբորբի` առաջացած «B» խմբի ստրեպտոկոկկից (J15.3), թոքաբորբային ստրեպտոկոկից (J13)

J15.5  Թոքաբորբ` առաջացած Escherichia coli հարուցիչից

J15.6  Թոքաբորբ` առաջացած այլ աէրոբային, գրամբացասական բակտերիաներից

J15.7  Թոքաբորբ` առաջացած միկոպլազմային հարուցիչից (Mycoplasma pneumoniae)

J15.8  Այլ բակտերիալ թոքաբորբեր

J15.9  Բակտերիալ թոքաբորբ, չճշտված

J16  Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` օրնիտոզի (A70), թոքաբորբի` ԱՀՃ (J18.9), բնածին (P23.-), պնևմոցիստոզ (B59)

J16.0  Թոքաբորբ` առաջացած խլամիդիամներից

J16.8  Թոքաբորբ` առաջացած այլ ճշտված վարակիչ հարուցիչներից

J17*  Թոքաբորբ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J17.0*  Թոքաբորբ, բակտերիոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J17.1*  Թոքաբորբ, վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J17.2*  Թոքաբորբ` միկոզների ժամանակ

J17.3*  Թոքաբորբ` մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ

J17.8*  Թոքաբորբ, այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J18  Թոքաբորբ, առանց ճշտված հարուցիչի

Բացառությամբ` թոքերի աբսցեսը, թոքաբորբի հետ (J85.1), թոքերի դեղորայքային միջանկյալ հիվանդություններ (J70.2-J70.4), պնևմոնիտ, առաջացած արտաքին գործոններից (J67-J70), թոքաբորբ, ասպիրացիոն` ԱՀՃ (J69.0), նորածինների (P24.9) անզգայացման ժամանակ` ծննդաբերության ժամանակ (Օ74.0), հղիության ժամանակ (Օ29.0), հետծննդյան շրջանում (Օ89.0), պինդ և հեղուկ նյութերի ներշնչման դեպքում (J69.-), բնածին (P23.9), ճարպային (J69.1), միջանկյալ ԱՀՃ (J84.9)

J18.0  Բրոնխոպնևմոնիա, չճշտված

Բացառությամբ` բրոնխիոլիտը (J21.-)

J18.1  Բլթային թոքաբորբ, չճշտված

J18.2  Հիպոստատիկ թոքաբորբ, չճշտված

J18.8  Այլ թոքաբորբ, հարուցիչը չճշտված

J18.9  Թոքաբորբ, չճշտված

 

ՍՏՈՐԻՆ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՅԼ ՍՈՒՐ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ

(J20-J22)

 

Բացառությամբ` օբստրուկտիվային քրոնիկական թոքային հիվանդությունը (հետ). սրացման ԱՀՃ (J44.1), սուր շնչառական վարակների, ստորին շնչառական ուղիների (J44.0)

J20  Սուր բրոնխիտ

Ներառյալ` բրոնխիտը` ԱՀՃ 15 տարեկանից ցածր անձերի մոտ, սուր և ենթասուր (հետ), բրոնխոսպազմով

- թարախային, թաղանթային, սեպտիկ, տրախեիտով

- ֆիբրինոզային, սուր տրախեաբրոնխիտ

Բացառությամբ` բրոնխիտը` ԱՀՃ 15 տարեկան և ավելի տարիքում (J40), ալերգիական ԱՀՃ (J45.0), քրոնիկ, ԱՀՃ (J42), օբստրուկտիվային (J44.-), հասարակ (J41.0), լորձաթարախային (J41.1), տրախեաբրոնխիտ` ԱՀՃ (J40), քրոնիկական (J42), օբստրուկտիվային (J44.-)

J20.0  Սուր բրոնխիտ` առաջացած Mycoplasma pneumoniae հարուցիչից

J20.1  Սուր բրոնխիտ` առաջացած Haemophilus Influenzae (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկից) հարուցիչից

J20.2  Սուր բրոնխիտ` առաջացած ստրեպտոկոկկից

J20.3  Սուր բրոնխիտ` առաջացած Կոկսակիի հարուցիչից

J20.4  Սուր բրոնխիտ` առաջացած պարագրիպի հարուցիչից

J20.5  Սուր բրոնխիտ` առաջացած շնչառական, ցանցային վիրուսից

J20.6  Սուր բրոնխիտ` առաջացած ռինովիրուսից

J20.7  Սուր բրոնխիտ` առաջացած էխովիրուսից

J20.8  Սուր բրոնխիտ` առաջացած այլ ճշտված հարուցիչներից

J20.9  Սուր բրոնխիտ, չճշտված

J21  Սուր բրոնխիոլիտ

Ներառյալ` բրոնխոսպազմի հետ

J21.0  Սուր բրոնխիոլիտ` առաջացած շնչառական ցանցավոր վիրուսից

J21.8  Սուր բրոնխիոլիտ` առաջացած այլ ճշտված հարուցիչներից

J21.9  Սուր բրոնխիոլիտ, չճշտված

J22  Ստորին շնչառական ուղիների սուր շնչառական վարակ, չճշտված

Բացառությամբ` վերին շնչառական ուղիների (սուր) շնչառական վարակը (J06.9)

 

ՎԵՐԻՆ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(J30-J39)

 

J30  Անոթաշարժ և ալերգիկ ռինիտ

Ներառյալ` սպազմային հարբուխը

Բացառությամբ` ալերգիկ ռինիտը ասթմայի հետ (J45.0), ռինիտ ԱՀՃ (J31.0)

J30.0  Անոթաշարժ ռինիտ

J30.1  Ալերգիկ ռինիտ, առաջացած բույսի ծաղկափոշուց

J30.2  Այլ սեզոնային ալերգիկ ռինիտներ

J30.3  Այլ ալերգիկ ռինիտներ

J30.4  Ալերգիկ ռինիտ չճշտված

J31  Քրոնիկ ռինիտ, նազոֆարինգիտ և ֆարինգիտ

J31.0  Քրոնիկ ռինիտ

Բացառությամբ` ռինիտը. ալերգիկ (J30.1-J30.4), անոթաշարժ (J30.0)

J31.1  Քրոնիկական նազոֆարինգիտ (քթաըմպանաբորբ)

Բացառությամբ` նազոֆարինգիտը (քթաըմպանաբորբ) սուր կամ ԱՀՃ (J00)

J31.2  Քրոնիկական ֆարինգիտ

Բացառությամբ` սուր ֆարինգիտը (ըմպանաբորբ) կամ ԱՀՃ (J02.9)

J32  Քրոնիկական սինուսիտ

Ներառյալ`

աբսցեսը }

ինֆեկցիա } քրոնիկական ծոցի

թարախակալում} (հավելյալ) (քթային)

էմպիեմա }

Վարակիչ հարուցիչը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ ծածկագիր (B95-B97 խորագրից)

Բացառությամբ` սուր սինուսիտը (J01.-)

J32.0  Քրոնիկ վերին ծնոտային սինուսիտ

J32.1  Քրոնիկ ճակատային սինուսիտ

J32.2  Քրոնիկ էտմոիդալային սինուսիտ

J32.3  Քրոնիկ սֆենոիդալային սինուսիտ

J32.4  Քրոնիկ պանսինուսիտ

J32.8  Այլ քրոնիկ սինուսիտներ

J32.9  Քրոնիկ սինուսիտ, չճշտված

J33  Քթի պոլիպ

Բացառությամբ` ադենոմատոզային պոլիպները (D14.0)

J33.0  Քթի խոռոչի պոլիպ

J33.1  Ծոցի պոլիպային կազմափոխություն

J33.8  Ծոցի այլ պոլիպներ

J33.9  Քթի պոլիպ, չճշտված

J34  Քթի և քթային ծոցերի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` քթային միջնորմի վարիկոզային խոցը (I86.8)

J34.0  Աբսցես, չիբան (ֆուրունկուլ) կայծուռուցք (կարբունկուլ) քթի

J34.1  Քթային ծոցի բուշտ (կիստա) կամ մուկոցելե

J34.2  Տեղաշարժված քթային միջնորմ

J34.3  Քթային խեցու գերաճ

J34.8  Քթի և քթային ծոցի այլ ճշտված հիվանդություններ

J35  Նշագեղձի և գեղձանմանների (ադենոիդների) քրոնիկ հիվանդություններ

J35.0  Քրոնիկ նշաբորբ (տոնզիլիտ)

Բացառությամբ` տոնզիլիտը ԱՀՃ (J03.9), սուր (անգինա) (J03.-)

J35.1  Նշագեղձի գերաճ

J35.2  Ադենոիդների գերաճ

J35.3  Նշագեղձի գերաճ` ադենոիդի գերաճով

J35.8  Նշագեղձի և գեղձանմանների (ադենորիդներ) այլ քրոնիկ հիվանդություններ

J35.9  Նշագեղձերի և գեղձանմանների քրոնիկ հիվանդություն, չճշտված

J36  Հարնշիկային աբսցես

Վարակիչ գործոնը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ ծածկագիր (B95-B97)

Բացառությամբ` հետըմպանային աբսցեսը (J39.0), տոնզիլիտ. ԱՀՃ (J03.9), սուր (անգինա) (J03.-), քրոնիկ (J35.0)

J37  Քրոնիկ լարինգիտ և լարինգոտրախեիտ

J37.0  Քրոնիկ լարինգիտ

Բացառությամբ` լարինգիտը. ԱՀՃ (J04.0), օբստրուկտիվային (սուր) (J05.0), սուր (J04.0)

J37.1  Քրոնիկ լարինգոտրախեիտ

Բացառությամբ` լարինգոտրախեիտը. ԱՀՃ (J04.2), սուր (J04.2), տրախեիտ (շնչափողի բորբոքում). ԱՀՃ (J04.1), սուր (J04.1). քրոնիկական (J42)

J38  Ձայնային ծալքերի և կոկորդի հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խմբերում

Բացառությամբ` կոկորդի բնածին ստրիդորը (Q31.4), լարինգիտ` օբստրուկտիվային (սուր) (J05.0), խոցային (J04.0), հետարարողական նեղացում կոկորդի ձայնային ճեղքից (J95.5), ստրիդոր (R06.1)

J38.0  Ձայնային ծալքերի և կոկորդի լուծանք

J38.1  Ձայնային ծալքերի և կոկորդի պոլիպ

Բացառությամբ` ադենոմատոզային պոլիպները (D14.1)

J38.2  Ձայնային ծալքերի հանգույցիկներ

J38.3  Ձայնային ծալքերի այլ հիվանդություններ

J38.4  Կոկորդի այտուց

Բացառությամբ` լարինգիտը` սուր օբստրուկտիվային(կրուպ) (J05.0), այտուցային (J04.0)

J38.5  Կոկորդի կծկանք (սպազմ)

J38.6  Կոկորդի նեղացում

J38.7  Կոկորդի այլ հիվանդություններ

J39  Վերին շնչառական ուղիների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` վերին շնչառական ուղիների բորբոքումը` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց (J68.2), սուր շնչառական վարակ ԱՀՃ (J22), վերին շնչառական ուղիների (J06.9)

J39.0  Հետկոկորդային և հարկոկորդային աբսցես

Բացառությամբ` հարնշիկային աբսցեսը (J36)

J39.1  Ըմպանի այլ աբսցես

J39.2  Ըմպանի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` ֆարինգիտը` քրոնիկ (J31.2), խոցային (J02.9)

J39.3  Վերին շնչառական ուղիների բարձրացած զգայունության ռեակցիա, տեղակայումը չճշտված

J39.8  Վերին շնչառական ուղիների այլ ճշտված հիվանդություններ

J39.9  Վերին շնչառական ուղիների հիվանդություն, չճշտված

 

ՍՏՈՐԻՆ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(J40-J47)

 

Բացառությամբ` կիստոզային ֆիբրոզը (E84.-)

J40  Բրոնխիտ, չճշտված ինչպես սուր կամ քրոնիկ

Ծանոթություն: Բրոնխիտ, չճշտված ինչպես սուր կամ քրոնիկ, 15 տարեկանից ցածր անձանց մոտ կարող է դիտվել որպես սուր իր բնույթով և դրանից հետևում է, որ այն պետք է վերագրել J20.-խմբին

Բացառությամբ` բրոնխիտը. ալերգիկ ԱՀՃ (J45.0), ասթմատիկ ԱՀՃ (J45.9), առաջացած քիմիական նյութերից (սուր) (J68.0)

J41  Հասարակ և լորձաթարախային քրոնիկական բրոնխիտ

Բացառությամբ` քրոնիկական բրոնխիտը` ԱՀՃ (J42), օբստրուկտիվային (J44.-)

J41.0  Հասարակ քրոնիկական բրոնխիտ

J41.1  Լորձաթարախային քրոնիկական բրոնխիտ

J41.8  Խառը, հասարակ և լորձաթարախային քրոնիկական բրոնխիտ

J42  Քրոնիկ բրոնխիտ, չճշտված

Բացառությամբ` քրոնիկ` ասթմատիկ բրոնխիտը (J44.-), բրոնխիտը, հասարակ և լորձաթարախային (J41.-), շնչառական ուղիների խցանումով (J44.-), թոքային օբստրուկտիվ հիվանդություն ԱՀՃ (J44.9), էմֆիեմատոզ բրոնխիտ (J44.-)

J43  Էմֆիզեմա

Բացառությամբ` էմֆիզեման` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց (J68.4), միջանկյալ (J98.2), նորածինների (P25.0), կոմպենսատոր (J98.3), միջնորմային (J98.2), քրոնիկ (օբստրուկտիվային) բրոնխիտի հետ (J44.-), վնասվածքային ենթամաշկային (T79.7), վիրաբուժական (ենթամաշկային) (T81.8), էմֆիզեմատոզ (խցանող) բրոնխիտ (J44.-)

J43.0  Մակ-Լեոդի սինդրոմ

J43.1  Պանբլթային էմֆիզեմա

J43.2  Կենտրոնաբլթային էմֆիզեմա

J43.8  Այլ էմֆիզեմա

J43.9  Էմֆիզեմա, չճշտված

J44  Թոքերի այլ քրոնիկական խցանող հիվանդություն

Ներառյալ` քրոնիկ` բրոնխիտը, ասթմատիկ (խցանող), հետ` շնչառական ուղիների խցանման, էմֆիզեմայի, էմֆիզեմատոզային, խցանված, ասթմա, բրոնխիտ, տրախեաբրոնխիտ

Բացառությամբ` ասթմայի (J45.-), ասթմատիկ բրոնխիտ ԱՀՃ (J45.9), բրոնխոէկտազ (J47), թոքերի հիվանդությունների` առաջացած արտաքին գործոնների ազդեցությունից (J60-J70), քրոնիկ բրոնխիտի, ԱՀՃ (J42), հասարակ և լորձաթարախային (J41.-) տրախեիտի (J42), տրախեոբրոնխիտի (J42), էմֆիզեմայի (J43.-)

J44.0  Ստորին շնչառական ուղիների քրոնիկ օբստրուկտիվ թոքային հիվանդություն շնչառական սուր վարակի հետ

Բացառությամբ` գրիպի հետ (J10-J11)

J44.1  Քրոնիկ օբստրուկտիվ թոքային հիվանդություն սրացումով, չճշտված

J44.8  Այլ ճշտված քրոնիկ օբստրուկտիվային թոքային հիվանդություն

J44.9  Քրոնիկ օբստրուկտիվ թոքային հիվանդություն, չճշտված

J45  Ասթմա (հեղձուկ)

Բացառությամբ` ասթմատիկ ստատուսի (J46), թոքերի հիվանդություններ` առաջացած արտաքին գործոններից (J60-J70), սուր, ծանր ասթմա (J46), քրոնիկ օբստրուկտիվ ասթմա (J44.-), քրոնիկ ասթմատիկ (օբստրուկտիվային) բրոնխիտ (J44.-), էոզինոֆիլային ասթմա (J82)

J45.0  Ասթմա` ալերգիկ բաղադրամասի գերակշռումով

J45.1  Ոչ ալերգիկ ասթմա

J45.8  Խառը ասթմա

J45.9  Չճշտված ասթմա

J46  Ասթմատիկ վիճակ (ստատուս)

J47  Բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն (բրոնխոէկտազ)

Բացառությամբ` բնածին բրոնխոէկտազը (Q33.4), տուբերկուլյոզային բրոնխոէկտազ (ընթացիկ հիվանդություն) (A15-A16)

 

ԹՈՔԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ

(J60-J70)

 

Պատճառների նույնականացման համար օգտագործում են արաքին գործոնների լրացուցիչ ծածկագիր (դաս XX)

Բացառությամբ` ասթման, դասակարգված J45.-խորագրում

J60  Ածխահատի պնևմոկոնիոզ

Բացառությամբ` տուբերկուլյոզի հետ (J65)

J61  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած ասբեստով և այլ հանքային նյութերով

Բացառությամբ` կրծքամզային թերթիկի ասբեստոզի հետ (J92.0), տուբերկուլյոզի հետ (J65)

J62  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած փոշուց` պարունակող կայծքար

Ներառյալ` թոքերի սիլիկատային ֆիբրոզը (լայնածավալ)

Բացառությամբ` պնևմոկոնիոզը տուբերկուլյոզի հետ (J65)

J62.0  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած տալկի փոշուց

J62.8  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած այլ փոշուց` պարունակող կայծքար

J63  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած այլ անօրգանական փոշուց

Բացառությամբ` տուբերկուլյոզի հետ (J65)

J63.0  Ալյումինոզ (թոքերի)

J63.1  Բոկսիտային ֆիբրոզ (թոքերի)

J63.2  Բերիլլիոզ

J63.3  Գրաֆիտային ֆիբրոզ (թոքերի)

J63.4  Սիդերոզ

J63.5  Ստաննոզ

J63.8  Պնևմոկոնիոզ` առաջացած այլ ճշտված անօրգանական փոշուց

J64  Պնևմոկոնիոզ, չճշտված

Բացառությամբ` տուբերկուլյոզի հետ (J65)

J65  Պնևմոկոնիոզ` կապված տուբերկուլյոզի հետ

J66  Շնչառական ուղիների հիվանդություն` առաջացած յուրահատուկ օրգանական փոշուց

Բացառությամբ` բագասսոզը (J67.1)` գերզգայուն պնևմոնիտ` առաջացած օրգանական փոշուց (J67.-), ֆերմերի թոք (J67.0), ռեակտիվ համախտանիշ, շնչառական ուղիների ֆունկցիայի խանգարումը (J68.3)

J66.0  Բիսսինոզ

J66.1  Վուշ մշակողի հիվանդություն

J66.2  Կաննաբինոզ

J66.8  Շնչառական ուղիների հիվանդություն` առաջացած այլ ճշգրտված օրգանական ծխից

J67  Գերզգայուն պնևմոնիտ` առաջացած օրգանական փոշուց

Ներառյալ` ալերգիկ ալվեոլիտը և պնևմոնիտը` առաջացած օրգանական փոշու և սնկի մասնիկների, ակտինոմիցետների կամ այլ մասնիկների ներշնչումից

Բացառությամբ` պնևմոնիտը` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխի և գոլորշուց (J68.0)

J67.0  Ֆերմերի (գյուղատնտեսական աշխատակցի) թոքեր

J67.1  Բագասսոզ (շաքարաեղեգի փոշուց)

J67.2  Թռչնապահի թոքերը

J67.3  Սուբերոզ

J67.4  Սոլոդի հետ աշխատողի թոքեր

J67.5  Սնկի հետ աշխատողի թոքեր

J67.6  Թխկու կեղև հավաքողի թոքեր

J67.7  Օդի կոնդիցիոների և խոնավացնողի հետ շփվողի թոքեր

J67.8  Գերզգայուն պնևմոնիտ` առաջացած այլ օրգանական փոշուց

J67.9  Գերզգայուն պնևմոնիտ` առաջացած չճշտված օրգանական փոշուց

J68  Շնչառական վիճակներ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.0  Բրոնխիտ և պնևմոնիտ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.1  Սուր թոքային այտուց` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.2  Վերին շնչառական ուղիների բորբոքում` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց, չդասակարգված այլ խորագրերում

J68.3  Այլ տիպի սուր և ենթասուր շնչառական վիճակներ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.4  Քրոնիկ շնչառական վիճակներ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.8  Այլ շնչառական վիճակներ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J68.9  Չճշտված շնչառական վիճակներ` առաջացած քիմիական նյութերից, գազից, ծխից և գոլորշուց

J69  Պնևմոնիտ` առաջացած պինդ նյութերից և հեղուկներից

Բացառությամբ` նորածնական արտածծական համախտանիշի (P24.-)

J69.0  Պնևմոնիտ` առաջացած սննդի և փսխումների զանգվածից

Բացառությամբ` Մենդելսոնի համախտանիշի (J95.4)

J69.1  Պնևմոնիտ` առաջացած յուղերի և էսենցիայի ներշնչումից

J69.2  Պնևմոնիտ` առաջացած այլ պինդ նյութերից և հեղուկներից

J70  Շնչառական վիճակներ` առաջացած այլ արտաքին գործոններից

J70.0  Սուր թոքային երևույթներ` առաջացած ռադիացիայից

J70.1  Քրոնիկ և այլ թոքային երևույթներ` առաջացած ճառագայթումից

J70.2  Սուր միջանկյալ թոքային խանգարումներ` առաջացած դեղորայքային միջոցներից

J70.3  Քրոնիկ միջանկյալ թոքային խանգարումներ` առաջացած դեղորայքից

J70.4  Թոքային միջանկյալ խանգարումներ` առաջացած դեղորայքից, չճշտված

J70.8  Շնչառական վիճակներ` առաջացած ճշտված արտաքին գործոններից

J70.9  Շնչառական վիճակներ` առաջացած չճշտված արտաքին գործոններից

 

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ԱԽՏԱՀԱՐՄԱՄԲ (J80-J84)

 

J80  Շնչառական խանգարումների համախտանիշ (դիստրես) մեծահասակների մոտ

J81  Թոքային այտուց

Բացառությամբ` հիպոստատիկ թոքաբորբը (J18.2), թոքային այտուցը` առաջացած արտաքին գործոններից (J60-J70), հիշեցումով սրտի հիվանդություն ԱՀՃ կամ սրտի անբավարարությամբ (I50.1), քիմիական (սուր) (J68.1)

J82  Թոքային էոզինոֆիլիա, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` առաջացած` ասպերգիլոզով (B44.-), դեղորայքային միջոցներով (J70.2-J70.4), շարակցական հյուսվածքի սիստեմային ախտահարումներ հյուսվածքի (M30-M36), ճշտված մակաբուծական վարակով (B50-B83)

J84  Այլ միջանկյալ թոքային հիվանդություններ

Բացառությամբ` թոքերի հիվանդությունները` առաջացած արտաքին գործոններից (J60-J70), միջանկյալ էմֆիզեմա (J98.2), թոքերի միջանկյալ հիվանդություններ, առաջացած դեղորայքային միջոցներով (J70.2-J70.4), ավշային միջանկյալ պնևմոնիտ` առաջացած մարդու իմունոդեֆիցիտային հարուցիչից (B22.1)

J84.0  Բշտիկային (ալվեոլային) և առպատաալվեոլային խանգարումներ

J84.1  Այլ միջանկյալ թոքային հիվանդություններ` ֆիբրոզի հիշեցումով

Բացառությամբ` թոքային ֆիբրոզը (քրոնիկական)` առաջացած գազի, ծխի կամ գոլորշու և քիմիական նյութերի ներշնչումից (J68.4), առաջացած ճառագայթումից (J70.1)

J84.8  Այլ ճշտված միջանկյալ թոքային հիվանդություններ

J84.9  Միջանկյալ թոքային հիվանդություն, չճշտված

 

ՍՏՈՐԻՆ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ ԵՎ ՄԵՌՈՒԿԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐ

(J85-J86)

 

J85  Թոքերի և միջնորմի աբսցես

J85.0  Թոքի փթախտ (գանգրենա) և մեռուկ

J85.1  Թոքերի աբսցես պնևմոնիայի հետ

Բացառությամբ` թոքաբորբը` առաջացած ճշտված հարուցիչներից (J10-J16)

J85.2  Թոքերի աբսցես առանց պնևմոնիայի

J85.3  Միջնորմի աբսցես

J86  Պիոթորաքս

Ներառյալ` աբսցեսը` կրծքավանդակի, կրծքամզի

պիոպնևմոթորաքս, էմպիեմա

Հարուցիչը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ ծածկագիր (B95-B97)

Բացառությամբ` տուբերկուլյոզի հետևանքը (A15-A16)

J86.0  Պիոթորաքս խուղակով

J86.9  Պիոթորաքս առանց խուղակի

 

ԿՐԾՔԱՄԶԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(J90-J94)

 

J90  Կրծքամզային արտաքիրտ (էքսուդատ), չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` պլևրիտը ԱՀՃ (R09.1), տուբերկուլյոզային (A15-A16), մամացային (կրծքամզային) արտաքիրտ (J94.0)

J91*  Կրծքամզային արտաքիրտ` վիճակների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J92  Կրծքամզային թերթիկ (հաստուկ)

Ներառյալ` թոքամզային հաստացումը

J92.0  Կրծքամզային թիթեղ` ասբեստոզի հիշեցումով

J92.9  Կրծքամզային թիթեղ` առանց ասբեստոզի հիշեցման

J93  Պնևմոթորաքս

Բացառությամբ` պիոպնևմոթորաքսը (J86.-), պնևմոթորաքսը` բնածին կամ շուրջծնական (P25.1), վնասվածքային (S27.0), տուբերկուլյոզային (ընթացիկ դեպք) (A15-A16)

J93.0  Ինքնածին լարման պնևմոթորաքս

J93.1  Այլ ինքնածին պնևմոթորաքս

J93.8  Այլ պնևմոթորաքս

J93.9  Պնևմոթորաքս չճշտված

J94  Կրծքամզի այլ ախտահարումներ

Բացառությամբ` Կրծքամիզը ԱՀՃ (R09.1), վնասվածքային` հեմոպնևմոթորաքս (S27.2), հեմոթորաքս (S27.1), կրծքամզի տուբերկուլյոզային ախտահարում (ընթացիկ դեպք) (A15-A16)

J94.0  Մամացային արտաքիրտ

J94.1  Ֆիբրոթորաքս

J94.2  Հեմոթորաքս

J94.8  Այլ ճշտված կրծքամզային վիճակներ

J94.9  Կրծքամզային ախտահարում, չճշտված

 

ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(J95-J99)

 

J95  Շնչառական խանգարումներ բժշկական գործողությունից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` թոքային երևույթներ` առաջացած ճառագայթից (J70.0-J70.1), էմֆիզեմա (ենթամաշկային) հետարարողական (T81.8)

J95.0  Տրախեոստոմի ֆունկցիայի խանգարում

J95.1  Սուր թոքային անբավարարություն` կրծքային վիրահատական միջամտությունից հետո

J95.2  Սուր թոքային անբավարարություն` ոչ կրծքային վիրահատական միջամտությունից հետո

J95.3  Քրոնիկ թոքային անբավարարություն վիրահատության հետևանքով

J95.4  Մենդելսոնի համախտանիշ

Բացառությամբ` բարդացված` հղիությունը (Օ29.0), հետծննդաբերական շրջանը (Օ89.0), ծնունդը և ծննդաթույլտվությունը (Օ74.0)

J95.5  Ձայնային ապարատի նեղացում` բժշկական արարողությունից հետո

J95.8  Այլ շնչառական խախտումներ բժշկական գործողությունից հետո

J95.9  Շնչառական խախտումներ բժշկական գործողությունից հետո, չճշտված

J96  Շնչառական անբավարարություն, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` հետպրոցեդուրային շնչառական անբավարարությունը (J95.-)` շնչառության կանգ (R09.2), շնչառական խախտման համախտանիշ (բացասական ստրեսի), մեծահասակի մոտ (J80), նորածնի մոտ (P22.0), սրտաշնչառական անբավարարություն (R09.2)

J96.0  Սուր շնչառական անբավարարություն

J96.1  Քրոնիկ շնչառական անբավարարություն

J96.9  Շնչառական անբավարարություն, չճշտված

J98  Այլ շնչառական խախտումներ

Բացառությամբ` շնչադադարը` ԱՀՃ (R06.8)` նորածնի մոտ (P28.4), քնի ընթացքում (G47.3), նորածնի մոտ (P28.3)

J98.0  Բրոնխների հիվանդություններ, չդասակարգվող այլ խորագրերում

J98.1  Թոքային կոլլապս

Բացառությամբ` թոքասեղմումը (ատելեկտազ)` նորածնի մոտ (P28.0-P28.1), տուբերկուլյոզային (ընթացիկ հիվանդություն) (A15-A16)

J98.2  Միջանկյալ էմֆիզեմա

Բացառությամբ` էմֆիզեման` ԱՀՃ (J43.9), վնասվածքային ենթամաշկային (T79.7), պտղի և նորածնի մոտ (P25.0), վիրաբուժական (ենթամաշկային) (T81.8)

J98.3  Կոմպենսատոր էմֆիզեմա

J98.4  Թոքի այլ ախտահարում

J98.5  Միջնորմի հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` միջնորմի աբսցեսը (J85.3)

J98.6  Ստոծանու հիվանդություններ

Բացառությամբ` ստոծանու բնածին արատը (անցք) ՉԴԱԽ (Q79.1), ստոծանիական ճողվածք (K44.-), բնածին (Q79.0)

J98.8  Շնչառական այլ ճշտված խանգարումներ

J98.9  Շնչառական խանգարումներ, չճշտված

J99*  Շնչառական խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

J99.0*  Թոքի ռևմատոիդ հիվանդություններ (M05.1+)

J99.1*  Շնչառական խանգարումներ շարակցական հյուսվածքի այլ դիֆուզ խանգարումների ժամանակ

J99.8*  Շնչառական խանգարումներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

Դ Ա Ս  XI

 

ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K00-K93)

 

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ (E00-E90), հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդաբերական շրջան (Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ (P00-P96), բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային խանգարումներ (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խորագրերում չդասակարգված ախտանիշներ, հատկանիշներ և նորմայից շեղումներ (R00-R99), վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ (S00-S98)

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ, ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K00-K14)

 

K00  Զարգացման և ատամծկթման խանգարումներ

Բացառությամբ` իմպակտ ատամները (K01.-)

K00.0  Անատամություն

K00.1  Գերկհամալիր ատամներ

K00.2  Ատամների չափերի և ձևի անկանոնություններ

Բացառությամբ` Կարաբելի թմբիկի անկանոնությունը (դիտել որպես նորմա և ոչ ենթակա ծածկագրման)

K00.3  Խայտաբղետ ատամներ

Բացառությամբ` հետաձգում (աճման) ատամների վրա (K03.6)

K00.4  Ատամների ձևավորման խախտում

Բացառությամբ` խայտաբղետ ատամները (K00.3), Գետչինսոնի կտրիչներ և աղորիքներ հատապտուղի տեսքով բնածին սիֆիլիսի առկայությամբ (A50.5)

K00.5  Ատամի կառուցվածքի ժառանգական խանգարումներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

K00.6  Ատամնածկթման խախտում

K00.7  Ատամնածկթման համախտանիշ

K00.8  Ատամների զարգացման այլ խախտումներ

K00.9  Ատամների զարգացման խախտում, չճշտված

K01  Ռետենիռային և իմպակտ ատամներ

Բացառությամբ` ռետենիռային և իմպակտ ատամները իրենց կամ հարևան ատամների ոչ ճիշտ դիրքով (K07.3)

K01.0  Ռետենցիոն (չծկթված թաքնված) ատամներ

K01.1  Ներգամված ատամներ

K02  Ատամների կարիես

K02.0  Էմալի կարիես

K02.1  Դենտինի կարիես

K02.2  Ցեմենտի կարիես

K02.3  Կանգ առած ատամների կարիես

K02.4  Օդոնտոկլազիա

K02.8  Ատամների այլ կարիես

K02.9  Ատամների կարիես, չճշտված

K03  Ատամների կարծր հյուսվածքների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` բրուկսիզմը (ատամնակռճտոց) (F45.8), ատամների կարիես (K02.-), ատամներով կռճտում ԱՀՃ (F45.8)

K03.0  Ատամների գերմաքրում

K03.1  Ատամների հղկում

K03.2  Ատամների էրոզիա

K03.3  Ախտաբանական կլանում ատամների

K03.4  Գերցեմենտոզ

K03.5  Ատամների անշարժացում

K03.6  Նստվածք ատամների վրա

K03.7  Կայուն հյուսվածքների գույնի փոփոխում ատամների ատամնաբսնումից հետո

Բացառությամբ` անջատումը (ուռուցք) ատամների վրա (K03.6)

K03.8  Ատամների կարծր հյուսվածքների ճշտված այլ հիվանդություններ

K03.9  Ատամների կարծր հյուսվածքների հիվանդություն, չճշտված

K04  Կակղանաբորբ (պուլպիտ) և շուրջգագաթային հյուսվածքների հիվանդություններ

K04.0  Կակղան

K04.1  Կակղանի մեռուկ

K04.2  Կակղանի կազմափոխություն

K04.3  Կակղանի կարծր հյուսվածքների ոչ ճիշտ ձևավորում

K04.4  Կակղանային ծագումի սուր գագաթային պերիօդոնտիտ

K04.5  Քրոնիկ գագաթային պերիօդոնտիտ

K04.6  Շուրջգագաթային աբսցես խոռոչով

K04.7  Շուրջգագաթային թարախակույտ առանց խոռոչի

K04.8  Արմատային բուշտ

Բացառությամբ` կողմնային պարադոնտալ բուշտը (K09.0)

K04.9  Չճշտված այլ հիվանդություններ կակղանի և շուրջգագաթային հյուսվածքների

K05  Լնդաբորբ և պարադոնտի հիվանդություններ

K05.0  Սուր լնդաբորբ

Բացառությամբ` տենդաբշտիկային (հերպեսային) վարակի հետևանքով առաջացած հասարակ լնդաբերանաբորբը (B00.2), սուր մեռուկացնող խոցային գինգիվիտ (A69.1)

K05.1  Քրոնիկ գինգիվիտ

K05.2  Սուր պարոդոնտիտ հարատամնաբորբ

Բացառությամբ` գագաթային սուր պարադոնտիտը (K04.4), շուրջգագաթային թարախակույտը (K04.7)` խոռոչով (K04.6)

K05.3  Քրոնիկ պարադոնտիտ

K05.4  Պարադոնտոզ

K05.5  Պարադոնտի այլ հիվանդություններ

K05.6  Պարադոնտի հիվանդություն չճշտված

K06  Լնդի և անատամ ատամնաբնային եզրի այլ փոփոխություններ

Բացառությամբ` անատամ ալվեոլյար եզրի ատրոֆիա (K08.2), գինգիվիտը` ԱՀՃ (K05.1), սուր (K05.0), քրոնիկ (K05.1)

K06.0  Լնդի ռեցեսիա (տեղադրում)

K06.1  Լնդի հիպերտոֆիա (գերաճ)

K06.2  Լնդի և անատամ ատամնաբնի եզրերի ախտահարում` պայմանավորված վնասվածքով

K06.8  Ճշտված այլ փոփոխություններ լնդի և անատամ ատամնաբնի եզրի

K06.9  Լնդի և անատամ ատամնաբնի եզրի փոփոխություններ չճշտված

K07  Դիմածնոտային անկանոնություններ (ներառյալ կծվածքի անկանոնությունը)

Բացառությամբ` դեմքի կեսի ապաճումը և գերաճը (Q67.4), միակողմանի հիպերպլազիա կամ հիպոպլազիա (K10.8)

K07.0  Ծնոտի հիմնական չափերի անկանոնությունները

Բացառությամբ` ակրոմեգալիան (E22.0), Ռոբինի համախտանիշը (Օ87.0)

K07.1  Ծնոտագանգային փոխհարաբերության անկանոնություններ

K07.2  Ատամնաաղեղների փոխհարաբերության անկանոնություններ

K07.3  Ատամների դիրքի անկանոնություններ

Բացառությամբ` թաքնված (ռետենցիոն) և ներգամված (իմպակտ) ատամները` նորմալ դիրքերով (K01.-)

K07.4  Ատամնակծվածքի անկանոնություն չճշտված

K07.5  Ֆունկցիոնալ ծագման ծնոտադիմային անկանոնություններ

Բացառությամբ` ատամնակռճտոցը (բրուկսիզմը) (F45.8), ատամներով կռճտացում ԱՀՃ (F45.8)

K07.6  Քունքաստործնոտային հոդի հիվանդություններ

Բացառությամբ` քունքաստործնոտային հոդի` հոդախախտումը (S03.0), ձգումը (S03.4) ընթացիկ դեպք

K07.8  Ծնոտադիմային այլ անկանոնություններ

K07.9  Ծնոտադիմային անկանոնություններ չճշտված

K08  Ատամների և դրանց նեցուկային ապարատի այլ փոփոխություններ

K08.0  Ատամների էկսֆոլիացիա (շերտազատում), համակարգային խանգարումների հետևանքով

K08.1  Ատամների կորուստ` դժբախտ պատահարի հետևանքով, հեռացման կամ պարադոնտալ տեղային հիվանդության պատճառով

K08.2  Անատամ ատամնաբնի եզրի ապաճում

K08.3  Ատամի արմատի արգելակում (ռետենցիոն արմատ)

K08.8  Ատամի և նրանց նեցուկային ապարատի ճշտված այլ փոփոխություններ

K08.9  Ատամնների և նրանց նեցուկային ապարատի փոփոխություն չճշտված

K09  Բերանի շրջանի կիստաներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Ներառյալ` անևրիզմային բշտի և այլ ոսկրաֆիբրոզ ախտահարումները հյուսվածաբանական առանձնահատկություններով

Բացառությամբ` արմատային կիստան (K04.8)

K09.0  Ատամի ձևավորման պրոցեսի ընթացքում հայտնվող կիստաներ

K09.1  Աճող կիստաներ` բերանի խոռոչում

K09.2  Ծնոտի այլ կիստաներ

Բացառությամբ` Ստաֆնեի կիստան(K10.0), ծնոտի ոսկրային թաքնված կիստան (K10.0)

K09.8  Բերանի խոռոչի այլ ճշտված կիստաներ չդասակարգված այլ խորագրերում

K09.9  Չճշտված կիստա բերանի խոռոչում

K10  Ծնոտի այլ հիվանդություններ

K10.0  Ծնոտի զարգացման խանգարումներ

K10.1  Կենտրոնական խոշոր բջջային գրանուլոմա

Բացառությամբ` պերիֆերիկ գրանուլոմա (K06.8)

K10.2  Ծնոտի բորբոքային հիվանդություններ

K10.3  Ծնոտների ատամնաբորբ (ալվեոլիտ)

K10.8  Ծնոտի ճշտված այլ հիվանդություններ

K10.9  Ծնոտի չճշտված հիվանդություն

K11  Թքագեղձերի հիվանդություններ

K11.0  Թքագեղձի ապաճում

K11.1  Թքագեղձի գերաճ

K11.2  Սիալոադենիտ (թքագեղձաբորբ)

Բացառությամբ` Հիրֆորդի ուվեոպարոտիտային դող (D86.8), էպիդեմիկ պարոտիտ (B26.-)

K11.3  Թքագեղձի թարախակույտ

K11.4  Թքագեղձի խուղակ

Բացառությամբ` թքագեղձի բնածին խուղակը (Օ38.4)

K11.5  Սիալոլիթազ (թքաքար)

k11.6  Թքագեղձերի մուկոցելե (թքաբուշտ)

K11.7  Թքագեղձերի հյութազատության խանգարում

Բացառությամբ` բերանի խոռոչի չորությունը ԱՀՃ (R68.2)

K11.8  Թքագեղձերի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` չորության համախտանիշը (Շեգրենի հիվանդություն) (M35.0)

K11.9  Թքագեղձերի չճշտված հիվանդություն

K12  Ստոմատիտ և համանման ախտահարումններ

Բացառությամբ` գանգրենոզ ստոմատիտին (A69.0) գինգիվոստոմատիտը, առաջացած հերպեսի վիրուսի հետևանքով (B00.2), նոմա (A69.0), բերանի քայքայվող խոցը (A69.0), խեյլիտ (K13.0) (շրթնաբորբ)

K12.0  Բերանի խոռոչ կրկնվող աֆտա

K12.1  Ստոմատիտի այլ ձևեր

K12.2  Բերանի խոռոչի ֆլեգմոնա և աբսցես

Բացառությամբ` թարախակույտը` շուրջգագաթային (K04.-K04.7), շուրջատամնային (պարադոնտալ) (K05.2), շուրջնշիկային (J36), թքագեղձի (K11.3), լեզվի (K14.0)

K13  Շրթունքների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այլ հիվանդություններ

Ներառյալ` լեզվի էպիթելի փոփոխությունները

Բացառությամբ` լեզվի հիվանդությունները (K14.-), բերանի շրջանի կիստաները (K09.-), լնդի և անատամ ատամնաբնի եզրի որոշ փոփոխություններ (K05-K06), ստոմատիտի և համանման ախտահարումները (K12.-)

K13.0 Շրթունքի հիվանդություններ

Բացառությամբ` արիբոֆլավինոզը (E53.0) (ռիբոֆլալինի պակասության, ռիբոֆլավինազրկախտ), շրթունքի կպուկի ճեղքվածքի հետևանքով` սնկախտի (կանդիդոզի) (B37.8), ռիբոֆլավինի անբավարարություն (E53.0), շրթնաբորբ (խեյլիտ), կապված ճառագայթման հետ (L55-L59)

K13.1  Թշի և շրթունքի կծում

K13.2  Լեյկոպլակիա և բերանի խոռոչի էպիթելի այլ փոփոխություններ, ներառյալ` լեզուն

Բացառությամբ` մազակալած լեյկոպլակիան (K13.3)

K13.3  Մազակալած լեյկոպլակիա

K13.4  Բերանի լորձաթաղանթի հատիկուռուցք (գրանուլեմա) և հատիկուռուցքանման ախտահարում

K13.5  Ենթալորձային թելակազմ բերանի խոռոչի թելքախտ (ֆիբրոզ)

K13.6  Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիպերպլազիա, գրգռման հետևանքով

Բացառությամբ` հիպերպլազիան անատամ ատամնաբնի եզրի գրգռման հետևանքով (denture hyperplasia) (K06.2)

K13.7  Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի չճշտված և այլ ախտահարումներ

K14  Լեզվի հիվանդություններ

Բացառությամբ` մազակալած լեյկոպլակիան (K13.3)` լեզվի լեյկեդեման (K13.2), լեզվի մազոտ լեյկոպլակիան (K13.2), լեզվի օջախային էպիթելային հիպերպլազիան(K13.2), լեզվի էրիթրոպլակիա (K13.2), մակրոգլոսիա, բնածին (Q38.2), լեզվի ենթալորձային թելքախտ (ֆիբրոզ) (K13.5)

K14.0  Գլոսիտ (լեզվաբորբ)

Բացառությամբ` ապաճական (ատրոֆիկ) գլոսիտը (K14.4)

K14.1  «Աշխարհագրական» լեզու

K14.2  Միջային ռոմբաձև գլոսիտ

K14.3  Լեզվի պտկիկների գերաճ

K14.4  Լեզվի պտկիկների ապաճում

K14.5  Ծալքավոր լեզու

Բացառությամբ` բնածին ճեղքված լեզուն (Q38.3)

K14.6  Լեզվացավ (գլոսոդինիա)

K14.8  Լեզվի այլ հիվանդություններ

K14.9  Լեզվի չճշտված հիվանդություններ

 

ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԻ, ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՎ 12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K20-K31)

 

Բացառությամբ` ստոծանիական ճողվածքը (K44.-)

K20  Էզոֆագիտ (կերակրափողաբորբ, ոսկրաբորբ)

Բացառությամբ` էզոֆագիտ-ռեֆլյուքսը (K21.0), էզոֆագիտ ստամոքսորկորային ռեֆլյուքսի հետ (K21.0), որկորի էրոզիա (K 22.1)

K21  Ստամոքս-կերակրափողային ռեֆլյուքս (հետոսք)

K21.0  Ստամոքս-կերակրափողային ռեֆլյուքս էզոֆագիտով

K21.1  Ստամոքս-կերակրափողային ռեֆլյուքս` առանց էզոֆագիտի

K22  Կերակրափողի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` կերակրափողի երակների վարիկոզ լայնացումը (I85.-)

K22.0  Ստամոքսամուտքային մասի ախալազիա (ոչ թուլացում)

Բացառությամբ` բնածին ստամոքսամուտքի կծկանքը (սպազմը) (Q39.5)

K22.1  Կերակրափողի խոց

K22.2  Կերակրափողի անանցելիություն

Բացառությամբ` կերակրափողի բնածին կծկանքը կամ նեղացումը (Q39.3)

K22.3  Կերակրափողի թափածակում

Բացառությամբ` կերակրափողի կրծքային մասի վնասվածքից ծակվելը (S27.8)

K22.4  Կերակրափողի դժվարաշարժություն

Բացառությամբ` կարդիոպազմը (K22.0)

K22.5  Կերակրափողի ձեռք բերովի դիվերտիկուլ (ծոցակ)

Բացառությամբ` կերակրափողի բնածին դիվերտիկուլը (Q39.6)

K22.6  Ստամոքս-կերակրափողային պատռվածքաարյունահոսական համախտանիշ

K22.8  Կերակրափողի ճշտված այլ հիվանդություններ

K22.9  Կերակրափողի չճշտված հիվանդություններ

K23*  Կերակրափողի վնասվածքներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

K23.0*  Տուբերկուլյոզային էզոֆագիտ (A18.8+)

K23.1*  Կերակրափողի լայնացում` Շագասի հիվանդության ժամանակ (B57.3+)

K23.8*  Կերակրափողի վնասվածքները այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

K25.-K.28 Խորագրերում օգտագործվում են հետևյալ չորս նշանով ենթախորագրերը

0. Սուր` արյունահոսությամբ

1. Սուր` թափածակումով

2. Սուր` արյունահոսությամբ և թափածակումով

3. Սուր առանց արյունահոսության կամ թափածակման

4. Քրոնիկ կամ չճշտված արյունահոսությամբ

5. Քրոնիկ կամ չճշտված թափածակումով

6. Քրոնիկ կամ չճշտված արյունահոսությամբ և թափածակումով

7. Քրոնիկ առանց արյունահոսության կամ թափածակումով

9. Չճշտված ինչպես սուր կամ քրոնիկ, առանց արյունահոսության կամ թափածակումով

K25  Ստամոքսի խոց

Ներառյալ` ստամոքսի (սուր) լորձենախախտը (էրոզիա), խոց (պեպտիկ)` ստամոքսի, ստամոքսաելքի

Դեղորայքից առաջացող ախտահարումը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում, օգտագործել արտաքին պատճառների լրացուցիչ ծածկագիր (դաս XX)

Բացառությամբ` սուր արյունահոսային էրոզիային ստամոքսաբորբը (K29.0), պեպտիկ խոցը ԱՀՃ (K27.-)

K26  12-մատնյա աղիքի խոց

Ներառյալ` 12-մատնյա աղիքի (սուր) լորձախախտ, պեպտիկ խոց` 12-մատնյա աղիքի, հետստամոքսաելքային մասի

Բացառությամբ` պեպտինային խոցը (ԱՀՃ) (K27.-)

K27  Պեպտինային խոց` չճշտված տեղակայմամբ

Ներառյալ` ստամոքս-12-մատնյա աղիքի խոցը ԱՀՃ, պեպտիկ խոց ԱՀՃ

Բացառությամբ` նորածնի պեպտիկ խոցը (P78.8)

K28  Ստամոքս-աղիքային խոցը

Ներառյալ` պեպտիկ խոցը կամ լորձենախախտը` բերանակցման, ստամոքսահաստաղիքային, ստամոքսաբարակաղիքային, ստամոքսաաղիճաղիքային, եզրային, բերանակցումային, աղիճաղիքային

Բացառությամբ` բարակաղիքային առաջնային խոցը (K63.3)

K29  Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի բորբոքում (գաստրիտ և դուոդենիտ)

Բացառությամբ` Զոլինգեր-էլլիսոնի սինդրոմը (E16.8), էոզինոֆիլային գաստրիտը կամ գաստրոէնտերիտը (K52.8)

K29.0  Արյունահոսող սուր ստամոքսաբորբ

Բացառությամբ` ստամոքսի լորձենախախտ (սուր) (K25.-)

K29.1  Այլ սուր գաստրիտներ

K29.2  Ալկոհոլային գաստրիտ

K29.3  Քրոնիկական մակերեսային գաստրիտ

K29.4  Քրոնիկական ատրոֆիկական գաստրիտ

K29.5  Քրոնիկ չճշտված գաստրիտներ

K29.6  Այլ գաստրիտներ

K29.7  Չճշտված գաստրիտներ

K29.8  Դուոդենիտ

K29.9  Չճշտված գաստրոդուոդենիտներ

K30  Դիսպեպսիա (մարսողության խանգարում)

Բացառությամբ` մարսողության խանգարումը` նյարդախտային (F45.3), նյարդային (F45.3), հոգեծին (F45.3), այրոցքի (R12)

K31  Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի այլ հիվանդություններ

Ներառյալ` ստամոքսի ֆունկցիոնալ խանգարումները

Բացառությամբ` 12-մատնյա աղիքի դիվերտիկուլ (K57.0-K57.1), ստամոքս-աղիքային արյունահոսությունը (K92.0-K92.2)

K31.0  Ստամոքսի սուր լայնացում

K31.1  Ստամոքսաելքի հիպերտրոֆիկ նեղացում մեծահասակների մոտ

Բացառությամբ` բնածին կամ մանկական ստամոքսաելքի նեղացումը (Q40.0)

K31.2  Ստամոքսի սեղմվածք ավազի ժամացույցի տեսքով և ստամոքսի նեղացում

Բացառությամբ` բնածին ավազի ժամացույցի տեսքով ստամոքսը (Q40.2), ստամոքսի նեղացումը ավազի ժամացույցի տեսքով (K31.8)

K31.3  Պիլորոսպազմ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` պիլորոսպազմը` բնածին կամ մանկական (Q40.0), նյարդային (F45.3), հոգեծին (F45.3)

K31.4  Ստամոքսի ծոցակ (դիվերտիկուլ)

Բացառությամբ` ստամոքսաելքի բնածին դիվերտիկուլը (Q40.2)

K31.5  12-մատնյա աղիքի անանցելիություն

Բացառությամբ` տասներկումատնյա աղիքի բնածին նեղացումը (Q41.0)

K31.6  Ստամոքսի 12-մատնյա աղիքի խուղակ

K31.8  Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի այլ ճշտված հիվանդություններ

K31.9  Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի չճշտված հիվանդություններ

 

ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ (ՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K35-K38)

 

K35  Սուր ապենդիցիտ

K35.0  Սուր ապենդիցիտ` տարածուն որովայնամզաբորբով

K35.1  Սուր ապենդիցիտ` որովայնամզային թարախակույտով

K35.9  Սուր չճշտված ապենդիցիտ

K36  Ապենդիցիտի այլ ձևեր

K37  Չճշտված ապենդիցիտ

K38  Ապենդիքսի այլ հիվանդություններ

K38.0  Ապենդիքսի հիպերպլազիա

K38.1  Ապենդիքսային քարեր

K38.2  Ապենդիքսի դիվերտիկուլ

K38.3  Ապենդիքսի խուղակ

K38.8  Ապենդիքսի ճշգրտված այլ հիվանդություններ

K38.9  Ապենդիքսի չճշտված հիվանդություններ

 

ՃՈՂՎԱԾՔ

(K40-K46)

 

Ծանոթություն: Ճողվածք` գանգրենայով (փտախտով) և անանցանելիությամբ, դասակարգվում է որպես գանգրենային ճողվածք`

Ներառյալ` ճողվածքը` բնածին (բացի ստոծանիական կամ ստոծանու կերակրափողային բացվածքի), ձեռք բերովի, կրկնվող

K40  Աճուկային ճողվածք

Ներառյալ` գեղձուռուցքը, ամորձապարկային ճողվածքը, աճուկային ճողվածքը` ԱՀՃ, երկկողմանի, թեք, ոչ ուղիղ, ուղիղ

K40.0  Երկկողմանի աճուկային ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K40.1  Երկկողմանի աճուկային ճողվածք` գանգրենայով

K40.2  Երկկողմանի աճուկային ճողվածք առանց անանցելիության կամ գանգրենայի

K40.3  Միակողմանի կամ չճշտված աճուկային ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K40.4  Միակողմանի կամ չճշտված աճուկային ճողվածք գանգրենայով

K40.9  Միակողմանի կամ չճշտված աճուկային ճողվածք` առանց անանցելիության կամ գանգրենայի

K41  Ազդրային ճողվածք

K41.0  Երկկողմանի ազդրային ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K41.1  Երկկողմանի ազդրային ճողվածք գանգրենայով

K41.2  Երկկողմանի ազդրային ճողվածք առանց անանցելիության կամ գանգրենայի

K41.3  Միակողմանի կամ չճշտված ազդրային ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K41.4  Միակողմանի կամ չճշտված ազդրային ճողվածք, գանգրենայով

K41.9  Միակողմանի կամ չճշտված ազդրային ճողվածք, առանց անանցելիության կամ գանգրենայի

K42  Պորտային ճողվածք

Ներառյալ` հարպորտային ճողվածքը

Բացառությամբ` օմֆալոցելենը (Q79.2)

K42.0  Պորտային ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K42.1  Պորտային ճողվածք գանգրենայով

K42.9  Պորտային ճողվածք առանց անանցելիության կամ գանգրենայի

K43  Որովայնի առաջնային պատի ճողվածք

Ներառյալ` ճողվածքը` կտրվածքային, վերորովայնային

K43.0  Որովայնի առաջային պատի ճողվածք անանցելիությամբ առանց գանգրենայի

K43.1  Որովայնի առաջնային պատի ճողվածք գանգրենայով

K43.9  Որովայնի առաջային պատի ճողվածք առանց գանգրենայի կամ անանցանելիության

K44  Ստոծանիական ճողվածք

Ներառյալ` ստոծանու ճողվածքը կերակրափողային բացվածքը, հարորկորային ճողվածք

Բացառությամբ` բնածին ճողվածքը` ստոծանիականը (Q79.0), կերակրափողի ստոծանիական բացվածքը (Q40.1)

K44.0  Ստոծանիական ճողվածք` անանցանելիությամբ` առանց գանգրենայի

K44.1  Ստոծանիական ճողվածք` գանգրենայով

K44.9  Ստոծանիական ճողվածք` առանց անելիության կամ գանգրենայի

K45  Որովայնային խոռոչի այլ ճողվածքներ

Ներառյալ` ճողվածքը` որովայնի խոռոչի ճշգրտված տեղայնացմամբ, կանացի սեռական արտաքին օրգանների, արտաորովայնային, փականցքային, գոտկային, նստային

K45.0  Որովայնային խոռոչի այլ ճշտված ճողվածք` անանցանելիությամբ` առանց գանգրենայի

