Համարը 
N 09-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2024.02.05-2024.02.18 Պաշտոնական հրապարակման օրը 12.02.2024
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
08.02.2024
Ստորագրող մարմինը 
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.02.2024
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.02.2024
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 35-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«08» փետրվարի 2024 թ.

N 09-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 35-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թ. սեպտեմբերի 22-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման ձևաչափը և զարգացման ծրագրի կատարման ամենամյա հաշվետվության կատարողականի ցուցանիշներն ու պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի հունվարի 15-ի N 16-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 35-Ն հրամանի հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Նախարար՝

 

2/8/2024

Ժ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

 

Հավելված

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի

և սպորտի նախարարի 2024 թ.

փետրվարի 8-ի N 09-Ն հրամանի

 

 

Հավելված

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի

և սպորտի նախարարի 2022 թ.

սեպտեմբերի 22-ի N 35-Ն հրամանի

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն Հավելվածը սահմանում է պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) զարգացման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) մշակման ձևաչափը և ծրագրի կատարման ամենամյա հաշվետվության կատարողական ցուցանիշներն ու պահանջները։

 

2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

2. Ծրագիրը հաստատության ռազմավարական փաստաթուղթն է, որի հիման վրա պլանավորվում են ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները հաստատությունում: Ծրագիրը կազմվում է 5 տարվա համար և ընդգրկում է հետևյալ բաղադրիչները՝ իրավիճակի վերլուծությունը, նպատակների և խնդիրների սահմանումը, դրանց իրականացումն ապահովող գործողությունները, միջոցները և ժամանակացույցը, արդյունքների չափման մեխանիզմները և գործիքները, զարգացման ծրագրի ռիսկերը և դրանց կանխման հնարավորությունները:

3. Իրավիճակի վերլուծությունը.

1) վերլուծված են հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների քանակական և որակական արդյունքները․

2) վերլուծված են հաստատության մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացման կարիքները․

3) նկարագրված են համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների, շահառու կազմակերպությունների հետ համագործակցության ուժեղ և թույլ կողմերը․

4) ներկայացված են հաստատության խորհրդակցական մարմինների գործունեության ուժեղ և թույլ կողմերը․

5) վերլուծված է հաստատության շենքային պայմանների նպատակային գործածությունը, նկարագրված են ուժեղ կողմերը և թերությունները:

4. Նպատակների և խնդիրների սահմանումը.

1) ծրագրում սահմանված են հաստատության երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ նպատակները․

2) յուրաքանչյուր նպատակի համար սահմանված են խնդիրները․

3) նպատակները և խնդիրները ձևակերպված են պարզ, չափելի, իրատեսական՝ ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։

5. Ծրագիրը պետք է ներառի սահմանված նպատակների և խնդիրների իրականացումն ապահովող գործողությունները, միջոցները և ժամանակացույցը:

6. Արդյունքների չափման մեխանիզմները և գործիքները

1) սահմանված են յուրաքանչյուր գործողության գնահատման ցուցանիշները և գործիքները,

2) գնահատման չափանիշների միջոցով հնարավոր է չափել ակնկալվող արդյունքը։

7. Զարգացման ծրագրի ռիսկերը և դրանց կանխման հնարավորությունները.

1) վերլուծված են նպատակների և խնդիրների իրականացման հնարավոր ռիսկերը և դրանց կանխման հնարավոր գործողությունները:

8. Ծրագրի մշակման ձևաչափը ներկայացված է Ձև 1-ում:

 

3. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

9. Յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո երեսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատությունը կոլեգիալ կառավարման մարմնին՝ խորհրդին է ներկայացնում հաշվետվություն ծրագրի տվյալ տարվա համար սահմանված գործողությունների և արդյունքների կատարողականի վերաբերյալ:

10. Հաշվետվությունը, ըստ բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների, ներառում է.

1) նպատակներին ուղղված գործողությունների արդյունքները և դրանց հիմքերը.

2) չկատարված կամ թերի կատարված գործողությունների հիմնավոր պատճառները.

3) զարգացման ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին առաջարկությունները.

4) հաղորդակցության և համայնքի հետ հարաբերությունների կազմակերպման մեխանիզմները.

5) ըստ անհրաժեշտության այլ ցուցանիշներ:

11.Հաստատության զարգացման ծրագրի կատարողականի ցուցանիշներն են.

1) սովորողների ակադեմիական առաջընթացն ու կրթության որակի բարելավումը.

2) աշխատակազմի կառավարման և մասնագիտական զարգացման համակարգի արդյունավետությունը.

3) հաստատության կառավարման և խորհրդակցական մարմինների ներգրավվածությունը և մասնակցայնությունը.

4) դասավանդման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների հասանելիությունը և կիրառությունը.

5) մանկավարժական ինքնավարության և ակադեմիական ազատության ապահովումը.

6) բոլոր շահառուների համար դրական և ապահով մթնոլորտի ապահովումը:

12. Հաշվետվությունը պետք է ներառի յուրաքանչյուր ցուցանիշի կատարումը փաստող անհրաժեշտ տվյալներ, հիմնավորող փաստաթղթեր, վերլուծություններ, որոնք կցվում են հաշվետվության ձևաչափին։

13. Ծրագրի կատարման հաշվետվության ձևաչափը ներկայացված է Ձև 2-ում:

 

(Ձև 1)

 

ՁԵՎԱՉԱՓ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

 

1. Իրավիճակի վերլուծություն

1)

2)

3)

4)

5)

 

2. Նպատակների և խնդիրների սահմանում

 

N

ՆՊԱՏԱԿ

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

ՌԻՍԿԵՐ

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

 

1.

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

2.

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

3.

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

 

(Ձև 2)

 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ*

 

N

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՔԵՐԸ

ՉԿԱՏԱՐՎԱԾ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԴՐԱՆՑ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՓՈՓՈԽՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԵՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

1

         

2

         

3

         

4

         
           
           
           
           
           
           
           

_______________________

* Հաշվետվությունը պետք է ներառի յուրաքանչյուր կատարողական ցուցանիշի կատարման մասին անհրաժեշտ փաստացի տվյալներ, հիմնավորող փաստաթղթեր, վերլուծություններ, որոնք կցվում են հաշվետվության ձևաչափին։

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 12 փետրվարի 2024 թվական: