Համարը 
N 12-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.02.01/6(461) Հոդ.157
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
12.01.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.01.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
20.01.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՈՀՄԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 20 հունվարի 2006 թ.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

12 հունվարի 2006 թվականի N 12-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՈՀՄԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Տոհմային անասնաբուծության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածին համապատասխան`  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուծության մեջ օգտագործվող տոհմանյութի արտադրության և օգտագործման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
     

Ա. Մարգարյան


2006 թ. հունվարի 17
    Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
հունվարի 12-ի N 12-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՈՀՄԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուծության մեջ օգտագործվող տոհմանյութի արտադրության և օգտագործման հարաբերությունները` «Տոհմային անասնաբուծության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան:

2. Սույն կարգի նպատակն է` որակյալ, բարձրարժեք տոհմանյութի արտադրությանն ու օգտագործմանը և բուծվող գյուղատնտեսական կենդանիների, թռչունների և մեղուների ցեղերի գենոֆոնդի պահպանմանն ու կատարելագործմանը նպաստելը։

II. ՏՈՀՄԱՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում տոհմանյութի արտադրությամբ և օգտագործմամբ կարող են զբաղվել Հայաստանի Հանրապետության լիազորված մարմնի (այսուհետ` լիազորված մարմին) կողմից տոհմանյութի հավաստագիր ստացած տոհմային անասնաբուծությամբ զբաղվող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք:

4. Տոհմանյութի արտադրությունն իրականացվում է միայն տոհմային կենդանիների մաքրացեղ բուծումից ստացված կենդանիներից, որոնք ենթարկվել են բոնիտավորման և ըստ սերնդի որակի հետազոտման ու գնահատման:

5. Տոհմանյութի արտադրությունն ու օգտագործումը կազմակերպվում են լիազորված մարմնի կողմից հաստատված անասնաբուժասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներին համապատասխան:

6. Տոհմանյութի արտադրությունը կազմակերպվում է լաբորատոր, ստերիլ պայմաններում:

7. Տոհմանյութի արտադրության համար օգտագործվող կենդանին պահվում է այլ կենդանիներից մեկուսացված:

8. Տոհմանյութի արտադրությամբ զբաղվող անձինք այլ անձանց սեփականություն հանդիսացող կենդանիների սերմնավորումն իրականացնում են սեփականատիրոջ հետ նախօրոք համաձայնեցնելուց հետո:

9. Տոհմանյութ օգտագործողները տոհմանյութն օգտագործում են արտադրողի կողմից ստացված տոհմանյութի պահպանման և օգտագործման հրահանգներին համապատասխան:

10. Տոհմանյութ արտադրողը որևէ պարտավորություն չի կրում, եթե օգտագործողի կողմից խախտվել են տոհմանյութի պահպանման և օգտագործման հրահանգները:

11. Տոհմանյութ արտադրողը տոհմանյութի պահպանման և օգտագործման հրահանգներն օգտագործողին հատկացնում է տոհմանյութի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար:

12. Սելեկցիոն նվաճում հանդիսացող կենդանիների տոհմանյութի արտադրության և օգտագործման գործընթացը կազմակերպվում է «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կարգի պահանջների պահպանմամբ:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 
Մ. Թոփուզյան