K45.1  Որովայնային խոռոչի այլ ճշտված ճողվածք` գանգրենայով

K45.8  Որովայնային խոռոչի այլ ճշտված ճողվածք` առանց անանցանելիության կամ գանգրենայի

K46  Որովայնային խոռոչի չճշտված ճողվածք

Ներառյալ` ճողվածքը` ԱՀՃ, ներորովայնային, ինտերստիցիալ, աղիքային, էնտերոցելե (աղիքաճողվածք), էպիպլոցելե (ճարպոնային ճողվածք)

Բացառությամբ` հեշտոցային էնտերոցելենը (N 81.5)

K46.0  Որովայնային խոռոչի չճշտված ճողվածք` անանցանելիությամբ` առանց գանգրենայի

K46.1  Որովայնի խոռոչի չճշգրտված ճողվածք` փտախտով

K46.9  Որովայնի խոռոչի չճշգրտված ճողվածք առանց անանցանելիության կամ փտախտի

 

ՈՉ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԷՆՏԵՐԻՏ ԵՎ ԿՈԼԻՏ

(K50-K52)

 

Ներառյալ` ոչ վարակային բորբոքային աղիքային հիվանդությունները

Բացառությամբ` մեգակոլոնը (K53.3), գրգռված աղիքի համախտանիշը (K58.-)

K50  Կրոնի հիվանդություն (տեղային էնտերիտ)

Ներառյալ` գրանուլոմատոզային էնտերիտը

Բացառությամբ` խոցային կոլիտը (K51.-)

K50.0  Բարակ աղիքի Կրոնի հիվանդություն

Բացառությամբ` հաստ աղիքի Կրոնի հիվանդության հետ (K50.8)

K50.1  Հաստ աղիքի Կրոնի հիվանդություն

Բացառությամբ` բարակ աղիքի Կրոնի հիվանդության հետ (K50.8)

K50.8  Կրոնի հիվանդության այլ տարատեսակներ

K50.9  Կրոնի հիվանդություն` չճշտված

K51  Խոցային կոլիտ

K51.0  Քրոնիկ խոցային էնտերոկոլիտ

K51.1  Քրոնիկ խոցային իլեոկոլիտ

K51.2  Քրոնիկ խոցային պրոկտիտ

K51.3  Քրոնիկ խոցային ռեկտոսիգմոիդիտ

K51.4  Հաստ աղիքի կեղծ պոլիպոզ

K51.5  Լորձային պրոկտոկոլիտ

K51.8  Խոցային այլ կոլիտներ (հաստաղիքաբորբ)

K51.9  Խոցային կոլիտ չճշտված

K52  Այլ ոչ վարակիչ գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

K52.0  Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

K52.1  Թունավոր գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

Թունավոր նյութերը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել արտաքին պատճառների լրացուցիչ գաղտնագիր (դաս XX)

K52.2  Ալերգիկ և սննդային գաստրոէնտերիտներ և կոլիտ

K52.8  Այլ ճշտված ոչ վարակիչ գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

K52.9  Չճշտված ոչ վարակիչ գաստրոէնտերիտ և կոլիտ

Բացառությամբ` նորածնի փորլուծությունը (ոչ վարակիչ) (P78.3), կոլիտ, լուծ, էնտերիտ, գաստրոէնտերիտ` վարակիչ (A09)` չճշտված, այլ երկրների, որտեղ պայմաններից ելնելով ենթադրում են այդ վիճակների վարակային ծագումը (A09.), հոգեծին լուծ (F45.3), ֆունկցիոնալ լուծ (K59.1)

 

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K55-K63)

 

K55  Աղիքների անոթային հիվանդություններ

Բացառությամբ` պտղի կամ նորածնի մեռուկացնող էնտերոկոլիտը (P77)

K55.0  Աղիքային անոթային սուր հիվանդություններ

K55.1  Անոթային քրոնիկ հիվանդություններ

K55.2  Հաստ աղիքի անգիոդիսպլազիա (անոթային զարգացման խանգարում)

K55.8  Աղիքի անոթային այլ հիվանդություններ

K55.9  Աղիքի անոթային չճշտված հիվանդություններ

K56  Լուծանքային իլեուս և աղիքային անանցելիություն առանց ճողվածքի

Բացառությամբ` բնածին սեղմվածքը կամ աղիքի նեղացումը (Q41-Q42), աղիքի սակավարյունային նեղացում (K55.1), մեկոնիումային իլեուս (E84.1), 12-մատնյա աղիքի անանցելիությունը (K31.5), նորածինների աղիքի անանցելիությունը, դասակարգված P76 խորագրում, աղիքի հետվիրահատական անանցելիությունը (K91.3), ճողվածքով (K40-K46), ուղիղ աղիքի կամ հետանցքի նեղացում (K62.4)

K56.0  Լուծանքային իլեուս

Բացառությամբ` իլեուսը ԱՀՃ (K56.7), իլեուս լեղաքարերից (K56.3), խցանումային օբստրուկտիվային իլեուսը ԱՀՃ (K56.6)

K56.1  Ինվագինացիա (ներբանոցում)

Բացառությամբ` ապենդիքսի ինվագինացիան (K38.8)

K56.2  Աղիքի ոլորում

K56.3  Իլեուս` առաջացած լեղաքարերից

K56.4  Աղիքի լուսանցքի այլ ձևի խցանում

K56.5  Աղիքային կպումներ` անանցելիությամբ

K56.6  Աղիքային այլ և չճշտված անանցելիություն

K56.7  Չճշտված իլեուս

K57  Աղիքային դիվերտիկուլային ծոցակային հիվանդություն

Ներառյալ` դիվերտիկուլյոզ (բազմաթիվ ծոցակների առկայություն), դիվերտիկուլ (ծոցակ), դիվերտիկուլիտ (ծոցակաբորբ)

Բացառությամբ` աղիքային բնածին դիվետիկուլը (Q43.8), ապենդիքսի դիվերտիկուլ (K38.2), Մեկկելի դիվերտիկուլ (Q43.0)

K57.0  Բարակ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդություն` թափածակմամբ և թարախակույտով

Բացառությամբ` բարակ և հաստ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդությունը առանց թափածակվելու և թարախակույտի (K57.4)

K57.1  Բարակ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդությունը առանց թափածակվելու և թարախակույտի

Բացառությամբ` բարակ և հաստ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդությունը առանց թարախակույտի (K57.5)

K57.2  Հաստ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդություն` թափածակվածքով և թարախակույտով

Բացառությամբ` դիվերտիկուլային հիվանդությունը բարակ և հաստ աղիքի` թափածակվածքով և աբսցեսով (K57.4)

K57.3  Հաստ աղիքի դիվերտիկուլային հիվանդություն առանց թափածակման կամ աբսցեսի

Բացառությամբ` դիվերտիկուլային հիվանդությունը և բարակ և հաստ աղիքների առանց ծակվելու կամ աբսցեսի (K57.5)

K57.4  Դիվերտիկուլային հիվանդություն և հաստ ու բարակ աղիքների թափածակումով և թարախակույտով

K57.5  Դիվերտիկուլային հիվանդություն և բարակ և հաստ աղիքների առանց ծակվելու կամ աբսցեսի

K57.8  Աղիքի չճշտված մասի դիվերտիկուլային հիվանդություն` թափածակումով և աբսցեսով

K57.9  Աղիքի չճշտված մասի դիվերտիկուլային հիվանդություն առանց թափածակման կամ աբսցեսի

K58  Գրգռված աղիքի համախտանիշ

Ներառյալ` գրգռված հաստ աղիքի համախտանիշը

K58.0  Գրգռված աղիքի համախտանիշ լուծով

K58.9  Գրգռված աղիքի համախտանիշ առանց լուծի

K59  Աղիքի այլ ֆունկցիոնալ խանգարումներ

Բացառությամբ` աղիքների վիճակի փոփոխությունը ԱՀՃ (A19.4), աղիքային ներծծման խանգարումները (K90.-), աղիքային հոգեծին խանգարումները (F45.3), ստամոքսի ֆունկցիոնալ խանգարումները (K31.-)

K59.0  Փորկապ

K59.1  Փունկցիոնալ դիարեա

K59.2  Աղիքի նյարդային դրդելիություն` չդասակարգված այլ խորագրերում

K59.3  Մեգակոլոն, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` մեգակոլոնը` (հետ), Հիրշպրունգի հիվանդության (Q43.1), Շագսի հիվանդության (B57.3), բնածին (ագանգլիոնային, հանգույցազրկությամբ) (Q43.1)

K59.4  Հետանցքի սեղմանի սպազմ

K59.8  Այլ ճշտված աղիքային ֆունկցիոնալ խանգարումներ

K59.9  Աղիքների ֆունկցիոնալ խանգարում, չճշտված

K60  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանի ճաք (ճեղքվածք) և խուղակ

Բացառությամբ` ֆլեգմոնայով կամ աբսցեսով (K61.-)

K60.0  Հետանցքի սուր ճաք

K60.1  Հետանցքի քրոնիկ ճաք

K60.2  Հետանցքի չճշտված ճաք

K60.3  Հետանցքի խուղակ

K60.4  Ուղիղաղիքային խուղակ

Բացառությամբ` խուղակը` միզապարկաուղիղաղիքային (N32.1), ուղիղաղիքահեշտոցային (N82.3)

K60.5  Անոռեկտալ խուղակ` ուղիղ աղիքի և հետանցքի միջև

K61  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանի թարախակույտ

Ներառյալ` աբսցես ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանի խուղակով կամ առանց նրա, ֆլեգմոնա

K61.0  Հետանցքի թարախակույտ

Բացառությամբ` ներսեղմանային թարախակույտը (K61.4)

K61.1  Ուղիղաղիքի թարախակույտ

Բացառությամբ` նստաուղիղաղիքային թարախակույտը (K61.3)

K61.2  Հետանցք-ուղիղաղիքային թարախակույտ

K61.3  Նստաուղիղաղիքային թարախակույտ

K61.4  Ներսեղմանային աբսցես

K62  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի այլ հիվանդություններ

Ներառյալ` սրբանային խողովակը

Բացառությամբ` թութքը (I84.-), ֆունկցիայի խանգարում կոլոստոմայից և էնտերոստոմայից հետո (K91.4), կղանքի անպահություն (R15), խոցային պրոկտիտ (K51.2)

K62.0  Հետանցքի պոլիպ

K62.1  Ուղիղ աղիքի պոլիպ

Բացառությամբ` ադենոմատոզ պոլիտը (D12.8)

K62.2  Հետանցքի արտանկում

K62.3  Ուղիղ աղիքի արտանկում

K62.4  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի սեղմվածք

K62.5  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի արյունահոսություն

Բացառությամբ` նորածնի ուղիղ աղիքից արյունահոսությունը (P54.2)

K62.6  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի խոց

Բացառությամբ` խոցային կոլիտի դեպքում (K51.-), ուղիղ աղիքի և հետանցքի ճեղքվածք և խուղակ (K60.-)

K62.7  Ռադիացիոն պրոկտիտ

K62.8  Ուղիղ աղիքի և հետանցքի այլ ճշտված հիվանդություններ

K62.9  Հետանցքի և ուղիղ աղիքի չճշտված հիվանդություն

K63  Աղիքային այլ հիվանդություններ

K63.0  Աղիքային աբսցես

Բացառությամբ` աբսցեսը` ապենդիքսի (K35.1), ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանը (K61.-), դիվերտիկուլային հիվանդություններով (K57.-)

K63.1  Աղիքի թափածակվելը (ոչ վնասվածքային)

Բացառությամբ` թափածակվելը` ապենդիքսի (K35.0), 12-մատնյա աղիքի (K26.-), դիվերտիկուլային հիվանդությամբ (K57.-)

K63.2  Աղիքային խուղակ

Բացառությամբ` խուղակը` ապենդիքսը (K38.3), 12-մատնյա աղիքի (K31.6), կանանց սեռական օրգանների (N82.2-N82.4), ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանը (K60.-), միզապարկաաղիքային (N32.1)

K63.3  Աղիքային խոց

Բացառությամբ` խոցը` ստամոքսաղիճաղիքային (K28.-),12-մատնյա աղիքի (K26.-), աղիճաղիքային (K28.-), ստամոքսաաղիքային (K28.-), ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանի (K62.6), պեպտիկ չճշտված տեղակայմամբ (K27.-), խոցային կոլիտ (K51.-)

K63.4  էնտերոպտոզ

K63.8  Աղիքային ճշտված այլ հիվանդություններ

K63.9  Աղիքային չճշտված հիվանդություններ

 

ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K65-K67)

 

K65  Որովայնամզի բորբոքում (պերիտոնիտ)

Բացառությամբ` որովայնամզաբորբը` աննեխության (T81.6), վիժումից հետո առաջացած, արտարգանդային հղիությունից (Օ00-Օ07, Օ08.0), ապենդիցիտից (K35.-), աղիքային դիվերտիկուլային հիվանդության հետ (K57.-), առաջացած տալկից կամ այլ օտար նյութերից (T81.6), բարորակ պարոքսիզմալ նոպայից (E85.0), նորածնային (P78.0-P78.1), պերիոդիկ ընտանեկան (E85.0), հետծննդաբերական (Օ85), կոնքային` կանանց մոտ (N73.3-N73.5), քիմիական (T81.6)

K65.0  Սուր որովայնամզաբորբ

Վարակային գործոնը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ ծածկագիր(B95-B97)

K65.8  Որովայնամզի բորբոքման այլ ձևեր

K65.9  Չճշտված որովայնամզաբորբ

K66  Որովայնամզային այլ ախտահարումներ

Բացառությամբ` ասցիտը (R18)

K66.0  Որովնամզային կպումներ

Բացառությամբ` կպումները (սերտաճում)` աղիքի անանցելիությամբ (K56.5), կոնքային` կանանց մոտ (N73.6)

K66.1  Հեմոպերիտոնեում

Բացառությամբ` վնասվածքային հեմիպերտոնեումը (S36.8)

K66.8  Որովայնամզի ճշտված այլ ախտահարումներ

K66.9  Որովայնամզի չճշտված ախտահարումներ

K67*  Որովայնամզի ախտահարում վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

K67.0*  Խլամիդային պերիտոնիտ (A74.8 *)

K67.1*  Գոնոկոկային պերիտոնիտ (A54.8+)

K67.2*  Սիֆիլիտիկ պերիտոնիտ (A52.7+)

K67.3*  Տուբերկուլյոզային պերիտոնիտ (A18.3+)

K67.8*  Այլ ախտահարումներ որովայնամզի վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K70-K77)

 

Բացառությամբ` Վիլսոնի հիվանդությունը (E83.0), վիրուսային հեպատիտը (լյարդաբորբը) (B15-B19), հեմոխրոմատոզը (E83.1), դեղնախտը (R17), Ռեյեյի համախտանիշը (G93.7)

K70  Լյարդի ալկոհոլային հիվանդություն

K70.0  Լյարդի ալկոհոլային ճարպային կազմափոխություն (ճարպային լյարդ)

K70.1  Ալկոհոլային հեպատիտ

K70.2  Լյարդի ալկոհոլային ֆիբրոզ և սկլերոզ

K70.3  Լյարդի ալկոհոլային ցիռոզ

K70.4  Լյարդային ալկոհոլային անբավարարություն

K70.9  Լյարդի ալկոհոլային հիվանդություն` չճշտված

K71  Լյարդի տոքսիկ ախտահարում

Ներառյալ` դեղորայքայինը` լյարդի իդիեոսինկրազիկ հիվանդությունը, լյարդի թունավոր կանխատեսելի հիվանդություն

Բացառությամբ` լյարդի ալկոհոլային հիվանդությունը (K70.-), Բադդա-Կիարիի համախտանիշ (I82.0)

K71.0  Լյարդի թունավոր ախտահարում` լեղականգով

K71.1  Լյարդի թունավոր ախտահարում` լյարդային մեռուկով

K71.2  Սուր հեպատիտի տեսքով ընթացող լյարդի թունավոր ախտահարում

K71.3  Լյարդի թունավոր ախտահարում` քրոնիկ ընդմիջվող սրացումներով ընթացող

K71.4  Լյարդի թունավոր ախտահարում քրոնիկ բլթային հեպատիտի տիպով ընթացող

K71.5  Լյարդի թունավոր ախտահարում քրոնիկ ակտիվ հեպատիտի տեսքով

K71.6  Լյարդի թունավոր ախտահարում այլ խորագրերում չդասակարգված հեպատիտի պատկերով

K71.7  Լյարդի թունավոր ախտահարում լյարդի ֆիբրոզով և ցիռոզով

K71.8  Լյարդի թունավոր ախտահարում` լյարդի այլ խանգարումների պատկերով

K71.9  Լյարդի թունավոր ախտահարում, չճշտված

K72  Լյարդի անբավարարություն, չդասակարգվող այլ խորագրերում

Ներառյալ` հեպատիտը`

- չարորակ }

- սուր } այլ խորագրերում չդասակարգված, լյարդի

- ֆուլմինանային } անբավարարությունով

դեղին ապաճում կամ լյարդի սնուցախանգարում

լյարդի մեռուկ բջիջների

լյարդային անբավարարությամբ լյարդային կոմա ԱՀՃ, էնցեֆալոպաթիա ԱՀՃ

Բացառությամբ` ալկոհոլային լյարդային անբավարարությունը (K70.4), զուգորդված լյարդի տոքսիկ ախտահարումով (K71.1), վիրուսային հեպատիտ (B15-B19), պտղի և նորածնի դեղնախտ (P55-P59), լյարդային անբավարարություն բարդացած` վիժումով, արտարգանդային կամ մոլյարային հղիություն (Օ00-Օ07, Օ08-8), հղիության, ծննդաբերության և հետծննդաբերական շրջան (Օ26.6)

K72.0  Սուր և ենթասուր լյարդային անբավարարություն

K72.1  Քրոնիկ լյարդային անբավարարություն

K72.9  Լյարդի անբավարարություն չճշտված

K73  Քրոնիկ հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` քրոնիկ հեպատիտը` ալկոհոլային (K70.1), վիրուսային (B15-B19), գրանուլեմատոզային ՉԴԱԽ (K75.3), դեղորայքային (K71.-), ռեակտիվ ոչ յուրահատուկ (K75.2)

