Համարը 
ՀՕ-228-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521) Հոդ.1380
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.11.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.12.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.01.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի (6 դեկտեմբերի 1985 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 1981-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել «պաշտոնատար անձանց նկատմամբ» բառերը, իսկ «տասնապատիկի» բառը փոխարինել «երեսնապատիկի» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Զինապարտների կողմից «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-6-րդ հոդվածներով սահմանված զինվորական հաշվառման կանոնները խախտելը`

առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով:».

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «քսանապատիկի» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 208-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հաշվառման ենթակա անձանց ցուցակները, ինչպես նաև նրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնարկների, կազմակերպությունների և ուսումնական հաստատությունների իրավասու պաշտոնատար անձանց կողմից զինվորական կոմիսարիատ ժամանակին և սահմանված ձևով չներկայացնելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:».

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 209-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասից հանել «և զորակոչիկներին ձեռնարկությունների,» և «, կոլտնտեսությունների» բառերը, իսկ երկրորդ պարբերության «տասը տոկոսից մինչև երեսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկի» բառով.

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 210-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնարկների, կազմակերպությունների և ուսումնական հաստատությունների իրավասու պաշտոնատար անձանց կողմից համապատասխան զինվորական կոմիսարիատի պահանջով զինապարտին զինվորական կոմիսարիատ կանչվելու մասին չծանուցելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:».

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 6. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 211-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 212-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասի`

ա) «և զորակոչիկների» և «պատգամավորների շրջանային, քաղաքային, քաղաքների շրջանային խորհուրդների գործադիր կոմիտեների սոցիալական ապահովության բաժինների միջոցով» բառերը հանել,

բ) «բժշկա-աշխատանքային» բառերը փոխարինել «բժշկասոցիալական» բառով,

գ) «նախազգուշացում» բառը հանել,

դ) «տասը տոկոսից մինչև երեսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկի» բառով.

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 213-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասի`

ա) «և զորակոչիկների», «շրջանային (քաղաքային)» բառերը հանել,

բ) «տասը տոկոսից մինչև երեսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հիսնապատիկի» բառով.

2) երկրորդ մասի «երեսուն տոկոսից մինչև հիսուն տոկոսի» բառերը փոխարինել «հարյուրապատիկի» բառով:

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 219-րդ հոդվածից հանել «208-212» թվերը:

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 235-րդ հոդվածում`

1) առաջին մասում, երկրորդ մասի 1-ին կետում «207» թիվը փոխարինել «1981, 207-213» թվերով.

2) երկրորդ մասից հանել «շրջանային (քաղաքային)» բառերը:

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի 284-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել «ձեռնարկության,» և «, կոլտնտեսության» բառերը:

 

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2006 թ. դեկտեմբերի 19
Երևան
ՀՕ-228-Ն