K73.0  Քրոնիկ ընդմիջվող հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

K73.1  Քրոնիկ բլթակային հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

K73.2  Քրոնիկ ակտիվ հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

K73.8  Քրոնիկական այլ հեպատիտներ, այլ խորագրերում չդասակարգված

K73.9  Քրոնիկ հեպատիտ չճշտված

K74  Լյարդի ֆիբրոզ և ցիռոզ

Բացառությամբ` լյարդի ալկոհոլային ֆիբրոզը (K70.2), լյարդի սրտային սկլերոզը (K76.1), լյարդի ցիռոզը` ալկոհոլային (K70.3), բնածին (P78.8), լյարդի թունավոր ախտահարումով (K71.7)

K74.0  Լյարդի ֆիբրոզ

K74.1  Լյարդի սկլերոզ

K74.2  Լյարդի ֆիբրոզ սկլերոզի հետ զուգակցված

K74.3  Առաջնային բիլիարային ցիռոզ

K74.4  Երկրորդային բիլիարային ցիռոզ

K74.5  Բիլիարային ցիռոզ չճշտված

K74.6  Լյարդի այլ և չճշտված ցիրոզ

K75  Լյարդի այլ բորբոքային հիվանդություններ

Բացառությամբ` հեպատիտը` վարակային (B15.-B19.), սուր կամ ենթասուր (K72.0), լյարդի թունավոր ախտահարում (K71.-), քրոնիկ հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում (K73.-)

K75.0  Լյարդի աբսցես

Բացառությամբ` լյարդի ամեոբային աբսցեսը (A06.4), պիլեֆլեբիտ, առանց լյարդի թարախակույտի (K75.1), խոլանգիտ առանց լյարդի աբսցեսի (K83.0)

K75.1  Դռներակի ֆլեբիտ

Բացառությամբ` լյարդի պիլեֆլեբիտային թարախակույտը (K75.0)

K75.2  Ոչ յուրահատուկ ռեակտիվ հեպատիտ

K75.3  Գրանուլեմատոզ հեպատիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

K75.8  Լյարդի այլ ճշտված բորբոքային հիվանդություններ

K75.9  Լյարդի բորբոքային հիվանդություն չճշտված

K76  Լյարդի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` լյարդի ալկոհոլային հիվանդությունը (K70.-), լյարդի ամիլոիդ կազմափոխությունը (E85.-), հեպատոմեգալիան ԱՀՃ (R16.0), լյարդի բնածին կիստոզ հիվանդությունը (Q44.6), լյարդի թունավոր ախտահարումը (K71.-), դռներակի թրոմբոզը (I81), լյարդային երակի թրոմբոզը (I82.0)

K76.0  Լյարդի ճարպային կազմափոխություն, չդասակարգված այլ խորագրերում

K76.1  Լյարդի պասիվ քրոնիկ լիարյունություն

K76.2  Լյարդի կենտրոնական բլթային արյունահոսական մեռուկ

Բացառությամբ` լյարդի մեռուկը` լյարդային անբավարարությամբ (K72.-)

K76.3  Լյարդի ինֆարկտ

K76.4  Լյարդի պելիոզ

K76.5  Լյարդի վենոօկլյուզիոն հիվանդությունները

Բացառությամբ` Բադդի-Կիարի համախտանիշ (I82.0)

K76.6  Դրունքային գերճնշում

K76.7  Լյարդաերիկամային համախտանիշ

Բացառությամբ` ծննդաբերությանը ուղեկցող (Օ90.4)

K76.8  Լյարդի այլ ճշտված հիվանդություններ

K76.9  Լյարդի այլ չճշտված հիվանդություն

K77*  Լյարդի ախտահարումներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

K77.0*  Լյարդի ախտահարումներ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

K77.8*  Լյարդի ախտահարումներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K80-K87)

 

K80  Լեղաքարային հիվանդություն

K80.0  Լեղապարկի քարեր` սուր խոլեցիստիտով

K80.1  Լեղապարկի քարեր` այլ խոլեցիստիտով

K80.2  Լեղապարկի քարեր` առանց խոլեցիստիտի

K80.3  Լեղածորանի քարեր` խոլանգիտով

K80.4  Լեղածորանի քարեր` խոլեցիստիտով

K80.5  Լեղածորանի քարեր` առանց խոլանգիտի կամ խոլեցիստիտի

K80.8  Խոլելիթիազի այլ ձևեր

K81  Լեղապարկաբորբ (խոլեցիստիտ)

Բացառությամբ` խոլելիթիազը (K80.-)

K81.0  Սուր խոլեցիստիտ

K81.1  Քրոնիկ խոլեցիստիտ

K81.8  Խոլեցիստիտի այլ ձևեր

K81.9  Չճշտված խոլեցիստիտ

K82  Լեղապարկի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` լեղապարկի կոնտրաստավորման բացակայությունը լեղապարկի ռենտեգենոլոգիական հետազոտության ժամանակ (R93.2), հետլեղապարկազերծման համախտանիշը (K91.5)

K82.0  Լեղապարկի խցանում

Բացառությամբ` լեղաքարային հիվանդության հետ (K80.-)

K82.1  Լեղապարկի ջրգողություն

K82.2  Լեղապարկի թափածակում

K82.3  Լեղապարկի խուղակ

K82.4  Լեղապարկի խոլեստերոզ

K82.8  Լեղապարկի այլ ճշտված հիվանդություններ

K82.9  Լեղապարկի չճշտված հիվանդություններ

K83  Լեղուղիների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` թվարկված վիճակները, լեղապարկին (K81-K82), պարկածորանին (K81-K82) վերաբերող, հետլեղապարկազերծման համախտանիշ (K91.5)

K83.0  Խոլանգիտ

Բացառությամբ` խոլանգիտը լեղածորանաքարով (K80.3-K80.4), լյարդի խոլանգիտային աբսցեսը (K75.0), քրոնիկ ոչ թարախային դեստրուկտիվ խոլանգիտը (K74.3)

K83.1  Լեղածորանի խցանում

Բացառությամբ` խոլելիթիազը (K80.-)

K83.2  Լեղածորանի թափածակում

K83.3  Լեղածորանի խուղակ

K83.4  Օդիի սեղմակի սպազմ

K83.5  Լեղային բուշտ

K83.8  Լեղուղիների ճշտված այլ հիվանդություններ

K83.9  Լեղուղիների չճշտված հիվանդություններ

K85  Սուր պանկրեատիտ

K86  Ենթաստամոքսային գեղձի այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` ենթաստամոքսային գեղձի ֆիբրոզը (E84.-), ենթաստամոքսային գեղձի կղզյակային բջիջների ուռուցքը (D13.7), ենթաստամոքսային գեղձի ճարպահոսությունը (K90.3)

K86.0  Ենթաստամոքսային գեղձի քրոնիկ ալկոհոլային բորբոքում

K86.1  Ենթաստամոքսային գեղձի այլ քրոնիկ բորբոքումներ

K86.2  Ենթաստամոքսային գեղձի կիստա

K86.3  Ենթաստամոքսային գեղձի կեղծ կիստա

K86.8  Ենթաստամոքսային գեղձի այլ ճշտված հիվանդություններ

K86.9  Ենթաստամոքսային գեղձի չճշտված հիվանդություններ

K87*  Լեղապարկի ախտահարումը, լեղուղիների և ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումը այլ հիվանդություների ժամանակ` դասակարգված այլ խորագրերում

K87.0*  Լեղապարկի և լեղուղիների ախտահարումը այլ խորագրերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ

K87.1*  Ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարում հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(K90-K93)

 

K90  Աղիքների ներծծման խանգարումներ

Բացառությամբ` ստամոքս-աղիքային ուղիների վիրահատական միջամտության արդյունքը հանդիսացող հետևանքները (K91.2)

K90.0  Ցելիակիա

K90.1  Տրոպիկական սպրու

K90.2  Կույր գալարի համախտանիշ, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` կույր գալարի համախտանիշը` բնածին (Q43.8), վիրահատական միջամտությունից հետո (K91.2)

K90.3  Ենթաստամոքսային գեղձի ստեատորեա

K90.4  Ներծծման խանգարումներ, պայմանավորված անտանելիությամբ` չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` գլյուտենազգայնության էնտերոպաթիան (K90.0), կաթնաշաքարի (լապտոզայի) անտանելիությունը (E73.-)

K90.8  Աղիքներում ներծծման այլ խանգարումներ

K90.9  Աղիքի ներծծման չճշտված խանգարումներ

K91  Մարսողական օրգանների խանգարումներ` բժշկական միջամտությունից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` ստամոքսաղիճաղիքային խոցը (K28.-), ճառագայթային` ստամոքսաէնտերիտը (K52.0), կոլիտը (K52.0), պրոկտիտը (K62.7)

K91.0  Փսխում` ստամոքս-աղիքային ուղու վրա արված վիրաբուժական միջամտությունից հետո

K91.1  Վիրահատված ստամոքսի համախտանիշ

K91.2  Ներծծման խանգարում վիրահատական միջամտությունից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` ներծծման խանգարումը` ոսկրափափկություն մեծահասակների մոտ (M83.2), օստեոպորոզ վիրահատական միջամտություններից հետո (M81.3)

K91.3  Հետվիրահատական աղիքային անանցելիություն

K91.4  Կոլոնոստոմիայից և էնտերոստոմիայից հետո ֆունկցիայի խանգարում աղիքի բերանակցումից հետո

K91.5  Հետլեղապարկազերծման համախտանիշ

K91.8  Մարսողական օրգանների այլ խանգարումներ բժշկական գործողություններից հետո, չդասակարգված այլ խորագրերում

K91.9  Մարսողական օրգանների չճշտված խանգարումներ բժշկական միջամտությունից հետո

K92  Մարսողական օրգանների այլ հիվանդություններ

Բացառությամբ` ստամոքս-աղիքային արյունահոսությունը նորածնի մոտ (P54.0-P54.3)

K92.0  Արյունային փսխում

K92.1  Մելենա

K92.2  Ստամոքս-աղիքային չճշտված արյունահոսություն

Բացառությամբ` արյունահոսությունը հետանցքից և ուղիղ աղիքից (K62.5), սուր արյունահոսող ստամոքսաբորբ (K29.0), պեպտիկ խոցով (K25.-K28.)

K92.8  Մարսողական օրգանների այլ ճշտված հիվանդություններ

K92.9  Մարսողական օրգանների չճշտված հիվանդություններ

K93*  Մարսողական այլ օրգանների ախտահարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

K93.0*  Որովայնամզի և ավշային հանգույցների մեջընդերքի տուբերկուլյոզային ախտահարումներ (A18.3+)

Բացառությամբ` որովայնամզի տուբերկուլյոզը (K67.3 *)

K93.1*  Մեգակոլոնը` Շագասի հիվանդության ժամանակ (B57.3+)

K93.8*  Մարսողական օրգանների ճշտված ախտահարումներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

Դ Ա Ս  XII

 

ՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(L00-L99)

 

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծական հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդությունները, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումները (E00-E90), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդաբերական շրջանը(Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակները (P00-P96), բնածին շեղումները (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաները և քրոմոսոմային խանգարումները (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խորագրերում չդասակարգված ախտանիշները, հատկանիշներ և նորմայից շեղումները (R00-R99), վնասվածքները, թունավորումները և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքները (S00-S98), լիպոմելանային ռետիկոլոզը (I89.8), շարակցահյուսվածքային սիստեմային խանգարումները (M30-M36)

 

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ)

(L00-L08)

 

Վարակիչ գործոնը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ ծածկագիր (B95-B97)

Բացառությամբ` գարոսկրը (գորդելում) (H00.0), վարակիչ մաշկաբորբը (L30.3), մաշկի տեղական վարակը, դասակարգված I դասում, ինչպիսիք են` վիրուսային գորտնուկները (B07.-), հերպետիկ վիրուսային վարակը (B00.-), անոգենիտալ (A60.-), կոնտագիոզային կակղամորթ (B08.1), սնկախտներ միկոզներ (B35-B49), ոջլոտություն (պեդիկուլեզ), (ակարիազ) և այլ վարակներ (B85-B89), կարմիր քամի (A46.-), էրիզիպելոիդ (A26.-), գոտևորող որքին (B02.-), թարախածին հատիկուռուցք (L98.0), պաննիկուլիտ` ԱՀՃ (M79.3), գայլախտային (L93.2), ռեցիդիվող (Վեբեր-Կրիսչեն) (M35.6), պարանոցի և մեջքի (M54.0), շրթունքի կպուկի ճեղքվացք` ԱՀՃ (K13.0), կանդիդոզի (B37.-), ռիբոֆլավինի անբավարարության (E53.0)

L00  Մաշկի ստաֆիլոկոկային համախտանիշ, այրվածքանման բշտի տեսքով

Բացառությամբ` էպիդերմային թունավոր նեկրոլիզը (Լայելլի) (L51.2)

L01  Իմպետիգո (մակերեսային թարախամաշկություն)

Բացառությամբ` իմպետիգո ցանանման (L40.1), նորածնի բշտիկները (L00)

L01.0  Իմպետիգո (առաջանում է ցանկացած օրգանիզմում) (ցանկացած տեղակայումով)

L01.1  Իմպետիգոնազացված մաշկային այլ բորբոքումներ

L02  Մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ

Ներառյալ` ֆուրունկուլը (չիբան), ֆուրունկուլյարը (չիբանոտություն)

Բացառությամբ` հետանցքի և ուղիղ աղիքի շրջանը (K61.-), սեռական օրգանները (արտաքին)` կանանց (N76.4), տղամարդկանց (N48.2,N49.-)

L02.0  Դեմքի շրջանի մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ

Բացառությամբ` կոպերը (H00.0), ակնակապիճը (H05.0), գլխի (ճակատային մասի, բացի դեմքից) (L02.8), քիթը (J34.0), ենթածնոտը (K12.2), բերանը (K12.2), արցունքային` գեղձի (H04.0), ուղիների (H04.3), արտաքին ականջի (H60.0)

L02.1  Պարանոցի շրջանի մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ,

L02.2  Իրանի շրջանի մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ

Բացառությամբ` կաթնագեղձերը (N61), նորածնի պորտաբորբը (P38), կոնքային գոտու (L02.4)

L02.3  հետույքի մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ.

Բացառությամբ` պիլոնիդալ կիստան աբսցեսով (L05.0)

L02.4  Վերջույթի մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ

L02.8  Մաշկի աբսցես, և կարբունկուլ այլ տեղակայումով

L02.9  Մաշկի աբսցես, ֆուրունկուլ և կարբունկուլ` չճշտված տեղակայումով

L03  Ֆլեգմոնա

Ներառյալ` սուր ավշանոթաբորբը

Բացառությամբ` ավշանոթաբորբը (քրոնիկ) (ենթասուր) (I89.1), տենդային (սուր) նեյտրոֆիլային մաշկաբորբը (L98.2), ֆլեգմոնա` կոպերի (H00.0), արտաքին լսողական անցուղու (H60.1), սեռական արտաքին օրգանների` կանանց (N76.4), տղամարդկանց (N48.2, N49), քթի (J34.0), ուղիղ աղիքի և հետանցքի շրջանի (K61.-), բերանի (K12.2), արցունքային ապարատի (H04.3), էոզինոֆիլային ցելլյուլիտ (Վելսի) (L98.3)

L03.0  Ձեռքի և ոտնաթաթի մատերի ֆլեգմոնա

L03.1  Վերջույթների այլ շրջանների ֆլեգմոնա

L03.2  Դեմքի ֆլեգմոնա

L03.3  Իրանի ֆլեգմոնա

Բացառությամբ` նորածնի պորտաբորբը (P38)

L03.8  Այլ տեղակայմամբ ֆլենգմոնա

L03.9  Չճշտված ֆլեգմոնա

L04  Սուր ավշագեղձաբորբ

Ներառյալ` սուր աբսցեսը ցանկացած ավշային հանգույցի բացի մեջընդերքի, սուր լիմֆադենիտ ցանկացած ավշային հանգույցի բացի մեջընդերքի

Բացառությամբ` մարդու իմունոդեֆիցիտի վիրուսից առաջացածը համընդհանուր լիմֆադենոպաթիայով (B23.1), լինֆադենիտ` ԱՀՃ (I88.9), մեջընդերային ոչ յուրահատուկ (I88.0), քրոնիկ կամ ենթասուր, բացի միջընդերայինից (I88.1), ավշային հանգույցների մեծացմամբ (R59.-)

L04.0  Դեմքի, գլխի, պարանոցի սուր լիմֆադենիտ

L04.1  Իրանի սուր լիմֆադենիտ

L04.2  Վերին վերջույթների սուր լիմֆադենիտ

L04.3  Ստորին վերջույթների սուր լիմֆադենիտ

L04.8  Այլ տեղակայմամբ սուր լիմֆադենիտ

L04.9  Չճշտված սուր լիմֆադենիտ

L05  Պիլոնիդալ մազարմատային բուշտ

Ներառյալ` ծոց խուղակ պոչուկային կամ մազարմատային

L05.0  Պիլոնիդալ բուշտ աբսցեսով

L05.9  Պիլոնիդալ բուշտ առանց աբսցեսի

L08  Ենթամաշկային բջջաթաղանթի և մաշկի այլ տեղական վարակներ

L08.0  Պիոդերմիա

Բացառությամբ` գանգրենոզային պիոդերմիան (L88)

L08.1  Էրիթրազմա

L08.8  Մաշկի ճշտված այլ տեղական վարակներ, ենթամաշկային բջջանքի

L08.9  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի չճշգրտված տեղական վարակներ

 

ԲՇՏԻԿԱՅԻՆ (ԲՈՒԼՅՈԶԱՅԻՆ) ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ

(L10-L14)

 

Բացառությամբ` բարորակ քրոնիկ ընտանեկան պեմֆիգուսը (Հեյլի-Հեյլի հիվանդությունը) (Q82.8), մաշկի ստաֆիլոկոկային համախտանիշը այրվացքանման բշտիկներով (L00), թունավոր վերնամաշկային նեկրոլիզը (Լայելլի համախտանիշը) (L51.2)

L10  Բշտիկացան (պեմֆիգուս)

Բացառությամբ` նորածնի պեմֆիգուսը (L00)

L10.0  Սովորական բշտիկացան

L10.1  Վեգետարյան բշտիկացան

L10.2  Տերևանման բշտիկացան

L10.3  Բրազիլական բշտիկացան

L10.4  Էրիթեմատոզ բշտիկացան

L10.5  Բշտիկացան` առաջացած դեղամիջոցներից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել արտաքին պատճառի լրացուցիչ կոդ (դաս XX)

L10.8  Բշտիկացանի այլ ձևեր

L10.9  Չճշտված բշտիկացան

L11  Փշալուծիչ այլ խանգարումներ

L11.0  Ձեռքբերովի ֆոլիկուլային կերատոզ

Բացառությամբ` բնածին ֆոլիկուլային կերատոզը (Դարյե-ՈՒայտի) (Q82.8)

L11.1  Անցողիկ փշաբջջային դերմատոզ (Գրովերի)

L11.8  Փշալուծիչ չճշտված այլ փոփոխություններ

L11.9  Փշալուծիչ չճշտված փոփոխություններ

L12  Պեմֆիգոիդ

Բացառությամբ` հղիների հերպեսը (Օ26.4), հերպեսանման իմպետիգո (L40.1)

L12.0  Բուլյոզային պեմֆիգոիդ

L12.1  Սպիացող պեմֆիգոիդ

L12.2  Երեխաների քրոնիկ բուլյոզային հիվանդություններ

L12.3  Ձեռքբերովի բուլյոզային էպիդերմոլիզ

Բացառությամբ` բուլյոզային էպիդերմոլիզ (բնածին) (Q81.-)

L12.8  Այլ պեմֆիգոիդ

L12.9  Չճշտված պեմֆիգոիդ

L13  Բուլյոզային այլ փոփոխություններ

L13.0  Հերպեսանման մաշկաբորբ

L13.1  Ենթաեղջրային պուստուլյոզ մաշկաբորբ

L13.8  Ճշտված այլ բուլյոզային փոփոխություններ

L13.9  Բուլյոզային չճշտված փոփոխություններ

L14*  Մաշկի բուլյոզային խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ` դասակարգված այլ խորագրերում

 

ՄԱՇԿԱԲՈՐԲ ԵՎ ԷԿԶԵՄԱ

(L20-L30)

 

Ծանոթություն` Այս բաժնում «մաշկաբորբ» և «էկզեմա» տերմինները օգտագործվում են որպես միմյանց փոխարինող հոմանիշներ

Բացառությամբ` մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդությունները, կապված ճառագայթման ազդեցության հետ (L55-L59), մաշկաբորբ` գանգրենային (L88), հերպեսանման (L13.0), կանգային (I83.1-I83.2), արհեստական (L98.1), շուրջբերանային (L71.0), չոր մաշկի (L85.3), քրոնիկ մանկական գրանուլեմատոզային հիվանդություն (D71)

L20  Ատոպիկ (ոչ բնորոշ տեղակայմամբ) մաշկաբորբ

Բացառությամբ` սահմանափակ նյարդամաշկաբորբը (L28.0)

L20.0  Բենյեի մարմաջ (քոր)

L20.8  Ատոպիկ այլ մաշկաբորբներ

L20.9  Չճշտված ատոպիկ մաշկաբորբ

L21  Սեբորեական (ճարպահոսական) մաշկաբորբ

Բացառությամբ` վարակային մաշկաբորբի (L30.3)

L21.0  Գլխի սեբորեա

L21.1  Մանկական սեբորեային մաշկաբորբ

L21.8  Այլ սեբորեային մաշկաբորբ

L21.9  Չճշտված սեբորեային մաշկաբորբ

L22  Բարուրային մաշկաբորբ

L23  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ

Ներառյալ` ալերգիկ կոնտակտային էկզեման

Բացառությամբ` ալերգիա ԱՀՃ (T78.4), մաշկի և ներմաշկային բջջանքի հիվանդությունը, կապված ճառագայթման ազդեցության հետ (L55-L59), մաշկաբորբ` ԱՀՃ (L30.9), կոպի (H01.1), ընդունած նյութերից առաջացած (L27.-), շփումային ԱՀՃ (L25.9), բարուրային (L22), շուրջբերանային (L71.0), պարզ գրգռող շփումային (L24.-), արտաքին ականջի էկզեմա (H60.5)

L23.0  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած մետաղներից

L23.1  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած կպչուն նյութերից

L23.2  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած կոսմետիկ միջոցներից

L23.3  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած դեղորայքից նրանց մաշկի հետ շփվելուց

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

Բացառությամբ` ալերգիան ԱՀՃ, առաջացած դեղորայքից (T88.7), մաշկաբորբը, առաջացած դեղորայքի ընդունումից (L27.0-L27.1)

L23.4  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած ներկանյութերից

L23.5  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած քիմիական այլ նյութերից

L23.6  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած սննդանյութերից, երբ վերջիններս շփվում են մաշկի հետ

Բացառությամբ` մաշկաբորբը, առաջացած սննդի ընդունելուց (L27.2)

L23.7  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած բույսերից, բացի սննդային

L23.8  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, առաջացած այլ նյութերից

L23.9  Ալերգիկ շփումային մաշկաբորբ, պատճառը չճշտված

L24  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ

Ներառյալ` պարզ գրգռված (irritant) շփումային էկզեման

Բացառությամբ` ալերգիան ԱՀՃ (T78.4), մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդությունը` կապված ճառագայթման ազդեցության հետ (L55-L59), մաշկաբորբ` ԱՀՃ (L30.9), ալերգիկ շփումային (L23.-), կոպի (H01.1), առաջացած ընդունած նյութերից (L27.-), շփումային ԱՀՃ (L25.9), բարուրային (L22), շուրջբերանային (L71.0), արտաքին ականջի էկզեմա (H60.5)

L24.0  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած լվացող նյութերից

L24.1  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած յուղային և քսվող նյութերից

L24.2  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած լուծիչներից

L24.3  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած կոսմետիկ նյութերից

L24.4  Գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած դեղորայքից մաշկի հետ շփվելուց

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

Բացառությամբ` ալերգիան ԱՀՃ, առաջացած դեղամիջոցներից (T88.7) մաշկաբորբը, առաջացած դեղանյութերի ընդունումից (L27.0-L27.1)

L24.5  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած այլ քիմիական նյութերից

L24.6  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած սննդանյութերի հետ մաշկի շփումից

Բացառությամբ` մաշկաբորբը, առաջացած ընդունած սննդից (L27.2)

L24.7  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած բույսերից, բացի սննդայինից

L24.8  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած այլ նյութերից

L24.9  Պարզ գրգռված շփումային մաշկաբորբ, չճշտված պատճառներից

L25  Կոնտակտային չճշտված մաշկաբորբ

Ներառյալ` չճշտված շփումային էկզեման

Բացառությամբ` ալերգիան ԱՀՃ (T78.4), մաշկաբորբը` ԱՀՃ (L30.9), ալերգիկ շփումային (L23.-), կոպի (H01.1), ընդունած նյութերից առաջացած (L27.-), շուրջբերանային (L71.0), պարզ գրգռված շփումային (L24.-), մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի ախտահարումը` կապված ճառագայթման ազդեցության հետ (L55-L59), արտաքին ականջի էկզեմա (H60.5)

L25.0  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած կոսմետիկ նյութերից

L25.1  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած դեղորայքից նրանց մաշկի հետ շփումից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

Բացառությամբ` ալերգիան ԱՀՃ առաջացած դեղորայքից (T88.7), մաշկաբորբը, առաջացած դեղորայքի ընդունումից (L27.0-L27.1)

L25.2  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած ներկանյութերից

L25.3  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած այլ քիմիական նյութերից

L25.4  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած սննդամթերքից, նրանց մաշկի հետ շփման դեպքում

Բացառությամբ` շփումային մաշկաբորբը, առաջացած սննդի ընդունումից (L27.2)

L25.5  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած բույսերից, բացի սննդայինից

L25.8  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, առաջացած այլ նյութերից

L25.9  Չճշտված շփումային մաշկաբորբ, պատճառը չճշտված

L26  Էքսֆոլիատիվ (շերտազատվող) մաշկաբորբ

Բացառությամբ` Ռիտտերի հիվանդությունը (L00.-)

L27  Մաշկաբորբ առաջացած նյութերի ընդունումից (ներքին)

Բացառությամբ` ալերգիկ ռեակցիան ԱՀՃ (T78.4), կոնտակտային մաշկաբորբը (L23-L25), եղնջացան (L50.-), դեղորայքային` ֆոտոալերգիկ ռեակցիա (L56.1), ֆոտոտոքսիկ ռեակցիա (L56.0), չարորակ` դեղորայքի ազդեցությունը ԱՀՃ (T88.7), սննդից ռեակցիա, բացառությամբ մաշկաբորբի (T78.0-T78.1)

L27.0  Մաշկի համընդհանուր ցանավորում, առաջացած դեղորայքից և դեղանյութերից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L27.1  Մաշկի օջախային ցան, առաջացած դեղորայքից դեղամիջոցների օգտագործումից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L27.2  Մաշկաբորբ, առաջացած սննդի ընդունումից

Բացառությամբ` մաշկաբորբը, առաջացած սննդամթերքից և նրա հպումից մաշկի հետ (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8  Մաշկաբորբ, առաջացած այլ մթերքների ներքին ընդունումից

L27.9  Մաշկաբորբ, առաջացած ոչ ճշտված նյութերի ներքին ընդունումից

L28  Հասարակ քրոնիկ որքին և մարմաջ (քոր)

L28.0  Հասարակ քրոնիկ որքին

L28.1  Հանգուցային մարմաջ

L28.2  Այլ մարմաջ

L29  Քոր Բացառությամբ` մաշկի նյարդային զգումը (L98.1) հոգեծին քորը (F45.8)

L29.0  Հետանցքի քոր

L29.1  Ամորձապարկի քոր

L29.2  Շեքի քոր

L29.3  Հետանցքասեռական քոր, չճշտված

L29.8  Այլ քոր

L29.9  Քոր, չճշտված

L30  Այլ մաշկաբորբեր

Բացառությամբ` մաշկաբորբը` հպումային (L23-L25), չոր մաշկի (L85.3), տևական մաշկաբորբ (I83.1-I83.2), մանրաթիթեղային պարապսորիազ (L41.3)

L30.0  Դրամաձև էկզեմա

L30.1  Դիսհիդրոզ L30.2 Մաշկային ինքնագերզգայություն

L30.3  Վարակիչ մաշկաբորբ

L30.4  Էրիթեմատոզ տարածք

L30.5  Սպիտակ պիտիրիազ (թփավոր որքին)

L30.8  Ճշտված այլ մաշկաբորբ

L30.9  Մաշկաբորբ, չճշտված

 

ՄԱՇԿԱՊԶՈՒԿԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

(L40-L45)

 

L40  Պսորիազ

L40.0  Սովորական պսորիազ

L40.1  Համատարած ներս թափանցած պսորիազ

L40.2  Կայուն ակրոդերմատիտ (Ալլոպո)

L40.3  Ափի և ներբանի թեփաբշտեր

L40.4  Կաթիլանման պսորիազ

L40.5*  Հոդաբորբային պսորիազ (M07.0-M07.3 *, M09.0 *)

L40.8  Այլ պսորիազներ

L40.9  Պսորիազ, չճշտված

L41  Հարպսորիազ

Բացառությամբ` ատրոֆիկ անոթային փոփոխաջերմությունը (L94.5)

L41.0  Տենդային և ծաղկանման սուր պիտիրիազ

L41.1  Տենդանման քրոնիկ պիտիրիազ

L41.2  Ավշային պապուլյոզ

L41.3  Մանրահաստուկային հարպսորիազ

L41.4  Մեծահաստուկային հարպսորիազ

L41.5  Ցանցանման հարպսորիազ

L41.8  Այլ հարպսորիազ

L41.9  Հարպսորիազ, չճշտված

L42  Վարդագույն պիտիրիազ (Ժիբերի)

L43  Կարմիր, հարթ որքին

Բացառությամբ` հարթ, մազային որքինը (L66.1)

L43.0  Գերաճած կարմիր, հարթ որքին

L43.1  Կարմիր, հարթ, բշտիկավոր որքին

L43.2  Որքինանման ռեակցիա դեղորայքից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L43.3  Կարմիր, հարթ, ենթասուր (ակտիվ) որքին

L43.8  Այլ կարմիր, հարթ որքին

L43.9  Որքին կարմիր, հարթ, չճշտված

L44  Այլ պզուկաբշտիկային փոփոխություններ

L44.0  Պիտիրիազ կարմիր, մազային

L44.1  Փայլուն լիխեն

L44.2  Լիխեն գծավոր

L44.3  Որքին կարմիր մոնիլիֆորմային

L44.4  Մանկական պզուկային ակրոդերմատիտ (Դժանոտի-Կրոստի համախտանիշ)

L44.8  Այլ ճշտված պզուկածին փոփոխություններ

L44.9  Պզուկակծուծային փոփոխություններ, չճշտված

L45*  Պզուկակծուծային փոփոխություններ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԵՂՆՋԱՏԵՆԴ ԵՎ ԷՐԻԹԵՄԱ

(L50-L54)

 

Բացառությամբ` Լայմայի հիվանդությունը (A69.2) ռոզացեա (L71.-)

L50  Եղնջատենդ

Բացառությամբ` ալերգիկ շփումային մաշկաբորբը (L23.-), անգինոնևրոտիկ այտուցը (T78.3), եղնջատենդ` հսկայական (T78.3), նորածինների (P83.8), պտկիկային (L28.2), պիգմենտային (Q82.2), արևային (L56.3), շիճուկային (T80.6), առանգական անոթային այտուց (E88.0), Կվինկեի այտուց (T78.3)

Լ50.0  Ալերգիկ եղնջատենդ

L50.1  Ինքնածին եղնջատենդ

L50.2  Եղնջատենդ, առաջացած ցածր կամ բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից

L50.3  Մաշկագծագրական եղնջատենդ

L50.4  Թրթիռային եղնջատենդ

L50.5  Խոլիներգիկ եղնջատենդ

L50.6  Շփումային եղնջատենդ

L50.8  Այլ եղնջատենդ

L50.9  Եղնջատենդ, չճշտված

L51  Էրիթեմա բազմաձև

L51.0  Ոչ բշտիկային էրիթեմա բազմաձև

L51.0  Բշտիկավոր էրիթեմա, բազմաձև

L51.2  Թունավոր վերնամաշկային նեկրոլիզ (Լայելլի)

L51.8  Բազմաձև այլ էրիթեմա

L51.9  Բազմաձև էրիթեմա, չճշտված

L52  Էրիթեմա հանգույցավոր

L53  Այլ էրիթեմատոզային վիճակներ

Բացառությամբ` էրիթեման` առաջացած մաշկի արտաքին գործոնների հպումից (L23-L25), այրվածքային (L59.0), տարածուն (L30.4)

L53.0  Թունավոր էրիթեմա

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

Բացառությամբ` նորածնային թունավոր էրիթեման (P83.1)

L53.1  Էրիթեմա, կենտրոնախույս շրջանաձև

L53.2  Էրիթեմա, եզրային

L53.3  Այլ քրոնիկ գծավոր էրիթեմա

L53.8  Այլ ճշտված էրիթեմատոզ վիճակներ

L53.9  Էրիթեմատոզ վիճակ, չճշտված

L54*  Էրիթեմա հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

L54.0*  Եզրային էրիթեմա` սուր հոդային ռևմատիզմի ժամանակ (I00+)

L54.8*  Էրիթեմա, այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

 

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՊՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

(L55-L59)

 

L55  Արևայրուկ

L55.0  Արևայրուկ առաջին աստիճանի

L55.1  Արևայրուկ երկրորդ աստիճանի

L55.2  Արևայրուկ երրորդ աստիճանի

L55.8  Այլ արևայրուկ

L55.9  Արևայրուկ չճշտված

L56  Մաշկի այլ սուր փոփոխություններ, առաջացած ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից

L56.0  Դեղորայքային ֆոտոթունավոր ռեակցիա

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L56.1  Դեղորայքային ֆոտոալերգիկ ռեակցիա

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L56.2  Ֆոտոհպումային մաշկաբորբ

L56.3  Արևային եղնջատենդ

L56.4  Բազմաձևային լուսնային ցան

L56.8  Մաշկի ճշտված այլ սուր փոփոխություններ, առաջացած ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից

L56.9  Մաշկի սուր փոփոխություններ, առաջացած ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից, չճշտված

L57  Մաշկի փոփոխություն, առաջացած չիոնացնող ճառագայթների քրոնիկ ազդեցությունից

L57.0  Ֆոտոքիմիական կերատոզ

L57.1  Ակտինոմիկոզային ռետիկուլոիդ

L57.2  Ծոծրակի (պարանոցի) ռոմբային մաշկ

L57.3  Սիվատտի պոյկիլոդերմիա (խայտաբղետ մաշկ)

L57.4  Մաշկի ծերունական ատրոֆիա (թառամածություն)

L57.5  Ֆոտոքիմիական գրանուլեմա

L57.8  Մաշկի այլ փոփոխություններ, առաջացած չիոնացնող ճառագայթների երկարատև ազդեցությունից

L57.9  Մաշկի փոփոխություններ, առաջացած քրոնիկ ազդեցությամբ չիոնացնող ճառագայթումից, չճշտված

L58  Ճառագայթային մաշկաբորբ` ճաճանչային

L58.0  Ճառագայթային սուր մաշկաբորբ

L58.1  Ճառագայթային քրոնիկ մաշկաբորբ

L58.9  Ճառագայթային մաշկաբորբ` չճշտված

L59  Այլ հիվանդություններ մաշկի և ենթամաշկային բջջանյութի` կապված ճառագայթման հետ

L59.0  Այրվածքային էրիթեմա (մաշկաբորբ ab igne)

L59.8  Մաշկի և ենթամաշկի բջջանքի ճշտված այլ հիվանդություններ, կապված ճառագայթման հետ

L59.9  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանյութի հիվանդություն, կապված ճառագայթման հետ` չճշգրտված

 

ՄԱՇԿԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(L60-L75)

 

Բացառությամբ` արտաքին ծածկույթների բնածին անկանոնությունները (Q84.-)

L60  Եղունգների հիվանդություններ

Բացառությամբ` գնդասեղանման եղունգները (R68.3), օնիխիան և պարոնիխիան (եղնդախտ և հարեղնդախտ) (L03.0)

L60.0  Ներաճող եղունգ

L60.1  Օնիխոլիզ (եղնգալուծում)

L60.2  Եղունգների օնիխոգրիֆոզ

L60.3  Եղունգի սնուցախանգարում

L60.4  Բոի գծեր

L60.5  Դեղին եղունգի համախտանիշ

L60.8  Եղունգների այլ հիվանդություններ

L60.9  Եղունգի հիվանդություն, չճշտված

L62*  Եղունգների փոփոխություններ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

L62.0*  Գնդասեղանման եղունգ` պախիդերմոպերիոստոզի ժամանակ (M89.4+)

L62.8*  Եղունգների փոփոխություններ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

L63  Բնածին ալոպեցիա (ճաղատություն)

L63.0  Ամբողջական ալոպեցիա

L63.1  Բազմակողմանի ալոպեցիա

L63.2  Բնածին ճաղատություն (ժապավենաձև)

L63.8  Այլ բնածին ալոպեցիա

L63.9  Բնածին ալոպեցիա, չճշտված

L64  Անդրոգենային ալոպեցիա

Ներառյալ` ճաղատության արական ձևը

L64.0  Անդրոգենային ալոպեցիա, առաջացած դեղորայքի օգտագործումից

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L64.8  Այլ անդրոգենային ալոպեցիա

L64.9  Անդրոգենային ալոպեցիա, չճշտված

L65  Մազերի ոչ սպիացնող այլ կորուստ

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

Բացառությամբ` տրիխոտիլլոմանիան (մազապոկման հակում) (F63.3)

L65.0  Մազերի մարմնածագումային կորուստ

L65.1  Անագենային մազերի կորուստ

L65.2  Մուցինոզային ալոպեցիա

L65.8  Մազերի ճշտված ոչ սպիացնող այլ կորուստ

L65.9  Ոչ սպիավոր մազերի կորուստ, չճշտված

L66  Սպիացող ալոպեցիա

L66.0  Ալոպեցիա բծավոր, սպիացած

L66.1  Հարթ, մազոտ որքին

L66.2  Ֆոլլիկուլիտ` դեպի ճաղատություն տանող

L66.3  Պերիֆոլլիկուլիտ գլխի` թարախակույտ առաջացնող

L66.4  Ֆոլլիկուլիտ ցանցավոր, էրիթեմատոզային սպիացնող

L66.8  Սպիացնող այլ ալոպեցիա

L66.9  Սպիացնող ալոպեցիա, չճշտված

L67  Մազերի գույնի և մազածածկույթի անկանոնություններ

Բացառությամբ` մազերը ուլունքաձև (Q84.1), մարմնածին մազերի կորուստը (L65.0), հանգուցային մազերը (Q84.1)

L67.0  Հանգուցային տրիխորեկսիս

L67.1  Մազերի գույնի փոփոխություն

L67.8  Մազերի գույնի և մազացողունի այլ անկանոնություններ

L67.9  Մազերի գույնի և մազացողունի անկանոնություններ` չճշտված

L68  Հիպերտրիխոզ

Ներառյալ` չափից դուրս մազակալումը

Բացառությամբ` բնածին հիպերտրիխոզը (Q84.2), կայուն փնջավոր մազերը (Q84.2)

L68.0  Մազոտություն

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L68.1  Փնջային մազերի ձեռքբերովի հիպերտրիխոզ

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L68.2  Տեղասահմանափակ հիպերտրիխոզ

L68.3  Պոլիտրիխիա

L68.8  Այլ գերտրիխոզ

L68.9  Գերտրիխոզ, չճշգրտված

L70  Կորյակ (ուգրի)

Բացառությամբ` կելոիդային կորյակը (L73.0)

L70.0  Սովորական կորյակ

L70.1  Գնդաձև կորյակ

L70.2  Ծաղկանման կորյակ

L70.3  Տրոպիկական կորյակ

L70.4  Մանկական կորյակ

L70.5  Acne excoriee des jeunes filles

L70.8  Այլ կորյակներ

L70.9  Կորյակներ, չճշտված

L71  Ռոզացեա (վարդագույն)

L71.0  Շուրջբերանային մաշկաբորբ

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L71.1  Ռինոֆիմա (քթի ուռուցք)

L71.8  Ռոզացեայի այլ ձև

L71.9  Ռոզացեա չճշտված ձևի

L72  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի ֆոլլիկուլյար բշտեր

L72.0  Վերնամաշկային բուշտ

L72.1  Տրիխոդերմալ բուշտ (մազամաշկային բուշտ)

L72.2  Բազմակի ստեատոցիստոմա

L72.8  Մաշկի և ենթամաշկի բջջանքի այլ ֆոլլիկուլյար բուշտ

L72.9  Մաշկի և ենթամաշկի բջջանքի ֆոլլիկուլյար բուշտ, չճշտված

L73  Մազային ֆոլլիկուլի այլ հիվանդություններ

L73.0  Կելոիդային կորյակներ

L73.1  Մորուքի մազերի կեղծ ֆոլլիկուլիտ

L73.2  Թարախային հիդրադենիտ

L73.8  Ֆոլլիկուլների այլ ճշտված հիվանդություններ

L73.9  Մազային ֆոլլիկուլի հիվանդություններ, չճշտված

L74  Քրտնագեղձերի մերոկրինային (էկկրինային) հիվանդություններ

Բացառությամբ` հիպերհիդրոզը (R61.-)

L74.0  Կարմիր քրտնագեղձ

L74.1  Բյուրեղային քրտնագեղձ

L74.2  Խորը քրտնագեղձ

L74.3  Քրտնագեղձ` չճշգրտված

L74.4  Անքրտնություն

L74.8  Մերոկրինային քրտնագեղձերի այլ հիվանդություններ

L74.9  Մերոկրինային քրտնարտադրության խանգարումներ, չճշտված

L75  Ապոկրինային քրտնագեղձերի հիվանդություններ

Բացառությամբ` թարախային հիդրադենիտը (L73.2), դիսհիդրոզը (պոմֆոլիկս) (L30.1)

L75.0  Բրոմհիդրոզ

L75.1  Քրոմհիդրոզ

L75.2  Ապոկրինային քրտնագեղձ

L75.8  Ապոկրինային քրտնագեղձերի այլ հիվանդություններ

L75.9  Ապոկրինային քրտնագեղձերի ախտահարում, չճշտված

 

ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱՆՔԻ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(L80-L99)

 

L80  Վիտիլիգո (ճերմալաք)

L81  Գունավորման (պիգմենտացիայի) այլ խանգարումներ

Բացառությամբ` նևուսը (խալ)-տես. այբբենական տեղեկատու, մայրական բիծը ԱՀՃ (Q82.5), Պեյտց-Ջիգերսի համախտանիշը (Q85.8)

L81.0  Հետբորբոքային գունավորում

L81.1  Խլոազմա (գունակաբիծ)

L81.2  Պեպեններ

L81.3  Սրճային բծեր (cafe au lait spots)

L81.4  Այլ մելանինային գերգունավորում

L81.5  Լեյկոդերմա, չդասակարգված այլ խորագրերում

L81.6  Այլ խանգարումներ, կապված մելանինի գոյացման պակասության հետ

L81.7  Գունավորված կարմիր դերմատոզ

L81.8  Գունավորման ճշտված այլ խանգարումներ

L81.9  Գունավորման խանգարում, չճշտված

L82  Սեբորեային կերատոզ (ճարպահոսական եղջերացում)

L83  Acanthosis nigricans

L84  Կոշտուկներ և կոշտուկանմաններ

L85  Վերնամաշկային այլ հաստացումներ

Բացառությամբ` մաշկի գերաճային վիճակները (L91.-)

L85.0  Ձեռքբերովի իխտիոզ

Բացառությամբ` բնածին իխտիոզ (Q80.-)

L85.1  Ձեռքբերովի ափ-ներբանային կերատոզ (կերատոդերմիա)

Բացառությամբ` ժառանգական կերատոզ, ափ-ներբանային (Q82.8)

L85.2  Կերատոզ` կետավոր (ափ-ներբանային)

L85.3  Մաշկի քսերոզ (չորություն)

L85.8  Այլ ճշտված վերնամաշկային հաստացումներ

L85.9  Վերնամաշկային հաստացումներ, չճշտված

L86*  Մաշկի եղջերացման հիվանդություններ (կերատոդերմիա) դասակարգված այլ խորագրերում

L87  Տրանսվերմաշկային թափածակված փոփոխություններ

Բացառությամբ` օղակաձև գրանուլեմա (թափածակված) (L92.0)

L87.0  Բշտիկավոր և հարբշտիկավոր կերատոզ մաշկի մեջ թափանցող (Կիրլեի հիվանդություն)

L87.1  Ռեակտիվ թափածակող կոլլագենոզ

L87.2  Սողացող թափածակող էլաստոզ

L87.8  Տրանսվերմաշկային թափածակող խանգարումներ

L87.9  Տրանսվերմաշկային թափածակող խանգարումներ չճշտված

L88  Գանգրենոզ պիոդերմիա

L89  Պարկելախոց

Բացառությամբ` պարկելախոցը (սնուցողական) արգանդի վզիկի շրջանում (N86)

L90  Մաշկի ապաճական ախտահարում

L90.0  Սկլերոտիկ և ապաճական որքին

L90.1  Անետոդերմիա Շվենինգեր-Բուցցի

L90.2  Անետոդերմիա Յադասսոն-Պելլիզարի (տեղային կակղամաշկախտ)

L90.3  Ատրոֆոդերմիա Պազինի-Պյերինի

L90.4  Քրոնիկ ապաճական ակրոդերմատիտ

L90.5  Սպիացած վիճակ և մաշկի ֆիբրոզ (թելքախտ)

Բացառությամբ` գերսնուցողական սպին (L91.0), կելոիդային սպի (L91.0)

L90.6  Ապաճական շերտեր (striae atrophicae)

L90.8  Այլ ապաճական մաշկի փոփոխություններ

L90.9  Ապաճական մաշկի փոփոխություն, չճշտված

L91  Գերսնուցողական մաշկի փոփոխություններ

L91.0  Կելոիդային սպի

Բացառությամբ` կելոիդային կոյակները (L73.0), սպին ԱՀՃ (L90.5)

L91.8  Մաշկի գերսնուցողական այլ փոփոխություններ

L91.9  Գերսնուցողական մաշկի փոփոխություն, չճշտված

L92  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի գրանուլեմատոզային փոփոխություններ

Բացառությամբ` ակտինիկական (ֆոտոքիմիական) գրանուլեման (L57.5)

L92.0  Օղակաձև գրանուլեմա

L92.1  Լիպոիդային նեկրոբիոզ` չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` կապված շաքարային դիաբետի հետ (E10-E14)

L92.2  Դեմքի գրանուլեմա (էոզինոֆիլային գրանուլեմա` մաշկի)

L92.3  Մաշկի և ենթամաշկային բջիջների գրանուլեմա, առաջացած օտար մարմնից

L92.8  Այլ գրանուլեմատոզային փոփոխություններ` մաշկի և ենթամաշկային բջիջների

L92.9  Գրանուլեմատոզային փոփոխություններ` մաշկի և ենթամաշկային բջիջների, չճշտված

L93  Կարմիր գայլախտ

Բացառությամբ` գայլախտ` սովորական (A18.4), խոցային (A18.4), համակարգային կարմիր գայլախտ (M32.-), սկլերոդերմիա (M34.-)

Դեղորայքը նույնացնելու անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են լրացուցիչ կոդ` հիվանդացության և մահացության արտաքին պատճառները դասից (XX դաս)

L93.0  Սկավառակային կարմիր գայլախտ

L93.1  Ենթասուր մաշկային կարմիր գայլախտ

L93.2  Սահմանափակ այլ կարմիր գայլախտ

L94  Շարակցական հյուսվածքի տեղակայվող այլ փոփոխություններ

Բացառությամբ` շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդությունները (M30-M36)

L94.0  Տեղակայվող սկլերոդերմիա (morphea)

L94.1  Գծավոր սկլերոդերմիա

L94.2  Մաշկի կրակալում

L94.3  Սկլերոդակտիլիա

L94.4  Գոտտրոնի պզուկներ

L94.5  Անոթային ապաճային փոփոխամաշկ (խայտաբղետ մաշկ)

L94.6  Անյում (ինքնածին մաշկալուծում)

L94.8  Շարակցական հյուսվածքի այլ ճշտված տեղակայվող փոփոխություններ

L94.9  Շարակցական հյուսվածքի տեղակայվող փոփոխություն, չճշտված

L95  Վասկուլիտ` մաշկով սահմանափակող, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` գերզգայուն անգիիտը (M31.0) Վեգեների գրանուլեմատոզը (M31.3), եղնջատենդը (L50.-), պաննիկուլիտը (ենթամաշկաբորբ)` ԱՀՃ (M79.3), գայլախտային (L93.2), հանգուցային բազմազարկերակաբորբ (M30.0), Վեբեր-Կրիսչենի` կրկնվող (M35.6), պարանոցի և մեջքի (M54.0), սողացող անգիոմա (L81.7), Շենլեյն-Գենոխի ծիրանացանը (D69.0), ռևմատոիդ վասկուլիտը (M05.2) շիճուկային հիվանդությունը (T80.6)

L95.0  Վասկուլիտ, մարմարե մաշկով

L95.1  Էրիթեմա բարձրացած, կանգուն

L95.8  Մաշկի սահմանափակ այլ վասկուլիտներ

L95.9  Վասկուլիտ, սահմանափակ մաշկի, չճշտված

L97  Ստորին վերջույթների խոց, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` վարիկոզային խոցը (I83.0, I83.2), փտախտի (R02), պարկելախոցը (L89), մաշկի վարակները (L00-L08), յուրահատուկ վարակները, դասակարգված A00-B99 խորագրերում

L98  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի այլ հիվանդություններ, չդասակարգված այլ խորագրերում

L98.0  Թարախածին գրանուլեմա

L98.1  Արհեստական մաշկաբորբ

L98.2  Սվիտի տենդային նեյրոֆիլ դերմատոզ

L98.3  Ուելսի Էոզինոֆիլային ենթամաշկաբորբ (ցելլուլիտ)

L98.4  Մաշկի քրոնիկ խոց, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` վարիկոզային խոցը (I83.0, I83.2) փտախտը (R02), պարկելախոցը (L89), մաշկի վարակները (L00-L08), յուրահատուկ վարակները, դասակարգված A00-B99 խորագրերում, ստորին վերջույթների խոցը ՉԴԱԽ (L97)

L98.5  Մաշկի մուցինոզ

Բացառությամբ` միկսեդեման (E03.9), բերանի խոռոչի օջախային մուցինոզը (K13.7)

L98.6  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի այլ ինֆիլտրատային հիվանդություններ

Բացառությամբ` մաշկի և լորձաթաղանթի հիալինոզը (E78.8)

L98.8  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի այլ ճշգրտված հիվանդություններ

L98.9  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի ախտահարում, չճշգրտված

L99*  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի այլ խանգարումներ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

L99.0*  Մաշկի ամիլոիդոզ (E85.-+)

L99.8*  Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի ճշգրտված այլ փոփոխություններ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

 

Դ Ա Ս  XIII

 

ՈՍԿՐԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(M00-M99)

 

Բացառությամբ` որոշ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունները (A00-B99), նորագոյացությունները (C00-D48), ներզատական համակարգի հիվանդությունները, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումները (E00-E90), հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդաբերական շրջանը(Օ00-Օ99), պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակները (P00-P96), բնածին շեղումները (զարգացման արատներ), դեֆորմացիաները և քրոմոսոմային խանգարումները (Q00-Q99), կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների ընթացքում բացահայտված և այլ խմբերում չդասակարգված ախտանիշները, հատկանիշները և նորմայից շեղումները (R00-R99), վնասվածքները, թունավորումները և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքները (S00-S98), ճնշման համախտանիշը (T79.6)

 

ԱՐԹՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ (M00-M25)

 

Վերջույթների առավելապես ծայրամասային հոդերը ախտահանող խանգարումներ

 

ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐԹՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ (ՀՈԴԱԽԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

(M00-M03)

 

M00  Թարախածին հոդաբորբ

M00.0  Ստաֆիլոկոկային հոդաբորբ և բազմահոդաբորբ

M00.1  Պնևմոկոկային հոդաբորբ և բազմահոդաբորբ

M00.2  Ստրեպտոկոկային այլ հոդաբորբեր և բազմահոդաբորբեր

M00.8  Հոդաբորբեր և բազմահոդաբորբեր, առաջացած ուրիշ ճշգրտված մանրէածին հարուցիչներով

M00.9  Պիոգենային հոդաբորբ չճշտված

M01*  Հոդերի անմիջական վարակ վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` արթրոպաթիան` սարկոիդոզի ժամանակ (M14.8 *), հետվարակիչ և ռեակտիվ արթրոպաթիան (M03. *)

M01.0*  Մենինգոկոկային հոդաբորբ (A39.8+)

Բացառությամբ` հետմենինգոկոկային հոդաբորբը (M03.0 *)

M01.1*  Տուբերկուլյոզային հոդաբորբ (A18.0+)

Բացառությամբ` ողնաշարը (M49.0 *)

M01.2*  Հոդաբորբ, Լայմայի հիվանդության ժամանակ (A69.2+)

M01.3*  Հոդաբորբ, բակտերիալ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

M01.4*  Հոդաբորբ կարմրախտի ժամանակ (B06.8+)

M01.5*  Հոդաբորբ, վիրուսային այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

M01.6*  Հոդաբորբ սնկախտների ժամանակ (B35-B49+)

M01.8*  Հոդաբորբ, վարակիչ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված ուրիշ խորագրերում

M02  Ռեակտիվ հոդախտներ

Բացառությամբ` Բեխչետի հիվանդություն (M35.2) ռևմատիկ տենդը (I00)

M02.0  Հոդախտ, ուղեկցվող աղիքային շունտով

M02.1  Հետդիզենտերիային հոդախտ

M02.2  Հետիմունացման հոդախտ

M02.3  Ռեյտերի հիվանդություն

M02.8  Ռեակտիվ այլ հոդախտներ

M02.9  Ռեակտիվ հոդախտ, չճշտված

M03*  Ինֆեկցիոն և ռեակտիվ հոդախտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` հոդի անմիջական վարակումը վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում (M01.-*)

M03.0*  Հոդաբորբ` մենինգակոկային ինֆեկցիա կրելուց հետո (A39.8+)

Բացառությամբ` մենինգակոկային հոդաբորբը (M01.0 *)

M03.1*  Հետվարակիչ հոդախտը սիֆիլիսից հետո

Բացառությամբ` Շարկոյի հոդախտը կամ տաբերային հոդախտը (M14.6 *)

M03.2*  Այլ հետվարակիչ հոդախտ` հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` վիրուսային հոդախտը (M01.4-M01.5 *)

M03.6*  Ռեակտիվային հոդախտ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀՈԴԱԽՏԱՑԱՆԵՐ (ՊՈԼԻԱՐԹՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ)

(M05-M14)

 

M05  Շճադրական ռևմատոիդ հոդաբորբ

Բացառությամբ` ռևմատիկ տենդը (I00), ռևմատոիդ հոդաբորբը` ողնաշարի (M45), պատանեկան (M08.-)

M05.0  Ֆելտիի համախտանիշ

M05.1*  Թոքերի ռևմատոիդ հիվանդություն (J99.0 *)

M05.2  Ռևմատոիդ վասկուլիտ

M05.3+  Ռևմատոիդ հոդաբորբ, այլ օրգանների և համակարգերի ներգրավումով

M05.8  Այլ շճադրական ռևմատոիդ հոդաբորբեր

M05.9  Շճադրական ռևմատոիդ հոդաբորբեր, չճշտված

M06  Ռևմատոիդ այլ հոդաբորբեր

M06.0  Շճաբացասական ռևմատոիդ հոդաբորբ

M06.1  Ստիլլի հիվանդություն, զարգացած` մեծահասակների մոտ

Բացառությամբ` Ստիլլի հիվանդությանը ԱՀՃ (M08.2)

M06.2  Ռևմատոիդ բուրսիտ

M06.3  Ռևմատոիդ հանգույց

M06.4  Բորբոքային բազմահոդախտ (պոլիարտրոպաթիա)

Բացառությամբ` բազմահոդաբորբը ԱՀՃ (M13.0)

M06.8  Այլ ճշտված ռևմատոիդ հոդաբորբեր

M06.9  Ռևմատոիդ հոդաբորբ, չճշտված

M07*  Պսորիատիկ և էնտերոպաթիկ հոդախտ

Բացառությամբ` պատանեկան պսորիաթիկ և էնտերոպաթիկ արթրոպաթիաները (M09.-*)

M07.0*  Հեռակա միջֆալանգային պսորիաթիկ արթրոպաթիա (L40.5+)

M07.1*  Պղտորվող հոդաբորբ (L40.5+)

M07.2*  Պսորիատիկ սպոնդիլիտ (L40.5+)

M07.3*  Պսորիատիկական այլ արթրոպաթիաներ (L40.5+)

M07.4*  Արթրոպաթիա` Կռոնի հիվանդության ժամանակ (ռեգիոնային էնտերիտ) (K50.-+)

M07.5*  Արթրոպաթիա` հաստ աղիքի խոցային բորբոքման ժամանակ (K51.-+)

M07.6*  Էնտերոպաթիկ արթրոպաթիաներ

M08  Պատանեկան հոդաբորբ

Ներառյալ` հոդաբորբը երեխաների մոտ, առաջացած մինչև 16 տարեկան հասակը և շարունակվող ավելի քան 3 ամիս

Բացառությամբ` Ֆելտիի համախտանիշի (M05.0) պատանեկան դերմատոմիոզիտի (M33.0)

M08.0  Պատանեկան ռևմատոիդ հոդաբորբ

M08.1  Պատանեկան անշարժական սպոնդիլիտ

Բացառությամբ` մեծահասակների անշարժական սպոնդիլիտը (M45)

M08.2  Պատանեկան հոդաբորբ` համակարգային ծագումով

Բացառությամբ` Ստիլլի հիվանդությունը` ծագումով մեծահասակների մոտ (M06.1)

M08.3  Պատանեկան պոլիարթրիտ (շճաբացասական)

M08.4  Հոդային պատանեկան հոդաբորբ

M08.8  Պատանեկան այլ հոդաբորբեր

M08.9  Պատանեկան հոդաբորբ, չճշտված

M09*  Պատանեկան հոդաբորբ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` ՈՒիպլի արթրոպաթիա հիվանդության ժամանակ (M14.8 *)

M09.0*  Պատանեկան հոդաբորբ պսորիազի ժամանակ (L40.5+)

M09.1*  Պատանեկան հոդաբորբ Կռոնի հիվանդության տեղային էնտերիտի ժամանակ (K50.-+)

M09.2*  Պատանեկան հոդաբորբ խոցային կոլիտի ժամանակ (K51.-+)

M09.8*  Պատանեկան հոդաբորբ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

M10  Հոդատապ (պոդագրա)

M10.0  Ինքնածին պոդագրա

M10.1  Կապարային պոդագրա

M10.2  Դեղորայքային պոդագրա

M10.3  Պոդագրա, պայմանավորված երիկամի ֆունկցիայի խանգարմամբ

M10.4  Երկրորդական այլ պոդագրա

M10.9  Պոդագրա, չճշտված

M11  Բյուրեղային այլ արթրոպաթիաներ

M11.0  Հիդրոքսիապատիտի նստվածք

M11.1  Ժառանգական աճառակալցինոզ

M11.2  Այլ աճառակալցինոզ

M11.8  Ճշտված բյուրեղային այլ արթրոպաթիաներ

M11.9  Բյուրեղային արթրոպաթիա, չճշտված

M12  Յուրահատուկ այլ արթրոպաթիաներ

Բացառությամբ` արթրոզը (հոդախտ) (M15-M19), արթրոպաթիաի (հոդախտություն) ԱՀՃ (M13.9), մատանիշերեփաձևային հոդի արթրոպաթիա (J38.7)

M12.0  Քրոնիկական հետռևմատիկ արթրոպաթիա (Ժակկու)

M12.1  Կաշին-Բեկի հիվանդություն

M12.2  Թավիկահանգուցային (վիլլոնոդուլյար) սինովիտ (պիգմենտային)

M12.3  Պոլիսինդրոմային (բազմախտանշանային) ռևմատիզմ

M12.4  Ինտերմիտվող հիդրոարթրոզ

M12.5  Վնասվածքային արթրոպաթիա

Բացառությամբ` հետվնասվածքային արթրոզը (հոդախտ)` ԱՀՃ (M19.1), ծնկահոդի (M17.2-M17.3), թաթնախաթաթային առաջին հոդի (M18.2-M18.3), կոնքազդրային հոդերի (M16.4-M16.5), այլ առանձին հոդերի (M19.1)

M12.8  Ճշտված այլ արթրոպաթիաներ, չդասակարգված այլ խորագրերում

M13  Այլ հոդաբորբեր

Բացառությամբ` հոդախտը (M15-M19)

M13.0  Պոլիարթրիտ, չճշտված

M13.1  Մոնոարթրիտ, չդասակարգված այլ խորագրերում

M13.8  Այլ չճշտված հոդաբորբեր

M13.9  Հոդաբորբ, չճշտված

M14*  Արթրոպաթիաներ այլ հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` արթրոպաթիա (դեպքում)` հեմատոլոգիական խանգարումների (M36.2-M36.3 *), նորագոյացությունների (M36.1 *), գերզգայնության ռեակցիայի (M36.4 *), նևրոպաթիկ սպոնդիլոպաթիայի (M49.4 *), պսորիատիկ և էնտերոպաթիկ արթրոպաթիաներ (M07.-*)` պատանեկան (M09.-*)

M14.0*  Պոդագրայի արթրոպաթիա` ֆերմենտային դեֆեկտների ժառանգական այլ խանգարումների հետևանքով

M14.1*  Բյուրեղային արթրոպաթիա այլ փոփոխական հիվանդությունների ժամանակ

M14.2*  Դիաբետային արթրոպաթիա (E10-E14+ ընդհանուր 4-րդ նշանով. 6)

Բացառությամբ` դիաբետային նյարդապաթիկ արթրոպաթիա (M14.6 *)

M14.3*  Լիպոիդային մաշկահոդաբորբ (E78.8+)

M14.4*  Հոդախտ` ամիլոիդոզի ժամանակ (E85.-+)

M14.5*  Հոդախտ ներզատական համակարգի այլ հիվանդությունների ժամանակ, սննդի և նյութափոխանակության խանգարումների ժամանակ

M14.6*  Նյարդաախտաբանական հոդախտություն

M14.8*  Հոդախտ այլ ճշտված հիվանդությունների ժամանակ, դասակարգված այլ խորագրերում

 

ԱՐԹՐՈԶՆԵՐ (ՀՈԴԱԽՏՆԵՐ)

(M15-M19)

 

Ծանոթություն: Այս բլոկում ոսկրահոդաբորբ տերմինը օգտագործվում է որպես հոմանիշ հոդախտ կամ ոսկրահոդախտ (օստեոարթրոզ) տերմինի: «Առաջնային» տերմինը օգտագործվում է իր սովորական կլինիկական նշանակությամբ.

Բացառությամբ` ողնաշարի ոսկրահոդաբորբը (M47.-)

M15  Պոլիարթրոզ

Ներառյալ` հոդախտը` ավելի քան մեկ հոդի

Բացառությամբ` երկկողմանի ախտահարումը` մեկի և նույն հոդերի (M16-M19)

M15.0  Առաջնային համընդհանուր (ոսկրա) արթրոզ

M15.1  Գեբերդենի հանգույցներ (աթրոպաթիայով)

M15.2  Բուշարի հանգույցներ (աթրոպաթիայով)

M15.3  Երկրորդական բազմակի հոդախտ

M15.4  Էրոզային (ոսկրա) հոդախտ

M15.8  Այլ պոլիարթրոզ

M15.9  Պոլիարթրոզ, չճշտված

M16  Կոքսարթրոզ (կոնքազդրային հոդերի արթրոզ)

M16.0  Առաջնային երկկողմանի կոքսարթրոզ

M16.1  Այլ առաջնային կոքսարթրոզ

M16.2  Կոքսարթրոզ, արդյունքում երկկողմանի դիսպլազիա

M16.3  Այլ դիսպլաստիկ կոքսարթրոզ երկկողմանի

M16.4  Հետվնասվածքային երկկողմանի կոքսարթրոզ

M16.5  Այլ հետվնասվածքային կոքսարթրոզներ

M16.6  Այլ երկրորդական կոքսարթրոզներ, երկկողմանի

M16.7  Այլ երկրորդական կոքսարթրոզներ

M16.9  Կոքսարթրոզ, չճշտված

M17  Գոնարթրոզ (ծնկան հոդի արթրոզ)

M17.0  Առաջնային երկկողմանի գոնարթրոզ

M17.1  Այլ առաջնային գոնարթրոզ

M17.2  Հետվնասվածքային երկկողմանի գոնարթրոզ

M17.3  Այլ հետվնասվածքային գոնարթրոզներ

M17.4  Երկրորդական այլ երկկողմանի գոնարթրոզներ

M17.5  Երկրորդական այլ գոնարթրոզներ

M17.9  Գոնարթրոզ, չճշտված

M18  Դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի արթրոզ

M18.0  Առաջնային արթրոզ, դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի, երկկողմանի

M18.1  Առաջնային այլ արթրոզներ, դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի

M18.2  Հետվնասվածքային արթրոզ դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի, երկկողմանի

M18.3  Հետվնասվածքային այլ արթրոզներ առաջին դաստակ-նախադաստակային հոդի

M18.4  Այլ երկրորդական արթրոզներ դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի, երկկողմանի

M18.5  Երկրորդական այլ արթրոզներ դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի

M18.9  Արթրոզ դաստակ-նախադաստակային առաջին հոդի, չճշտված

M19  Այլ արթրոզներ

Բացառությամբ` ողնաշարի արթրոզը (M47.-), պոլիարթրոզը (M15.-), ոտնաթաթի կարկամված մեծ մատը (M20.2)

M19.0  Այլ հոդերի առաջնային արթրոզ

M19.1  Այլ հոդերի հետվնասվածքային արթրոզ

M19.2  Երկրորդային այլ արթրոզ

M19.8  Ճշտված այլ արթրոզ

M19.9  Արթրոզ չճշտված

 

ՀՈԴԵՐԻ ԱՅԼ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

(M20-M25)

 

Բացառությամբ` ողնաշարի հոդերը (M40-M54)

M20  Ձեռքի և ոտքի մատների ձեռքբերովի ձևախախտում

Բացառությամբ` բնածին` ձեռքի և ոտքի մատների զարգացման ձևախախտումներ և անկանոնություններ (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-), բացակայությամբ` ձեռքի և ոտքերի մատների (Q71.3, Q72.3), ձեռքի և ոտքի մատների ձեռքբերովի բացակայություն (Z89.-)

M20.0  Մատների ձևափոխություն

Բացառությամբ` ափափակեղային ֆիբրոմատոզը (դյուպյուիտրենի) (M72.0), թմբուկային փայտիկների նման մատները(R68.3), «չխչխկացող» մատը (M65.3)

M20.1  Մեծ մատի (ձեռքբերովի) արտաքին կորացում (hallus valgus)

M20.2  Կարկամված ոտքի մեծ մատ

M20.3  Ոտքի մեծ մատի այլ ձևախախտումներ (ձեռքբերովի)

M20.4  Ոտնաթաթ այլ մրճիկաձև ձևախախտումներ (ձեռքբերովի)

M20.5  Ոտնաթաթի մատների այլ ձևախախտումներ (ձեռքբերովի)

M20.6  Ձեռքբերովի ձևախախտումներ ոտնաթաթի մատների, չճշտված

M21  Վերջույթների ձեռքբերովի այլ ձևախախտումներ

Բացառությամբ` բնածին` վերջույթների զարգացման ձևախախտումները և անկանոնությունները (Q65-Q66, Q68-Q74), վերջույթների բացակայությունը (Q71-Q73), վերջույթների ձեռքբերովի բացակայությունը (Z89.-), ձեռքբերովի ձևախախտումներ ձեռքի և ոտքի մատների (M20.-), coxa plana (M91.2) (տափակ կոնք)

M21.0  Վալգուսային ձևախախտում, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` բնածին-վալգուսային ծուռթաթությունը (Q66.4), metatarsus valgus (Q66.6)

M21.1  Վարուսային ձևախախտություն, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` metatarsus varus (Q66.2), tibia vara (M92.5)

M21.2  Ծալման ձևախախտում

M21.3  Կախ ընկած ոտնաթաթ կամ դաստակ (ձեռքբերովի)

M21.4  Փափուկ ոտնաթաթ (ձեռքբերովի) (pes planus)

Բացառությամբ` բնածին տափակ ոտնաթաթը (Q66.5)(pes planus)

M21.5  Ձեռքբերովի մագիլաձև (ճիրանաձև) դաստակ, ծուռթաթություն, խորակամար ոտնաթաթ (բարձր կամարով) և ծռված ոտնաթաթ (ծուռթաթություն)

Բացառությամբ` ծուռթաթություն ոտնաթաթի, չճշգրտված որպես ձեռքբերովի (Q66.8)

M21.6  Դաստակի և ոտնաթաթի ձեռքբերովի այլ ձևախախտում

Բացառությամբ` ձևախախտում` ոտնաթաթի մատների (ձեռքբերովի) (M20.1-M20.6)

M21.7  Վերջույթների տարբեր երկարություն (ձեռքբերովի)

M21.8  Վերջույթների այլ ճշտված ձեռքբերովի ձևախախտումներ

M21.9  Վերջույթների ձեռքբերովի ձևախախտումներ, չճշտված

M22  Ծնկոսկրի ախտահարում

Բացառությամբ` ծնկոսկրի հոդախախտումը (S83.0)

M22.0  Ծնկոսկրի սովորական հոդախախտում

M22.1  Ծնկոսկրի սովորական կիսահոդախախտ

M22.2  Խախտում ծնկոսկրի և ազդոսկրի միջև

M22.3  Ծնկոսկրի այլ ախտահարումներ

M22.4  Ծնկոսկրի աճառափափկում

M22.8  Ծնկոսկրի այլ ախտահարումներ

M22.9  Ծնկոսկրի ախտահարում, չճշտված

M23  Ծնկի ներհոդային ախտահարումներ

Բացառությամբ` հոդի անշարժացումը (M24.6), ծնկի ձևափոխությունը (M21.-), կրկնվող հոդախախտերը կամ կիսահոդախախտերը (M24.4)` ծնկոսկրը (M22.0-M22.1), ծնկոսկրի ախտահարում (M22.-), մասնատող օստեոխոնդրիտը (M93.2), ընթացող վնասվածք-տե´ս ծնկի և ստորին վերջույթի վնասվածք (S80-S89)

M23.0  Կիստոզային մենիսկ

M23.1  Սկավառակաձև մահիկ (մենիսկ) (բնածին)

M23.2  Մենիսկի վնասվածք` հին պատռվածքի կամ վնասվածքի արդյունքում

M23.3  Մենիսկի այլ ախտահարումներ

M23.4  Ծնկային հոդում ազատ մարմին

M23.5  Ծնկային հոդի քրոնիկ անկայունություն

M23.6  Ծնկի կապանների ինքնածին այլ պատռվածքներ

M23.8  Ծնկի ներքին այլ վնասվածքներ

M23.9  Ծնկային հոդի ներքին վնասվածք, չճշտված

M24  Հոդերի այլ յուրահատուկ ախտահարումներ

Բացառությամբ` հանգույցը (M67.4), քունքի ստորին ծնոտային հոդի խանգարումները (K07.6), ընթացիկ վնասվածքը-տե´ս մարմնի առանձին մասերի հոդերի վնասվածքները, ծնկահոդի ճռթճռթոց (M23.8)

M24.0  Ազատ մարմին հոդում

Բացառությամբ` ազատ մարմին ծնկային հոդում (M23.4)

M24.1  Հոդաճառի այլ խանգարումներ Բացառությամբ` ծնկի ներհոդային վնասվածքը (M23.-), կալցիումի փոխանակության խանգարումը (E83.5), օխրոնոզ (E70.2), աճառակալցինոզը (M11.1-M11.2)

M24.2  Կապանների վնասվածք

Բացառությամբ` ծնկի (M23.5-M23.8), կապանների ժառանգական թուլությունը (M35.7)

M24.3  Հոդերի ախտաբանական տեղաշարժություն և կիսահոդախախտում, չդասակարգված այլ խորագրերում

Բացառությամբ` հոդերի տեղաշարժությունը կամ կիսահոդախախտը` բնածին-տե´ս ոսկրամկանային համակարգի բնածին անկանոնությունները և ձևախախտումները (Q65-Q79), կրկնվող (M24.4), ընթացիկ-տե´ս մարմնի հոդերի և կապանների վնասվածքներ

M24.4  Հոդերի կրկնվող հոդախախտեր և կիսահոդախախտեր

Բացառությամբ` ծնկոսկրը (M22.0-M22.1), կիսահոդախախտը ողերի (M43.3-M43.5)

M24.5  Հոդի կոնտրակտուրա

Բացառությամբ` Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (M70.0), ջլաբնոց առանց հոդերի կոնտրակտուրայի (M67.1), վերջույթների ձեռքբերովի ձևափոխություն (M20-M21)